Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

12 TEMMUZ 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Tahran'da binlerce Iraklı Saddam Hüseyîn yönetimî aleyhînde gösteri yaptı gündeki binlerce Iraklınm dün Tahran caddelerinde gösteri yaptıklan ve Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesi için îran'm Irak TAHEAN, (a.a.) Sür Papandreu Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek ATİNA (Cumhuriyet) Muhalif Kathimeri'ni gazetesinin dünkü sayısında Başbakan Andreas Papandreu'nun eylül ayınm son 10 gunü içınde ABD yi ziyaret edeceğini bildirmekte. Gazetenin aldığı bilgılero göre; «Papandreu eylül ayında Ka nada'ya yapacağı ziyaret ile ABD ziyaretinl çakıştıracak ve ABD Başkanı Reagan ile lklnci görttşmesini gerçekleştirecektlr.» Hükümet sözcüsü tarafmdan henüz yalanlanmayan Kathimerl'nin bu haberinde; öniimüzdeki hafta için de. gerek Papandreu'nun İBI) ziyaretinin ön hazırlıkları, gerekse iki filke arasmdakl teknolo.ji ve efconomi alanlannda ki işblrliklerlnin tazelenmesi için, kfiçfik bir temsilciliğin VVashlngton'a hareket edeceğini» bildirmekte. topraklarına girmesinl lstedikleri bildirildi. Iraklı göstericilerin elle rinde Humeyni'nin ve diğer din adamlarmın büyük boy resimleri ile. Irak'ta Iran tipi bir islam Cumhuriyeti kurulması istenen ve Ayetullah Humeyni'nin 'ön derliğine «Evet» denilen pankartlar taşıdıklan haber verildi. Gösterieiler arasında Iraklı etnik gnıp larm da bulunduğu gözlen dl. Bu arada, tran, ülkenin batıstndaki büyük toprak larm hâlâ Irak'm elinde olduğunu bildirdi. Iran top raklarındaki Irak askerle rinin Hürremşehir ve Şattül Arap Su Yolu bölgelerin deki kentlere ve yerleşim merkezlerine saldırıya geç tiklerini duyurdu. öte yandan, Parls'te bulunan «Halkın MücahJtler!» örgütünün önderi Mesud Recevi, BM Gflvenük Konseyi ile bağJantısızlar Hareketi Körfez Banşı Ko raitesine gönderdiği mesaj larda, Humeyni yönetimini körfez savaşmı sürdürmek le suçladı. MOSKOVA, (a.a.) Sovyetler Bırlığı, Papa John PauJ'ün Polonya'ya bu yaz yapacağı geziye ilişkm muhalefetine baş ladı ve gezının Polonya'da yeni kanşıklıklar yaratacağını öne sürdü. •TASS» Ajansının yonımundg Polonya'da sıkıyönetim ilanmdan son ra durumun normalleştiği vurgulandı. r,ncak 6. ayın tamamlandığı 13 haziranda yönetim karşıtı gösteriler yapıldığı na dikkat çeklldi. Polonya'da yönetim karsıtı harekette Katolik kilisesinin parmağı ol duğunu da öne süren TASS, kiliselerde vönetim karşıtı güclerin açıkça toplanti yaptıklarmdirı söz etti TASS, ağustos 1980'de başlavan işçi evlemleri ile Papa arasında da bağlantı kuruyor. Sovyetler, Papa'nın Polonya gezisine kcsrsı • Kosova 'da 18 Arnavut, çesitli hapis cezalarına çarptirüdı BELGRAD. (AP) Yugos lavya'nın Kosova eyaletinde 18 Arnavut. «Sosyal dflzene karşı çıkmak* suçundan dört yıldan 15 yıla kadar cJpğişen hapis cezalanna çarptınldı. Yugoslav Resmi Haber Ajansı Tanjugun. verdiği habere göre, Arnavtıf asıllılann çoğunlukta olduğu Ko sova eyaletinin Pristina ken tinde yargılanaıl 18 Arnavut üç gün süren mahkeme sonucunda çeşitli bapis cezalanna çarptinldılar. Yargılananlardan ikisi 15'er yıl, dördü 12'şer yıl, biri 11 yıl, biri 8 yıl, üçü 6'sar yıl. dördü 5'er yıl ve diğer üçü de 4'er yıl bapis cezalanna çarp tırıldılar , Priştine Eyalet Mahkemesi 18 kışiyi Yugoslavya'nın sosyal düzenini bozmak suçundan yargıladı. Yargılama sonucunda mah kum edilenlerin 1970 yılından bu yana faaliyette bulunduklan, Kosova'da meydana gelen olaylara katıldıklan anlaşıldı. Kendilerini «Kosova'nın Marksist Leninist Grubu» olarak tanıtan orgütütı liderinin 28 yaşında bir gazeteci olduğu bıl dirildi. Yargılananlardan 8'inin de öğretmen olduğu kaydedildi. Öte yandan, Yugoslav ma kamlarmın eski Başbakan Yardımcısı Milovan Cilas'a New York'da .Özgürluk Evi»nde yapılacak bir toplantıya katılması için perekli pasaüortu vermediklerl bildirildi. Cilas. «ÖzRürlük EvU yetkililerine gönderdiği mektup a «Maalespf adi. ama asılması grüç bîr engel ile karşılaştım. Gerekli pasanortu alamıyorum» dedv Milovan Cilas, bir zamanlar Yugoslavya Devlpt Başkanı Mareşal Tito'nun en yakın arVadaşı ve yardımcısı idi. «Yenî Sınıf» adlı kitabıida. sosyalist reiimde sovlulann yerini aian imtivazlı bir <?ınıf türedi^ini. bunun da bürok rat'arla parti liderl ileri gelenlerinin oluşturdu&unu vazmca Tito ve Parti ile arasi açılmıstı ve 10 yıl hapse mahknm olmuştu. Ergun Politikada Sorunlar» Hatırlatma Dünyadan IC1SA • Ftederal Almanja'nın Mannheîm kentinde bir Amerikan as keri tarafmdan kaçırılan cephane dolu bir M60 tankı iki buçuk saat süreyle sokaklarda dolaşarak ortalığı birbirine kattı. • Reagan yönetiminin Almanya ve Fransa'ya daha iieri bir aşamada nükleer bomba yapılmasını sağlayacak laser aygıtlan, zenglnleştlrilmiş uranyum ve üstün kaliteli plutonyum satılmasını fingören gizli bir anlaşmayı onayladığı bildirildi.. • tngiltere'de demir yolları işçilerinin yaptıklan grevi üç hafta daha sürdUrdükleri takdirde bu şirketlerin Ulasa gidecekleri bildiriliyor • Falkland Adaları'nda Arjantin birlikleriyle çarpışan 2500 tngiliz askeri Canberra gemisi ile, Southampton Limanı'na yanaştı. • Mısır hükümetinin, Arap ülkelerinin, tsraUie Mısır arasında 1978 yılında imzalanan Camp David anlaşmasından son ra Mısır'a karşı uyguladıklan boykotun sona erdiği göriişünde olduğn belirtiUyor. . p o r BANKERLER BANKERLER" HjSSE SENETLERİ HiSSE SENETLERİ TAHVıLLER TAHViLLER u tfrtün turizm Sunar euma Imin h»ı»tn vrtun tampmlyon turizm Sanâr A GRUBU 1OO1 MEBAN DEĞERLER BANKLRLIKve F1NANSMAN A.Ş. 451250 (5hat) : • Kayıtü Sermayesi: 500.000.000 TL. ödenmiş Sermayesi: 300.000.000 TL. Merkez: tstiklal Cad. Odakule Iş Merkezi No: 286/A Tel.: 51 12 50 Sl 52 53 54 Telex 24124 MBAN TR. Tahvü, hisse senetleül. ve mevduat sertıfikaları alım ve satımına ilişkin tüm işlemlerinizde Meban uzman kadrosu ile hizmetinizdedir. ARANAN HİSSE • • • • • • • • • • • SENETLERÎ: ANADOLü CAM ALPA BAĞFAŞ BATT ANADOLU ÇtMENTO ÇÎMENTAS KORDSA ÇUKUROVA ELEKTRİK OLMTJK SARKUYSAN ÜNİROYAL GOOD YEAB • EGE BİRACILIK • EGE GÜBRE • NUH ÇtMENTO MEBAN TAYINLARI PARA DERGtSl Türkiye'nin en Önde gelen finans dergisi, Her türlü yatırım kararlarınızda size yardımcı olabil mek MEBAN'uı en önemli amacıdır. • TAHVÎL VE HİSSE SENKDl, ALIMSATIM İLE HtZMETİNİZDEYİZ Sermaye ve para piyasalan bankaolık ve bankerlik sektörleri ve TUrk ekonomisinin genel gidişatı hakkında etraflı ve aydmlatıcı bilgiler verlr. Memleketimizin başhca y&neticilerinin görüs ve önerilerini her sayısında sizlere sunar. Ayda bir keas yayınlanır. Fıyaö 200 TL. ~ Yıllık abone ücreti 2400 TL. 'İıPara» abonelerine aynca Meban Sermayesi Piyasası BUlteni ücretsiz gönderümektedir. • HtSSE SENEDİ NEDİR? Piyatı 25 TL. • TAHVİL NEDİR? Fıyatı 25 TL. SATILAN HtSSE SENETLERİ KORÜMA TARIM RABAK ÇELÎK HALAT TEZSA tŞKUR METAŞ LASSA AKSA Rnyısıııı m İSTANBUL ^GAZETESl Bayram günleri yurdumuzun her yerinde okuyabileceğiniz sazete İSTANBUL BAYRAM GAZETESl'dir. ilân vererek yüksek tirajından yararlanabileceğiniz yegâne gazete, ofset baskılı İSTANBUL BAYRAM GAZETESİ'dir Adres: Gazeteciler Cemiyeti CağalogluISTANBUL Tel: 2212 22 22 54 08 26 8046 Alama ALAArrtıom U900TL. MARMMİ0 T.M.T OTEL 19.900.TL. BODRUM MARBOTEL 30000TL MARMARİS SultanSarau Motel ^ 19.900TL. SEKETUR OTEL pmtyot. 18.900TL 0TU 11900TL MAKMARİ0 FETHiVE 21.900.TL T.M.T OTEL 19.900TL MARMARIS SultanSara^ ,Mot<rt 19J00.TL. Fethiye SEKE TUR OTEL 18.900.TL. ÖIM Otobınr ikramlar < • Smrvn «aWrgl)ar dahiMir ARBABOS BULVAftl 3 5 / 5 BEŞİKTA! MARBIOTEL 30000TL 21.900.TL. ÖIM Otobü»fjkr»mtar • Vbnınar dahiMir BARBAAOSBULVARI3S/9BQİKTAŞ SESIMI A «611074 618226 u. 26105 Irtlbat Abentur 37WO7 İ . ., )ı» ı «•',?, a M 611074 6182 26 «b, 26105 Irtlbat Abantur 37«O7 ARIYOFftJM KŞı; ADAM YAYINLARI CAHİT KÜLEBİ yetıı Bütün Şîîrleri EDERİ: 400 LİRA eçtiğimiz yıl kasım aymda, Başkan Reagan'ın bir konuşmasınd^ kullandıgı tümce. ortaıgı ansızın karıştırmıştı... Reagan konuşmasmda, «Ortadoğu barışına ilişkin, Suudi Arabistan Veliahdı Prens Fahd tarafmdan ortaya atüan planda bazı olumlu yanlar var» demişti. Reagan'ın bu konuşması uzerine o zamana dek adı pek duyulmayan Fahd Planı, gazetelerin manşetlerine geçerek günün konusu olmuştu. Fahd Planı özetle, Israil'in ışgal altmdaki tüm Arap topraklanndan çekilmesini ve FHistinlilere bağımsız devlet kurma hakkmın tanmmasını istiyordu. Buraya kadar, Araplann yıllardır sürdürdükleri çizgiden değişik bir yanı yoktu. Ancak planm ustaca kaleme almmış olan 6. maddesi, soruna yeni bir yaklaşım getiriyor ve «Bölgedeki tum devletlerin guvenliklerinin garanti edilmesini» öngörüyordu. Başkıt bir deyişle, dolaylı biçimde Israil devletinin varljğmı tanıyorda Fahd Planı, Ortadoğu'nun koşullannda ortar ya sürülebüecek en gerçekçi plandı. Israil'e ödün vermiyor, bu ülkenin işgal altında tuttugu tüm Arap topraklanndan çekilmesini istiyor ve bir Filistin devletinin kurulmasını öngörüyordu. Ama, Araplann o zamana dek sürdürdükleri 'İsraH'i tanımayız» edebiyatmı da bir yana itiyordu. Planm olumlu yanlan olduğu. Israil'de yarattıgı panlk havasından da anlaşıhyordu. Arap liderleri arasında belki de en kurnaz ve gerçekçi c^an FKÖ önderi Yaser Arafat. planı olumlu bulduğunu ve kabul edebileceğini belirtiyordu. Basra Körfezi ülkeleri, Ürdün, Mısır. Tunus ve Fas da planı destekliyorlardı. Ortak Pazar ülkeleri de plani desteklediklerini açıklamışlar, hatta Ingiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Lord Carrington, Prens Fahd'la görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitmişti. Beyaz Saray'da da hava değişir gibi olmuş, Reagan yönetiminden planı «temkinll» biçimde destekleyen sesler çıkmaya başlamıştı. Israil ise tam bir panik içindeydi. Begin hükümeti, ABD'den Ortak Pazar'a kadar tüm Batı'ya şimşekler yağdınyor, ihanete uğradığmı belirtiyordu. Evet, Israil bu kez köşeye kıstınlmış görünüyordu. Ne var ki, Begin'i bu güç durumdan kurtaranlar çıkacaktı Araplar arasında. Suriye, Cezayir ve Libya. plana karşı çıktılar ve Israil'i tanımanın olanaksiz olduğunu belirttiler. Planı olumlu bulduğunu ve kabul edebileceğini belirten Yaser Arafat güç durumda kalmıştı. Suudi Arabistan ise, Araplar arasında yeni bir bölünme karşısında duyduğu hoşnutsuzluğu saklamıyordu. Son umut Fas'ta toplanacak" olan Ârap Dorugu'ndaydı. Plan burada Arap ülkelerine sunulacaktı. Ama Suriye lideri Hafız Esat, doruğa son anda katılmadı ve toplantı da ilk oturumdan sonra dagıldı. Bu fiyaskodan sonra Suudi Arabistan düş ktnklığı içinde diplomatik girişimleri terkederken, Arafat da ortada kaldı. Washington'da ise hava değişmiş Israil lobisi ağır basmaya başlamıştı. Sonunda Suudi Arabistan planı rafa kaldınlarak unutuldu ve Begin Sharon ikilisi de rahat nefes aldı. Filistinliler için neyin iyi olduğunu Arafat'tan daha iyi bildiğlni ileri sürerek. Fahd Planını reddeden ve Fas Doruğu'nu baltalayan Suriye lideri Hafız Esat, bugün Batı Beyrut'ta kuşatılmış clan FKÖ gerillalannı ülkesine kabul etmemektedir. Arafat'm olumlu buldugu Fahd Planın! reddeden diğer Arap lideri Muammer Kaddafı ise, FKÖ gerillalarma Beyrut'ta intLhar etmelerini salık vennektedir. Geleceğin tarihçileri Ortadoğu sorununu incelerken, Filistin drammın gelişmesinde, Israil'in saldırganlığınm yanısıra diğer sorumlulann oynadığı rolü de herhalde açıkça ortaya koyacaklardır. S BUYUK SERMAYE DEMEKTiR BANKACILIKGUCLü YATIRIMLAR DEMEKTİR BANKACIUK YURT DISINA ACILMAKDEMEKTİR ^ KACILIK ULKE EKONOMİSİNİN HER ALANINDA HALKAVE DEVLETE HİZMET VERMEK DEMEKTİR BANKACILIK YAŞAMINIZDAKİ BANKA yorum ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog