Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

12 TEMMUZ 1982 ***• Cumhuriyet 11 (Baştarafi 12. Sayfada) munîazam Işlenmlş olarak çıktı Şımdı muı»nin bir odası bu boynuzlarla dolu. SayıSı do ılgınç tamı tamına 99 parça ve yuzferce boynuz Bunlarda ayrr olarak bır de Arslan allesı var, Canlıdan forksız işlemış bakışları etkıleyicl. Muze Müduru kıs, kıs gü/uyor. cAlmon kulesine koyacağız. Bu da Aimanların bağışı Mllyonlar değertnde bir kolleksiyon » dıyor Sonro da ne duşunuyo ruz dlye anlamaya calışıyor Ben eğlllyorum arkaaaşımın kulağıno, bak dıyorum Alman lar kulelerınln tomirı sono bırokıiaığmdon blzo pezevenk dedlrtmek ıcm bu yüzlerce boynuzu gonderdlier 8u kez urkadaşım kohkahalarla eğılı/or kulağımo bfrşeyıer söylemeve cülışıyor «. .Olur mu canım, bunları Alman kulesine koyacağız ya.» Muze Mudürune soruyorum. Bunları kim gonderdı dlyerekten Bızim guluşumuze o da kotılryor «Blr Alman, ama Türk asıllt bır Alman. İnglllz kuleslndekllerl görünce blz da BODRUM MEKTUBU blrseyler gonderellm demış va Işt* bu kıymetli kolleksiyonu gondermfş. Muz« Muduru sevinçten uçuyor, amo blr sorun daha ortaya cıkıyor. Alman kulasinde bu kadar boynuz nasıl sergilenecek, ustelık Almonya bir Afrlka devlotl de değıl » Bodrum'a vurgunlardan Azra Erhat m hastclık haberi yazın çevresını cok Ozuyor Mahalll gazeteierde cağrılor yapıyor «. Bolıkçı Eyuboğlu orfık yok Senln de Dizı yalnız bırakmoua hakkın yok. Maviler gone baş kaldırdı, onlann dlllnden sen onlarsın Gsmilar ardınca köpukler salındı, ak kopukten sen anlarsın. Çokertme'de Çakır Ayşe'nin ocağı kıillenmiş, ateş yakmaktan «an anlarsın. Gökovaya yolculuklar başladı, yol culuğun mavısinaen sen anlarsın » dıye rekten. Teknelor msgnları sıcağo tutsak djşmesln diye sulara toşıyor Bodrum da cenlzle insanların <ardeşlığl bu mevslmde bır boşko türlu, yaşarna sevıncmi payıaşıyor olmalılar... DlSK DAVASI IBaştaratı 12 Sayfada) rak alındığım, gazetelerde yajınlsmıı totcğrafın emnJyette çekılmış olduğunu anlatn Aıe % Vaıgıç sadece gözetim altına alınıs tanhıne ıhşkin boîıimu zapta ge çlrerek, aynntıh açıklama yapmasma ızin vermedı «Spekulasvonu nasıl düzeltebilınm? » şeklindekı ıtlrazı uzerıne ılgllı yerlere dilekçe hakkı olduğunu bildirdi Yargıç daha sonra «Sı>asi \e ekonomik goru$un nedJr?.» sorusunu jonslttı Işıklarm bu soruja yanıtı ozet le şoyle oldu «Bugun çagımız blr bakuna örfftitlenme ile ifade edllen bir çağdır. Aile duzejinden Blrleşmi; IVtflletlere kadar uzanan bir örgtitlenme ağı »o/ kommıdıır Uzay çafını yasayan geztgenimhut ytnt buluşlsr bil« ki îisel olmaktan çıkmıs. orşııtlenme kapsamına mrmiftır Kımi örgütlenme'er insanlıgın esenliği ve muthıluKu içın bfnblr ıcttçIUk fçındr çaba liarcarken. kimi oretitlenıneler de tiint srnetlerin bir avuç Insanın eliade voğunlaması uğruna akıl almaz kotülukler üretnorlar Btıgun insanlar açiık ve «efaletle kıvranırken. hatfa dun?amıı ban brtlgelerlnf ölfirken. dünvamız birkaç defa vok olabılecek silah stoku ile barut fıçısı haline eelmlftlr V luslararası dfizevde orgvtlenen tekellrr, dbnyavı lava? ha« kısı altında tutsrken, ulusal ve uluslararası sendikal orRÜtleıuneler barışın çuvencenl olmavs devam etnırktedirler İyyeri. iş kolu, ulusal ve nluolararafti durevde birlik, davanışma ve mbcadele deyimleri ile ıfadesinl bulan emekçilerin oreütiı ^endikalar, ıiavasa kan*ı barıs, insan baklannı ve demokram'vi «avunuynriar Bu trün ıcüdulmek istemeven işçiler, ulkelerinin idnetlmfnde soz ve karar sahibl olnıak, demokrasilerde l'ir baskı un stını olan sendikaîarjnı oziffirce seçme ve dcmokrasf sınırları içlnde mıicadele hedeflpıini belirlemek Istlvorlar. Bu nedenle tLO'nun 87 savılı sendikal tıak ve ozffür Ibkler) güveace altına alan uluslararaaı sozleıjmesinc rağmen, sendlkaJar kapatdıyor ve sendfkacıiar tutuk* lanıyorlar. Bugiın bu şartlar altında dahi gerek Şllı, ge rek Polonja, gerekse dunyanm bafka yerinde tutukiu olan sendifcacıların dzgürlüklerlne kavusmasmı «ivunuyoruın..» SÜRECEK (Ba?tarafı 1, Sayfada) yasa Komisyonu yetkılilennden edindigi bilgiye göre, asgari ücretin belirlenme btçimi de Anayasa'da yeni esaslara ba&landı. Buna gore. asgan ücret tesbıtınde «is kollan Ue bölgelerin sos yal va ekonomik özelIUderi» dikkate alınacak. Yetkıliler. maddenin Ana ANAYASA NIN ACİKLANMÂSI yasa'da aynen yer alması halinde. «Sosyal ve ekonomik ÖzelIUderi gözönünde bulundurularak, Turkiye'nüı ekonomik bölgelere göre aynlabileceginl» belirtuler. Böylece. döğişik «sosyal ve ekonomik özellikJer ta$ıyan bölgeler içın ayn ayrı asgari ücret saptanabılecek. Çalısanlar arasında ücret dengesızlığmın gıdenlmesi amacıyla da Anayasaya bır hukum konuiduğu belırtılıyor Yetkıhler kamu kuruluşiarında «işçl ve memur» statüsunde çalısanlar arasın daki «flcret, aylık ve sosyal yardımlardaki» dengesuliklerın giderilmesinin Anayasa güvencesı altına alındıgını belirttıler Savfada) n Uzerlnde karşılıklı gorıiş alışvenşı yapıldığı ogrpnıldı Gdrüşmeler stırdurulürken Yunan tarafının henuz iki ülke arasmdakı soruniarm çonjmü amacıvla «muzakereler»ın baş latılması konusunda açık bır ta^ır takmmadığı ve bu kararı da D'$ıslen Bakanbnnın top lantı^ına bırakma epılımı içın de okluğu Ankira va ulai?an haberler arasırda Ankara Rorü?m»ler)n içerığı Inkkmda bu açamadn bir a Ciklama vipmıvor GHrüsme ler Mrasında Türk ve Yunan tarnflannın trıtumlannda Rb ze çarpan bır nokta Atına nın «Vloratorvum llanı»ndan %oz ederken Ankara nın morator vum somlÇunu kuHanmama sı ve görusmeleri salt ıkılı ı lışkılprı iyiJe'stırme amacı cer çe^esmde deŞerlendfrmesı Ankara, görtlşmelprin başın dan berl sessiz kahrken Atma hafta ıcindPkı son acıklatnasın da horhanp bir anlaşmayiık konusımun çıkmadıiîım belırterek ıvımser bir hava yaratma çabası ıçmde gozuktu Gel Relelım, aksamadan vürutulen gorüşmelere kar?ı!ık bunu Turkiye ile Yunanıstan arasın da diyaloğun başlatıldığı ş>"k linde değerlendırmenin murakün olmadıftı belirtıhvor • Bafra Nufus Memurlugu'ndan aldığım nufus cuzdanımı yıtırdım, hukumsuzdur Harun YIGIT Atinaı (Bsstarafı Libya'daki Türk (Baştaratı 1. Sayfada) rolu Botterdam pıyasasında pazarlamak ıstemış Sonuç Yapılan hesaplar dogruysa 1 5 mılyon dolar lık bır zarar Bu bılgı o onenlerı de tartışmah hale getirdı Turk ışadamlarının dunyanın bır ulkesme karşı bır kerp de «alarakh» duruma geçmış olmaları. ya da geçtıklennı ılân edebılmelen Turk kamuoyu ıçm çok ilgmç bır olaydı 1950 lerdenben belkı de ılk defa ele geçen bu olçudekı bır fırsatı değerlendlrmekte, nerkes bırbı ııyle yarış ettı Alacaklarımız Alacaklı olarak alacaklanmızı alabılmemız Alacaklanraızı alabjldıgimiz takdırde yapabileceklerimız Başbakan Yardımcısı Turgut özal bu hava ıçmde genıs bır heyetı toplayarak, hazıran ortasm da Lıbya'ya gıttı Resmi heyete ek olarak, Libya'da ış yapan bazı ışadamlarımı/ da uçaklara doldular Trıpoh'ye varıp Özal in temaslarını ızledıler Goruşuldu Protokoller ımzalandı. Bazı muteahhıtler Bunlar yetmez. Alacaklarımızı alafailmemiz güçtür dedıler Bazıları şıkâyetçılere karçı çıktılar Canıro, uzun etmeyin. sıkıntılar geçicıdlr. İşte geçinıp gıdıyoruz îşler bu kadar dallanıp budaklanınca bana da yol gorundu Daha dogrusu, Genel Yayın Muduru Hasan Cemal yolu bıldırdı Libya Tnpoh Tarhuna Mısurata Lıbya'ya 11 yıl once, 1971 nısanında gıtnuştim Albay Kaddafi'nın Bursa Kaphcalannda ıstirahat eden Kral îdris"! devirıp ıhtılal yonetımı kurmasmdan bır buçuk yıl sonra O zaman Turkıyeden Lıbya'ya doğrudan doğruya uçak yoktu En kısa yol Roma uzenndendı Hatt& çogu defa uçaklar, ya da uçaklardaki yerler denk gelmedığı içın Roma'da gecelenıyordo. Şımdı ıkı ulke arasında maaşallah her hafta Turk Hava Yollarıyla Lıbya îtalya Yollannm peşer dırekt seferı var Çogu da tamamen dolu oluyor Bazı ışadamlan gıdıp gelırken bu direkt yolu tercıh edıyor. Bazısı da bıraz uzun olmasma rag men, once Zünh'e gidıp, Cenevre'ye uğrayarak oradan aktarma yapmayı Çünku Lıbya'da yapılan ışlerle ılgih bazı faaliyet de, Avrupa'dan yurütulu yor Daha sonra anlatacagım, malzeme alımı falan gıbı Ben de başka bır mesleksel nedenden biletımi gidı? gelış Zürih üzennden aldım L/çaga, bıneceğım gun «Lfbyalı» bır arkadaşıma rastladım «Lıbyab» dedığım. Turk de, Lıbya'da ış yapıyor Ben de haftaya gidecegim dedi. Ama direkt uçakla gidip direkt uçakla döneceğim.. Bu defa huzuru tercih ettim Huzur mu? Evet. îsviçre'ye uğrarsam. kanmda bır surat bir surat.. Halbukf doğrudan gidıp gelınce hıç itiraz yok. Istedigin kadar git.. Istediğin kadar kal. Tabii Libya belli. tsviçre'den geçmezsen ne bir kadeh bir sey İçebilirsm. Ne b)r kulübe gıdıp dogru dflrüst müzık dinleyebilirsin Ne de başka bır şey. Akşamları sadece can sıkmtısı. Tabiı erkekler sıkılırsa da kadmlar rahat eder Sen de abartıyorsun Karım da öyle diyor. Aslmda benım sağlıgımı düşünuyormuş Libya'da karaciğerim dınlenıyormuş» Dogrudürüst uyku uyuyormuşum. Yüzüme renk geliyormus.. Saghk kuru yani.. Ama, nele dönüşte. tsviçre'de bırkaç gun kalırsam. butün bunlar boşa gidiyormus Neyse bu defa kangasız OISUA dedim. Direkt gidecegim Ben Zunh üzennden gıttım ama, «sağlık küru» Zunh ten basladı Çunku uçak Lıbya Hava Yollan uçağı Lıbya'da hangi koşullar varsa, uçakta da var Başlaıı yeşıl . lacıvert melon şapkalı uzun eteklı, çok cıddı hostesler içkı yenne boi vıtamınlı meyve suları ikram edıyorlar Pılotlar, Kaddafi'nın «msanm kendi milletlnln dilı esastır» ılkesıne uygun oJaraJc, anonslarım sadece arapça yapıyorlar Okumak ıçm dagıtılan gazeteler de sadece arapça... Yanı o dlli bılmeyenlenn, anonstan kaç bm metrede uçtulclarını oğrenıp akıllarını ona takmalan, ya da gazetede canlarını sıkarak bır haber okuyup smirlenmelerı olasıhğı yok . Tam bır tevekkul lçıne girtp kendınızi kaderinite bırakıyorsunuz .. Ben de böylece dalmış uyumuşum . Gozumü açtıgımda, pilot da bır şeyler soyîuyordu ama, Akdeniz'i geçıp Libya kıyılarma yaklaştıgımızı, cam dan aşağıya bakınca anladım Uçaktan bakışla 11 yıl öncesıne göre bır degışıklw gönlnmuyor Masmavı denızin Lıbya kıyısı, göz alabıldığine uzanan yüzlerce kılometreljk (coğrafya bılgime göre 1900 kılometrelık) ıssız bır plaj sanki .. Nazım Hıkmet: «Oyle sonsuz ki, deniz kıyıları ber gece hepimız yanyana uzanıp yaldızlı kunılara yıldızh suların türküsüntt dınleyebihrız > derken bunu sankı burası için soylemış . Yalnız gecelerı belkı ıyı de burpda gunauz leri ne yaptlacak' Mevsun normallerıne göre sıcak lık 46 derece Ve o sonsuz» kıyıda ınsanın basmı golgesme sokacagı agaç sayısı da fa/la degıl Hele kıyının gerılerıne dogı*u bakılınra goru len renk sadece kum rengı Herhalde Fizan ı d<ı aşarak Çad'a, Sudan a kadar da bdyle (Coğrafya Lıbya nın Kuzey Guney arasındakı en uzun yerı de 1500 kllometre toplam yuzölçumu 1 mılyon 766 bın kılometre Yanı Turkiye nın ıkı mıslınden haylı fazla Bazı bdlgeıerde 3 bm metreyı aşan daglan da var Ama asıl ege menlık çöllerde Ve «ekillr» arazi oranı. teorık olarak «ekilir hale getirilebilir» sayılan toprakıar la birhkte yüzde 5'ı asmıyor Şans şurada kt Lıb ya'nm nüfusu, buyuklügune göre degıl Sadece 3 mılyon ötekı şan& ıse malum Petrol Ama bu konudakı guçlukler de malum ) Bu bakımdan bu 1900 kılometrelık «p!aı»ın çok büyük bır bölümunun şıırdekı «imaı»a uy ması bır yana, üzerinde bırkaç buyuk turıstık sı teyı banndırması bıle en azından şımdılik hayal sayılır Yalnız, kıyının uçaktan ve U7aktan görunıişu 11 yıl önceslnden farklı değıl ds yaklaştıkça hele Tripolı üzenn» alçaldıkça, bazı değışıklıkler de goze çarpmaya başladı. Huzur yolu Uçak Kıyı Mavi Sertifika'nm gücü, üzerindeki imzadan geliyor* Paranızı koruyan ve güvenli gelir sağlayan îş Bankası'nm imzasından. .Türidye IşBankası ınızın, Jinizın enıııiyetidir. YABIN: SANTÎYELER... İŞ BANKASI TÜRKİYE (Baştarafı 1 Savfarta» bır'de vapılacak TDK Yonetım Kurulu uyelen ile Kurum öyelerlnden olusan heyet, Anıtkabır'i zfyaret ederek. kabre çelenk koyarak ve Ataturk'ün manevi hu7u runda saygı duruşunda bulunacak. Daha sonra TDK 9alonun da 18 Tflrk Dıl Kurultayt toplanacak Kurum Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Tu TDK'nin 50. ran'ın konuşmasiyla ^'i'acak olan KuruRav'da H^s,. kanlık seçımınden «nnra, Yarkurul seçımi yapılaıa!< Kurultayda aynca TDK' nda 50 üvelık yıhnı doîdudan 10 öyeve 50 yıl hırmpt şildl verılecek Üç gün sürecek olsn Kurultay'a Yönetim Kurulu nun fkı yıllıfc çalısmalanna Hiîkin bır yazanak sunulacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog