Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

12 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 9 Tutanaklardon MHP ve ülkücü kuruluşlar (Baştarafı 12. Savfada) bazı kişiler gelmeye başladı, İlçc Baskanı de£işti. Hat ta ÜGD'den bir başkanın geldiği eörüldü. Bu kişi ıtıü tedil olmasına rağmen par tide beğenilmedl, daba son ra genç birisi geldl. Giderek partiye gençler gelme ye başlayınca ben de partl ye gitrnez oldum. Çttnktt par tiye gelen srençler daha çok işsiz guçstiz, orada burada dolaşan kişilerdi. Olaylara katılıp katflmadıklarından bilgim yok. Partiye en son 1978'de uğradım. Genel Mer kezdeki klşilerle de blr lrti batıtn olmadı.» Ergin örgügören, duruşma sırasında daha sonra es kiden kimya ile uğraştığını, İşyerinde plastlğin sert leştirtcl rnaddesini ürettiklerini. daha sonra tşyerinin bombalandığını, bunun üzerine tarih ile uğraşmaya başladığını söyledi. Tarih'in devamlı not tutmayı gerek tirdiğini. sigara paketlerini not kullanmakta kullan dığını, bu alışkanlıgının bu radan geldiğini belirttt. Bu lunan sigara paketlerindeki yazıların bazılarının ken disine ait olduğunu, ancak bunların hangisi olduğunu ayırtedemeyeceğlnt, burada kl ad ve numaralann tarlh, klmya ve adres oldugu nu iddia etti. örgügören MtT konusun da ise şunlan söyledi: «Tariblnl hatırlamıyorum bir kez MtT'e girmek için dilekçe ile başvurdum. Ka bul edilmedigine ilişkin ya n geldi. MtT'de herhangi bir görevlm olmadı. MHP Genel Başkanı Türkeş, Hür riyet gazetesinde beni önce MtT, sonra solcuların aJanı ve daha sonra da ken di kendine ajan provokator ilan etti. Çünkü o sıra larda MHP'nin anarşi ile llgili olduğu ve kapatılması gerektiği konusu gündemdeydi. Cumhuriyet Başsavcı sı bu konuda harekete geç mişti. Türkeş bu durumu saklamak için beni suçlamak yolurru seçti.» Daha sonra iddia makamı, bu davanm MHP dava sı ile irtibatı olduğunu, bel geleyen bir kısmının ve ö r gügören'in el yazısıyla düzelttiği bazı belgelerin Yaşar Okuyan'm masasında ele geçirildiğini bu nedenle iki davanm birleştirilmesi gerektiğini söyledi. Sa nık örgügören ise buna kar şı çıkarak: «İkf dava arasında irtibat yoktur. MHP zaten bu belgelerl benlm ü zerime yıkmak istiyor. Ben yeterli derecede tutuklu kal dım. Eşlm ve çocuklarım hastadır. Tahliyemi ve davaların birleştirilraemesini taiep ediyorum» dedi. Duruşma sonunda karan açıklayan mah...ırne, örgügören'in davası ile MHP da vasının birleştirilmesine, tahliye talebinın reddirle karar verdi. y c günlük n şemedik. Tekrar II Sağhk ve îstanbul Belediyesi'nin Sağhk Işleri Müdürlüğüne dönüp olayı bu kez asistan olarak Türkiye'de çalışan bir yabanoı uyiruklunun özel bir hastanede nöbetçi doktor olarak görev alıp alamayacağı yönünden araştırdık. Sonuçta, Zeynep Kamil Has tanesi'nde Asistan Dr. Fuat KanıbeUi'nin Esnaf Hastanesi'nde nöbetçi doktor olamayacağını, bunun yasalara aykın olduğunu öğrendık. Olayın hekimler açısından değerlendirilmesine gelince, Esnaf Hastanesi ilgilvleri, gereken özeni fösterdiklerini. bebeğin ailesinin kendilerini dinlerneyiD, tıbbi açıdan yetersiz özel bir kliniğe gittiğini söylediler. Fakat ortada, gözü yaşh bir annenin hiç de küçümsenmeyecek bir iddiası vardl: Bebeğimi öidürdüler.. 2002 YIUNI HEDEF (Baştarafı 12. Sayfada) ınıştır. Tevsli ve modernize iş Ieri bu yll îçJnde tamamlanacaktır. Böylece. elektronik bil gl işlem merkezi müracaatlan kısa zamanda değerlendirebilecek, emekli dul ve yetim ma aşlan gecikmeden hak sahlple rine ulaştınlabilecektir.» însaattarı başlamış ancak henüz tamamlanamamış işçi konutlarma öncelik verildiğini anlatan Şide, «Toplu konut fonundah alınan ilave krediler le 1983 yılı sonuna kadar bu yarım inşaatlardan 30 bininin tamamlanması proKramlanmıştır. 1983 ve 1984 nlları için de ber yılda 30'ar bln konutun yapımı planlanmış bulunmaktadır. Böylece üç yıl fçerisinde 90 bln işçi konutunun tamamlanması amaçlanmıştır.» dedi. Yr.rt dışmdakl işcilerin sorunlan ile ilgili olarak oluşturulan yurt dışı işçi sorunla n yuksek koordinasyon kurulunun çalışmalannı sürdürdü günü bildiren Sadık Şide, Sos yal Guvenlik konusunda hazır lanan master planı ile ilgili olarak da şu bilgileri verdi: «Hükümotlmiz proçramında yer aldığı üzore sosyal güvenliğin yaygınlaşfırılraası, tarımda çahşanlara sosyal güvenliğin ulaştınlması. işçilerimize ve esnafımıza verilmek te olan sosyal gü'venlik hizme tlnln daha etkln hale getirümesi için önlemlerin tespitl, ülkemlzde sosyal pfıvenliğin 20 yıJlık geleceğlnl dikkate alan master planının yapılma sı \c 2002 yılını hedef alan bu plan gerefci tedbirle. rin bellrlenmesi ve mhayet yurt dışında çalışan vatandaşlarımızuı sosyal güvenllklerlnin iylleştirilıne^ ksnlığımız yasal faaliyetleri Içinde yer almaktadır.» (Baştararı 12. Sayfada) lar... îstanbul Tabip Odası'na başvurup Dr. Fuat Kanıbelli'yi sorunca burada da ismi çıkmadı. Bunun üzerine II Sağhk Müdürlüğü si(Baştarafı 12. Sayfada) cilinden araştırmayı sürdürdiğimiz fikirleri uyjfulama sa dük ve kayıtlara göre Kıbns uyruklu Dr. Fuat Kanıbelli' hasma koyuyorsak ancak o zaman, dlkilen bu anıtlar blze nin Şişli Etfal Hastanesi'nde asistan olarak göründüğünü faydalı olacaktır.» öğrendik. Ne var ki Şişli Et Törende 2. Ordu Komutanı Orgeneral Bedrettin Demirel, fal Hastanesi'nin l'nci ve 4. Kolordu ve Ankara Sıkıyö 2'inci Doğum Servislerinde netim Komütam Korgeneral de Dr. Fuat Kanıbelli'nin gö R«cep Ergun, Kayseri Valisi ve revli olmadığı ortaya çıktı. Belediye Başkanı Fevzl Yetki Tekrar Esnaf Hastanesi'ni aner, yüksek rütbeli subaylar rayıp, Doğum Servisi Şefi'nve yurttaşlar bulundular.. den Dr. Kanıbelli'nin nerede olduğunu sorduk. Aldığımız yanıt Zeynep Kamil Has (Baştarafı 12. Sayfada) tanesı oldu. Zeynep Kamil'i lik, laboratuvar ve ziraat a arayıp, Dr. Fuat Kanıbelli ile lanları hizmete hazır hale ge görüşmek istediğimiz zatirilecek. Bu okullarda temel man kendisinin raporlu oleğıtim birinci kademe (ilko duğunu söyledller... 8 temkul) ve temel eğitim ikinci ka muzdaNjir haftalık rapor ademe (ortaokul) bulunması lan Dr. Kanıbelli ile görüsağlanacak. Ersin 200 okuEda MHP belgeleri (Baştarafı 12. Sayfadat de? öğrenip bona bildirlrsen cok sevinirlm. Gözlerinden öp« rfm bol şans dilerlm, kofanı da hiçbir şeye takma olmaz mı, iş varacağına varır.» ük ıhracat! TörkFIat640 . 64Beygir gucöncie,.4 siiindiriîtfizel mptorlu, Ûileri,2gerivites!i. fM». «•* ' * . < • • , . . llk parti 9 Temmuz Cuma günü sevkedildi. Sanayîleşen TürkFiat traktörierjnin Türk Traktör Fabrikasr, • ana gücü: Türk tanmının her yerde, her dünya standartlarına erişen TÜRK TRAKTÖR FABRİKASI. TRAKMAK. an bir desteğVvar: Türk Traktör Fabrikası, Trakmak, TürkFiat traktörierinin teknolojisiyle, uluslararası genel dağıtıcjsidır. rekabette de ağırlığını duyur 28 yıldır, ürünlerini ülkemiz koşullanna göre geliştirmesiyle Ancak, işi traktör satmakla maya başladu Ve İran'da ve kalite düzeyini sürekli bitmez... başlar. yükseltmesiyle, sanayileşenTrakmak, 117 bölge bayii, Batı'nın devkuruluşlarının tarımımızın. hizmetinde olmuştur. 335 yerel servisi, 21 araçlık gezici varlığına rağmen, Türk malı bakım'onarım teknik servis filosu 1981 sonuna kadar, Türk ve 2236 tarımkredi kooperatifi TürkFiat traktörünü kabul çjftçisine tam 131.559 traktör aracılığıyla, Türkiye'nin her yerihde, sunmuştur. (Bugün ülkemizdekl ettirdi. her 3 traktörden biri Türk Traktör her an hizmetinizdedir. Trakmak, size en yakın bayii Türk Traktör Fabrikası, Fabrikası ürünüdür.) 1971'de%50olanyer!i ya da yerel servisiyle, bakım ve her zaman oldugu gibi katkı oranını 1982'd.e % 84'e onanm ihtiyacınızı derhal karşılar. yükseltmiştir. Gerekirşe, gezici servis filosundan bugün de Türk çiftçisinin tarlanıza kadar Türk Traktör Fabrikası, 22.500 traktör ihtiyacını karşılarken, traktör üretebilecek kapasitesiyle bir ekibi bakım" yapar. gelir, "tatfada şimdi, komşu ülkeler için de tarımsal gelişmemizin en büyük iBöylece, satışla^ .haşjayan hizmetinî^ bir traktör kaynağt olmaktan güvencesidir. 'seryisiyle bütünier. mutludur. Irana 5 binlürkFiat Traktör... 48 Be^gir gücünde, 3 sılindirli dizel motorlu. 8 ileri, 2 geri vıtesli. TürkFiat 480 48 fteygir gucünde, 3 sılindirli dizel motorlu. 6 ıleri, 2 geri vıtesli. TÜRK TRAKTÖR FABRİKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog