Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

13 TEMMUZ 1982 ••*• T rie e ük d n y Cumhuriyet 11 Marmara da 3.8 siddetinde bir deprem oldu tstanbul, (a.a.) Kandilli Rasathanesi yetkilile , ri. Türkıye saati ile dün 17.46'da ve Uichter ölçeği ile 3,8 şiddetinde bir deprem kaydedildiğini bildirdi ler. • Yetkililer, Merkez Üssü, Rasathaneden 80 kilometre uzaklıktaki depremin Istan bul'dan da hissedilebildiğini söylediler. Libya'daki Türk göremiyorsunuz. Bütün yönlendirlci yaztlar arapça.. Dikkatli olup uçağmızdan çıkan Llbyalılann peşlnden aynlmayacaksınız. (Libyahlar. bizim dış hatların «gelen yolcu»ları gibi, ellerlndeki büyük transistoriü radyolardan, ya da benzeri elektronik âletlerden bellî oluyor. Son yıllarda bunların ithali mümkün degilmiş... Ancak bu yoldan getirilebiliyor.) Sonra kimliğinizl bildlrmek içln. cebinizdekl dövizin miktannı yazmak için doldurulacak formüllerln sqru bölümleri de arapça.. Gerçi hangl hanede ne yazıldığmı rakamlarla açıklayan İngilizce bir «anahtar kâgıt» da veriyorlar ama. yanlışlık yapmamak içln Arapça soruiarın karşılığına yazdığınız yanıtlan. lisan bilen bir Libya'lıya göstermekte, gene fayda var. Çünkü şakası yok, cebinizdeki dövlzlerin bildirlmtnl yanlış haneye yazarsınız, sayılmaz, bakarsmız döviz kaçakçısı diye başımza iş çıkmış... Ben bütün bunlan, bizlm îstanbul'daki «Libyalı» Türk arkadaşın anlattıklanndan biliyorum. Ayrıca bir de şansım tuttu: Kuyrukta sıra beklerken, bir Libyalıyla değil ama. Libya' da çalışan bir tsveçliyle diyalog kurdum. Arapça beşon kelimeden fazlasını o da bilmiyor ama. gidegele bütün formaliteleri öğrenmlş.. Acemiliğiml görünce döviz kâğıdımı alip, bana sorarak kendi doldurdu. Tabil ben de işlemlerin daha sonrasında hiç yanından aynlmayıp, aklıma hangi "oru takılırsa sordum.. tkl yıldır oradaymış. Bir teknilc araştırma işinde uzman olarak çalışıyormuş. tki ayda bir 15 günlük izni varmış. Memleketine gider gelirmiş. Başka türlü oltnaz, diyor. în«wın alışkanlıkları var. Kalışımız bir ayı geçince moral bozuklugu başlıyor. tzln vakti yakiaşıyor diye fdare ediyoruz. Bir 15 grünlük tatil. durumu yeniden kurtarıyor... Ama gene, ancak bir siire yapılabilir bu iş.. Blraz para biriktirdikten sonra bırakacağım. Aylığı, Avrupa'da iken alabileceginin ikl buçuk mislini aşıyormuş. Ayrıca lojman, yemek, tatillerdeki uçak parası firmaya ait. Zsten Libya içinde bol bol denize girmekten başka gidilecek bir yer yok.. Masraf çok az oluyor. dolayısıyla para cabuk birfktirillyormuş... Llbya'mn ödeme güçlükleri?... dedim Duyuyoruz ama, biziuıle ilgisi yok. Biz paramızı bizim firmadan alıyoruz. Gerisi oııun problemi... X i JÎT f 11 s" E (Baştorafı 1. Sayfada) , İsrail işgüderi: FKÖ'deki Türklerlo ilgili yayınlar hayal mahsulü ANKARA, (THA) Israil'in Ankara İşgüderi Alon LieL.FKÖ kamplarmda yakalanan Türk teröristleri ile ilgili bazı yayın organla rında çıkan isimlerin «Hayal mahsulü» oldugunu söy ledi. Alon Liel, THA muhabirl nin sorusu üzerine, «Gazete ' lerde çıkan isimlerin derme catma bilgilerle ortaya çı kartılan (hayal mahsulü) bir liste oiriugunu» bellrtti. DİSK (Baştarafı 1. Sayfada) Askerl Mahkemesi'nin yetkısiz lik karan verraesi üzerine Istanbul'a gelen dosyada yargılama 5 temmuz günü başlamışDÎSK Yürütme Kurulu üyeleri, AbduIIalı Baştürk, Kıza Gii ven, Mustafa Aktulgah, Mukbil Zırtıloğlu. hcmal Nebioğlu. Tuncer Kocamanoğlu ve Felımi Işıklar hakkında açıian davada 19 şubat 198Ü taııhınde Ankara' da yapılan DI&K Yürütnıe Kurulu'nun topJajtısından sonra toplarıtı sonuçlanma açıklandıgı DISK Ajansı'run 22. sayısırjda «Demırel azııılık hükü metini gayri meşru göstcrmcK. hukümetin nıaııevi şaıısiyetini alanen tahklr vc lezyif ettnek». savıyla saniKİar lıakkında TCY' nin 159. maddesi uyarınca en az l'er yıl hapis isteniyordu. Dünkü duruşmaya tüm samklar katıldı. Askeri Savcı yar dımcısl Aytekin Gani Atamaıı, «Ankara'da açıian ve görülmeye başlanan davanın iddianamenln okuıunasuıdan ve bfr sü re geçmesinden sonra mahkemece yetkisizlik karan verilerek İstanbul'a gönderildiğinl, 353 sayılı yasanın 32. maddesine aykırı yapüan uygulama ve suçun ika edlldlğt mahal itibariyle yetkisizlik karanmn yerinde olmadığıuı» taelirtti. Söz verilen sanıklar da yetkisizlik konusunda savcının görüşüne katıldıklannı söylediler. Fehmi Işıklar, «yetkisizlik karan yanuıda mahkemenin gii ' revsiz de olduğu kanısındayız» . dedi. Görüşmeye çekilen mahkeme açıkladığı kararında, h heyeti «suçun Ankara'da işlendiği a' çıkca anlaşümış olup diğer yan tlan 353 sayılı Kanunun 33. mad desi gereğince yetkisizlik kara rıtun duru.şnıanin başLuıgıcmUa, iddianamenin okunmasından evvel verilmesi iktiza eder ken bu gereğe tıyulmıyarak verilen yetkisizlik karanmn ka nuni bulunnıaması da dikkate alınarak îstanbııl Sıkıyönetim Komutanlığı % nolu Askerl Mah kemesi'ııin işbu davada jetki; sizliğlne, ve tebasül eden olum suz yetki uyuşmazlığının halli ; içln dosyanın Askeri Yargıtay Başsavcılığı'na gönderilmesine . karar veriidi» denildi. tı. ,t a T E <i\ , TıB ı î .!f T<}~\ 1 î 1 ! 21 ö Cümrük Bulgaristan'a metinln kararlı tutumu yü zünden eylemlerini yanda bırakarak Bulgar makamla rmdan iltica talep etmişlerdi. Hacı özdemir ve arkadaşları Bulgarlara sığınır ken Gezmiş ve iki arkadaşının cezaları 4 gün sonra Ankara Merkez Cezaevinde sabaha karşı infaz edilmiştl. Geçtiğlmlz cuma günü " Viyana Büyükelçiliğine sığınan Hacı özdemlr'in han gi nedenle elçilige geldiği belirlenemedi. 7 temmuz 1982 günü Viyana Büyükel çiliğini telefonla arayan bir kişl idari ateşe ıie görüşmek istedigini bildirdi. Ön ' ce tngilizce konuşan kışi, Idari ateşenin telefona gel mesiyle kendisini «ben 4 mayıs 1973 günü THY Boğaziçi uçağını silah zoruyla Bulgaristan'a kaçıran Halil İbrahim oğlu 1950 Nig de Aksaray doğumlu Hacı fizdemîr'im. Viyana'da buImıuyorum, siırekli izleniyo rutn. fnn srüvenÜR'im yok, yaptıklarımdan piştnanım yurduma döniip yapukiarı mın eezasını çekınek istiyo rum. rtnemli açıklamalar yapacagım. Bu yii/den öldüriilniekten korkuyorum. Beni koruyun» dedi. îdarl Ateşesinin teminat vermesi üzerine kBndisini Hacı özdemir olarak tanıtan ktşl Büyükelçiliğe sıgın dı. Hacı Özdemir konusunda Büyükelçiliğin Ankara'dan talimat bekledigi öftrentldi. Ankara Büromnzun haberlne göre. Dışişleri BakanlıÇı. Bulgar seyahat bel gesi taşıyan Türk asıllı bir şahsın Viyana Büyükelçill ğimize başvurarak Türk va tandaşhgma geçmeyi talep ettiğl yolundaki haberi doğ ruladılar. (Bastarafı 1. Sayfada) Bavullarm gellşl, hele gümrük cıkış kapısındaki sıranm gelişi hayll uzun sürüyor. Birkaç gümrük kapısı var ama, sadece birinde memur "Var. O "da. anlaşılan kontrolde hayli dikkatli... İsveçli: ' Vanınızda yabancı gazete, ya da dersi yoktur herhalde.. dedi... Niçin? ^saktır.. Daha dogrustı ^ansüre tabidir. Ama burada sansür yapıiamayncagı için alırlar.. Eyvah. Zürih'teyken aldığım hpie^el'ı çantama koymuştum.. Halbuki okumuştum da.. Huy işte.. Atsan a... Hayır! Belkf bir daha bakarım diye saklanacak... Suçunu itiraf eder gibi: Bir dergi var.. dedim.. Ne yapabHirim stm dl.. Çıkartıp burada mı atsam... Yok canun.. Sadece aiırlar.. Cer.ası falan yok.. Aslında Libya'da yabancı dergi ve gazeteler belirli yerlerde sâtılıyormuş.. Ama sansürden geçtikten sonra.. O da uzun sördüğü icm. piyasaya çıkmaları en az 1520 gün sürüyormuş.. Yoksa benim Sptegel'de de belki zararlı bir şey yok ama, bunu saptayacak olanlar. sansflr makamlan.. Gümrük memuru nereden bilstn.. Elbette alacak. Yani tabii bir şey... öyle de. her şeye ragmen içime btr huzursuzluk çöktü ve sıra bana yaklaştıkça arttı. Çok da yavaş ilerliyoruz. Bavullar bir tahta perdenin arkasında aranıyor.. Ve, yaklaştıkça kenardan görüyorsunuz, iyice harman edilerek aranıyor.. Neyse bizlm Yeşilköy'de de hlç başımıza gelmemiş şey degil.. Bir de şu dergi olmasaydı... Nihayet sıra bize de geldl. öndeki Libyalıyla gümrük memuru arasında ne üzerine olduğunu anlayamadığımız bir tartışma herhalde tatljya baglandı. Adam bavullarmı toplayıp kapıya yürüdü. îsveçii önden geçti.. Bavulları açılıp iyice harmanlandı. Traş makinası açıldı. Tuvalet torbası varmış. içindeki şişeler çıkarıldı, bakıldı, koklandı.. Ama sonunda sınavı başanyla atlatıp, bana da bir selam vererek, kapıdan çıktı gitti. Sıra bende. Bavulla çantayı memurun önüne koydum. Bavul degil de çanta önemli. Suç aleti orada.. Genç kıvırcık saçlı. memur, üzerlerindeki adres etiketlerine baktı. Sordu: Türkî?.. Bende endişe büsbütün arttı; Aimanya dan, Fransa'dan alışmışız; Türk olunca. muamele üç misli uzun sürer. Yes.. dedim. Türkl.. GÜlümsedi. Elindekl tebeşirle lkisinl de çizlkleyip «gec» lşareti yapmaz mı?. Ne bavul aç tırması, ne bir şey. Hemen eşyayı toparlayıp soluğu kapının aışında aldım. «Libyah» Türk bir arkadaş karsılayacaktı Üç kişi gelmişler. Zahmet ettiniz. falan.. dedim. Aman.. dediler. Bu, buranın tek eğlencesidfr. Türkiye'den gelenlert karşılayıp, memleket te ne var. ne yok, konuşturacaksm. Asıl zahmeti şimdi sen çekeceksin.. Ve soguk havalı terminal binasından 46 derecelik sıcagın içine çıkıp. AUahtan gene soğuk havalı arabaya binerek, havaalanından şehre giden yola koyulduk.. Benim uçaktan gördügüm büyük .binalann yanmda. bir de yapılmakta olan binalar var. Yollar var.. Şantiyeler. şantiyeler. Bazısı açıkta, bazılarmm önü tahtaperdeli.. Arkadaşlar anlatıyorlar: Şu yolu Almanlar yaptı. Burada Polonya firması çalıştyor. Bu otel beşon güne kadar bitecek. tsveçlilerin.. Şu tahta perdenin arkasında Koreliler çalısır.. Peki blzlmkiler.. Onlar dahaLİMAN göreceğiz.. YARIN: YOL ilerlerde, KONUT.~ ya, Basbakan Yardımcısı Turgut Özal. Ekonomik Ku K|SA rul üyes; bakanlar, DPT • TUBtTAK'ın bilim, hiznıet ve tesvik ödüllerini Kazanan biMüşteşan Yıldırım Aktürk, lim adamlan belli oldu. ödül kazananJarın isimlerl Tl'BİTAK' Teşvik Uygulama Dairesl ın kurulu? yıldönümü olan 24 temmuz cumartesi günü düzenBaşkanı Ekrem Pakdemirli, lenecek törende açıklaııacak.. Tüıkiye İş Bankası'nın üst • GEBZE'ye bağh Diliskelesi'nde yapılan halkoylamasmda Bcdüzey yöneticileri. Güney Jediye kuruJması kararlsştınldı. Oylamaya 1831 seçmenden 1504'ü katıldı ve bunlardan 1478'i «Evet» oyu Kullandı. Sanayi adına Hasan Sap• MASLAK'ta hatalı sollama sonucu bir minibüsün devrilmes! maz ve Teksif Sendikası a sonucu Ihsan Taııfer öldü, Cemalettîn Mengül, Ekrem Bodur, dına da Genel Başkan Şev Erkan Gider, Edin Gider, Ahmet Çelik, Ismet Vural, S&'eyket Yılmaz katıhyor. man Harbet, Mahide Göktürk, Akif Oenizci, Mehmet KahraTeşvik Uygulama Dairesî m»n, Raci Sarı, Abdurrahman Kılıç çeşitli ycrlerinden yaraBaşkanı Pakdemir'li Cumhu lantlı • AuAÇİŞ Federasyonu tarafından 15 temmuz cum& günü Js riyet muhabirine «Toplantı tek maddelidir. Günoy Sa tanoul Belediy>3 Sarayı'nda ağaç işlerini içeren bir sergı açı r.ayi ele ahnacaktır. Ancak lacak • SOSYAL Güvenlik Bakanı Sadık Şide, dün Istanbul'da Bakan konunun ehemmiyeti bakı lığıyla İlgili incelemelerde bulundu. Şide, temaslarını sürdümından ilk toplantıda bir recek. sonuç alınamayabilir» dedi. • İSTANBUL Belediyesi'nce hafta sonu sürdürülen dînetleme*Topiantıda Türkıye iş lerde 825 esnaf kontrol edildi ve toplam 219 bin lira para ceBankası ile DPT uzmanları zası kesildinin ortak olarak hazırladıic lan Güney Sanayi raporu ele ahnacak. Sozkonusu ra porda Güney Sanayi'nin U(Baştarofı 1. Sayfada) nus'a anl ziyareti sonrasın retlm kapasitesi ve nakıt su îse tsralllliere ait 8 zırh da yapılan ortak açıklama envanteri çıkarılmıştı. Bu iı aracm tahrlp edildigini, da. Tunus ve Libya'nın Fi rapora dayanılarak sozko28 tsrall askerinin de yara listin halkının yanında ola nusu kuruluşun şimdikı de landığını öne sürdü. cağı ve bölgedeki Filistin geri karşılıklı görüşmelerle varlığının yokedilmesıne se belirlenmeye çalışılacak. THA'nın Kahıre kaynaklı bir haberine göre, Mısır ylrci kalmayacagı belirtildi.' Güney Sanayi'yi kurtar Ortak açıklamada. Ltib ma operasyonu son aşama hükümeti Fîlistinlilerin Ürdün'e yerleştirilmesi için İs nan sorununa çözüm bul ya varırken. dün Ankara'rail'den gelen istegi kabul mak ve Arap ulusunu Lüb da çok sıcak bir günün ya nan ve Filistin halklarmın şandıgı gozlendi. Konuya ietmedi. Mısu Dışişleri Bakanı Kemal Hasan Ali yap yanında harekete geçirmek lişkin olarak Başbakanlıkta tığı açıklamada cuma günü için blran once Arap zirvesi Turgut özal Başkanlıgında îsrail Savunma Bakanı Art toplanması çağrısı yapıldı. ki toplantı saat 12'de baş Hasan Ali. Filistin soru ladı ve 18.30'a kadar devam el Sharon'dan gelen bu önerinin <<yayılmacı amaçlar nun bir başka halkın veya etti. Sozkonusu toplantıya dan» kaynakıandığını be devletin harcanması pahaPlanlama Müsteşarı Yıldı sına çözümlenemeyeceginl lirttl. rım Aktürk ve Müsteşar yar dımcısı Ekrem Pakdemirli Yunanistan'ın Lübnan'da sözlerlne ekledi Teksif görev yapacak çokuluslu Siyasal gö?lemcllere gore katıldı. Aynı gün Sekreteri ZeBarış Gücü'ne katılmaya ha Mısır'ın bu son çıkışı, ABD Genel zır olduğu bir hükümet söz gözetlmt altmdaki özerklik ki Polat toplantıya götürü lecek konuları tesbit etmek cüsü tarafından açıklandı. müzakerelerinln çıkmaza Sözcü. ABD ve Sovyetler girdiğine inanmasından kay için Türkîş'e bağlı uzman larla çahsmasını sürdürdü. 'in bu konuda. görüş birli naklanıyor. gine varması ve Lübnan'daANKA ajansının haberine Bu arada Sabancı Holdinge ki üç düşman taral'ın ka göre ABD Senatosu D15 tliş bağlı Bossa Genel Müdürü bul etmesı koşuluyla Yuna kiler Komitesı Başkanı SP Hacı Sabancı oın da İstannistan'ın semboiik bir aske natör Charles Percy, ABD bul'dan gelerek bütün gün ri kuvvetle Barış Gücüne ile îsrail arasındaki ilişkile boyunca Holdingin Ankara temsilciliğinde konuya iliş Uatılacağını belirtti. rin son 25 yılın en düşük dü Öte yandan Libya Lideri /eyinde bulundugunu sövle kln görüşmeler yaptığı sap tandı. Mıu^ımer Kaddafi'nin Tu di. Bir ABD televizyon kuruGüney Sanaylnin yöneti luşuna demeç veren Sena cilerinden Hasan Sapmaz tör Percy. îsrall'tn Işgâl et da Btiyük Ankara Oteli ve iBastarafı 1. Sayfada) tiği Lübnan'm bu ülkenin Güney Sanayi Ankara tem disine soz verilmedifet halde «Vietnam»ı olabileceğini silciliginde çeşitli görüşmeikazlara rağmen söze karıştığı soyledı. Senatör Percy. ts lere katıldı. çerekçesıyle mahkeme başkarail'in işgalltıe karşı tüm, Alınan bilgiye göre yurt nı tarafından salondan çıkarılABD'de olduğu gtbi. ABD dışında bulunan Türkİş ctı. Genel Başkanı Şevket YılHağu Perrnçek dünkü duruş Kongresinde de tepkilerin dogmakta olduçunu söyledi. maz'ın toplantıya katılmak mada yasaları hice sayarak Senatör Ptrcy. bir grup üzere Kıbrıs'tan yurda don mahkemeyi yönlendirmeye çalıABD'I) kongte üyesinin bu dügü ögrenildi. «ınların 'utumunun devle'ın tutumu olmadığını ilen sürehafta içînde Başkan Ronald Teksif yöneticileri sözko rek «Artık bu davanın ilerleReagan'ı ziyaret ederek. nusu toplantıya davet edilmesl yasadışı çabaları ctkisiz ABET11 deniz piyaa'elefinffr, ^dtRIerini aiTcâk davet. nedehafe gettrmek ve mshkemenin Batı Beyrut'ta İsrail kuşat nıni bllmediklerini ifade et bağımsız işleyişini savunmak ması altında bulunan Fllis tiler. Ancak çeşitli çevrenoktasına gelmis dayanmıs tin'll gerillalartn kurtarıl lerden derlenen bilgllere gö tır» biçiminde konuştu. Pennmasmda kullanılmaları ko re. Teksif Sendikasında Ör çek davada suç unsurunun bugütlü bulunan yaklaşık 5 lunmadığım bizzat devlet or nusunu ele alacakları belirtiliyor. Reagan da. «Efer bin işçinin durumunun bu ganlannın ortaya koyduğunu barıs sajjlanmasmda fferek toplantıda ele alınması baifade ederek «Bizler hakkında li olursa. böigeye ABD de kımından sozkonusu sendi bizim biImediğtiTiiz ayrı bir niz piyadeleri gönderilebi kanın yöneticilerınln de irt'l'ansmp mi var sorıisııını yöneltmemiz • yadırRanmamalı lir» demiştt. toplantıya çağrıldığı anladır» decü. fermçek daha sonra şıldı. mahkemeye sunduğu dilekçesın Bilindlgi gibi çeşitli kur de şoyle dedi: tarma girişimlerinin sonuç «Kamuoyu önünde tte devlet suz kalmasmdan sonra Tür önünde de larih önünde de tek klye îş Bankası devreye gı(Baştararı 1. SayTada) sorumlu sizsiniz. Biz sizi hilirerek Güney Sanayinin yatağına oturup kendisiyor ve tamyoruz. Miîiet ve vayüzde 51'ini almak için gi ni uyandırdıktan sonra salarda yargıç olarak sîzi bilirişimde bulundu. bir sigara istemış. Kraliyor. Tutukluluk konusunda da çe ise. sigara ıçmediğiesas hakkında tla karar verıne yetkl ve sorıımluluğu yalnız ve nı. odastnda da sigara yalnız size aittir. Bu yetkf ve bulunmadığını ve arzu (Baştarafı 1. Sayfada) sorumlulugu baskalarma terk ettiği takdırde. uşaklahurbaşkanı'nın görev ve yetkıetmeniz mümkün deelldir. Burıridan birini çağırıp ge lerl yeniden belirlenıyor. RÜn karşılaştığımır. bu acı dutirtebilecegini söyledi. Anayasa taslagında güçlü bır rumda meseleyi çözecek tek Kraliçe daha sonra yatayürütme oluşturulması amacıykuvvet gene sizslniz.» ğından kalkmış. odanın la BaşbaKan ile hukümetin yet Duruşmada daha sonra «UanJulen arurıiıyor. Bu arada, kapısını açıp uşaklandan yal Orai Çalışlar, maiıkeme Başbakan'a, belli durumlarda binni çağırmıştı. Bu uheyetine verdigi dilekçesınde Cumhurbaşlcanı ile ışüşare edeşak. sigara getiriyor ha«Ortada ne suç ne de hükünı rek bir Bakanı görevden elma vası ıçinde odaya gırvarcbr. Bir tek slzin adaleti uyjetAisı verilıyor. Basbakan, gedikten sonra davetsiz mi gulamakta gösterdiğiniz cesarekli hallerde olağanüstü hâı safiri etkisiz hale getir retsizllk ve duyarsızlık varılan edilmesi için Cumhurbaşdi. dır» dedi. kanı'na başvurabilecek. KISA I/I^A Güney (BasUrafı I Savfada» BEYRUTTA YENİ TıKP davası (Baştarafı l. Sayfada) Bir süre önce bu köşede, önen hakkında, soruşturroa kurulu raporunda «1980 ydından bu yana bankalardakt nakit hareketleriniu bir Genel Müdür'tin maaşıyla kıyaslanmayacak düzeyde arttJg:"* kaydediierek, Genel Müdür'ün 1980 temmuz ve ağustos aylannda, Pamukbank Kavaklıdere şubesinde toplam 2 milyon TL.. İş Bankası Başkent şubesinde de 1 milyon lirahk hesap açtırdıgı, aynca, 1981 yılmda Izmir'in Urla ilçesinde iki buçuk milyon TL. karşıhgında daire aldıgının saptandığım belirterek sormuştuk. Bu Genel Müdür nasıl yerinde tutuluyor? Baymdırhk Bakanı Saym Dr. Tahsin Ünol, 16 nisan 1982 tarihli yazımıza. 21 nisan 1982 günü bir yanıt göndererek konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Sayın Bakan, Genel Müdür'ün «gayretli, başanlı ve liyakath çahşmalanm» gördügünü, bu nedenle kendisini görevde tuttuğunu yazıyor ve Önen'in mal varhğı konusunda Bakanlıkça «tetkik ve taükik» çalışmalarının yapıldığını bildiriyordu. Saym Bakan'm ilgi ve nezaketlerine sığınarak, •Sanık GeneJ Müdür'ün. 12.2.1981 günü, Izmir'de Etap Oteii'nde kalıp kalmadığını, kaldı ise. İzmir'e ne gibi bir görevle geldiğini» de sormak istiyoruz. Tabiı. bu soruya ihşkın olarak, Etap Oteli 505 numaralı odada kalan saym sanık Genel Müdür'ün otel i'aturalannın kim tarafından ödendiğini soruyoruz. «16.2.1081 gün ve 09236 sayılı faturanra kim tarafmdan ödendiğıni. faturanın üzerinde yazılı olan «Ömer Balaban adının. Saym Bakan'a neyi düşündürdügünu sormadan edemiyoruz. Geıekiyorsa, bu faturalann birer fotokopisini Sayın Bakan'a sunmaya hazır olduğumuzu da bildırmeyı görev sayıyoruz. Hakkındc bir disiplın ya da ceza soruşturması açıian bir kamu görevlisi, devlet memurlan yasasına gore görevden uzaklaştınlabilir. «Görevden uzaklaştırma» tıpkı tutukluluk karan gibi «geçici» nitelikte bir önlemdir. Görevden uzaklaşürma işlemi hizmet gereklen ve soruşturmanın esenlikle yürümesi nedenleri ile alınır. Gorev nedeniyle ve görev sırasında suç işiodiği ileri sürülen bir kamu görevlisinin, soruşturma aşamalannda, görev yerini koruması sakıncalı görülür. Demek oluyor ki, Saym Bakan, saym sanık Önen için bu sakıncayı görmemektedir. Bu bir «takdir lıakkıdır. Bakan, bu konuda. takdirlerini kullanmaktadır. Sayın sanık Önen örneğini yaşarken, bir yandan da tanık olunan başka olaylan. hukuk saygısı olan insanları derin derin düşündürmektedir. Saym sanık önen'in işlediği ileri sürülen suçu görevi ile ilgilidir. Bu yüzden, Genel Müdür'ün ceza soruşturması surerken. Bakanhk içinde etkin bir görev makaramı koruması, sakıncaiı görülebilirdi. Buna karşın. siyasal nitelikli suç işledikleri savı ile tutuklanan bazı kamu görevlileri «işine son verme içlemleri» ile karşılaşmaktadırlar. Tutuklama. bir sanık için «geçici nitelikte bir «statü»dür. Üstelik .işlendiği ileri sürülen suç, yapılan görev il e ilgili değildir. Bu yüzden, hakkında slyasal nitelikli bir suç savı ile dava açıian kişinin «görevden uzaklaştınlması hizmet gereği soruşturmanın esenliği ile ilgili görülemez. Hele, «işe son verme» işlemine inandıncı hukuksal dayanak bulmak olası değildir. Haklannda dava açılanlarin görevde kalmalart için ille de akçeli işier sanıgı mı olmalan gerekir? yasalarda «ideolofik suç samgmın hemen işine son verilir, akçeli işler sanığı görevine devam eder» diye bizim brtmediğimiz "bir hukuk kuralımı. bulunmaktadır? GOZLEM Devrimci Cephe davası Bir îngiliz 2 sanık müebbet hapse mahkum oldu ANKAK.\, (Cumhuriyet Bürosu) Devrimci Cephe adl: örgiıte üye olduklan sa/ıyla açıian davada ıKl sanık için omür boyu hapis, 11 sanık için ise 17 yıl arasmda degişen hapis cezalan verilırken, 8 sanık hak kmda açılau davanın ortadan kaldırılmasına karar verikü. 4 sanık '.se beraat ettı. Ankara Sıkıyonetinı Kotnutan Jıgı (3) Numaraiı Askeri Mahkemesinde dün yapılan duruçmada sanıkiardan Cengiz Bülbül ve HayruÛah Gücükkailak hakkında verilen idam cezaları «sanığın örgiit içindeki yer alıs biçitni, yaptığı eylemlerdeki roiü ve kişi olarak iıeyette bıraktığı intiba lehine sebcb» sayılarak ömür boyu hapis ce zasma çevrildi. Sanıkiardan Afevlut Karadıif, Durmuş Güven, Hüseyin Çöıekçi ve Hayıiar Sakcı'nın beiaatlerine karar verilırken, revzi lıidız, Mehmet Aldırmaz, İsmaU Yumaz, Hıza Tltiz, SUkrü Öztürk, Hüseyin Erdojan. Osman Doğru, Zttbeyir Güler iıak kında açıian davalann ortadan kaldırılmasına karar veriidi Sona eren davada 1 tıe 7 yıl arasında hapis cezaia'i alan 11 sanığın adları ise şöyle: AU Erdoğan (5 yıl), Alaattın Sarıaslan (5 yu), Sadık Yıltlı rım (4 yıl & ay), Hayıiar Iv'iıç (7 yıl), Döndü Aydoğan (l JJ!), Zekai Türkmenoğlu (1 yıl), Ali Gürel (7 yıl). Ekber Sanun cı (6 yıi), Murat Ertekin (5 yıl), Yaşar Oter (5 yıl), Ahni'l Lrdoğan (T yıl). 5 SANIK TAHLtYE EDİLDİ • TKPB adlı yasadışı örgüte üye olduklan savıyia açı lan davaya 1 Numaraiı Askeri Mahkemede devaın edildi. Duruşmada sanıkiardan fcirdevs Deprem, Mehmet İbrahim Okııtay. Altın Ceylan, Sa llh Alkan, Hüseyin öztürk'ün salıverilmesine karar venldi. Duruşma ileri bır tarihe bırakıldı. 6 KİŞİ MAHKÜM OLDU KONYA 2. Ordu ve Sıkıyö netim Komutanlığı Konya As keri Mahkemesi yasadışı Dev Yol Uyesi 6 kişiyi toplam 41 yıl ağır hapis cezasına mah kum eti. Mahkeme, 12 Eylul öncesi ve sonrası örgütun Konya Merke zi ile Seydişehir ilçesindeki ta aliyetlerini yönetmek, dinamit bomba bulundurmak suçla rından yargılanan sanıklardan Erdinç Küçükaltun'a 12 yıl. Şeref Korkut ile Hakkı Degeı Il'ye 9'ar yıl ağır aapis cezası verdi. ayrıca, Ziya Tü>n ile Tarık Seiamoflu 5 er yıl. Ahmet Akm da silah satmaktan 1 yıl ağır hapis cezasına çarptml KVRTULUŞ DAVASI BAŞLADI ANTALYA THKPC Ku. tuluş örgütü Antalya davası dün Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaraiı Askeri Mahkemesinde başladı. Davada bırisi kız 16 sanık yasadışı örgüte girmek, örgü tün işlerine yardımcı olmak, mitinglere katılmak çeşitli işyerlerinde çalıçanları greve ve direnişlere teşvik etmek grev ve direniş yapmak suçJarından yargılanıyorlar. Askeri Savcı idianamesinde sanıkiardan Şerif Celayın, Nur ten Yıbnaz, Habip Durmaz ve Veli Yılmaz'ın TCK'nin 146/3 maddesine göre 515 yıl Ke cep Dıırmaz'ında 148/2 ye göre 48 yıl arasmda hapis ceza sma çarptırılmalannı istedi. Iddianamede ayrıca Hasan Demircan, Hidayet Demird. Denlz Demirel, Celal Bilgeii, Musa Ceylan, AÜ Sarıkaya, Mü seyin Giizelkana, Musa Çakır, Özcan Oriıan. Aii İbradim Cysal ve Selshattin Kujlu aamdakı sanıkların da TCK'ııin 168/2 maddesine gore 510 vıl araeında ağır hapis cezasına çarptırılrnası istendi. TİKKO DAVASINDA 4 TAHLİYE • Yasa dışı TKPML TİKKO örgılt davasına 2 nolu A&korı Mahkemede devam edildi. Tanık dinienmesi iîe devsm edılen duruşmada sanudar aeclat Kargın, İmam Caııdan. Kenatı Etyemez ve Ali Şen Şahin'in tahliyeleri kararlaştırıldı. 4ü sî nığın idamının istendiği örgut davasmda 178 sanık yargılanı yor. Dünkü tahliyelerle tahliye edüen sanık sayısı 57'ye yükscl di. Davada 90 tutuklu sanık kal dı. Duruşma 19 temmuza eıte lendi. Yedînci «Türkî» Sanık avukatlan Perinçek, Çahşlar ve Gültekin'in tahlıyelerlni istedi. Askeri Savcı, Perinçek'in tahliye istemine karşı çıktı, b'teki iki sanık hakkındaki tahliye konusunu mahkeme heyetine bıraktı. Askeri Mahkeme daha sonra verdıği ara sırasmda 3 sanıfim tahlıyelerinl kararlaştırdı. Dunışma, ileri bir tarihe bırakıldı. Tahviller (Baftarsfı 1. Sayfada) nin telkin edildiği» sanılıyor. BılgUerıne başvurulan yetkilıler önerinın prenslp olarak kabul edildiği takdırde «kaımıoyuna duyurulmasırun şlrketlerc düştügtinü» belirttiler. YetKililer şirketlerin bu öneriyi kabul etmeleri halinde yasal Jİarak »sanayicilerin başka kaynak yaratılnuuUn» vadelen kısaltmuya zorlananuyacağı, ancak kaynak yaratımında yeni düzentemfilere gidilebilecegini de bildiraiîer. Ote yandan banker aracılığıy Ja tahvil pazarlayan şirketlerden bazılarının vade kısaltmusı yolundaki çalışmalara karşı olmadıklan da öne sürüldü. Bazı tahvillerin Ustünde tahvilin satım tarıhinden iki yıl sonra ısteyenin aııapara ve faizi alabıle ceğini belirten bir ibarenin olduğu, tahvillerin büyük çofeunluğunda ise böyle bir yuzının bukınmadığı belirtıldi. Bu arada hUkümet cîüzeyınde ki görusmelerde tahvillerin vadesinin iki yüı indirüip faizlerinin de aylık yüzde iki oivarmda tesbit edilmesi haliode bu yiikü karşılayacak kaynagın ne oiacağı da tartışılıyor. Bu konudaki görüşlerden blrtsi tahvil lerin yaratılacak bir fondan devletin satın alması ve sanayicilerin devlete borçlanması iken bir diğeri ise bankamruı kredi verdikleri kuruluşlannın tahvil lerini vatandaçm elindm vadosinden önce alması olarak belirdıiH Olayı yorumlayan bir Scotland Yard yetkilisi. Kraliçe'nin çok soğtıkkanlı davrandıgım ve pa niğe kapılmadıgmı belir terek: Eğer panige kapılsaydı .bambaska şeyler olabilirdl dedi. Sarayda yakalanan şa hıs cumartesi günü mah keme önüne çıkarıldı. Îngiliz kanunları, duruş ması başlamıyan biri hakkında suçlayıcı yazı yazılmasmı kesiniikle yasakladığı için gazeteler yorumdan kaçmdılar. BİSİKLET TURU Londra'da yayınlanan •Sun» gazetesinin dün verdigi bir habere göre bu olaydan sonra Prens Charles ve Lady Diaoa'* nin yazhğıno giren ikl okul öğrencisi bisikletleriyle bahçede tur attılar. Gazeteye göre, Prens Charles ve Lady Diana'nın yazhğını korumakla gorevli polisler olayın farkma varmadılar ve ancak gazeteden ögrendiler. Gazete prensin yazlığındaki poiis korumasını atlatarak bahçede bisiklet turu ata n iki ög rencinin bir resmini yaymladı, ancak isimlerinl vermedi. Çocuklann ikisinin de IX yaşında oldu ğu sanılıyor. Prensin yazlığının bulundugu Tetbury'nin bir polis yetkilisi, olayla ilgili 90 ruşturm a açtıklarını söy lemiştir. ÎBMM: Türkiye Büyük Mıllet Meclısı tek kanatlı bır Meclis nıtelığıne dönüsecek. 400 üyeden oiuşacak TBMM üyeleri, 5'er yıl görev yapacaklar. CUMHURİYET DİVANI Anayasa taslagı iie getirilen yeni kurumlardan biri oluyor. Istışart nitelikte görev yapacak olan divan 35 üyeden oluçacak. Üyelerınin bır Dölümü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak, bir bölümU ise kanunla belirlenecek. Divana 12 Eylül 1980'den sonra Başbakanlık görevi üstlenenler de uye olacaklar. Bu arada, askerl ve sıviı üst kademe yöneticileri de divanda. yer alabilecekler. MtLLl GÜVENLİK 1961 Anayasası'nın kurumlarından biri olan Milii Guvenlık Kurulu Anayasa taslagında da yer alıyor. Cumhurbaşkanı'nın Baskanhğında toplanması öngö rülen kurulun görev vs yetkiieri artırıldı. Kuruiun daha önce «tavsiye» niteliğinde olan kararlannın işlerlik kazanması için hükünvgetirildi. ANAYASA' MAHKEMESt Anayasö Mahkemesi, Devletin temel kurumlanndan biri olarak, yeni Anayasa'da da yerıni muhafaza etmakte. Anayasa Mahkemesi'nin Uye sayisi azaltılırken, atama ışlemlerinde Cumhurbaşkanına yetki ve riliyor. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ: Yeni Anayasa'da «basın hiirdür, Mnsttr edilemez» ilkesl korunuyor. Ancak, olağanüstü hâl ilan edilmesi halinde, bazı konularda kısıtlamalar öngörü lsbilecek. ÇALIŞMA HAYAT1 Anayasa'nın çalışma haystıyla ilgili bölümünde, grev ve lokavt bir hak olarak yer almakta. YüJtsek Hakem Kurulu Ana yasal bir kurum olarak işlevini sürdürecek, ancak toplu pazarlıkta işveren ve sendika a rasında çıkan uyuşmazhklarm (Baştcırofı 1, Sayfada) sonra Kutuüay Başkanlıgı na Atilla Sav getırillrkPiı Başkan Yardımcılıklarma Atilla Yörükoğlu ve Sami Selçuk. ya^uıaniıklara ise Fuat Bozkıc, Eftal Sevınçlt, Kadir Serlnöz ve Abdullah Toroslu getlrlldl. Daha sonra Genel Yazman Cahit Külebt tarafından Yönetlm Kurulu raponı okundu Kurultay'da, TDK'nun 50 yıldır Üyesi olan Afet înan"a iörenle ödül venldi. Afet înan yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 1932'de DII Kurumu yerine, Türk DUi Akademisi kurulması yolundaki önerilere karsı cıktı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog