Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI MEKTUPLARIYLA HALİKARNAS BALIKÇISI 2. BASI EDEBt: 150 TL. îsteme Adresi: Türhocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL AZRA ERHAT Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20815 Kurncusu : Yunus NADt ugına vereceğiz» dedl. Nitektm çeşitli kaynaklardan edinilen bllgilere göre, Aldıkaçtı tarafından dün akşam üzeri Anaya sa taslağının Damşma Meclisi Başkanlığı'na verileceği dün geç saatlerde kesinlık kazandı. Taslagın geç saatlerde verilme si nedeniyle açıklamamn yann sabah yapılacağı belirtildi. Bu arada TRT Haber Merke zi yetkillleri dün Anayasa Ko mlsyonu Başkam Aldıkaçtı ile düzenlenecek basın toplantısına ilişkin görüşme yaptılar. ÖŞ renildiğine göre, büyük bi» ihtimalle yann sabah düzenlene cek basın toplantısında Aldıkaçtı tarafından açıklanacat Anayasa taslağı haberi «Olaylann îçinden» programında ay nntılı şekllde kamuoyuna duyurulacak. (Arkast Sa. 11. Sfi. 1 de) CMVFRStTEYE HAZ1RLAVIA0*GUVENCF 1982 83 KURSDÖNEMİ KAY1TLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR Tlf 37 79 33 37 35 06 KAD1KÖY DERSANESI 20 TL. 14 Temmu?. 1982 Çarşamba Meclis, Anayasa taslağını bekliyor Anayasa taslağı bugün Damşma Meclisi Baskanlığı'na verilecek, yann da açıklanacak. Türkİş Genel Başkam, çalışanlarm aleyhiııe olan hususlarm düzeltilmemesi halinde korıu yu Devlet Başkanı'na götüreceklerini söyledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu I 34 kasım 1981 tarthinden bu yana çalışmalarını sürdüren Damşma Meclisi Anayasa Komisyonu'nun Anayasa taslağını bugün Damşma Meclisi Başkan lığı'na vereceğl yapılacak açıklamanın ıse yarın olabileceği belirtildi. Anavasa Komisvonıı BasKanı Prol. Orhan Aldıkaçtı. «Cum hurlyet» muhabirine, «Anayasayı yarın (buçiin) kesin o!a raft Danışma Meclisi Başkan Dünya Bankası'nın önerisi: "Bankalar rekabeti tesvik edilmeli,, Dünya Bankası raporunda ücretlilerden kesilen sosyal güvenlik primlerinin yatırımları en gellediği gerekçesiyle düşürülmesi isteniyor. ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosul Dünya Bankası raporunda ücretlilerden kesilen sosyal güvenlik primleri oranımn yüksek olduğu belirtilerek; «Bu yükümlülükler, üretim maliyetierin] ve yogun emek isteyen yatınm lan engellediği için ücretliler üstündeki sosyal güvenlik yükü azaltılmalıdır deniliyor. Dünya Bankası Tür kiye'nin gelecek beş yıl için de gümrüklerinj indirerek koruraacılıktan vazgeçmesini, bunun için de «Türk hükümetinin ithalat korumacı lıgım indlreceğini açıklamasını» öneriyor. Dünya Bankası raporunda Türkiye'de bankacılığın yüksek maliyet li aracılıkla çahştığı belirtilerek, «Kamu bankalarının kartel tipi anlaşmalar yapmasının önlenmesi ve bankacılıga müdahale edici uy gulamalardan kaçınılması» isteniyor. Dünya Bankası raporunda Türkiye'deki bankacılığın yüksek maliyetli aracılıkla. çahştığı belirtilerek vergiler ve enflasyon oranmdan sonra gerçek faizin yüzde 1,9 olduğu bildiriliyor. Raporda bankacılık sistemiyle ilgili şu öneriler yer alıyor. • Yüzde 25'lik gerçek faiz oram ödünç alanlarm kat lanabilecekleri bir yüktür. • Tasarrufu teşvik etmek için faizden alınan vergiler sınırlandınlmalıdır • Tasarruf sahiplerine yüksek faiz, kredi kullanıcılarına ise düşük maliyetli para sağlanması için serma ye piyasasmda bankalar arası rekabeti artırmak ve garanti etmek gereklidir, Re kabetin artması, yabancı bankalara destek ile var olan bankalarm değişmesine izin verihnesi ve yeni bankalarm kurulmasmı da içe* ren bir politikamn açıklanması ile mümkündür. Eğer ilave ölçütlerin uygulanması gerekirse hükümet kamu bankalarının kartel tipi antlaşmalar yapmasını önleme li ve bankacılığa müdahale edici uyğulamaiardan kaçınmalıdır. • Orta ve uzun dönemli tarım kredilerinin verilmesi ne devam edilmelidir. Ancak Ziraat Bankası'nın bu alandaki tekelci durumu başka bankalarm da rekabete girmesiyle kaldınLmalıdır. Dünya Bankası raporunda Türkiye'nin uyguladığt kamu maliyesi de incelenerek vergi sistemi için şu öneriler yapılıyor: • Şirketlerin kârlan enflasyon gözönüne alınarak vergilendirmeye tabi tutulmalı, kamu kuruluşlan, ö(Arkası Sa. 11, Sü, 6 da) Ün iversitelerde bos kadrolar Sanayiciler: Tahvilleri Ziraat Bankası alsın belirlendi Q YÖK tarafmdan 3 büyük şehir dışındaki boş kadrolara atanan öğretim üyeleri görev yerlerine gitmezlerse istifa etmiş sayılacaklar. ANKARA, Cumhuriyet Bürosu) Ankara, Istanbul ve tzmir üeri dışmda kalan üniversitlerde boş ögretlm ttye kadrolarına gitmeyen öğretim üyeleri görevden ayrılmış sayılacaklar. Yüksek öğretim Kurumlarının kendilerinin belirleyecekleri boş ögretlm üye kadrolarını Yüksek Öğretim Kurumuna blldlrmeleri gere kiyor. YÖK Yasasında «Profe sörlükte sekiz yılını doldurmuş bulunanlar, rektör. dekan, Enstitü v e Yüksek Okul Müdürlüğü görevlerinin dışmda, ihtiyaç duyulan bilim dallarındakl öftretim üyelerinin durumlarını inceler ve bu nitelikte öğretim (Arkası 9. Sayfada) CEZAKVLEKt GENEL MÜDÜRÜ İLE ANAYASA KOMÎSYONU'NUN İKt ÜYEStNİ DE ZİYAKET EDEN HEYET, »tSK DDRUŞMASINI DA Î7XEYECEK. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sanayi kuruluşlanmn bankerier tarafından pazarlanan tahvillerine çözüm getirmek için Başbakanlıkta yapılan toplantıda Ziraat Bankasının tahvil alımma girmesinin görüşüldüğü ögrenildi. Hükümet düzeyinde anaparaları karşılığı olarak Kastelli ve diğer bankerlerden tahvil alanlarm sorununa çözüm getirmek için yapılan toplantı dün de devam etti. Başbakanlıkta yapılan görüşmelere DPT MUsteşan Yıldınm AktUrk, Ziraat Bankası Genel Müdürü Rahnıi Önen üe Maliye Bakanlığı yetküileri de katüdı. Dörtlü komite tarafından yü rütulen çalışmalarda tahvil çıkaran sanayicilerin ödeme plan lan ile bunların hangi bankalar tarafından ne miktarda pazarlandığı konuları görüşüldü. Bilgilerine başvumlan yetkililer, tahvil sorununa bir çözüm getirmek için yapılan görüşme lerde «Ziraat Bankası»nın devreye sokulmasımn planlandığını bildirdiler. Sanayicilerin, «Ödeme planlannda değişiklik yapılması ve vadelerin kısaltılmasına» ilişkin önerileri kabul etmediklerı, vade kısaltılmasım ancak kendilerine yeterli fon sağlandığı takdirde vapabileceklerini dile getirdiklen nğrenildi. Ziraat Bankasmın devreye sokularak tahvü sahiplerinden bu menkul değerleri satm alması, görüşünün ağırlık kazandığı belirtildi. Ziraat Bankası'nın devreye giımesi halinde Bakanlar Kurulu' nun yeni bir kararname çıkarması bekleniyor. Başbakanlıktaki görüsmeler sırasuida önerilen çözümlerjn şöyle olduğu ögrenildi. • Ziraat Bankası bankerler tarafından pazarlanan tahnlle ri vatandaştan alacak ve baıı ka garantisi verecek. • Zirat Bankası vadesi gelen tahvilleri öderken sanayiciler tarafından taahhüt edilen faizleri ds yüklenecek, tahvil karşılığı verilen anaparayı ise vadenin sonunda eksiksiz geri ödeyecek. # Tahvili çıkartan firma tarafından taahhüt edilen senelik (Arkası Sa. 11. Sü. 5 de) ILO heyeti Esener'le gorustu AltanOYMEN ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'de 12 Eylül sonrasında calışmn bayatındakı ' kosullar ve sendikal özgürlüklerin durumü konusunda inceleme terde bulıınmak üzere Ankara'ya gelen Uluslararası Çalışma Öıgütü (İLO) öeyeti, dün Çalışma Bakanı Prof. Turhan Ksener'i ziyaret ettl. İLÜ'nun Standartlar Dairesı Başkam îsveçli lan Lagergren ile yardımcısı îngiliz hukukçu VVUliaro Simpson'dan olusan iki kişilik heyetin dUnkü bir başka teması da Adalet Bakanlığı Cezaevlerl Genel Müdürü Yıldınm Türkmen ile oldu. Heyet, dün aynca Damşma Meclisi Anayasa Komisyonu sözcüsü Prof. Şener Akyol ve üye Prot. Fevyaz Gölciiklü'yü de ziyaret ederek, yazımı tamamlanan yenl Anayasa haklanda bilgi aldl. Dışışlerl Bakanlığı sözcüsü Büyükelçl Nazıni Akıroan, dün gazetecilerin bu konudaki sorulanm yanıtlarken «çalışma hayatındakl koşulları yerinde görmek arrosnnn izhar (Arkası Sa. 11. Sü. ı de) Erzurumda iki sanık olum cezasına carptırıldı Libya'nın Kristof Kolomb'ları: Sezai TürkeşFefzi Âkkaya 3% Ah Rıza Usta; «Biz buraya daha kargalar yokken geldik. Çölün ortasına çadır kurarken çocukîar başımıza taş atardı.» rablus'a, zamanın koşullarına göre ilk düzgün limanın yapılış tarihi 1560. Yaptıran Türk. Trablusgarp Beylerbeyi Turgut Reis... Yapanlar LibyaİL Şimdiki son limanı ise yaptıran Libya yönetimi. Yapanlar Türk: Sezai Türkeş Feyzi Akkaya P'irması ve Türk işçileri... Sezai Türkeş ve Fevzi Akkaya.. Bu iki isim, Türk dış müteahhitliğinin Kristof Kolomblan... Ü1. kemizin bu alanda dışa açılışının tarihi onlarla başlıyor. Ben Libya'da iken ikisi de orada yoktu. Artık çok seyrek geliyorlarmış. Zaten Istanbul'da da pek ortada görünen kişiler degiller.. Çalışmalarına, eşine pek rastlanmayan ünlü tevazulan icinde devam ediyoriar. Düşünün ki, Libya'daki buyük firmalann hepsinin Ingilizce Arapça tanıtma kitaplan. broşürleri van Içlerinde daha önce tamamlanmış, ya da inşaat halindeki işlerinin resımleriyle. «Işte biz bunları yaptık» deniliyor. Iyi giyimli kravatlı portrelerle «Yöneticilerimiz şunlar> deniliyor. Sezai Türkeş Feyzi Akkaya firmasının da böyle bir kitabı var. Ama içinde ne yönetici resmi. ne de başka bir insan resmi var. Sadece liman resmı, vinç resmi.. iki yönetici hakkındaki yazıy(Arkası 9. Sayfada) Güney Sanayi'e yeni bir sermaye yapısı önerildi Kenan MORTAN ANKARA Güney Sanâyil kurtarma toplantılarmdan ilki dün Başbakanhk ta Başbakan Bülend Ulusu başkanlığında yapıldı. Top lantıda resmi bir sonuç sağ lanmazken söz konusu şirketin yeni bir sermaye kom pozisyonuna gitmesi için ya pılan öneri görüşülmek üze re taraflara iletildi. Bu konu daki açıklamamn bugün Güney Sanayii sahjplerln den Ahmet Sapmaz tarafından yapılması bekleniyor. Saat 10.30'da başlayaa toplantıya Başbakan BUlend Ulusu dışmda Başbakan Yardımcısı Turgut özal ekonomik kurul üyesl Bakanlar, DPT Müsteşarı Tıldınm Aktürk ve DPT Müsteşar Yardımcısı ve Teşvik Uygulama Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ekrem 1 Pakdemlrli, Güney Sanayi ni temsilen Hasan Sapmaz katıldı. (Arkası Sa. U. Sü. 5 de) 5lerin sikayet Ankara'ya geldi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) İnsan haklan ihlal edildiği iddiasıyla Türkiye hakkmda Avrupa İnsan Haklan Komisyonu'na başvuran beş Avrupa ülkesinin resmi şikayet dosyası Ankara'ya ulaştı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, başvurunun incelenj mesine başlandığını bildirdi ler ve bunun ötesinde bir bilgi vermediler. Dışişleri sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, dün «Türkiye'nin şikayet karşısındaki tavrı nn olacak?» yolundaki bir soruya esM açıklamasmı yineleyerak karşıhk verdi v© »«Gereken tavır»m almacağl nı vurguladı. Ancak sözcü. «Gereken tavır»m ne olacağı ile ilgili sorulan yanıtsız bıraktı. Hollanda, îsveç, Norveç. Danimarka ve Fransa bundan bir süre önce İnsan hak" lannı ihlâl ettiği iddiasiyle Türkiye'yi Avrupa İnsan Haklan Komisyonu'na ,şika^ vet etmişlerdi. Ankara. şikas (Arkası 9. Sayfada)] metni • İZMtR'DE BİR KİŞt ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA MAHKUM OLDU... Haber Meıkezi 9. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı As keri Mahkemesi'nde yargılanan iki sanık ölüm cezasına çarptı nldı. Daha önce haklannda verilen beraat kararı Askeri Yargıtayca bozulan sol görüşlü Ke nan Kesen ile Cafer Yılmaz adam öldürmek, adam öldürmeye tam tesebbüs etmek ve ruh satsız silah bulundurmak suçlanndan Erzurum 9. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesince ölüm cezasına carptırıldı. tZMİR Ege Ordu ve (Arkası 9, Sayfada) T Weinberger, Batı Beyrut'a saldırının ertelenmesini istedi Duj ^ Haberler Servisi ABD Savunma Bakanı Cas par Weinberger, Beyrut'un boşaltılmasına ilişkin görüş melerin tamamlanabümesi için tsrail'ln Batı Beyrut'a karşı girişeceğı askeri hare kâtı ertelemesinl istedi. BBC radyosunun haberine göre, Weinberger görüşmelerden bir sonuç alınabilmesl için Batı Beyrut'a kar şı Israil askeri harekâtımn 10 gün ertelenmesini istedi. AP ajansına göre Israil muhalefet lideri Slmon Perez, Başkam oiduğu tsrail tşçi Partisl'nln. tsrail'tn Batı Beyruta girmesine karşı olduğunu ve PIHstin sorununa siyasi bir çöztim jstediSinl belirtti Perez Kopenhag'da düzen lediği basın toplantısında yarın îsrail Başbakanı ol duğu takdirde İlk lşlnin der hal «özerklik görüşmelerinin yeniden başlatılmasına» çahşmak olacağını söyledi. BBC radyosunun haberine göre, îsrail'li 120 ihtiyat asker ve subay. Başbakan Befcin'e gönderdikleri mektupta, savaşı protesto ettiler. Mektupta, savaşm çok sayıda sivilüı ölümüne neden olduğu, FKÖ gerillalan, sivillerle birlikte olduğundan tsrail saldınlannda çok sayıda sivilin öldüğü ve savaşm zulüm niteliğine dönüştüğü kaydediliyor. Mektupta. îsrail Ordusundaki binlerce askerin de ay m görüşü paylaştıklan, ancak üniforma içinde oldukları için bu düşüncelerini a çığa vuramadıkları belirtiliyor. Körfez îşbirliğı Konseyi'ne üye 6 ülkenin Dışişleri ». Savfaıla) MEYAK keseneğinin faizsiz geri verilmesine iliskin • çahsrna yok ANKARA < Cumhuriyet Bürosu) MEYAK keseaeklerınin memurlara taızBiz ıstenınesi halinde anında ödenmesine ilişkin gerek Maliye Bakanlığı'nda gerekse Damşma Meclisi BUtçe Plan Komlsyonu'nda herhangi bır çalışma yü rUtülmediğî öğrenüdi. Maliye Bakanlığı uzmanlan, konunun nakdi boyutu açısından böyle blr ödemenin olası olmadıgına işarer. ederek, «Devletin bu gün için birdenbire 30 mil yar iiralık bir ödeme yapa bilmesi mümlriin değildir» ifadesini kullandılar. MEYAK kesenekleriniıı ladesi konusunda memur kesimindeki beklentl en üst düzeytne ulaşırken, Maliye BakanlıSı tarafından hazırlanan tasanda herhangrt bir degiştklik yar pümadıği öğrenlldl. Söz komısu tasanda 77 milyar [{Atksua 9, Sayfada> ;i Türkes: Gümrük kontrolörleri teroru Önlemek için Hergün gazetesine alındılar ANKARA (Cumlmriyet Bii rosu) «MHP ve Ülkücü Kurulnşlar» davasına belge lerin okunması 11e devam edildl. Türtceş, belgeierln okunması suasında «Hereün gazetest muhahirlerl terör yapmak İçin degil. te rörü önlemek için gazeteye ahndı» dedt (Arkası Sa. 11. SiL 4 de) 18. Dil Kurul tayı cahsmaları sürüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk Dil Kurumu'nun kuruluşunun 50. yıldönümüne raslayan 18. Dil Kurultayı, açı lış töreninden ve yıllık çalışma raporunun okunmasmdan sonra, bünyesindeki kollarla ilgül yarkurullaH seçerek yeni yıla yönelik çalışmalara başladı. Altı yarkurulda geçen bir yıllık çalışma döneminin, kapsam lı bir değerlendirmesine dün de devam edildi. Bu değerlendirmeler bittikten sonra yarkurullar, gelecek yıla yönelik önerilerini bir rapor halinde genel kurula sunacak Genel kurul da yarkurullardan gelen önerilerin ışığmda, Türk Dil Kurumunun gelecek yıla ilişkin çalışma programım saptayacak. (Arkası Sa. 11. SO. 6 da) Türkiye'de bulunan üst düzeydeki Iran heyeti: Irak'a karşı genel taarruz bayramda başlayabilir Dıs Haberler Servisi Tür kiye'yi ziyaret etmekte o!an üst düzeydeki İranlı yetkihler dün tran İsiâm Cumhuriyeti'nln Istanbul Başkonsolosluğu*nda dü zenledikleri bir basın toplantısında, Irak'a karşı genel bır taarruzun bayram arefesinde baslayabileceğini söyledller. Ramazan ayının son cuma gü nüne raslayan Kudüs günU do layısıyla Türkiye'ye gelen Tebriz miUetvekili Ayetullah Musavi Tebrizi, Kum'da müderris olan Hüccetülislam Duzduzanı ve tmam Humeyni'nin Tahran' dakl bürosunun Ust düzeydeld yetkillsi Hüccetüülislam Rahma ni, Irak'a karşı girişilecek taar ruzun kesin tarihinin belli olmadığım bu konuda emir beklediklerini belirttiler. Bunun bir işgal olmayacağım da kay(Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) Dövizsiz yurtdısı çıkısları için' kolaylık getirildi M YURTD1ŞINA ÇIKISLAR İŞ KURMA VE OTURMA İZNİ SÜRESİYLE GEÇER11 OLACAK. HER TAKVÎM YILI YENİLENEREK 5 ÇIKIŞ HAKKI TAN1NACAK... ANKARA, (ANKA) Tiiri pasaportu taşıyan yolcuların dövizsiz yurt dışına çıkışlan konusunda bazı kolaylıklar getirildi. Maliye Bakanlığı'mn, Türls: parasının kıymetini koruma hakkında 17 sayılı kararınm «Tiirklye'den çıkan yolculan>la ilgili bölümünde yapılan degişikUkle ilgüi tebligmde, döviasiz yurt dışına çıkma haktana sahip olanlann kapsamı genlşletilirken, bu kişilerin pasaportlarma daha önce Merkez Bankası şubelerince konulaa «bariçte geçimlnl temin etmiştir» şehrini koyma yetkisi de, «iş kurma veya oturma Izuderi Ue ilgiüi belgelerin ibraz edilmesi halinde» BaşkonsoIosluJr ftokam a. Sayfada} Hacı Özdemir Türkiye'ye getirilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Blr süre önce Bulgar makamları tarafından verilmış bir seyahat belgesi olduğu halde Viyana Büyükelçiliğimize sığınarak Türkiye'ye glmek istediğmi büdlren hava korsanı Hacı Özdemir'in Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. Bir yetküi, özdemirtn TUrki ye'ye gelmek istediğini duyurdugunu ve Türk taraumn da buna bir itirasn olmadığım bildirdi. Bu arada yapılan araştırma sonucunda Haeı Özdemir'in Viyana Büyükelçüiğimize bildirdiğî kimlîğin gerçek (Arkası Sa. 11. 8ü. « da) Cavusesku, Orgeneral Öztorun'la görüstü BÜKREŞ (AA.) Eomanys Devlet Başkam ve Romanya Si lahlı Kuvvetleri Başkomutenı Nikolae Çavuşesku, Genelkurraay îkinci Başkam Orgeneral Necdet öztorun Başkanlığı'nds ki Türk heyetini kabul etti. TUrk heyeti, Bomanya Ssr vunma Bakam General Kcnstanthı Olteanu tara&ndan re? mi çağnU olarak Bükreş'te bu lunuyor. çavuşesku'nun TUrk heyetinı (Aıkası 9. Sayfada) oöpçEPm Gül gibi gecinenlerin yöresi ' Celal BASLANGIC Bugün 8. sayfada GÖZUEN UĞUR MUMCU Var mi, Yokmu? Gaçenlerde dostum ve avukatam Turgnt Kazan'dan bir mektup aldım. Kazan mektubunda «Askeri Yargıtay'm karariarmı izliyoruz. Bizim Askeri Yargıtay'm özellikle ikrar konusundaki kararlarL, insanda hayranlık uyandınyor. Diğer birçok konuda As(Arka«ı Sa. 11. Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog