Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 13 TEMMUZ 1982 6 Italya sabaha dek dans etti Roma'da ateşli taraftarlar yüzlerini «Kırmızı • Yeşil ve Beyaza» boyadılar. F. Almanya için cenaze alayı düzenlediler. İtalya Ulusal haber aiansı «ANSA» bile maç saatinde telekslerini kapattı. Gecenin geç saatlerinde sokaklarda dans eden striptiz yapan kadmîara raslamak olasıydı. TJIusal knhratnan Paolo Rossi için Torino'da asılan pankartta; «Ve Tfnn sekizinci gün Paolo Rossi'yi yarattı» vazıhvds Paolo Rossi'nin" babası Vittorio; «Gerçekten bu kadarım bpklemivordum. Paolo ve tüm mavilere teşekkür ediyorum* dedi, Başbakan Şpadolini: «Bu İtalya için büyük zafer, bu olay spor nitelikleri bir yana İtalvan halkınt birbirine yaklaştıracak. itan edileıı ROMA, (a.a.) Karşüaş lşlenen «sorun» kentl Namanın bitiş düdüğü ile San poli'de de çılgınlıklar vardı. tiagö Barnebeau stadım aDükkân vitrinlerine ayağa kaldıran skor İtalya' sılan bir pankart: «Alnıan yı da yerinden oynattı. futbolunun Madrid'deki öKupa törenini bile Izleme liinıü, 11 temmuz 1982» şek gereği duymayan Italyan lindeydi. Kiliseler çanlarmı limandaki gemiler düdüklar evlerinden, kahvelerden lerini çalıyor, kadınlann da ve barlardan çıkarak alan lara doluşarak şenllkle kisiselerde mum yaktıkları görülüyordu. re başladılar. Gecenin geç saatlerinde Bayraklar, posterler ve artık sokaklarda dans eborazanlarla «VtVA İtalya» diye bağıran futbol severle denler ve striptiz yapan ka rin gösterileri sırasında 40 dınlar vardı. Polis de artık trafiği dü kişl yaralandı. zeltme çabasmdan vazgeç CE\AZE TÖEENİ mişti. Ulusal kahraman olan Kimllerlnin yüzlerini «kırmızı yeşil ve beyaza» Paolo Rossi için Torino'da boyadığı. dev bayrakları ta bir pankart «ve tanrı sekirihl eserlerin üzerine astı zinci gün Paolo Rossi'yi ya ğı ve F. Almanya için cena rattı» şeklindeydi. ze törenleri düzenlediği gö rüldü. Venedik'te «bizim mavimiz» diye bağıran halkın arasında, maviye bovanmış bir fil de yer alıyordu. Gercekte gerilim karşılaç madan çok önce baslamıstı. Başlama düdügü i'e ekran başina secen îtalvanlar Cabrini'nin penaltıyı kacırması ile tırnaklannı yemeğe ve şarap şişelerini açmaya başladılar. Ulusal Haber Aiansı «AN SA» bile telekslerini maç bovunca kapnttı. Boş so kaklarda. karşılasma sonucunu tahmin edıp mevda lan trafi^e kapatan polisler den ba^ka kimse yoktu. Ancak hakemm düdügü ile alanlara akın başladı. Roma'daki «Venezia» alanına ilk gelen taraftar, Luigi Alforene'ydl. 29 ya şındaki Alforene evi yakm olduğu için hemen aiana koşarak. ttalya Ulusal renklerin' taşıvan bir şap ka ile «VİVA ttalya» diye bağırmaya başladı. DİĞER KENTLER Gercekte tüm Italyan kentlerinde benzer sahneler yaşandı. Italya'nın en çok suç Verona operasında «Othello»yu izleyen binlerce kişiye mutlu haber, bir ara anonsu ile duyuruldu. VtTTORtO ROSSİ Paolo Rossi'nin babası Vittorio, karşılaşmayı Flo ransa yakmındaki Prati' de arkadaşları ile izledi «Gerçekten bu kadarım beklemiyordum. Paolo'ya ve tüm mavilere teşekkür ediyorum» dedl. Roma'da 60 yaşındaki bir kadın da kutlamalarla eskl törenleri karşılaştırdı: «Venezia meydanını Benito Mussolini, halka seslenmck için kullanırdı. O za mandan beri bb'yle güriil tülü bir şenlik yapümamış u..» dedi. SÎYASAL SONUÇLAR Kupanm îtalya'da birlik havası yarattığını söyleyen1 gözlemciler, bunun İtalya da daha tutarlı bir siyasal ortam kurulmasma yardım edeceğini söylüyorlar. Bir gözlemci: «Her ülkenin bir olguya ihtiyacı var dır. Futbol da ttalyanlar için çok öncmli. Hem de yalnızca bir oyun olnıaktan uzak» diyor. Kupayı siyasal amaçları için kullanmakla suçlanan Başbakan Giovanni Spado lini de sonucun îtalyanları birleştirdiğini soylüyor» «Bu ttalya için biiyiik bir zafer. Bu büyük olay, spor nitelikleri bir yana ttalyan halkını birbirine yaklaştıracak.» dedi. MADRtDDEKt ŞENLİKLER Karşılaşmadan sonra «Biz genellikle ttalya'da bir çeşme bulup. havuzuna atla rız» diyen bir ttalyan, Mad rid'de atlayacak yer bula masa bile sabaha dek eğleneceğini söylüyordu. Italya'dakl yöntemi uy gulayan izleyicıler de karşılaşmadan sonra stadın ya kmındaki «Paseo de Castaneiia» caddesine doluştular ve btlyük bir ytirüyüş kolu olıışturarak eostenve katıl dılar.. Otomobillerden sarkan taraftarlar. hem korna rilıvnr hom de «Rossl Rossi» diye bağınyorlardı. ELEŞTIRÎLERE EN GUZEL YANIT Ulusal talumı seçtiğin <ie ve ilk tur maçları sonunda Italyan basının ateş püskürdüği teknik direktür Enzo Bearzot, Kupa ellerinde kendisine yönel tilen eleştirllere en güzel şekliyle jarut veriyot... BlTMEYEN EGLENCE Takımlaruıı desteklemek üzere Ispanya'ya gelen Italyan seyircüer, finalde kazanılan zateri Madrid sokaklannda sabaha dek çılgınca kutladılar. Kutlamalara Ispanyol ve Brezilya'ü taraftarlar da katüdı. Avrupa Gençler şampiyonasına katıl acak Greko • Romen takımımız D. Almanya'ya gitîi ANKARA, <a.a.) Demokratık Alraanya'nın Leıp zıg kentmde yapılacak olaıı Avrupa Gençler Gureş şampıyonasına katılacak GrekoRomen Genç Ulusal giıreş takımımız Leıpzıg'e gıtti. GUreş Federasyonu Başkam Hasan Bozbey'in başkanlığında Leıpzig'e gıden Greko Romen Genç Ulusal Güreş takımımızda Anmet Köksal hakem, Müzahlr Sille antrenor olarak görev aJdılar. Genç Ulusal Güreş takımımız Leipzıg'de 48 kiloda Yusuf Yazıcı, 52 kiloda Suat Aydın, 57 kiloda tsma il Yurttaş, 62 kiloda Zeki Şahin, H kiloda da Yavuz 8 Krçoban ile mücadele edecek Zoff: italya icin oynadık, kazandık F. Alman Takımı Teknik Direktörü Jupp Der wall, devre arasında Uli Stielike ile tartıştığını açıkladı. Denvall, «Fransa maçmın yorgunluğunu atamadık» dedi. MADRtD, (a.a.) Pederal Alman Milli Takırmnın Menecerı Jupp Denvall, İtalya'ya 31 yenilerek kupayı kaybetmelennm ardından Alman televızyonuna verdıği demeçte, «Fransa ile oynadığımız yari final maçmın yorgunluğunu tamaraen Uzerimlzden ataraadan final maçına çıktık» dedi. Derwall, oyunculann, böylesıne önemli bir Jinal maçuıı kazanmak ıçın gereken kuvveti kendilennde bulamadıklarım kaydederek şöyte konuştu: «İtalyanlar hücumda çok hız lıydı. Oefansımız buna dayanamadı. ttalyanların defansı ise çok daha kuvvetli göründr. Gayet iyi karşı atağa kalktılar. Poionya, Brezilya ve Arjantin'e kaTşı da aynen böyle oynamışlardı.» «STÎELtKE tLE TARTIŞTIM» F. Alman Millı Takımımn Meneceri Jupp Derwall, ilk yarının sona ermesinden sonra soyunma odasında, Uli Stielike ile uzun süre tartıştığını açıklayarak şöyle dedi: «Stielike. ikinci yanda ileriye kayıp orta sahada oynamak, hücumlara daha çok katılmak istiyordu. Takunda ilk değişikliği yaptığmı vakit (Dremler'in çıkıp Hrubesch'in girmesi) el ve kol işaretleriyle bunu tasvip etmediğini bildirdl ve bütün ikinci yarı boyunca da bağırıp çağirdı.» Batılı gazetecıler ve yorumcular Derw8ll'in sözlerinden, F. Almanya'nın ikinci yanda oyun dlsiplınini tamamen kaybettığinı çıkardılar. Derwall, Antognoni'nm oynamayacağının anlaşılmasından sonra taktik Uzerinde bir karara vardığım belırterek sözlerırü şdyle sürdürdü: «İtalya'nm defansa dönük oynayacağını anlamıştım. Karl Heinz Rummenlgge'yi ilk on bire almanın da bazı riskleri beraberinde getireceğini biliyor dum. Ancak Rummenigge'nln oynamasırun, Italya'nın toparlanmasma fırsat vermeden bize bir yarar sağlayacağı kanaatindeydim.» ZOFF: «İTALYA tÇÎN KAZANDIK» ö t e yandan Dünya Kupası'mn en yaşlı kalecısl, Italyan Milli Takımmın file bekçısı Dino Zoff, «40 yaşında knpaya sabip olmak şahane bir his» dedı. Maçtan sonra konuşan Zoff, kendisini gayet formda hissettiğıni ve bütün takımın da, varlarını yoklannı ortaya sererek oynadıklarım anlattı. Zoff şoyle konuştu: «Sadece Dünya Kupasını kaznmak için değil, aUelerimiz, bütün İtalyanlar için, tüm italya için oynadık.» Zoff, îtalya'nın daha iyi olduğu için kupayı kazandıgını ve bütün maçlarına kazanma azmı ile çıktığını sözlerine ekledi. MUTLU SUNUN TABLOSU Brezilyalı hakem topu yakahyor ve kar>ıla>manuı son diıdüçünü çalıyor. Dünya Kupası 82 Îtalya'nın 44 yıl sonra gelen zaferi defans oyuncusu Cabrüıi yere Ç Ö küp ellerini havaya kaldırarak kutluyor. Yorgunluk ve mutluluk bir arada. Keyifli mektup: "Viva İtalya^ Hıncal ULUÇ Madrid'den yazıyo» Fransa Almanya maçmın ardından, acıklı bir mektup yazmıştık.. Futbola, güzelliğe, estetiğe, sportmenliğe golge duşuren Almanya finale geldığı ıçm.... Ve de Almanya'nın kupayı alıp ayıbı bıraz daha büyütmemesi ıçın, gazeteciliği, tarafsızlığı bir yana bırakıp bir Italyan gıbı haykırmıştık: « Forza ItaUa... Haydi ttalya...» 11 Temmuz gecesı kupa, bir Dünya Kupası fınalınde oynayan gelmiş geçmış en yaşlı futbolcu Zoff'un ellerinde yukselırken, gene aynı duygular içınde bu kez, «Viva ttalya.... Yaşa italya...» diye bağınyorduk... Zoff kupayı alırken Şeref Tribünü'nun bir köşesınde, 86 yaşındaki îtalya Cumhurbaşkam Psrtini, 53 yaşındakı Teknik Direktör Bearzot ile kucaklaşıyordu... Herkesin gözü sampıyonlardaydı. Ben tribünün hemen yanın da ve az önümde duran başka ıki adama bakıyordum... FlFA'nm Brezilyalı Başkanı Havelange'a ve maçm Brezüyalı hakemi Coelho'ya... Ikısı do gülüyordu, ıkısı de mutluydu. Kupaya gblge düşmediği, o çirkin Avusturya maçını oynaj'an Almanya şampıyon olmadığı için mutluydular sanki... Maçtan önce Havalange, Coelho'nun kulağuıı bükmüş müydü, hakem Italyanlan maç boyu biraz kayırmış mıydı, maçtan sonra hakemi ağır şekilde itham eden Stielike haklı mıydı bilmem... Ama ben de tıpkı Havelange ve Coelho gıbi mutluydum... Dünya Kupası şerefli ellere teslim edıldiği, Dünya Kupası bu kupaya gelen yolda en büyük devleri birbırı ardına devirerek en çok hakedene teslim edüdıği içm.... Yenik Almanya'da maç boyu yenilmeyen Stielîke geldı gozümün önüne birden.. Ve Dremmler oyundan çıkıp Hrubesh oyuna girerken Derwall'e öldürür gıbi bakan'Stielike. Dervvall basın toplantısında «Stielike Hberoda eli kolu bağh durmak istemiyordu. Devre arasında kendisini orta sahnva, gol çetlrecek alana sürmemi istodi... Oyuna kendlsinin yerine bir defans adamı değil de Hrubesh girinre çok kızdı» dedi.. Derwall Stıelıke'yi orta sahaya almamıştı ama, takım hele 20 yenik duruma duşunce, 15 numaralı Alman «ben yenilmem» aercesme takımın her yerınde oynamaya başlamıştı.' Fmalin alkısa lâyık tek Alman'ı oydu. Rossi.. İki yıl bnce yüzüne tükürülen, mahkemeye verilen adam.. Mafya'mn düzenledığı muşterek bahislerde buyuk paralann dönmesi için önceden yapılan anlaşmalara uygun maç sonuçlandırmakla ıtham edilen ünlü Italyan futbolculannm en ünlüsü.. Mahkemede beraat •etmesme ra^men Federasyonca ıdamma kafar verilen genç futbolcu.. Bearzot'un ıkı yıl süren cabası sonunda atfedılıp son ıkı ayda ıdman yaparak kadroya alman ve Bettega sakatlandığı ıçm oynama şansı bnlan Rossi.. Kupaya admı altı keî yazan 1982'nın gol kralı.. « Ulusum beni affetti mi acaba?..» dıyor.. Aitetmek ne keljme.. Heykehni dikecekler belki.. Dünva Kuruldu kurulalı pek az kişi bu kadar guzel, bu kadar anlamlı özür dılemiştır ulusundan.. ..Ve Bearzot.. Beş yıldır hakkında söylenmedik şey bırakılmayan, yerden vere vurulan teknik direktör.. Basm prangaları ve fınnlan hazırlamıştı bile onun için... Ama o başından sonuna errandı kendınden.. İlk turu tek galibiyetsiz, Kamerun'la, Peruy'la, Poionya ile berabere kalıp geçerken de umutluydu.. İkinci turda, herkesin en umutsuz dedigi grupta Brezilya ve Arjantin ile oynarken de.. Yan finalde Poionya, finalde Almanya'vı devirirken de.. Devre 00 bitmışti.. Takımlar sahaya dönerken Bearzot agzmda piposu, omzuna şöyle attığı ceket; ile muzaffer bir kumandan gibi yürüyordu sahanın ortasmda.. « Çünkü kazanacagımdan emindim» dedi maçtan «Antognoni sakattı, Graziani vedüıci dakikada oyundan cıktı. Cabrini 27'lnct dakikada pcnaltı kaçırdı. Ama ben gene sonuçtan emindim. Çünkü Centile, Litbarski'yl oyundan silmişti. Almanlar savunmamız önünde duvara çarpmış şibi oluyorlardı. Onlar ROI atamayacaklardı. Oysa benim çok hızlı kontratak yapan forvetim nasıJsa ataraktı..» Attı da.. önce Rossi.. Sonra Tardellı.. Sonra Altobel11.. Üç tane attüar. Sonra acımış g'bi durdular.. Durmasalar o dagılmış, o vıkılmış Almanya'ya daha fazlasmı da atarlarrtı.. Ama vpterli gördüler.. Avusturya şikesini yapan Aimanya'ya kupayı verme(Arkası 9. Sayfada) Ayaz ve Yurdadön Finlandiva'da koşuyorSar VANTAA. (Cumhuriyet) Pınlandıya'da utak bir kasabada yapılan Uluslararası atletizm yarışlarında Necdet Ayaz 3 bin metrede Norvec, Fin ve Amerıka'lı rakıplerını geride bı rakırken Turluve rekorunu da 8 01.79 yenıledı. Bugun Pınlandıya'nın Tıırku kentmde, eskı Dün va ve Olımpıvat sampıvon'arıncian Fınlı Paavo Nurmı adına vapılaoak yarışmalarda Turkıye'yı temsilen Necdet Ayaz ve Metı met YurdadHn kosacaklar BAHAR KUPASI OKÇULUK YARIŞMALARI SONA ERDİ SAMSUN, (a.a.) Atıcılık ve Okçuluk Federasyo nu tarafından düzenlenen bahar kupası okçuluk yarış maları Samsun 19 Mayıs Spor Salonunda sona erdi. Samsun, Ankara, Bursa, Istanbul, Erzurum. Eskişe hir, lllerlnden 3'ü bayan ol mak üzere toplam 30 spor cunun katıldığı müsabakalar sonunda ilk üç dereceye giren sporcular şunlar: Biiyiik Bayanlar: 1. Macide Erdener (Ankara) 1082 puan 2. Tülin Cavlı (Ankara) 1008 puan 3. Nilgün Ertekin (tstanbul) 497 puan. Genç Erkekler: 1. Ergin Erol (Ankara) 988 puan 2. Gökhan Onat (Samsun) 825 puan 3. Ismet öztürk (Samsun) 647 puan. Büyük Erkekler: 1. Kemal Ererer (Ankara) 1121 puan 2. Izzet Avcı (Esklşehir) 1117 puan 3 Ertan Küçükkayalar (Ankara) 991 puan iki gün sü ren müsabakalar sonunda okçuluk ulusal takımı dere ceye giren bu sporculardan olustu. O. Almanya bayanlarda, ABD erkeklerde daha basarılı KarlMarx, (a.a.) Dogu Almanya ile Ame rika Blrleşık Devletlerl arasındaki ilk atletizm karşılaşması, erkeklerde ABD'nin, bayanlarda ise Doğu Almanya'nın zaferi ile sonuçlandı. Ancak toplam puan sıralamasmda Doğu Al manya ABD'yi 207.5172.5 yendi. ABD, erkekler arası karşılaşmayı 120.5 kaza nırken bayanlar yarışmasını 52105 kaybetti. Bayanlar disk atmada ıse, Doğu Alman îrl na Meszyinski 71.40 metre İle mevsimin en lyi dereceslnl yaptı. • Yeni sezon hazırlıklan na önceki gün başlayan Fenerbahçe futbol takımımn, 1 ağustos gününe kadar tek nik direktör Stankoviç'in is teği doğrultusunda 5 hazırlık maçı yapacagı bildirildl. Hazırlık maçı için bugüne kadar Fenerbahçe'ye 20 ku lübün teklifte bulundugu açıklandı, • Fenerbahçe kulübünün çalışmalarına başlayan fut bol yaz okulunda 70 kişilik seçmelere başlandı. • tstanbul Bankası Yenişehir Basketbol takımının Yugoslav Teknik Direktörü SPOR DÜNYASINDAN KISAKISA Marievlç Zoran Türkiye'ye gelerek çalışmalara başladı. Üç yıl sonrasının Avrupa çapında takımını yaratacağını söyleyen Zoran, transfer listesinde bulunan 2.05 m. boyundaki Amerikalı Da niel Clausen'i de beraberinde getirdi. • îkinci lig (C) grubu takımlanndan Kınkkalespor, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı öner'e talip ol du. • Futbol Federasyonu Mer kez Hakem Komitesi'nin, son yaptığı değerlendirmede klasman düşen bir ha kemin kümede bırakıldığı öğrenildL Bu durumun lisseyi bitirmemiş bir öğrencinin diploma almasına benze söyleyen yetkililer, ha Kemin ismini açıklamadılar. • Türkiye birinci liginin yeni takımı Sanyer, dış transferle kadrosunu güçlen dirmek için Yugoslavya'dan Türk asıllı futbolcular Bego viç ve Cevat Kreso'yu getiriyor. Cevat Kreso 29, takım arkadaşı Begoviç ise 22 yaşında. • Türkiye ile Yunanistan arasında, 6 18 temmuz ta rahileri arasında, tstanbul Bağlarbaşı Spor Salonu'nda ikili cimnastik karşılaşmala rı yapılacak. sonra..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog