Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

12 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 7 • Toprak ve Tarım Reformu Genel Sekreterhğine, Müsteşarhk MuşaviTi Şerafettin Tümen. Arnavutluh Tiran Büyühelçiliğine de Dışişleri Bakanlığı Ikili Siyasi İlişkıler Genel Müdür Yardımcm Selçuk N. Toker getirildı ANKARA, (Cumhuriyet • Elazığ dünden itibaren şehirler ve uluslararası tam otoBürosu) THKPC Eylem matik telefon görüşmelerine açıldı. Elazığ'daki telefon nu Birliği adlı yasadışı örgüte maralannın başına bir eklenerek 5 rakama çıkanldı üye olduklan savıyla thsan Elazığ'm kodu 811. • Ağustos celbinde silah altına ahnacak 173 dönem yedeh Dogan ve 17 arkadaşı haksubay adayları 15 temmuz perşembe gününe kadar ya kında dava açıldı. Ankara Sıkıyönetim Kobancı askerlik şubelerine başvurabilecekler. sö"lemutanlığı (1) Numaralı As • MGK, Sahll Güvenlik Komutanlığı kurulmasını, Kıbnskeri Mahkeınesinde açılan ta görevli TSK personeline daha önce Türkiye'de ödenbu Damekte olan bir aylıklannın bir bölümünün bundan son davada sanıklar hakkında cnk K a nısna 510 yıl arasmda değişen ra Kıbns'ta ödenmesini hükme bağlayan ve BasbakanBu arada Anavasa Komis hğa bağlı Türkiye Atom Enerjisi Kurutnu kurulmasma hapis cezası istemi ile dava yonu çalışmalarını snbahaçıldı. Haklarında dava açır ilişkin yasa tasanlannı kabul etti. t?n gece yarılanna dek sur vo 'q>"dı Anrak Danışma durdu Ancak taslağın açık• OYS Cevap kağıtlarının okunması sürüyor. Okuma iş lan sanıkların adları sövle: Meclisi Başkanı'nın KomisIhsan Dof'an, Fazü Ahat lanma gününe ilişkin verileminin 16 temmuzda sona ereceği ve sınav sonuçlannın von Baskam'yla görüştüğüoglu, Halil Özsu. Meral ftzlen tarihler hep bir gün son Ağustos ortasmdan itibaren postalanacağı bildirildi. nü acıklfması üzerine «acayurt. Muıaffer Sabancılar, rasma kaldı En sonunda • Türkiye Çocuk Evleri Vakfı'nca îstanbul'da ekim aymda Fatlh Akdag, ömer Ertem. ba» dediler taslağın 14 temmuz çarşamAnadolu ve Rumeli Yakasmda olmak üzere iki evliiık Bir gün "îonra Anayasa Ko Osman Nadlr Barak, Musta ba gunu Danışma Meclisi okulu açılacak. misyonu Başkanı Prof. Orfa Sakaliı, Tank Fevyat, Re Bas.kanlığı'na verilerpfei ve han Aldıkartı D?n'«Tia MPC fet Sarık. Vahit Sakcak. Aaynı gun Komısvon Başkanı li Ekl'fr Akkoc. Mahmut Sa lisi Başkan' Prof Sadi TrProf. Orhan Aldıkaçtı'nın mak'la görüsme vaomari'BiCin, Abidin Er»«k. Cenfia: düzenleyeceği basın toplan(Baştarofı 1. Sayfada) kün olacak. Ançak muhtar Bar'As, Erhan Menekşe, Ha nı sovlprken Trm?k. Prof tısıvla açıklavacağı bir kobeklendığını bildirdi. Aldıkactı ile pprsembe ırıılık ve belediyelerin düzen san Genç. misyon yetkilisi tarafmdan nu porü>ştüğünü tpkrarlıvorYüksek Seçim Kurulu Baş lemiş olduğu kimlik belge«Kurtuluş örgütünün An bplirtildi du Trmnk gazeterilerin kokanı Aydın .anayasanın halk leri yazım sırasında kulia kara Yenimahalle sorumlunnva iHskîn sorulannı «MP^ oyuna sunulması sırasında, nılamayacak. lam olduklan iddia edilen Türkiye Emlak Ipkta«!<nıdır. daha fazla birher 300 seçmen için bir san Anayasanın halkoyuna su 15 kişi hakkında Ankara Sı Kredi Bankası'nın sey söylemek istemem derdık kurulacağını ve yurttaş nulması için hazırlanacak kıyönetim Komutpınlıtı fl) ken Prof Aldıkaçtı kendisiların yaklaşık 100 bin san oy verme kütüklerinın du Numaralı Askerl Mahkeme56. yıldönümü ne bu konuda bir mektım dıkta ov kuManacaklarını zenlenmesine ilişkin yasa u sinde dava acıldı. buaiin kutlanıyor yaz'ldıp'ndan dahi söz edisöyledi. yarınca oy verme hakkına vordu Danışma Meclisi Baş ANKARA, <a.a.) Türlcı HAZIRLIKLAR1MIZ sahip olanlardan. kendilerini kanı Sadi Trmak'ın bu tatye Emlak Kredı Bankası'DEVAM EDİYOR kütüğe yazdırmayanlara. 3 (Baştarafı 1. Savf»ı»a) >5iz durum üzerine vakin çev nın kuruluşunun 56. yıldoAnayasanın halkoyuna su aydan 6 aya kadar hapis ve nulması sırasında kullanıla 5 bin liradan a? olmamak u isleme vontemlerınin üreti re^înp «'«t'fa»dnn bile "ftz nümtt bugün törenle kutla 1 nacak. cak seçmen kütükleri ile il zere para cezası verilebite me gırdipinı belirten rapnr ettie ' ••'"Hnro rn Sermayesi geçen yıl 20 gili hazırlıklann sürdürül cek. Ayrıra bu suctan kesin da, Türkiye'nın bu sektormllyar liraya çıkarılan ban düğünu kavdeden Orhan Av leşmiş mahkumiyeti biilunan de «Maliyet yüksekli&i» neı. Sayfada) kanm yurt içinde 288 şudın. II ve Tlçe Seçim Kurul lar 5 yıl süreyle secme ve deniyle üstünlÜRU olnfiadığı larının en geç 20 temmuz seçilme hakkından da mah öne sürüldü. Dünva. Ranka ıçın bir banş planı hazırlaya besi, ayrıca Münih, Berlm sınca avnra sekor fabnkalarak Fransa ve Suudı Arabistan ve Düsseldorfta da temsıl salı gününe kadar oluşturu rum bırakılacaklar. hukumetlerma jlettı. rı ile ilgili olarak. raporun cillği bulunuyor. lacağını bildirerek. şöyle PKO yetkilıleruım bıldırdik önerıler bolumunde şoyle de konuştu: lerıne göre, Banş Planı'mn nildi: «Şu anda seçmen kütükmaddeleri şöyle: «Buna bağlı olarak seker (Baştarafı Sporda) leri !1« Ilgfli hazırlık çalış• Gerçek bir ateşkes. (Baştarafi 1. Sayfada) fabrikalarma yatırun vapıl• Birliklerin serbest bırakıl Kralıçe Sofia, ltalya Devlet malarımız devam etmekte ruya yüzde 79 oranmda «hayır» Başkanı Sandro Pertini, Feaema«ı arzu edilpn bir durum ması. dir. karşıiığj alındı. Araştırmaya değildir. Ve seker nancarı• Israil birliklerinin Beyrut' ıal Alınanya Başbakanı HelYapttS^mız llk belirleme katılanlann yüzde İO'U YÖK'mut Schmidt ve Ispanya Baştan çekihnesi. lere sröre. ?0 milvonu «skın ün bu uygulamasını «uygun» na vpriİPn fivat no'itiknsı • Bölgeye uluslararası ve bakan Leopoldo Calvo. Sotello Ha var o'an fa^nira'ann t»m olarak değerlendırdıler Yüzde ynrttas. referanduma katılda ızledıler. ltalya'ınn her^ goLübnan ordusuna bağlı tampoıı Uaoasitede Vui'sn'mını «afr11 oranındaki öğretim üyesi ise ma hakkınîi «sahiotir." lunden sonra sevmcını gızleye birliklerin yerıeştirilmes>ı. b'i konuda «fikirleri olmadiRilavacak sevivede olmalıdır » Yüksek Secim Kurulu BRS nı» belirttiler. • FKO askerlertnin Beyrut meyen Devlet Başkanı Sandro Duny» Bankası raoorunda Pertını'nln bu sevıncını, rakıp ksnı Orhan Avdın'ın verdifti tan tahllyesi. «YÖK'e seçilmiş öğretim üye • FKO liderlerlnin geri çe takımın koyu taraftarı Helmut bileive söre. 20 temmuz sa leri tçlnde sosyal bilimcl ve ö avnca. Türkive'nfn hayvsn Schmidt de, jaşlı Başkan'ı kut lı Kününp kadnr olusturula zeilikJe hukukçu olmaması siz dışsatımındaki sınirlamnla kiunesl. n kaldırması halinde. «Ko• Lübnanda FKOnün siyasi layarak paylaştı. Pertını, maçeak T Seçim Kurullan uç. ce önemii bir sakınca mıdır?» l tan sonra îtalyan futbolculan Tlçe Seçim Kurullan ise beş sorusunu yanıtlayanlann yüzde yun» tercih edpn Ortadotu temsilci buluııdurması. • Lübnanda FKÖ'ııün askeri teker teker öperek kutladı. kişiden olusarak. ti Seçim 61'i, YÖK ıçinde hukukçu ve bölgesinde büvük na?ar bu temsilci buiuııdurması. KUPAYI CARLOg VERDI Kurullannın tiç üvesl de ha sosyal bılimcı olmamasını «sa labilecppi kavdedilerek şövMundial 82'nın «En büyli• Filistinlilerin mültecı le denildi: ğü» İtalya'mn takım kaptanı kim oiacak. Bir hakimin baş kıncalı» buldu. Oğretım üyekamplannd» banndırıuıuMinıa •Et dışsatımi. firmaların Dino Zoff, Kupa'yı Ispanya Kra kanlıgında oluşturulacak îl lerinin yüzde 26'sı ise bu dugaranti edilmesi. rumıı sakıncalı görmedı. lı Juan Carlos'un elınden alırçe Seçim Kurullanna İse yu yanıtlayanlann yüzde Soru uJaşım ve soğuk hava depoFransa ve Suudi Arabıstan'a 13'ü iki memıjr. iki de halktan «fikrim yok» karşılığını verdi. iama işleri kolavlaştırılarak. verilen bu plan benitnsendiğı ken, gozyaşlarını tutamadı. Da ha sonra elden ele dolaşan dev teşvik edilmelidir. Ayrıca takdirde, FKÖ'nün gerekeni he öye nlmacak. «YÖK'Un üniversitelerde eğl kupayı şampanyayla dolduran ülke içinde yerli ulasım sekmen yapmaya hBzır olduğu da ltalya takunınm oyuncularının ANKA'nm haberine göre, timî tek bir atandarda indir töründe rekabeti kısıtlayı kaydedıldı. bu mutlu anlatinı saptamak. ısanayasanm halkoyuna su geme çabast bUimsel iiretim a cı englller ortadan kaldırıGüvenilir kaynaklar Fılıstm nulnrasında esas alınacak çısındao uygun mudnr?» şeklın laiak yabancı nakliyat fir planından Lübnan Başbakanı teyen foto muhabirleri ile poli seçmen kütükleri îçin 5 ey deki soruya, yüzde 76 oranında malannın faaliyetlerini sür Şefik Vazzam'ın da haberdar sın, bırbırlerinı tartakladıkla rı goruldu. 101 pazar gimü yamiacak ya «hayır» yanıtı verildi.Kurulu'nu dürmelerine izin verilmeliy edildiğini bildiriyorlar. «Yüksek Öğretim MICK JAGGER 1X)RINO'DA FKÖ'nün onde gelen yeüulı. zım sıresmda kimlik tesbitin genelde tasvip ediyor musu di. Aynı zamanda devletin SAHNEYE ROSSl'MN lerinden Abu Iyad, Bahreyn'de geceri! savılacak belge nuz?» şeklindekl soruyu j'anıt ulaşım şebekesinin kapasiFORMASIYLA ÇIKTI de yayınlanan bir gazeteye verler saptandı. layanlar yüzde 76 oranında Avrupa turnesıne çıkan düntesini lyilestirme ile llman dıği demeçte, Lübnan'daki îsYüksek Seçîm Kurulu'nun YÖK'U tasvip etmediklerini bıl kapasitesini artırması İçin raıl yanlısı sağcx Hrıstıyan bır yaca ünlü Rock topluluğu Rolbu komıdaki karan uyann dirirlerken yüzde 14 oranında vatınm yapması da gerekli liklerı sılahtan arındınlmadık ling Stones'un solistı Mick Jagger, Italya'nın Torıno kenea. vazımda erörev alan me YÖK'ün tasvip edildiği gözlem dir,. ça, Filistinülerm de sılahlanru tınds 60 tan kışinin ızlediğı kon murlar. kimlik belirlemede lendl bırakmayacaklarıru açıkladı. sere, 1982 Dunya Kupası'nın öncelikle nüfus hüviyet cüz tsrail Hükümeti, dün yaptığı TABLOLAR AMERÎKAN ŞEKER gol kralı Rossi'nin 20 numaraaçıklamada, Fiüstinli gerillaladanlannı Inceleyecek, nüfus URETÎCILERt lı formasıyla çıktı. Jagger'ın (yüzde olarak) n n Beyrut'tan çıkanlmalan yo cüzdantnın olmaması halinKORUNMA ALTINDA bu davraruşı, îtalyanlar'ın bu1 YÖK'ün bugüne kadarlundaki diplomatık çabaların de tse. pasaport, şoför ehliyuk tezahuratına yol açtı. sonuç vermesını sonsuza dek yetnamesi, evlenme cüzda ki uygulamalannda aldığı kaDünya Bankası. Türkiye' bekliyemiyecegini bildirdi. Açık ROMADA TRAFİK rarları, yüksek ö&retimirniz açı nı. terhis belgesi, okul dip sından genel olarak olumlu bu ye şeker üretiminden vaz lamada, Filistinli gerillalarm za ALTÜST OtDU loması, İle çikış belgesi ya luyor musunuı? geçmesinl önerirken. Ameri man kazanmaya çalıştıkJan, an ltalya başkentı Rıma'da ise, da tasdiknamenin aslı, yaRAI televizyonunun, kentm EVET: 11, HAYIR: 78, PIK ka'da Reagan yönetimi. A cak îsrail'in daha fazla zaman zım için geçerli kimlik ola RİM YOK: 11. merikan şeker üreticilerini kaybetmek istemedığı kayde' merkezındeki «Plazza del Popolo»ya kurdugu dev televizyon 2 YÖK'ün çıkarttıfı yü korumak için seker dışalımı dıldi. rak kabul edilecek. ekranı, trafıfin altüst olmasıYükDIPU)MATİK GİRÎŞİMLER Ayrıca, kamu kurum ve netmelik ve kararlardan aykırı na kota uygulamaya baslana yolaçtı. Maçtan sonra araç sek öğretim Yasası'na Soruna bir çözüm bulmak dı. «The New York Times» kuruluşlanyla belediyeler ta gördükleriniz var nu? larıyla ve yaya olarak sokaklagazetesinde yer alan habere için diplomatik girişünler de ra dökülen Italyanlar, geosnın rafından kendi mensuplanEVET: 67, HAYIR: 12, FtKsürüyor. göre, karan n Karaib Denina verilen tanıtma kartı ni RIM YOK: 21. geç saatlerine kadar çılgınca Philip Habib'ın danışmanı zindeki şeker cumhuriyetletezahürat yaparak eğlendiler. teliğindeki belgeler de geçer 3 Çeşitli fakültelerdekl bö Morris Prapes'in Sam'da yap rinden ve Brezllya'dan ge tığı görüşmelerde Surlye li Yalnız Vatıkan'da, en ufak bir lüm ve ana bilim dallannm II savılacak. hareket olmadığı gibı, en ufak Nüfus idarelerfnden alı j YÖK tarafmdan saptanmasmı len düşük fiyatlı şekerin re derlerini gerillalan kabul et bir ses bile çıkmadığı gozlendı. biiimseı özerklik açısmdan uy kabetinden. Amerikalı üreti meleri için ikna edemediği bil nan onayh belgeler de gö gun görüyor musnnnı? cileri korumak üzere alındı dinliyor. Dtger Arap ülkelerin revlt memura gösterllerek EVET: 10, HAYIR: 79, FÎKğt bildirildi. Gazetede ayn üen de gerillalara bir davet kütüklere vazıiabilmek müm RtM YOK: 11. ca, gumrük tarifelerindekl gelmedi. (Boftarafı Sporda) 4 YÖK'e seçUmls Sgretim mevcut yasa! smırlamalar tsrail Savunma Bakanı Ari(tstanbul) 57.13 fiyelerl Içinde sosyal bUnnci ve İle Amerikan şeker ftyatmm el Sharon, ise Federal Alman Çekiç atma: 1. Artun Taözelllfcle hukukçu olmaması siz (Baştorofı 1. Sayfada) dünya flyatını tutturamama ya'da yayınlanan «Weltam Son lay (Ankara) 52.80, 800 met ce SnemU bir sakmca mıdır? ma> noktasında toplandığı orsı yüzflnden Reagan yöneti Tag» dergisine verdiği demeç re (büyük erkekler): 1. EVET: 81, HAYIR: 26, PÎKtaya çıktı. RÎM YOK: 13. minin iç fiyatlan yükselt te, Lübnan'ın işgalinin ürta Musteba Apaydın (tzmir) MEYAK fonlannda kimin ta 5 YÖKtin flnlversiteterde mek İçin kota koyraa yolu dogu'da kalıcı bir barısın sag 1.55.02, 800 metre (genç ersarru' vetkisi bulunduğu geç lanması sansını arttırdığını öeğitind tek bir standarda tndir na gittigl belirtildi. kekler) : 1. Muammer Barut mişte geniş tartışmalara kone sürdü. geme eabası blttmsel firetün »(Eskişehîr) 2.02, 400 metre nu olmustu. Bu konuda Dams çısından uygun mudnr? Doğu LUbnan'da bir kamyoengelli (kızlar): 1. Gülen tay'da kasintilerin durdurulnun mayına çarpması sonucu EVET: 13, HAYIR: 76, PÎKması vönünde açılan davalann Gülay (Ankara) 1.12.07, 400 meydana gelen patlamada 6 ço RtM YOK: 11. bir cogunda davah olarak Ma (Baştarafı 1. Sayfada) cuk öldü, 23 çocuk da yaralan metre engelli (kızlar): 1. 6 YÖK'ün bugttne fcadarid liye Bakanlığı gözüktü. Bakan tnazan Narcık. eşi Yaşar dı. Israil askeri makamlanmn Sibel Tercan (Ankara) 1. nygnlaınslan size bu trarnmun lıgrn bu davalarda yaptığı sa Narcık ve kızlan Slbel Nar yaptığı açıklamada, çocuklar 05.80, 800 metre (kızlar): geleeekteld basansı fconnsunvunmalann odak noktası ba da nasü bir izlenim verlyor? cık can verdiler. Ozan Nar dan 6'sının durumunun da ağır 1. Meltem Pertev (îstanbul) kanlığın bu paralann üstünde OLÜMLU: 10, OLÜMSUZ: 77, cık ve Ugur Ağaçyaran adlı olduğu bildirildi. 2.16.81, DİSK atma (kızbir tasarruf yetkisinin buiunFİKRÎM YOK: 13. SOVYETLER, FRANSAYI iki çocuk da, ilk tedavtleri lar) : 1. Pencan Bayar (An madığı şeklindeydl. Nitekim 7 Yüksek ögretim Kurulu' UYARDI yapıldıktan sonra îstanbul'a kara) 34.26, 3 adım atlama bu savunmalann birinde ba nu genelde tasvio ediyor muOte yandan Sovvetler Birkaldınldı. (erkekler) büyük: 1. Ender kanhk tarafmdan Danıştay ka sunuz? liği Fransa'yı LUbnan'a gönde ölen sürücünün Çorlu do rılmesi plânlanan banş gü Erbek (İstanbul) 13.90, 200 tına yollanan 21 kasım 1973 ta EVET: 14, HAYIR: 76, PÎKrihli savnnmada avnen şöyle ğumlu ve ehliyetsiz olduğu cüne katılmaya karşı uyardı. metre (genç erkekler): 1. RİM YOK: 10. denildi: bildirildi. Otobüs şoförü Bilindiğı gıbi Fransız hüküme Sadık Kızılok (İstanbul) 23. «TopUnan paralann sarf, ts gözaltına alındı. Kaza ne tı, böyle bir banş gücüne as 06, 200 metre (büyük erkek desl veya herhanei bir şekilde deniyle E5 karayolu 1,5 sa ker verebileceklerini açıkla ler): 1. Şükrü Çaprazlı (İs(Bsstersfi 1. Sayfada) knUanılmast hakkında M»I1 ca el koyulan bürolan demıştı. tanbul) 21.98, 200 metre at kadar kapalı kaldı. ye Bakanugıntt vftki veren bir (kızlar): 1. Semra Aksu (Iz Sovyetler Bırlıği Komünist vir alacaklar. DEMİRYOLUNDAKİ hükihn bnlunmamaktadır. Mamir) 25.98, 200 metre (genç Partisi organı'«Pravda» gazeKAZA Menkul Kıymetler Kurul liye Bakaniıgt MEYAK adma Diyarbakır'dan Haydarpa tesinde çıkan yazıda şoyle kızlar): 1. Oya Dokuzcan toplanan paralann ne sahibl ları üyelerinln, tasflye lşdendi: «Fransa'nın Lübnan ba (Eskişehîr) 26.0n. disk atne de mallktdir. Bu nedenle lemlerinde Maliye Bakan şa'ya gelmekte olan Güney rıs gücüne katıbnası kendi lığı'nın Izniyle çalıştınla Ekspresi, îzmit'in sanayi çar çıkarlarına ters düser. Fransa, ma (erkekler): 1. Hüseyin MEYAK fonlan üzerinde bir ta şısı mevkiinde demiryolu böylece, ABD'nin bölgeye Ulş Manioğlu (İstanbul) 39.90, sarruf hakkına sahip buiunma cak Kastelli yöneticileriyle van bakanlıfrmız alevhlne » bugün tanışmalan beklenihattmdan geçmek isteyen kin tehlikeli oyıınJarına süriik Sırıkla yüksek atlama: 1. Atilla özideş (Izmir) 4.40, çıfntıs ba dava hnkııka aykı yor. Naim Çokan yönetimindekl lenecektir.» 3000 metre engelli (büyük ndır.» Kastelli kuruluşlannın bü îzmit plakalı otomobile çarp YUNAN GAZETELERt erkekler): 1. Mustafa üluAncak bakanlıSın bu ana ek tün Dün yayınlanan bütün Yunan şubelerln kapılannı tı. Kazada, Naim Çokan ile sen üzertade vürüttügü sa. bankerzedelere açılmasmın otomobilde bulunan Muzaf gazetelerinde, büyük puntolu soy (Ankara) 9.25.23, 2000 metre (engelli genç erkek vunmaya karsılık 1 haziran zaman alacağı blldirlllyor. fer Akbalık, Er.ver Akbalık, başlıklarla, «Yunan deniz fUosu ler): 1. Muammer Barut 1982 tarihinden gecerli olmak Önder Uklan yaralandılar. nun Filistinlileri Suriye ve MıGözlemciler. Bakanlar Ku Uzere faizleri tek taraflı olaDemiryolu. bir saat ulaşıma sır'a götfirmeye hazır olduğu» (Eskişehir) 6.26.34, 10 bin rak düsürmesl celiskiU görü rulu'nun Merkez Bankası haberleri yer aldı. metre (erkekler): 1. Hüsekapandı. lüvor. Nitekim Bakanlıftın ME nezdindeki «Destekleme ve Yunan savaş gemüerının, yin Karapolat (Ankara) 32. Elazıg'm Uluova istasyoYAK fonlan üzerinde herhangi Fiyat tstlkrar Fonu»nun Beyrut'ta bulunan 8 bin FKÖ 12.14, 4x400 (büyük erkeknunda manevra yapan bir bir vaptmm hakkı bulunmadı kapsamım genişletmesl ve savaşçısı ile FKÖ lideri Araler): 1. Izmir 3.27.06. 4x400 gı Bakaniar Kurulunun 21 şu buradan fat'ı güven içinde Mısır ve Su«zor durumdaki» yük treni ile Diyarbakır'a (genç erkekler): 1. îstanbul bat 1971 tarihli karartnda da sanayl kuruluşlarma faiz gitmekte olan diğer bir yük nye'ye götürmelerinin, Yuna 3.39.29, 4x400 (kızlar): 1. Is nistan'ın bu sorunun çözümirdelendi. Söz konusu kararda slz kredi açılmasını karartreninin çarpışması sonu tanbul 4.06.17. lenmesi için gösterdiği faaliMEYAK tonunun istek tizerilaştırmasıyla tahvil sorunu cu, iki tren arasmda kayetlerin arasmda bulunduğunu ne derhal «denmek Uzere Dev lan Sadettin Tunga öldü. Toplam puanlar ise şöyle: yazan gazeteler, Yunanistan let Yaı ırım Bankası tahville na çözüm için gerekli adıERKEKLER Samsun'un Havza ilçesi Başbakanı ve Ulusal Savunma rine ve hazine bonolanna va mın atıldıema Işaret ede1. îstanbul 27.357 2. Izmlr ne bağlı Uluçal köyü yakm Bakanı Andreas Papendreu'nun tmlması söz konusu olabile rek, Kastelli kuruluşlarım 26.451 3. Ankara 25.908 larında bir traktörün devFransa Devlet Başkanı Mitte•ekti. Bu durumda Bakanlığm kapılannı açılmadan, tahrand ve FKÖ lideri Yaser AraBAYANLAR rilmesi sonucu Sevim BaW50 Sayüı Muhasebei ümu villere ilişkin uygulamanın fat ile sürekli temaslarda buI. îzmir 19.664 2. Ankara miye yasasını da dlkkate al da açıklanmasımn yararh şaran öldü, Ibrahlm Başa lunduğunu belirtmekte. ran ise ağır yaralandı. 18.963 3. İstanbul 17.456 madığı görülüyor. olacağını belirtiyorlar. İki örgütten 23 kisi hakkında dava acıldı • DM üyelerinin (Baştarafı 1. Saytada) dilmesi. zira tatilin bir anla mı olmayatapı* biç'minde önerge hazır'avarak Raşkanlığa verdıkleri riuvurulunca. D?nısma Meclisi Baş kanı Prof Sadi Irmak kürsuye gelerek sövle dedi• Anavasa Kom'svonu'nun Savm Ris''a>ı Prof Orhî»n AldıkîTtı il" bugün fiprşeTn be) görüşt«m Tas'»g:ı 10 Danışma Meclisi üyeleri ise son Genel Kurul toplantısınin yapıldığı 8 temmuz perşembe akşamından ıtıba ren bulunduklan yerlerin adreslerıni Genel Sekreterlığe bırakarak Ankara"dan ayrılmaya başladılar Üyeler Anayasa taslağınin tatil suresince kendîterine ulasMnlabMece^i konusundaki kuş kularını dile gefırirlerken bazı üypler«Ar>ayasa tasla&ı nrjitland?§;ı zaman pazptelpr tam metin versplpr de bizlpr dr Hisından öftrpnebilsek» dediler Karadenizli folklorcular Nureyev'i öptüler UDOLF NUREYEV'ın Türkiye gezisi olaylı ve ılginç geçti. Ün lu dansorun Turk kokenli olduğunu açıklamasından sonra basında kendısine gösterilen ilgi arttı. Bazı yaşlı yazar R lar «evladıin benim» dlyerek yazılar bile yazdılar. Nureyev gerçi basına çok yüz vermedi. Kendisı ile yapılmak istenen özel konuşmaların tümünu reddettı. Ay rıca Londra Festival Balesi onuruna verilen çağrılara hep geç geldi. Ama dikkatli gözler bu geç gelişte bile bir bale düzeni olduğunu saptadılar. Çünkü Nureyev'in rotarı hep aynı idi. Tam bir saat. Bunun dışmda sanatçı genellikle çevresine kar$ı nazikti. kibardı. Katıldığı gecelerde birlıkte resım çektirmeli lstekletinı hic kırmadı. Sosyetemizin mensuplarından otel komılerine kadar herkesle birlikte poz verdı. Son geceki gös teriden sonra Sheraton da verilen «supesde Karadenız Folklor Ekibint ilgiyle izledi. Folklorcuların ısteği üzerine onlarla birlikte hora tepti. Sonra Karadenizli folklorcularımız sıraya girip Nureyev'i teker teker öptüler. Herhalde Nureyev'in erkeklere «mül tefit» davrandığına dair gazetelerde yayınlanan haber ve resimleri onlar da gormüslerdi. Ancak erkekler arası öpüşlerin pek «hayra alamet» sayılmadığı Batı ülkelerinden gelen konuklar bu sahneyi hayretten açılmış gozlerle izlediler. Nureyev basında çıkan bu tür haber ve resimlere hiç kızmış gozükmedi. Hatta «erkek arkadaşı» ile dansederken çıkan resmınm negatifinı fotoğrafçıdan istedi ve aldı. İstanbul geceleri böylece çağın efsanevi sanatçılarından birini daha tüm özellikleriyle tanımış oldu. 1960 DOĞUMLULAR Dünya Filistinli Ögretim Tribünlerde Elektrik ücretini öncedem ödeyen vGtandasın çlektriyi kesilir mi? B u"soruya «Bvet» diyebllmek olağan koşullarda herhalde zor olsa gerek. Ancak, eviniz IETT tarafmdan pılot bolge olarak seçilmiş bir semtteyse, başınıza pekala boylesı bir durum gelebilir. örnek ister misiniz? İstanbul Beledıyesı tarafmdan, İETT tahsilatında yeni bir yöntem lçın pılot bolge olarak seçllen Merter'de oturan Faruk Özakbulut halen elektriksız, karanlıkta. Hem de, elektrik ücretini daha faturası kendisine ulaşmadan ödemiş olduğu halde. Nasıl mı? Olayı Özakbulut'tan Öğreniyoruz: «Merter'de elektrik faturaları yılda iki kez ödeniyor. Dolayısıyla binlerce, bazen onbinlerce liralık fatura lar cammızı yakıyordu. Ben de, birdenbire böyle bir fatura île karşı karşıya kalmayayım diye, elektrik ücretini her ay bankaya yatırıyordum. Geçenlerde, toplu bir fatura geldi. Gönül huzuru içindeyim. Çünkü, faturada yazılı olan miktardan daha da fazlasını ödemiştinı. Derken evin elektrigini kestller. Nedenini öğrenmeye çabaladım, gitmediğim yer kalmadı. Sonunda, Taksim'dekl ÎETT yetkililerinden bir karsılık alabildim. Merter Bölgesi Kesme Ekip Şefi Yılmaz Yıldınm, (Git Aksaray'daki gezici vezneden ödediğin ücretin bordrosunu al, bize getir, ödemiş olduğun fazlaysa sana paranı verelim, ba arada elektrik istiyorsan faturada yazılı tutarı ödemen gerekir) dedi. Aksaray'daki gezict vezne görevlileri aradılar, taradılar bordroyu bulamadılar. Ücretli oldugum için de aym elektrik için ikinci kez para bulamadım. Şimdi evimde elektrik yok. İETT'nin bordromu bulmasını, sonra da elektriğimi açmasını bekllyorum.» Işte, ücretini ödediği halde elektriği kesilen bir yurttaşımızm başına gelenler. özakbulut'un belirttlğme göre, Merter'de bu durumda olanlar az de Atletizm MEYAK Susehri Kastelli "Numaralı,, antik eserler Mö3Îh t 9... 8... 7... 6... 5... vs.. Bu rakamlarla yaşamımızın her alanında karşı laşıyoruz. Ancak Arkeolojl Müzesinl gezmeye gi denler, bu rakamların acemi bir el yazısıyla ve irl bir biçimde yazılmış şekilleriyle sık sık karşılaşabilirler. Slyah yağlı bo yayla, o güzelim antik eserlerin, ya alın çatma ya da ya böğür boşluğuna, kısacası, sanki özel bir a maçla eserin estetiğini bozmaya yönelik yerlerine atılan bu numaralar, siz de anlamışsınızdır ki demîrbaş numaları.. An cak paha biçilmez değer deki bu eserlerin altına, yani göze batmayacak bir yerine küçük plaket ler halinde demirbaş nu maraları atılamaz mı? Anlaşılmayan yer burası olsa gerek. Zaman zaman mı, her zaman mı? D anışma Meclisınde bir üye konuşuyor, Dr. Hikmet Altuğ «Ekmek kadar, su kadar belkı onlardan da önemlı olan sağlık sorunları» uzennde konuşuyor. « Bu çatı altında bir araya gelip, çalışmalara başladığımız 8 aylık suredir, başta Bütçe Kanunu olmak uzere, bir seri kanunlarda göruşlerimizi belirtip maddeleştirdîk. Öte yandan da içtuzüğumüz mevzuatından vararlanıp, zaman zaman toplumumuzun refah ve saadetiyle alakah konulara değinme fırsatını buluyomz.. • Dr. Hikmet Altuğ'urc bu girizgâhından sonra arka sıralardan bir ses yükseldi« Zaman zaman degil Sayın Altuğ, her zaman her zaman» Danışma Meclisinin toplumun refah ve saadetiyle ilgili konularda yapabildiklerini düşunüp, bu iki savdan hangisinin yanında yer almak mümkün? Herhes kısacık düşünsün. Sonuç ortada.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog