Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAR1 Menemen Olayı ve Kubilay KEMAL ÜSTÜN hteme Adrest: Türkocağı Cad. 96/41 CAĞALOĞLU. ISTANBUL 3. BAS1 EDERİ: 125 TL. Cumhuriyet 59. Yıl; Sayı: 20813 Ytmns NADt 20 TL. 12 Temmuz 1982 Pazartesi ÇAĞDAŞ YAYINLARI KÜLTÜR ÜZERINE Her aydını yakmdan ilgilendiren yapıt EDERÎ: 200 TL. lsteme Adresi, Türhocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU ISTANBÜl Doç. Dr. EMRE KONGAR Anayasa'nm açıklanması carsamba gününe kaldı Anayasa taslağınm yazımı tamamlanınca komisyon üyeleri 24 saat düsünecekler ' ANKARA, (CumhurlyetBü rosul 1982 Anayasa taslağımn Komisyon Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı tara fmdan 14 temmuz çarşamba günü bir basın toplantısıyla açıklanacağı bildirildi. Komisyon yetkililerlnden alınan bilgiye nörs, Anayas& taslağınm çarşamba guaü Danışma Meclisi Başkan lığı'na verilmesiyle birlikte basına açıklama yapılması duşünıllıiyor Ancak son an da bir engel çıkması haiin de taslağm açıklaraasınin ^ecikebileceğı de belirtilıvor. Aldıkaçtı'mn, taslağı bir basın toplantısıyla kamuoyuna acıklayacagı bildiriliyor Anayasa Komisyonu'nun dünkü toplantısında «Devlet Konseyi ıle «yargı» bölümlerl gözden geçırildi. Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak görev yapacak olan Danışma Organı'na Cumhuriyet Divam», «Cumhuriyet Konseyi» veya. • Devlet Konseyi» isimlennden hangisinin verileceği dünku toplantıda belirlendi. Bir yetkili bu organ hakkında gazetelerde çeşitli haberler çıktığını ancak bunun kesin olarak yan n (bugün) belirleneceğini söyledi Aynı yetkili Cumhur başkam'nın admda cumhuri yet kelimesi bulundnğuoo bildirerek «Devlet Konseyi» denilmesinin en uygun şekil olacağmı söyledi. Komisyonda maddelenn redaksiyonunun bitmesinden sonra taslağm komisyonun tüm üyeleriyle. birlikte baştan sona okunacağı, taslak üzerinde 24 saat düşünu leceği ve Danışma Meclisi Başkanlıgı'na verileceği bildirildi. Bir komisyon yetkilisi, «tç tüzük önerisinin Genel Kunıl'da görüşülmesinden son ra üyeler bizi kutladılar. GP nel Kurul'da bir komisyon fanatizmf yapmadığımızdan dolayı bizi kutladılar. Biz dpmokratı?. Hicblr sınırlamaya taraftar değfiiz» âadı Danışma Meclisı'ne daıma says;ıh olduklannı bıldiren yetkili. Anayasa taslagmm Danışma Meclisı'nde görüsül mesi sırasında üyelerin komisyona güvenerek hareket edeceklerinden emın bulundu&unu da sözlerine ekledi ANKA muhabırimn, Ana< Arkası Sa. 11 Sii 1 de) LİBY^DAKİ JÜRK MÜTEAHHİTLERİ "..Alacaklı olarak alacaklarımızı alabilmemiz,, • Uzun zamandır söylemeyi unuttuyumuz sözcükleri Libya sayesinde yeniden hatırladık 1Olay. mayıs ortasından başlayarak guncel oJdu: Libya'dan Türkıye'ye donen ışçılentnizden bir bölümu. Müteahhttler bize ücretlerimizi ödemıyorlar dıye feryad ettı Bazı müteahhitler Ne yapahm. Libya'dan alacaklarımızı alamıyoruz» dediler Libya'nm Ankara'daki temsiicısı Libya'nm kimseye borcu yoktur. Müteahhlt ler aldıkları paralan işçilerine vereceklerine başka yerlerde kullamyorlar dedi. Buna muteahhitier cephesinden ıtıra/lar vukseldi Nasıl olur. aylardır istihkak alamıyoruz Bu arada bazı avukatlar çıktı Bir kısmı ışçmın alacağmı müteahhıtlerden. bir kısmı da muteah hitlerın alacağını Libya yonetıtnınden «kanun yo Dünya Bankası* Türkiye'de şeker fabrikası kurulmasını istemiyor ANKARA, ICumhuriyet Bürosul Dünya Bankası •Maliyet yüksekliğî» gerefe çesiyle Türkiye'nin şeker ün retiminden vazgeçmesini ö> nerdi. Dünya Bankası tarafındaö •Türklye'nin sanayileşm e v* ticaret stratejisi» ısımli ra« porunda şeker uretimi iç Kertdine yeterli olmayı niac'avan politikalar g rtpn peririlmelf» rienilerek. Türkıve'nin şeker üretiminden va7sermfsı fftfendı, Ş«ker üretırninde "eni teknik1 lerın gelişti&inı dPt>o'ama vm (Arkosı 7, Sayfada) Menkal Kıymetler Kurulu bugün DM üyelerinin Anayasa'yı inceleme süresi azalıyor • DM ÜYELERt ANKAR.V DVN AYRILTRKEN, GATAJM METtN OLARAK VERSE DE BİZ DF TATtLDE BULUXDUĞUMUZ YERDEN ÖĞRENSEK DtYORLARDI. Kastelii, Bîmtas ve Mentas büroları cçJıyor \NKARA (AXKA> TaS fıveleri kararlaştırılan Ban ker Kastelli. Bimtaş va Mentaş adlr finnnsnıan kuruluşlannm îstanburda» k! tnerkez büroları bugun. açüacak ve burada çalışma va baslayacak. Menkul Kıy metler KuruIIan savcıhklar (Arkası 7. Sayfada) AKAKAT ASKEKLERt İLE KKÖ Hderl Yaser Arafat bir yandan Bevrut'ıın boşaltılmasına iilşkin göruşruelerl yörütiuken. bir yandan d» gerflla mevzflerinl styaret edprek adamlanna tnorsl veriror. Fotoğrafta Arafat. gerlllalarla konuşurken görülüyor... Betül ÜNCULAR ANKARA tlk toplantısını yaptığı 23 ekim 1981'den bugüne dek 107 yasa tasarısı iie 21 yasa önerısini görü şerek kabul eden Danışma Meclisi bugünden itibaren tatile girdi. Danışma Meclisi üyelerinin 2 ağustos pazartesi günü göruşmeye baş layacaklan 1982 Anayasası taslağını inceleme amacıyla yapıldığı bildirilen tatile üyeier tasJagı alamadan çıktılar Bazı üyelerin. «Anayasa taslağı kendilerine verilinceye dek çalışmalara devam e(Arkası 7. Sayfado) Triooli KÖRF 5 FKÖ, barıs planını Fransa ve Suudi Arabistan'a verdi Filistinli gerillalara henüz yeni bir vatan bulunamadı Çatışmalar yoğunluk kazamrken Filistinli gerillaların açtığı ateş sonucu bir İsrail kampı, bir hastane ve Başkanhk Sarayı isabet aldı. Dtş Haberler Scrvlsi Filistinli gerillalara bir yurt bulmak için diplomatik girişimler sürerken, dün Filistinli gerillalarla İsrail birlikleri arasjndakf çatışmalar yoğunluk kazandı. J •• 1 FMstinliler, îsrail işgalinln başlamasından bu yana ilk kez olarak İsrail yanlısı Hristiyar; Palanjistlerin denetimi eltındaki Doğu Beyrut'u top ateşine tuttular. Pilistinlilerin açtığı eteş sonucu Beyrut'un akaryafcıt depolannın bulundugu bölgenin isabet aldığı bildırillyor. israil topçu birliklerinin ateşine roket ve havan topuyla cevap veren Filistinli gerillaların bir İsrail askeri kampma isabet ettirdikleri, bir hastane ite Lübnan Başkanlık Sarayı'nda hasara yolaçtıkları gelen hsber ler arasında. İsraij askeri kay naklan, açüan ateşte yaralanan lar olduğunu belirttiler, ancak bir sayı vermediler. îsrail birlikleri ise, Batı Bey rut'a günboyu topçu ateşi açtılar. İsrail ateşi sonunda kentin yerleşme birimleriyle mülteci kamplarınm bulundugu "kesim lerde büyük yangınlar çıktıgı bildiriliyor. FKÖ'NUN BARIŞ PLANI Filistin Kurtuluş örgütll, Ba tı Beyrutta barışm sağlanması (Arkası 7. Sayfada) .V«C$V* V ~ MEYAK faizini düsürmeye Maliye Bakanlığı yetkili degil .[•*:?&• ^ '>v.: I *"> Kenan MORTAN İZMİR, MEYAK fonu 3demesindeki faiz düşürme ka rannda Maliye Bakanlığı yet kisfnin tartışmalı olduğu belirlendi. Yapılan saptamadan MEYAK kesintilerinin Merfcez Bankası «emanetler» hesabında gözüktügü ve bu açıdan B» kanlık yetkisinin salt «kora(Arkası 7. Sayfada) Öğretim üyelerinin yüzde 78'i YÖK uygulamalarını olumsuz buluyor 413 öğretim üyesinin katıldığı «tesadüfi örnekleme» yöntemiyle yapılan anket sonucuna göre Akademi öğretim üyeleri YÖK konusunda üniversite üyelerinden dalıa olumsuz. ANKARA, (ANKA) Yüksek öğretim Kurulu'nun(YOK) bugüne kadarkı uygulamalarının üniversite ve akademi öğretim Uyelerintn büyük bölümti tarafmdan «olumsuz» bulun diığu ortaya çıktı. Üniversite ve akademılerde yürtltülen aras tırma sonucunda, üniversite öğretim üyelerinin yüzde 79'unun, al:ademi öğretim üyelennin ise yüzde 91'inin YÖK uygulamala nnı «olumsuz» olarak değerlen dırdikieri belirfendi. Türk akademi yaşantısını yeni bir anlayışla sürdUrmek amacıyla kurulan Yüksek öğretim Kurulu'nun üniversite ve akademilerde, gerek uygulama. gerek kuruluş biçimi açısmdan nasıl karşılandığını saptamah için ANKA Ajansı «tesadüfi ör nekieme» yöntemiyle 413 Univer site ve akademi öğretim üyesı ve öğretün Uje yardımcısına bir anket uyguladı. Araştırma, TUrkiye'deki öğretim üyesi ve öğrenci sayısı açısından büyük 1960 dogumlular Anayasa referandumu icin oy kullanabilecek • SEÇMEN KÜTÜKLERtNtN YAZIMINDA KÎMLtK OLARAK GEÇERLt SAYILACAK BELGELER AÇIKLANDI. 766 bin kUometrekareUk yüzölçUmüyle, Tündye'nin iki katından daha fazla toprağı var.. Ancak bu toprağm «ekilebilir», ya da «ekilir hale getirilebüir.» böliimfl, yüzde 5'i aşmıyor. Ülkenin beslenme açısından bir şansı. sağlıklı blr niifus sayımı yapılamadığı için ancak tahmln yoluyla beiirlenen nüfosunun 3 milyonu aşmaması.. Öteki şansı ise malum: Petrol... Ama şlmdi bu konuda bazı güçlükler var.. Nüfusça gelişmiş şehirler, daha çok 1900 kllometreyp yaklaşan sahil şeridl üzerinde.. Büyük bölUmü kumsal olan bu sahilin turistik amaçlarla kullanılmafli olanağı ise çok sımrlı.. Çünkü sahilin büyük bölümiinün eerisinde sadece çöl var. luyla» tahsil etmeye hazır olduğunu ilân etti. Bazı işadamları daha barışçı öneriler ortaya atölar Libya bize borcunu ödemiyorsa. biz ondan petrol satın ahp başkasina satalım. Yalnız bu arada öğrenildi ki, hızh bir gırişımct bu fikri daha önceden aklına getirip uygulamaya bile geçmiş. Libya'dan aldığı bir tanker pet (Arkası Sa. 11. Sfi. 7 de) TOPRAĞI ÇOK AMA... Ubyanm 1 mnyon Italya 3. kez Dünya Kupası'nı kazandı MADRtD, (Cumhuriyet) 12. Dünya Kupası'nı finalde Federaı Almanya'yı »1 yenen İtaiya kazandı. İtalya'ya som altından yapümış kupayı üçüncü kez kazandıran maçuı gollerim 57. dakikada Rossi, 68. dakikada Tardelli ve 81. dakikada AltobeUİ sttüar. F. Almanya'nin tek golünü ise 82. dakikada Breîtner kazandırdı. Madridin Santiago Berna»beu stadında yapılan karşüasmayı îspanya Kralı Juan Carlos, Kraliçe Sofla ile Italya Devlet Başkan Sandro Pertini, îspanya Basbakani Leopoldo Calvo Sotelo ve P. Almanya Şsnsölyesi Helmut Scbmidt de blediler. UABEBİ ODAK e n v e ı ı m M çoğunluğu elinde bulunduran 5 ümversıta ve 3 akademide ger çekieştırıldı. Bu üniversite ve akademıler, Ankara Unıversitesi, Hacettepe Unıversıtesı, OrANKARA, (a.a.1 Yüktadoğu Teknık Üniversıtesi, Issek Seçim Kurulu Başkaıu tanbu) Ünıvsrsitesı, Istanbul Teknık Üniversıtesi, Ankara İk Orhan Aydın, anayasanın tısadi ve Ticarı İlımler Akahalkoyuna sunulması sırademısi, Ankara Devlet Mühen sında, 1960 doğumlu yurttaş dıslık ve Mımarlık Akademısı, lann, doğdukları aya bakılYıldız Devlet MühendısliK ve maksızin oy kullanabilecekMimarük Akademısı'nden oluş lerini açıkladı. tu. Aydın, konuyla ılgill ola66'sı yonetıcılık görevınde bu rak Anadolu Ajansı muhabtlunan 176 öğretun üyesı ıle 237 öğretim üye yardımcısı, bu arinin sorulannı cevaplandıraştırmaya konu olan 7 soruyu nrken. kasım ayuun ilk ya cevaplandırdı. Araştırmaya karısında yapılacak halkoylatılarüar, «YOK'iin bugüne kadar masında. 20 milyonu aşkın td uygulamalarında aldığı karar yurttaşm oy kullanmasının lan, yüksek öğretimimiz açı(Arkası 7. Sayfada) smdan genel olarak olumlu bu Inyor musunuz?» sorusuna yüz de 78 oranında «hayır», yüzde 11 oranında «evet», yıne yüzde 11 oranında da «fikrim yok» karşüığuu verdıler. Bu soruda öğretim üye yardımcılaruun, öğ retün Uyelerıne oranla daha fazla «hayır» karşıüğı verdikieri gözlemlendi. • GÖRÜŞMELERDE DIŞİŞLERI BAKANLARININ «YÖK'On çıkarttıfı yönetme lil: ve kararlardan, Yüksek BİR ARAYA GETİRtLÖğretim Yasası'na aykırı görMESİNİN KOŞULLARI dükleriniz var nu?» seklindekı HAZIRLANIYOR ıkinci soruya yüzde 67 oranında «evet», yüzde 12 oranında ANKARA, (Cumhuriyet Buro«hayır», yüzde 21 oranında «fik sn) Ttirkiye ile Yunanistan rim yok» karşılığı alındı. Bu arasında ilişkilerin iyileştırü. arada öğretim üyelerinin, öğ mesi amacıyla bundan bir süretim üye yardımcıJanna oran re önce başlatılan görüşmela YÖK'ün çıkarttığı vönetme lerin önUmüzdeki günlerde de lik ve kararlarda yasaya aykı sürdurüleceği bildirildi. nlığı daha çok bulduklan beAtina BUyükelçimız Fahir lirlendi. Alaçam'ın Yunan Dışişleri yet «ÇesitU fakültelerdeki bölünj küileri İle yürüttügü görüşme ve anabilim dallannm YÖK ta lerde iki tilke Dışişleri Bakan rafından saptanmasuu bUlmsel Jannın biraraya getirilmesi iüzerldJk açısından uygım görii çin zeminiD oluşturulmays çsvor musunnz?» volundaki «o lışüdıft ve bu zeminin koşull» TDK'nın 50. kurulus yıldonumu kutlanıyor ANKARA. (a.a.) TütH Dil Kurumu'nun (TDK) ku ruluşunun 50. yıldonümü bu gün kutlanacak. 18. Türk DÜ Kurultayı da Ankara'da top lanacak. İlk tören yann Anıtka(Arkası Sa. 11. Sü. 7 del Suşehri ve Çorlu'daki kazalarda 16 kisi öldü I SIVAS SUŞEHRl'NDEN KILIÇKAYA BARAJI*NA IŞÇI GÖTUREN ARACIN DEVRİLMESI SONUCU 20. E S YOLUNDA LÜLEBURGAZ OTOBUSUNE ÇARPAN OTO MOBILDE BULUNAN 2 ÇOCUK DA YARALANDL Haber Merkezi Sivas'ın Suşehri yakınlannda devrilen bir işçi minibüsünün uçuruma devrilmesi sonucu 10, Çorlu'daki otobüs . otomobil çarpışmasında da 6 kişi öldü. Sivas'ın Suşehri ilcesinden Kıhçkaya barajuia işçi götüren Turan Gültekin yönetimindeki 58 AR 241 plakalı küçük servis otobüsü. ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Yu murcaktaş mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı. Olayda, mimbüstekj işçilerdett Tekln Özbek, Erdaı Ay. Alim Kospınar. Recep Yaman, Hasa n Güler, Kemai Kaya, Ali Yılmaz, Hanifi Şentürlc Veysel Kılıç ve Ziya Can* tas öldüler. Üçü agır 20 yarah Sivas ve Erzlncan Devlet Hastaneleri'nde tedavi al tına almdılar.. Istanbul'dan Lüleburgaz'a gitmekte olan «Özlem firmasına bağlı Aydın Özbek yönetimindeki 34 NU 680 plakalı otobüse önceki geca çarpan Istanbul plakalı bir otomobilde bulunan 6 kigi can verdi. Çorlu'nun gîrişindekl îtfaiye önünde meydan na gelen kazada, Yaşar Agacyaran yönetimindeki 84 L 4814 plakalı otomobills Is tanbul'a giderken önundekl konvoydan aynlarak süraiw le otobüsün altma girdi. CH layda Mustafa Ağaçyaran, oğlu sürücü Yaşar Ağaçyaran, Gülizar Ağaçyaran, Ra Atina ile görüsmeler sürecek ••••••ÜKeımıl Ö E ZR Bugün 8. sayfada NEGÜZELDİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog