Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAY1NLARI Ben Atatürkçü Değilim NADIR NADİ 2. BASISI ÇIKTI. EDERİ: 200 LİRA hteme AdresU Turhocagı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU ISTANBUL Cumhuriy 59. Yılî Sayı: 20812 Kurucusu: Yunus NADt 20 TL. 11 Temmuz 1982 Pazar 607200(4hat) "Özgürlükler smırsız degil,, Aldıkactı: Daha sıkı görünen bir sistem meydana geliyor Anayasa taslagında lokavt hakkı yer alıyor, hak grevi yok Basın hürriyetine herhangi bir sınırlama getirilmiyor ANKARA, <ANKAaa.) Anayasa Koralsyonu Başkaru Or han Aidıkaçtı vent Anayasa. mn temel ilkelerlni Norveç radvosuna açıkladı. Aldıkactı, yeni Anayasada yer alacak Özgürlükler konu sunda, «şimdl daha sıkı çflrü nen bir sistem mevdana sretlriyoruz. Hürriyetler bahslnde» dedi. 1961 Anayasasına göre, •nirklye'de özgürlüklerden sı nırsız trir şekllde yararlanma. nm mtimktin oldugu ızlenımı nın venidıpıni kavdeden Al dıkaçtl, «Bir sistem eetirmeye çahştık Bu sistem muvacehe sinde kimse kalkıp artık dlye mevecek Id: (Ben Isteoigfmi vapanm)» şeklinde konuştu Aldıkactı, a a 'ya vaptıgı açık lamasıyla ilgıll haberde de Konseyın 40 Uyeden oluşacağı belirtUdi Cumhurbaskanı ve basbakan olaganüstü hal ilan edebilecek Cumhuriyet Konseyinin 4 0 üyeden olusması muhtemel Aldıkactı, çaüşma hayatıyla llgıli olarak, «sadece işçilere grev hakkı vermek. işvere nin bovnıma ip tııtmak demek ti» bıçimınde goruşlerini belirtrikten sonra Anayasada lo kavtm da bir hak olarak yer aldığını açıkladı Prof Orhan Aldıkactı, Ana vasa çalışmalan konusunda, «Patates toplamıvoruz» şeklinde konustu ve «Ben emin ol madıgım bir metnt aşağı ver mem, dnce ben bnzalayip baka caçım metnl herkes okuyacak Diyecegiz kl herkese, ve meiri de burada ylvecekslniz Otunıp hep beraner oknvaca£ıx. Papazlar gibl..» dedl Anayasa Komisyonu Başkanı Orhan Aldıkactı, bir soruya yanıt verirken de, hükUmete «ekonomlk kriz» «anarşik o lavlar» ve «savaş» durumunda ABD, Filistinlileri kabul etsin diye Suriye'yi iknaya calısıyor Q Israil Basbakan Yardımcısı: «Diplomatik çabalar sonuç veriyor. Sanınm yakında Beyrut'un boşaltılması için aniasma olacak.» Dış Haberler Servisl Israil bırltklerı ıle FKÖ gerıliaları orasında öncekl geoe meydana gelen carpışmalarda 50 klşının olduğu, 100 kışının de yaralandığ. bıldırıldı ABD'nln Ise, FKÖ gerlllolarını ülkelerıne kabul etmeler! lcin Surlye'll liderlerl ıkna etmeye calıştığı Dildlrıldı Başkan Reagan ın özel temsllcısı Habıb'ln danışmanlarından Morrıs Draper Suriye yonetımı ıle göruşmek amacıyla dun Şam a gıttı FKÖ'nün Beyrut göruşm» lerındeKl temsilcısı ve Arafat m danışmanı Hanl El Hasan da, BM Barış Gücu denetıml sağlanana dek, gerıllalann kent ten ayrıimayacaklarını soyledı FKÖ Dışışlerı yetkıllsı Faruk Kaddutnl, BMyl Lubnan soru nu Konusunda daha etkln rol oynamaya çağırarak Beyrut 1 KONYA, (Cumhuriyet) çın ongorulen cok uluslu tamTÜMOSAN'ın Konyo'do kurulu pon guclerın ve ABD birlıkleolan traktor motorlorı fabrlkarının BM denetımmde gorev sında dun saat 18 30'da cıkan yapnnasını ıstedı yangında Hk behrlemelere göKaddumı bu açıklamayı, Pere 100 milyon liralık zarar mey rez De Cuellar ıle olan bir dana geldı saatlık gorüşmeslnden sonra Faorıkanın motor test bölüyapt' munde henüz bılınmeyen bir Fransa Lübnon'ın resmı ısnedenıe cıkan yangın Konyo teğı üzerine, Beyrut'ta oluştuItfaıyesmln müdahalesl ıle rulacak uluslararası tampon 23 30 da kontroi altına alındı guce katılmaya karar verdlğlnl Tesl3lerm onanlmasmo ka<Arka«n » dar gececek 78 aylık süre lce TÜMOSAN'ın fabrikasında yangın: Zarar 100 milyon «olağanustü hal İlan etme» ye' klslnin verüdığini açıklayarak bu üç olağanustü hal nedeni ni ayrı ayrı maddeler halın de mi yoksa tek madde ola rak mı düzenleyeceklennin bel 11 olmadığını soyledi. Aldıkactı. Norveç radyosu na verdıgi demeçte. sorulan özetle şöyle yanıtladıSORü Anayasa'da yurt dı şındaki TUrk vatandaşlanyla ılgili bir düzenleme yer alıyor mu'. YANIT Devletln yort dı finda cahsan bütün işçilerin haklanm korumakla görevll olduğu bir Anayasa hükmu hallne getirlliyor. Bunu artık devlete kesin bir yiık olarak veriyornz. * S O R U yenı Anayasa'da özgürlüklere ve bu özgürlük lenn kullanılışına ilişkın nasıl bir düzenleme öngörülüyor? YANIT önceden. TürkiTe' de özfürlüklerden aşagı yuka n sımrsız bir şekilde yararlan manın mümkün olduğu Ileri sUrulfiyordu. Bu iddiayı orta dan kaldırdık Bir sistem getirmeve çalıştık. Yanl bu sistem muvacehesinde kimse kalkıp artık diyemeyecek ki: «Ben istedıgımı vapanm» Benim kanatime eöre esklden de söyleyemezlerdi ama söy lüyorlardı. Şimdi daha sıki çörünen bir sistem meydana ffeörmeye çalıştık. Hürriyetler babsinde, ama Syle basın hürrlyetlnin sımrlanması falan sözkonusu de&il, bir gazetede yazıyor, alâkası yok. atmış, an lamadan atmışBu hususta Alman Anayasa suıdan esinlenilmiştir Alman Anayasası'nın 18. maddesini bill yorsunuz. Onu daha ıreniş bir hale getirmeye çalıştık. Türklye'nin ihtlvaclanııa daha iyi cevap vereceği kanaatindeyiz Ama bu meclisten geçocek, Konsey'den geçecek kendilerlnln takdirlerine kalmıs, biz kendi duşüncelerimlzi bu < Arkası Sa U Sü. 4 de) LİBYA'DAKİ TÜRK MÜTEAHHİTLERİ Altan OMEN Libya'da iş yapmak isteyen sirket sayısı 112. Bunlardan 9O'ı mukavele, ya da pro tokol imzalamış Bazısı memnun. bazısı sikâyetci.. Iibyalılar da aynı.. Bir iş adamı bir Türk yetkilisine «Böyle giderse Libya'dan tası tarajh toplayıp» giderim deyince. yetkili «Yani bankerler gibi mi?» diye sordu Yann Cumhuriyet'te Tekel iscilerinin ücretlerîne yüzde 910 zam yapıldı Karayollan işçilerine yüzde 67 dolaylannda ücret zammı yapılması düşünülüyor. Basın kesiminde de bazı sözleşmeler yenilendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) YUksek Hakem Kurulu, Tekel lşyerlerlnde çalışan İşçilerin toplu sozleşmelerinl yenüedi Yenllenen toplu sozleşmeyle Tekel lşçllerinin ücretlerine brüt vüzde 9 ile yüzde 10 arasında zam yapıldı. Tekel sozleşmesinde. eskl sozleşmeyle verilen sosyal yardımlarda bir artış sağlanmazken, Yüksek Hakem Kurulu'nun ışçi temsılcileri bu karara YHK'nun 1982'de biten toplu so? leşmeler için bellrlediğl vtm âe 15 artı 3 bin liraük ilke kararlarına ters olduğu geı rekçesiyle karşı çıkblar. Yüksek Hakem Kurulu. Karayollan Işyerlerinde ça iışan İşçilerin de toplu sözleşmelerini oncelikle ele aldı Müzakereleri tamamlanan, ancak henüz imzalanamayan toplu sozleşme ile Karayollan işçilerinln ücretlerine yüzde 6, yüzde 7 dolaylannda zam yapılması düşünülüyor. Yüksek Hakem Kurulu ayrıca MKE, Sümerbank ' ve Etibank ile basın kesiminde Cumhuriyet, Milliyet, Tercüman, Hurrivet gazeteleri ve Hürriyet Haber Ajansı, Tifdruk, Binbirdirek matbaaları toplu soz leşmelerini yeniledi. Toplu sozleşmeler İle bu işyerlerinde çalışan çeşitli sen dikalara üye İşçilerin ücretlerine ve sosyal haklarına zam yapıldığı bildirildi. nsinde motor testleri TÜMOSAN'm Aksoray'dakı motor fab rıkasında yapılacak *» U Sü. 1 de) Anayasa taslağının son 1520 maddesi yazılıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkactı «Anayasa taslagı kesinlikle salı günü Danışma Meclisl Baskanlıgı'na verilecektir» dedl. Prof Aldıkactı Cumhurlyet'in sorulannı yanıtlarken Anayasa taslağının Başkanlığa verilmesinden sonra 13 temmuz salı gttnü veya çarşamba günü bir basın toplantısıyla Anayasa taslağını açıklayablleceğlnl söyledl. öte yandan Danışma Meclisl Anayasa Komisyonu, ya7imı tamamlanan tas lagın maddelerini redakte ediyor 15 20 maddenln redaksiyonundan sonra Anayasa taslağının Danışma Meclisl Başkanhğı'na sunulacağı bellrtlldi Anayasa Komlsjonu Sözcüsü Prof. Şener Akyol, çalışmalarınm sonuna geldiklerini çok az Işleri kaldığını soyledi «Obiektif blr şev yapmak istiyoruz» diyen Prof Akyol, 1 5 2 0 (Arkası Sa 11 Sü 5 dp) Akdeniz Tekstil Fabrikasına alacaklıları haciz koydurdu ADANA, «Cumhuriyet Gü ney tlleri Bürosu) Sosyal Sıgortalar Kurumu'na 90 milyon liraya varan btnktnış ışçi prım alacağından dolayı yaptıgı başvuru üzervne 5 Ashye Hukuk Mahkemesı'nce Iflasma karar ve nldıkten sonra üretame kapatılan Nuri Sabuncu'ya aıt Akdeniz Tekstil Fabnkası'nın mal varlığı, alacaklıları tarafından kapışılıyor. özellikle geçen sezon alarak işledıgi pamuğun alacaklılannm oluşturduğu çok sayıda kişi ve şırkete büyük çapta borcu olan Ak denız Teksül Fabnkası'nm büro malzernelen dun ıcra yoîuyla alındı Ssbab saatlerinde fabri(Arkası Sa. XI. Sfl. 8 de) Ermeni eroin kacakcıları ile FKÖ işbirligi yaptı Isveç Savcısı «FKÖ'nün kaçakçüıktaki rolünü çeşitli yönlerden inceliyoruz» STOKHOLM, (AP) tsveç' te çıkan «Eıpressen» gazetesi, polıs kaynaklanna dayanarak verdlğı haberde, PKÖ'nün Er menı kaçakçılan İle lsbırlıgı yaparak İsveç'e eroin sokru gunu bıldırdl. «Expres«en. gazetesi bu ko nuya ayırdıftı dbrt sayfahk usnuı yazıda, îsveç'te şimdıye kadar ortava çıkanlan en bu ytlk uyuşturucu madde kaçak çılığında, FKÖ Rerlllalarının Beyrut'tan Stokholm'a esrar kaçıran Ermeni kaçakçılan na yardım ettığıni ileri sürdü tsveç savcısı Jerry Martinger bu konuda AP aiansına yaptığı açılkamada «Kaçakçılık nlarında FKÖ'nün rolünii çe şltli jrönlrrdpn lnceliyoruz.» dedl Ancak Martinger, «Expressen» gazetesinin haberlne iliskin aynntılı bilgı vermeyt reddetti «I2xpressen» gazetesinin haberine göre, FKÖ gerillalanndan vardım gördüSü ıleri stl rülen Ermeni kaçakçılar «Shoe maker» çetesı dıye bılınen Ermeni kaçakçılık örgütünUn üyeleri Bu örgüt bazen ayak. kabılann ıçınde eroin kaçırdı ğından îngılızce'de ayakkabıcı anlamına gelen «Shoemaker» (Arkam Sa 11. Sü. 7 de) Bir Isveç gazetesinin iddiası: NEGL Yann . IKemalÖZER Cumnunyet te Kastelli, menkul değerleri 7 ayrı yöntemle pazarladı ANKARA, (Cumhuriyet fiu rosu) Kastelli A Ş Mentaş A. Ş ve Bımtaş A Ş bankerlık kuruluşlannm faiz borcu olarak verdıklen «alındı makbuzlanndan» ver gı kesılmedığı. bu yuzden de Kastellı'nın son altı aydan ben «vergi kaçırdığı» one suruluyor. Kastellı'ye aıt bankerlık kuruluşları 1981 yıh sonuna kadar kendılennden menkul kıymet alan mudılerıne faız borcu olarak taahhütname» verdıler Belırlı bir vadede faızın ne mıktarda ödeneceğını gosteren taah hutnamelerden. yasal ola rak faızden alman gelır ver gısı stopajı Kastelli tarafından yapılıyordu Ancak Kas telli kuruluşlan 1981 yılı şu bat aymdan ıtıbaren söz verdıklen faız borçlan için «taahhütnamevermekten vazgeçtıler Bunun yerıne anaparanın ahndıgıru gösterır bir «aiındı makbuzu» dü zenledıler. Faız alacağı ıse tasarruf sahıbı ıle Kastelli arasında oluşturulan bu belge esasma gore «dzel» olarak odenıyordu Ancak malıye uzmanlan «alındı makbuzu»nun yasal' olarak faız karşıhğı bir belge olma dığını bu yuzden de Kastellı'nın bu belgeler ıçm faız gehnnden alınması gereken vergıyı kesmedığını belırttı(Arkası Sa. 11. Sü. 2 de) 5 ABD: Avrupa'nın Türkiye'yi suclamasına katılmıyoruz VNASMNGTON, (AP) ABD Dışışlerı Bakanlığı Insan Hakları konusunda Turkıyeyı savu narak, beş Batı Avrupa ülkesınln Turkıye'de Insan hakları nın cığnendlği yolundakl ıddla larını kabul etmediğınl acıkla dı ABD Dışışlerl Bakanlığı sözcusu Oean Flscher bu konuda yaptığı acıklamada şoyle dedı «Bu beş ülkenin Turklye'yl Avrupa Insan Hakları Komlsyonuna sıkayet etme kararını doğ ru bulmuyoruz, Turklye'de bazı Insan haklarının clğnenmesı olayları olabilir Ama unutmomalı kl, Işbaşındaki re|im, Turklye'de Insan haklannı tümuyİ9 clğneyen ve demokraslyi yıp ratan terörizmin kokunü kazırnışttr. Bu gerceği gormezlikten gelmek, soruna dar acıdan bakmaktır Turkiye de halen slyasal faaliyetlerie basında kısıtlamalar surmektedır Ancok, hukumet lytnıyetle parlamenter demokrasiye donme çolışmalannı surdurmektedir ABD, bu konuda Turk hukumetıne guvenmektedlr.» To Vima'ya göre Türk Yunan moratoryumu imzalanacak Stelyo BERBERAKIS ATINA Iktidar yanlısı «To Vima» gazetesi. «Türkîye'nln, Yunanistan'ın iM ölke arasındakl moratoryum Snerllerine yönellk yanıtlannı önümüzdeki 48 saat içtnde bildlreceğüıi. belirtü. Gazeteye göre, Turkiye'ntn Atina Büyukelçisl Fahlr Alaçam ile Yunanlstan Dış Işlerl 'îakan Yardımcısı Yumanis Kapste arasmdakl dîpfctnatik görOşmeler. önümüz •skl hafta içinde Ankara *o Atîna'da vayınlanacak bif (Arfean Sa. M. Stt. 4 d«> Kastalizasyon «Kastelli» adı artiK dilimlze iylce yerleştL «Kastelli» adı ıle birlıkte «Guvenli yol seçtim deyışl de mall ve ekonomik geçanışlmi/e malolmua bulunuyor. Tanhçıler. yann bu «Kastelli» adı ıle «Guvenli yol seçmek» kavramlan uzerinde hiç şüphesıs dertn (Arkası 0, Sayfada) Kadın ev sahibi para ödemeyen kiracısını tabancayla vurdu ANKABA, (aa.) Ankara'mn Çlgdemtepe semtinde oturan Zeynep Çörtuk adın da 37 yaşlanndakı kadın, ktrasını ödemeyen kiracısı Servet Mestan'ı tabanca ıle vurarak ağır şekilde varaladu Servet Mestan Numune Hastanesı ne kaldınlarak te davi altına alındL Zeynep Çörtük tabancası Ue birükte ypkalanarak adaleto tesüm edildJ» Turist var Turizmvok NurerUöurlu . tuizrnpofticasL .şırketfer. .rehbersonjnu Kastelli olayından sonra piyasaya 52 mîlyar lira sürüldü ANKARA, (ANKA) Banker Kastelli adıyla tarunan Cevher Özden'ln yurt dışına kaçışından ve Banker Kastelli, Büntaş, Men taş adlı bankerlık kuruluşlannm tasfiyeslne yonelinmesmden son. rald haffa içinde, Merkez Bankası tarafından piyasava 52 milyar lira birden sUrüldügü belirlendi. Merkez Bankası'nm Resml Gazete'de yaymlanan haitalık bilançolannda yer alan bilgilere göre, 1825 nazlran tarıhtert a rasındakı bırinci hafta ıçmde piyasaya 13 milyar lira, 25 hazı ran 2 temmuz arasmdakl ikinci hafta içınde ise piyasava toplam 39 milyar lira sürüldü. Merkez Bankası bilançolan, piya aya sürülen 52 milyar liranm 26,7 milyar lirası nm bankalara aktanldıgını ortaya koyuyor. Orhan Gencebay: sekızına sayfada j Bunun 12 milyar Urası, btl vuk bolümüyle KasteUi olayı nedemyle nakit sıkmtısma dtışen bankalara doğrudan Merkez Bankası tarafından aktanlan kaynakîardan oluşu vor. 15 milyar lirası ıse zı raat Bankası'na aktanlmış go rünUyor. 35 kurus göze 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog