Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

13 TEMMUZ 1982 KÜLTÜR YAŞAM Cumhuriyet 5 ttUtusk^msLİOJsfaiîbyl Festiwffi tt ne var ? • Hmısı/ sıttir ustası V lexandro Ltıgoya \\k rpsitaJıncıe San/ VVfl'ss larrega, Gıulıanı Sor Rodrıgo H Vılla Lobos un besteİPrmı yorumlavacak ı Maturk Kultur Merkezı saat 21 00. tıvatlar 1000 800 «00 TL) • Fransız Ren Balf>st ıkın a Kosterısıne vıne Atatuık Kıı'tur Merke7i'nde çıkıvor. (Saat 18 30 fıvatlnr !0f)0. 800 TO 400 1! ) • Levent Kırca ve Kıol Gunaydın, gostenlerım Rumelıhısarı'nda sürduruyor... (Saat 21 30) • Konak Sıneması'ndaki •Sanat Fılmlen Haltası» çer çevesınde bugun 14 30 18 00 ve 21 300"da Fransu vapımı •Dıvn» fılmı var Bir "yalan hikayesi,, Kapadokya da sona erdi cekimi tamamland ANKARA. (Curahuriyet Bıırosu) TR1 İle Alman Provobıs Film Şırketinln ortak yapımlan olarak ger çekleijtınlecek olan «Gullblk» adlı teicvı?yon ftlmının çekımi Npvşphir Ava nos. Ürgüp ve Gorpme yo resinde tamımlatıdı tJ/un yıllarrlan bprı çpkılıp çpkıl meypreeı dfdikodulan sıire ePİPn bu vapımın ilk bo Klmdeki cekım lşlpmlprl 9 tPitırnu? 19^2 aünı) sona er Alexandre Lagoya qıtarla klaiık psptler suı.uvor Jugendstil, yani nevüsSup Sezer TANSUĞ 10 Uluslararası îstanbul Sanat Festlvali içinde önemll yen olan Jugendstil (Art Nouveau, New Style. Nevüslup) sergısi, Îstanbul Resim Heykel Müzesınde a çıldı. Zarif kataloğu. özüne uygun dttşen lâbirent sergıleme düzeni, peşpeşe akan slıde gösteri kabınlerıyle hem ögretıcı. hem de göz ahcıydı. Bir de kulaklan çın latan bır sesli anlatı düzeni kurulmuş olsaydı, etkisi gozü ve kulağı kaşındıran bır anı olarak kalırdo. I890'lar ve erken 1900'lerde dünyanm büyük bir kesimini (Türkiyenin levan ten kent ortamını yansıtan Pera'nın Şiş hane ve Tepebaşı setntleri de özellikle da hil olmak üzere) süs ve eğlence çılgınlık lanyla saran ve 18. Yüzyıl Avrupasının feodal özlemlerle dolu rokoko zevkini skıllara durgunluk veren btr rtiküslü&e vardıran nevüslup Jugendstil akımını. en düstriyel gelışmenm karşısında dırenme ye kalkışan bir zevk çöküşünün serüvenı olarak görmek mümkündür. Dogrusu istenlrse Nevüslup, zarlf ve sinik bir gülüşün ardında içi kan ağlayan bîr can çekişme uslubudur Kıvrım kıvrım. büklüm büklüm bıçımier, sımetrik, astmetrik pozısvonlar oluşturmakta üs tüne yoktur Jugendstilin Nevtlslup ortaya konulan ürünlerın göz alıcı şaşaası na rağmen. bu ürünlere ulaşılan siırec bo yunca ıcınden pa7arhk!ı VP son kozunu oynamak hevpsinde olan hazın bir yıkım olgusunu yansıtır Ortaya cıkan her ya pıt. orgazmdan nasıbl olmavan Dir orga nizmanın, onu btcimleyen tarihsel koşul lara yonelttiği ithama benzer. Tarih boyunca hıç bir sanat uslubu Jugendstil'den daha çok. s«mraki yenlleri amaçlamayan. amaçlayamavan bir kıstrlık tutkusunu yansıtmamıştır. Bu yüzden 20. Yüz vılda rüküşlüğün beltnl kıran tüm yeni sanat akımlarınm dinamiŞinde. Jugends tilin tozu bile voktur. Jugendstil sergisi ilgmç bir sergidir, aneak hic bır sanatcı nın esinlenmeye tenezzül etmemesi gere ken 19. Yüzyıl sonunda yarı ölü doâmus. felaket cesedinin parcaları hâlâ her yerde görülebilen bir hilkat garibesidlr. Bodrum 3. Sanat ve Kültür Haftası'na hazırlanıyor BODRUM, (a.a.) Bodrura 3. Sanat ve Kültür Haf tası hazırhklannın yoğun bi çımde surdurüldüğü bildinl dı Geleneksel olarak her yıl kutlanan sanat ve kültür haftası şenlıklerimn bu yıl 1 8 «ylul tanhlerı arasında du/enlenecegını belirtenBod rurn Kavmakarnı Mustafa Saycan, «llçemiz bu tarihler de gerçek bir sanat şöletri yaşayacak.» dedı Kaymakaın Mustafa Saycan, Halıkarnas Balıkçısı Ce vıt Sakir Kabaagaclı'nın dünyaya tanıttıği bu bolgenm uluslararası turizm mer kezleri arasmda layık olduğu yere mutlaka geleceğini vurgulayarak şöyle konuştu: •Bodrum cofrafl itibariyle diinyamn en şanslı yörelerinden biridir. Ancak bugiine kadar bu beldeye yeterince ilgi gösteriImediği or tadadır. Bundan böyle Bodnım'un uluslararası bir turizm cenneti olarak lanse edtlmesi gerekmektedir. Bu açıdan hareket ederek, 3. Sanat ve Kültür Haftası'na büyük önem veriyoruz. Bodrum öncelikle çok temi? bir belde haline geliyor. Çeşitli alt yapı humetleri hı/.lı biçimde yerine getirilivor 18 eylül tarihleri arasında Bodrum ilçesı olaganustü günler yaşayacak. Hafta boyunca klasik bale gösterîleri, Türk mü/.igı konserleri, müzik ve bale severleri doyuracak. Bu arada her zamanki gibi Bodram'un yerlisi haline geien Zeki Mu ren, Türk sanat müziği konusunda ilçemize gelenlerin gönüllerini fethedecek. Temaslarımızı sürdürüyoruz. Kesin btr şey sdylemek için lıenüz erken ama, Frank Sinatra, Nureyef ve Mike Jagger gibi müzik ve sanat diınyasınin ünlülerini Bodrum'da görenler şaşırmasınlar. Büyük bir olasılıkla bu sanatçılar. hafta boyunca Bodrum'da kalacaklar ve halkla beraber olacaklar.» Verilen bilgıye gore ılk gunku coşku gecesınde Bod rum kalesınden havaı fışekler atılacak. Kentın belh bol gelennde orkestralar kurulacak. Muzik yapüacak dan sedılecek Ayrıca hafta boyunca. sınema, tiyatro, gıbı sanat etkınlıklerı, resım &er gıleri duzenlenecek. Fotograf yarışmalan, Neyzen Tev fık ve Halikamas Balıkçısı'nı anma gunlen yapılacak, tanınmı? yazarlanmız hafta boyunca kıtaplarını hayranlan ıcin ımzalayacak Çetin öner'in ya?mıs oldn*u «GitlihlU» adlı Cocıık övkdsfi ffKesanlı All !)p«ta nı»nın çpvırmpnı Coıtıplıııs Bi«;nhnff tRrafınlnn A'man cnya c°vnlcii VP bnvİPt'P «G0libik»in de ovk(\<0 bas lartı övküvıi okuvfin ve film yapmayı duşünen Alman Provobls film ^ııkpti, 1073 vılında bu dılşdnrpsını TRT'VP netti O üamanın TRT yönpticileri bu düşün ceyi hemen benimsedl Pro vobls film sirketinln önerisi. yine o zamanın yönetim kuruluna sunuldu. Orada da olumlu karşılanarak çeklmin yapılroasına karar verildi Pilmin bütçesl ha/ırlandı. O da onaylandı. Bu işlernlerin bittlfti sıralar da TRT'de bir vönetlm degişikliği oldu. Yeni vönetım «Giillbiksin cekilmeslni en gelledi. Gerekçe olarak da öykünün «Sefalet edebiyatı» na yol açabileceği gösteril di. Ve böylece öneri ve harırlıklar rafa kaldırıldı, kül lenmeye bırakıldı Bu «Ka bnl» ve «red» olayı tam dört kez yinelendi Elbette ki bu «kabul» VP «red»ler TRT'dekl yonetım değisıkhklerlyle ilgilıydı Sonunda Alman Provobıs film şirketi. filmi. Türkiye'deki bir özel film şırketiyle çevırmeye karar verdi Ve «Çiçek» film şlıketiyle anlastı. Filmin senaryosu yazıl dı, sansüre gonderildl. San sür tarafmdan kabul edlldl. Tam bu sırada devreye «Resmi makamlar» girdi «Resml makamlar» neden devreye girdi? «Gülibik»i film yapmaya kesinlikle karar veren Provobis film şirketi, filmi Tür kiye'de hiçbir biçimde çekemiyecek olursa, Tunus'ta bir Türk köyü kurup orada çekmeye karar verdi. Bu ko nuda girişimierde bulundu. Belli bazı anlaşmalar yaptı. tşte bu durum «Resmi makamlar» tarafmdan duyuldu. Geçmişte bir «Geceya rısı Ekspresi» orneği vardı. «Acaba Gülibik de ikinci bir Geceyarısı Ekspresi, olar muydu?» Bu soru resml ma kamların ak.lını aylarca meşgul etti. Sonunda fllmln Türkiye'de ve TRT'nin, yani devletin denetiminde çe kllmesinin uygun olacagı yapılan sayısız toplantılar sonunda kararlaştırıldı. Bu karardan sonra «Çlçek» film şlrketiyîe anlaşan Pro vobis fllm şirketine «fHml ancak TRT ile çekebllecegi» bildirildi. Yeni aşamada TRT devreye son kez girdi. Bir pro rüktörünü bu iş için görev lendirdl. Daha önceki yıllar da bazı bölümlerl TRT de«• netimi tarafmdan «reddedllen» senaryo yeniden yazı lıp. denetlendi ve yayınında bir sakınca görülmedi. TRT içlndeki işlemler tamamlanınca. TRT'nin dene timince sakıncasız görülen senaryo, «Ortak yapımlarla» ilgili yönetmelik geregt Emniyet Genel Müdflrlüetl tarafmdan, konuyla ilgıll makamlara okutturularak onaylar'ı alındı. Ve sonunda Emniyet Genel Müdürlü gü çekim lznl vewli. tznln çıkmasmdan sonra Provobis fiün ile TRT arasmda bir anlaşma hazırlanarak Iki tarafca imzalan dı. Yeni anlaşmaya. 1978 nlında yapılan ılk anlaşma dan ayrı bazı maddeler kon du. Bu sözleşmeyi TRT adına. Genel Müdür Macit Akman, Provobls film adına da. filmin yönetmeni Jurgpn Haase imzaladı Televizyonda 45'er dakikahk iki böltim halinde ya yınlanacak olan film. $urası bir geıçek kt hpm. film de oynıyacak oyuneulara hem de TRT'ye. Avrupa'ya açılma konusunda ypni olanaklar «ağladı Pilm tüm dünva slnemalarında göste rime gireceği gibi. F Alman ya. Batı Berlın. Avusturya ve tsviçre'nin Almanca konu sulan bölgelerinde televızyon filmi olarak yayınlanacak. Ayrıca vldeo kasetl ha 7trlanarak satışa çıkanlacak Filmde rol alacak oyun cuların seçnni yonetmence bir hayll zor oldu. Çünkü, filmin yapımcılan tarafmdan kendisine gösterilen otuza yakın sanatçmyı tümtlnü de çok beğenen Jur gen Haaşe. seçim konusun da günlerce karar veremedl. Sanatçılarla tekrar tek rar görüstü Onların değişlk açılardan fotoğraflarını çekti. uzun süren görtişme ler yaptı Sonunda ana rol lerde oynayacak oyuncular Devlet ve özel Tiyatro Sa natçılan arasmdan seçilerek şöyle belirlendi: Ejder Akışık (baba), Nurşim Demir (anne). Murat Güler (Ali). Harun Yeşilyurt (Mehmet), Orhan Aydm fMehmedin Babası) Gülseren Gürtunca (Mehmedin Annesi), Dinçer Sümer (Meydancı). "Gülibik,, üstüne bazı notlar... • Pılrn renkli olarah çeküdi. Monlajı. banyosu, baskısı AU manva'da yapılacak • Filmin vapımımn giderleri için TRT 6 57 milyon llra harcıvacak. Alman Provobis Film Şirketi ise bu film» I milyon mark ayırdı 9 Pilm herhangi bır varışmada ödül kazanacak olursa. kazandığı ödül ıki taraf arasmda eşit olarah pavlaştmlacak • Pilm ıki bölumde çekılecek. İlkbahar, yaz ve sonbahar ıle ügilı bölumlerin çekımi 9 temmuza değin bitirilecek Övkünun kıs aylanyla ilgili bölümleri ise 1983'ün ocak ayında çekilecek. • «Guhbik» filminin, banyo, montaf ve seslendirme işlemleri 1983 yıünın msan ayına değin tamamlanacak ve filmin galası «Berlın Film Festivali'nde» yapılacak. Uc ayliK yaz tatili ve münavebe konusu Ergun ÖZYÜCEL 17 Haziran 1982 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Sayın Faruk Güvenç, Devlet Başkanımız Saym Kenan Evren'in sanatçılara verdiği sozü tuttuğunu belirterek, teşekkürle devam eden yazısında yeni uygulamanın bazı aksaklıklara yolaçabılecegını one sürüyor. Sayın Güvenç'in birinci önerisi mesleğe tabandan gıren her sanatçmın kademe kademe yükselip belll bir süre sonra tavana ulaşabilmesı... Herhalde dikkâtten kaçmış olacak, yeni uygulama da böyle olacaktır. Birinci derecenın dördüncü kademesıne gelmiş her sanatçı kim olursa olsun emekliliginde eşit duruma gelecektir. Emeklillkte hiçbir fark olmayacaktır. Ancak çalışırken varolan farkhlıklar kendi tablrıyle hiyerarşivı sağlamak içindir. Konunun diğer bır ilğinç yani sorumluluk taşıyan görevliler kendl aleyhlerine diğer sanatçılarla yakın ücret almayı leragatla kabul ederlerken hiçblr sorumlu görev taşımayan bir kişlnin onlar namına avukatlık yapması son derece düşündürücüdür. Ortada bir hiyerarşı vardır. ancak bu hıyerarşi çok büyük derın uçurumlar halinde değil birbirlerine oldukça yakındır Aslında ışin dogrusu da budur. Bu durum mesleğin ve sanatm özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bütün sanat kurumlannm üzerinde ikl yıl çahşıp tasvip ettiği. büyük çoğunlugun destekledigi böyle bir uygulamayı herşey bittikten sonra son dakıkada Amerırıka'yı yeniden keşfetmek: gibi yeni önerilenn gelmesı Türk Sanat Yaşamı adma üzücüdür. Yeni statü dikkatincelendigi taköırde. mesleSın özelliklermin dikkâte almdığı, örneğin bir devlet sanatcısından hergün görev ıstenmediği, böylelikle her grup şefinden de her konserde gorev almasının beklenmediği g,orülecektır. Çünkü mesle&in ozelliRi geregınce zorunlu olarak az yalı&an ya da çok çalışan vardır. Bunu önlemek icın ya herkese keman çaldırmak ya da arp, kontfagot, basklarınet, tuba olmayan hiçbir eseri programa koymamak gerekır. Doğaldır ki bu mantık bizi çok gülünç bir yere gotürür, sonunda Senfonı Orkestralarını dağıtmak gerekebilir. Bereket versm bu mantığı paylaşabilecek ikinci bir kişi bulabilmek olanaksızdır. Diğer bir büyük yanlış da üç ayhk yaz tatili ve münavebe konusu.v. Yazı sahibini bilemeylz ama ldcbir sanatçı enstrümamnı üç ay bırakmaz. bjrakamaz. Bırakırsa önce sanat affetmez. meslekdaşları affetmez ve en önemlisi dinleyicl affetmez. Boylesine bir kontrol mekanizması hiç bır devlet memuriyetınde yoktur. Meslegın özelliklerini bılen bir kişiden bu tür eleştırilerin gelmesıni anlamakta güçlük cekiyoruz. Sezon içinde yapılan münavebeler sırtüstü yatmak için değıl, boşalan akülerl doldurmak ıçindır. Yasamızda varolan yıpranma lıususu bir fantazl değıl. gerçek bir vakıadır. Bu açıdan yasamızm ön gördüğü yıpranma ile münavebe arasında bır bağlantı kurulursa sanatçının hangı nedenle sezon içinde münavebeye ihtiyaç duydueu anlaşılacaktır. Bunu ter döken her sanatçı çok iyı bılır. lıce VjSHU BU ibPANYA v Atılmıs "esyajarla sergi actı Servısi Emine Ertem'in her türlü eşyadan ürettiği çanta, kilim, paspas, şapka çerçeve süsleme leri ve şıır sergisi Yapı ve Kredl BariKası Galatasarav K^zım Taşkent Sanat Gale risi'nde sürüyor. Tümdyle a tılrnıç tifsneier kuüanılarak oluşturulan eserleri içeren sergt. turünün yurdumu?da ki H ve tek ömpsini oluş k t'in:vor Rmine Grtem çalıs malnn hflkk'ndnki sorulan mın sövle vanitladv «V\ «sanatiarıvla ileinSzln kaynacı iMİ'f" Atrlnus ne* ÇOK GAJ^t» OLDU FÂVOfZ. F U T B O L KTURÛ&J AK3ANTN AMAN VE M.Ç B.R. P.NALE ErLCNO. VA, OUDU nelerden yararlanmak geregini nlçin duydunuz?» Ben Kv& En&tltüsü Mezunu bir ev kadınıyım. Yani hem öğrenım hera konunun gereğl el sanatlarıyla 1 1 gilendim Bir ev kadını olarak gflnlük Işlerl sırasında mümkün olan en az masrafı amaçladığım içln atılmış nes neleri degerlendirmeye çalıs tım. Ama bu çabam yeni de firll. Yıllardan beri bu tür şeyler yapar kullanırım «Sergi açmak fikri nereden kaynaklandı?» 1980 vılmda Tfirkiye Ka İLAN 911 Gerıel Müdürlüğünden ıhtiyacj için 2 adet kesmtisiz güç kaynagı satuı alınacaktır. litekMler htı alırna att şartnameyl Ankara'da PT'I Gptıel Mudürlılgü Malzeme Dairesi BaşkaniiiîuuiHiı v»va tstanbul'da Slrkecl B.iyük Postahınf iNinndp hulurıan PTT Soîge Bdsm'ldfjrlılsü M.ıı/eiTif Servısınden TL. 1150, bedelle temin edetıılıı ıer leKiıtlenn muteber olabtlmesl İçin ihaleye IştiraK edecek ffrmatann, şartnamelerini idareden alnns ulması şarttır. leklifler en geç 12.8.1982 günü saat 10.00'a Kadar PT1 Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi K^knrıhgına verilecek veya posta ile gönderilecpktır t gonderılen tekltfler dlk dın Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği «Atılmış Nesnelerin Degerlendirilnıesi foluyla Türk Kadı nının Ev Ekonomisine Katkı M» konulu yarışmada atılmış çorap ve paket ipliklerinden yaptıgım kilim ile bi rincilik aldım. Bu birincill ğtn özendiricl etkisi diger yaptılarımı da sergileme fik nnl doğurdu. «Sergideki eserlerinlz hak kında biraz bilgi verir misiniz?» Buradaki eserlerim son 1ki yılın ürünlerl. Daha once yaptıgım şey leri kullanmak için yapıyordum. Ayrıca buradaki eşyaların çoğunda kullanılan ana madde çorap eskileridir. Atılmış o kadar çok şey var ki. Sadece çorap kullanarak ne|pr yapılabilecegıni kamtlamak istedim. Yanısıra serum hortumu, yün. naylon, paket ıplilderi gibt maddeler de kullandım. Onlan örerek birbirine birleştirdim. Bir de şlirler var. Ben eskiden beri şiir yazarım. 200'ün üstünde şilrlm var. Burada sadece ö3'ünü sergillyorum. Onlan da yine atılmış takvim yapraklarına yazdıktan sonra konulanna uygun desenlerle süsledlm. Kenarlanna da yıne çoraplardan ordüğüm kenar hklar geçirdim. «Amactnız hakkında neler söylemek isterdiniz?» Memleketimizin bu sıkıntılı döneminde herkesin elinden geien katkıyı eslrge memesi gerektlğlni vurgula mak istedim. Bir ananın, btr ev kadınımn da yapabl lecegl şevler olduğunu anlatmak istedim. özellikle de gençlere ve Tflrk Radınlanna anlatmak ıstertmı KİMKİME BehiçAK üu larılıtetı suma auncnaz. «Bastn: 17983) 5037
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog