Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 on on yıl lçlnde hampetrol ederlerinin (fiyatlarının) dünya ekonomisinde oynadığı önemli rol küçümsenemez. Büindiği gibl hampetrol îiyatlan 1973 yılında anî bir sıçrayışla, bir varil hampetrolün ederi 2,80 dolardan 10,50 dolara yttkseldl. O günlerde büyük gtirültü koparan hampetrol fiyat artışım pek çoğumuz anımsar. Ham petrol fiyatlarındaki anormal artışlann 1981 sonuna dek sürdüğünü görmekteyiz. Yüz yılı . aşkın bir süredir çok ucuz bir enerjl ile beslenmeye alışık gelişmiş ülkelerin sanayileri, petrol eder artış şokunun etklsiyle, başlangıçta mengeneye sıkışırcasına bunalıma girdiler. Bununla birlikte petrol şokurm çok kısa bir zamanda atlatarak lehlerlne çevirmesinl bilen gelişıniş ülkeler, ekonomilerini kısa sürede az zararla kapatmasmı bilmişlerdir. Bunu yaparken de pahalılaşan enerjlnin bedelini ürettiklerl sanayl ürünlerine yansıtarak dışsatıma sunma becerlsînl başarı ile sürdtirmüşlerdir. Böylece artan hampetrol ederlerinin, gelişmiş ülke ekonomilerini sanıldığı kadar etkiledlğl söylenemez. OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 13 TEMMUZ 1982 S Petrol ve Gelismis Ülkeler TEMELDE ÜLKE KOŞULLARINA TERS DÜŞEN BUGÜNKÜ EKONOMİK MODELİN TEZDEN DÜZELTİLMESİ VE ORTADOĞU'DAKİ OLASI GELIŞMELERE DAYANIKLI DURUMA GETİKİLMESİ GEREKMEKTEDİR. varilinin ederi 25 dolara düşerse gelişmiş ülkelerin bir yıllık tasarrufu 100 milyar dolara ulaşacaktır. Varm tasarrufun başka boyutlarım da siz hesaplayın. Doğal hampetrol kaynaklarma sahip ülkeler ise, gelişmiş ülkelerin aksine daha az gelir elde edeceklerdir. Böylece gelişmiş ülkelerle. gelişmemiş ülkeler arasmdaki gelişmişlik aralığı daha da bttyütecektir. Yaptığımız bir araştırmaya göre. doğal hampetrole sahip Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yıllık gelirleri 500 milyar dolara ulaşmıştır. Son fiyat azahşlan nedeniyle, bu ülkelerin gelirlerl 100 milyar dolar azalarak 400 milyar dolara inmiş bulunmaktadır. Gellrlerdeki bu azalış ister istemez bu tilkelerin alt yapı yatınmlarma ya*nsıyacaktır. Nedenl bırer beylık ve şeyhlik biçimlnde yönetilen bu ülkelerde carl glderlerin kısılması düşünülemeyeceğine göre, kısılma doğrudan yatırımlardan olacaktır. Alt yatırımların azalmasının bölge halkmda huzursuzluğu körüklemesi doğaldır. Böylece çok uluslu şirketlerin sömürüleri karşı direnç görmeden sürecektir. •*• Blzim gibi gelişme sürecine giren ülkeler ise hampetrolü ve hem de sanayl Urünlerinl pahalı almaya devam edecektlr. Bunlarm da ötesinde yeni yeni dışa açılmaya başlayan ülkemizln bu olanağı da, petrol fiyatlarının düşmesiyle sarsıntıya uğrayacaktır. Daha şimdilerde bazı Kuzey Afrika ülkelerinde çalışan işçilerimizln ücretlerlnl alamamalan hep bu oyunun çetrefilli kurallarmdan kaynaklanmaktadır. Çabuk dış ülkelere acılan Türk girişimcilerinin bu başansını, çok uluslu şirketlerin dolaylı yollardan önlemesi beklenmelidir. Üst tiste lki banker olayı ile sarsılan ekonomlnln yeni oyunlara dayanması beklenemez. Temelde ülke koşullarına ters düşen bugUnkü ekonomik modelin tezden düzPİtilmesi ve Ortadoğu'dakl olası gellşmelere dayanıklı hale getirilmesi zorunluluktur. CumhuriyeC a»WW: Cumhurty«tM«tbMcılıkve GazetecilikT.A.Ş. NADİR NADİ . HASAN CEMAL EMİNE UŞAKLICİL OKAYCÖNENSJN M»tb««cılık n Ouettclllk T.A.Ş. : 2«< IStınbul T.l: 20970J (t H«l) Şerafettin UZUNER Karayolları Eski Genel Müdürü ye bugünkü kadar buyruk olamamalanndan kaynaklanmaktadır. Ülkemizde de olduğu gibi, bazı büyük şirketler daha da büyümek için, iflasın eşiğine gelmiş sanayi kuruluşlannı ele geçirerek güçleıı.nişlerdir. Böylece sanıldığından da fazla büyüyen çok uluslu şirketlerin yeni ortaklan olan sanayicller, yeni sahiplerinin olanaklarından sonuna dek yararlanmâ fırsatmı kaçırmadıkları ortaya çıkmaktadır. Özde hampetrol sömürüsü ile tatlı ve hayal edilmez kârlara alışan çok uluslu petrol şirketleri. yeni yeni sahip olmaya başladıkları sanayl kuruluşlarmda da aynı boyutta kâr edebilmek İçin, enerjinin ucuz sağlanması gereğini kavramakta gecikmemişlerdlr. Bu yolla çok uluslu şirketler, ham petrolü pazarlayarak ve hem de sanayi ürünlerlni bu ülkelere satarak ortak en yüksek kârın sağlanması amacma yönelmişlerdir. Amaca ulaşabîlmek için çok uluslu şirketler, sanayi ürünlerlne dokunmadan hampetrol ederlerlni düşürme çabalarını artırmışlardır. Nitekim 1981 yılımn sonunda varili 38 dolar olan hampetrol fiyatı bugün spot piyasasmda ortalama 30 dolara satılmaktadır. Israil saldınsıyla bir miktar yükselen hampetrol ederleri tekrar düşmeye başlamıştır. Düşme devam etmektedir. Genel kanı yıl sonuna dek bir varll hampetrolün ederinin 25 dolara düşeceğt vönündedir. Düşüşün içeriğini: yukarıda da tanımlamaya çalıştığımız gibi. çok uluslu şirketlerin kârlannı doyurucu bir düzeyde tutma amacı oluşturmaktadır. Anlatmaya uğraştığımız bu oluşumdan gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ülkelerden daha çok yararlanacaklardır. Daha şimdiden gelişmiş ülkelerin halkı ucuz enerjl sağlanmasmdan önemli bir ekonomik ferahlık duymaya başlamışlardır. örneğln, ABD'de 1978 yılmdan bu yana bîr dolann üzerinde fiyatla satılan bir galon benzin, bugün bir dolann çok altmda satılmaktadır. Keza 1,15 dolardan satılan kalorlfer yakıtı 0,67 dolardan işlem görmektedir. Böylece Amerikan vatandaşı akaryakıt giderlerlnde %25 tasarruf sağlamış bulunmaktadır. Sözü edilen tasarruf öbür gelişmiş ülkelere de aynen yansıdığını söylemek yanlış olmasa gerek. Hampetrol fiyatlarının düşmesiyle gelişmiş ülkelerin halkınm yararı sanılandan da fazladır. Çünkü, dünya hampetrol Üretiminin dörtte tiçünü gelişmiş ülkeler kullanmaktadır. Yapılan bir hesaplamaya göre, bir varll hampetroltin ederi bir dolar düştüğünde gelişmiş ülkelerin yıllık kazancı tamamı tamamına 7,5 milyar dolar olmaktadır. Eğer tahminler doğru çıkar ve hampetrolün bir •••*• • ANKAHA:KonurS«lMik ne. 7 . Hılliriyt BulyınNo:«$/3 I tZMİM: T«I:2S 47 09131230 • ASANA: AtatBrfc C*dd**f, T6rk Htva Knnımu IftıtM Kat 2!3 T*l: 14**019 7J1 TAKVİKf U»«AK 3.21 •ONEŞ 5.37 ÖOLE 13 Temmuz 1982 İKİNDİ AK$AM YATSI. ••• Hampetrol doğal kaynaklarma sahip gerl kalmışlık sürecinde bulunan toplam nüfusu 500 milyondan oluşan ülkeler ise, ancak 1973 yılmdan sonra geUşme sürecine glrebilmişlerdir. Daha yeni yeni yöre halkınm yararına işlemeye başlayan hampetrol gelirlerl, ne yazık kl 1982 yılımn başmdan beri gerilemeye başlamıştır. Çok erken bir dönüşüm yapan hampetrol fiyatlarının yeni çıkar çatışmalarına neden olması bize göre kaçmılmazdır. Böylece bundan sonra hampetrol kaynaklarma sahip ülkeler halkınm kalkınma çabalarıyla, çok uluslu şirketlerin denetimine geçen sanayicilerin ucuz enerjl isteklerl çatışmanm kaynağmı oluşturacaktır. Çelişki dolu olmakla birlikte geçen son on yılm çatışmasız geçmesinin nedenl, hampetrolü işleten ve pazarlayan çok uluslu şlrketlerin sanayi 13.19 17.19 20.41 22.39 ( Cumhuriyet Cumhuriyet f5OVL0nCE) « B I ^ J 13 TEMMUZ 1932 • ' REİSÎCUMHUR HAZRETLERÎ Ankara 12 Reisicumhur Hazretlerinin Ankara'dan Istanbul'a cuma günü hareket bu yuracakları anlaşılmak tadır. Gazi Hazretlerinin Istanbul'dan sonra Samsun, Izmir ve Bursa'ya teşrif edecekleri söylenlyor. escıpla/mcı H BurhanİARFAO 1920'li yıllarda Direklerarası: IV ireklerarası tiyatrolarında oynamış Topluluklar'ın adlarını şöyle sıralayabiliriz: Manakyan Efendi Osmanlı Dram Kumpanyası,, Istanbul Operet Heyeti (19201923), Şehir Operetl (19221928), Sabık Darülbedâyi Sanatkârları (19231924), Ertuğrul Muhsin ve arkadaşları (1925), Türk Tiyatrosu (Raşid Rıza ve arkadaşları; 1927), Şehir Tiyatrosu (Aktor Faik bey ve yazar Ibnürrefik Ahmet Nuri beyin kurduğu bu toplaluğun Istanbul Şehir Tiyatrosuyla ügisl yoktur), 192728 yıllarında başarılı oyunlar vermişse de varlığını sürdürememiştir. Fakat Sahlr Opereti'nin Cardaş'ında Bonni rolünü başarıyla sunmuş olan Şeref Şenpınar dostumun Yaşar Nezihi Ozsoy'la yarattığı kompozisyonlar (Çif te Keramet, Kadmlar Terzihanesi, Bahar HastalığDnı hep hatırlanm. D Manakyan efendi'nln 1920'de ölümüyle Osmanlı Dram Heyeti dağılmış, fakat repertuvarı. topluluğun öteki oyunculannca uzun süre ayakta tutulmuştur. özellikle Tuluat kumpanyalan "Hem komedi, hem dram' programları sunabilmek için melodramı programlarına almışlar ve oyunun kimi sahnelerine 'Kometi Şehlr'l katmışlardır. Türk tiyatrosunda uzun süre ağır basmış olan melodramların adlarını, bu konuda çok değerli bir araştırma yayınlanmış olan Baha Dürder dostumun bilgilerinden de yararlanarak, özetle veriyorum: «Afrika Vahgileri, Balmumcular, Bir Fakir Dellkanlınm Sergüzeşti, Dalila, Notrdam Köprüsü, Kırmızı Kedi Meyhanesi Cınayetl, Nel Kulesı Esrarı, tndlana, lki Yetime, Kont Monte Kristo, Parls Paçavracısı, Demirhane Müdürü, Paris Esrarı, Piyer dö Şömen,» 192O'll yıllarda Dlreklerarası tiyatrolarında oy namış öteki topluluklar üzerlne kısa bilgiler: Istanbul Operet Heyeti, genellikle Millet Tİyatrosu'nda oynardı. Musahipzade Celal beyin komedilerini saz heyeti eşliğinde sunardı. Saz heyetinl tefle yöneten Ismail Hakkı bey (Sultan Reşad'ın baş müezzlnl) için 'Müdir1 orkestra', solo parçalar için 'Blrll terennüm', duetler için 'ikill terennüm', korokorlst yerine de «cumhurcumhure» deylmleri kullanılırdı. tstanbul Operet Heyeti'nden ayrılarak kendi adma bir operet topluluğunu yıllarca sürdürmüş olan Cemal Sahir, en başta Çardaş olmak Üzere (Kalman), Kelebek, Zabit (Muhlıs Sabahattin), Şen Dul Karsemburg Kontu (Lehar) oynayarak Istanbul'un orta halll' insanlanna operet ve ha fif müzik türünü tanıtmıştır. Ertuğrul Muhsin ve arkadaşlarının 1925 ramazan ayında Ferah Tiyatrosunda sunduğu oyun lar, özellikle repertuvarm nıteliğl açısından çok önemlidir. Türk tiyatro tarihınde önemli bir rtönemdlr. O güne kadar hemen sadece adapte Fransız vodvileri, ya da romantik duygu piyesleri (Ka melyalı Kadın, Karanlık Kuyu, üçurum, Aktör Kin)ni tanıyabilmiş olan îstanbul tiyatroseverleri, Ibsen, Strinberg. Andrlyev'le karşılaşmışlardır. Vedat Nedim Tör'ün sosyal eğilimli oyunu 'îşsizler'de orada oynanmıştır. Tarihini ve topluluğun admı çıkaramadığım «Sekizinci> vodvilini de Şadl, Muvahhlt, Eliza Binenıecyan üçlüsü'nden yine Ferah'da seyrettlm. Fransızca 'Mavl Sakahn Seklzinci Karısı1 adlı vodvilden Türkçeye aktarılmış bu oyun öylesine uzun süre aflşte kaldı ki, Türk adapte repertuvarına pek çok vodvil vermlş olan İbnürrefik Ahmet Nuri bey, adının sonuna «Sekizincisyi yazıp soyadı yaptı. 1982 ramazanında ne Direklerarası tlyatrolan var, ne de o günlerin toplulukları. Ne o repertuvar, ne de o günlerin bin bir güclüğe katlanarak Türk tiyatro sanatma gönül vermiş sanatçılan. Perdeler kapanan yarım yüzyıl oldu Dlreklerarası'nda. Bu yazılan, Karagöz'ün: «Yıktın perdeyi eyledin vlran vanp sahibine haber vereyim heman!» tekerlemesiyle bitirmek de olanak dışı. Zira ne perde kaldı, ne de sahipleri! Bu yazılar ne bir yakınmadır, ne de geçmlş özlemi. Türk tiyatro tarihi açısından kimi bilgl ve anıları değerlendirmek amacını güder. Ne var ki, anılar da, dagınık yazılar da günün birinde yitip gider. Türk Tiyatrosu için bir müze de yok. 1 ~ Eylül düzenlne geI A çildiğinden bu yana Milli Eğitim alanmda oldukça önemli değişlk liklere tanık olduk. Bakanlığm merkez ve taşra örgütlerinde 12 Eylül öncesi kadronun yanında yeni ki şilere, eski askerlere de yer verildi. Terör eylemlerlnin okullardaki etkislni silmek amacıyla bir dizl önlem aImdı. Disiplin ve sınıf geç me yönetmelikleri dfeğiştirildi. Eğitim ve öğretimin düzensizlikten kurtarılması için çaba harcandı. Ne var ki, tüm bu çabaların Milli Eğitlmdekl keşmekeşin üstesinden gelemi yeceği gerçeği günden güne daha iyi anlaşıldığından olacak, yeni bir yasaya, «köklü» değişikliklere gereksinme duyuldu. Bir sü reden berl hazırlanarak, «Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanun Tasarısı» adı altmda Bakanlar Kuruluna sunulan MEB kuruluş yasa tasarısı, lzleyebildiğimiz kadarıyla, oldukça ilginç yenilikler getiriyor. Tasarının kısa sürede yasa laşmasma özellikle önem verildiği de anlaşılıyor. Burada hemen belirtmeli yiz ki, okullarrauzın ileri teknolojl çağının gereklerl ne uygun biçimde yönetildiklerini, çağdaş bir anlayışla eğitim, öğretim yapıldığmı hlç kimse ileri süremez. MEB örgütü, 1933 yıhndan beri, 2287 sayılı yasa ile yönetiliyor. Kuşkusuz, bu yasanın günün koşullarına , yanıt verdlğini soyleyemeyiz. Ancak burada bir gerçeğl saptamadan geçemeyeceğiz: Türkiye'ye çok şey kazandırmış olan Köy Enstitüleri deneyimi, bu yasanın getlrdiğl örgütlenme biçimi altında yaşanmıştır. Bugün de özlemini çektiğimiz öğretmen tipi, sağlık memuru, tanm uzmanı gibi ülkemiz koşul larına uygun elemanlar Köy Enstitülerinde yetlştlrilmiştir. Yıllar yılı, partizan siyasal iktidaTların beceriksiz ellerinde yamalı bohçaya döndürülerek yozlaştınlan yasa ve yönetmeliklerin bugün lşlemez duruma gelmiş olması doğaldır. Milli Eğitim Bakanlığı, klşisel ve siyasal çıkarlar için «Eğitim Bakanlığı» durumuna düşürülmeseydl, şimdi, hiç kuşkunuz olmasın, Türkiye'nin yüzü daha aydınlik, daha lç açıcı olur du. Yeni yasa tasarısı, kaçınılmaz bir gereksinmenin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bunu yatsımanın olanağı yok. Ama tasan yasalaşırsa, eğitim kurumlarının yönetimini nasıl etkileyecektir? Tartışılabilir. Tasannm. Atatürkçü eğitim anlayışından yola çıkılarak hazırlandığı öne sürülüyor. Atatürkçü eğitim anlayışı nedir? Pek çokları Atatürk'ün görüşlerinl kendi çarpık anlayışlan doğrultusunda yorumluyor. Dilerseniz, blz sözü uzatma dan, Atatürk'ün eğitim ve öğretim anlayışını, daha Cumhuriyettn ilk yıllarında ortaya koyduğu iki görüşten çıkaralım. 10 mart 1922 de Türkiye Büyük Millet Meclisl'nde yaptığı bir konuşmada, M. Kemal Atatürk, öğıetlm konusunda şöyle dlyor: «Yurt çocuklanm, toplumsal ve ekonomik alanlarda etken ve verimli ^ı MiUi Eğitimde Kördüğüm Muammer TUNCEREski îst. Milli Eğ. Müd. Yard. labümek İçin gerekl! bllglleri iş üstünde öğretmek yöntemi, öğrelimln ana ku ralı olmahdır.» O'nun eğitim konusunda ki anlayışını ise, öğretmenlere verdiğl ünlü dlrektiften anımsayabiliriz: «Öğretmenler! Cumhuriyet siz den fikri hür, vicdam hiir, irfanı hür nesiller ister!» Atatürk'ün eğitim görtişünü. 27101922'de Bursa1 da öğretmenlere yaptığı bir konuşma ile de pekistirelîm: «Okul, gertç beyinlere Insanhğa saygıyi, ulus ve yurt sevgisinl, balnmsiz lık şerefini öğretir.» Açıkça anjaşılıyor: Atatürk. daha Cumhurlyetin kuruluş yıllannda. üretime yönelik bir öğretim ve «fik ri hür, vicdam hür» gerçek aydınlardan oluşan kuşak lar yetiştirilmesinl sağlaya cak bir eğitim sistemi istemiştir. ••• Şimdi. Atatürkçü eğitim anlayışıyla hazırlandığı öne sürülen «Teşkilat Kanu nu Tasarısısna, bu görüşlerin ışığı altmda btr göz atalım. Kanımızca, yeni ya sa tasarısı. geçmlş deneyim lerden yeterince yararlanıl madan hazırlanmış, aceleye getlrilmlştir. İlk bakışta tasan, iki önemli sakın ca taşıyor. Bir kez, geçmiş te kötü sonuçları saptanmış, alabildlğlne yakınmalara neden olmuş partızanca uygulamalara açık görü nüyor. Tasarlanan sert ve statik vönptim düzeni içinde. birimlere Atatürkçü an layışla, yansız çalışma olanağı bırakTlmamış. Eğer tasarı yasalaşırsa. korkanz, gelecek siyasal Iktidar lar öğretmenle, okulla yine îstedikleri biçimde oynaya bileeeklerdir. öğretmenin ve öğretimin yazgısı yine Bakanm iki dudağı arasında olacaktır. Tasarıda en çok kaygı uyandıran bölüm, «Istihbaraf Grup Başkanlığı» adı altında yeni bir birimin oluşturulmasıdır. AnladıÇımız doğruysa, bu birlm Mil 11 Eğitlmin merkez ve taşra örgütlerl bünyesinde etkinlik gösterecek, Devletin haber alma" örgütleriyle sıkı işblrllğl içlnde olacaktır. Devletin, haber alma kay naklarını gellştirip yaygın laştırması, bu amaçla her kesimle işbirliği içinde bulunması, gerekli gördüğü yerlerde iyl yetişmiş, yansız elemanlar görevlendirmesl doğal karşılanır. Kısa bir süre önce yaşanmış acı deneyimler, Devletin titiz ve duyarlı davranmasını zorunlu kılıyor. Ne var ki. «Istihbarat Grup Başkanlığı» adı altmda bir haber alma örgütünün, açık seçik Demokles kılıcı biçiminde Milli Eğitim Bakan lığında yer almasi eğitim, öğretim çalışmaıarında onarılması güç olumsuzluklara yol açacaktır îçlnde bulunduğumuz KO şullar bakımından da olsa., öğretmenl tedirgin etmenia bir yarar sağlayacağma \nanmıyoruz. Öğretmen, 6z gürce düşünebilen yaratıcı beyinler yetlştirmekle yükümlüdür. Yeni kuşaklardan, ülkemlzin yüzünü ağartacak evrensel değerlerin çıkması, öğretmenin bu görevinl baskısız yerine ge tirmesine bağlıdır. özgür, demokratlk düzenin hazırlJklan içlnde bulunduğumuz bir sırada, «Teşkilat Kanun Tasarısı» olduğu gibi yasalaşırsa, ülkemizde demokrasi gerçekleştikten sonra da eğitim kurumlarında sıkıyönetim sürecek ve kanımızca bu durum, eğitim öğretim et kinllklertni, pek kolay için den çıkılamayacak bir verimsizliğin kördüğümüne sürükleveoektir. İZMİR'DE GAZt HEYKELÎ tzmir 12 (a.a.) Reisicumhur Gazl Haz retlerlnin heykellnin açılış töreni 28 temmuz perşembe günü sa at 10'da Başvekil Ismet Paşa Hazretleri ta rafmdan yapılacaktır. Belediyece heykelln açılış töreni için büyük hazırlıklar yapılmaktadır. Belediye, hükümet er kânından ve diğer zevattan 600 kişiyi hususi davetlyelerle resml törene çağırmıştır. Bundan başka civar vilayetlerin ve kazalarm valileri ve kaymakamları. belediye reisleri, parti teşkilatı reis leri ve azaları da kâmilen davet edilmiştir. GAZ VE BENZİN FİATLARI Memleketin muhtelif yerlerlnde petrol ve benzin fiyatlarının yük sekliğinden şikâyet edilmektedlr. Mesela Zonguldak'ta bir sene içlnde benzinin çift tenekesi 770 kuruştan 870 kuruşa çıkmıştır. Ticaret oda sı bu mesele hakkmda lncelemelerde bulunacaktır. EDÎRNE ÎSTANBUL OTOBÜSLERÎ Edirne İle Îstanbul arasında otobtis seferlerine geçen haftadan itibaren otobüs seferlerine başlanılmıştır. Bu otobüsler Edirne ve Istanbuldan gün aşırı hareket edeceklerdir. Otobüsler iki şehir arasındaki mesafeyi on saatte katetmektedirler. CZDGünün îlantandD GÖRÜLMEMÎŞ MÜKEMMEL MUHTEŞEM Asnn en büyük ve şayanı hayret eğlencesl. Avrupa ve Amerika'nın merkezlerl ahallsinin alkışladığı Tropical Express. Büytik Brezilya revü heyeti 14 temmuz yarınkl perşembe akşammdan itibaren Takslm bahçeslnde icrayı lubiyata başlıyacaktır. Cinslnde yekta olan bu revü heyeti meşhur müzikhollerin toir çok yıldızlan 1le beynelmilel muganniyeler ve maruf balerlnlerden meydana gelmektedir. Heyetin temsil edeceği oyunlar meyanında 99 tablo üzerine fevkalade alakabahş bir Kalldoscope Exotique temslll vardır. Muhteşem mlzansen, iki saatlik müstesna artlstlk eğlenceler. VE F AT Merhum Hüseyin Güner ve merhume Sanihe Günerin kızları, Hacı Mehmet Güler'in eşi, Tahir Güler, Bilge Göktalay ve Tülin Bilâl'in biricik anneleri, Meral Güler, Erhan BUal ve Kutay Göktalay'ın sevgili kayınvaldeleri, Mehmet Güler, Saniha Güler'in babaanneleri, Hüseyin, Merve ve Hande'nin anneanneleri, Nurettin Güler'in kızkardeşi, Gülçin, Gülin ve Güzin Güner'in halalerı, BAYINDIRÜK BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Tahmini bedeli 139.050.000. TL, geçici teminatı 4.171.500.TL. olan 1928017 dosya m'maralı 9 adet Yol Çizgi Makinalarmın imal ettirtlerek satm alınması 2490 sayılı kanumm 51. maddesi gereğince firma nam ve hesabına Açık Eksiltme Usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 12 Ağustos 1982 Perşembe günü saat 15.00'de Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Isteklilerin en geç 4.8.1982 günü saat 17.00'ye kadar dilekçelerine Teknik Şartnamenin Genel Hükümler Kısmmın 3.5, 3.6. maddelerindeki belgeleri eksiksiz olarak ekleyerek Karayollan Genel Müdürlüğü'ne bag vurup Makina ve Ikmal Dairesi'nden yeterlik belgesi almış olmaları şarttır. Şartname almak ısteyen istekliler işin sipariş numarası ve konusunu belirten başhklı kağıtlanna yazılmış bir dilekçe !le Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlügü'n den 500. TL. bedelle alabilirler. Ankara dışından yapılacak isteklerda şartname bedelinin Merkez Bankası Ankara Şubesi Müdürlüğü nezdindeM 208/350.102.205 sayılı hesaba yatınlıp alınacak dekontun bir dilekçeye eklenerek Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü Yücetepe ANKARA adresîne gönderilmesl halinde şartname posta ile gönderilebilir. tstekliler 1B82 yıh vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Belgesini. geçici temînat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede ist»nilen belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesini imza ederek eksiltme saatlnde Komisyon Başkanlığı'na vereceklerdir. Duyurulur. , . (Basm: 18531)" ' 5036 NEBAHAT GÜLER uzun zamandır çekmekte olduğu rah'atsızlıktan kurtulamayarak hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenı.zesi bugün (13.7,1982) Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu'daki aile kabh'stanına defnedilecektir. Mevla rahmet eyleye. r NOT: Çelenk gönderilmemesi, yerine arzu edenlerin Şişli Camii Vaktına bağışta bulunmalan rica olunur. AİLES)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog