Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 12 TEMMUZ 1982 Tutanaklardan MHP ve ülkücü kuruluslar davası Orgügören: Türkeş, beni önce MİT sonra ajan provakatör ilan etti ı İdam cezası istemi ile yargılanan ve davasının MHP davası ile birleştirilmesini istemeyen Ergin Orgügören «Türkeş, MHP anarşiye karışıp kapatılma durumuyla karşılaşmca beni suclamaya kalktı» dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bâ rosu) ~ «MHP ve Ülkücü Kuruluşlar» davasında «MtT ajanı ve provokatör ilan edilen ve ölüm cezası istemiyle yargılanan Ergin Ör gbgören, kendlsi hakkmda açılan davanın MHP davası ile birleştirilmesine karsjı çıkarak, «Tüçkeş, MHP' nin anarşi ile Hglli oldugu ve kapatılması konusu gtin demdeyken bu durumu sak lamak için beni suçlamaya kalktı. Beni, önce MİT sonra sol cularcn ajanı en sonra da ajan provokatör ilan etti» dedi. Ankara Sıkıyönetim Komntanhğı (1) Numarah As kerı Mahkenıesınde yapılan Ergin örgügören'în du ruşmasında mahkeme heye ti, bu davanın MHP davası Sle birleştirilmesi kararı aldı. 7 temnıuz 1982 günü yapılan duruşmada duruşma yargıcı ile sanık örgügören arasında geçen konuşmalar tutanaklara şöyle yansıdı: TCK'nurı 146/1. maddesi ni Ihlal suçundan sanık. 1936 doğumlu, Eczacılık Fa kültesi 3. smıftan terk Er gin Orgügören, Askeri Sav cı taraîmdan okunan ve kendisi için «Anayasal düzenin, cumhuriyetçilik ve dernokrasl prensîplerine ay kırı olarak. dcvletin tek bir kişi tarafından veya tek bir zümre tarafından yönetilnıesi amacma yönelik degiştirümesine zor yolu ile kalkışmak» suçuyla idanıı ıstenilen ıddianameye karşılık sorgusunda şunları söyledi: «Ben yükletilen suçu işlemedim. Bu mesele 1979' da tetkik edildi, hakkımda delil bulunamadı, ayrıca eldeki belgelerin bana aidi yeti hususunda benimle bir bağ kurulamadı. Şimdi Askeri Savcı bunları beniııı üzerhne yıkmak tçin yeniden soruşturma başlatnııı> ve hakkımda dava açılımştır» diye cevap verdi. örgü goren bulunan çantanın kendisine aıt olduğunu, çan tada bulunan dokümanlardan telefon makbuzu ile an nesinin emekliliğine ilişkirv evraklar dışındaki belgele rin kendisine ait olmadığını söyledi. Daha sonra bu ıfadesini deŞiştirerek. «Daha dogrusu şimdi hatırladı gua bu kadardır» dedi. Çan tayı 1979'da Topkapı'ya gı derken bindiğl minibüste unuttuğunu, bulunma ihtimali olmadığından herhan gi bir yere başvurmadıgım söyledi. Sanık, 1979'da yapılan Incelemede bllirkişilerin çantada bulunanlann kendisine aıt olmadığı şeklinde bir rapor verdiğini, daha sonra Askeri Sav cının yeni bilirkişi oluşttırup yaptırdıgı ıncelemede cantadaki evraklann kendisine ait olduğunun sövlendigini belirtti. Orgügören bunun bir yeiişki olduğunu söyleyip. çantada çı kan yazıiarın kendisine ait olnıadığım tekrarladı. Bir soru Üzerine ise «Çan tadan çıkan sigara paketle Titıe yazılan yazıiarın bazı lan bana ait olabilir. Kesin hattrlamıyorunı. Bu be ninı alı.şkanlıgımdır. Şu an da bile sigara paketinin ar kasına not alıjorum» karşılığmı verdi. Orgügören bir başka soru üzerine ise şu karşılığı verdî: «1977'de MHP Beşiktaş tlçe Başkanlığına kayıt yap tırdını. önceleri partiye RÎ dip geldlm, daha sonra orası dejenere oldu, gidip gelenler değişti. Ben de tedrici olarak uzaklaştım. Da ha sonra Hürriyet gazetesinde hakkımda MİT ajanı olduğum. soygun ve cinayetlerl planiadığım îddiası ile ilgill yazılar cıktı. Ardın dan tehdit edilnıeye başlan dım, evinıe ates; edildi. is.yerjra bombalandi. Hedef ffösterildim. Bunları kimin yaptığmı talımin ediyorum. Samyorınn buniar MHP'den geliyordu. Selimiye'de bir gün bizzal ülkücüler kn guşuma girip tehdit ettiler. 1979'da Maya dersisin de. MHP Beşiktaş ilçesinden aiildığım hakkmda ya 7i nktı. \ncak bu konuda ba.*'a nir yazı gelmedi. MHP de herhangi özel ya da res mi görev alma durumum ol madı. Ben sadece parti iiye siyim. Partiye kayıt olduk tan sonra Beşiktas tlçe Merkezinde tedrici otarak durumum degiştigini söyle mistim. Zaman icerisinde baıı üyeler gelme^ nldu. Partiye esnaf ve halktan (Arkası ». Sajtaıla) 2 0 0 2 yılmı hedef alan sosyal güvenlik master planı yapılıyor Isıklar: Türkîs • • gelene ağam, gidene pasam diyordu % Yargıç Güvener'in, TÜRKݧ'le ilgiU sorusunu yanıtlayan lşıklar: «Daha özgür ve demokratik bir sendikal anlayışı hayata geçirmek için ÇAGDAS METAL 1$ Sendikasını oluşturduk.» Istanbul Haber Servisi DISK davasında sorgusuna başlanan Genel Sekreter Fehmi lşıklar, sendikalarm .savaşa karşı barışı, ınsan haklarını ve demokrasiyv savunduklarını söyledi. Güdülmek istemiyen işçılerm ülkelerinin yönetiminde söz ve karar sahibı olmaK, Özgürce sendikalannı seçmek istediklerini belirtti. Sendikal hakları güvence altına alan uluslararası sözleşme lere rağmen ısendikalann kapataldığım, sendikjucılann tutuklandığuu vurgulayarak, «Gerek Şili, gerekse Polonya ve gerekse de dünyanın başka yerlerinde tutukla olan sendikacılann özgürliiklerine kavuşmasuu savunuyorurn, istiyorom.» dedi. Duruşma Yargıcı Çetîn Guvener. Fehnri Işıklar'a TürkIşin izledigi politikayı neden benimsemediğlni sordu. Işıklar'ın yanıtı ozetle şöyle oldu: «Işçilerin yaşama , ve çalışma koşullanıu iyileştirmek, ülkemîıde gelîsmek te olan demokrasiye katkıda bulunuiak. emekçi halkımızın soruuları ile de ilgilenmek görevi ile \ükümlü olan sendikalar, bu görevinî Türk.Jtş'in i/ledigi ve benim sediği politika nedeni ile yapamas halc gelmiş idi. Toplu sözleşme çalısmalannda işçilerin görüşlerine başvurarak onların istemlerini tesbit etme ve özlemleri doğrultusun da toplu iş sözleşmesi yapma yerine kapah kapılar arkasrnda dar bir sendfkacı kadro ile ölçüler bellrlenmekte ve^işçilerin görüşü alınmadan toplu iş sözleşmeleri imr» lanmahta idi. Adeta bir azınhk sendikacı şrrubu işverenlerin yamsıra işçilerin üzerinde, deyim yerinde olursa baskı uyguluyorlardı. O şüntin sartlarında vc Ifelinıinde. eraekçi halkımızdan yana politika iılemeyen MC oluşnmu söz konusu İdi. Yani.bivîe göre çıkarcı. katatasçı ve şeriatçılar hir araya gelîp siyasi iktidar oHıp iilkemizUı ve halkımi7in aleyhine politika oluşturuyorlarıtt. TürkI* partileröstü politika izleyen. halk cleyiml ile ReleiK; ağam. giılene pa^am diyordu. Iscilerin bu doğrtuıuda dfmokrasîye ve siyasi yasama ağırlıjimı kovmasım önlü yordu. Giizümüz gîbi korumamıı gerekcn .Atatürkten miras kalan ulusal bacımsızlığımız teblikeye düşmüşken, bny]p bir dönemde Amerikancı politika MiyorduBu nedenle, İşçilerin tutarlı bir yol irlemesi noklasından hareketle Türkİş'in bu polifikasmı bemmsemedik. ITaha özgür ve demokratik bir srndikal anlavısı haya ta geçirmek içtn ba^rasi!" Çafeda* >îetal.tş Sendikasını oluşturduk.» rehmi lşıklar, 1978 yılına Kadar üagımsız olarak taa lıyet jjosterdiklerini, daha genış ö'ıçüöe birlesme gereğmı duyarak. DISK'e bağlı Madenlş Sendikası ile birleştıklerinı. tbrahim Güzelce'nin ölümü ile. yönetim kurulu ka ran ile DİSK yürütme kuruluna seçildışini, 1977 yüı so nunda da yapılan genel kurulda DtSK Genel Sekreterlığine seçildlğini, o tarihten bu yana DÎSK Genel Sekreteri oldugunu anlattı. Sorulara geçllmeden önce. ıddianamede yer alan kendisine tlişkin bazı düzeltmeler yapmak istediğini bildirdi. Fehml lşıklar 19.1(1.980 tarthinde değil, 19.9.1980 tarihinde gözetim altına alındığuıı, kamuoyunda çok spekülasyonu yapılan bu konuda açık lama yapmak istediğini, otelden güntHiz ve yalnız ola(Arkası 11. savfada) % Şide; işçi emeklilerinin aylıklannuı zamanında bağîanması için SSK Elektronik Bilgi İşlem Merkezi'nin geliştirildiğini sövledi. Işık KANSTJ ANKARA, Sosyal GüvenUk. Bakanı Sadık Side. tanm da çalışanlann önümüzdeltı yıl dan itibaren Sosyal Güvenlik kapsamı içine almacagıra be lirterek, 2002 yılını hedef alan 20 yıllık bir Sosyal Güvenlik master planı hazırlandığını bil dirdi. Şide. Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, işçi emeklilerinin ayhklanmn zamanında bağlan ması ve bu konuda görülen ak sakhklann giderümesı ıçio PSK Elektronik Bilgi tşlem Merkezaıin geliştirildiginı de ıtade uderek. üç yıl içerısinde 90 bin işçt konutunun tamsnı lanmasının amaçlandığmı kay detti. Tarrmcta çalışanların hiçbır Sosjal Güvenlik hakkı olmadı ğını söyleyen Sosyal Güvenlik Bakanı, bu konuda su görüşle re yer verdi: «Bu alanda önümüzdefci yıldan itibaren başlanacak Sosyal Güvenlik uygnlaması sauayi \t Iıizraet Işçilerine olduiru gibî vaşhlık. nıalüllük. ölüm, 19 kazası, meslek hastalığı, hastalık ve anabk olmak üzorr vedi sigorta koluudan en sertkVı olanlan öne almmak s« retiyle kademeli olarak ujgnlamaya geçilecektir. Bu gerPk UHği hükümet kararlaştıracaktır. Hazırladığımız tasarı içinde hangi sigorta kolnnun uygulanacağun hükümet seçecek ve tasanya monte edecektir.» EMEKLÎ AVL1KLARI Şide, amaçlannın hak sahip ierıne kanunlarla kazandıklan emebli aylıklannı en kısa surede bağlamak olduğunu dilp gettrereîı, şöyle konuştır «Bu alanda süratli çalışabiimenin tek yolu elektronik bilgi işlenı merkezinin yeterli ba le getirilmesi olduğu tespit edllmiştir. 100 mllyon Ura sar fı ile 70 yeni disket makînası almmıs ve mevcut elektronik beyin kapasite itibariyle İM kat güce nlaştınlmak üzere 11 çili firuıalarla anlaçma yapıl»Arkası 9. SayfadaJ Darlığı çekilen Insülin ithal ediliyor ANKARA (Cumhuriyet Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan «NPH kristalize tipi insülin» ilacı piyasasında görülen sıkıntının ithal yoluyla giderileceği açıklandı. Aynca, Tetanoz serumunun buluna mamasının nedeni ise bazı Doğu ülkelerine kaçak olarak gönderilmeslnden kaynaklandığı kaydedildi. MHP Belgeteri Yurtaslanın, Tanlak'a mektubu: Ersin: Atatürk'ün heykelini dikmekle mesele hallolmuyor KAYSERİ, Kayseri yurtiçl Doğu Bölge Komutarüığı önünde yaptınlan AtatUrk Amti Millî Güvenlik Konseyi üyesi ve Kara Kuvvetleri Ko mutanı Orgeneral Nurettin Er sin taratından törenle açıldı.. Açılış töreninde konuşan yurt içi Doğu Bölge Komuta m Tümgeneral Remzi Güien, AtatUrk'üu büyük bir mücade le sonucu, Türk ulusunu kurtararak modern Türkiye dev letini kurduğunu belirtti, «H» yatiyeüni Türkiye Berçeklerin. den alan Atatürkçülük ilelehed yaşayacaktu. Haysiyetlî bir ulus ve devlet olarak yabilnıek için, onnn gönöllerdB 'Vaktığı ateşin söıımemesi için çahşmak zorundayız..» dedi. Atatürk anıtmın açüışını yap madan önce kısa bir konuşma yapan MGK üyesi ve Karu Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin de sunlan söyledi. «Atatürk artık bir tikir olımıştıır. Büst ve berkelleri İse onun fikirlerini daüna canlj tutacak ve hatırlatacak önemli sembollerdir. Atatürk'ün büs tünü, heykellnj diktnekle me sele hallolmuyor. O'nun fikirlerini benimsiyorsak. benimse f\rkası M . ccTürkiye'ye dörnnek istiyorum, ancak can güveıüiği sorıuıu var» Şlmdilik mektubuma son veriyorum. Tüm cezaevine selam larımı söyleyebilir misin, bunun imkansız olduğunu cok iyi biliyorum ya. Kendıne cok dlkkat etmelisin, yine HBP oracılığı ile mektuplaşalım. Bana nedsn tutuklandığını iddlaname haztrlanmıssa fotokopisini v.s. göndsrsen cok iyi olur. Hücrede cok canın sıkılıyor olmalı. Bana uzun uzun yaz. Hem de vokit gecirmlş olursun, Ailen zlyaretlne geliyor mu? Ge liyorsa selamımt söyla. Bir de bir hemşerim vardı. Hanifi Tok gör S yıi 8 ay ceza almışıı. A blokta. aynı bloktasınsz hâlâ cradn mı voksa sürgüne mi gittı? Gittiyse hangi cezaevin( \rkas*ı »«avt.ul.il ANKARA, (Cumhur)y»t Bürosu) MHP ve Ülkücü Kuruluslar ile'ilglli olarok yaptıkları itıraflan ile tanınon ve halen Hollanda'do bulunan Ali Yurtaslan Türktye'ye dönerek tes lım olduktan sonra tutukianan Ömer Tanlak'a yazdığı mektup la «Ben de Türkiye'ye öonmek Sağık ve Sosyal YarIstlyorum ancak bazı pürüzler dım Bakanhğından alıvar. En önemlisi can güvennan bilgilere göre, şeliği sorunu, s&n bu konuda lem ker hastalığımn tedavi kinll davranmadın» dedı. sinde kullanılan NPH Ankara Sıkryönetim Komukristalize tipi insülln tanhğt (1| Numarolı Askeri piyasasında görülen Mahkemede yürötülen MHP ve darlık ithal yoluyla giÜlkücü Kuruluşlor davasında derilecek. Danimarka'9 Temmuz 1982 tarihınde yadan 17 bin 500 adet in pılan duruşmada yazılar belsülin ilacımn ithal egeler arosındo bulunan 50 dildi|l açıklanarak Hol klasor 21. dızıdekı Ali Yurtaslanda'^an 22 bin 500 alan'in tutuklu Ömer Tonlak'a det, Danimarka'dan 50 yazdıâı yazı' okundu. bin adet insülin İthal «Kardeşim Ömem diye başedileceği açıklandı. loryan mektupta. kendisine gön Öte yandan tetanoz aerdlği mektuba sevindiğini, serumu bulunamamakendisino mektup yazdığmdo smm nedeni ise bazı Türkiye'ye döndüğunü öğrendiDoğu Ülkelerine kaçak ğini beürterek «Bundan sonro olarak gönderjlmesinstk yazışırız» dedı. den ve veteriner hekim Mektup şöyle devam edıyor: likte yüksek dozda kul «Mektubunuz elime bir ay lanılmasından ileri gel sonra gectl. Bu yazdığım mekdigi ifade edildi. tubun sizin etinize geçlp gecBarsak parazitlerüıin miyeceğlni pek bilemiyorum tedavisinde kullanılan ama büyük bir ihtimotle gecer Antihelmentih'in hamzannediyorum. madde ithalinde, imaKardeşim ben senin duruUnde bir sıkmtmı sözmunu baştan beri taklp edikonusu olmadığı bildlyorum. Hem de büyük bir tltlzrildi. liklo yapıyorum bu işi. Şu anAynca. Niclozamide dakı durumumı da çok iyi bitlyor adlı etken maddeyi içeve senl bu cesaretinden dolayı ren ilaclarda görülen lakdlr ediyorum. Senln de bllgeçici dârlığm hamdiğin gibi ben itirarımı senin maddelerîn yerli olarak tam bir güvenlik içinde oıduyapımında görülen akğunu öğre.idikten sonra yapsamalardan olduğu kay maya karar verdim. Sen şimdi dedildi. Türkiye'ye döndün, ben de dön mek istlyorum. Hatta bu konuda sayın Genelkurmay Başkan lığımıza bir başvuruda bulundum. Şu anda bu durumu tltUlikle araştırmaktayım. Bu şartlar oltında benlm Türklye'ye dönmem irnkansız gibi kafamda bazı pürüzler var. Bu pürüılerin ortadan kalkmosı lazım kl ANKARA. (aa.) MİİM1 Egl dönebileyim. bu pürüzler senin tirn Bakanlığı, 19821983 Öğre İCİn de gecerll zannedersem. Bu pürüzıerln en önemlisi tım yılmdan itibaren 200 okul can güvenliğim sorunu, sen da daha temel eğitim uygulamasma geçilmesini kararlaştır (özür dileyerek söylüyorum) dı. benim kadar temkinli davranMilli JEgıtım Bakanı Hasan madın » Sağlam, 67 il'de 200 okulda te Ali Yurtaslon Türkiye'de cun mel eğitim uygulamasına iliştonın fasist o'madığını söylekin olarak eğitim kurumlanna diği, teröristleri ezecek dediği gönderdiğl genelgede, geçen icin oeşine düşülduğunü kenöğretim döneminde altı il'de disine oyunlar tezgahlondığı seçılen 10 okulda temel eğitim bellrterek şöyle devam etti: uygulamasına baslandığını ha «işt* bu şartlar oltında şu tırlattı «Bakanlıtcça, temel egl anda Türklye'ye gelmek cok titn okuUannda görevli yönetl ri ve öğretmenlerden bir kismı zor kardeşim. Bu konuda acık 19821983 öğretim yılından ön ve kesm güvenceler almadan ce uzmanlık kursuna tabi tu Türklye'ye gelemiyecegim. ama tulacaktır.» dedi. şu andaki bazı olrlşlmlerlmin Genelgesinde temel eğitim osomıeuna bağlı olacak bu, dakullarımn yönetlci, öğretmen, ha olmazsa Hademin burada uzman, teknik ve yardımcı per almmasını Isteyeceaim. Bltmem sonel ihtiyacımn önce U im biliyor musun burada ifade verkânlarıyla karşılanacağını kay mem mümkün. deden Sağlam, il imkânlany la karşüanamayan ögretmen ihtiyaçlannın Bakanhga büdirilmesini istedi. Milli Eğitim Bakanı Hasan Saglam'ın temel eğitim uygula rnasına geçilmesi kararlaçtın ANKARA, (aa.) Genellan ofcullarda, 19821983 öğrekurmay tklnel Baskam Orgetim yıhna başlamadan önce neral Necdet öztornn, Boman ber ttirlü baknnonanm işleriya Milli Savunma Bakanı Bi nîn yapılacağını belirttîği ge rinci yardımcısı ve Genelkurnelgesine göre, iş egitiml (iş may Baskam Korgeneral Vave teknik eğitim, tanm, öcaret »tie Mtlea'mn davetlisl ola«v ekonomisi) dersleri için ge rak Romanya'yı resmen ziya *ekli,olsa lsUk (atelye) ders ret etmek Uzere dün Btlkreş'e 9. 8 gitü. Ürdün Veliahtı Hasan Bin Tallal: Ekonomik ve sosyal işbiriigini gelistirmek zorundayız tigina inanan Ulkeler oMuğunu söyledi. Türkiye ile Ürdun arasında imssalanan ışgücü anlaşmasırjdan duyduğu memnuniyeti be llrten Tallal, iki Ulke arasında ekonomik ve sosyal işbirliğinin geliştirilmesinin zorunlu olduPrens Hasan Bin TaUal'ı Yeğunu açıkladı şilköy Askeri HavaliBianı'nda Ürdün Kralı Hüseyın'in DevBaşbakan Bülend Ulusu ve öte let Baskam Orgeneral Kenan ki ilgıliler askeri törenle uğurEvren ile yakın temasta olduladılar. gunu belirten Prens Tallal, Başbakan Ulusu, Ürdün VeKral Hüseyin'in Türkiye'ye y» liaht Prensınin hareketinden ön pacağı ziyaretin, iki ulke arace yaptıgı konusmada, Türkiye sındaki işbiriigini daha da peile ürdun arasında ımzalanan kiştireceğini kaydatti. işgucü anlaşması ve ktlltürel de Lübnan krlzi ve Körfez sağışım programırun, iki Ulke vaşına da değinen Tallal, LUbilışkilerinin her alanda gelıştınan'da bulunan Israil birUkle* rilmesi yolundaki ortak arzurinin çekilmesinin ve Birleşmiş nun yeni bir öraegi olduğunu Milletler kararlarma uyulması söyledi. nin çok önemli ve acü bir duBaşbakan Ulusu, Hasan Bin rum olduğunu belirtti. Tallal ile başta Lübnan krlzi ve Körfez savaşının da can kay îranIrak savaşı olmak Uzere bı ve kaynak: Israfının önlenbölgesel ve uluslararası sorunmesi açısından biran önce solar üzerinde de yararlı görüşna erdirilmesi gerektiğine işamelerde bulunduklan belirtildi. ret eden Tallal, Lübnan krizt ve Körfez savaşmda ortaya çıÜrdün Veliaht prensi ite blr kan can kaybının ılımlı ve mer çok konuda benzer görüşleri keziyetçi rejimlerin zaranna. paylaştıklannı söjleyen Başbir durum ortaya koyduğunu bakan Ulusu, Ürdün'ün taklp et beUrtU. tiği gerçekçi politika ile uluslararası alanda saygınlık kaÜrdün Veliahtı Prens Hasan zandığını, bölgede sürekli bir Bin Tallal, İslam Konferansı barış ve kalıcı blr istikrarm ve diğer uluslararası alanlarda yerleşmesi yolunda etkili ve de yapılacak girişimlerle bu iki ğerli gayretler sarfettiğini kay 'savaşın sona eıeceğine tnandetti. dığını bildirdi ve bu çerçevede yüksek seviyede bir toplantı ya Ürdün VeUahü Prens Hasan Bin Tallal da konuşmasında, pılması gerektiğini vurguladı. Türkiye ile Ürdün'ün insan hak Ürdün VeliahU Prens Hasan larının korunması ve ülkelerin Bin Tallal, Başbakan Bülend güvenliğinin sağlanması gerek ülusu'yu da Ürdün'a davet etti. tSTANBUL, (a.a.) Basbakan Bülend Ulusu'nun resmi konugu olarak türkiye'ye yaptı t,ı ziyareti tamamlayan Ürdün Velıaht Frensi Hasan Bin Tallal, dün özel uçağı ile ülkemizden aynkü. 3 günlük bebegin ölümünden kim sorumlu? Deniz SOM Bir yılhk evli, 23 yaşındakı Ayşe Aydın, dokuz ay on gün karnmda taşıdığı yavrubunü kucağına alamadan yitırdi. Ayşe Aydın'ın, lohusa yatağinın yanındaki beşıkte olması gereken 3 günlük bebek, artık toprağm altında yatıyor... 3 temmuz cumartesiyı 4 temmuz pazara bağlayan ge ce sancılan daha da artan Ayşe Aydın'ı saat 02'de Esnaf Hastanesi'ne kaldırmışlar... Ailesinin anlattığina göre, nöbetçi olması gereken doktor hastanede değilmiş... Tam 7 saat sancılar içinde kıvranmış genç anne adayı... Sabah O9.'da ebelerin «müdahalesi» ile doğum olmuş Vücudunun rengi biraz «mor» bir erkek çocuk dünyaya gelmiş. Doğumha nedekiler bebeğı kundaklayıp yarım saat kadar elden ele dolaştırmışlar, ailesınden müjde bahşişlerı almak ıçın... Fakat, aıle bebekte bir anormallik olduğu nu sezmiş... Esnaf Hastanesı Başhekimı Mehmet Ali Işığıgür'ü pazar günü saat 17.30'da evınden alarak has taneye getırmişler... Başhe kım «Birşey yok...» demiş. Içi rahat etmemiş ailenin. Cerraiıpaşa Hastanesi'nden bir doktor çağırmışlar. Cerrahpaşalı doçent. bebegin yoğun bakıma ahnması gerektiğini bildirmiş... Pazartesi gecesi saat 2l'e kadar. bebeği yoğun bakıma alabı lecek hastane aramışlar. So nunda Pakize Tarzi Doğum Kliniği'nde yer bulabilmişler. Burada bir akciğer filmi çekilmiş, 9 bin lira ödemişler. Dışandan bir doktor gelmiş. 4 bin lira vermişler. Solunum sisteminde bir bozukluk olduğunu öğrenmişler... Kliniğe ödedikleri 45 bin liranın karşılığmda da 20 bin lirahk fatura almışlar... Doğum olayı sırasında bebegin akciğerlerine su dol duğu için solunum sıstemi yeteHnce çalışmayınca kaçınılmaz son gelmekte geclkmemiş; ölüm... 7 temmu2 çarşamba günu bebeği ziyarete gittikleri za man hem haberi. hem de ga zete kağıdı ile <paket>lenmış bebeği almışlar. Evet, bir gazete kağıdına sarıh bebek dedesınin kollannda sonsuz beşiği mezara götürülmüş... Yaztnın. buraya kadar olan kısmında Aydın aılesinın bize anlattıklannı «miş.Jü' zaman fiili kullanarak aktardık... Olaym bundan sonrasınfi özellikle Esnaf Hastanesi'ndeki bulunmayan nöbetçi doktor olayını araştırmak da bize düştü.. Soruşturdukça ortaya ilginc durumlar çıktı... Esnaf Hastanesi Müdürlü ğü 3 temmuzu 4 temmuza bağlayan gece Doğum Ser•vlsi'nde Dr. Fuat Kanabelll'« nin nöbetçi olduğrunu söyledi. Kendisi ile görüşmek istediğtmiz zaman hastanenin kadrosunda bulunmadıgmı. Süleymaniyo Doğıımevi'nde çalıştıgım blldirdiler. Dr. Ka mbelU'yi Süleymaniye Doftumevi'nden aradık. fakat böyle bir doktoru tanımadi(Arkam 9. gayfndal Yalnız adam: Zeki Müren B BODRUM MEKTUBU r r 200 okulda daha bu yıl temel eğîtim uygıılamasına geçiliyor ODRUM coşkulu günlerden bırini daha yoşıyo'. Şehırlerarası ve uluslorarası, otomatık telefon kabinlen konmuş ısKele alanına, açılış yapılacak. Bırısı oteKine soruyor «Paşa geidi mi?» adam parmağıyla gostererek «...İşte.» diyor. Zekı Müren'i gostehyor. Zekı Müren'in Bodrum da ıkinci adı Paşa. Oysa adamın sorduğu PTT 1 Gene Müdürü olan Paşa. Sonradan durum anlaşılınca gülüşüyorlar. Yetkiliierin Konuşmasından sonra kurdelalar kesıldı. Açılış yapıldı. Sonra PTT Paşosı Bodrum Paşasını. Uk konuşmayı yapmak üzere, otomatik telefon koblnlne davet ederken, «... Sanat güneşimlz Sayın Zekl Müren'i. ilk konuşmayı yapmak üzere, otomatiK telefon kabinine davet ediyorum* dedi. Kabıne giren Zeki Muran Bursa'dan annesinı aradı. Annesı karşısındaydı. Bu en cok mutlu bir an olmalıydı. Artık annesıyle cabuk Konuşmanın yolu acıldığı ioın yüzünde mutluluğun izleri varaı. Akşam Han restoranda yanyana gelince sordum. «Bir an oısun yalnız kglamıyorsunuz?.» durgun bir yüzle dönüp bana baktı. Be;ı ekledim «İnsanlar sizi bir an olsun yalnız birakmıyor.» Mustafa YEŞİLOVA Orgeneral Öztorun Bükres'e gitti almış bu kule. Vaktın akışı içinde kuleler onarılırken, İngiliz kulesı de restore edlimlş. Şövaiyelerin ahfodmdan gelenler. Londra'da bir kulüp kurmuşlar, özellikle de Bodrum Kalesi'yle ilgilenıyorlar. Klübün Genel Sekreteri Mr. Hamish Forbes, burada konleranslar düzenlerken. bazı etnografık eşyalar da getirdı Müze yetkililerl de bunları on altıncı yüz yıl yaşamına uygun olarak düzenledı. Bugün Bodrum müzesinln an ilginc kulesı İngiliz kulesidir oer«... Yalnız bırakmıyorlar ama, ben ge sek yerıdir. Antık şövaiye g>ysıleri, korsanne de hep yalnızım. Çevremde oluşan bu ka ların bayrakiarı, Osmaniı aöneml eşyaları Zırhlar. kılıçlar ve daha bir sürü sanat eselcbaiığın yakıızlığıma bir etkisi olmuyor.. ri. Bugün Bodrum kalesınde. restorasyonu Güluşler bıle yürekten değil, hep yüzeysel. yapılmamış tek kuie Alman kulesı Alman Ben hep yalnızımdır Yeşilova. Çevremdekı turıstlerin kafası hep buna takılıyor «Alman bu kalabalık nedlr?...» demek adı gibi zeki kulesi neden bakımsız.» onlar bir bıt yeniği olan bu ınsanın yoinıziığını Bodrum bile craya dursun bız de kendi görüşlertmizl acık elınden alamamış. Oturduğu tabureden iniıyoruz. «Bir kez kulelerin en sağlamı Alsonları seyrediyor, kalaoadğın içinden dalman kulesi. Almanlar her malı sağlam yapgınlığı onu alıp, gecmişin savaş aıantarına götürüyor olmalı. Bu savaş kazanılmış mı tıkları gibi, bu kuleyi de cok sağlam yaptnışlar. ötekl kuleler yıkıma uğradığından, dır? Bılemiyoruz. icimden. bu iıginc Insanın yaşamı, belgesel bir roman olmalı. ya en kötjj duruma uğrayanı en öne alıp restore ediyonız. Şimdlde sıra Alman Vuleslnzılmalı diyorum. Onunia oramıza bir sürü de. Üstelik bu kulelerls başkalan llgllentyor cdam doluyor, bir grup onunla resim ceknma Almanlar sadece soru soruyor...» tırmek tstiyor. Bu nazik insanm do kimsevi kırdığı yok. Resim işl onun icln bir dert olAlman turistlerin bu glbl sfizlerle tatmalı. Ünlü olmak kolay olmasa gerek. Boo min olup olmadıklarını bilmiyoruz. Ancak ıum'u seviyor. Artık Bodrumlu oımuş. Bod ondan sonra bu konuda ilginc şeyler olmarum iyi eoluk alınan yer, Özellikle de ünlüva başlodı. Bunlara hayret eden de en cok 'er icin. Müze Müdürü Oğuz Alpozen olmalı. Blr" Bodrum müzesinde Inglllz Alman reko gün mözeye bağışlanon eşyolann sondıklar bati: Birind Dünya Savaşmda bombalanan ı acıldığında. Afrika'da yaşayan ne kodar Bodrum kaleslnde, en buyük hasorı Inglllz boynuzlu hayvan varsa nopslnln başlan. K'ulesl görmüş. Tam Isabetle ağır yaralar (Arkan 11. sayfadai
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog