Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 13 TEMMUZ 1982 EKDNCMİDE GÜNÜN AYNASI İMF'ye göre, Türkiye de entlasyon °?o 45'e çıkabilir WAŞHÎNGTON, (ANKA) Kastelli olayının yol açtığı parasal gelişmeleri değerlendiren ÎMF'in, TUrkiye için daha önce yaptığı enflasyon tahminini değiştirdiği bildirildi. AKD'de yayınlanan «tn ternational Reports» adlı der ginin verdiği habere göre, İMP 1982 yılı için yüzde 25'e indirilmesi hedeflenen enflas yonun yüzde 45'e kadar yuk selebileceğl sonucuna vardı. Dergi, ÎMF'in ulaştığı somıçları şöyle aktardı: «Kastelli bankeriik knruluşlarımn çöküşü sonucunda, Merkez Bankası'mn güç dnrumda ka lan bankalarr desteklemek jçin para basroak zorunda kalması, enflasyonun kontrolttnü guçleştlrmektedlr. Bu gelişme ÎMF'itı parasal Hmitierinde revizyon yapüaraK genişlemeye gidîlmrse hile yüzde 25»e lndirilmesl hedeflenen enflasyonu yeniden bızlandırabilir ve yüzde 45'e çıkartabilir. Buııa karşm, iyhnser bir gelişme, 1981 yılında 2,4 milyar dolar olan ödemeler dengesi açığının 1 milyar dolara indirilebileceğine ilişHıı güçlü belirtilcrin bulunmasıdır.» Ilk 6 ayda şirketler 164 milyar sermaye artırdı Yıhn ilk altı ayında şirketlerde 119 milyarlık sermaye artışı olurken 45 milyar sermayeli 4766 yeni şirket kuruldu. Tasfiye olan şirketlerin sayısı da vılın ilk yarısmda geçen yüm eşdönemine oranla yüzde 25 artarak 1710'a ulaştı. ANKARA, (ANKA) Ocak . hazıran donemıni kap sayan yılın ılk altı aylık donemınde, 1.260 şirket tarafın dan gerçekleştirilen sermaye artışı geçen yılm eşdönemine göre yüzde 227 oranın da hızlanarak 118.9 milyar liraya ulaştı. Bu arada, yeni kurulan şirketlerin sayısında yüzde 36, fesih ve tasfiyelerde ise yüzde 25 oranında artış kaydedildi. Geçen yılm ocak haziran donemınde 927 şirket sermayesini toplam 36,4 mil yar lira artırdı. Bu yüm ilk altı ayında artınlan sermayenin yüzde 95'ine eşit olan 113,8 milyar lirahk bölümü 754 Anonim Şirket tarafından gerçekleştirildi. Bunun dışmda 165 Limited Şirket sermayesini 4,5 milyar lira, 317 Kollektif Şirket 1,2 milyar lira, 24 Komandit Şirket ise 93,5 milyar lira artırdı. 1981'in ilk altı ayında sermayeleri toplamı 21 milyar iira olan 3.579 yeni şirket kurulurken. bu yıhn aynı donemınde sermayeleri toplamı 44,8 milyar lira olarak hesaplanan 4.766 yeni şirket kuruldu. Buna göre, yeni kurulan şirketlerin sayısında yüzde 37, sermayeleri toplaraında ise yüzde 113 oranında bir büyüme sağlandı. Yeni kurulan şirketlerin de önemli bölümünün Anonim Şirketler olduğu go rülüyor. Yılbaşmdan bu yana yeni kurulan şirketlerin sayısı 2.196 bunlann sermayeleri toplamı ise 36,8 milyar lira olarak hesaplandı 1 ocak 30 haziran tarıhle ri arasmda toplam 5,8 milyar lira sermayeli 1766 Limited; toplam 1,9 milyar lira sermayeli 833 Kollektif ve 202,7 milyon lira sermayeli 115 yeni Komandit Şirket kuruldu. Bu arada, aynı süre içinde yeni kurulan kooperatif şirketlerin sayısı ise 465 olarak belirlendi. Yılbaşından bu yana fesıh ya da tasfiye yoluna gıden şirketlerin sayısı 1.710'a ulaştı. Bu şirketlerden 1.545'inin Kollektif, 140'ınm Komandit, 2S'inin ise Limited Şirket olduğu gözlendi, ticari faaliyetlerine son veren şirketlerin toplam 1,2 milyar lira sermayesi bulunuyor. Geçen yıhn eşdönemincie sermayeleri toplamı 750,6 milyon lira olan 1.371 şirket feshedildi. Bu gelişmelerden sonra, yılbaşından 30 haziran 1982 tarihine kadar geçen süre içinde, şirketlerde gayrisafi sermaye artışınm 163,7 milyar lira, safi sermaye artışının ise 162.4 milyar lira düzeyinde olduğu hesaplandı. YORUMDOGAN Buldozerle Cicek Koparmak... Yıhn ilk. beş ayında protesto edilen senet değeri 82 milyar liraya ulaşıyor. Aman, sakın ha, böyle bir gerçeğl söylemeyin, sonra Sayın Turgut Özal bunu «ideolojik nedenierle» soylediğinızı, ileri sürebilir... Geçen yıhn aynı döneminde protesto edilen senet değeri ise, 40 milyar lira. Sakın böyle bir karşılaştırma yapmayın. Çünkü, Sayın Özal'ın sözlüğünde bu gerçek de «ideolojik» gerekçeye girer... Yılın ilk dört ayında alınan inşaat ruhsatı sa yısı geçen yıla göre yüzde 19.1 oranmda gerüedi. Işte, «ideolojik bir suç» daha... înşaat ruhsat sayısı gerillrken, yapılarda metrekare maliyeti 11 bin 11 radan 13 bin liraya yukseldi. Sayın Özal'a göre, alın slze, «Maksath ve ideolojik bir yayın» daha... Anlaşüan Sayın Özal'ın sinirleri iyice bozulmuş. Çünkü, kendlsini kim eleştirirse, «İdeolojik açıdan» diyerek kendini savunuyor. Işin ilglnç yanı, aynı eleştirileri Türk Sanayicileri ve tşadam lan Derneği de yöneltiyor. Sanayiciler ve Ticaret erbabının bir bölümü de... Hatta, üyesi bulunduğu hükümette bazı bakanlar da «lzlenen ekono • mik politikamn gözden geçirihnesinden» yana. Eleştirilere bizzat yönetimin zaman zaman katüdığı da eklenirse, Sayın özal hâlâ, hangi eleştiride «ideolojik neden» arıyor, dersiniz?.. Yok sa, kın yanlış anlaşılmasın, kimse Sayın Özal'ın gitmesini istemiyor... Tam tersine, kalsın görevinde ve «özlenen basanyı» tüm ülkeye kanıtlasın... lzlenen ekonomik. politikadakl «Başarının tek gözlemcisi» İMP... «başarıya» tanık İMF gösteriliyor. Oysa, son aylarda yayınlanan ÎMP dokümanlarma şöyle bir göz atın. Önerdiğl üç yılhk ekonomik programı uygulayan «Dünyadakl tek ulke» Türkiye kahnış. Adamlar, onun için üzerine titriyorlar Türkiye'nin. Diğer tüm ülkeler bu reçetelerden vazgeçmiş. Bir de, şimdi son anda Türkiye vazgeçerse, İMP'nin «ünü» solda sıfır kalacak. Bu nedenle, her Ankara'ya gelişlerinde, «Merkez Bankası'mn kredi tavanlanm kısmaktan» söz eden İMF uzmanları, Kastelli olayıyla birükte piyasaya sürülen 52 milyar Urayı görmezlikten gelebiliyorlar. «Bu parayı Merkez Bankası kredisi saymayız» diyorlar, bitiyor iş. Aksi halde, program ciddl biçimde aksamış olacak. Ama, madem amaç «ne olursa olsun» programı «başarıh» göstermek, o halde bunun «küıflanm» bulmak da pek öyle güç olmasa gerek... İMF'nin yaptığı da bu zaten. Sayın Özal'ın anlattıkları ile tümtiyle özdeş... Kimse «sistem tartışma»sı filan yapmıyor.. Tersine, olaylar izlenen ekonomik politikamn tekerlerini hoplatmca bunlar dile getıriliyor. Faizlerin «yüksekliğine» elbette karşı çıkmak gerek. «İstikrar» bahanesiyle sayın Özal ekonomik büyümeyi durdurmak i&tiyor. OECD'nin son raporuna gore, Türkiye OECD ülkeleri arasında «refah açısından» sonuncu. Işte, yüksek faiz politikası sürdükçe, ekonomik büyümede geri kalınacak.. Türkiye «refah sıralamasında sonuncu olmaktan» kurtulamayacak. Bızim söylediğimız bundan ba§ ka bir şey değil. Faizle tasarruflar artmış. deniliyor. Nerde bu artan tasarruflar?~ Nereye,. 0« « sıl yansımış?.. Onun için mi, «bankerzede» ya da «Kasteüizede» deyimleri çıktı ortaya?.. Bu tasarruf hangı yatırıma, nerede dönüşaıüş?.. Onun için mi, «inşaat sektöründeki durgunluğun giderilmesi» çahşmalan yürütülüyor?.. Onun içın mi, inşaat sektöründe gerilemeler var?.. Faizlerln serbest bıraküması 24 ocak kararlarınm bir başkası değil mi?.. Uginç olan, hem faizleri serbest bırakacaksmız, sonra da «serbest» olmasını engellemek için Merkez Bankasını çeşitli bankacıhk yöntemleriyle devreye sokacaksımz... Cevher Özden'in kaçışı gerçekte «ekonomik bir şok» etkisi yaratmıştır. Burada üç olasılık var: ya Kastelli kendisini uygulanan iktisat politikası için feda etmiştir. Ya iktisat politikası Kendisi için Kastelli'yi feda etmiştir. Ya da ortada bizün bilmediğimiz üçüncü bir olasılık vardır. Olasılık lar ne olursa olsun bir «ekonomik şok» yaşanmak tadır. Burada önemli olan, Kastelli'nin kaçışmm tam anayasa hazırlıklarma rastlamasıdır. Ulkede bir anayasa yapıhrken, yeni anayasa nerdeyse ikinci planda kalmıştır. Ama, önümüzdeki dönem «yogun anayasa tartışmaları» dönemidir. «Ekonomik şok» hiçbir biçimde siyasal bir etki yaratmamış, açıklanan «siyasal takvimde» herhangi bir değişiklik asla söz konusu olmamıştır. Olayın da, en olumlu yanı elbette budur. Ticari bankalann döviz gelirleri yüzde 106 arifı ANKARA, (ANKA) Bu yüm nisan ayı sonunda, Merkez Bankası ve ticarî bankalann döviz gelirleri toplamı 4,82 milyar dolara ulaştı. Döviz gelirlerinin geçen yüa göre önemli bir artış gösterdiği ve 1981 yılı ocaknisan donemınde 2,87 milyar dolar olan döviz gelirlerine göre 1,95 milyar dolar arttığı belirlendi. Bu artış, yüzde 68 oranında bir genişlemeyi ifade ediyor. Yapılan hesaplamalara göre, döviz gelirlerinde önemli bir paya sahip olan ticarî bankalar, yıhn ilk dört aylık döneminde 3,19 milyar dolarlık döviz geliri sağladılar. Döviz pozisyonu tutan ticarî bankalann dövis gelirlerinin 1981'in eş dönemine göre 2 kat dolaymda ve parasal olarak 1,64 milyar dolar yükseldiği gözlendi. 1981'in ocaknisan dönemi ticari bankalar döviz gelirleri 1,55 milyar dolar düzeyinde kalmıştı. Ticari bankalar, aynı zamanda sağladdclan döviz gelirlerinin 547 milyon dolarlık bölümünü Merkez Bankası'na devrettiler. Ticarî bankaların Merkez Bankası'na devirlerinin 1981'in eş dönemindeki 4413 milyon dolara göre de yüzde 24 oranında çoğaldığı belirlendi. Böylece, ticari bankalar devirleriyle birlikte, Merkez Bankası'mn döviz gelirleri toplamı 1982 nisan ayı sonunda 1,63 mliyar doları buldu. 1982 yüımn ilk yansmda şîrketleıde sermaye hareketleri (Milyon TL.) Yeni Knrnlan Şirketler Sayı TL. 833 1.927 Koll. Şti. Kom. Şti. 115 202 2.196 36.823 Ano. Şti. Ltd. Şti. 1.768 5.813 4.910 44J677 Toplam Koop. Şti. 465 13 Genel Toplam 5.375 44J691 Ser. Artan Şirketler Sayı 317 24 754 165 1260 1.260 TL. 1.194 93 113.078 4525 118.892 118.892 Ser. Azalan Fesbedllen Şirketler Şirketler SayıTL. S»yı TU 1.545 962 38 28 140 87 25 189 1.710 1.238 38 28 1.710 1.238 38 28 "Demirçelik zamlan sanayiciyi zora soktu,, BURSA, (THA) Bursa Demircıler Derneği Başkanı Ahmet Yaşar, demirçelık ürunlerıne yapılan yuzde 181ik zammın piyasaya daha fazla oranda yansıdığını açıkladı. Demirçelik fiyatlannda istikrar olmadığını bildiren Demirciler ve Madeni Eşya İşlemecileri Derneği Başkanı Ahmet Yaşar, görüşünü şöyle açıkladı: «Demirçeük fiyatlarınOa bir istikrar yok bağlantısını yapan sanayicimiz bu yuzden aor dnrumda kalıp taahhütünu yeri&e gettreroıyor. Bu nedenle bazı işletmeler kapanarak sahipleri basit işlere atüıyor. Bu ekonominiizi olumsuz yönde etkileyecektir. Son olarak demlrciliğe yapılan yüzde 18lik zam piyasaya daha fazla oranda yansıdı. Kriz içinde bulunan demirçelik sanayii tamamen zora sokulmnş oldu. Devlet metal sanayiine sahip çıkmalı. KtT'leri işler hale getlrmell, canı istediği zaman zam yapmasına engelolmalıdır.» Firmaların finansman sıkıntısı nerden kaynaklandı ?Nasıl asılır? Ekonomi Servisi îzlenmekte olan «sıkı parayüksek faiz» politikası sonucunda ülkemizde pek çok firmamn ciddi linan sal sorunlarla karşı karşıya bulundukları bilinıyor. Bu arada pek çok firmamn sermaye yapısının halka kapalı ve aile şirketı tanımına yakın olması ve vergi mevzuatının halâ krediyle çalış mayı özendirir nîtelöcte olması halkm tasar^uIl^^nın hisse senedı yoluyla sanayie kaynak aktarılmasım sınırlayan nedenler arasında yer alıyor. Bu nedenle de şiritetlerin sermaye artınmlarında gözlenen hatm sayıto artışlar finansman sorunlarını çözmeye yeterli olmuyor. Farklı yapıda iki işadamınm bu konuyla UgiU olarak belirt tikleri görüşleri sorunun üa ayn yönüne ışık tuttuklan için birlikte sunuyoruz. Koc Holding ve Asil Çelik foplu tafile tSTANBTJL, (a.a.) Koç Holding'in 323 AğustosyAsil Çelik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ise 26 Temmuz 18Y*SİÜS>~' tos tarihlerinde toplu tatil yapacağı bildirildi. Tatil sürelerince işlerin aksamasının önlenmesi içm Holding ve Asil Çelik îstanbul Ofisi'nde nöbetçi bir kadronun gorevlı oıacağı kaydedildi. Mehmet Okumuş: Borr yükü artan firmalar mutlaka halka acılmalı pkumu§ Holding Yönetim Kurulu Bagkanı Mehmet Okumuş hızlı enflasyon döneminde kurulan borç özvarlık dengesinin gü nümüzde uygulanan faiz ve para politikası nedeniyle firmalarm mali yapılarını önemli ölçüde bozmuş bu lunduğunu belirtti ve daha fazla borçlanmaya tahammülü olmayan bu firmaların haüca açık şirketler ha line dönüşmelerinin zorun lu olduğunu söyledi. Banka ve Piyasa îstihbaratçıları Derneği aylık yayın orgam «İstihbarat» derglsinde Pamukbank Istihbarat n . Müdürü Fikret Canpolat ile yaptığı söyleşide 24 ocak kararları sonrası ekonomik geliş meleri değerlendiren Okumuş banka ve aracı kuru luşlarda toplanan paranm enflasyonun dUşüşü İle bir nemli borç yüklerl ile kar şı karşıya olduğuna da de ğinen Okumuş, «daha fas la borçlanmaya tahammttUeri olmayan bu firmalar için tek çıkar yol biinyelerine taze ortak pa rası katmaları, yeni hissedarlar almalarıdır. Bunu yapraayıp borçlanma yoluna gittiklerinde güçlük ler azalmayıp daha da ar tacaktır.» dedi. thracatın milli gelirdeki payının henüz istenen rakamlara ulaşamadığını belirten Okumuş, «maliyetler rakiplerhnize oran la çok yttksek. Tüm Ulke lerin ibracata ağırbk ver difi bir dönemde bu konuda başarıh olmak çok zordur. thracat konusnnda ki tecrttbesizlik de buna eklenince dıs pazarlara yönelmek işletmelerlmis açısından güçleşmektedir.» dedi. Karacabey'de yemeklik kuru sogan piyasaya çıktı KARACABEY, (Bursa) (a.a.) Türkiye'nin «Soğan anban» Olarak bilinen Karacabey ilçesinde, 1982 yılı yemeklik kuru soğan piyasaya çıktı. llçede bu yıl 70 bin dekar alanda soğan ekimi yapıldı. Rekoltenin ise 80 bm ton do layır.da gerçekleşmesi bekleniyor. Ziraat Mühendislığı yetkilileri, ilçede geçen yıla oranla bu yıl çetin kış koşulları nedeniyle soğan üretiminde 40 bin ton dolayında azalma kaydedildiğini soy lediler. İlçe, soğan pazarlanndan bu gilnlerde yurdun çeşitli yörelerine kilosu 8 ilâ 11 liradan günde 50 ton dolaymda soğan sevkediliyor. Ticaret Borsası yetkilileri ise, yine geçen yüa oran la iç talepte hissedilir derecede bir azalma gözlendiğini bildirdiler. İrsal Döküm Sanayii A. Ş. Fabrika Md. Ahmet Baysal Yabancı sermaye sorunları bir toplantıda tartısılacak Ekonomi Servisi Yabancı Sermaye KoortUnasyon Derneği (YASED) 15 Temmuz perşembe günü bir topıantı düzenledi. Yabancı sermaye problemlerinin tartışılacağı toplantıya Erdoğan Karakoyunlu, Yabancı Sermaye Dairesi Başkanı Husnü Doğan, Citybank Müdttr Muavini Jonn Bernson, Prol. Erdoğan Alkın ve MAN Türkiye Delegesi C. Kosswıg bırer tebliğ sunacaklar. Davetlilerin katılacağı toplantı Eoche llaç Fabrikası'nda yapüacak. Ahmet Baysal: Öz sermayeyi cezalandıran vergi sistemi memleketi badireye götürüyor Para Dergisine bir demeç veren sanayici Ahmet Baysal, bugünkü uygulamanın özsermayeyi cezalandırdığını bunun da memleketi büyük bir badireye götürdü ğünü söyleyerek, bundan kurtulmak için hisse senet lerinden alman gelir vergi sinin azaltılmasmı önerdi. îzsal Döküm Sanayii AŞ Fabrika Müdürü Baysal, «Özsermayesini az, krediyi çok kullanarak iş yapan iir ma ile özsermayesini kullanan firmamn verece&i ver gl arasında farklıhk yaratan vergi sistenıinin, (baw düzeltmelere rağmen) özsermayeyi cezalandırır niteliğini sürdürdüğii» görttştinü savundu ve buna, «ka zançtan yuksek oranda ver gi öden'rken kredi faizlerinin masrafa yazılabilmesi» nin neden olduğunu ilerl sürdü. Bu durumda borçla narak yatırım yapan sanayici sayısının arttığını belirten Baysal, şöyle devam etti: «Başkasınm parası ile îş çevirenler, kendi \>a. rası ile iş çevirenlerle aym sorumluluğu duymazlar. Türk çalışanlarını ve işadamlarını iyi tanıyan bir kişl olarak söylüyorum, memleket büyük bir badireye doğnı gitmektedir.» Bundan kurtulmak için, «Özsermayeyi temsü eder nitelikte olan hisse senedi» nin «cazlp hale get:'mesi» ni, «en azından mv duat sertifikasına tanınan %25 stopaj ile yetinilmesi»ni öneren Baysal, «hisse senedi mevduat sertifikasından daha fazla gelir getirdigi takdirde özsermayenin dev reye girmesi vc sağlıklı ya tırımlara yönelinmesi sağlanur» dedi. Okumuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okumuş likte yatırıma yöneldiğinl biriken mal ve hizmet sto kunun ihracatta önemli sıçramalara yolaçtığını be lirtti. Konuşmasmda bazı firmaların günümüzde ö Şirketlerin 6 aylık tahvil ihraçları 7.3 milyarda kaldı ANKARA (ANKA) Bu yüm ilk 6 ayhk döneminde tahvil ihraçlarırun, geçen yı lın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında yavaşlaya İslam Ülkeleri Arastırma Merkezi kuruldu ANKARA, (ANKA) Turhıye Cumhurıyeti HUkümetı ile Islâm Konferansı Örgütü arasmda ımzalanan ve Ankara'da, «Islâm Hlkeleri tstatistik, Ekonomik ve Sosyal Arastırma ve Eğitim Merkezi» kurulmasını ongoren anlasma onaylandı. Resmı Gazetemn dünkü sayısuıda yeralan anlaşmaya göre, Merkez, herhangi bir sınırlamaya ve denetime bağlı olmadan elinde her çeşit para bulundurabilecek, fonları serbestce Türkiye'ye sokulup, çıkarabilecek, tedavül değerinden değiştirebüecek ancak bu işlemleri yaparken Türk hükümetiıün tavsiyelerıne uyacak. Şinasi Ertan: Lîra altı ayda yüzde 45 devalüe edildi iiü DCMZ KURLAR « Döviz Ahş 164 60 1 ABD Doları 1 Avusturalya Doları 167.23 9 51 1 Avusturya Şılini 1 Batı Akna n Markı 66.90 3.51 1 Belçika Frangt lDanımarka Kronu 19.35 1 Fransız Frangı 24.07 1 Hollanda Florıni 60.64 1 Isveç Kronu 26 95 1 Isveç Frangı 78.6b 100 Italyan Lıreti 11.95 100 Japon Yeni 64 97 1 Kanada Doları 129.73 1 Kuveyt Dinarı 572.41 1 Norveç Kronu 25.95 1 Sterlin 285.75 1 S. Arpbistan Rivali 47.86 Döviz Satış 167.89 170 57 9.70 68.24 3.58 19.74 24.55 61.85 27.49 80.50 12.19 66.27 132.32 583.86 26.47 291.47 48.82 Efektif Alış 164.60 158.87 9.51 66.90 3.33 19.35 24.07 60.64 26.95 78.66 11.35 61.72 123.24 543.79 24.65 285.75 45.47 Efektif Satış 166.54 172.25 9.80 68.91 3.62 19.93 24.79 62.46 26.76 81.02 12.31 66.92 133.62 589.58 26.73 294.32 49.30 13 Temmuz Cumhuriyet 12.400 12.500 Reşat kulpsuz 12.800 13.000 24 Ayar gr. 1.880 1.890 22 Ayar bilezik gr. 1.700 1.800 Gümüs 36.00 38.00 9 Temmmlafark 300 lira arttı 800 700 lira arttı 50 lira arttı 25 50 lira arttı Fark yok. rak 7,3 milyar lira olarak mayıs döneminde durgun Ekonomi Servisi Kapalıgerçekleştiği saptandı. Ge geçen tahvil ihraçlan, hazi çarşı'daki kuyumcu ve sarrafçen yıhn ilk ayında ise 7,4 ran ayında hızlanma egilimı lar, son günlerde altm fiyatlamilyar lirahk tahvil satışa ne girdi. Bu ayda 10 kuru rında görülen artışın dış etsatışa sunulmuştu. Ocak luş tarafmdan toplam 1,6 kenlere bağlı olduğunu v« ıç milyar lira tutarmda tahvil piyasadaki durgunluğu fazla çıkarıldı. Bu arada, yılın ilk etkilemediğinı belırttiler. 6 ayında ihraç edilen tahvil Bılindiği gibi dünya altın ler arasmda Türkiye Emlak fiyatlarında görülen artış, TürKredi Bankası'nm 2,5 mil kıye'ye de büyük ölçüde yansıyar liralık tahvilleri önemli dı. Ancak artışın yapay oldubir yer tutuyor. Bu tahvil ğunu ve sürmeyeceğini ileri suİZMİR, (THA) Türk para leyeceğini hatırlatarak şu göler dıkkate alındığında, tah ren Kapalıçarşı kuyumcu esnasınuı 1982 yılı içinde ABD do rüşlere yer verdi: fı bunu şöyle açıklıyor: «Altınları karşısında en az yüzde 45 « Türk sanayi, yatırım ma vil ihraçlannın geçen yıla daki fiyat artışı, dünya plyasadeğer kaybettiği belirtildi, «Bu lı ile ara malı ile hammadde oranla önemli ölçüde yavaş sının yansıması. Yani sun'i bir kijçük kur ayarlamaları şekliıı siyle bugfin minutnun yüzde 30 ladığı gozleniyor. Tahvil ih artış. Halkta altın alacak para de de ols» açık bir devalüas düzeyinde dışa basımlıdır. Bu raçlarındaki yavaşlama, şir yok. Olanlar da faize yatırıyor. yondur. Yıl başında 125 lira nedenle kar ayarlamaları sınaî ketlerin sermayeleriyle ölçü Bu yüzden piyasada canlanma olan dolann yılı 240 lira do malların maliyetlerini etkile len tahvil sınırlanna ulaşıî yok. Hatta sun'i olarak artan layıuda kapatması beklenmek mektedir ve bu enflasyonun mış bulunmasmdan kaynak fiyatlar talep azlığı nedeniyle tedirj» deaildi. yüzde 40'ların altına indirüme lanıyor. Bu arada, tahvil ih önümüzdeki günlerde düşer.» Konuya ilişkin olarak Ege sine engel teşkll etmektedir». raçlannin Kastelli olayı ne Kuyumcu ©snafı altm fiyatıHareketli kur politikalarının Bölgesi Sanayi Odası Meclıs Kastelli sorunuenflasyonun geriye çekilmesm deniyle önümüzdekl aylar run artışmdadışında çalışan işBaşkanı Şinasi Ertan, TUrkiye'nun ve yurt de en büyük etken olduğunu da yine yavaşlama eğilimi çılerimizin yurda gelişlerinin de devlet bütçelerinin açık verne girmesi bekleniyor. Öte diği, dış ticaret, ödemeler den kaydeden Şinasi Ertan, bunun ' yandan, haziran ayında sa etkisi konusunda da: «Bunlann yanı sıra faizlerinde maliyetlç' gesinin sağlanaraadığı sürece ancak 2030 liralık bir etkisi oTürk parasmm değeri kuvvetll ri etkilediğinı ve enflasyoriun tışa sunulan tahvilîerin 500 labilir. Oysa şimdi 700800 liragerı çekilmesini önledigini ıd railyon liralık bölümü Peg paralar karşısında erozyona uğ dıa etti. Profilo Elektrik Gereçleri rayacağını öne sürdü. Ebso Meclıs Başkanı, bugün Sanayii Anonim Şirketi'ne Ertan, Türk lirasımn uğradı için 170 lıranm üzerınde olan ait bulunuyor. Bunun dışm gı bu değer kaybınm yatırüma bir ABD dolarının yıl sonunda da Marmara Gıda Sanayi ve ları, Uretim faalıyetlerini ve 200 liraya ulaşmasının artık Ticaret A. Ş. 360 miryon lienflasyonu olumsuz yönde etkı kesinlestığini sözlenne ekledı. DtYARBAKIR, (THA) Kı. ralık Türkmen Kadife Türkmenli Sanayi ve Ticaret sa ve orta süreli dönemlerde alınan rasyonel önlemler ve OO4/U4NS 449295" A. Ş. 287 milyon liralık, yeti^tiricilerin kredi, finansMakina Tanm Endüstrisi man, pazarlama ve örgütlenA. Ş. 190 milyon liralık. me sorunlanmn giderilmesiy7. Kuruiuş Yıklönnmö Orma Orman Mahsulleri le ülkemizde et üretiminde yıl 'Turk Resminde insan ve Portre' da 112 milyar lira gelir artışı SANAT GALERİSİ Entegre Sanayii ve Tica sağlanabileceği bildirildi. sergisiyle kutlanıyor Tel: 48 03 26 ret A. Ş. 120 milyon liraKasıra 1982 Bu konuda hazırlanan bir ra AXL LITSCHKE Uk tahvillerini haziran ayın porda, ülkemizde 47 milyon Yağlı boya ve Sulu boya Ttim oa satiRft cıkardılar. Bu ara 604 bln baş koyun, 18 milyon •ergiıi milyon 65 da, taHvil piyasasmda ge 300 bin baş keçi, 1nülyon 293 Kurtuluş Cad. 191/B Sinemköy S Temmuz 22 Temmut bin baş manda, 16 40 47 83 çen hafta hiçbir hareketü bin büyük baş hayvan varhğı bulunduğu,,halen^yerli ırk sı Altın fiyatlarındaki artış dıs etkenlere bağlanıyor hk bir artış var. Asil neden dünya piyasasıdır» dediler. Onümüzdeki günlerde piyasanın durumunun ise pek umut verici olmadığını ve satışlann art mayacağını tahmin eden Kapalıçarşı esnafı, «ancak fiyat artışları sürerse talep de canlanabilir» görüşünü belirtti. İPRAS'ın 3. rafinerisi hizmete giriyor Ekonomi Servisi İPRAŞ'ın 5 milyon ton/yıl kapasitell 3. rafmerisinin cuma günu tıızmete açılacağı bildirildi. 12 milyar lirası dış kredi olmak üzere 22 milyar liraya gerçekleştirilen bu tesis ile tüm ÎPRAŞ tesislerlnin yıllık kapası. tesi 13 milyon tona ulaşmış oldu. Et üretiminde 112 milyar lira gelir sağlanabileceği belirtildi ğırlardan 7080 kilogram, kuzuda ise 810 kilogram et sağlandığı belirtildi. Alınacak önlemlerle blrim başına et üretiminde verimin yüzde 35 dolaymda artınlarak 280 bin tona ulaşacağı, bununla ekonomiye yılda 112 milyar hra ek gelir sağlanacağı ifade edildi. Raporda aynca, elde edilebilecek et uretim blrim artışıyla dış satıma yönlendirüdiğinde de 800 milyon dolar dolayında döviz artışı leceği kaydedildi. Sanat Galerileri URART
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog