Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

# 12 TEMMUZ 1982 KÜLTÜR YAŞAM Cumhuriyet 5 Uluslgrorgsı 10. İsıanbulfesfiunliffl müzik KATILDIGl tum uluslararası yanşmaiarda büyük başarı k^zanan Devlet Sanatçısı Verda Erman perşembe günu resıta) sunuyor (Atatürk Kiiltür Merkezi. saat 18 30) Erman'.n 1963 Margruerite Long Jacques Yarışması, Parıs Şphri Odülü. 1965 Uluslararası Montreal Yanşraast ıkmcılı£ı 1971 New York Edgar Leventritt Ödulü var Paris'tekı Marguente Long Akademisi'tu blrıncıhkle bıtiren Verda Frtnan Turkıye'den başka Fransa, Ingıltere FederaJ Al tnam'a, tsvıçıe, Avusturya, ftalya, Norveç Macanstarı. Yu goslpvva Kanada ABD Brezılva Sıh Kenva Ffvopva Hmriıefan Iran Lubnan Ürdün'de kon<,ejlPr reçıta1l°T ver dı Bırlıkte caljştıg» orkestralar arasmda Bukrei ve R°fg rad Fılarmonı Orkestralan Macar Devlet Orkestrası Mont real Senfonı Orkestrası. Pasdeloup Orkestrası ve Konserva tuvar? kon^erler toplulugu savılabilfr CUNEYD Orhon (kemençe) Mutlu Torun fud) ve Necatı Gırav'dan (vıyolonseDden oluşan Çok Sesli Turk Mımgı Grubu. cumartesi 18 30'da Ataturk Küitür Merkezı'nde Cıınpyd Orhnr. halen TRT'de Repertuvar Kurulu Başkanhpı vspıvor Isîanbul Turk Musıkısı Dpilet Knn«erv<^uvat ı Kurı cu MVPSI Yonptım Kurulu Ü"PS! VP rrjrptım corpvlısı Mutlu Torun half>r> lörk Mufikısı Dpvlet Konsprvnîır ın ve Istanbul Afifııık Yuksek Ogretmen Okuıu nda OLre tım üyesı Necatı Glray Istanbul Devlet Senfonı Orkestrası'nda çalışmakta olup, Turk Muzığı Devlet Konservafuvan'nda oğretim görevlisı olarak bulunuyor HALK ezgılerını arastıran ve ozellıkle eskı melodıler ı " ılgılenen Rumen Sanatçı Radu Sımion, 1069 vılında olus 'urdusru kpndı orkestrasıyla Rumelıhısan nda sahnevp ao lıvor Grubuyla btrlıkte Federal Almanva Israıl Dpmokt ı ık Alrrrtn Cıtmhurıvetf Polonya Japonva fsvırjp vp Fr 11 ^a. VR turneler duzenledı (CumartPSi saat 21 30) I LTF Bedıı Aran Ikıhsı pa7ar f*unu saat tf.Mda At i tuık Kultur MerJcesı nde New Yorkfakı JuılliHtd Yuksok Munk Okulu nda ogrenim goren cıft ogrptmenlprl Prc' Rosına 1 hevınne \p Prof Bevendgp VVpbsterın teşvtkıv'e ılk resıffillennı Ankara ve Istanbul da verdıl^r radvo ve tele\t/vondg dıi7enlenen proerramlarda yer aldılar Aran fkılısı 1974 Munıh Uluslararası Mu?ık YarısmsM nda ıkin rılık odulü aldı ABD'h cn7 sanatçısı M<irıon VVıllıams 1940 yıllannda \Vard SııiRprs ın vıldm olarak kendını kobııl ptbrdı Ymr a\ nı ••oplıılnkta «Surelv Gnd ıs Ablp» ve Packın < I!Prtoın ı m < cirvtı 1058 yılındn onbır vıl bıriıktp calıstıc bu t»nlıııııki^n 1958'dp "c lıi'î) ıle bırbktp aynldı vp «Sfars of Faıtli ndı nltınHn kondr Gcrubıınu oluştuıdu M plrieını lOhi rfp vap^ın k W ihnms Afnkn Dakar Festıvali'ndr Duke FHmeton IIP b'r't'<(f ABD vı (emsil pttı çesıtlı radyo tPİevı/yon propr rsmlanna katıldı Fıladelfıva'da kendı kıtısesındp CRS fnrnfından ha/ırlanan 07P! bır progıramda ver aldı Manon Wıllıams'! bup'iın «aat 21 ^0'da Açıkhava Tıvatro^u'nda dın h\ori'7 fFıvatlar 1000 800 600 400 300 T D ALEXANDRE Lagoya 1952 yılmda evlendıfiı ünlü Fransız gı^anst 'Ida Prestı ile blrlikte gıtar tekniînne yeni tıfuklar Kftırdı Sag Plm yenı bır haraketıvie gıtara daha buvuk oır KUC vpımpk. buffune kadar tek tel ile vapılabılen «Trîl)psın ıkı toi ilp yapılabılmesı «Staccato»nun tpknıg nı mu kemmplleştıriTipk ve «Pizzicato» ds daha buvfilt bır hı/ sRff'i'tTink amirıvla ypnı konıım dpnenmesı Sanf*n ^alı c n tjnnk ı oroftnmındn Sanz WPJS<) Tarrega Gıulıanı ^ '" Rorlnero H Vılla Lobos'tan bestefen dmÎPtecek (Saat2100) çarşamba günkü resıtalf ıse saat 1830 da 1 sıncmc. FESTIVAL kapsammda du^enlenen 'Sanat Fılmlerı Haftası» '219 temmu7 tanhlennde Konak Sineması'nda yapılacak Prostıamın ılk gununde ba^rollenni Rudolf Nurevaf ıle Lesl'e Cıron un pavlaştıKlan Yonetmen Ken Russel ın 128 dakıkalık 1Q78 vıJı vapımr 'Valentıno» yer alıyor fSaat 14 30moo 21 ÎO) Haftanın proTamı şöyle 13 ve 16 temmu^ •Dıvn (Yfrn Jean Jacpue"! BeıneiK oyn Wilhelmenıa Wiggms Fenıanrle/ Fredenc Andel saat 14 30 1800 2130) 14 15 tPmımrE «Mo/ıere» (Yon Arıenp Mnouchkıne oyn Phılıppp Caubere Oosette Derennp saat 14 301900) 17 temmu/ «S'pw York New York fYoi Martın Scorsese O\n Iva Mmollı Robprt ctp Nıro saat 14 3018 00'1 30) 18 ternmıu Su Çüqm Sınemacıtar, (Yon Jın Men^el saat 14.018 00 21 30) bale Larıy Rıclıaıdbon, kendıne ozyu koreogratısını suruıcak DOKUZ sanatçıdan olussn Ren BaJesı. ünJü âanatçı Gîgr Gheorgp Caciulpann'nun koreogi'afmyle Atatürk Kultür Merkpzı'nde gösterıleT' cıkıvor Cacıuleanu, Bukreş'te dogdu Frpnsads modeı n dans dünyasının en başarıh sanatçi' la nndan bın olarak gosterıliyor Bukreş'tekı Bale Okulu'nu bıtırdıkten sonra Bolsov Tıyatrosu nda Messereh ve Varl&ı. mov un vjnınriı çnlıs.tı Fıansız Genr mu7isvenJen tarafındnn desteklenen sanatçı UNESCO nun IHuslararası Dans Konseyı'ne ve Yazarlar Bırhğı'ne uye oldıı Yapıtlan Pans, Cannes Angers Avıgnon Nıce ve MeU kentlennde se'gilendı Giçı'nin gösterdiği partnerlhğını kendısı gıbı Ronıen asıh olan Rouxana Rocovıtza yapacak. (12 temmuz, saat 2100,13 temmuz saat 18 30) îiyatro ERÖl Günaydm 'Meddah», Levent Kırca ve roplulugıı da çagdaş orta ovunu ile 1216 temmuz srunlen Humehhı*an'nda sahneve gelıvor (Saat 2130) AKBANK Çocuk Tıvatrosu Efol Gunaydm m yazdıgı Aoraqozun Ovunt/nu Kerpra Yılnıazer'm mu7i<*i' le 16 İB t» n mıu sjunlprı saaî HOOdp Ataturk Kultur Vter ke7i nde spr KIIPVPCP1< [ösîeri YAPI vp Kredı Bankası Kukla Tıvatrosıı dn (umartpsı «M nu saat 20 00de Divan Edebıyatı Mu/psı'nde (Galata) i7Jenebilır LARRY Bıchardson ve Toplulugu çarşatnbaoerşembe günlerı saat 2130'da Açıkhava Ttyatrosu'nda hendılenne oıpü koreografılenyle gosten yapacaklar Rıchardson. Amenka'nm onde gelerı dansalaıından Dansın yamnda horeografük vp ogretmenhk rfp vapıyor Kuzey Amenka'nın pefe cok DİVAN Edebıyatı Muzesı'nde cuma (saat 3130) ve Gülhakentınde ve Pmtrhı Bplçıka ve Isvıçre gıbı ulhelerde qos ne Parkı'nda cumartesıpa7ar gunleri (saat 18 00) duzenlelcnlere çıktı, t/enı<, <1QI topladı n°n Aşıltlar Şölem'ne Kars Erzurum, Adana, Sıvas GazıBUTGARÎSTAN ın Pııın ıle Yugoslavya'mn Abrazevıç Halk anfep Konya ve Istanbul'dan 16 saz şaın katılacak ProgOanslan Topluluklanndan sonra bu kez bır başka Baltum ram Dıvan Merhaba, Guzelleme, Atışma, Şfır, Dudakdeğkomşumuz Arnavutluk Halk Danslan Topluıugu sahneye mez (Lebdeğmez) Muanuna, Hıkâyelı Turku, Turku, Doggelıyor (Cuma. saat 21 30, Açıhhava Tıyatrosu) maca Türkü biçımınde gerçekleşecek. Asıklar Söleni akan zamagduran zaman mellh cevdet anday Once Seker Bozuldu dnaJjkale'deia öirligımden terbıs olunup Ankara'ya geldîğımde Işslzdim Blr lıse mezuaunun JŞ bulması kotay degıldır. Ben gerçı AnJkara Hukuk Fakültesme yazılmıştım, ama sürdürmedım ogrenımımi Bundan ötüru ilerde pışmanlık duyacagımısoyleyenler olda bana Bunlardan blrJ. o /drııarı Dıyanet tşlerı Baskanı olan Prof. Yaltkaya'dır Muhauımed peygamberden once gelen ünlt) ozanı IıtıraJ Kdys.'ın «FA tnuailâkat alseb'a» adlı iiıı kıtabını o çevıımıştı Klabikler aıasında çıkan Türkce'sıiıın adı «Yedî As kı»dıı Baskı ışı ıle Mıllı Egıtım Baîcan lıgı Neşrijat Müdürlugündeki gorevım den otürü ben ugıa^ıyordum Bu kjtap td açık s>açık bolümıer vardır KJtabın çev^rnıetıın Ulyaııet Işleri nfteminı koysafc nu, koymasak rnı dıye ıkırcikli kaldık bu yiızden Kalktım, sayın Yaltkaya'ya gıttım dçtım fconuyu «tcindefcileri oku dun mu oglum?» dıye sorau «Kvet» dedım «Açık saçık yerler var, dejil mi"'» Ben gene «Evet» aemekle yetındıın «Bınni «ovle bahayım.» dedı ijıır Iprın bın nde kadın «ece yatâkfa gogus.leımdef) bırını sut çacuguna, oteKnıı de stn'KiJKitıe vPrıı oniı anlattım ^avııı Yi>mavd «Oeoıett kapaga l»iva ıı(H Işlfn B^sk.ını di've .vu/nıa^ak daha nı olacuk» dedı Atdırtdan da bana. oatemımı soırtu lıse ıneZuuu oldusuıtıu Ahkete gıttııem aotayısıyle flmver sıteyı bıraklıgımı scyledıln «sionra pişman olursuo bıraktıgına, ofeu bıtır» dedı H.PoPoTAM TELEV.Z CDNKU BU N DENEN ALET CAM , ME74L . VE OBH Ç ^V J K^&A* .y Kİİİ KİIME D U M DUMA BehicAK Otekl Nurullah Ataç tır. Ataç, üntversite protesorü olan dtkadaşlarının, sadece lıse bitlrmelt olduğu lçio ken aısıni küçüli gordüklpri kuruntusu içlnde idi Bu deneylmtnden oturüdflr banırım, «Pı^ınaıı olursunuz,» dedi ba na Bu sö/Âi, drtcadaijJdnmdân da. söyleyenler o!t»u$tu Neye güvenlyordum pekı? Dogrünunu soyleyeylm, hiç bır ç.oye Güvpnecek Dlç bır ^eytm yok"tu olmartı Onümde bır yaşam duruyordu (epey de iMadı> Ne olup Ditecegtn! meralc edlyordunı Şuncabim söyle yeyim. Ünlverslte bıtirmediğim için be nl kuçümseyenler olraadı değil, ama îaldırmadıra îstedıgü» glbl yBtisirmege bdktım kendimı. bütün yaşamım ogrencilıkle geçti Blr türlü bitiremedlm Sanki üntver^iteyl bitırseydim, bltet'Pk mıydli Btr gün Mtllı Kgıtını HdKanı Hasan 4lı yurel le karijildşiını AsKere gıt nıenıılen urice tatmüi jeni 1937 yıJm dd, tfetuiyorı Lokanuwnda bızi aksam yemegıne gagnmış. bızımle bır konusma yapmış. hıç unutmam. klâsiklerımiz olup otmadiEi Konusu üzenhde duımuîîtu o'/ellıkle Ben de Divan şunmı/ı klasik sayabileceglınızi soylenıiiîiım Soııradan rtegi^U düşüncem Hıi K«ınusm<» btr ea'/efede çiktı vanılı a dotırneK u/tre ıdıtn Vıut'i <fH.<ııl<a ıuenıurıı olarak df^ilsın VA ıNesrı.viit 'Vludurlııgu'nde çalış tıuva b.ısla» dedi tgtP boylece kaldıro s gifinenııstik ama sıkıntı, Kithk bd&umıştı Once şeker otuz beş kmujjtaii öaı> ytit yetmış kuruşa çıictı. K IJPK ı/psıKa\a baglandı Benim gtınK lıiK naKkıra bır çeyrek ekmekti. BeKardun ••'Uıneeımın yarısıru ogle ypmeölndt; vıvot vunMin liagıt ıginde. ceblmae, ıh^uriri .aklıyordurıı Bajcanlıgın altındrf hn kantinnni7 vardt ucu? yemek verırdı. ogleyın bütun arfeadaşlar orada V'prüik (*akat akşam ulurıra evlller evterıne giderlerdi. Ben ve blr tki bekâr, karıtinln olü go7ü gıbl yanan eiektrlk lâmbası altında. öğleki yemeklerl yerdik akşamları da Doymazdım. fındık ıi7üm alırdım bakkalın blrlnden. Rır gdtı 4rif Oino, sürgün oldugu Knspndeo İ7inll geldi Ankara'ya. Pac ısı t/ok Ornı da buyur ettim bMm k^nrıriH osi*. ^k•şarırı ftvlp nespll vlyordu l?ı ypiT)p(>ın1 dnrumundan hftzllnler mpvı urıtıtturn Kavgprt'dP arknrlfl» oidugu blr adam, bir alcşam meyhanede içerken biröpn a&lamaS'a Artf, «Nen var kardeşim?» diye sorunca. «Ben olursetn karımla çocuguma kltn bdkar dlye ağlıyorum» demiş. Arif de yatıştırmış adamı, «Merak etme camm, ben bakarun» diyecekolmuş; senmısin bunu dıyen, adam ertesi gün ölmez ml? Çaresiz, Arif Dino, kadınla çocugunu yanına almış. «Şimdi onlar ne ylytp ne Içiyorlar?» dlye sordum: Arif Dlno, «Bir teneke kavurma vaptırıp bıraktun onlara» dedi Tutumlu davranmamdan otürO, klmi aksam. Postahane Caddeslndekl Şükran Lokantasına gltmek, ozan arkadaşlarla söyleşmek olanağını bulablllyordnm. Artık Ahmet Muhipie. Cahit Sıtkı da Ankara'ya yerleşmlşlerdl. Cahit Sıtbı. ŞUkran Lokantasının sahlbl ıle aydan aya hesap görmek üzere anlaşmıştı; bu yüzden, zuhurat bekleyen parasız arkadasları buyur etme?<11 masasına Şahap Sıtkı, ayın sonunu dügünmez, her akşam gellrdl Orhan Veli, vedpk subav okulunda tdi Ben, ev buluncaya kadar, on beş gün kadar, Orhan Veli'nin, Yenişenir'dekl blr apartımanın temel katında tuttugu bekâr odasında kalmıştun Bu apartıman. sonradan Milll Eğıtim Bakam olan Tahsin Banguoğln'nundu tçkill dondügum akşamlar, karanlık holde, merdıvenl aydmlatacak eleKtrlgln düğmesınl bulamaz, boyuna başka katların zilini çalardım. Bundan çok sıkıldfgım ıçin. blr gece. karanlıkta duvara tutuna tutuna lnmeğe kalktım Merdlvenm aşa&ı avluya bakan boş varıtnda saksılar vardı, bu saksılardan birine ayağım çarptı; saksı zemln kata düştü ve büyilk blr gümbürtü kopardı. Bütün apartman halkı korku İle ayaklannnştı. Iş bununla bitmlyor: saksı nereye düştü Ise, bu yüzden eiektrlk kontaSı olmuş herkes karanlıkta kaidı Blr kaç gün sonra, yolda Banguo&lu ılp karşılaşmaz mıyım' Ozüntü sıkıntı ıçinrie selâm verdim Pakat o «Nasılsıni7 Melih bey?» dedı nezaketlp Hi>; unutTPam. Ozanlan bagışlarlar. çünkü delidlr tümli Aralannda çok bulundum bii'r'm Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğunden tşin Adı A) Kırklarell Pınarhlsar Blnblr Oluklu Alibaba Türbesl 1982 yılı onanmı. B) Teklrdag îneclk Adalya Mlrliva Camli 1982 yılı onarımı. C) Edirne Hoca Gazl Camli 1982 yılı onarımı. O) Edirne Gazlmihal Camii şadırvanı 1982 yılı onarımı Keşif BedeU Geçlci Teminat thale Tarihl tbale Saati İLAN ANKARA TELEFON BASMÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Başmudürlütümüz ihtiyacı olan 41 Kalem alet edevat satınalmacaktır. 2 İhale 27.7.1082 günü saat 1500'de Başmödurlülrumüzde yapıtacaktır 3 Bu işe ait şartname Başmüdürlütunıüz Malzeme Müdürlüğıi'nden bedeli mukabili temin edilebilir 4 Gecıken teklifler kabul edılmez 5 Başmüdüriüğütnüz ihaleyl yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbnst olacaktır. (Basm: 18177) 5013 749 997, 449.947. 2.086.883, 500.000, 33.750, 21.750. 76.356.~ 23.750. 20Temnra*1982 » » > » 14 30 1 Yukarıda yazılı Eskl Eser Onarım tşleri kapalı zarf usulü ile ekslltmeye çıkarılmıştır. 2 EksiJtme dosyaları mesal saatleri dahillnde Edirne Vakıflar Bolge Müdürlüğünde, Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde gorülebillr. 3 tsteklllerin 16 temmuz 1982 günü mesal bitimine kadar ekslltme şartnamesinin 8. maddesinde istenilen belgelerle Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne müracaatla lştlrak belgesl almaları serekmektedlr. 4 Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edllmeyecektir. 5 Taliplilerln ekslltme şartnameslne göre hazırlayacaklan teklif mektuplarını. lbale günü ibaie saatine kadar Müdürlügümüz îhale Komisyonu Başkanlıgma makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedlr. 6 tdaremlz 2490 Sayıh Kanuna tâbl olmayıp, Ihaleyl yapıp yapmamakta veya dlledığine ihale etmekte serbesttlr. (Basın: 17843) 5012 İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN Başmüdürlügümüz ibtlyacı 6 adet lakavi İle 2 adet Bndge mager (250 V.) kapalı teklif mektubu almak suretiyle satınalmacaktır. Bu işe ait şartname Gayrettepe Yıldız fosta Caddesmdekj Ba^mudürlüğümuz Malzeme Mudur lüğunden temin edıtebilır fstekli olanların kapalı yazıh tekhf mektuplan m engeç 12 8 1982 perşembe gunü saat UOO'e kadar Malzeme Mudürlüğüne tevdı etmelen ılan olunur (Basm: 18825) 5010
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog