Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyer 12 13 TEMMUZ 1982 Tuümaklardan MHP ve ülkücü kurulıışlar davası "Yesiller,, hareketinin lideri: Türkeş: MHP'nin silahı olmamıstır r !WKARA (Cumhuriyet Bü *osu) MHP ve ülkücu kuraluşlar davasmm duruş »ıasmda MHP avukatı Şerafettin Yılmaz «tddia ma kammı îşgral eden kişi gülüp garip hareketlcr yapıyor. Bu iddianameyi acaba savcı hazırlamadı mı diye ak lımıza sual geliyor» deyince. mahkemeyi küçük düşürdüğü gerekcesiyle hakiında suç duyurusu yapıldı. MHP'nin ele geçirilen silahları lle ilgili olarak fo toğraf konusunda Alpaslan Türkeş ise «MHP'nin si lahı vc silahh eylemi olmamıştır. MHP'nln suçla ve suç aletleri ile ilişkisi ot mamıştır» dedi. Ankara Sıkıyönetira Komutanüğı (1) Numarah As keri Mahkemesinde 8 tem muz 1982 günu vapılan du ruşma, tutanaklara şoyle yansıdı • «Sanık vekili MHP avukatı Şcrafettin Vılnıaz «biz başından itibaren hıızurda oknnan belçeierin ne icin dosyaya konduğunu ve lıan s:i itlıama esas otdu&unu. bilgi edinemediğimizden de ğerlendirnıede zortuk çekiyoruz. (Vynca durusmanın devatnı sırasmda iddia makamım işsal etlen kisinin srüliıp. srarip hareketler yap masj ve bu iddianamevi aeaba Savcı hazırlamadi mı diye bir sual aklıınızdan gecımektedir.» Bunun üzevınp ıddia ma kamı. kendüenne hakaret, edildiöıîni belirtınce Mahke me Baskanı Yaşar RelamOğlu «Mahkpme tarafsızdır. MHP Belgeleri Çelikls Genel Müdürü: Miınukaşn.va yol açacak ko nusmalardan uzak dnrulsun» dedı Bunun u?erîne ıddıa makamı söz alarak şunlan soyledı: «tddiauatneyî hazırla.yan savcılar bölum bölüm sorustıırma yapmışlar. Burtun sonııcunda iddianame ha7irlannııstır. Soruşturmayi yapan bazı savcılar ayrtlTnıslır. Huzurda bir belşre okıınduğıı zaman bunun nıalıiyeti konusunda tered dütlıi davrandığutıız iddia edilijor. Gerekli acıklanıa japılmas» istendifinde Savoılıfca yazılmasını istiyorum. Vncak çeşitli bölgeler le îlgili olarak yaptığım so rustuıinalara aît belşrelere anında cevap verebilirim. Bİ7 savunnıaya her zaman saygrılıyız. Ancak sayın mıidafinin bi7im için criiliip. garip ln.rekotler yapıyorlar seklindeki sözleri 11e hareketi hakkmda gereçinin ya pılmasını istiyorn/.» Mahkeme duruşma sonucunda karannı açıklavarak, avukat Serefettin Yılmaz hakkında suc duyurusunda bulundu. Konuyla 1 1 gili karar aynen şöyle: «Avukat SerafettJn Ttims7 bu sözleri ile iddla ma kammı kiiçük düsürerek suc islediği hakkmda kuvvetli belirliler görülmüştür. Bu konnda kadunî srere&inln takdir ve ifası bakımmdan îlffili durnsma zabitlart fntokonileri de cikarıbnak sn retivle müzekkere 11e Sikıvö netim Komııtanlıgına vollanmasına karar verildi» Dnruşma sırasmda MHP Teskılnt Seması adlı zarf icınden cıkartılan MHP'nin llleenl örgütlenmpsl obalar bu calısmalarını Içeren bel ge sanıklar tarafından re<1 dedildl Türkeş, şemanın MHP 11e ilgial oimadıöını ve MHP'nin hicbir lllegnt kurulıışla ne Ilgisi ne de böyle bir yan kurulusu bulunduğunu sövledi Bunun iftira olduSunu. MHP'nir» Teşkilatının tüzüğtlndp gös terildiöi dışında olmadıgını. şpmanın uyduruk. gercek dışı olduğunu lleri sürdf) Daha sonra sıra lle sö7 9. Savfada) Isıklar: DISK sömürü diizenine karsı eıktı diye suçlandı tstanbul Haber Servisi JJISK davasında sorgusuna başlanan genel ^ekreter Fehmı Isıklar. «DtSK ile aemok. rasiy) etle tıruak gibi kabul etmek gerekir..» dedı. DÎSK'ın mutlu azınlık duzenıne, sömürü ve bastaya karşı çıktıgı Anayasa ve sosyal hukuk devleti ilkelerine sahıp çıktısı ıçın suçlandığım soyledı Duruşma Yargıcı Çetın Güvcner Fehmı Işıkıar'dan sıyası gorusünıi anlatmasmı ıstedı. Fehmi Isıklar, siyas' goruşünü, sendıka] goruşlerı ile ıç ıçe anlatabileceğlnı nırgulayarak, özetle sovle dedi: «tsçilerln ekonomlk. sos\al ve kültürel rıkarlarım kurmak ve geliştirmek atn» cı fle kumılan ve faaliyet gosieren sendikalar Işçi nnrfı nın ekonomik. polrtik. Jdeolojik mücadele bütönlü&ünün hilincinde olmalıdırlar.. \nayasadaki temel hak ve 07Kürlüklpri, özel olarak da sendikal hak ve özgiirlükUri koruyup çeliştirmesi. üjeleri arasında birlik ve dayam?mayı gelistlrme\i. ü\elerini smıf bilincine kavnşturmayı. Türkije isci smıfı ve emekçi halkının ekonomlk ve demokratik istemleri do&nıltusunda jnücadele etmevi temel anıac saMnalıcbr. Kille ör.çütü olma nitellğl nedeni ile sendikalar dil. din. mezhep, ırk. slyasl düşünee farkı düsünmeksizin tiim enıekcilere acık olmah ve bu kitle Vuiıı hiçbir zaman gözardı edilmemelidır. tscile ri üendikalarda bir arava Retiren en öııemlt neden ortak smıf çıkarlarıdır. Kitle nrgütii olmanın vanısira, yaJnızc^ işçileri bağnnda taşıyan sendikalar avnı zaman da sınıf örgütüdür. Kapitalist sınıfm karşısmda işcilerin sömürülmesine karşı mücadele etmelldirler. Sıntt orçütfi olma nitellği ile kitle örfiitü olma nitelİRİ lç Içedir. Sendikalar bunu siizardı edemezler.» Yargıç araya girerek sorusıınıuı esasının, sıyasi görüşünün açıklanması olduğunu )ıat:rlattı. Fehmi Isıklar bunun tizerine açıklamasını şövle slirdürdü «1973 yıJında CHFye girdım. Kısa bir siire sonra CHP'nln penel merkez işçl bürosu başkanlığına eeldim. Bunun dışında, herhangi blr siyasi parti. ejilim veya çrııpla Ilişkim olmadı. Sosyalist dünya görüşündeyim.. tşçl ve emek(Arkası 9. Sayfadal "Nükleer çılgınlığa artık yeter demeli,, Oış Haberler Servisi F. Al manya'da muhalefetteki «Yeşiller» partisinin başkanı, 34 yaşında olan Kelly. Avrupa Banş Hareketinin önde gelen isimlennden. «Newsweek» dergısi Petra Kelly ile barış hareketınin gelışmesmı ve gelecekteki politıkasmı konu alan bir görüşme yaptı Görttşmeyi okurlanmıza sunuyoruz: Newsweek: Helmnt Schimdt, Banş Hareketinin henüz çocukluk çağmda olduğunu soy lemiştı bir kez. Banş Hareke tinın gerekli olduSuna neden inanıvorsunuz?. Kelly: Banş Hareketi. ABD' nin Avrupa'ya Pershine fÜ7<"le rl yerleştirmesine knrşi hir ha rek?t olarak basladı. son alt» ayda hızla gelişti. Banş Hare kcti politikacılann. cavdırıcilık politikası vürümefiîçinde nelerin olabllece*ini düsiınemrdiklerini sövlüvor. Bİ7. sos val savunnıa. si\1l savıınma si bi askeri olmavan çöziinıler anyorıi7. 0ünfimÜ7de en öııem II eelismelerden hiri de Dosfiı Avrupa Bans Hareketi'dir. tki vıl önce haval bile edeme7dik bnnu. Gelisen bu hareket savesinde askeri hloklar yeri ne. birbirimi7e bnelı olmamız gerektlğini düşünmeve başladık. Bİ7İ blraraya çetiren ortak nokta, Doğu ya da Batı'ya, sa vunma amaçlı ölümcül silahla n n yerleştirilmesi. anlayışma karsı olmamızdır. SORU Doğu Avrupa Bans Hareketivle ilişkiniz var mı'. Kelly: Evet. hlrim baslıca amacımız, her Ikl siiner devletin olıı«tıırdııçu ciiçler bloktınu. tabandan gelen bir hareketle yıkmak. tnsanlar ha Şîrketîn paralarmı ben MHP Genel Başkanına verdim ANKARA, (Cumhuriyet ' Bürosu) MHP ve Ulkücu kuruluşlar dava belgeleri arasında, ÇelikIş adlı Anonim Şirketın MHP ve yan kuruluşlarına maddı destek sağlaması ile ilgili olarak, bı Hrkişilerin ÇelikIş Genel Müdurıi ile muhasebecısıne sorduğu soru vo yanıtlar yer aldı. ÇelikIş A.Ş.'nin Genel Muduru Rıza Muftuoğlu, Çe likIş'm parasmı Türkeş'e vermesi konusunda. «Bu öde meleri milliyetçi fikirlerin başarılı olması için vermişimdir» diye yanıtlarken, Çe lfkİş'm muhasebecisi. ülkucu kuruluşlann masraflanmn şirket tarafından karşılanıp. şirket giderlerine kav dedilmesi konusuna. «Yanlışhkla işlenmiş olabilir» dedi. Ankara Sıkıyönetim Ko•mutanlığı (1) Numaralı Askeri Mahkemesinde vapılan duruşmada okunan 35. klasör 1. dizideki «Çeliklş A.Ş. bilirkişi raporunda» 8 ocak 1981 tarihinde ise ÇelikT"? A.Ş.'nin Genel Müdürünün sorgu tutanaklan okundu. Hazırlık soruşturması sorgu tutanağında yer alan bitirkişüerin sorulan ile ÇeIıkİş A.Ş'nin Genel Müdu rö Rıza Müftüoğlu'nun yanıt ları şöyle: Şirkette göreve ne ?aman başladın, görevin nedir° Nisan ya" da mayıs 1978' rie basladım. Göreve basladıktan 3035 gun sonra Genel Müdürlöge atandım. Tu tuklanıncaya kadar bu görevim sürdü. Şirkette ücretli olarak çalışan personelden bazılarına ek is'er karşıhğı paralar odendiği ve bu ödemelerm gider makbuzlan ile şırketın yasal defterlerine ış lendiği ve bunların sider yazıldığı .. Söz konusu kişilerin o tarihlerde personelimiz ol ması Kerakir. Eğer personelimiz ise bu tür ödemelerin yaptlmaması gerekir Yapil mış ise bilşrim dışında yapılmıştır. Şirket. ZiyaGökalp Cad desi'nden hangi tarihte Necatibey Caddesi"ne tasındı' Taşındıktan sonra Ziya Gökalp Caddesi'ndekf adreste ! Savfada) » Petra Kelly: «tnsanlar banş istiyor.» rışı bu kadar çok isterse, htt kümetler bunu sağlamak IOrunda kalırlar. Oiayların lam da böyle gelişeceğini düşünnyo rutn. SORU: Gerçek bir silahsız lanmajn nasıl sağlanıayı düşünüyorsunuz?.. Kelly: Önemli isteklerlmlı var bunu sağlamak İcin. önce, Pershinç füzeierinin yerleştirilmesine koşulsuz karşı çıkıvoruz. Şimdiden bile. .vete rinden çok fazla füze var, de nlz ve karadaki üslerde. tkinol olarak. NATO bir açıklama yaparak, İlk müdahaiede bulunma nivetinde olmadıgını sövlemeli. Sovyet Dısisleri Bakanı Gro miko bunu Vöylediginde Rea fan"ın vapacağı en ivi şey, bu acıklamayı kendisinin de yapmasıvdı. Sonra. SALT II anlaş masının gözden eeçirilmesinr Istivorıız. Bundan sonraki adım da, silahlardan eerçekten anndırılmış hir bölee oluşturulmasıdır. Ezicİ bir teknolojik üstünlüğe sahip olan Batı'nın ilk adınu atması sereldr. SORU: Batı silahsızlanmayı tek yanlı kabul ettiginde, sov Kasık Adası 1953'tc 93 bin liraya satıldı Selim YALÇINER Adalar'a gidenlerln soyleşilerl arasmda yer alan bir kaç ortak konu varsa. bunlardan blri, belki de birinclsi Kaşık Adası üzerıne yapılanlardır Kınalı'ya, Burgaz'a. Heybeli'ye Büvükada'ya ya da Se?«e£ada si'na yalnız gidenler. kafa larından «Kasık Adası'nın kime ait oldufunu, Ada'da nasıl yasandıgını, neler yapıldığını» sesslzce geçirlrler ken grup halinde olanlar bu düşüncelerinl sesle bellrttrler Bu söyteştlerde dog ruyanlış kasıtlıkasıtsız bir çok şey konuşulur. Kaşık Adası'nda «Alemler» ya pıldıgı. falanca ttnlü kişi ya da kişilerin Ada'ya gellp gittikleri. Kaşık Adası'nın sahip «degiştirdigi» hat ta Ada'nın büyük holdlng lerln sahipleri ya da tanın mış kaçakçılar tarafından «sîzllce» satın alındıŞı. kaçnklsrın Kaüik Adafü'nda «saklandıkları» bu dedikodulardan baîîiları, belki de en masumlarıdır. Kaşık Adası hakkındaki gercekler ise. bu tür dedikodulardan oldukça farklı, belki de hiç çekici değil. Ada, 1953 yılında ttalyan uyruklu bir kişi tarafından Milli Emlak'tan satın alınmış. M. Joseph Danon, Kaşık Adası'nı tam 93 bin liraya almış Milll Emlak'tan ama. satamamayı da peşinen kabullenmiş. Çün kü. yasadışı yollarla yapıla cak herhangl bir işlem, ya ni Ada'nm gizlice el değiş tirmesl, tapu kayıtiarının olduğu gibi korunmasına karşm bu alışverişin yapıl ması dışında Kaşık Ada sı'nın el degişttrmesi müm kün degil. M. Joseph Danon bu taşınmazı satarsa bedeli TC Merkez Bankası na yatırılacak ve Danon ta rafından kolay kolay tahsil olunamayacağı gibi. Danon îtalya uyruklu olduğun dan. döviz olarak da yurt dışına transfer edilemeyecek. Kaşık Adası lle tlgill bir başka gerçek de. Ada'nm adının «Kaşvk» değil. «Pi(Arkası 9. Sayfada) yetlerin buna uyacafına inanı. vor ımjsunuz?. Kelly: Ne Kremlin'e, ne de Bevaz Saraya güveniyornm. An cak. Brejnev. en azıııdan, Ild önçmli aç:klama yaptı. Bnrü» (*rkası 9. Savfada • bşeden Aldenizfe, Tatlı 5ularTuzlu Sular Melih Cevdet ANDAY Kayseri Orta Anadolu Tekstil Fabrikası kapanıyor ANK4RA. (Cumlıurivet Bflrosu» Kavseri'de kiırulu en büyük tekstil kunıluşlanndan bıri olan Orta Anadolu rJ"ekstıl fabrikasınm kapanmak İçin gerekli başvuruyıı Sıkıyönetim Komutanlıjma yaptığı cgrenıldi. Halen bu fabrikada 1600 işçi çalışıvor Ydrenin entegre kuruluşları arasında ilk sırayı alan bu kuruluşun tekstil sektöründeki krizin katlanmaz hals gelme«i nedenivle ücretleri ödeyemez hale geldiği saptandı. Bu arada fabrika el değiştirerek îstanbullu bir grubun eline geçti. Orta Anadolu yöneticilerinin «Ekonomik kriz» çerekçesi ycterli fförlllmesi haîinde son liç ay içinde Adana Kayseri yöresinde kapanan fabr<kiların sayısı fi'va ulnşmış olacak. Istanbuldan görünen Ankara FüsunOZBILGEM Kumkapı r daki meyhanede anayasa söyleşisi üzun süre Ankara'da yaşadıktan sonra. Ankara'ya İstanbul'dan bakmak ilginç.. Kör Agop'un meyhanesinde her şey konuşuluyor tüm gece. îstanbul'un sanatçı. reklamcı. gazeteci yazar, hekim. karmakarışık bir çevresl rakı sofrasmın başında.. Yahu bu olta lle balık avını yasakladılar. Kumka pının tadı kalmadı.Kastelli niye kaçtı. Gecenin en tarttşılan konusu. Klm kaptırmış milyonları. mılyonlar ve de mllyarlar nereye gitmiş? Su kararname de blr tiirlıi çıkmadı. Okumadıri mı gazeteİPrde çıktı ya Çıktı araa ne eretlrdi, • Yedi yıl vadeli tahvilim rar. Ben her ay falz ahyordum. Şimdi yedi ytl sonra alacakmısım paramı oldu mn? Sizin gazete de atctl veriyor doğrusu. Tah^il sahiplennin paralarıiıı Merke7 Bankası karşılarmıs Ben ne tihvil aldım ne dp bsnkere nara vatırdım ama Tflrkiyp Curnhuriyetinde av hklı enıekci nl.irak en fa?la vprgıvı ödownlerdenim. Sımdi Merkez Bankası tah vil snhiplenni kurtaracak, batan bankaları kurtaracak. Peki kimın cebinden kur taraeak Merke/ Bankası. Benim ve benim gibilerin. i\c bumk ücretinden en faz ts vcrgıvt vprpniprip vergi onrT^tı RoV^inTi bprt ra7i rnıvım bu iş<» hsrbunva pılaki 11? sıcacık «I^ara bbreklpri peilvor mi sara Beraberinde de yeni anayasa . (Vkasi 9. «avtarta^ Antalya'nm geleceğine ilişkin bir tasarı ve uygulama ANTALYA Ha,i.ır Antalya'ya ?el mışken «Guney Antalya Tunztn Gelişım Pro/esini yerınde öğreneyinı dedim Bu konudan gazetelerde epeyce, sozedildiği ni bıliyordum. ama çalışmalar ne durumda idi. proienin sonuçlanması hangi yılı bulurdu. gibi sorunlan açıklayacak görevlileri burada görebilirdim ancak. Bu proie ile ilgili büronun Konyaaltma giden caddenin dönemecinde. sag yanda olduğunu Antalya Belediyesi tmar Mudürlüğü'nden ögrendım Kalktım gittim oraya. Müdür Sevim A ksoy'la tanıştım Bir bürokratla karşı karşıya olmadığımı o an anlamıştım. Sevim hanım, mi mar ve bölge plâncısı, bu görevi. bakanın dirençli ricalan üzerine banimtemış. Dünya Bankası'nm da onayı ile atanmış. Odasının bir duvannı. bu proıenin renkli plânı kaplıyordu. Açıklamala nn çoğunu plân üzerinde ızledim. Bana gösterilen yerleri Mavi Yolculuklarda bir bir görmüş. gezmiştim Bu bakımdan yabancılık çekmedim hiç. Güney Antalya Turizm Gelişim Pr6 jesi ile ele alınan yer Sansu'dan Gflidonya burnuna dek uzanan yaklaşık eo kilometrelik kıyı alanını içermektedir. Toros dağlannın etekleri i!e Akdeniz'ln birleştiği bir alandır bu. Pdleolitik çağa dek uzanan ve Batı Anadolu. Yunan Roma. Bızans kültürlerinin kalıntılannı ba nndıran uzun bir tarihi var. Eski adı Pamfilya olan bu böigede üç eski kent bulunmaktadır: Faselis, Olimpos ve tdi ros'tu. Ben bir Mavl Yolculukta. arkadaşlar arasında Mçük bir sorulama yap mıştım; kim, hangisini daha çok sevdi Olimpossa bakan dağın üstundedir. Gö diye. Çoğunluk Paselis üzerinde toplan renler bilirler, sürekli yanan bır alev mıştı, ben Olimpos'la nerdeyse yalnız vardır Çırah'da. Bu alev, Bellerophon'kalrcuştım. un, kanatlı atı ile havadan saldınp 61AIAMADT DA ALAMAD1 durdüğü bir canavann ağzından çıkFaselis. M.Ö. 7. yüzyılda Iruruian, üc maktadır. Doğal gaz olduğu nerden billmanlı bir Rodos kolonısi îdi. Önemll linsin ilkçağda! O zamanm insamna ger hir tıcaret limam olduğu billniyor Bu çeği söyleyen sadece masaidı. kent ve yakınmdaki Olimpos. MÖ. 1. Kemer bölgesindeki îdiros ustune yüzyılda korsan Zeniketes'in eline geç ise ^>ek az sey biliniyor. ti. Roma'nın Likya valisi Publius Servili Büyük tskender, Pamfllya'vı aimak us Vatia, Gelidonya deniz savaşmda Ze üzere işte bu kıyıdan geçmişti ordusu niketes'i yenilgjve uŞratarak burayı Ro ile. Fakat Pamfilya'yı aldıktan sonra, ma'ya bağladı. Şinıdi Çıralı denen yer. (Arfcası P TDKP örgüt davosı Eyleme katıldıyı bildirilen sanı^ın aranmadığı Ozel okulları kazanan öğrencilere burs verilmeyecek ANKARA, *UBA) Ozel Türk ve yabancı okullan kazanan öğrencilere Mıîlı Eğitım Bakanlıgınca burs verilmesınin söz konusu olmadığı bıldirildî. Mılli Eğitim Bakanlığı yetkılılerı yaptıkları açıklalamada, Bakanhğın devlet parasız yatılı okullannüa bir çok öğrenciys öğrenım olanağı sağlandığını belırterek, ozel okullarında ücretsiz olarak okula kaydetmek su reti ile yardıma muhtaç öğrencilere bazı kolaylıklar sağladıkiannı bildirdıler. Türkiye'de özel okullarda ve yabancı okullarda okuyan öğrencilere Mıllı Eğitim BakatıHgı tarafından burs verilmesmın mUmkun olmadıŞırıı ıfade eden vefkı'iler «Bakanlığımız merkezi sınav ile seçtiSI bircok ö5>t"iclnin devlet okullarında parasız valılı okurna<«ını saelamaktadır. Bunun dışında özellikie vakıf. dernck sihi tüzel kişiler tarafından açılmış olan özel okııllar kendılerince saptanan kısiaslar çerçevesinde mnhtaç durunı da olan öğrencileri ücretsiz olarak nkııta kaydetmek sureti ile katkıda b'Uunmaktadır.> MEYAK yasasını komisyon ajüstosta görüsecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MEYAK keseneklerinin dört eşit taksitte yüzde 60 fazlası ile ödenme sine ilişkin yasa tasarısınm ağustos ayında yasal laşmasına çalışılıyor. Ancak, halen Danışma Mecli si BütçePlan Komisyonun da bulunan tasarı tatilden sonra ele alınabilecek. Edinilen bilgilere göre. 2 ağustos pazartesl günü ça lışmalanna başlayacak olan Danışma Meclisl Genel Kurulu'nda, daha önce kesinlcşen karar uyannca, Anayasanm tümü üzerindekl görüşme'er sırasmda yasa tasarı ve önerllerl görüşül meyecek. Bu arada komis yon çalışmalarınm yapürna ması da karara bağlanmış tı. Anayasanm tüınü flzerln deki görüşmelerln tamamlanmasmdan sonrakl. bu sürenln ne kadar olduğu şu anda kesln olarak bllin mlyor. Anayasanm madde lerlne geçildiğinâe yalnızca (Arkaa 9. S^fads) beiirtildi Necdet DOĞAN îstaabul Sıkıvönetim Komutanlığt l Nolu Askeri Mahkemesi'nde görülen 981 /516 esasa kayıtlı YDGF HK ve TDKP» örgüt davasının duruşmasında bir sanığın «aranan şahıslar arasın da olup olmadığı» konusunda Niksar Emnlyet Amirliği'nden sorulan soruya gelen yanıtta sanıgm «adam öldürmek eylemi de dahil olmak üzere yörede 4 eylemi işlemiş olduğu bildirildi. Duruşmada okunan Emniyet'ten gelen yazıda «işlen miş olduğu suçlar» sayıldık tan sonra şöyle deniliyon «Sözü edilen bu şahıs blz ce aranan kişilerden olmadı fcı kayıtlanmıznı tetküdnden anlasılmışttr.» îddianamede Ahmet Nazuji GOrçay olarak belirtilen sanık kimliğinin «sahte» oldugunu söyleyerek. «gerçek» isminin Tacetün îvdik olduğpmu geçen oturumlarda aojklamış ve sanık hakkmda mahkeme çeşitlı yerlerden durumun soralmasmı krarl*8tUTnı§tı. 13 mayıs günü y»pılan duruşmada sanık (Arkan a. Sajrteda)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog