Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CAĞOAŞ YAYINLART SÖYLEV CÎLT1.2 Onunca bast üe altmışıneı bino tuaştfc Turkçeleştiren: O«t Prod. Dr. H. V. VELİDEDEOĞLto EDERt: 350 TL. Isteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL Gazi ML, Kemal ATATÜRK Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20816 Kuti ÇAĞDAŞ YAYINLARI Doç. Dr. ORAL SANDER Doç. Dr. KURTHAN FİŞEK EDERt: 80 TL l$tem» Adresi: Türkocağı Cad. CAĞALOĞLU İSTANBUL TÜRKABD SİLAH TİCARETİNİN İLK YÜZYIU : Ymaa NADt 20 TL. 15 Temrauz 1982 Perşembe Özal, Erdem ve Tüten istifa ettiler Sermet R. Pasin Devlet, Adnan B. Kafaoğlu Maliye, A. Samsunlu Imar Bakanı oldu Olayın perde arkası Kafaoğlu sonunda ağır bastı? Turgut Özal. Erdem'in istifasina ve Maliye Bakanbğına Adnan Başer Kafaoğlu'nun getirilmesine karşı çıkınc» kendisi de istifa etmek zorunda ka'dı. Ankara'dan ayrılan Özal dün S' syeldi ve oğluyla birlikte denize çirdi Banker Kastelli olayı Özal'ın istifasına yoi açan gelişmeleri hızlandırdı. YAZISI11. SAYFADA ÖZA' Ekibiyle geldi, ekibiyle g i t t U ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Bakanı ve Eaşbakan Yardımcısı Turgut özal, Mai; ye Bakanı Kaya Erdem, Imaı ve Iskan Bakanı Dr. Şeril Tiı ten görevlennden istifa ettıler özal'ın ıstifası ile boşalan Devlet Bakanlığına eskı Hazı ne Genel Müdurlennden Ser met Refik Pasin, Maliye Ba kanlıgına DpvİPt Bfiskanlıgı ds mşmanlanndan Adnan Başer Kafaoğlu, İmar ve İskan Ba kanlığı'na ıse Danışma Meclı sı Uyesi Ahmet Samsunlu atan düar. Turgut Özal ve Kaya Erdem' in istifalarmı öncekl gün toplu o larak sunduklan öğrenildi Tur gfnt özal'ın dün istifasmın kabu, edilmesınden sonra bır süre dırı lenmek üzere AntMya'ya, Side deki evine gıttıği beurtıldı. Ma Uye Bakanı Kaya Erdem. An kara'da kalmayı yeğleyerek ge lismeleri dün evinden izledi. tstiîa haberlerinin başkent kulisinde dün sabahtan itibaren yayılmasmdan sonra Kaya Erdem, evindeki özel telefonu dı şındaki tetefonlara herhangi bir yanıt vermedi. Öte vandan Başbakan Bulend Ulusu sabahtan itibaren bazı hükümet Uyelen ve damşmanian ıle birlikte akşam saatlerıne kndar süren bir top lantı yaptı Istifa eden bakaniarın yerine atanan yenı isim ler bu toplantlda saptandı. Hiı kümet açıklaması saat lfi30 sı alannrh k?1pmp almmaya ba? landi AJ.lı^LAMASI Bakanlar Kurulü'ndan ıstıla iarla ilgilı olarak Başbakanlık Basın Müşavirliğı'nden ıse dün saat 17.00 sıralannds şn açıktama yapıldı: «22 Evlfil IS8U günü yaymUnan Bakanlar Kurulu llsteslnde ver alan Devlet Bakanı ve Ba« lıakan Yardımcısı Turt^ıt özal vialive Bakanı Kava Erdem ve Imar ve tskan Bakanı Serıf rüten'ln istifaları ile bosalan Bakanlık eörevlprine Sermel Rerik Pasin Devlet Bakanı Adnan Baser Kafaoğln Mallve ve Danışma Meclisi üyesl Anmet Samsunlu, îmar ve tskan Bakanı olarak atanmış vp bu atamalarla ilgili kararnameler Resml Gazete'ntn bugünkıi (dfinkfi) mfikerrer sayısında yayınlanmıştır.» Başbakan Bülend Ulusu gö rev değişimleri nedenıyle htikümetin kuruluşundan bu yana gösterdıkleri değerli ve uyumlu çalışmaları içın Tıırgut özal. Kaya Erdem ve Şerif Tüten'e teşekkürlerim sunarken. Sermet Refik Pasin, Adnan Baser Kafaoğlu ve Ahmet Sam suntu'ya başanlar dıledı TÜTEN'İN SOZLERt Bülend Ulusu kab'nesınden istifa eden Imar ve tskan Tîa kanı Dr. Şerif Tüten diın sabah 17.3(1 sıralannda Baihakan iığa s?eldı. Başbakanlıkta vaklaşık İS rtakıka kadar kalan Dr Tti'en .;, tpcilerin sorasu üzerıne "b« bir nöbet clevrldlr. hî'/mct vermenin hıızıını ioinrtevim» Irnar ve tskan Bnkını Dr Tiitpn «çörevinden avrılmavı kendlslnin ml istpdi?) voks» istifava davet mi edildiSi» vo lundakı bir soruya ıse «yok. lıa yır; bn konuda bir şey sövlene mez ama bu bir nöbet devridlr» yanıtını verdi. Dr Tüten istifasınm özal ve Erdem'in istifalan ile bir ilgi si olmadığını belirterek «övle rannediyorum sadece bn bir (Arkası Sa. 11. Sü. I de) İran birlikleri, Irak topragına girdi Humeyni, Irak halkını ayaklanmaya çağıraJrak «Sizleri kurtarmaya gelen İranlı kardeslerinizi bağrımza basın» dedi. ABD, iki ülkc arasında tarafsız katacağım açıkladı TAHKAN / LEFKOŞE, (AP a.a> Iran Irak'a karşı hücuma çeçtı «Ramazan Harekâtı» adı venlen İran hücumıınu duyuran Tahran Radyosu, «İran kuvvetlertnin Irak'ın içtn* şirdiçim» bünirprek Irak'ın ıkmcı büyük kentı Basra yakın iannda şiddetli çarpışmalann fıüküm sürdiiğünü soyledi. îran tslâm Devrirn Mııhafızlan ve Tran Sılaruı Kuvvetleri tarafmdan yayınlanan bir bildinde ise fran bırliklennin, «düşmanın ilk savunms hatlannı başanyla çeçtlkleri» kaydedildi. Kanad» Basın H&l)er Ajansı, Devrim Muhafızlan ve îran ordu bildirisim yaymlayarak. bildinde. tran hücumunun amaoının şov le ilân edildı?mi açıkladı: «Irak ve dijer ABD uçaklarınm hun dan sonraki saldırılanmn önii ne şecmek ve islâmi anavatanın (tran) kentlerlni Irak ateşlnden knrumalt..» tran Dpvnm Muhafi7lan VP Silahlı Kuvvetlen'nin bıldinsı «Ramazan Har«ikâtı»nm, «Irak kurtardana deic» sürecegini ilan etti. İran böylace yaklaşık iki yıldır silren KBrtez savaşının başından bu yuna ilk kez Irak topraklanna gırmiş oluyor. Irak. Saddan» Hüseyin'i ve reümıni devinmek için ülkeye büyük bir salflırı yapan İran Birliklerinin geri püskürtüldüğünü öne sürdp. Irak Askeri Komutanlığmdan vapılan stçıklamada îran'ın «Irak'ı koırtarmak» ıçin gerçekleştirdiğil «RAmazan» ha rekâtı sırasmcla tran Birliklerinin sabaha karşı Basra Böl pesinden 10 km kadar içeri gir diği ancak dlişman kuwetlert nin karşı bitf saldırı ile püskürttildüP btldirildi Bildiride îıtan'ın Hürremabad kentine yapılan saldın sı rasında altı kişinin eidü*U 50 (A'rkası 7. Sayfada) Adnan Baser Kafaoğlu: Maliye'de uzun deney 1925 yılında Yozğatta doğdu Ortaokula girebilmek ıçin yası büyütüldüğü içın nüfus kağıdında doğum tarihi 1924 olarak gözükmektedır. Yozgat Lise sini bıtirdikten sonra, 1942 yılında girdıği SBF'nin ma li şubesıni 194S yılında bitirerek. Maliye Müfettış (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) Ulusu: Ekonomik politîkada değişiklik yok ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bulond tJlusu, Turgut Özal'ın ıstıtasın dan sonra ekonomik polıtıka da herhangi bır değişiklik olmayacağını açıkiadı. ütusu, hu nunla birlikte ekonomik ıstıkrar programımn. karşuasılan olaylar ve edmilen tecrübeler ve derslerden yola çıkılarak yeni tedbirler alınarak sürdıınt leceğiru Dildirdi. Ulusu, istifalardan sonra dun (Arkası Sa. 11. SU. 7 de) Israil Kıskacındaki Cenaiz CÖNDBR İSRAİL BİRLİKLERİ BEYRUT'U KUŞATTIKLARINDA CENGİZ ÇANDAR ORADAYDI VE BİR AY BOYUNCA TEK TÜRK GAZETECİ OLARAK BU ACILI KENTTE YAŞADL HABERLERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE OKUDUĞUNUZ CENGİZ ÇANDAR SON YILLARIN EN KANLI SAVAŞINDAN İZLENİMLERİVİ YAZDI. Kerbelâ yolu Kudüs yolu... Cengiz ÇANPAR lsrail'in tübnan topraklarına gırdiği 6 Hsıziran gününden Bey rut kapılaaana dayandığı 13 Haziran sabftıına dek Tahran'daydık. Aaıacımız, tran'ın 1rak'a girnıe niyetının bulunup bulunmadigını yerinde sonıştur maktı. Daflıa Tahran havaaianıtıa ayak bastığımız andan itibaren bu sorunun yanıtını öğrenmenın zor olmadığını kavra dık. Yetkîliyetkisiz, karşılaştığımız türo İranlılar, tran'ın mutlaka Jtrak'a gireceğini ifade ediyorlanlı. Tahran sokaklan sloganlarla doluydu: «Kudüs Yolu Kerbelâ Yoludnr.. ». «Kudüs Yolu Kerbelâ'dan Geçer..» Bir Bsttıreynli dostumuz, 1ran'ın Irak'a girmesinin an meselesi oHuğunu söylerken, mart V3 mayiîi aylanndaki «Fethül Miibin» ve «Beyt ElMakdes» adlannı taşıyan iki genel ta(Arkası 9. Sayfada) Anayasa taslağı dün de verilemedi ANKARA (Cumhuri.vet Bürosu) Danışma Meclısı Anayasa Ko misyonu tarafmdan hazırlanan 1982 Anayasası taslağı dün de Baskanlığa verilemedi. Taslak bugun Danışma Mec11si Başkanlığı'na verildıği tak dirde, açıklamanın da bugün yapılması bekleniyor. Anayasa Komisyonu'ndan bir yetkili dün sabah. taslağın Baskanlığa dün verilemeveceğı konusundaki soruyu yamtsız bıraktı. öğleden sonra da yapılan bazı temaslardan taslağın Baskanlığa sunulamayaca ğının anlaşıldığı ortaya çıktı. Yetkili, dün sabah Anayasa tas lağının görüşülecek 35 maddesinin kaldığını söyledi. Bu maddalerin yargı ile ilgili oldu gu büdirildi. Taslağın Baskanlığa verilme sindeki Recikmeye, konu üzerinde büyük tıtizlik ve hassası (%rkası Sa. 11. Sü. g de) Güney Sanayi kurtarıldı, acıklama ertelendi Ortahlardan Hasan Sapmaz, 'Güney Sanayi olayı nedeniyle bazı Bahanlann istifa etmesi duşünülemez* dedi. Prof. Ahmet Samsunlu: Danışma Meclisi'nden Imar Bakanlığına Dr. Şerif Tüten'in istifası sonucu tmar ve İskan Bakanlığı'na getirilen Ahmet Samsunlu 1937 yılın da Çorum'da doğdu. İlk ve orta ögrenimini Çorum'da bitirerek Alman ya'daki Hannover Teknik Üniversitesinden Yüksek (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Kenan MORTAN ANKARA (Adana) Güney Sanayi'in ekonomik darboğazdan çıkanlması için anlaşma sağ lanırken, hükümetteki üç istifa nedeniyle bu konudaki açuc lamanın ilânı ertelendi. Çalışmalara bugünden itibaren yeniden başlanacak. Güney Sanayi sahıplermden (Arkası 7. Sayfada) • Abu Cihad'ın evine ölüm havası sinmisti • Ac Suriye askerleri... Ceset kokuları • Kahramanlar, hainter... Mayınlı caddeler Cumhuriyette Telemen'in ifadesi bulundu îstanbul Toplu Basın Mahkemesi ndeki duruşmada, daha önce bulunmadığı bildirilen dosya îzmir'den geldi ve mahkemede tartışıldı. tttanbul Haber Seıvisi Satukalı sılah kaçakçılanndan İhrahim Teleroep'in 1973 yıünda tzin.tr Sılayönetim Askeri Savn l ^ ı n a verdiği yazüı ifade, dün Îstanbul Toplu Basın Mahkemesi'nde olnındu ve tartışıldı Tercüman gazetesi sahibi Kemal llıcak'ın «azeteml/ vararlarınflan Uğur Mıınıcu ve i Yayın eskj Müdurumü2 Oktav Kurtböke aleyblerıne açtığı klşısei ceza davasının dünkü duruşmasında, Mumcu'nun yazısmda konu ettığı ve Kenial Ilı. f'ak'm ^îehmet 7e\a adlı bır kışı ıle yurt dışına baz morfm kiiçırdıoj (.fiuınaıkı ıfadpnın ıçın <iö r>ıiur.dugıı dosjanııı, I?tmr 2 Ağır Co'3 llatıkeme^ınf o bulunup, güvence altına alınarak mahkemeye gonderildıği anlaşıl dı. Telemen'ın U sayfa tutan el yazılı ifadesinde, kaçakçılık yapan kişüer hakkmda bilgi ve rildikten sonra Kemal llıcak'ın Mehmet Zeki adlı bır kişi ıle beraber kaçakçılık yaptığı yo lıında açıklamada bulunduğu saptandı. Banş Dernegı davası nedenıyle tutuklu bulunan gazetemız Avukatı Orhan Apaydın yerine duruşmaya katılan Avukat Bur han Apavdın. Ilıcak vekıllerının datıa rince .«höyle bir bevan kesiniikle yer almamıştır» dedikJerinJ, oysa, mahkeme dos vasında lül'ınci sırasında bu ıtadenın bulunduğunu kaydedelek, «Takke düştü, feel açıldı» clemekle vetiniyoruz. Dosya geldi, gerçelc anlaşüdı» dedi. Ilıcak vekili Ali Çekiç ise bunun bır ifade olmayıp, «ihbar dilek çesi» olduğunu, Telemenin de bır «kışkırtıcı ajan» olabileceSini ilert sürerek eski savların fia dlrendı. Bu arada, dünkti duruşmava kauimayan Hıcak ^isklll Proî. Dr. Sahir Erman'ın kalp tolzi geçırdığı de ögrenildi. tstanbul Toplu Basın Mankemesi'nde sftz alan Cğnr Mumcu. •navarıTann bfitün iddialan çt) nimüstur. Bizim bütün sözlerlrnlı ise kanıtlanmıştır» dedi. ». Sayfada) Devlet Başkam, gazete sahiplerini kabul etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosut Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, dün gazete sahıplerlni Çankaya Köşku'nde kabul etti Evren ile göruşmeye Cumhuriyet Gazetesı'nden Nadir Nadi, Millıyet'ten Aydın Doğan, Tercüman'dan Kemal Ilıcak, Hürriyet'ten Arda Gedik, Günaydm'dan Haldun Simavi. Yenı Asır'dan Dlnç Bilgin. Güneş'ten Omer Çavuşoğlu. Son Havadls"ten Mustafa O/kan. Adaleften Turan Dilligil. Banş'tan Yaşar Aysev. Hayaftan Kemal U?an. Yankı'dan Nihat Subaşı katıldı Basın . Yayın Genel Mğdüru Necati özkaner'in de bulunduğu görüşmeden sonra Orgeneral Evren, gazete sahiplerine öğle yemegi verdL Cumhuriyet altını 12.900; dolar 166 lira oldu Ekonomi Servisi Oncekî gün tstanbul pıyasasında 12.400 ~~ 12^00 liradan işlem gören Cumhuriyet altınm fiyatı dün 400 lira birden artarak 12.750 12.900 lira oldu. 24 ayar kül çenin fiyatı da bır Künde 75 lira birden artarak uzun süreden beri ilk kez 1950 liraya çıktı. Dünya altın fiyatlannda son hafta içinde gözlenen art ma eğiliminin yanısıra ülkemizdeki son ekonomik gelışme lerin de altın iiyatlannın yükselmesinde rol oynadığı sanılıyor. ö t e vandan dünya borsa larında değer kazanan ABD do lan da dün Türk lirası karşısmda H kuruş birden değer 5 kazanarak 166 liraya yükseldı. Schultz: FKO'nün haklari tarunmalıdır Dış Haberler Servisl Batı Beyrufta dün Israll'le FKÖ arasında yen1 çatıştnalar olurken ABD'nln ye ni Ditfişlert Bakanı George SchuBte Senatoda verdiği ifadedte Flllstln halkmın ya sal haklari tamnmadan Or tadoğu sorununun çözülemeyeceğlnl söyledl. Ancak Rchultz. PKÖ İsrall't tanı mada» bir örgütle doğrudan görüşmeler yapmayacaklarını da bellrttl. AP ajanaına göre, Schultz Filistln, balkımn yasal hak (Arkası 7. Sayfada), Sermet Refik Pasin: Dısisleri'nden baslayan kariyer Ekonomik işlerden sorum lu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın istifasmdan sonra boşalan devlet bakanlığına atanan Sermet Refik Pasin uzun yıllar Dışişleri Bakan lığı kadrolannda çalıştı, (Arkası Sa. 11. Stt. 5 de) LİBYAÇWİ TÜRK MÜTEAHHİTLER Altan CMV1EN YCIZISI OÖZLEN UĞUR MUMCU Lumpen Sermayesi... Kastelli dçn sonra ekonomiye bakıs # ALTERNATİF HÂLÂ VAR.. A GÜNAH^KEÇİLERİ... Arslan Başer Kafao§k« Lübnan ve ilglnç geÜsmeler Ergun BALCI S. Sayfada 9, sayfada yirmincl yüzyılın karmaşık sösyal lllçfelleri jeai yenl sosyal oluşumlara yol acnuştır. Sanayl devrtotaln ekonomlk ve sosyal değlşimlerinden caynaklanan işçi sınıfı ile burjuvazi. «modern sınıflan» olustururlar. Sanaylleşme sürecl. burju(Arkası 7, Sayfada) Cumhuriyette
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog