Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

13 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 9 CalışanJar... Sorulan... Sorunlan... YrfmazSİPAL Kumkapı'daki prün ödeyerek ne zaman emekli olabilirim? b) Prbn tutarı ne olurT c) BağKur'dan ev hanımları Içln aidat ödersem daba mı avantajlı olurum? (1947 doğtımluyum) d> önerebileceğiniz ba$ka yollar var mı? Ş. TÜRKMEN tSTANBUL TANIT: a) îsteğe baglı sigortalılıktan yararlanarak prlm öderseniz, 1991'de kadın sigortalılara tanınan 20 yıllık süre üzerinden emekli olabllirsiniz. b) Sigortaya ödiyeceğinlz prlm tutarı ise Istekte bulunduğunuz tarlhten önce prlm ödedlğlnlz son takvlm yılı olan 1979'un prlme esas ücret ortalamasına göre SSK'ca saptanacaktır. c) BağKur'a ev hanunı olarak prim öderseniz 50 yaşınızı doldurdugunuz 1997 yılmda emekli olabilirslniz. d) Kararı size bırakıyoruz. (Bastarafı 12. Sayfada) Bu Orhan Aldıkaçtı, anayasayı aldı kaçtı galiba Bir haftadır çıkamadı ortaya ne ise. Sanki çıkacak da ne olacak Ne olacağı belli oldu. Tercüman yazdı ya okumadın mı? O sırada Ankara'dan gelmiş biri lafa glriyor: Anayasa butaafta açık lanacaktı ama Şener Akyol hastalandı da». Kimmiş Şener Akyol. Hastalanınca ne olmug Ne ilgisi var anayasayla yahu. Ankara'h bilgiççe sürdürüyor sözlerinl.. Klmi var mı? Şener Akyol anayasa komisyonu sözcüsü. Hastalanınca ça lışmalar da aksadı.. Ankara'lının bilglçliğine gülümsüyor masadakiler. Boşversene. Sözcü has talandı ise söz söyleyecek adam da mı kalmadı komls yonda. Bizlm icin önemll olan anayasamn bir lkl gün geç açıklanması değil. Yani şekil değil içerlk. Ne getlriyor bu anayasa. o önemli. Boğazici Ünlversitesinden bir öğretim üyesi plpo sunun küllerlni sllkeliyor. Çakmağı İle yenlden tutuşturup dumanını masadakilere üfleyerek söze glriyor: Anayasa özünde çok önemli. Blz bugttnktt koşnl lara göre degll geleceğe yön vereceğinl de gözönUne alarak değerlendirmeliylz. Onu. Anayasa, devletln yapısını, yönetim organlannın «rgütlenl; ve etkinlik biçlmlerinl, yurttaşlarm te mel hak ve bzgürlüklerlnl belirleyen temel bir yasa olarak... Sözü kesillyor hemen.. Bu örgütleniş blçlmin de Cumhuriyet konseyl ne gibl bir işlev alacak üsta dım? Acaba Yunanistan'daki model... Derken daha güncel blr soru İle sözü kesiliyor ögretim üyesinin ağzından sö zü alan reklamcı arkadasm.. Bırak Cumhuriyet kon seyinl. özgürltikler konusu çok daha önemli. Temel hak ve özgürlükler ne olacak bu arada. 1961 Anayasası kısıtlanmıştı 1971'lerde. Bu kez özgürlükler daha da bir kısıtlanacak gibi görönüyor... Açıklamalar ve gazete lerde yer alan haberler öy le gösteriyor. Ne demek «gençlerin zararlı akım ve davranışlardan korunması için» özgttrlUklerl sınırlamak? Tabaklarda soguk mezeler bitmiş. Sıcak meze olarak slgara böreğl, kalamar tava ve midye tavanın ka lan bölümleri sosa bulanıp blr yandan tartışan, bir yan dan çiğneyen çenelerde öğütülüyor. Derken balık avlama yasağına rağmen Kör Agop'un bulabildlği, sabahtan Kumkapı'dakl olta balıkçılanndan derledlğl çinekoplarlatekirlerden oluşan kızarmış kocaman bir balık tabağı gellyor ortaya. Taze rokalarla süslenmlş. Çıtır çıtır, lştah açıcı. 70'llk yenl rakı şlşesi blr tur daha ya pıyor masada ve bltiyor. Bir 35'lik daha ısmarlanıyor ve eksik kalan kadehler tamamlanıyor. Sohbet sürüyor: Servet TanilH'nln Dev let ve Demokrasi kitabında düsüncenin özgürce açıklan ması bölUmlere ayrılmıştır. Düşünce özgttrlüğtt sadece Iç alem özgttrlüğtt degildir der hoca. Düsünce özgttrlttğttnün serbestçe açıklanmasını kısıtlamanın düşünce özgttrlttğüntt yok saymakla eş anlamlı oldugunu bellrtir Tanilli. Düşünce özgürlüğü, Iç alemde dttsttnmek kadar düsüncenin serbestçe açıklanması ve propagandasınm yapJlması hatta aynı düsünce etrafmda örgUtlenmenln saglanmasıdır. Kızarmış balık tabağında blraz roka artığı ve blrkaç dilim sıkılmış limon kalmış. önümüzdekl tabaklar da da balık kılçıklan. Kör Agop'un meyhaneslnde ka pı sürekll açılıyor. Bir yel kenli maketi ile geziyor sa tıcı. Sıcak havaların Istanbul'unda gemlye blnemeyenler alıp evlerinin blr kö şesine koysunlar dlye yelkenllyl. Kimse yüz vermlyor yelkenli maketi satıcısına. Küçük çocuklar girip çıkıyor gece yansı meyhaneye. Kllerinde sigara paketleri. Gecenln bir saatinde tükenen paketlerin yerine satış yapıyorlar. Bu arada sigara veya püro da satmağa ça lışıyorlar. Tane hesabına. Uyku saatleri çoktan geçmiş küçümenlerle püro için pazarlıklar yapılıyor masalardan. Istanbul'dan Ankara'ya kuşbakısı yapan masada tartışmalar sürüyor. Avrupa Parlamentosunun Türklye'ye illskin kararı, DÎSK davası, barıs derneği iddianamesinin hazırla nış biçiml, içerde bulunan dostlar, FKÖ'nün teslim ko şulları ve Arap aleminin vurdumduymazlığı, dünya kupası finallerl üzerine gelişiyor sohbet. Masadan kalkıp evlere dağılırken kafalarda sorular... tstanbul Haber Servisl Şair Arif Damar gbzaltma ahndığı Emnıyet 1. Şube'den İstanbul Stkıyönetim Komutanlığı'na sevkedildi. Suadiye'dfcki yeryüzü Kitabevi'nden 6 temmuz günü saal 12 sularında gozaltına alınan Damar'm gozaltına alınması ile ilgili herhangi bir açıklama y& pılmamıştı. Geçtiğimiz curna günü akşamı Sıkıyönetim'e s«v kedilen Arif Damar'ın düzenlenecek evrakla yargıç önüne çıkarılması bekleniyor. Arif Damar Sıkıyönetime sevkedildi DISK DAVASI (Baştarafı 12. Sayfada) çllerln ancak sosyallst bir dttzende daha mutlu olacaklarına inanıyorum. Benim sosyalist dünya görüsüm aynı zamanda yurtseverliğimden kaynaklanmaktadır.. önce yurtsever, sonra da uluslararasi işçl sınıfı dayanışmasına İnanıyorum. Ülkemin bağımsızlığı için çok titlz davramrım. Banşın, kardeşligln ve halkumzın mut luluğunun ancak sosyalist düzende mümkün oıabileceğl ne inanınm. Bu inancımı hiçbir ülkenin güdflmiinde olmadan, kendi ülkemizin kosullannda, dünyanın somut kosullan gözardı edümeden, toplumumuzun değerlerine saygı göstererek savununun.» Yargıç, «Devrimci blr sendlkal örgüt olan DİSKIn ulkemlz sathındakl gayesl nedlr?» sorusunu ybneltti. Febmi Işıklar'ın yanıtı şöyle oldu: «DİSK İle demokraslyi, etle tırnak gibl kabul etmek gerekir. DtSK toplomumuzun demokratiklesmesl, demokrasinin kitleler içinde kSk saünası, demokrasiye kitlelerin sahip çıkmasuu •n» amaç edlnmlstir. DİSK Anayasayı baz olarak almıstır. Ulusal bağımsızlıgı, devletçillğl, balkçüığı, blllm selliğl ve devrlmcUlgl ilkelerinde esas almıstır. DtSK Anayasamızın öngördüğü düzene değil, Anayasamızın dngörmedlğl, dttzenle çelisen ekonomik, sosyal ve siya •al uygubunalara karsı çıkmıştır. DtSK sendikal alan da faallyet gdsterlrken Anayasamızın yanısıra uluslararası aalasmalara lnsan haklan evrensel ilkeslne, Avrupa insan hakları sözlesmeslne İLO kararlarma uygnn ba reket etmistlr. DtSK 1924 yılı Anayasası oylamaya sunulurken, o yününün Adalet Bakanının (muasır mede* nlyetin tekmil prenslplerl bllakaydı şart uygulanacaktır) llkesüıe sadık kalmıs batı demokrasUerinde uygutanan ölçülerde blr sendlkal çalışma yapmıştır. Bu nedenledir ki, lsçllerln çabsma ve yaşama koşulalnm iyilestlrmeyi, lnsan onuruna yarasır blr hayat düzeylııe ulasmayı hedefllyen kararb blr çalısma yapmıştır. Bu nlteliklerl ile DtSK gerek ulusal, gerekse uluslararasi düzeyde büyük saygınlık kazanmıştır. 1967 yılında kunılan DtSK 30 bln üyeden, 500 bln ttyeye sahip ounuştur.j» Yargıç, «DtSK ne yapmıştır? tsçl sınıfı yönünden, dSnem ksrsısındaki tavn?» seklinde sorusunu yineledi. Fehmi Isıklar yanıtını «öyle sürdürdü: «DİSK mutlu aBinuk düzenine karsı çıktıgı İçln suçlanmaktadır. DISK soygunculnia, kaçakçdığa, sömürü ve baskıya karsı çıktıgı için suçlanmıstır. tşçllere daha yüksek ücret talep ettlği içln, emperyalizme ve faşlzme karşı çıktığı için 1961 Ansyasası'na sahip çıktıgı İçln, onun sosyal hukuk devleti ilkelerini savunduğu için suçlanmıstır.. DtSK kurulduğu günden 12 eylül 1980 tarlblne kadar flnlvenltelerde ders konusu olmus, kltaplarda yer »lmıs, sosyal •lyasetçllerin çeşltll konferanslanna fconu ounustur..» Yargıç, DtSK'in kurulusundan bu yana sınıf mücadelesine dayalı düzen kurulması amacına yönelik, basından bu yana ideolojik amaçlı olduğu şeklindekl iddiaya karşı diyeceğini sordu. Fehmi Işıklar'ın yanıtı şöyle oldu: «Önce sınıf sözcüğünü DtSK lcat etmemlştir.. tddianameye gOre proleterya işçi sınıfı anlanundadır. DISK de İşçl sınıfından söz ettlgine göre, proleterya diktstörlugüntt kastetmektedir. öyle ise DtSK MarksistLenlnisttlr. Proleterya diktatörlüğünü amaçlamaktadır. Öncellkle sınıf gerçeğinl ilk ortaya koyan Marks değildir. David Rikardo aynen şöyle demlştlr: (Toprak sahibinln çıkan toplumdaki bütün öbür sınıflann çıkanna daima karsıttır.) DtSK ve bana göre sınıf, toplum İçlnde benzcrl yaşama ve çalışma koşullanna sahip üretlmdekt yerleri ve paylan aynı olan, aynı toplumsal özellikleri gösteren fnsaniar topiuiugudur. tşçiler, üretim araçlann» sahip olmayan ve sadece ücretleri İle geçinen insanlardır. DtSK İşçl sınıfından söz ederken tanm Işçlsi, hizmet işçisi ve sanayi işçisini kastetmiştir. Sadece sanavi lşçisinden söz etmemlştir. Çünkü DtSK üyeleri İçinde bu kesimler bir arada vardır. tddia makamuıın işçı sınıfından. proieteryayı ksstettlği anlsnıındaki yaklaşımı yanlıştır..» HANGİSİNİ SEÇEYİM SSK'MI, BACKUR MU? SORU: 25 ekim 1971'de SSK'lı olarak çalışmaya başladım ve şubat 979'da evlilik nedeni ile ayrıldım. a) Bu durumda SSK'na dışardan TATLI SULARTUZLU SULAR (Baştanfı 12. Sayfada) yaşamının tek yenllglslnl tepedekl Termessos kentinin duvarlan önündo tattı, alamadı Termessos'u. Alamadı d& ne oldu? Tepedeki kenti sanh bırakarak yürudü gitti. Pers ordusunu ortadan kaldırmak, sonra do Perslerle birleşerek blr dünva devleti kurmaktı amacı. Fakat Sevim hanım bu yoruma bog veriyor, •Alamadı da alamadı* diye dlreniyordu o gün. Termessos'u başka bir yazımda anlatacağım okurlanma. Anladığıma göre, Sevim Aksoy. ilkçağ Anado lu'sunun bile yerli halkından yana. temelli bir yurtseverdi. îskender'ln yenilgisinden çocuk gibl sevinlyordu. Bu Ter messos'u, Fethiye'nln antik adı olan I'el messos'la kanştınrlar sık sık. Blz gene Güney Antalya Turizm Ge Üşim Projesine dönelim. Bu proje. Turizm ve Tanıtma, îmar ve tskân, Orman Bakanlıklannca ortaklaşa hazırlanmıştı. Proje yapımı ve kîml altyapı kuruluşlannı, Dünya Bankası finanse etmefci kabuliendi. Verilen kredi toplamı 26 milyon dolan buluyor, daha ısu bulacak. Çünkü. sayın Sevrnı Aksoy'un dediğine göre. bu kredinln bu «çüne dek ancak 6 milyon dolan kullanılabilmiştir. Döşünün ki, Dünya Banka sı ile Türk Hükümeti arasmdaki bu anlaşma 1878 yılında imzalandığina göre. aradan 6 yıl geçmiş buiunmaktadır. Bu yıl içinde proje işlerlik kazanmasa imiş, az kalsın Dünya Bankaaı anlaşmayı ortadan kaldıracakmış. Fakat bütün işin bu 28 milyon dolaria bitirileceği sanılmasın: 28 milyon dolar tüm giderin# ancak yüzde otuz altısını karşılıyor. Üst yanını Türk hukümetf ustlenmiştir. Bu pro)e uyannca yapılmı* yapılacak tslere bir gözatahm. YARINKİ ANTALYA Bölgenin turizm gelişme merkizi olarak Kemer köyu seçikniş bulunuyor. Bu ytl Ali Ulvfnin da gittiği Kemer Tatil Köyü, Kemer Köyünün ikî kilometre kadar güneyindedir. Tatil Köyü.nün güzelliğini öve öve bitiremezler. Ali Ulvi de çok beğendiğinl söyledi. Ben Kemer köyünü bilirim, çok severim. Portakal. mandalina. limon ağaçlannm, bahçeleri yogun gölge içinde bıraktıgı bu köyün halkı tanmla uğraşır. Oraya gitmek kıs met olmadı bu kez. Antalya'ya 42 kilometre uzakhktadır Kemer. tadına doyum olmaz güzellikteki Bey Daglan'nın eteğinde. Eskl bir Rum köyü. Kurtulus • n sonunda Rumlar kendiliklerinden " • gitmişler. Onlann yerlerinl. eskiden ırgat olan Türkler almış. Epey tanıdıgım vardır lçierinde. Bir kaç yıl içinde Kemer köyü tamnmayacak kadar değişecek. Yat llmanı şimdiden ortaya çıkmış gibidlr. Mendirek yapımı nerdeyse tamamlanmak üzere. Bu limanm 570 metrelik bir nhtımt olacak; burada 120 tekne bannabilecek. Yat klübü, barlar, restoranlar dus yerleri. tuvaletler, tamir atelyelerl. 3 4 kilometre eninde kıyı bandı, 35 metre genişliğinde promenad yolu, oteller. park lar yapıldıktan sonra. eski Kemer*i tanıyana aşk olsun' îçme suyu inşoatı 1979 da başlamış, 1982 yılı sonunda tamamlanacak. 25 bin yatak kapasitell konakJama yerlerinin yapılması da bu pro^enin içindedir. Altyapı kuruluslannm bltirilmesi İle, bu kıyıda turlstik yatınm Için flzendirme amacı gerçekleşmiş olacaktır. Antik Faselis kentinin ortaya çıkanlması da vardır bu proje içlnde îkl limam birbirine baglayan ana kent yolu ortaya çıkmış bile; yukandakl tlyatroya vanlmış. Arkeologîarla ^blrt'&f içtnde çahşılıyor. •Olimpos Bey Dağlurı Ulıtsal Parkınm sınırlan belli olmuştur. Park yönetiminin motorlu iki teknesi, kamyonu, helikopteri, t telsiz ve yangm kuleleri olacak. Elektrik ağı tamamlanmıştır, enerji Kepez santralinden sağlanıyor. 31 kilovatlık bir nakil hattı, enerfiyl Tekirova ve Beldîbi'ne tfefe götürecek. Kemer'de 240 öğrenciUk bir otelcllik okulu ve 10» yatakh bir egitlm oteli açılacaktır. Burada yabancı dil lâboratuvarlan da yer alacaktır. Faselis'te denize batmış durumdaki eski iskele, ortaya çıkanhp yat limam konumuna getirilecektir. (Baştarafı 13. Sayfada) n Reagan'm da yapmasını lsterdim. tlk olarak, nükleer blr savaşın gallbi yoktur dedl. tVelnberger ise bn sırada, nlikleer savaşa llişkin konuşmalar yapıyordu. Brejnev bir de niik leer savaştan klmsenln sağ çık mayacağını söyledi. SORU: SiJahianma yansı ko nusunda Batıyı mı suçluyorsunuz? Kelly: Her İki tarafın da nlyetl yarışı kazanmak. Ama, ma alesef NATU her zaman önde yldlyor. «Sputnih» olayı (Krutcbev dd neminde Sovyetlerfn uzaya attığı uydu) dışında, llk adımı önce bep blz attık, Sovyetler de vetişmeye çaüştı. Şimdide, Reafcan'ın açıkladığı, uzaydakl askerl deneıne ler, bizi karamsarlığa ltlyor. Yukarılarda neler olup biltlğlnl mera' etmeye başlıyorsunuz, Bundan sonra birşeyleri denotlemenin olanatı kalnuyor. Bir noktada, blrinin çıkıp. «hlt ti, hepsi bu kadar. devam etmiyoruz artık» demesl (terek. Diğer taraTsa Istediel kadar ap tal olabillr blr lnsanı iildürraek için yalmzca bir tane Per slne va da SS20 veterlldir. SORU: Barış Hareketi ıçmde Alman tnilliyetcisi bir grup var mı? Kellv: «MllllyetçU kelimrsl yanlı» Sağ bir ça^nsım yapıvor. î^lmdl daha çok insanın «Avrupa'da nükleer bir kıyını» isteınediçinl görüyoruz. Bir çe şit enternasyonallzm bu. lnsan lar «tanrıya şükür. Almanlar «avas yanlısı dej^I» dlyebilmeU. ÖORU: Barış Hareketinin an tlAmerikan bir temele dayandıgı konusunda neler diyorsunuz? Kelly: Gerçekten yanlış bu. Kttçük ve bana kalırsa üııemslı blr grup olan Alman Komü nist Partisl, antiAraerlkan tıı tuma sahip. Ancak, barıs hareketinin yüzde !)0'ı bu tutumu paylasnuyor. ABD yönetiml ile Amerfkan halkını birblrlnden ayırmak lstiyornz. Gerçekten de, ABD İle btshn aramızda. banş turizmi diyebileceğim blr olay var. Sllahlan sınırlandır, n » yanlısı olanlan tammays baslıyoruz. ABU'yi ziyaret ettlğhnde, Insanlann blzim hare» ketimlz) afilsdıklann] ve ne istedllimlri Sğrenmeye çabstik. lannı hisediyorunı. SORU: Ama hareket içinde Reagan aleyhtan bir eğilim var? Kelly: Evet, keslnlikle var. Resgsn olaylara milltarlst gözliiğtt İle bakiyor. Bu nedenle güven duyamıyoruz ona karsı. SORU: Almanya'da Muhafa Nükîeer cıigınlığa zakarlann iktidara gelmesl ba nş hareketini nasıl etkiler, uzflir Wr Ihtim»! rip deâil bu? Kelly: Eğer Pershing'lerin yer lerstirilmesine karşı gösteriler ve huzursuzluk sfirer. Muhafa zakarlar zorlanırsa hareketlmin basırdı olur. Ve Alman hükfimeti hayır dediginde ABD'nin ısrar edeceğlni sanmıyorum. Ama asd olarak, karamsanm dlyebiliriın. Sor nefeslme kadar mücadeleye kararlryım an» cak, gelecek nisan ya da mayıs ayında Pershing'Ier Relirse, üzerimizdeki baskılann artacoğı nı tahmin ediyornm. Dunımumuzıı, stratejimlzi RÖzden ge. çlrmemiz gerekecek. SORU: Alman siyasl yaşamın da UçUncii sıraya yükselen «yeşiller» Hür Demokrstlar gibi bir koalisyona katıbnayı kabul eder mi? Kelly: Bfzim tstedigitniz parti olmayan blr parti olmak. Profesyonel politikacılara, bir süre sonra, kimlneyi temsll et tlfini unutan yüksek Ucretli parlamenterlere ibtiyaç olmadığını, mevcut partilere göstermek Istiyoruz. Ama Inanıyo nızki, Hrlstlynn DemokratUr İktidara çelirse, Sosyal Demok ratlar sendikalar Yeşfller'den olusan güçlii blr mnbalefet yaratacafız. SORU: Sizin umutsuz ütop yaoılar olduğunuzu söyleyenle» re ne yanıt veriyorsunuz? Kelly: Herzsman banun tersinl söylerim. Gerçekçf olanlar blzlerlz. Gerçek olan bana kalırsa, yok olmayı Istememek* tedir, kimseyi yok etmek lstememektlr. Rum (Bastorafı 1. Sayfada) nemen hemen blç llerleme saflayamsdık. Anlasmazhk konusu olan clddl meselelerde msan, tutumlann dejHsmesl ve yakında llerleme kaydedllmesl. nl ummftktadır.» Kendilerinin Yunanistan HUkümeti ile açıkca görüs aJışverisinde bulunduklarını ve bunu bir mUdahale saymadıklannı söyleyen Rum görüşmeci, İki toplumun eskiden olduğu gibi isbirliği ve mükemmel uyum içlnde yasayabileceklerlnl savunurken şöyle konustu: «tkl toplum •ranndaU lllsküerln mükemmel oldufuna taananlardan blriylm, ve görü. süm odur U, İki toplum eaki> den olduğu gibl Ublrllgi ve mflkemınel nyum İçinde yasa. yablllrler. Her iki toplumun da bttyttk bir çogunluğunun »ynı düşüncede olduguna ve İki toplumun ysnyana yaşayamaya. cafı hayalinln gerçek oünadı(hnı Jspatlamak içln fırsat bekledlğine inanıyonımj» Mavromatis, Maraş'm iskâna açümasının görüşmelerde bir engel olabileceğini, fakat aynt zamanda diyalog için itici bir güç olabUecegini belirtirken, «Eger lyi kullanılırsa, fakat kuskmraz bircott clddl, önemll ve büyük görü? aynlıklarımn bulnnan baska meseleler de vardır. Anayasa, toprak, ve benzerl birçok konular.. An» cak tefcrar edlyorum, Maras'm Iskana Bçüman diyaloga büyük öleüde yardımcı olacak ve görttsmelere yenlden hayat verecektlr» dedl. ^ GOKDIL İİİGİÜZCE ÜĞRETMENLERİ arıyor Beyoğlu, Kadıköy, Laleli Şubelerimizde dors vermek isteyen, öğretmenlik diplomasına sahip olanların, Resmi ve özel okulda görevli bulunmayanların müracaatını beklerir. En az bir yıllık sözleşme yapılacak ve tatmin edici ücret ödenecektir Gök Dil Ltd. Te! Ştj. : 27 62 U 44 44 39 38 03 47 Kurultay Sok. No : 10 Laleli «Bastarafı U. Sayfada) de» olusu. Tapu kayıtlannda bu dört yanı denlzle çev rili kara parçası için «Pi de» deyimi kullanılıyor. Ada'nm «Pide»likten «Kaşık»lığa geçişinln nedeni ise, açıkça. biçiminin ters çevrilmiş bir kaşığa benzeyişi. Kaşı|m sapı biraz yamuk, bu yüzden oluşan koylarda her hafta sonu en modern yatlar ve motorlardan kum takalarına ka dar türlü deniz araçları de mirlerler. FtYAT M. Joseph Danon, Kaşık Adası'nı 1953 yılında 93 bin liraya satm aldı demiştik. 93 bin lira, o yılda ödenen ortalama ücretl 150 lira ka btil edersek, ortalama üc(BasUrafı 12. SaTfMİıı) retin 620 katı. M. Danon. çarsamba günleri yasa ta ortalama ücretln 620 katıy sarı ve önerllerl ele alına la Kaşık Adası'na sahip obilecek. labilmiş. Diyelim ki. Kaşık MEYAK'la ilgill tasarı Adası'nı bugün satmalahenüz Danışma Mecllsi Büt bilmek yasal olarak mümçePlan Komlsyonu'nda ke kün, sahlbi de satmak isti slnleşmeden, tasanyla IIyor. 10 bin lira asgari ücglli olarak alt komisyonun retin 620 ka/nnı yani 6 milhazırladığı rapor komlsyon yon 200 bin llrayı vererek da sonuçlandırılamadan Da bu Ada'yı satın alabilir minışma Mecllsi tatile girmiş yiz? 6 milyon 200 bln lira ti. Tasannm ağustos ayınbugün olsa olsa Kaşık Ada Danışma Meclisl'nde gö dası gibi bir yerde yapılrüşülüp görüşülemeyeceğl mıs 6070 metrekarelik bir keslnlik kazanmamış dudairenin bedeli olabillr. Dl rumda. lerseniz bir de metrekare 4 yasayı değiştiren tasa üzerinden hesap yapalım. rı ile «özel hesapta toplanKaşık Adasj, 52 bin 144 met mış olup da yasanm yuriir rekare. Bu alanı M. Danon lüğe girdiğl tarih Itlbariyun ödedlğl paraya bölerle iadesine hak kazandma seU, 178 kurus buluruz. M. mıs memnr yardımlaşma Danon. Kasık Adası'nm keseneklerinin yüzde 60 faz metrekareslne 1 lira 78 ku lasıyla arabk 1982, mayıs ruş ödemig. Ada'nın alanı ve aralık 1983, mayıs 1984 nı bugünkü asgari ücretin aylarmda dört esit taksltte 620 katma bölersek, metbllgililerlne ödeneceğb hük rekaresine 118 lira 90 kuruş mü getirildi. ödememiz gereği çıkar, ücret artışım baz kabul eder sek. Oysa Ada'nm metreka (Bastararı U Savfada> resi, en iyimser raylç bedel alan sanıklar Namık Kemal le 3 bin lira olsa, gerçek pl Zeybek, Tasar Yıldırun,, yasa fiyatt 156 milybn 432 bin lira ödememiz gerekir. Ülkü Yolu Derneğinden Ah met Bilgln, Mebmet Aiataş, Demek oluyor ki, ücretler fiyat Cemil Erdoğan, Capar Kanat genel gayrimenkul artışından 26 kat daha az Cengis Yavuz, MHP Oençlik Kollarından Ertogrul Tra«, ytlkselmlş. Hasan Yıhnaz, Osman BaZenginln malı sügürdün ser, Aydın Ergttden, Cen çenesiril yorarmış, Kaşık gaver Yıldırun, Erdem Şen Adası'nm flyatmı hesap eocak. ÜlküBir'den Yu delim derken asgari ücresuf Okumus, Emir Kosde tln düzeytni tartışmaya bas mlr, AH Asker Torun şe ladık. tste Kaşık Adası mayı reddederek, çemada böyledir, insanlara olmadık gösterlldlğl gibl görevleri şeyler konuşturur... olmadığını söyledi. Gene şemada adı geçen «anıkJar dan Şevki Asar sema İçin (Bastorafı 12. Sarfad») «düzmece» Capar Kanat İse Ahmet Nazmi Gürçay'dan «$ema hakkında söyleyesanık Tacettin Ivdik olarak cekleruni durusma haklmi sorulmuş tvdik, sahte kimlik kısıtlamiftır. Savunma hak le yakalandığını, Bakırköy kım kısıtlanmıstır» deylnce l. Ağır Ceza Mahkemesi'nsalondan çıkarıldılar. de devam eden bir duruşma sı bulundugunu bu mahkeDuruşma sırasında dosya meden Tacettin îvdik olalar arasında bulunan belrak çağnldıgım belirtmişti. geler içinde 41 adet tabanca, sarjör, mermi, merml Askerl Mahkeme'do 8tem kutulan, dlnamit tokumu muzda yapılan duruşmada ve fltillerlnin gösterlldiği Niksar Emniyetl'nden gelen ve bazılanmn arkannda yazıya karsı diyecegi soruMHP operasyonunda ele ge lan İvdik «Yüklenen eylemçlrllen yazısı olduğu fotogleri yapmadım. Ancak bu raflar gösterildl. Bunun üBuçlardan benim sorgulazerlne llk ltlrazı Alpaslan mam yapıldı, mahkeme huTürkes vaptı. MHP'nln sizuruna çıkanlmadım, sorgu Iah ve sllahlı eylemlerle hlç lamam emniyette yapıldı» blr llglsi olmadığını, suç ve dedi. suç aletlerlyle MHP'nin bag ALt ASLAN.'LAB lantısı bulunmadıgmı öne Bu davada savcınm ıkî süren Türke?, fotoğraflarm ayrı sanığm eylemlerini bir arkasmda yazıh «MHP ope leştirerek idammı istediği rasyonunda ele geçlrllen» «Ali Aslan olayı da çözülyazıaını reddettlklerlnl söy meye çalışılıyor. ledl. Onceki oturumlarda Ulvi Türkes'den sonra söz a Güçlü adh bir samk kendisinin 25 yıla hükümlü ceza lan Necati GUltekln İse. aevi kaçağı olduğunu başka vukatı Şahabettin Homris* bir suçtan AH Aslan kimliden zarf içlnde blr pense İle mercek aldı. tkl fotoğ ğiyle 17 yıla hükum glydiğini ve cezaevinde bu kimlirafla birllkte mercek ve ğiyle yatmakta olduğunu apenseyl mahkemeye sundu. çıklamıştı. Sllah konusunu reddettl. Da Gerçek Ali Aslan'ın da 8 'îla hükümlü olduğunu, ay :\ bir kişi olduğu belirtilmiş U. (Baştarafı Spor'da) Dava Iddianamesinde Ah diler... I954'de de, bizi iklnol kez yenebUmeJc için MacaAslan adlı «bir samgın» ida rlstan önüne zayıf takımla çıkan ve sahada koşma zanmı isteniyor. 8 temmuzda metine bile katlanmayıp 8 gol yiyen ağabeyleri gibi bir yapılan duruşmaya hem Ali taktik, bir psikolojik şike uygulayan Hanslar bu kez kez ellerini süremedikleri kupayı Zoffun ellerinde görAslan, hem de Ulvi Güçlu ellerini süremedikleri kupayı Zoffun ellerinde görgetirildiler. Efer kazanmak için, iyi oynamanm yanında onurlu Ürgüt davasmm durusmaoynamanın da gerektiğini anlamışlarsa ne mutlu onlara .. sînda görüsü sorulan savcı Fınaj maçına çıkavken başta Battiston*u spor dısı şoyle dedi: bir hareketle hastaneltk eden Schumacber olmak üzere •AH Aslan ismiyle ihülafteker teker ıslıklanmalan, maçın son 10 dnkikası içlnde It olaraK isminin Ulvi GüçItalyanlar topu aralannda dolaştmrken ekarte edılen lü olduğunu söyleyen huzur her Alman'ın ardından seyircinin boğa gtlreşlerine maiısus bir çığlıkla «ole» diya bağırması bırşey öğretraedı daki saaığin cezaevi idareise onlara, bu kadar yaklastıkları kupayı ellerinden kaainden tutuklu bulundugu çırmalan herhalde öğretmiştir... varsa diğer tutuklama müHerhalde anlamışlardır artık kupanın sadece temu zekkerelerintn., mahkümiyet ellere verileceğini.. Anlamışlardır artık, seyırcisi, basını doayalannm tarih, aumarahakemi ve organizasyon yetkilileri ile blrbkte herkesın bu sı tedbit edilerek ona göre konuda tek vücut olacagmı.. AH Aslan'ın huzurdaki saögrenmişlerdir artık maçın sonunda «Vlva ItaUa» nıklardan hanglsl olduğudiye bagıran 72 millete mensup insanın ashnda Italya'nun ve eylemleıinln tesbiti, ya değil, spora ve futbola alkıs tuttuğunu... Dünyayı kendisinin yarattıgını sanan Alman'a onur dersi, gurur dersi vermekten keyifli şey olur mu?.., Onun Mahkeme sanık Ulvi Güçiçin keyifli bir mektup bu işts... lü'nün iddialarmı aragtırSOP. keı «elamlar slze Madrid'den... mak için 25 yıl hüküm giyAma bu kez keyifle... dlğlnl bellrttiği Malatya AAma bu kez çoşkuyla.. ğır Ceza Mahkemesi'ne yaViva Italya. zı yazılmasını kararlaştırdj.; l'aşasuı futbol... Kc;ık Adası MEYAK Türkes MHP belgeleri demelerimi tanımamdan da öte, milliyetçi rikirlerimin başanlı olması için yapnuşımdır. Bolu'da Otel Çizmeci'de yapılmış bazı giderlerin şirketle ilgisi nedir? Şirketle İlgisi yoktur. Ancak Atilla Özler, birkaç kez gitti. Bu giderlerin kayıtlara geçmesini ben de tas vip etmiyorum. Atilla'nın şah si harcamalan olabilir. Genel Müdürlüğünüz süresince MHP ve yan kuruluşlanna yapılan ödeme ne kadardır? Bu durumda şırke te borçlu olmanız gerekir \ ken, kayıtlara gore alacaklı görülüyorsunuz. Bu hesapları nasıi kapattınız? 78 . 80 yıl'.arı arasında MHP ve yan kuruluşlarma 2 milyonun üzerinde para aktardım. Bu çektiğim paraları bir masraf karşıh£ında kapatmadım. Slrkftin alacak lısı durumunda olan bazı şa hısların hesaplarmı da tuttum. Bunu yıl sonunda kapatmak düşüncesindeydim. Yaptıgım bu muhasebe oyunundan kusur sahsıma aittir. Yönetim Kurulunun ltusuru yoktur. Öte yandan hazırhk soruş turması. bilirkişi tutanağında yer alan bilırkişüerin sorularına ÇelikIş A.S.'nin muhasebecisı Ahmet Yalav yanıtladı Soru ve vanıtlar şöyle: TDKP (Baştaratı 13. Sayfada) hangi kurulus. ya da şahıs oturmaya basladı? Taşmdıktan sonra, Ziya Gökalp Caddesi'ndeki dairenin kalan süresi ve devamı için 27 aralık 1979'a kadar UGD Genel Merkezi'nden Şevkat Çetin ile Çelikİş adına ben kira kontratı yapıp adı geçen daireyi sahibhîden habersiz olarak ÜGD' ye kiraladun. Kiralarını ve telefon paralannt da Çelikİs adına biz ödedik. Şirket beİReleri arasında OmitBir, Ülkücü Maliyecifer ve Iktisatçılar Derneği, PolBir. Kafkas Türkleri Yardımîaşma Derneği, GüçBir, gibl derneklere ait bazı masrafların şirket def terine gider kaydedildiği saptandı. Bunun nedeni nedir? ÜmltBir'den kitap veya dergi almıs olabiliriz. Bunun dışmdakiler için masrafların dcftere kaydedilmemesi gerekir, ben hatırlamıyorum. Aynca ÜmitBir'e hahfleks verdlk, sonradan bedel'nl tabsil etmek kaydıy la... Tahsll edip edemedtğimizî bptıriamıyorum. Ben flncek! ÜmltBİr Baskanıvdım, Şirket Genel Müdfirlüftüne getirildim. Blr süre ik'sinin »^e bssınf'a ka'rlım, sonra Üm<NBir Başkanhgmdan avnldtm. Keyifli mektup Şirketle ilgisi olmayan Mehmet Aydeniz ve Azmi Savasan'a neden bazı paralar ödendi? Şirkette Rörevin ne? Bunlar benim arkadaBu göreve ne zaman başlaaımdır. Yetkimi kullanarak dın, imza yetkisini ne ?abu kişilere zaman zaman pa man aldm"' ra verdlm. Muhasebe Müdürö ola 1978 80 yıllan arasınrak nisan veya mayıs 1979' dakl belgelerde şirketten bü da başladım. AttHa Özer ay yuk paralar çekip doğrunlınca Genel Müdürü ile dan MHP Genel Başkanına 6 ay sonra imza yetkim olya da onun istediği yerlere du. ödediğiftiz görülüyor. Bunlan kendi isteğinizle mi vatj Ücretli persnnele ek tımz? Yoksa şirket MHP'nin paralar ödenmiş. Neden Mabir yan kuruluşu mudur? ve ücret ödenıp bunlar gı Hayır, kfmsenin tesiri dere kaydedildi? Böyle bir şey hatırlayoktur, kendi arzumla MHP mıyorum. Normalinde böyle Genel Başkanına verdim. Çelikİş A.Ş.'nin mad bir şeyin olmaraası gerekir. di olanaklarmı bir slyasi par Rıza Bey'in haberi olabilir. tiye kullanması, Vergi Yasa Hatta 1979 bilançosunu Rıza Bey kendisi çıkarttı. lanmıza da aykındır. Genel Şirket belgeleri araMüdürlüğe bu düşfince ile smda ülkücü kuruluşlara ait mi geldiniz? Bdyle bir düşüncem yok masrafların şirket defterine gider olarak yazıldığı görültu. Ben bu yardımı Genel Müdür olduktan sohm ken dü, neden? Böyle bir şeyin olmadi adıma yaptım. Yönetim Kurulunun bu konudan ha ması gerekir. Benim zamanımda böyle bir şey olmaberi yoktur. Bu yardtm, MHP Ge dı. Har ne kadar ben Ümitnel Başkanıyla olan Ilişkinlz Bir üyesiyim ve o dönemde Rıza Bey de bu derneğin den ml ileri gelmektedir? ı Kendisini tanıyorum. ö başkanıydı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog