Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

13 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 7 Öğrenci kredileri zoruıılu gereksinimleri bile karşılamıyor Şu anda 1500 lira olan öğrenci kredisiyle bir öğrencinin günde bir öğün yemek yemesi bile olanaksız. RehaÖZ Yüksek Oğrenim gençliğinin eğitim sorunlan yanında, doğaı günlük yaşamlannı olumsuz yönde etkileyen ve önceUkli çözüm bekleyen temel ge reksınlmlerinin basında, beslenme ve bannma sorunlan ga liyor. Bugün Yüksek öğrenim Kurumlanna devam eden 35ü binl aşkın gencin yaklaşık yüz de 80"I, ailelerinin oturdukları kentler clışında öğrenimlenru sürdürmekteler. Ülkemızde, yüksek öğrenim gören gençleri maddl yönden desteklemek amacıyla, devam ettikleri öğrenim kurumunun normal süresînce her yıl faızsiz ve zorunlu hizmet yükümlüluğU bulunmayan borç para verilir: «O&renim kredisi»dır bunun da adı. Yıllardır öğrenci kredilerinin bir öğrenciye yetıp yetmediği tartışıhr. Krediler, bir öğrencinin değil, tüm gereksınimlerini, zorunlu gereksinimlerini bile karşılamaktan çok uzaktır. Zorunlu gereksinimlerlnı lcarşjlamak ne demek? Günde bir öğün yemek yemele ri bile olanaksızdır öğrencllenn bu parayla... Alabildiğine güçleşen hayat şartlan, yükselen enflasyon karşısında, dün alabildiğine cıhz kalan bu krediler, bugün daha da cılızlaşmakta, Üstelık bir de öğrenci kredilerinin en son 1980 mayıs ayında 1.500 TL.'na çıktığı ve o zamandan bn yana hıç değişmediği gözönüne alınırsa... ÖĞRENİM KREDİLERt Oğrenim kredisi ilk kez 1962 yıltnda verilmeğe başlandı ve 1973 yılına »değin 250 TL. olarak sürdü. 1973 yüında yüzde 4o artınlarak, 350 TL. yapüan krediler 1974 yjlında yüzde 42.8lik bir artışla 500, yüzde 40lık bir arüşla 700 TL. olmak üzere ikl ayrı kredi halino ge tirildl. 1977 şubatında 500 ve 700 TL. olan öğrenci kredileri 27.11.1976 gün ve 355/3060 sa yı ve 29.3.1977 gün ve 343/3139 sayıh kararla 1978 ve 1979 yıl larında bu ayncalıktan kurtarıld' ve önce 4.3.1978 gün ve 365/3151 sayılı kararla yüzde 14.2lik bir artışla 800 TL.'na, sonra da 1.3.1979 gün ve 394/ 3913 sayılı kararla, yüzde 25'liK bir artışla 1.000 TL.'na çıka nld' 1980 mayısında yapılan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu'nda da yüzde 50'lik bir artışla 1.500 TL.'na yük seltildt. K>edi ve Yurtlar Kurumu'nun hızmete başladığı 1962K3 öğretim yılında kredi için 7.351 öğrenci başvurur ve 2.031 kışiye kredi tahsisi yapılıp, 1.700 öğrenci kredi alırken, bu sayı 1979'da en yüksek noktasına ulaştı. Bu yılda basvuru sayısı 45.735 olurken, 30.015 öğrenciye lsmen kredi tahsisi yapüdı. 1980 yılında 41230 başvuru olur ken, 39.506 öğrencinin başvurusu onaylandı, ancak 28.775 öğrenci işlemlerini tamamlaya rak kredilerini aldı. 1981 yıhnda 31.609 başvuruya karşm kre di alanlann sayısı 24.798'e, 1982 yıluıda ise kredi için basvuran lann sayısı 28.068'e düştü Şu anda belirtildiğine göre toplam kredi alan öğrencilerin sayısı 130 bin dolaylarında. DÖRT KAT ARTTI Başından bu yana verilen öğrenci kredilerini incelediğfmizde 1973 yıhndan bu yana ancak 4 kat yani yüzde 428.5 oranında arttığmı görüyoruz. Pekt de bu dönemde hayat pahalıhğı ne kadar arttı. Pazla uzaklara gitmek alabildiğine gereksiz. îstanbul Ticaret Odası tarafmdan düzenlenen Ucretliler geçinme endeksıne göre hazıran ayında perakende fiyatlar daki artış yüzde 1.8 oranında. Yılm ilk altı ayında, dargeürlilerin tüketim kalıpları veri ahnarak hazırlanan geçinme en deksine göre ise toplam fiyat artışı yüzde 17'yi buluyor. «Yılın Uk yarıiarında perakende fiyatlar ne kadar arttı?* sorusunun yanıtı ise şöyle çıkıyor ortaya: 1977'de yüzde 13,8, 1978"de yüzde 42.5, 1979'da yüzde 37.7, 1980'de yüzde 37.7, 1981'de yüz de 14.6, 1982'de yüzde 17. Yıne îstanbul Tıcaret Odası endekslerı, 19711981 sonu dönemindeki hayat pahalılığı artışının yaklaşık 20 kat olduğunu gösterıyor. Artış oranlanndaki bu farklılık ise kuşkusuz, öğrenci kre dilerinın yeterlı olup olmadığı yolundaki tartışmalara bir açık tık getiriyor, YENt ARTIŞLAR Şu anda bu kredılerın yükseltilmesi düşünulüyor ve bunun için yepyeni bir yöntem öneriliyor: Artışın memur maaşlan katsayısına bağlantnası... Konuya ilişkin yasa tasarısı Bütçe ve Plân Komisyonu'ndan, geride bıraktığımız günlerde geçti ve Bakanlar Kurulu'nun gündemine alındı. Ta sarının yasalaşması durumunda, 1 ocak 1982 tarihinden baş layarak yürürlüğe girecek olan öğrenci kredilerı, memur maaş lan katsayısına bağlanarak 3 bın liraya yükselecek. Bundan scnraki artışlar da katsayı artışına bağlı olacak. Yüzde yüz artırılarak 3 bin liraya yükseltilecek öğrenci kre dileri, öğrencilerin hangi ge9 reksınimını karşılayacak Da ha, 1 500 TL.'na yükseltıldığı zamanlar bile alabildiğine yük sek enflasyon oranı karsısında yetersız olan bu krediler, kuşkusuz bugun daha bir anlamsız kalmakta. Bu kredi ıle sosyal yaşammı ve egıt'.mını sürdürmeye çalışan yüksek oğ renim genclığinı ise mezun olduklarında venı bir soıun beklemekte Issi7lik 11 yayının Türkıye'ye sokulması yasaklandı ANKAKA. (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu yurt dışuıda basılan bazı gazete, bildirl. kıtap, broşur. dergı, hülten ve şıırlerin Türkiyeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasakladı. Titrkiye'ye sokulması ve dağıtılması vasaklanan yayınlnr şıınlar Alminva'da yayınlanan «\nadolu» aüli Türkçe çazete. «Mukaddes Kitap Oor çekten Tanrının söziı miıdür?» adlı kttap. «Krallıgın Bu iyi Haberi (Türkçe bro şür).» «Kim, DtişUniin, C5» başlıklı ve Ozan Arif imzalı şiirler, «Karagün» ve «Bir numaralı mahkeme heyeti» başlıklı bıldlriler, «Müsliiman Kardeşlerlm'e» başlıklı ve tran Ulaştırma, Telefon, Telgraî Bakanı Murtaza Fesva ımzalı Arap ca bildirl. Ayrıca Suriye'de basılan «EnNezirAdak» adlı dergl ve Arapca «Bülten» haber btylteni. Bakanlar Kurulu'nun bu konudakl yasaklama karan dünkü Resml Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe glrdl. «•^:•xv^:•^^: Kalkınma önceligi kaldırılan illerdeki yatırımlar tesvik görecek ANKARA, (ANKA) 1982 progranunda kalkınma öncelığı kaldırılan ıllerde kurulmak üzere 1982 yılından önceki programlara göre teşvık belgesine bağlanmıs yatırımlar 1985 yılı sonuna kadar, teşviklerden yararlanacaklar. Dünkü Resml Gazete'fle yayuılanan karara göre, Bakanlar Kurulu Yüksek Planlama Kurulu'nun görüşünU benımseyerek. kalkınmakta öncelıklı olan ve bu öneelıği kaldırılan yerlenn, bu süre sonuna kadar kalkınmada önoelikli yöre yatırımlarına sahipmiş gibı, teşviklerden yararlandırılmasını kabul etti. Yeni Zelanda hükümeti den kaldırdı yılan ithalini yasaklayan kararını, Bo Derek yüzun AJDA PEKKAN (Bastarafı 1. Saytadn) ve beyaz walking» ayakkabısı ıle spor gıyinmiştı. önce, bızi bsKlettığı ıçın sonra da, stüdyonun kayıt odasınm bır koşe sınde görüştüğü ıçın öziir dıledı Konuşmalarıncian kendısine olan guvenının daha da arttığı açıkça fcelli oluyordu. Üstelik Paris «havasum atmış, «Yeni Münvalı» olmııştu . Söze. Amerika'daki müzik ızlenimlerinden gırdik.. Amerikalıların dınledikleri muzık turlerini Turkçe tercümesi ile bırlıkte Ingilızce olarak sıraladı... Caz müziğmi söylemeyı unutunca onu da ben hatırlattım... «Of course» dedi... Notlarımm arasma «of courseau da yazdım.. «Aman» dedi, «Böyle söylediğimi yazmayuı.» Ben «Ol course» kelunesinin üzerini karalarken kısa bır sessızhk oidu .. Sessizlıği yine Ajda Pekkan bozdu; Tabiatıyle... Ot course'un lur^üıgı... Böyle yann... Ben de «of course»un Uzerıne «tâblatıyle» yazdım ve konuşmamızm bundan sonrasmı Ajda Pekkan hep Türkçe olarak sürdürdü... KENDÎ RADYO JSTASYONLARI OLAN SANATÇ1LAR Los Angales'te kızkardeşi Semiramis Pekkan'ın yanmda kaldığını, günlerinin çoğunu radyo ve TVden konserleri izlemekle geçirdiğini anlattı... Ozellikle PM kanalındttki onlarca Jstasyonun durmahsızın müzık yayını yaptığını ve kımi şarkıcıların kendi ıstasyonlan olduğunu soyledi. B u istasyoniarın yeni çıkan bir plağı gündo 810 kez çalarak «çüşınci» beyin yıkadıklannı da sözlerine ekledi.. Amerika'dan Turkiye'deki müzık dunyasınm na&u göründüğü sorusuna :se «Bü daha çok biraz tran, biraz Yunanlstan çemberi içindeyiz» dlye ksrşılık verdi. Bugtinkü durutnu değerlendırirken de «EsMden Batı mfiziğl daha çok yapüıyordu. Sonra birden herkes s n b e s k ve alaturkaya dönüp Batı müziğinl bıraktı.» dedi.. Tekrar Amerika'ya döndük... «Neden gitmiştinls?» diye sordutn. 3 aylık kısa bir gezi planlamıştun. Fakat ağır bfr sarılık geçirdim. Vzun süre hastanede yattım.. 10 ay kaldım . Işte konuşmamızın burasında, Türkiye'den 10 ay ayrı kalmasırun sonunda hakkında çıkartılan «bebeğl oldu» dedikodusuna geldik... Güldü ve; Bu hadiseyl hicvetmeve karar verdim. dedi. Ksribktürlze edip bir müzikal olarak sahneye koyuyoruz... Bu dedıkocudan etkilenmedığıni göstermek isüyordu: KARDEŞİMİN ÇÖCüGU Fakat ben dc inanacağım neredeyse .. Kensrlarda bir?ey var mı dlye.. Ama lyl W şimdilik çocuğum yok .. Kanle?imin çocnğu ile birlikte oldrnn, burnu aksa çıldınyordum .. Ya benim çocuğtun olsaydı.. Tanrı herhalde zamanı tayüı etmekle me«ul... 20 vaşında anne olsaydım şimdi yanımda bir srkadafim olurdu ama belli bir yaştan sonra çok zor... Görüşmemız sürerken, Ajda Pekkan'ın son parçaa bandtan çalınıyordu... Kendısine bir çay söyledi... Konuşmaları ile artılc lyıce Türkıye'ye dönmüştü: Bir sanatçı pozitif ya da negatif eleştirilere muhatap oluyor... Türkiye'den aynlmadan önce bir basm deklaracyonu Ile sahneyi bıraktığunı açıklamLş, plak, TV ve halk konserleri demiştim. Hiç bir şey yapmadan yatmak bana ters dttşerdi ve 10 ay içinde de düşlüm... Bir şey yapmatıydım .. Takdir edenler ya da etmeyenler çıkacaktı... Girdlğim bu çıkmazdan işime sarıln » karan aldun »e 2 ay önce kendiml hazırlayıp planlarımı yaptım ve döndüm... Doktorlar l yıl dlnlenmemi istemiştl ama has. tatak pslkozundan da kurtulmak lstiyorum... Ve Ajda Pekkan, bundan sonrakt Ajda Pekkan'ı anlatmaya bajladı; KENDtMt ÎSPAT ZORI3NDA DEGtLtM Tamamiyle bir filozof oldum... Klm, nerede. nasü, neyle mntln oltıyorsa, öyle olsun... Bnna da ktanse kanşmasın... Be> nim bakkunda da türlü laflar söyleniyor . Sanatçıyt yıpratıyor ama artık karar verdim: Bu Ajda Pekkan halkın sanatçisı... Kendini ispat etmek 7orunda değilim. Ya magazin basını üzerinize gelirse? Kendilert utansın... Kader utansm... 17 yıldır kader biı> liçi yaptık .. Onların da benim de hatalarımız oldu... Ben açık vermediğim müddetçe ldmseden saklım yok Şimdikî pozisyonumun ve mesuliyetlerimin bilincindeyim Barıç seven bir in* sanun, savas sevmiyorum. Banşçı kim varsa buyursnn, kapım açık... Müzik yapmak isüyorum. tddtalı değilim... Bana bir numara diyenlere, bir nomara olmadığıını da söylemek istiyonun... Eğer bir numaravsam onu da bırakıyoruın, kim Isterse alsın... Ben buyum, kendlmi ispatlamak zorunda değilim... Stüdyonun kayıt bölümünde, Ajda Pekkan'ın piyasaya çıkacak son parçası «Just the way you are» durmadan basa alınıp tokrar çalınıyordu.. «Türkçe sözle haflt Batı müzigi.nin önderi Ajda Pekkan'a son soruyu, son parçası üzerine yönelttik: TUrkiye'ye dönüşünüzü neden Ingilizce yapıyorsunuz? Bir fantazi olsun dlye... Hep Türkçe, bep Türkçe.. Cem Karaca perşembeye kadar yurda dönmezse vatandaşlıktan çıkarılacak ANKARA, (ANKA) Yurt dışında Türklye Cumhuriyeti'nin iç ve dış güvenliği aleyhinde faaliyette bulunan ses sanatçıcı Muhtar Cem Karaca'ya tanınan yur da dönme süresi 15 temmuz perşembe günü doluyor. Cem Karaca bu sUre içinde yurda dönerek Mülki îda de amirliklerine ya da Savcılıklara şahsen bagvurmadığı taktlrde malları hazine ce tasfiye edllecek. Muhtar Cem Karaca hak kında Genelkurmay Sıkıyönetim Askeri Hlzmetler Koordlnasyon Başkanlıgt'nın 10 şubat 1982 tarihll üç numaralı bildirlsinde, Sıkıyönetim Komutanlıklannda kovuşturma açıldığı ve yurda dönmediğl takdlrde, hak kında Türk vatandaşlıgını kaybettirme işlemlerine baş lanacağı duyurulmuştu. Bo Derek'le boa yılanı Yeni Zelanda'da hükümet, ülkeye yılan ithalini yasaklayan karan kaldırdı. Yılan ithallnln nıye yasak olduğunu sorarsanız, çok haklı Dir gerekçesl var. Ülkenin ulusal sembolü haline gelen Klwi kuşunun ve savunmasız bazı kuşlann düşmanı yılanlar. Yeni Zelanda hükümeti, nesli tükenmekte olan bu kuşları kurtarmak için ülkedekl ttim yılanları temizlemış. Şimdi de, yasagın nıye , kaldınldığını soracaKsınız. Eh bunun gerekçesi de haksız sayılmaz. Sinemalardan tanıdıgımız ünlü yıldız Bo Derek, yeni bir lilm çevirmek için Yeni Zelanda'ya gelmiş. Yanmda yasak kararını kaldıran kocaman yılanla Bo Derek'in, çevireceği «Havva ve o AUahın Belası Elma» adlı fümde, beş metre uzunluğunda bir boa yılanıyla görülmesi gerekiyor. Bu durumda Bo Derek'e Yeni Zelanda hükümeti izin vermesin de kim versin... Ancak, hükümet kuşlar için bazı önlemler almayı da unutmamış: Yılanın erkek olmasmı ya da doğurma yeteneğinin olmamasını şart koşmuş. Bakın Başbakan Robert Muldoon neler diyor bu konuda: «Eğer yılan kaçacak olursa, ya hasretlnden, ya da yaşlılıktan ölmeli...» Vefat ve Başsağlığı Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mehmet Güler'in eşi ve Yönetim Kurulu üyesi Tahir Güler'in sevgili annesi Sayın, hanımefendi, uzun zamandır çekroekte ol NEBAHAT GÜLER duğu hastalıktan kurtulamayarak hakkm rahmetine kavuşmuştur. Kederli aüesine başsağlığı dileriz. Trafik sucu ve 'müneccimjik Vatan caddesınde Lunapark'm karşısında btr yaya geçidi var. Fakat bunun yaya geçidi olduğunu ve üzerinde geçiş yasağı bulunduğunu sadece Fatih Trafik Büro Amirliginde görevli trafik polisl Mehmet Semze biliyor. Yaya geçidinin karşısında ağaçlar altmda bekleyen Mehmet Semze üzerinde geçış veya donüş yasağmı gosteren hiçbir işaret olmayan bu yola glrenleri çevirip hemen ehllyet ve ruhsatmı «rica ediyor» Çıkarıp veriyor araç sahipleri. «Efendim, diyor Mehmet Semze, geçtiginiz yol üzerinden araç gcçmesi yasaktır. Si zin bu suçunuz 1000 lirahk bir suçtur fakat 500 lira vermeniz yeterli.» Vatandaş mantıklı sözlerle hiçbir işaret görmediğini, bunu bllebilmek İçin «müneccim» olması gereküğlni anlatıyor. Mehmet Semze son derece kibar bir dille özür düiyor «Bana böyle söylendi efendim,» diyor «500 lira ödemeniz gerekli» Pekl tnadem suçumuz 1000 lirahk. neden 500 lira istiyorsunuz? . Mahmut Semze'de yanıt hazır: «Vatandaşla tartışmak için» Maksat tartışmak olduğuna göre ve Mahmut Semze'ye hiç bir şekilde dert anlatüamadığına göre vatandaş çaresiz parayı öderken düşünüyor: «Trafik düzeninin sağlanması için bu kontrolların .yapılması gerekli. Fakat «katiyen durulmaz» işaretleri önünde Iki sıra park edilirken ses çıkarmayan trafik görevlileri, üzerinde geçiş veya döniiş yasağı lşıreti olmayan bu yolda ceza kesmekle kendi prestijini sarsmıyor mu? Bu yolla haksızbga ve adaletsizliğe uğradığına inanan vatandaştan kurallara saygıiı olması beklenebilir mi?» Mahmut Semze bu sorulann yanıtla rını bilmıyor. Bilenleri gazetemiz vasıtasıyla kamuoyuna açıklamaya çağınyoruz. ÖYS sonuçları ağustos ayında gönderilecek ANKARA, (a.a.) Üniversitelerarası öfrenci Yerleştirme Smavı (ÖYS) cevap kağıtlannm okunması devam ediyor. Sınav sonuçları, adaylara ağus tos ayının ilk yarısında postalanacak. Optilc okuyucularla sürdü rülen okuma ışlemi sırasında adayların doğru ve yalnış cevap sayıları belirleniyor. Okuma işlemleri 16 temmuz cuma gttntl sona erecek. Adaylann tercih bildirim formları da okuma islemi sırasında btlgısavar tarafmdan değerlendiriliyor. Cîhan Elektronik Sanayii A.Ş. Vefat ve Başsağlığı Şirketin Yönetim Kurulu Başkam Hacı Mehmet Güler'in eşi ve Yönetim Kurulu üyesi Tahir Güler'in sevgili annesi Sayın NEBAHAT GÜLER hanımefendi, uzun zamandır çekroekte ol* duğu hastalıktan kurtulamayarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine başsağlığı dileriz. ortırn turizm Sunar f? Ulastırma'mn "zaman,, | faktörü 1 LAŞTIRMA camiasmda farklı zaman anlayışları geçerli. Bu farklılık, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Vasstt Tzanov'un Istanbul'a ge lışl sırasında lyice ortaya çıktı. Görüşmelerin son bulması nedenlyle düzen lenen basın toplantısının önceki gün saat 15. 00'da yapılacağı ilglliler tarafından gazetelere dıi yuruldu. Belirtilen saatte Denizcilik Bankası Şeref Salonu'na giden gazeteciler tam üç saat. yani saat 19.00'a kadar salonda bekletildıler. Sonunda, bir bakanlık gorevlisınin, «lki Bakan arasında imzalanan proto kolün bir kopyası bizde var, isterseniz beklerken bir göz atın» demesinden ve başka bir bakanlık görevlisinin de «Gelmesi beklenenlerin TV de ttalya Polonya Dün ya Kupası maçını izlemekte olduklarını» söylemesinden sonra gazete ciler, tabil TRT mensuplan harlç Şeref Salonu'nu topluca terkede blldlrler... Basın mensuplan, tiç saat boş yere bekletilmelerinln nedeninl ulaştırma camlasınm Ankara'da ayrı. îs tanbul'da ayrı zaman anlayışı kuilanmasından başka bir sebebe bağlayamadılar. T.M.T OTEL ^ C 19.9O0.TL. MARM^IS ŞultanSarau 19.900TL FETHIV6 BOORUM U Televizyon Mobilya Sanayi A.Ş. KETUR OTEL OTU 11900TL MARSI OTEL 3O0OOTL 21.900.TL öt* Ototoü** lltramtar • S kMtBAROS BUtVARI 3 V 5 HSİKTA9 BAŞSAĞLIĞI Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mehmet Güler'in eşi ve Yönetim Kurulu üyesi Tahir Güler'in sevgili annesi Sayın, ÖLÜM ŞAİR VE YAZAR Asgari ücretlilerin "bayıldığı,, sarkılar ürklş dergisinin Temmuz ayı sayısında, işçi konularınm yanısıra plak listelerlne de yer verildL Derginin yaptığı saptamaya göre, asgari ücretlilerin «bayıldığı» şarkıların sualaması şoyle: 1 Tanrım beni baştan yarat, 2 Beterin beteri var, 3 Yarabbim sen büyüksUn, 4 Buna da şükiir, 5 Ben bu dünyaya ah neden geldim, 6 Hallme bak dertll çal, «611074 618226...26105 Irtlbat Ahtrtur 3TWO7 NEBAHAT GÜLER hanımefendinin vefat ettiğini teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Tanrı'dan mağfiret, kederli ailesine başsağlığı dileriz. CtHAN ELEKTRONÎK A.Ş. GRUNDİG RADYO TELEVİZYON FABRİKASl MENSîJPLARI Mübeccel Izmirliyi 10 Temmuz 19a2 | u n ü yıtirdik. Cenazesi bugün (13 Temmuz 1982) öğle namazını müteakip Kanlıca Camisı'nden aunarak, Kanlıca Mezarlıgı'nda toprağa verüeoek ür. YALÇIN YAYINLARI Levent. Güvercin durağı, Gazeteciler Yapı Kooperatifl C/3 Blok, D. 7, Saat: 9 13, Tel: 64 57 25. Randevu ahnması rlca olunur. • îstanbul Trafik Müdürlüğünden 6.12.1971 tarihinde al. dığım 136455 Nolu ehliyetimı kaybettim. HükümsUzdür. CEMİL TARLAC1 DİŞ TABİBİ ORHANTÜZÜN T Oergi sıralamayı yaptıktan sonra bir de açıklayıcı dip not koymuş: «Asgari ucretliler biraz eli sıkı olduklarmdan 300500 lira sayıp plak satın almıyorlar.. Buna karşılık sadece 15 lirayı gözden çıkarıp minibüse biniyor ve sevdikleri şarkıları avantadan dinliyorlar.. Yukarıdaki sıralama minibüste yapüan anket sonucu belirlenmiştir.» KULAKBOGAZBURUN HASTALIKLARI MÜTEHASSIS1 Op. Dr. EKREM GENÇ Yüksel Cad. Karanfil Sok 12/12 ANKARA Tel.: 173855 • Nüfus cüzdammı kaybettün. HükümsüzdÜr. ANGELtOtS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog