Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YATOJLAM Geçmisin Kusları • • OKTAY AKBAL EDERİ: 150 TL. îsteme Adresiı Türhocoğı Cad. 39/41 CAĞALOĞUl m ÎSTANBUL Cumhuriyet 59. Yıl; Sayı: 20814 Earocosa: Yunns NADİ 20 TL. 13 Temmnz 1982 Sah ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1982 Anayasa Taslağının yarın açıklanması Kesınliic kazanıyor. Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı dün Cumhuriyet muhabirıne «Anayasa Taslağı bitmiş vazlyette» dedı. Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı «taslağın yarın verileceğini, 14 Temmuz tarihinln değiştneyeceğini yazabilir miyizx sorusuna «ellnüzden geleni yapıyoruz. Taslak bitmiş vaziyette» yanıtını verdl. Bu arada, Cumhurbaşkanına bağlı danışma nitelıginde bir organ olarak Anayasa'da yer alacak «Devlet Konseyi»'nin çerçevesinın öncekı günkü top lantıda belirlendiği edinılen bilgiler arasında bulunuyor. Devlet Konseyı tartışmasının alt komitede oldukça zaman aldığı öğrenildl. Anayasa Komisyonu'ndan bir yetkilı, 1982 Anayasası taslağının 1961 Anayasası'ndan temslde bır farkı bulunmadığını, detaylarda ayrüıklar olduğunu söyledi. 1982 Anayasası'nm son anda bır engel çıkmadığı taktirde, Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı tarafından düzenlenecek bır basın top lantısıyla yarın açıklanması bekleniyor. Anadolu Ajansı muhabirine dün bir açıklama yapan Anayasa Komisyonu Başkanı Prof Dr. Orhan Aldıkaçtı, «madde gerekçelerinin yazımı da tamamlanmak üzere, 56 madde kaldı. Metni son bir kez gözden geçirip, Danışma Meclisi Baskanlığı'na 14 Temmuz çarsamba günü Anayyasa Tasarısı nı sunacağız» dedi. A.A.'mn haberine göre Anayasa tasarısı ön taslağı en çok 170 maddeden oluşacak. Yetkıliler, «son besaltı maddenüı redaksiyonu sırasında, bazı madde blrleştirmeleri olması halinde, tasarının 167168 madde haltnde başkanlığa su Modern Fğrtim Fen bBesitaas.iaanbul 60720O(4ha0* Yedinci cumhurbaşkanı halkoyu ile seçilecek nulabileceğini» soyledller. Anayasa taslağmda yer alan yeni düzenlemeler, özetle şu özellikleri taşıyor. Cumhurbaşkanı TBMM tarafından yedi yılda bir seçilecek. TBMM ilk üç turda Cumhurbaş kanı seçimini sonuçlandıramaz sa, dördüncü turda adaylardan en fazla oy alan Cumhurbaşkar nı olacak. (Tasarı ön taslağtnda yer alan geçici bır madda ile, yedinci Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçümesl fcngörülüyor.) Taslakte Cunv (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) 18. KURULTAY Açılış konuşmastnın Tıirk Dil Kurumu Başkanı Prof. Şerafettin Turan yaptıgı Divan başkanhğma Atilla Sav getirildi, (Fotoğraf: THA) Dil Bayramı kutlanıyor Açıhş konuşmasını yapan TDK Başkanı Prof. Turan «Kurumumuzun kurucusu ve en çalışkan, en duyarlı üyesi Atatürk'ün aşıladığı güçle yolumuza devam edeceğiz» dedi. ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk Dil Kurumu'nun 50 suruluş yıldönümü törenlerl ve 18 Kurultay'ı dün başladı. Kurultay'ın açış konuşma sını yapan TDK Başkanı Prof. Dr. gerafettln Turan, «Kurumumuzun kurucusu ve en çalışkan, en duyarlı üyesi Atatiirkün aşıladığı gücle bundan böyle de yolumuza devam edeceğiz» dedl. Prof. Turan, TDK'nln diIln özleştiriltnesi, olgunlaştırılması ve yabancı terlmlerden armdırılmasına çalıştığını bellrterek, şunları söyledi: «Halkın kullandığı dii ile aydınların dili arasındaki ayrılıgın ortadan kaldırılına sı gerekir. Bizi, çalışmalarımızın bilimsel olmadığı ve Ata'nın amaçladığı kavramlardan sapıldığı şeklinde eleş tirenler ve bizim TDK'nu akademi haline dönüştürmeye çalıştığ'inuzı söyleyenler, konunun 1851'den bu yana ve 1930'dan beri sürekli gündeme getirildigini bilirler. Bizim amacımız Ata'nın yolunda, onun direktifleriyle faareket ederek Türk dilınin yalınlaştırılması, kendl özkaynaklarına dayandırılarak yabancı terlmlere karşıbk bulunma Tahviller sorununu hükümet ve sanayiciler bugün ele alıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bfl> rosu) Kastelli şirketleri tarafından pazarlanan özel sektör tahvıllerinın vadesinden Onc» ödenmesi için HükümetSanayici göriişmelerinin bugün yapılması bekleniyor. Kongrede sanayi kuruluşlan tarafından çıkartılan tahvülerin değişik vade ve koşulda olmasmın sorununun çözümünü zorlaştardığı belirtiliyor. Barücer Kastelli kuruluşlan tarafından pazarlanan sanayid tahvıllerınin tutârı 16 mılyar 11rayı buluyor. Bu tahvillerin büyük çoğunluğu yıllık yüzde 24 28 faızli olup 68 yü vadelı olarak pazarlanmıştı. Hükümet çevrelerinde tahvil sahiplerinin ana paralanna karşılık aldıkları tahvilleri vadesinden önc» paraya çevirmeleri için çalışmaJar sürerken, sanayici tahvillerinin farklı şekiJde çıkartılmasımn sorun yarattığı beliröldl. Tahvillere çözüm bulmak için Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Maliye Bakanı Kaya Erdem, Devlet Bakanı llhan öztrak ile Gümrük ve Tekel Bakanı Ali Bozer'den oluşan dort lü komite çalışmalarında DPT ıe Mahye Bakanhğından üst dil zsy yöneticılennin de yer sld> gı oğrenıldi. Bu arada tahvillerin vadesinden önce tasarruf sahıplerine ödenebilmesı için «sanayicilere tahvillerin vudesini kısıtlamaiân buna karşılık verdikleri faizleri «iüşürmeleri. (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) TİKP davası TDK'nun salt yayın yapan bir kuruluş olmayıp, kuru* cusu Atatürk'ün saptadığı do^rultuda ve 50 yıldır izledigi yolda Türkçemizin kendi öz kaynaklarına dayanılarak özleşmesi ve zenginleştirilmesi, tsbak Rafet • SALIVERtLENLERDEN ORAL ÇALIŞLAR HAKKl.^A Işıtman'ın deyüniyle (Cüb MAHKEME HEYETİNE HAKARETTEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU. BIR AVÜKAT SALONDAN ÇİKARILDI. belerden oldugu kadar züp pelerden de knrtanlması) TİKP DAVASINDA TUTUKLU SANIK KALMADl. çabalarına daha da ağırlık verllmesinin yerinde olacağt ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Fesnedilen TtKP Genel grözden nzak tutulmamalıBaşkanı Doğu Perinçek ile Danyal Oral Çalışlar ve Mehmet Bedri Gültekin dün yargüandıklan 2 Numarall Askeri Mahkemedeki dır.» Turan'ın konuşmasından duruşmalan sonunda tahliye edildüer. Bu 3 tahliyeyle, TtKP davasında tutuklu sanık kalmadı. Duruşmada Perinçek ve Gulte(Arkası Sa. 11. S0. 8 de) kin'in sauverilmesine karar verülrken, Danyal Oral Çalışlar hak kında «Mahkeme heyetine hakaret teşkil edici nltelikte Ifadeleri bulunduğu görüldüğü gerekçesiyle» Ankara Sıkıyonetım Komutanlığına suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca savunma avukatlanndan Hüseyin Gökçeaslan duruşma sırasında ken (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Doğu Perinçek ve 2 arkadaşi tahliye edildi AftanOYMEN Tfipbli sehri Bir şantiye.. 41 Yenl yükselen gösterişli büyük büıalar, eski tip evleri gölgede bırakıp yeni bir başkent yaratmış. LUSLAEARASI adıyla Trlpoli'nln, blzdeki adıyla Trablus'un şehlr görüntüsü onbir yıl öncesine göre tamamen değişmlş.. Uçaktan da farkedlllyor: 2 U Bir kere çöl toprağı lçindekı, cetvelle çizilmiş karelere, ya da dik dörtgenlere benzeyen parselli yeşilllklerin oranı büyük ölçüde artmış. Tabiî Içlerlnde devamlı olarak çalıştırılan fıskıyelerden de belliiolduğu glbi, yapay sulamamn gellştirilmesiyle... Ikinclsi; büyük, yüksek. gösterişli pek çok yeni bina, eskl, Osmanlı ya da îtalyan tipi, ikt katlı çok çok üç dört katlı evleri gölgede bırakarak şehrin manzarası na egemen olmuş... Onbir yıl önce büyücek bir ba raka halinde olan Havaalanı oınasının yerinde de şimdl, hareketlı kapıları uçağın kapısına yanaşan modera büyük bir terminal var. Uçaktan doğrudan doğruya, her ta rafı soğuk hava araçlı serin koridor lara çıkıyorsunuz. Tabii bina içindekl işlemlerin belirll güçlükleri de var: Örneğin hangi yolun nereye gittiğini belirten bir Latln harfi (Arkası Sa. 11. Sü. 2 de) • Kraliçe, uşaklardan blrini çağırdı. Uşak sigara getirme havası içüıde odaya girdikteu sonra misai'iri etkısiz hale getirdı. LONDRA, Ja.a.l Soa yıllarm manılmaz snbi gorunen en onemıı o'avıarmdan bın cuma gunu Buckıngham Sara yı'ada oldu DıınyEJiın eu &ıkı korunan hukumdansrından bın oima*ı gereaen KraJıçe tlızabeth, sababa karşı sarayi ve odasına kadar gın p yatagına oturan bır aoamla burun buruna geidı Kra.lı<,e. kendısinden ikı meire kadttr ötede. ydtağına oluran bu kışıyıe on dakıka kadar konus>tuktan sonra uşak larından birıni çagırıp davetsız misafiri polıse teslım ettı Olayı dun sabah bütün ayrıntılan ıle anla tan Inglliz gazeteleri, beklenmiyen misafirin cuma günü sabah 5 sularında saraya glrdiğini ve doğruca. Kraliçe'ntn odasına yöneldiğlni yazdılar. Baeın haberlertne göre, mısafir. Kraliçe'nın (Arfcası Sa. 11 Sfi, 5 dc) Bir Ingiliz, Kraliçe Elizabeth'in yatak odasına gizlice girmeyi basardı * Beyrut'ta yeni ateskes Önceki günkü şiddetli çarpışmalarda 75 kişi öldü, 180 kişi yaralandı. ABD'li Senatör Charles Percy «ABD • İsrail ilişkileri son 25 yıhn en düşük düzeyindedir» dedi. BEYRUT, (Ajanslar) Beyrut'ta öncekı günkü şiddetli çarpışmalardan sonra gece yeni bir ateşkes ilan edildi. Çeşitli ajanslar dünün sakin geçtiğini bildirlyorlar. Lübnan basını önceki günkü çarpışmalarda 75 kişinln öldüğünü, 180 kişinln de yaralandığını bildirdi. Binlerce merminln Batı Beyrut'ta Filistin mevzilerinin bulunduğu semtlere ve Doğu Beyrut'la îsraillilerln mevzilendiği kesime düştügü ve çok sayıda yangına neden olduğu açıklandı. Kentin ikl kesimi arasında yer alan Barbir, Makassed ve Beyrut hastanelerinin de isabet aldığı bildirildl. Bu arada Filistin Enformasyon Ajansı Wafa, 75 îsrail'li askerin öldürüldüğünü ve düşmana ait 20 zırhlı aracın tahrip edildiğini duyurdu İsrail radyo(Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) ILO heyeti Ankara'da calısma hayatındaki düzenlemeleri inceliyor ANKARA, (Cumhuriye* Bürosu) Uluslararası Ça lışma Örgutü'nu temsil eden iki kişilık bir heyet Turkıye'de 12 Eylul sonrasında çalışma hayatmda yapüan duzenlemeler ve sendikal hakların içinde bulunduğu durumu yennde ıncelemeyı amaçlayan temaslarına dun başladı. Uluslararası Çalışma Örtü'nun geçen ay yapılan genel Kurulunda bu konularda incelemelerde bulunmak ve bir rapor hazırlamak üzere bir Heyetin Türkiye'ye gıtmesi kararlaştırılmıştı. örgütun staııdartlar dairesi Başkanı Isveçli İan La gergren ile Yardıaıcıst tngl liz hukukçu William Sampson'd^n oluşan heyet hafta sonu Ankara'ya geldikten sonra ilk resmî temaslannı rîün Dışislen Bakanhğmda Tİgili daıre yetkılılen üe yap tı. VİYANA, (THA) Istan bulAnkara seferinl yaparken3 4 rnayıs 1972 günü THY Boğaziçi uçağını kaçırarak Sofya havaalanına Indiren THKO yoneticilerln den Hacı Özdemir, Viyana Bttvükelciligimize sıgmdı. Hacı özdemir ve 4 arkadaşı «ölüm cezaları» kesin leşen THKO Itderleri Deniz Geznılş. Hüseyin tnan ve Vusuf Aslan'ın cezalarını ertelemek amacıyla uçak kaçırmışlardı. Türk hükü(\rkası Sa. 11. Sü. 1 de) Bulgaristan'a 1972'de urak • kacıran Türk terörist Viyana Elciligimize sığındı Rum görüşmeci: AAaras'ın iskâna acılması diyaloga hayat verir LEFKOŞE, (THA» Kıbns'taki toplumlararası gbrüşmelerdekı Rum temsilci Andreas Mavromatis, görüşmelerde bemen hiç ilerleme sağlanamadığmı belirterek «Maraş'ın lskana acılması diyaloga yeni güveniriik ve hayat verecektir. AJDAN1N BEBEut Bebek dedikodusuna oen de inanacağım neredeyse... Kenarlarda bir şey var mı diye... Bu Bu lyi nlyet gösterisinde buhadıseyi hicvetmeye karar verdim... Karikatürize edip bir lunulduğu takdlrde görüşmeler sadece daha 1yi bir ortamda müzüıal olarak sahneye koyuyoruz... devam etmekle kalmayacak, da < (Potoğraf: Ali ALAKVŞ) ha çabok sonuç verecektir» dedi. THA muhabirinin sorulannı yanıtlayan Mavromatis, görüşmelerin geleceğinden iyimser olup olmadığı sorusuna şu karşılığı verdl: «tyimser oldufumu söyleyemem. Kötütnser olduğumu da sSylemem olanaksızdır. Çünkfi, flmlt ediyorum ki, gerekli siyasi arzu yakında belirecek Deniz SOM ve sürekli ödünler verilerek diyaloga daha güven verici bir Gayrettepe'de, bir müzik stüdyosunda, piyasaya ysm çıka ortam yaratılacaktır. Maalesef, cak plağının çalışmalarım sürdurürken görüştük Ajda Pekkan bu siyasi arzunun vokiuğu nedenlyle şimdiye kadar hiç iier> ile üzun süre Anıenka'da kaldığı giyımınden bıle belliydı Sıklamen rengi, bol bir pantalon, beyaz uzun kollu bir tşhort ve teme toydedemedîk. fa7İa vrya (Arkası S. Sayfada) (Arkası ?. bayfada) Gül gibi geçinenlerin yöresi CelalBASLANGIC Cumhurîyett» I s t a n b u l Haber Servisi DÎSK Yürütme Kurulu üyeleri hakkında «Hükümetin manevl şahsiyeünl tahfcir» savıyla açılan davada îstanbul Sılnyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askerl Mahkemesi yetkisizlik kararı verdi. Dava dosyası yetki konusunda karar verilmek üzere Askeri Yargıtay Başsavcıhğı'na gönderilecek. Ankara Sikıyönetim 3 Nolu (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) DİSK Yürütme Kurulu üyeleri hakkında açılan bir davada yetkisizlik kararı verildi GOZLEM UĞUR MUMCU Ajda Pekkan alcakgönüüü konusuyor: Kün isterse bir nunıara olsun Akcelî •• Isler... Güney Sanayii kurtarma toplantısı bugün yapılıyor Kenan MORTAN ANKARA Türkiye'ni» en büyük Tekştll kuruluş larından bir olan ve yakla şüc 1,5 aydır üretipıini dur dıjran Güney Sanayll'ni kur tarma toplantılanndan ilkî bugün Ankara'da yapılıyor» Bugün saat 10.30'da Başbakan Bülend Ulusu'nun başkanlığmda Başbakanhk ta yapılacak olan toplanö (Arkası Sa. 11, Sü. < da) î Baymdırhk eski Bakanlanndan SelaHattfa Kılıç, Yüce Divan'da. görevi kötüye kullanma suçu işledıği savı ile yargılanmaktadır. Aynı davada sanık olarak Bayındırük Bakanlığı Yapı Işleri Genel Müdürt Fendun önen de yargılanmaktadır. (Arkası Sa. 11. Sfi. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog