Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

13 TEMMUZ 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Reagan Sovyetler'e uygulanan ambargoyu gevsetmeye çohssyor • Polonya'da 9 Dayanısma'cı daha mahkum oldu VARŞOVA, (UBA) Polonja'da bir askeri rnahkeme Dayanışma Sendikası üyesi 9 eylemciyi büdıri basma» ve dağıtmak suçundan 3 ile 6 yıi arasmda değışen hapis cezalanna çarptırdı Polonya Resmı PAP Ajansı'mn bildırdığme göre, Askeri Mahkemelerde Sıkıyönetlm kararlanna karşı gelmekten yaklaşık 200 klşi yargılandı. SanıkJardan, IJayanışma Sendikası'nın yasaklanan gazetesı Solidarnosc Ziemia Sandomıerska'nın Yazı tşleri Müdürü Stamlislaw Kolacs 5 yüa, 2 meslekdaşı Jerzy Szynski 5, Marek Chrusciel'de 3 yıl hapse mahkum oldu. ABD keşif uçakları Sovyet smınndakl 8 tümenin Irak suurına kaydırüdığını fotoğrafladılar. Kambocyada muhalefet grupları sürgünde hükümet kurdular • Koaüsyondafei üç güçten en önemlisi yaklaşık 30 40 bin gerillaya sahıp olan ve ülke içinde hükümet güçleriyle yoğun catışmalar vuruten Kızü Kmerler Dış Haberler Servisi Vıetnam yanlısı Heng Samnn yönetimini devirmek için ittifak kuran 3 Kamboç ya grubunun Batı Kamboçya'daki ormanlarda sürgünde bir koalisyon hükümeti oiuşturduğu bildirıhvor Haberi öncekı gün duyuran •Kızıl Kmer» partisi. •'onllsyon hükümetinin kuruluş anla^masının ruma eünü imzalandığmı duyurdu Ormanda kurulan surgun deki koalisyon hükümetinin Kamboçya'nin devrık Kızıl Kmer Liden Khieu Samphan, «Bağımsız, tarafsız, ba nşçı Kamboçya için Ulusal Birlesik Cephe» adlı örgüften ve «Kmer Halkı Ulusal Kurtulus Cephesi» adlı komıinist olmayan bir Kruptan olustugu belirtiliyor Yeni kurulan sürgun hulideri Khieu Samphan Dışişleri Bakanlığı ve Kızıl Kmer'lerın iktidarmdan önce bir süre Başbakanlık ya pan Son Sann ise Basbakan lık yapacak. Kambocya'da milyonlarca insanın ölümüne yol açan bır katlıamdan sorumlu tutulan Kızıl Kmer yonetimi 3979 yılmda Vietnam ordusundan askeri destek alan Heng Samrin güçleri tarafından devrilmişti. Üç grup arasındaki koalia yonun 22 haziranda Malaysrva'nın başkenti Kuala Lum pur'da olugturulduğu, ancak o sırada henüz sürgün hükümetıni oluşturacak kişilerin adlannın belli olmadığt belirtiliyor. Koahsyondaki üç güçten en önemlisi yaklaşık 3040 bin genllaya sahip olan ve ülke içinde hükümet güçleriyle yogun catışmalar yüruten Kızıl Kmerler. Bir zar manlar Kamboçya kralı olan Prens Sihanuk'un vi Son Sann'm guclerinin i=;« sadece bırkaç bin "kisi dolaymdp olduğu sanılıyor. N'AŞfltNGTON. (UB/\) Baskan Reagan'm Sibirya'yı Batı Avrupa ülkelerine bağlayacak doSal gaz boru hat tı projesine uygulanan Amerikan teknoloiik arabargosuyia Batılı müttefiklerine bu konuda yaptıgı bas kiyı gevaetmeve çalıstıgı bilriirlliyor Amerikan vönettmlnin blr yetkilisi. «Amp'ika Üe Polonya arpsın<??»k1 ffe^Tİnliftin çidenlnıesi için bir çıkıs yoln arıyoruz. Polonya hiikütneti de bu konuda ya sıkıyönctimi kaldırarak, ya da lşçi Hderleriyle görfişme lere başlayarak, ya da siyasl tntnklnları serbest bırakarak hfze yardimcı olmalıdır» dedl. «Sibîrya dn&al jran boru baftı nedenMe Amerfka'nın Batılı mfittefikieriyle nrasınm açılmasından yainızca Amprika'nm rakipierfnin ya rarlanacağmı» söyieyen ABD yetkililerinden Willlam H. Brock ABD'de son yaptıkları tartısmalı fteçen toplantıda b1r ara ülusal Oftvenlik Danısmanmm W11 Uam P Clark'ın kırarak. «notHrınızı masanın iizerinı» birakıp rtprhal salonu terkedin» dPdieinl de belirtti Oö?lf>mc11ere eöre Polonya ve Sovyetler Birligi'ne uvgulanan sıkı ekonomik ambargo bir süre gevşetiiecek, olumiu sonuç alınamazsa yeninpn daha sıkı uygulanacsk Time dergisine göre Iran, Irak sınırına yığınak yapıyor Amerikan haberalma kaynaklan genel bir îran saldırısırun bu hafta içinde başlayabileceğini öne sürüyorlar. Dış Haberler Servlst ABD'de yaymlanan Tlme dergisi îran kuvvetlerinin muhtemel bir saldırı için Irak smırına yığınak yaptığı nı belirtti. Derginin kimliklerl açıklanmayan Amerikalı uzmanlara dayanarak verdiğl habere göre Amerikan keşlf uçakları bu yığınağı fo toğrafladılar. Amerikan ha beralma kaynaklarımn da genel bir saldınnın bu haf ta içinde başlayablleceği yo lundaki savları da aynı der gide yer aldı. Sovyetler Bir liği sınırında bulunan 8 tü menin Irak sınırına kaydı rıldığı bildirilen haberde. yığmagm genellikle üç nok tada yapıldıftı kaydedıldl. Yığınak güneyde Basra ken tinin ortada Amara kentine kuzeyde de Bağdat'a yakın smır bölgesinde yapıldı. îran ile Irak arasındakl savaş 1980 yılınm eylül aymda Şattül Arap su yolu konusundaki anlaşmazlık üzerine patlak vermlşti. Irak, aynı zamanda ortak sı nırı oluşturan su yolunu geçerek tran topraklannı işgal etmeye başlamıştı.. Îran ise yılbaşmdan beri savaçta üstünlüğü yavaş ya vaş eline geçirmiş ve Irak birliklerlni geri püskürtmeye başlamıştı. Trak Devlet Baskanı Sad dam Hüseyln 20 haziranda yantı&ı bir arıkiamada Irak birliklprinin hazirnn so nunda Îran topraklanndan tamamen cekiJmiş olacaSını sövlemişti. Irak söylendiği üzere Iran'ı tprkettigini öne sürerken îran ise. topraklanndaki bazı stratejik mevzilerin hâlâ Irak birliklerlnin elinde olduğunu kavdederek savaşa devam edeceftinl duyurmustu. îran vetkilUpri avrıca Irak'a pirmplprinln kartnıl raar olacağını açıklamışlardı. Polonya Komünist Partisi'nden 47 bin kişi ihrac edildi VARŞOVA, (ANKA) Fojonya Komünist PartısıBjn 47^00 üyestain nisan ve mayıs aylarında partıden ih raç edıldilderi bildırildı. Polonya Haber Ajansı (PAP) Komünist Partısı ya yın organı Trybuna Ludu'nun, partıden ihraç eduen lerın partı faalıyetlerıne ıl gı duymadıklarmı, uyelık vazıfelerını yerıne getırmedıklerlm, karariara uymaaıklarını ya da partı dısıp lıninı ıhlal ettıklerını bıldır diğıni kaydetti. Polonya haber ajansı, ay nı ddnemde 3032 veni üye nin partıye alındığını, bu nun da Komünjst Partısının «prestijinl güvenilir ve ctkili olusıınu kanıtladığlnı» bıldirdi. SURGUNDE DEVLET BASKANI: Bir zamanlann sürgündeki Kralı Prens Norodom Sihanuk, bu defa da Kızıl Kmerlerle ortaklaşa kurduğu sürgün hükümetinin Devlet Başkanı olarak sürgünde. kümetının Devlet Başkanı'nın yıllar önce Kızıl Kmerler tarafındau devnlen Pıpns Norodom Sihanuk olduğu açıklandı. Kizıl Kmer • Somali bir Etiyopya ucağını düsürdu NAİROBÎ. <a.a.> Somali güçlerinin, kuzeydeki Mudug bölgesınin başkentme saldırıya geçen Etiyopya güclerine aıt, bır «MtG23» jet savaş uçağını düsürdüklerı bildırildı Somali Savunma Bakanlığı, bir haftadır çarpışmaların sür düğü Galcaio bölgesmde meydana gelen saldırı hakkmda ay nntılı bilgi vermedi. Somali yö netimine karsı olan «SomaU Demokratik Selamet Cephesi», kendi güçlerinin Galgodob köyünü ele geçırdiklerini açıkladı. Cepheve aıt olan radyo, Mudug bölgesimn dığer kesimlermde çarpışmaların sürdüğünü, gecen halta vü7lerce Somali askerlnın öldürüldüğünü, çok sayıda cephanenin ele geçınldiğinl ya da tahrip edildiğinl bildirdi. Somali kaynakları, «SDSC» saldırılarmın Etiyopya uçakları ve tanklan desteğmde Etiyopya'dan başlatıldığmı öne sürüyorlar. Geçtıgımız hafta, Somali des tegındeki «Batı Somali Kurtuluş Cepnesi» gerillalan, Etiyopya'run Ogaden eyaletine yönelik saldırıları sırasmda, 250 Etiyopya askerinı öldürdüklermi ileri sürmüşlerdl. Somali ve Etiyopya, Ogaden'de 1977 yılmda buyük çarpışmalara girmişler, sonuçta, Somali, Etiyopya güçleri karsısında ağır kayıplara uğrayarak askerlerini bölgeden çekmişti. Ancak gerilla savaşlan günümüae dek süregeldi. «CAKAL CARLOS»UN KATAR'DA EYLEM YAPTIĞI BİLDÎRİÜYOR DOHA, (ANKA) «Çakal» adıyla tanının Oluslar arası terörist Carlos. şimdi de Katar'ın Doha kentinden ses verdi. Carlos'un imzasıyla yayın lanıp dağıtılan bir bildiride, geçtiğimiz hafta içinde ABD Büvükelçilıgi'nin onün de yakılan otomobilın. sorumluluğunu «Kızıl El» adlı yeraltı örgütünün üstlendlğl belirtildi. ABD, Sovyetler'i sahte evrak düzenlemekle sucladı WAŞHİNGTON, OJBA)" Blrleşlk, Amerlka Dıglşlerl Bakanlığı. Sovyetler BirHğinl blr takım sahte evrak lar düzenleyerek Amerikayı dünya kamuoyu önünde güç durumda bırakmaya çalışmakla suçladı. Yapılan açıklamaya göre. Sovyetler Blrllği Amerlka yetkililerlnin ağzmdan yazıl mış mektuplarla Batılı taükümetlere ya da yetkllilere başvuruyor. Dışlşlerl BakanlıSı böyle mektuplann Amerikan yetkilllerl tarafmdan hiçblr zaman yazılmadığını. büyük ihtimal lle Sovyetler tarafmdfin yazıldığıru. bunun dah önce de bazı örnek lerl bulunduğunu bne sürdti. Vertlen örnekte, Amerikan Cumhurbaşkanı Reagan'ın ağzından îspanya Kralı Juan Carlos'a gönderllen mektupta Kraldan derhal NATO'ya girmesl, ülkedekl muhalefet ile ancak bu şekilde başa çıkabileceğl ifa de ediliyor. r;r Jİ.J. i. . .«.,„ ' I Katar ve Doha'dakl ABD Büyükelçlliği yetkllileri ise otomobilin blr terör eyleml sonunda yanmadığını llerl silrdtiler. «Kızıl Eb» örgütünün bildlrisinde, böl , ^ gede «ABD'nin oynamak i fstediği oyunlara karşıp *\ ilk ihtann yapıldığı da ^ kaydedildi. «Kızıl El» örgütü. lkl hafta önce Llbya'da örgütlendlğlnl açıklamış, «Siyonist ve Amerikan çıkarla• nna ve Arap işbirlikçilerioe karşı, insanların yaşama haklarını dikkate alına dan gereken zararı vereceklerini» bîldirmişti. SORUMLULUK DENGEU DAVRANMAYI GEREKTİRİR! GÜÇLÜ DEVLET BANKASI ETÎBANK 90 milyarhk dev seımayesiyle ve yıllardır taviz vermeden sürdürdöğu ağırbaşl}, dengeli bankacılık anlayışıyla, ekonomimizin ye yaşammızın denge unsuru olmaya devam edecektir. PARtS, (ANKA) Fransa Savunma Bakanı Charles Hernu, gerekirse süratle Nötron bombası yapablleceklerinl, ancak henüz böv le bir karar vermedlklerinl söyledl. Monte Car'o radyosunda yaptığı konuşmada Hernu, kızaktan suya indirllen altı nükleer güçlü denizaltıya değlnerek, son geminln ayrıca her blri 6'şar (M4) tlpl nükleer başlıklı 16 füve lle donatıldıgını bildlrdl. Savunma Bakanı, «Bu, blzi nükleer denizaltılar acısmdan en gttçüi duruma Retirmektedir» şpklinde konustu. Fransa: Gerekirse nötron bombası üretimine süratle başlarız ETİBANK • • Meksika'da bir tren dereye uctu: 90 ölü TEPİC, (ANKA) Meksika'nın kuzey batısı'ndakl Tepic kasabası yakıh lannda bir tren raydan çı karak dereye uçtu. Kazada' en az 90 kişinin öldüğü, 164 kişinin de yaralandığı büdirildi. YetkilUer, kazayla Ugill soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydettiler. KlSfi KlSfi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SESIMI ARIYORUM Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Muavinliğî Giriş Smavı Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kurulunca 16 ağustos 1882 pazartesi günu saat 0 30'da Anka ra, İstanbul ve İzmir'de Hesap Uzman Muavınligi giriş sınavı açılacaktır. Sınava katılabilmek İçin; a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'ind maddesin.de yazılı niteliklere sahip olmak, b) 1.1.1982 tarihinde 35 yaşını doldurmamıg bulunmak. c) Siyasal Bilgller, Iktisat. Hukuk. Işletme ve Idart llimler Fakülteleri lle İktlsadi ve ricari flimler Fakülte. Akademi ve Yüksek Okullan veya bunlara eşiüiği Milli Egitim Bakanhğı'nca kabul olunan benzeri Yabancı Fakülte veya Yüksek Qkullann birinden mezun olmak gerekir. Sınavlara giriş şartlannı ve sınav konulannı gösteren broşür, yukanda isimleri geçen Öğretim Kurumlarından ve Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanhğı ile Ankara, İstanbul ve tzmir Grup Başkanlıklanndan sağlanabilir. tsteklilerln en geç 30 temmuz 1982 günü akşamına kadar Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlığı ANKARA adresine belgeleri ile birlikte yazılı olarak başvurmalan gerekir. (Basın: 17431) 5034 Denizdlik Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğünden 27.7.1982 günü saat 14.15'de kapalı z&rfla teklif alınmak suretiyle yeni inşa edilen KADIKÖY VAPUR İSKELEMİ2DE bulunan; 1 1 adet pastahane ve şekerleme satış yeri, 2 1 adet hediyelik ve turistik eşya. oyuncak, züccaciye, ber türlü ev eşyası satış yeri, 3 1 adet büfe, 4 ı adet parfümerl, bijuterl, tuhafiye, kon feksiyon eşya satış mağazası veya teşhir yeri, • Belgrad'ta Filistinliler desteklemek için yapılan gösteride, Polonya'nm kapatılan Dayanışma Sendikası ile ilgilî pankartlar asan ve bunları indirmeyi reddeden yedi kişinin tutuklandıklan bildirildi, • Suudi Arabistan Petrol Bakanı Zeki Yamani OPEC ulkelermın petrol fiyatlarını artırmalan halınde ülkesının bu karara katılmayacağmı söyledi. • Almanya'da yabancı iş çi istemeyenlerin sayısınm sürekli arttıgı ve artış oranmın geçtiğimiz yılda yüzde 66'ya ulaştığı bildirildi. Konuya ilişkin olarak F. Almanya'da yapılan araştırmada «Yabancı işçılerin ulkelerme geri gönderılmeleri ni isteyen Almanlann sayısmda sürekli artıs olduğu ve ülkelerinde yabancı işçi istemeyen Almanlann sayısmı n ' 1978 yılmda yüzde 39 iken bu rakamm aralık 1981 de yüzde 66'ya yükseldîğî» kaydedildi. • Çin Halk Cumhuriyeti'nde «büyük nüfus sayımıQin» sonuçlanduilması için perşembe gününden itibaren Abakus'un yerine bil gisayarların devreye sokulacağı v e ilk sonuçların & klm ayından itibaren alıni maya baslanacağı bildiril AGRUBU looı oaea/lOaOn h*r euma kMİn harah yenı Baııam ÇyrîATCTCCİ tomp.ndyon 21.900.TL. BOORUM T.M.T OTEL «ztu Kijytt 555F 30000TL. BİR YILLIK KİRA TUTARLARI PEŞİN ÖDENMEK ŞARTIYLE KİRAYA VERİLECEKTİR. Isteklilerin kiralama ve ihale şartlannı öğrenmek üzere Sahpazarı, Işhanlan, Orta Blok Kat: 4'de bulunan EMLÂK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE kiralama ve ihale şartnamelerini alraak için de Salıpazan Banka Şubemize müracaatlan il\n olunur. Şartname bedeli l,0C0. TL.'dir. Teklifler en geç 27.7.1982 günü saat 14.30'a kadar kabul edilecektir. Bankamız ihalede 2490 sayıh kanuna tabi değildir. lhaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine kiraya vermekte serbesttir. (Basm: 18539)] 5035 19.900JL. r MARMARIS SuKanSarmj jyiotel 19.900.TL. SEKETUR OTEL 18.900.TL. öıw Otobua* jkramlar * S T V I » vWraiıw djhiMif RBAROS BULVARI35/5 BEŞİKTA! Bayram gunlerl yurdumuzun her yerinde okuyabileceğiniz gazete ISTANBUL BAYRAM GAZETESİ'dir, llân vererek yüksek tirajından yararlanabileceğiniz yegâne gazete, ofset baskılı ISTANBUL BAYRAM GAZETESİ'dir. Adres: Gazeteciler Cemiyeti CağaloğluISTANBUL Tel:2212 22 22 54 08 «611074 618226 .h> 26105 İrtlbat Abentur 376IÛ7 • •• • • •• • » • • • • • • • • • • • » • » • • • » • •• • • • • • • • • • • A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog