Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ebubekir Hazım TEPEYRAN BELGELERLE KURTULUŞ SAVAŞI ANILARJ Yepyeni açıklamalar getiren bu yapıtı ilgıyle okuyacaksınız» EDERÎ: 130 LİRA Isteme Adresi: Türkocağı Cad 39/41 CAGALOĞLU İSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20811 ÇAĞDAŞ YAYINLARI SAİRLER DÖVÜŞÜR MEHMED KEMAL'in ilışkileri, anılan, söyleşileri.. Bunca yılın birikimini sıcak bir ilgıyle okuyacaksınız. Uteme Adresi: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Türhocağı Cad. 39/41 EDERİ: 220 LJRA Kurucusu: Yunus NADt 20 TL. 10 Temmıa 1982 Cumartesî Anayasa taslağı dün de DM Baskanlığına sunulamadt IJBYAWKİ Aldıkaçtı: Taslak TÜRK en gee salıya verilecek MUTEAHHİTLERİ ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Anayasa taslağının bugiın Danışma Meclisi Baş kanlıgî'na verılemeyecegi bildirildi. Anayasa Komisyo nu Baskanı Prof Orhan Aldıkaçtı «Anayasa taslağı ya rm veya pazartesi günü verilebilir. Sah günü yttzde yüz» dedl Buna karşı Datuşma Meclisi Başkam Sadl Irmak ise. Aldıkaçü'nın beyanlarına dayanarak taslağm bugün verilecegini Genel Kurul'da söyledim» şeklınde konuştu. Bu arada, Anayasa Komıs yonu üyesi Prof. Feridun Er gin îstanbul'da Anayasa üzerinde yapacağı konuşmalan hazıılıyor Anayasa taslağımn Danışma Meclisi Başkanlığı'na verılmesi konusunda hafta ıçin de çeiışkılı açıklamalara ta nık olundu. Anayasa Komıs yonu başkanı Prof Orhan Aldıkaçtı. geçtığımız çarşam ba gunu gazetecılerin sorularını yanıtlarken taslağın başkantığa verıieceğı zaman konusunda «Hiçbir şey söyleyemem. Allah bilir» ya nıtını vermıştı Prof Aldıkaçtı. «Devletin resmi ajansında yaptığı açıklamalarm da zaman konusunda 5 tem muz ve 7 temmuz tarihlerinin verildigi» hatırlamasmı da «İşte böyle. ben bir sözü bir sözünü tutmayan birisi miyim?» sorusuyla karşıladı. Kastellizedeler için yöntem belli oldıı Tasfiyeyi yapacak 3 kurulun üyeleri belli oldu ANKARA. (Cumiuıri.yet Bürosu) Maliye Bakanhğımn başvurusu üzerihe Bakanlar Kurulu, Kastelli kuruluşlarınuı tasfiyesi için 3 ayrı «Menkul KıjTnPtler Kurnİn»nu görevlendirdi. Kunıllarda bir başknn iki üye görev yapacak. Bakanlar Kurulu'mm, Besmı Gazfetede dün yaymlanan karar rma göre, Bankçr Kastelü Men kul Değerler Ticaret A.Ş. tasf:yesi için lctırulan 1 numarah kurulvın başkanhğma Müşavır Maliye Müfettişi Kemal Civelek. iıvelıklerıne de Malive Bakanlıgı Geürler Kontroldrleri Yük sei Kadıoğlu ile Ahmet Kavak getirildi. Mentaş MenkuJ Dtv ğerler Ticaret A.Ş. için oluşturulan 2 numaralı kurulun ba1? kanlığana Bankalar Yernınli Mu rakıbı Mesut Şışman, üyelıklerıne de Maliye Bakanhğı Crlirler Kontrolörleri Güner Ünsal ile emekli Asken Yargıtav (Arkası Sa. 11. Sü. 4 ö » Altan OYMEN, Türk müteahhitler Libya'da ne yapıyorlar? Türk ekonomisine katkılan, başarüan, sorunlan... Cumh urbaskanı referanduma basvura bilecek ANKARA <a.a.) Danışma Meclisi Anayasa Komis yonu Başkam Orhan Aldıkaçtı'dan alınan bilgiye göre, «Komisyonun çahşmaları, genel knrul toplantılan ve Iç tüzük düzenlemelerl dolayısıyla aksamıştır». Bu arada Komlsyon Sözcüsü Şener Akyol'un rahatsızlıgı da, çalış maların daha önce bellrlenen süre içlnde tamamlanmasını engelledl. Komisyon Baş kanı Aldıkaçtı, Anadolu AJansı muhabirlnln dün konuyla ilgili sorusunu ceAvrapa vaplandır?rken, «GörevfmlParlamentosu zi tamamlamak fçin aralık sız çalışıyoruz. Ancak eide kararı olmayan nedenlerle bfr gecikme meydana geldi. Halen yargı ile ilglli bttktimlerin redak.siyonnnu vapıyornz» dedı öte yandan, yenl Anayasanm dibacesinde, Anayasanın «Atatürk ilke ve inkılâplarından llhanı alınarak hazırlandıgı» belJrtfJlyor. Dibacede, Türkiye Cum VNKARA (Cumhurlhuriyetl Devletinln temel 1 1 yet Bttrosu) Ankara, kelerlne de yer verilecekAvrupa Pârlamentosu'tir. nun öncekl gün göröYenl Anayasa U* devlettn şerek katoul ettiği ye temet organiarmdan blrl Federa) Almaıı Muhafa olarak işlevlnl sdrdürecefc zakâr mil)etveklll Uwe olan Milll GUvenlik KuruVon Hassei'ln raporunu lu'nun yetkilerl de genişleesas alan kararı «ehvetllmektedlr. Buna göre, Mil ni $er bir karar» olarak II Güvpnllk Kurulu'na Cum karsüadı. hıırbaşkanı ya da vekill başkanhk edebllecektir. 1961 Ankara. Avrupa ParAnayasası'na göre. Cumhur lamentosu karanna res başkanı'mn bulunmadığı ml bir tepkl göstermeraekle birllkte. slyasl hallerde Kurula Başbakan çevrelerde yapılan debaşkanlık edlyordu. gerlendirmelerde karar Ayrıca, Kurul'un 1961 A üzerınde parçacil bir nayasasma göre «tavsiye» yaklaşımın egemen olnlteliğinde olan kararlanduâu gö?lendl Bunun na da yenl Anayasada «agır nedeni de. kararda Anlık ve isierlik» kazandınl(Arkası Sa II. Sü. 7 de) maktadır. Bu arada. MIII1 Güvenllk (Arkam 9. Savfada) Tahviller sorunu: Hükümet ve sanayiciler salıya toplanıyor ANKARA (Cumhuriyet B(lrosu) Ödeme güçlüğü 1çinde bulunan bankerlerie ilgili kararnamenın yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte mevduat sertifikalarma bulunan çö?üm «Menkul Kıymetler Kurulu»nun oluşması sonucunda uygulama alanma yansırken. tahviller için henüz bir çö'/ümün bulunmadığı konunun gelecek hafta sanayicilerle yapılacak toplantıya kaldığı bıldırildi Dünkü Resmi Gazete"de isirnlerı yayınlanan ve «Menkul Kıymetler Kurulu»nu oluşturaıı uzmanlar, pazartesi gününden başlayarak îstanbul'da çahşmalarını yürütecekler. Üç av lcinde çalışmalarmı bitircceklerl tahmin edilen «Men kul Kıymetler Kurulu» uzmanları, bu süre ıçmde ojeüikle mevduat sertifıkalannm değiştirilmesîyle 11gıli görevlerini yürütecekler. Mevduat sertifikalanna somut çözüm getiren ka(Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Önceki gün Anayasa tasla ğının ne zaman başkanlığa (\rkast ». Sayfada) Pazartesi Cumhuriyet'te Suriyegerillaları kabul etmiyor • Hükümet sözcüsü: Filistinli gerillalar Beyrut'u savunsun # Suriye'nin açıklamasından önce Beyrut'un boşaltılması anlaşmasının yakın olduğu ve FKÖ'nün karayolundan Suriye'ye gitmek istediği bildirilmişts. Suriye Hükümet Sozcusu FKÖ yetkililennin Surıye'de her zaman kalabileceklerini, ancak silahlı 7 bın gerillanın ulkesinde kalmasına olanak bulunmadığını söyledi. Söz cu. gerillalann Beyrut'ta ka larak kenti savunmaları ge^ektiğini söyledi. Amerikan AP Ajansı'nm dun geçtiği bir habere göre ıse Lübnan'ın eski Başbakanı Saeb Salam, FKÖ'nun Lübnan'dan çekilmek için bu ulkede sembolik bir as keri ve siyasi varlık bırakma koşulundan vazgeçtiği ni söyledi. Saeb Salam. an cak Israil Savunma Bakanı Ane| aharon'un halâ Batı Beyrut'a saldırmak istedi ğini belirtti ve «Sharon soru na askeri çözüm getirme ka ranndadır» dedi. Bilindiği gibi, Salam, ABD Baskanı'nın ozel temsilclsi Phillp Habip İle FKÖ lideri Yaseı Arafat arasın da arabuluculuk görevi yapıyor. Sovyetler Birliğı Devlet Baş kanı Leonid Brejnev'in ABD yi Lübnan'a asker gönderme uyansına karşılılc veren Reagan yonetimi Lübnan'a askeri oirlik gonderme konusunda kararlı olduklarını bildirdi BBC raüyosunun haberine gore ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada «Lübnan hüküıneti ile FKÖ'den davet geldiği takdirde ABÜ'nin bölgeye asker gonderme kararının degişmeditl» bildirildi. Açıklamada gerillalarm Beyrut'u boşaltmalanna yar dımcı olma amacıyla Lübnan'a gönderüecek asker sayısmın 1000 dolaylarında oldugu da beiirtlldi Bu arada a.a'nın haberine göre Ftüstinli gerillalann Beyruftan banşçı bir şekll de geri çekilmeleri konusundakl görüşmelerde bazı pürüzlerln mevcut olduğu bildirilirken. Israll ablukası nuı biraz hafifletilmesiyle batı kesünindekl yaşama koşullannın görece rahatladığı belirtiliyor. (Arkası ». Sayfada) Ankara, karara resmi tepki göstermiyor Dış Haberler Servisi Beyrut'un boşaltılmasuıa ilışkin görüşmeler yoğunluk kazanırken, FKÖ'nun Dış llişkiler Sorumlusu Faruk Kaddumi, Londra'da yaptığı açıklamada, Beyrut'un boşaltılmasuıa ilişkin anlaş manın 24 saate kadar tamamlanabileceğini bildirdi. Haberi veren BBC radyo 8U, FKÖ'nüo silahlarıyla Su riye'ye gitmek ıstediklerinı ve Lübnan'da sembolik bir siyasi varlık bırakmak arzu sunda olduklarını bildirdi. BBC'ye gore, FKÖ Uluslar arası bir barış gucunun goze timinde karayolundan Suriye'ye gitmek ıçın tsraıl bir liklerinin de kentin çevresın den daha geri mevzilere git melerini istiyor. Ne varki Suriye hukumeti dün gece geç saatlerde yaptığı açık lamada, Filistinli gerillaları ülkeye kabuı edemeyeceğıni büdirdi. Avusturya'da 4 Türk isadamı 96 milyon dolarlık eroinle yakalandı VİYANA. tANKAJ Turk ış adam? Avusturya po lisince 98 milyon dolar de ğerinde saf eromle yakalan dı Avusturya pousmce saf eroinın13 kilogram olduğu bildirildi Polis, ele geçıri len eroinın «şimdiye kadar görülmemiş miktarda» oldu ğunu açıkladı. (Arkan 9. Sayfada) Doğramacı, rektör adayı göstermiyor 0 Devlet Başkamna suııulucak rektör adayları listesi öniimüzdeki hafta belirlenectk. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Yüksek Oğretım Kuruıu Boşkanı Profesör Ihsan Doğramacı (Jnıversıtelere atanacak olan yeni rektör!er ıcın aday gostermeyeceâını uçıkladı. Doğramacı Devlet Başkamna sunulacak olan ada/ iıstesının onümuzdeKi hofta be'ifleneceğıni soyledı. Cumhur,yetı.i sorularını yanıtlayan Yuksek Oğrenım Kurulu Başkrjnı Profesör Ihsan Doğramacı. Rfiktbı oduy l'Stesımn belırlenmesı ıçın onumuzdekı hofta bir komisyon kuruıacoğını açıklayarak «Ben başkanım, onun Için aday goslermıyeceğım » âedı Doğramacı, adav iıste saptanmasıncio rektör adavlannın sşıt oya sahıp oımosı durumunda, oVunu kullanocoğtnı kaydederek adayiarm belirienınesinde Üniversiteletarası 9tkıde oulunmak ıstemediğln» Kurul toplandi soviedı Venı reklor aday lısteslnın belırıenmesınde gızlı oylama yapılocaâmı belırten Doğramocı. reşkılaf yasa tasansı rle kuruimjst ongorülen 8 venı ünıversiienin kesm olarok bellr lenmesınden sonro llsfenln • MERKEZI VABANCI DIL Sl saptanacağını acıkladı. OoğraNAVINDA BAŞARILI OLAN •nacı ayrıca YÖK üyelennln LAR OOCENT OLABILECEK adaylar hakkmdo bilgı toplama safhasında olduklarını do kaytstanbul Haber Servisi dettı 19 Üniversıte. Rektörü ile Ûte yandan. Vüksek öğre Üniversıte Senatolarının seç nım Kurulu Oyeleri torafından tiği birer temsılci ve Genel gosterıien /enı Rektör adaylokurmay Başkanlıgı'nın seç rı arasında Ankara Universıtetiği bir profesörden oluşan si Rektörlüğu icin halen görev Üniversitelerarası Kurul. de bulunan Prof. Türkan Akdün tstanbul Universitesı yol ve Prof. Ayhan Covdar'ın salonunda toplandı. adı geçıyor. Üniversitelerarası Kurul YÖK Yönetim Kurulu uyeleBaşkam Prof. Dr. Cem'i rfnin yoptıkları önerilers göre, Demiroğlu, toplantıda Ünigörevlenni sürdüren bazt ünlversitelerarası Kurul çahş versıte rektörlerl yeniden aday maları tç Yönetmeliği ile olarok gos'erildiler. Bunlardan Doçmtlik yönetmeliğinin 19 Mayıs Üniversltesl Rektörü taslaJdarının görüşüldügüMuhsln Saraolar, Atatürk Unlnü ve yabancı ülkelerden versîtesi Rektörü Prof. Dr. Hur alınan Doktora, Doçentlik şlt Ertuğrul. Bursa Ünıversiteve Profesörlük ünvanlannm si Rektöru Prof. Dr. Nlhot Balkır, Fırot Universitesı Rektöru esdegerliliğini belirleme esas larmrn saptandığını bildirdi. Prof. Dr. Mustafa Temizel. IsYeni hazırlanan «Doçent tonbul Üniversitesl Rektörü Prof. Dr, Cemi Demiroğ'u ve tt* Smav Yönetnıeligine (Arkası 9. Sayfada) (Arfca&ı 9. Sayfada) DİSKdavası Genel Sekreter Fehmi Isıklar'm • sorgusu basladı Banka reklamları 12 temmuzdan itibaren kalkıyor ANKARA. »Cumhurlyet; Bflrosu) DevJet BaŞ&anî Orgeneral Kenan Evren'ırt tsteği uzerıne Bankalar Bir liği televızyondan bankaî» rm ilanlarının kaldınlması karannı verdi Yazılı basında ve radyoda ki banka reklamları devam edecek, TRT. radyo ilanlan (Arkası 9. Sayfada) tezi Doçentlik Oizide Lou Grant roiunü oynayan Lr Asner ıhanetle suçlandı.. koidırılıyor "Gazeteciler,, dizisinin yapımına son verildi Lou Grant rolünü oynayan Er Asner, Beyazperde Oyuncuları Sendikası Başkanı olarak Reagan'a ödül verilmesine karşı çıkınca ve El Salvador gerillaları na yardım edince CBS Televizyonu diziyi iptaî etti. Lou Grant'in başını yıyen gene kendisi, daha dot usu bu rolü oynayan VVASHtNGTON TRT Ed Asner oldu. Ed Asner, televizyonunun sevilen di patronlannın hiç hoşlanzilerinden «Gazeteciler»in madıklan işlere girişti. babacan, tatlısert kahra Stüdvc ışıklannın ötesinraanı Lou Grant'in başı d<\ gerçek dunyada da dertte. TV diiisi CBS te haksızlıklara dırennjeye. ievizyonunca ıptal edildi. yanlışlıklan düzeltmeye, Her haberi ile ayn bir ga kitleleri uyarmaya kalkış^etecilik dersi veren Los n Ed Asner'in gunab» Angeles Tribune gazetesi çok. Hangisini saymalı? *rfık yaymlamnayacak, Ed Asner'in Uk günahı. Beyaz Perde Oyunculan Sendikası Başkanlığı göre vini ciddiye alması oldu. Bu sendikanın eskı baskan ları Ronald Reagan ya da Charlton Heston gibi Holly vvood ağalanna şakşakçılık edecek yerde, oyuncula rm grevini desteklemesı bagışlanacak şey mi? Hele sendikanın yıllık ödülünun şimdl devlet başka m olan Ronald Reagan'a verilmesine karşı çıkması! Ed Asner'in en affedilmez günahı, E] Salvador1dakl asilere ilaç yardımı vapümasını desteklemesi. Asner, 13 şubatta Washington'da bir basuı topiantısı düzenlemi8 ve El (Arkası Sa. U. S0. 6 da> Haluk ŞAHÎN Istanbul Haber Servisi 24 aralıkta öaşlayan D1SK davasında dun Genel Sekreter Fehmi Işıklar'ın sorgusuna geçıJdı. Işıklar, sosyalist dunya goruşune sahıp oiduğunu. ışçı ve emekçılerın ancak sosyalist bir düzende daha mutlu olacaklarına ınandığını söyledi ve Benim sosyalist düııya görüşüm aynı zamanda yurtseverliğimden kaynaklanmak ANKARA, (Cumhuriyet Burosu» Turk Dıl Kurumu, kurulusutadır. Bu ınanıımı hıcbir ul nun 50. yılını 12 Temmuz paT o n l l l Hs>nıı+ kenin güdümünde olmadan zartesı gunu kutlayocak. a/nı I U f J I U rVUMUI koşullarınk e n d i ü l k e m i z i n da. dünyanın somut kosul gun. 18 Kuruiray da toplanalarını pö?ardı etmeden top cak Caşıtli yonterderı bjyOk lumumuzun deger yargıları na saygı göstererek savıınu önem taşıdığı belırtııen 18 Kurultayo tüm uyelerının kotılmo rum» dedi sı zorunlu olduğu bildirildi Fehmi Işıklar. rarkIş ten aynüna nedenlerine ilişkin Kurum Boşkanı Prof. Or. ŞeraANKARA, (Cumhuriyet soru üzerlne. MC oluşumu fettin Turan. uyelere ıkm» kesr Bttrosu) Toplu Konut Ya nun söz konusu olduğu bir bir tel yazısı gondererek, ensası gereğince. yanndan itidönemde kendilerine göre geli olanların blle Kurultaya baren toplu konut edınmek (Arkası Sa. 11. Stt. 1 de) katılmaları gereğim hatırlattı. isteyenler bankaiarda Yapı tasarru/ hesabı» açtıracaklar. .«STurttaşlar kendileri ya daf kooperatif üyeleri bu ku ruluşlar aracıhğıyla. konut fUKTm m edınmek ıstedikleri ilin nüfusuna ve konutun metreka resıne göre bankaiarda yapı tasarrufu hesabı açtıracaklar. Hesap açtıranlar. belirlenecek olan «Yapı yaklasık UĞUR maliyetmin» yüzde 25'ini üç yıl içinde bu besaba yatıraMUMCU caklarj Hesabı açüran kişi, bir yıl sonra Emlak ve Kredi BanSon zamanlarda. yakın tarthlmlzle ilgili çok kasına başvuracak. Bu basilgjnç inGelemeler yayınlamyor. Doç. Dr. Zafer vuru değerlendlrildikten son Toprak'm «Tfirkiye'de Milli tktlsat» adJı lncelera Toplu Konut Yasası uyamesi, 1908 1918 yılları arasırda siyasal ve ekonnca gerekli tasarrufu topnomik kargaşa ortammda tttihat ve Terakki'nin lamış olan kişinin hak sa(Arkası Sa, 11. Sü. 1 dP» hipligl başlayacak ve kendl<ArkMi 9. Sayfada) TDK'nun kurulusunun 50. yıfı kutlanıyor Fonu'nda yeni uygulama bugün baslıyor Ulusal Tarih...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog