Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 OLAYLAR VE GÖRÜSLER 12 TEMMUZ 1982 nlattüar, eski deyişle «bilâveled» ölen bir adamm yeğenleri, evinde kalan eşyayı bölüşmek için toplanmışlar. îçlerinden en açıkgözü, çok kıymetli bir halıyı, «bu benim olsun..» diyerekten ayırdıktan sonra, başlamış geriye kalan kınk döküğü paylaşmak için kavgaya tutuşan ötekı yeğenleriyle, «vay görgüsüzler vay» diye alaya... Olup biteni birden kavrayamayan berikiler, basbayağı utanır olmuşlar tutumlanndan. Şu son günlerde yüce Atatürk'ün dehasmın kahtı başmda böylece bir kıyamet koparmaktayız: Kimimiz büstlerini kucakladığı gibi tabana kuvvet kojup yürümekte, kimimiz liberal Atatürkçü parti (!) kurmak sevdasmda... Kimisi de Türk Dil Kurumu'nu kapayıp yerine Akademi kurmak derdinde. lyi guzel ya... Sen yine Akade ' mi'ni kur, kurumları, enstitüleri, dernekleri niye kurcalarsm? Ayrıca onlar da çalıŞsın... Ne var ki sözümüzün başmda anlattığmuz kaht bölüşmesi gibi bunlar açıksözlük etmek istemektedirler, Hem de Ata'nın ölumünden bunca yıl sonra... Atatürk bu, sağlığmda düşünmüş açıkgöz kalıtçüarına da, kapı gibi yasal «vasiyetname» bırakmış. Bize öyle gelir ki çoğu kişinin gözü, Atatürk'ün Dil Devrimi kalıtmdan çok, devrimin gerçekleşmesi. ya da sürekli yürümesi îçin, bıraktığı parada... Bu para sözünü kötü niyetle etmiyorum: Ata"nın devrimlerinin yürütülmesi için bıraktığı para kalıtını, bazı kişiler, kendi «âmal ve efkar»ı için kullanmak istiyorlar diyelim... lyi ki Atatürk vasiyetname bırakmış, yoksa açıkgöz yeğenler pek çokmuş... A İyi ki Atatürk Vasiyetname Bırakmıs... BUGÜN, TÜRK DİL KÜRUMU'NUN 50. YILDÖNÜMÜ. NE MUT LU! KURUM, YASA ÇIKARMAZ, ZORLAMAZ. DİLİMİZİN OLANAKLARINI ARAŞTIRIR. BEĞENEN ALIR KULLANIR, BEĞENMEYEN GEÇER GİDER. Samim KOCAGÖZ ti falan filan diyorlar ya, kulak asmayın. Türk Dil Kurumu, dilimizin olanaklannı araştırıyor. Dilimizin kurallarım araşttrıyor. Dilimizin zenginligini ortaya koymak için savaşıyor. Bütün bu işler için çalışmalar. araştırmalar, sözlükler, kılavuzlar yaymlıyor. Elbette kimi sözcükler, kurallar öneriyor. Ne var ki yazarlann nokta, virgül özgürlüğü vardır, Bu nasıl bir özgüriuk demeyiniz. Yazar, meramını anlatmak için tümcesinin bir yerine isterse nokta koyar. isterse noktalı virgül koyar, yine isterse sade suya virgül de koyabilir. Iş, detnek istedigini okura aktarabilmektir. Bakınız size noktasız virgülsüz bir tumce yazıyorum: «Çalış baban gibi eşek olma». Karşımzdaki birine öğüt verirken, onun babasmı eşek yapmamak için bu tümcenin neresine virgül koyarsınız? Ya da babasma kızıyorsanız, babaya eşektir diyeceksiniz, bu kez virgül neresine konulmah? Çok kolay değil mi? Diyeceğim o ki, öyle samldığı gibi Türk Dil Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir: Yasa çıkarmaz. Yaptıklarmı sergiler. begenen alır. beğenmeyen geçer gider. Dilimizi yine yazarlar işler. Dahası konuşan halkımız işler. Yanlışıyla, Doğrusuyla Hetnen örnegin diye yazacaktım, bir türlü sevemedim bu sözcüğü. Ne ki çok da tuttu halkımızca, yazarlanmızca... Baktım, Memet Fuat yazılannda, ÖRNEĞÎN yenne ÖRNEKSE diyor. Aman pek sevindim. Ben de ÖRNEKSE diye yazıyor, soylüyorum. Kulagıma daha bir iyi geliyor... Yine, örnekse «DEYİM» sözcüğünü alalım. Bunun sözlükte karşılıgı «TABlR»dir. Ne var ki herkes, bu sözcügü «İFADE» karşılığj «DEYtŞ yerine kullanıyor. Deyim o denli yerleşti ki dilimize, sanki Dil Kururau'na inatl En yetkili kişiler resmi konuşmalarmda lfade karşılığı o güzelim deyiş sözcügünün yerine deyim deyip çıkıyorlar... Ne hikmettir büinmez kimilerı «bütün» sözcüğünü dilimizden çıkarmak tutkusunda. Yazarlann. konuşanlann bir bölügü bütün yerine «tüm» sözcüğünü yefcll Nolrta, Virgül Özgürlüğü Şimdi burada Türk Dil Kururau'nun 1932'den bu yana yaptığı işleri sayıp dökecek değilîm. Yalnız bir noktaya deginmek isterim: Hani Kurum dillmizi astı, dilimizi kes yor. Oysa «BÜTÜN* sözcüğü tüm'den bir daha bizim. «Gittikçe» sözcüğünü de dilimizden sürdük çıkardık. Yerine «GİDEREK» sözcüğünü kullanıyoruz. Bu iki sözcüğün sözlükteki anlamı birbirine denk îse de «GÎDEREK.i, HATTA» karşıhğı kullanmakta büyük yarar var. Yazarken, konuşurken şu «HATTA»dan kurtulahm. Böylece kullananlar iyi ediyorlar. Bütün bunlar Türk Dil Kurumu'nun zoruyla değil, yazarlann, konuşurların anlayışıyla oluyor. Dilimizi ozleştirelim derken bir yandan da geçen hafta, geçen ay, geçen yıl diyeceğimiz yerde; geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz ay, geçtiğimiz yıl diyenler var. Geçmek deyince, insanda bir yürüme, akma izlenimi uyanıyor. Geçtiğimiz hafta deyince, sanki vüruyup de geçtiğimiz bir yol akla gelebiliyor. Geçmek'te bir akış, bir yürume anlamı vardır. Geçmişe mazi. yenmişe kuzu denmez mi? Her ne hal ise, yine diyeceğim o ki, bütun bu işler, Türk Dil Kurumu'nun başının altmdan çıkmıyor. Biz, dilimizi konuşanlarm, yazanlann marifeti f!) sayıyoruz. Yanıldığımızı da sanmıyoruz. Bu yüzden Türk Dil Kurumu'na asılıp takılmaya hakkımız yok. Yineleyelim, bütün kıyamet, Atatürk'ün kalıtını paylaşamamaktan kopuyor. Oysa Ata'mız bu isi sağlığmda sağlama bağlamış. Devrimleri (mkilâp değil) yürüyor. Hele diı devrimini yazar'.ar, yurttaşlar elbirliğiyle yürütüyorlar Dılimiz doludizgin daha güzele daha zenginliğe doğru koşuyor. Yanılanlar, yanlış kullananlar olsa da. Eteğinden tutabilene aşk olsunl Osmanlıcaya çevirmek için uğraşanlara da basjanlar dileriz (!). Bugün Türk Dil Kurumu'nun kurulusunun 50, yıldönumünu kutluyoruz. Ne mutlu! Gören ve yaşatan Atatürk'e bir kez Haha minnet ve şükranlanmızı sunanz. Cumhuriyet Sahîbi: Cumhuriyet .. a d m a G«wıtl Yaym Müdürü: Müaıtcse Müdürü: Y « l l}lerı Müdürü•«•an v« Yavan MatbMCilıkveGazetecillkT.A.Ş. NADİR NADİ HASAN CEMAL EMİNE UŞAKLICİL OKAY GÖNENSİN Currhuriyet Matbaacılık va Gszetecllik T.A.Ş. Posta Kutusu: 246 IStanbul Tel: 20 97 03 (5 Hot) BOKOLAK • ANKARA: Konur Sok»k no. 24/4 Yeni$ehlr Tıl: 17 58 2517 58 66 Idare. 18 33 35 • İ8MİR: Hılit Ziya Bulvarı No: 65/3 Tal; 25 47 09131230 • ADANA: Atatürk Caddasi, Türk Hava Kurumu Uhanı Kat 213 7al:1455019731 TAKtiM IMSAK «BNES ÖÖLE İKİNDİ 12 Temrauz 1982 AKŞAM YATSI 3.20 6.37 13.19 17.19 20.41 22.40 (5OVtOnCE) 12 TEMMUZ 1932 YENÎ DERS KİTAPLARI İlk ve orta mektepler için basılacak ders kitaplarını hazırlamak uzere Ruşen Eşref, Celal Sahir, Necmetttn Sadık, Hasan All, Reçat Nuri ve Mithat Sadullah Beylerden meydana gelen bir komlsyon '«ırulmuştur. Bu komlsyon yaz tatlH (Cumhuriyet ^BaaiBeaj sırasında şehrimlzde toplanarak kitaplan hazırhya caktır. Bu hususta diğer memleketlerin ders kltaplarından da istifade edılecektir. önümüzdeki ders senesl İçinde gene eski kitaplar okutulacak, yeni ders kltapları 933934 öğretim proğramma dahil edilecektir CVİT OKTAY AKBAL 18. Dil Kurultayı Toplanıyor okıırlardan... Yeni Anayasada orman sorunu icin öneriler Cumhuriyetin ilânmdan bu ,,yana, aydm kesiminde ve bzelllklede Türk Silahh Kuvvetlerinde Orman dava smın halli İçin yüksek düzeyde ilgi gösterilmiş ve yo ğun çalışmalar yapılmıştır. Blzlm kuşaktan olanlar (5060 yaş) bilirler kl her ilk okuldan ltibaren öğrenciler ve Sllahlı Kuvvetler olarak ağsç dikeriz. Ancak, sonuç ilerleme değil gerile medir. Bir Konya Karapınar'da çölleşme olayı herhalde daha unutulmamışür. Bu yöreyi kurtarabllmenln parasal tutarı bir yana. bu cennet vatanın ortasın da. bizden sonrakl kuşaklara neredeyse bir çöl bıra kacaktı. Herhalde onlar da bizlere rahmet okumaya caklardı. Her yıl, verimli topraklanmızdan bir Kıbrıs kadar önemli miktarımn, sel lerle nehirlere ve nehlrlerle de denizlere akıp kaybol duğu artık blllnen gerçeklerdendlr. Bırakın ormanlarımızı sü ratle arttırmayı ve geliştlrmeyi, sayısız orman yangınları ve dlğer tahribat (kaçak ve usulsüz kesimler v.s. gibi) ile, mevcutlan da hi muhafaza edememekteŞtmdi dünyanın en iyi Anayasası nı yaptıgımızı varsaysak bile. Orman davamızı 4050 yıldır yapabildiğimiz gibi göstermelik çalışmalarla (1yi niyetle olsa dahi) yürüterek halledemezsek, doğal dırki. ilerde üzerinde yaşanabilecek degerde Vatan k.almayınca, bu Anayasa kimler için yapılmış olacak tır. O halde artık. bu yaşam sal derecede büyük önemli davamızı kesinlikle ve hem de en geç 1020 yıl gibi kısa sürede halletmek zo runluluğu açık ve seçik ortadadır. Bu dava kanımızca artık çok geniş teşkilâtlı, disiplinli esasen ağaç ve orman sevgisini, yıllardır en küçük fütbelisınden Genelkur may BaşKanlarımıza kadar kanıtlamış Türk Silahh Kuv vetleri tarafmdan yasal bir gorev olarak üstlendiğinde 1010 yıl içinde halledi lebilecektir. Bu nedenle önerilerimiz: 1. a) Anayasamn kabulünden sonra en geç 1 yıl içinde parlamentoya M.S. Bakanlığınca sunulacak bir' yasa ile orman birlikleri teşkil edilir. b) Gerekli gorülürse, erHk müddeti 2 ay uzatılır ve her erin askerllğinin 2 ayı nın orman birliklerinrie geçmesi sağlanır. 2. Teşüll edilecek blrlik lerin gorevi ve sorumlulugu askeri eğitimlerine Uâveten, arazı teraslama, ağaç dlkme, fidanlıklar kur ma, fidanlıklar ile koru ve ormanlarm bakımı, yangınlara ve dlğer her türlü tahribata karşı gerekli ön lemleri almaktır. Dikkat edillrse. kesim ve satışlar gibi dedikodulu ve tekr^lc' işler bu birliklerin gofevl dışındadır. Esasen bu görevleri llgıli Bakanlık teşkilâtı oldukça iyi yürütmektedir. Son yılların Koşulları do layısıyla, çok büyük miktarlara varan hükümlülerden Silahh Kuvvetler gözetimlnde yararlanmak ayrıca düşünülebillr. Sayın Devlet Başkanı. Mil li Güveniik Konseyi Üyeleri ve Danışma Meclisl Ü yeleri için ebedl btr onur olacak bu önerilerin kabulü, as'ında herhaMe büttin Türk Ulusunun dilegidir. tlhan GÜREL E. Varbay Avukat Merter/tSTANBUL SİGARA KAĞIDI KAÇAKÇILIĞI Bazı şahıslann levha halindeki slgara kağıtlarıru kopya kağıdı diye memlekete lthal ederek kaçak sl gara kağıdı imal ettiklerlni dikkate alan GUmrükl«r Vekaleti bütun gümrüklere bir tamitn göndererek sigara kağıdı İle kopya kağıdı arasındaki tarkları izah etmtştir. «Türk dilinin, kendi benliğine, aslmdakl güzellik ve zenglnligine kavuşması içln bütün örgütümüzün dikkatli, UgiH olmasını isterlz» (1 Kasım 1933) «Tttrk Dili Araştırma Kurumu'nun tiç yıl içinde yaptığı işler büyüktür. Kurum içinde çalışan arkadaşlar bununla övünebllirler.» (12 Temmuz 1935) «Türk Tarih ve ÖH Kuramlarınm Türk ulusal varlığım aydınlatan çok değerli ve önemli birer bilim kurumu niteliğiui aldığım görmek hepimizi sevindîren birer olaydır.» (1 Kasım 1937) «Türk Tarilt ve Dil Kurumlarıaın çatışmaları övgüye yaraşık deger ve nitelik göstenöektedir... Dil Kurumu en güzel ve verimli bir iş olarak türlü bilimlere ilişkîn Türkçe terimleri saptamış ve böylece dilimiz yabancı dillerin etkisinden kurtulma yolunda köklü adımlar atmıştır. Bu yıl okullarımızda ögretimin Türkçe terimlerle yazılmış kitap larla başlamış olmasını kültür yaşamımız için önem li bir oiay olarak belirtmek isterim.» (1 Kasım 1938) Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlanmn kurucusu ve korüyucusu, ölumünden iki ay önce eliyle yazdığı vasiyetnameyle İş Bankasındaki akçal varlığım bu iki kuruma bırakan Mustafa Kemal Atatürk böyle diyordu Meclis konuşmalarında... «Övgüye yaraşık değer ve nitelik» gösteren Atatürk yapıtı iki Kurum bir süredir gerici, tutucu, Atatürk Devrlmine düşman çevreler ve klşilerce agır saldırılara hedef yapılmaktadır. Ne var ki bu tür saldırılar Atatürk'cü kuruluşlan hiç bir zaman etkilemez, etkilemeyecektir de... Her bunalımlı dönemde ortaya çıkarak etkili oünaya çalışan gericiler her zaman yenlb düşmüşlerdir, bundan sonra da yenik düşeceklerdir. Bugün Ankara'da Türk Dil Kurumu'nun 18. Kurultay'ı toplanacak. Son iki yıl boyunca TDK büyük savaşım verdi. 1leri sürülen suçlamalar, yanılgüar, aldanışlar bir kısım iylniyetli kişilerl TDK'na karşı yanlış tutumlara, kuşkulara sürükledi. Kurum, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı'nın da yer aldığı bir müfettişler kurulunun denetiminden geçti. Atatürk düşmanı çevrelerin durmaksızın sürdürdükleri, 'Atatürk'ün parasım bir takım adamlar yiyor' gibi karaçalmalann hlç bir temele dayanmadığı gün ışığına çıktı. Böyle bîr denetim, Kurum açısından olumlu ve yararlı sonuçlandı. O kötü niyetli kişiler her türlü iftlraya. her türlü yalana başvurup, yönetim başmdakileri yanıltmak, yanlış bir yöne sürüklemek lstedller. Ama umdukları olraadı. 18. Dil Kurultayı büyük sorumluluülarla kar§ı karşıyadır. Bunu herkes biliyor. Kurum, parasal açıdan dar boğaza sokulmuştur; Kurum yönetim önünde türlü karaçalmalarla "suçlu' durumda bırakılmaya çalışılmıştır; Kurum'un Atatürk'ün yolundan ayrıldığı söylenmiştir. Bütün bunların yanlış sözler olduğunu biliyoruz. 18. Kurultay üyeleri Atatürk Devriminin bekçileri oıarak tarih önünde önemli bir görev yaptıklarınon bilincindedirler. Kurultaydakl konuşmalar, tartışmalar, ileri sürülecek öneriler, Atatürk Devrimine düşman bir 'cephe' tarafmdan bilerek Rötüye yorumlanacak, kışkırtıcılığın her türlüsü rahatca yapılacaktır. Bunlan da bilmemiz, ona göre davranmamız gerek... DÜ gericllerl, gerçekte çağdaş uygarlığm, kültürün, Atatürk'ün yarattığı devrimci Türkiye'de kurulmuş, başarılmış her işin, her eylemin, her yapıtın da düşmanıdır. TDK bunların baş hedefl olduysa, Atatürk devrimini büyük başarıyla savunan bir kuruluş olmasıdır. 'Cumhuriyet' ve yazarları bu savaşta TDK'nun yanında yer almış, başta Nadir Nadi olmak üzere, tüm yazarlan çlrkin saldırılara karşı çıkmışlardır. Bir takım yanılgılardan geri dönülmüşse bunda en büyük pay Atatürk devrimcllerinindir. Atatürk'ün 12 Eylül 1930'da yazdığı şu sözlerln anlamım bugün her zamanklnden daha derinden duymalıyız: «Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duygunun gelişmesinde başbca etkendir. Türk dill, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bllinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsntıgını korumasmı bilen Türk ulusu, dilin] de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.» 18. Dil Kurultayı'na başanlar dilerlm. EÜ Tıp FakültesVnde yeni sınav sistemine tepki E. Ü. Tıp Fokültesi 2. smıfında okumaktayız. 1981 82 öğrenim yı'ında normal bir öğrenim dönemi geçirdık. Sınavlara 5t&4jl n kala tüm calışmalarımızı aliüst eden 5ınav ve yaz öğrenlmi uygulaması acıklandı. Buna gore, bızler 3. sınıfın derslerinı yazın görecek bundan dolayı 2. sınıfın sınavlarır.a sıkıştırılmış olorak girâcektik. Normalde. 15 gün olan sınav araları geçmışte uygulanan buydu 45 güne, hatta 1 güne indlrildi. Sınıfımız, geçmiş yıllara göre yüksek bir başarı ortalaması göstermesıne karşın, bu uygulama blzlen çok zor durumda bıraktı. Blrcok arkodaşımız başarılı olabilecekleri bazı dersleri veremedller. Ömeğln, Fizyolo|l sınavından hemen sonra konan ve calışılması gereken 10'un OstOnde tekslri bulunan Bioklmya sınavında başarı ortalamasınm yüksek olması beklenemezdl. Blz, 2. sınıf öğrencilerl, şu cnda 1 ve 3. sınıf öğrencileriyle yaz öğrenimi görüyoruz. Normal sistemde, 1 senede öğ retilecek dersler bize beş haftado verllmek istenlyor. Ayrıca, 2. sınıfın normal ders yılından kalan derslerimiz ve yaz eğltimlnden kalan derslerimiz icln son sınov hakkımız Eylül hakkıyla sınırlandırılmıştır. Bu sınavlarda tek dersl kalan bir öğrencl bile bir üst sınıfa gecemeyecek ve o dersi tekrar okumak durumunda kolacaktır. Blzl cok zor koşullor altında bırakan bu yeni slstemin özetle şu ögelerı üst Oste çjelmektedlr: • Haziran sınav döneml sıkıştırılarak başarı ortolaması düşmüştür. • Yaz öğrenlminde bir cok temel dersler. özet hallnde yetersiz olarak verllmektedlr. • Tüm bu zorluklara rağmen, bize yönetmelikte ye ri olan bir intibak döneml hakkı tanınmamakta ve 3. sınıf başmda karşımıza &\#, eeddi glbl bir baraj L> 1?6'rMSkfadır. Tıp oğrenımi uzun bir öğrenlmdlr ve bu öğrenlmde bir sene kaybı bile önemli zararlor vereblllr. Bu durumda bize 1983 öğrenlm yılı sonuna kodar bir intlbak döneml hakkı tanınmoBi bir coğumuzu smıfE.Ü. Tıp Fakülte*! Öğrenölleri FtLM DEPOSU BÎTTÎ Beledtye, kazalann O U n nü ataak için Fatih'te bir medrese blnasım «film deposu» olarak kullanmak Uzere tamir edlyordu. Tadllat bitmlştir. Bu sene için gelecek filmler doğrudan doğruya orada muhafaza olunacaktır. CZDGünün ilanlarıCZD "J. Sk Ji\ , Jî" ^ Bir teknik elemanla hizmet nasıl verilir? 1981 yılında emeklı olduhtan sonra höyümde 2500feöfecivannda 1x1,5 metre aralıklarla kavak fidanı diktim. Fîdanlar yeşerdihten bir süre sonra yapraklarında sararmalar meydana geldi. Daha sonra bu sararmalar giderildi ise yeniden başgösterdi. Yerinde inceleme yapılması için Tunceli Ziral Mücadele Örgütüne bafvurdum. KavakçıUğın Orman îdaresinin sahasına girdiği ve müracaann oraya yapılması gerektiği yamtım aldım. Orman tşletmesine başvurdum. Bu kez Elazığ Orman Fidanlık Müdürlüğüne bafvurmam istendi. Kısacası sonuçta Erzincan'da bulunan Kovateçıhh Arastırma Enstitüsune dilekçeyle değil de bizzat kendim başvurdum. Bölge Müdürü olduhça nazik davranarak duruma üzüldüklerini, ancak müdürlükte kendisinden başka teknik eleman bulunmadığmı, hendisinin de merkezdeki işlerle ancak uğraşabildiğinden Tunceli'ye gelemiyeceğini bildirdi $imdi sormak gerekir saym ilgili ve yethililere: Doğu Anadolu'nun kalkmması böyle mi hızlandınlıyor? Kapmmn üzerindeki tabelada •Doğu Anadolu Kavakçılık Arastırma Bölge Müdürlüğü* yazılı bulunan unttede bir tek teknik elemanla Doğu Anadolu'daht 12 ile nasıl hizmet yetiştirilebilinir? Vehbi TİMUROĞLU Obuzbaşı Köyü Tunceli/MAZGİRT çlddetinden Ahmet k&ptan idam, sindekl mavnanm su almaya başlaması üzerıne batrnak tehlikesi karşısında derhal yetişip kurtaran Ktlyos tahllsiye memuru tbrajıim Efendi ve efradma alenen teşekkür ederim. Salih ve Ahmetçi oğlu Mehmet. Ayvansaray'da AbdUlvedut mahalleslnde kargir karakolhane mahalli bir sene müdcletle kiraya verilecektir. Müzayede müddeti 9 ve 28 temmuz gunleri arasında yirmi gündür. Istlcarına tallp olanlann 28 temmuz tarihine tesadüf eden salı günü saat onda müzayede ve ihale komisyonuna müracaatleri. Patih Malmüdürlüğü KİRALIK, KARAKOLHANE İ L A N PTT ELEKTRONİK HABERLESMH CİHAZLARI LABORATUAR VE FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ'nden BİRER ADET MASA TİPİ VE SÜTUN TİPÎ 4 BAŞÜKLI MATKAP TEZGAHI SATINALINACAKTSR 1 Müdürlüğümüz gereksinimi için birer adet masa tipl ve sütun tipi 4 başhklı matkap tezgâhı kapalı yazılı tekllf almak suretiyle satmalmacaktır. 2 Bu işe alt teknik ve idari şartnameler îstanbul Ümraniye'de Unitemiz Malzeme Müdürlüğü'nden 600, TL. bedelle saglanabilij. 3 Tekliflerin geçerll olabilmesi için satınalmaya katılmak isteyen firmaların bu İşe ait şartnameleri almalan şarttır. 4 îhale 3 8.1982 cuma günü saat 15.00'de 2'ncl maddede beilrtilen adreste yapılacağmdan Istekliler teklif mektuplarmı aynı gto en geç saat 14.30'a kadar ünitemlz Malzeme Müdürlüğü'nde bluunmasını saglamalıdırlar. 5 Teşekkülümüz 2490 Sayılı Kanuna tâbl olmadığmdan unitemiz satmalmayı yapıp yapmamakta veya diledlgine yapmakta serbesttir. 6 Tamamlayıcı bllgi 35 17 35 veya 35 12 12 / 24 25 numarah telefonlardan almabilir. (Basın: 18430) 5014 Hâlâ oyalanıyorum. Mayis ayının sonlarında bu sütunlardo yazdığım bir yokınma yazısı uzerine Sayın MEB G. Sekreterı haziran ayı sonlarıno doğru yanıt verlyor. Doğ rusu gözden kacmayan bir çabukluk. Ama benim yazımo başfık aldığım cabukluk sorusu bunun icin değil. Yanıt verdiklerl ktmse eğer bundan tam üc yıl önce emekli olmuşsa. Bu kfmse uğradığı haksızlık icln MGK'ye, MEB'ye ve de Emekli Sandığı'na yirmiye yakın başvuruda bulunmuşta hölö uğradığı haksızlığı bir cözüme kavuşturmamışsa. kalrtı kl o kımse bir de dipiomo fotokopilerlni llgıll yerlere noter tastikli olarak gondermışse. hâlâ Sayın Mltli Eğitim Bakanlığı yetkililerl «öğretmen Salim KARA'nın öğretmen Oku lunu bltlrdiğl torihln öğrenilmesl icln İstonbul Vallliğine yazı yazılmiflır, cevap alındığında ilglll kuruma blldirllecektlr,» yollu bir yanıtta bulunmakta blraz acele etmiş olmuyorlai' mı? Bu ne hız böyle. Kocmcı asırdayız. Üc yılda bir sorunu cözüp bir haksızlığ; gıderemlyorsok vatandaşa soğlıklı hizmetl nası! götürOyoruz? Ülkesine otuz yıl hizmet etmiş bir klmse olarak bu tür yanıtları nlcte hoş korşılama yolunu bulamıyorum. Bu yanıt olsa olsa bir oyalamadır bence. Yeter üc yıldır oyalandırıldığım. Devlet yetkllilerlnden ilgı bekllyor. Hakkımda Emekli Sandığı'nca alınan yanlış kararın bir an önce düzeltilmesıni istiyorum. Bu gün benim uğ radığım haksızlıklar hakkmdo Bessiz kalan ilgililer, yarın emekliliklerin de tıpkı benim gibi bir haksızlığa uğradıkları zaman ne düşünürler bilmıyorum ama, ben şimdiden oniarın düşündüklerinl düşüneceklerlnl düşünüyorum sanıyorum. Bildlğlm kadarıyla sorunumun cözümü icin gerekli tüm belgeler MEB'de Emekli Sandığı'nda bulunmaktodtr. Ikı kurum birbirleriyle bağlantı ku ramamakta, birlnin istedigini diğerl yanlış ve de eksik yerine getlrmekte. bunun sonucu da bu tür haksızlıklar sürüp gltmektedlr. Beceriksiz ve iş bllmezlerln suçunu cekmek benim görevlm «eğlldlr, hiç kımsenln de böylesi bir suc altınoa ezllmeslne bir vatandaş olarak gönlüm razı olmaz. İlgililerden tekrar tekrar dillyor ve bokliyorum bu haksızlığın gıderilmssl İcin elden gelen cabukluğun gösterllmesinl, daha doörusu üc yıldır bir sorumlu arryorum bu haksızlığı bir an önce glderecek. Saygılarımla... Sallm KARS K. Moltope İSTANBU Vdli Ayaz: Karaköy'deki mermercilere 3 ay süre tanındı 24.5.1982 tarihli gazetenizin 2'nci sohifeslnde «KARAKÖY'DEKİ MERMER DÜKKÂNLARI» başlığı altında yayınlartan şıkâyet konusu ıncelenmiştlr. Karaköv Eski Gümrük sokak da bulunan mermer atölyelerınin etrafa yaydıkları toz ve gürültü nedeniyle burada faali yette bulunmalarının cevre sağlığı bokımındon sakıncolı olduğu tesblt edildlğinden boşka yere taşınmaları icln Beyoğlu Kaymakamlığımızca kendılerine 3 ay sure tanınmıştır. Bilgilsrlnizl rica ederlm. Nevzat AYAZ Utanbul Vatisl 70.000 ADET YARIM KONİK PLASTİK BOBİN MASURASI ALINACAKTIR 1 • Müessesemiz ihtiyacı çeşitli renklerde 70 000 adet yanm konik plastik bobin masurası alınacaktır. 2 Konu ile ilgili kapalı teklif ve nümuneler en geç 26.7.1982 günü saat 17.00"de Müessesemizde bulundurulacaktır. 3 Geniş bilgi Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü Satınalma Servisinden sağlanabilir. 4 Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğtnden almakta serbesttir. SUMERBANK MERİNOS YÜNLÜ SANAYİİ MÜESSESESt BURSA (Basın: 184<H> 5011
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog