Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

1 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 9 TATLI SULARTUZLU SULAR Işi değiştırmeği düşünüyorum. Çiinkii hu (Baştaratı 12. Sayfada) gülerek «haylaz» dıyoriar. Cın gıbı üır çı> zursuzum; fırtma mi çıkacak, don mu vuracak diye uykum kaçıyor. Yılda 4 O5 O U 0 cuJc, öyle neşeli ki! bin masrafım var, bunu çıkaramazsam, Pekı, neden okumadılar? diye sor ben ne ytyecegim? Sonra seranın içl çnk dum. dısarda 25 derece ise, Okuyun diye direndim ama heves et sıcaktır, Sucuk çibi terHyorum. içerisi 51) mediler, dedi. Nedenini bilmek istersen, derece. Bay Akın'ın beş serası var; her birı «ençler pahalılıktan ötürü okumak isteml4012 metre boyutunda. Böyle bir seranın yorlar. Okusa ne aylık alacak? Bundan kor fiyatı bugtin bir milyonu geçmektedir. Plas kuyorlar. tikle bir sera 200 bin liraya kuruluyor oyYalnızca ilk öğrenimieri var çocukla sa. Diyor ki: nn. Ama plâstik don »lır, veritni yalnızIlk me'ak ettiğim, Bay Kemal Akın'ın ca ilk yaz içindir. çiçekçiliğe nerden, nasıı merak sardığı idı. Seralan satır turizme yatımn yapSordum, söze geçmişinl anlatmakla başla sanız olmaz mı? dı: Güvenlm yok, dedi Bay Akın. Arazl Babası Manavgat'tan gelmiş ufakken, nin dönümü bir milyon. Bir zenginimiz baseferberlıkte gelmiş Antalya'ya. Bahçıvan na öneride bulnndu, «Senin evinin yerine lık yaparlar, sebze yetiştirirlermış. Bir yıl otel yapalım» dedi. On milyonla, yîrrni mi)biber erime yapmış, bır hastalık bu. Zarar yonla katılsam ne olacak? Adam vüz miletmışler. Üstelik o zamanlar sebze ucuza vonlar dökecek bu işe, istediği zaman beni gıdermış. Kalkmış Bay Kemal, bır iş ıçın kovabilir. O zaman ben bu evi. lıu bahçeyi îstanbul'a, Yalova'ya gitmiş; çioskçiliği ılk nerde bulurum. Toprağa güvenmekten başkez orada görmüş, merak sarmış. Dört yü ka çaremiz yok. dır çıçek yetiştiriyor. Zengin midir üreticı? Ne çiçeklen yetiştiriyorsunuz? Hayır, ancak karnını doyurur. Fabrlkası, turistlk tesisi olanlar arasında çı Gül, glayöl, karanfil. kar zen?in. Üretfci zengin olmaz. Kaç çeşit gil! var? Zenginin yaşayışı ile sizinki arasın IJç çeşit: Süpersitat, Bakara, Somya. Hiç birim bilmiyordum. Bay Akın bir da ne gibi farklar var? Zengin seyahata çıkar, ben denize den dertlendı. Neden mi? Çünkü şimdi sebze daha para ediyormuş; üstelik güllin bile ffidemem. Bunun gibi. Buz dolabınız var mı? masrafı sebzeden pahalı imiş, gübre, ilâç Var. lâzımmış. Gübre çok pahah. Lüks sayılır mı buz dolabı? Kooperatifıniz ,var mı? Hayır, gereksinmedlr. (Bu sbzcügu Var. Aracılık eder kooperatif, mpzat ta ihale ile satar, sonra bize fatura yollar. kullandı Bay Akın) kışm neyse, ama yazın Kendi vüzde on alır, yüzde beş de devlet. serada çalışmak bitirir adamı, çnk su kaybederiz. Soğuk su olmazsa olmaz. Yüzde on îstanbul'a kadar araba masrafı. tlerleme var mı Antalya'da? OEVLETCİLİK tYt OLUR Biz dart ekmeği ile büyüdük, çay Bır ağacın altında, gölgede oturuyoruz nedir bilmezdik. Şimdllerde criyim. ytyhn Bay Akm bır ayağını altına aldi: çoğalıyor. Kooperatif, yüz blnde otuı bin lira TUrkiye'de lki ciçek kooperatifi oldupay alıyor. dedi. Bu iş devletleşse iyi olur gunu, çiçeklerin Libya'ya satıldığını, TOUZ Kooperatif yararlı olmuyor mu de yetiştiren Alanya toprağımn çok verimli olmek tsMyorsun Bay Akın? duğunu, Antalya topragınm ise eskidiğint öyle ya.. Araya politlba banşıyor. Bay Kemal Akm'dan öğrendim. obylaraı ardındaki (Baştarafı 1. Sayfada) Turgut'un da katıldığı biU dirilmiştir. Ancah bugüne değin uygulanan ve olumsuz sonuçlan ortada bulunan politika nm sorumluları en bnşta saym Özal ile sayın Frdem'dir. Sorunu yaratan sorumlulann çözümlemede yetkili küınması amaçların saptınU masında büyük etken olabilir. Çünkü bu noktaya gelişte sorumları bulunanlann kendilerini ve sürdürdükleri politikayı kurtarmah için gerçekleri örtbas edecek tutum ve davramşlara yöneU meleri insan tabiatının gereğidir. Türkiye olağanüstü bir rejlmde yaşamaktadır. Kamuoyu bu durumun bilincindedir. Normal bir dönemde hiç bir bakan böyle bir olaydan sonra görevde kalamazdı. Ka binenin içinde sorum.luluğunu dddiyetle yüklenen bakanların olup bitenlerden tedirginlikleri açıkça görulmektedir. Olayın boyutlarım ekonomik işlerden sorumlu olanların küçültmeye çalışmalan belki kendi arılanndan anlaşılabilir: ama, temmuz banhacıhğı başarısızhkla noktalanmıştır. Bundan sonraki dönemde avnı rota üzerinde yürümeye çahşmah daha büyüh bunalımiara yol acabilir. Bankerlerin iflası. küçük bankaları saran bunahm ve bankerzedelerin dramı olayın bir yanını oluşturmaktadır. Olayın öteki yanında sanayi kesiminin tem muz bankacıhğı ile geriye dönüşü çok zor bir dar boğaza girmiş olduğu görülüyor. Bugüne dek ekonomi ve para politikasından sorumlu olanlar, ortaya çıkan faturanın bedelini yurttaşlara ödetme yolunda çaba harcayacaklardır. Nitekim ilk haherler Cumhuriyet'te önerilen çözüm yolunun «Düşük faiz ile çok uzun süre»ye bağlanarak yurttaşın zararına bir niteliğe dönüştürülmek istendiğini ortaya koymaktadır. Bunun içindir ki önlemler alınırken üst yönetimin dikhatli olması gerekmektedir. ••• Acı para Calışanlar.. Sorulan... Sorunlan... Yılmaz SIFAL 12. BASAMAKTA BÎR YILIM DOLDU: SORU: 1925 doğumluyum. 1972'den bu yana Bağ Kur'a prim ödüyorum. Temmuz 198l'de 12. basamağa yükseldim. Halen bu basamakta bir yıl pnm ödemiş durumdayım. Geçen yıl 12. basamağa yükselmek istemiyo>dum. Ancak Bölge Müdürluğü'nden bir görevli emekli sürem doluncaya kadar bu basamaktan prim ödemem gerektığmi söyledi. 1985'de emekli olacağıma aöre bu tarihe kadar primlerimi 12 basamaktan mı ödemem gerekir. YANIT Basamak yükseltilmesı için Bag Kur Yasası, sigortalılara iki seçenek tammıştır. \ Bulunduğu basamaKta 2 tam yılını dolduranlar, yazılı istekle bulunduklannda basamakları yükseltilir. 2 Sigortalılar «gin'ş büdirgesi ile veya sonradan usulüne uygun olarak verecekleri dilekçe ile basamaklarımn ken dıliğinden yükseltilmesini Kurumdan istıyebilirler < Siz bu durumda 2. seçenek*eki kosul ile basamaklarınız, isteğiniz ile süresi dolunca Kurumca yükseltilm;stir. Görüşümüzce emekli olacagımz 1985 yılına kadar primlerinizi 12. bosamak üzerinden ödemek durumundasıruz. Arkadasımız Mehmet Yapıcı'nın haberi bilirkisiye inceletilecek ADANA, (Cumhurlyet Gü ney tlleri BUrosu) Bir haberden dolayı hakkmda dava açılan Adana Sıkıyönetlm (1) Nolu Askeri Mah kemesinde yargılanmaya başlanan gazetemizin Adana Bürosu muhablrlerinden Mehmet Tapıcı'nm dava dosyasmın. bilirkiştce inceleme yaptırılmak üzere İstanbul Sıkıyönetim Knmutanlığı Askeri Mahkeme si Kıdemlt Hakimliğine gönderilmesine karar verildi. Kahramanmaraş'ın Türk oğlu ilçeslne baglı Hacıbebek köyünde yaklaşık 50 yıl dan bu yana Hacıbebekoğlu alleslnin Işgalinde olan 12 bin dekar araziden mah kemece hazine adına tapuya tescillne karar verilen 4777 dönümüntin, topraksız köylülere kiralanması yolundaki istem ve talimat lara yer verilen habere llis kin olarak açılan davanın iklncl duruşması dün yapıldı. Dava duruşmasının bu oturumuna arkadasımız Mehmet Yapıcı'nın vekil tayin ettiğl gazetemiz avukatları Orhan Apaydın ile Burhan Apaydın'ın vekaletnamelerlnin mahkeme ye sunulmasıyla başlandı. Orhan Apaydın ile Burhan Apaydın'ın îstanbul'da sflren «Barış Demeftl» davası nedeniylp katılamayarak mehil istedlkleri duruşmada. Yapıcı'nın diğer savunu rularından avukat M. Zlya Yergök hazır bulundu. Arkadasımız hakkmda 2 ila 8 yıl arasında değişen hapis cezasmın istendiği dava duruşmasmda Savcı. sanık Mehmet Yapıcı'nın Irrmlanyla yavmlanan haberlerde «Kamunun telaş ve heyecanmı doğuracak bir nltelik» bulunup bulunmadıgınm saptanması İçin bilirkişi tetkikikatı yaptınl masmı istedi. Bu isteme a vukat Zlya Yergök de katıl dt. Bunun tizerine Yargıç Y. Sabri Beykozl, dosyanm bilirkişi tarafından Incele me ypptırılmak üzere îstanbul Sıkıyönetim Komutanlıâı (1) Nolu Askeri Mahke me Kıdemll Haklmligirıp gönderilmesine karar verdi. Duruşmada Avukat Ziya Yergök. dava konusu olan haberlerin kaynaklarını oluşturan çesltli talimat. bel ge ve dökümünü mahkeme ye sundu. Duruşma. 27 temmuza er telendi. 2 SICAK YIL rülen «kara para»nın bile mevduata dönüşmesi raürakün olabilecekti. Böylece bir yandan paranın tüketimden ya da spekülasyondan bankalara yönelmesiyle enflasyonun kontrolu yö nünde önemli bir adım atılmış olacak, bir yandan da bankalar kredi verme ola naklarını genişletecek yeni kaynaklara kavuşacaktı. Ar tan mevduat faizleri nedeniyle fon maliyetleri artarken kredi olanaklan genişleyen bankalar pshalı parayı satacak müşteri bulamayacaklar ve bu alanda birbirleriyle rekabete girerek kredi falzlerinl <H\şürmek zorunda kalacaklardı. Bu süreç içinde mev duat toplamı belli bir rakama. örneğin 1 trllyona vardığmda mevduat faizleri de tıpıştıpış gerllemeye başlayacak, arztalep mekanizmasmm sihirli eli bü tün sorunlan çözmeye yetecekti. Bankalar sistemindekt' oligopolcü yapı ve holdinglerin ağırlığı ise 4 haziran kararlannı alanlar İçin bu iyimser senaryonun işlemesinl aksatmayacak ayrıntılardı. TARtN: KARARLARA TEPKİ1ER VE «TEMMUZ BANKACILIĞI» 48 SAATLIK SÜRE (Baştarafı 1. Sayfada) yiik can ve mal kaybı olasılığı etkisini sürdürüyor. Ateşkes günlerdir tutunabildiginden, şimdi sanlmış olan şehirdekı büyük uğraş sürekli olarak radyo dinlemek ve dinledikle rinden sonuç çıkarmaya çalış mak.. Durumla ilgili son gelişmeler genellikle gecenin çok geç saat lerinde, gece yarısına doğru öğ renilebiliyor. ÇünkU bir yanda Filistinli liderler LUbnan hükti met yetkilileriyle, Lübnan hükü met yetkilileri ise Philip Habib ile görüşüyorlar, diğer yan da da Habib, îsrailli liderlerle ve ABD hükümeti yetkilileriyle temas ediyor. Bu temaslar sonucunda hangi noktaya ulaşıl dığı ancak gece yarısına doğ ru belll oluyor. Eğer askeri çöztim lhtünali ni bertaraf edecek somut bir gelişme fcaydedilmemişse, o zaman Beyrut'a saldırılaeağı korkulan kamuoyunu tekrar kaplıyor. SON GELÎŞMELER Beyaz Saray Sözcüsü Larry Speakes'in deyimiyle «çok do yarlı bir noktaya erişmiş bulu nan ve ne başarıya ulaştığı ne de haşansız kaldığı söyleneme yecek olan» karmaşık gelişme sürecinde en önemli adım İs rail Başbakanı Menahem Begin tarafından atıldı. Begin, önceki gün tsrail Parlamentosu ICnes set'fe yaptığı konuşmada, Ki listin mukavemetinin savaş çılarının Lübnan'ı hafif sılah lanyla terkedebileceklerini söy ledi. Begin'in bu açıklaması Batı Beyrut siyasi mahfillerinde iki biçimde değerlendiriliyor: Israil'in daha önceki tutu munu bir nebze vumuşatmasj ve dolayısıyla bir taviz. Filistinlilerin elinden önem li bir pazarlık kozunu çekip a larak, Lübnan'ı terketmeleri konusunda onlan daha da sı kıştırmak. Batı Beyrut'ta olanca yoğun luğuyla süren gelişmelerin per de arkasmdan sızan bilgilere göre, Pilistin liderleri iki konu da bastırıyorlar: Lübnan'da (tercihan Kuzey Lübnan'da) simgesel bir Flilstinli askeri kuvvetiıı bıra küması. Beyrut'ta FKO siyasi tem silciliğinin kalması.. îsrail'in bu her iki talebi üe kabul etmemekte ısrarlı olduğu seziliyor. Kendisini asla tehdit etmeyecek bıle olsa, Lübnan top raklannda bir FKÖ mevcudıye tinin devamını Îsrail'in asla iste medığı, bunun PKÖ'ntin tekrar birgün Lübnan'ageri dönmesi yolundabir köprübaşı olmasın dan korktuğu farkediliyor. LUbnan'ın toplumsal yapısı, Filistin mukavemeti'nin 1971' de terke mecbur bırakıldığı Ürdün'e hiç benzemiyor. Tari katlar, iki dinin meziıeplerı te melinde oluşmuş cemaatlere dayalı hassas bir yapısı var LUb nan'ın. Nitekim, İsrail ışgalı altında bile, mezhepler arası ça tışma çıkabileceğinin ilk işare ti dün kendini ortaya koydu. Lübnan dağının Metn tepelenn de Marunl mezhebine dayalı Palanjistler İle Dürzi cemaatinin örgütü olan Velid Cunblat' ın llerici Sosyalist Partisi nin ü yeleri silahlı çatışmaya tutuş tular. ZAMAN ÇALMAYA KALKAN KİM îsrail, FKÖ'nün zaman çalma ya kalktığmı ileri surerek, Be gin'in ağzından yazılı bir anlaş maya varılması ıçın 48 saatlik bir süre bildirdi. Bu süre bu gün akşam doluyor. îsraü'in bu ttir çıkışlan etkili oluyor. Dün kendisiyle görüştuğUmUz LUbnan'ın en itibarlı gazetesi An Nahar'jn Yazı İşleri Mii dürü Francnia Akl. «Siyasi çö züm ihtimalinin yüzde 5 olduğu nu, îsrail'in Filistinliler Liibnan'ı terketmeyi kabul etseler bile, Oüney baniivölertne glrmeye kararh oldugunu ve Ofl (Baştarafı 1. Sayfada) nen kredi bankaların kendi iştirakleri olan, sanayi şirketleri için sınırsız olarak bnlnnur. Bn şartlarda Türkiye'de sanayi belini nev hanliyölerindekt Filistin dogrultamaz.» Miilteci kamplannı verle bir Çelikel'in o günlerln oretmek için dev grayderler ge tammda İSO Meclisi çotîrdifcini» söyledi. Buna karşıgunluğunca pek de hoş kar lık avnı gazetenin etkili «Kula şılanmayan bu sözleri asğı delik» köşe yazan Sarkis lmda önemli gerçeklere par Naum. İsrail'in Begin'in tanıdığı 48 saatin, 72 saate çıkabi mak basıyordu. Türkiye'de lecegini hatta Amerika, eğer, bankalar. enflasyonun yü?:Rörüşme sürecinde ilerleme ol de 100'lere tırmandıgı o dödugu inancmdaysa, daha da uza nemde halkm tasarruflanvahilpoe&ini finp stirdu. nı yüzde 35 gibi komik İsrail liderlerine bakılırsa, falz oranlarıyla topluyor ve Pilistinli liderler Uluslararası adeta negatif faizle sanayt ANKARA. (ANKA) «baskı mekanizmalannı hareke kuruluşlarına «bedava kayte geçirmek amacıyla zaman çal Damşma Meclisi bir bildiri nak» aktarıyorlardı. Esamaya bakıyorlar. Francois Akl yaymlayarak Ermeni terösen holdinglerln bankalara ise îsrail'in bir şiddetli temiz rizminin dış ülkelerdeki sahlp olmak için gösterdiklik hareketine gerekçe hazır Türk temsilciliklerine ve gö leri çabanın altmda yatan Uımak, «bakın bunca süre tanı revlilerine yönelttiği saldırı temel neden de buydu. Bu dım, bunların anlasmays ni lan telin etti. koşullarda bankaların yükyeti yok, günah benden gitti» Tüm ülkelerin parlamensek personel giderleri ve adiyerek harekete geçmek için çın fon aktarma maliyetlezaman çalnıak istediği görüşün tolanna v e uluslararası kuruluşlara gönderilen bildi ' ' ' tBaştarafı 12 Sayfada) riyle çahşmaları da fazla de. Ekspertiz raporundd ince» göze batmıyordu. ESASLARDA ANİJ^ŞMA "VAR ride, Ermeni terör eylemleri.• <fam« ne derse desin, ana k» ne karşın keain tavır alınma lendiğl beltrtilen el yazısı belNe var ki Türkiye'de sanuda, yani Pilistin mukavemetl sı istenerek, uluslararası te geleri özetle şöyle sıralandı: naylin çok dtişük öz kaynin Lübnan'ı terketmesi konu rörizme karşı işbirliği çağ A. Türkeş'in masasından nakla kısa sürede büyümesunda Pilistinli liderlerin artık nsmda bulunuldu. alınan el yazısı İle düştüğü slne olanak veren bu sisBildiride Danışma Mecli notlar, bir itirazı bulunmadığı bir sır tem bir noktada gellp tıolmaktan çıktı Dün ögle saatle si'nin arkası kesilmeden de Mavl plastik kaplı a|anda rinde, Abu Cihad ile kapalı ka "am eden caniyane terör ey defterindeki 293'den 318'e ka kanmıştı. Enflasyon yüzde 100'lere çıkarken yüzde 3 palı kapılar ardmda göıüşen Ifimlerinden derin Ozüntü dar numara alan belgeler, faizle bankada para tut«Siyasi çözüm arama çabaları (iuyduğu da kaydedilerek Sorguda sorulon (inkâr) manm «enayilik» olduSunu nin kilit sdamı» Saeb Selam, terörizmin sadece belirli ül Abu Cihad'ın Müsaytbe sem keler için defeil. tüm dünya yenl belgeler Ibaresl mevcut anlayanların sayısı giderek tindeki evinden aynldıktan son için büyük bir tehlik9 oluş pembe renkll dosyadakı belge artıyor ve bankalardakl ler. ra, «Lübnan'dan çıkışın blçiml, mevduat özellikle de tasar Resml belgeler Ibaresl ruf mevduatı artışı durakzamanı gibi ayrıntılan görüştük turdn&u vurpıılandı. lerfnir açıkladı. yazılı belgeler. lamaya başlıyordu. 24 Ocak Almanya llave dosya Ibo kararlannı tamamlayan en Bundan sonra ne olacağı, bir (Baştarafı 1. Sayfada) rell dosyadakl belgeler, kfîo ?ün ioinde yazılı bir anlaş önemli kararlar olan 4 ha Yurtdışı lllşkiler ibaresl ziran kararlan Işte bu ormaya ulaşıp ulaşılmayaca alacaklannın belirlemesi ğı, tsrail'in herşeye ragmen bir ve Kastelli borçlarmın tasfi mevcut grl renkll dosya lceri tamda gündeme geldl. silahlı saldırıyı yeniden başla yesi için, Kastelli grubu e sindekl belgeler, tıp başlatmayacağı büyük ölçü lemanlan da tasfiye kurul Türk banka sistemtnin Alpasian Türkeş'ln el yode Reagan'm bugünün ilk daki lannda yer alacak. Kastel zıları ıbaresl mevcut pembe lsleyişini bir ölçtide degiskalannda yapacağı basın top li A.Ş. Bimtaş A.Ş., ve Men renklf dosyadakl belgeler. tlrmeyl amaçlayan bu kalantısında belli olacak. Batı Bey taş A.Ş. Banker kuruluşla A. Türkeş'ln el yazıları, rarlarm alınması tabil kl rutlular, için bu satırların yazıl katıla Irnza ve paragrafları bulunon kolay olmadı. Kararların dıgı sıralarda, en merakla bek rı temsilcilerinin banka sisteminln holdinglpppn Rpssan'ın Lübnan konu caklan tasfiye kurullann belgeler. lere dayalı temel yapısmı sunda neler söyleyeceği, İsrail' da aynca bazı banka yetki değiştirmeden faiz oranlae ne renkte bir ışık yakacağı lileri de görev yapacak. nnı serbest bırakmayı gün SERTtFİKALAR İÇİN idi... (Baştarafı 12. Sayfada) deme getirmesl o günlerde ÇÖZÜM BULUNAMADI Bu arada Başbakan Yar denlz suyunda 40 binin üs Merkez Bankası Başkanı oFKÖ temsilcisi dımcısı Turgut Özal, Ma tünde koli basılı saptandığl lan îsmail Hakkı Aydmoglu tarafından da eleştirlliyor, liye Bakam Kaya Erdem, belirtildi. Abu Firaz: Devlet Bakam llhan öztrak Yapılan açıklamada, 10 30 mayıs 1980 tarihli CumGümrük ve Tekel Bakanı binden fazla koli basill o huriyet'te yer alan konuşAli Bozer tarafından oluş lan Beyaz Park Deniz Ha masmda Aydmoglu şunlaturulan dörtlü komite Ban mamı, Ataköy Halk Plajı. rı söylüyordu: ker Kastelli tarafından pa dışmdaki plajlardan denize «Böyle bir falz politikası zarlanan tahvil ve banka girilmesi sakmcalı görül jtelir daSrılımını düzeltmez, mevduat sertifikalannın a meyerek, plaj mevsimi so ancak üst gellr gruplarına na para ve faizleri için he nuna kadar periyodik nu gelir transferine yo! açanüz kesin bir çözüm bula muneler ahnmasımn karar bilir. Falz oranlannm sermadı. laştırıldığı bildirildi. best bırakılması hem banBaşbakanlıkta dün yapıkacılık kesiminde, hem de la toplantıda tahvil ve ekonominin tlcaret ve saANKARA (ANKA) Israll sertifika sahiplerine ana pa nayi gibi kesfmlerinde te(Baştarafı 1. Sayfada) tarafından kuşatılmış bulunan ra ve faizlerin ödenmesi i çok sivili öldürmenin kendıleri kelleşmeyl artıracak ve hız Beyrutta savaş ve kuşatma çin çeşitli öneriler üzerin ne ağır geldiğini belirtiyorlar. landıraeaktır.» 17'nci gününü doldururken Fi de duruldu. Ancak dörtlü Ancak THA'nın haberine göBir süre sonra görevinlistin Kurtuluş Örgütü Türkiye komite ödeme planı üzerin re, bu muhalefetin karşısında, den almacak olan Aydmtemsilcisi Abu Firaz Arap ütke de kesin bir karara vara gerilla baskmlarında yakınlan oglu'nun karşı oy yazısı 4 lerınin İsrail saldırıları karşı madı. Bu arada Başbakan nı kaybedenler yer alıyor. Bu haziran kararlarının almsındaki suskunluğunu eleştirdi lık'taki görüşmelerde Kas grup, LUbnan lşgalinl ateşli bı masını önleyemedi. Bu kavs «Bunlar bizim cenaze töre telli ve diğer bankerlik ku çimde destekliyor. rarlarda resmi mevduatla GALİ'NÎN SÖZLERt nimlze renkll çlçeklerle katıl ruluşlan tarafından pazarMısır Dışişleri Bakam But ticari mevduata faiz verilmavı bekliyor olmalılar, Fakat lanan tahvil. sertifikaların, ros GaU dün yaptığı açıklama meyeceği, vadeslz tasarruf bu tür düşlerin gerçekleşmeye hazine bonosu ya da devlet «ia, Filıstinliler Kahire'de sür mevduatıyla diğer mevduceğinl özellikl» bellrtmek, ha tahviline çevrilmesi görüşü güiıde bir hukümet kurdukları ata faiz verlleceği bellrtltırlatmak istiyoruz» dedi. üzerinde duruldu. Bu takdirde îsrail'e karşı silahlı liyor, vadeli tasarruf mevFKÖ Türkiye temsilcisi Firaz, görüş uyannca banker ku eylemlerde bulunmalanna izin duatı için İse «banka İle ANKA muhabirine görüşlerini ruluşlan tarafından pazar verilmeyeceğini söyledi. But mudi arasında tesbit edlleacıklarken, bir sorıı üzerine böl lanan sanayi kuruluslannın ros Gali «Kahire'de kurulacak cek oran» deyimi kullanılısürgündeki Filistin hükümeti gedekl Arap ülkelerlnin tutumu tahvilleri ile mevduat serti ancak dlplomatik faaliyetlerde yordu. Yani vadeli mevduata verllecek falz bir annu değerlendirirken, bazı re|im fikalannın, Merkez Bankası bulunabilecektir» dedi. serbest bırakılmıs lerln devrilebüeceğln! öne sür tarafından bir yıllık hazine Mısır Dışişleri Bakam Lüb iamda bonosu ya da devlet tahvi nan bunalımının Mısır arasın oluyordu. dü ve şöyle konuştu: li ile deglştirilmesi öngö daki Uişkileri etkileyebüeceği«Sanıyorum ki bunlar cena rülüyor, Daha sonra «temmuz ban nı de sözlerine ekledi. ze törenimize katılmak icln bek kacüigı» olarak anılan uyBirleşik Amerika Başkanı liyorlar, ancak bu meraslm kar Reagan, Mısır Devlet Baş gulamayı gündeme getireşıt rejimlerin merasim lolacak. kanı MUbarek'e ivedi bir cek olan 4 haziran kararlaBölgede yakın gelecekte devrl mesaj yollajarak ilk kez Pllis rının mimarlarınca geliştilecek re|lmlerin cenaze töreni (Baştarafı 1. Sayfada) tinlilerin yasal haklanndan söz rilen senaryoya göre vadeli ni biz yaşayacağız. Ancak bl na eöre TRT personeline en etti. mevduata verllen faizlerin zlm cenaze törenimize katılma yüksek devlet memuru aylığuu îsrail, AETnln çağnsım red serbestçe yükseltilmesi ve yı düşünenlere bu lasip olma geçmemek üzere Bakanlar Ku detti. İsrail Ortadoğu'da görüş aynca hamiline yazılı «mev rulu'nca belirlenecek miktar melere FKÖ'nün de alınması is duat sertifikası» gibi yeni yacak» Türk tenen AET Öte yandan, Başbakan Bü da tazmlnat ödenecek. Hizmet olmadığını çağrısırun yerinde bir aracın devreye sokulma savundu. Silahlı Kuvvetleri îç sıyla banka slstemi dışında lend Ulusu'nun önceki gün Fi Kanunu, Emekli Sandığı ve Arap Birliği Dışişteri Bakan kalmaya yönelen tasarruflistin Kurtuluş Örgütü'nün An 657 sayıh Devlet Memurları ları Lübnan sorununa bir çökarar'daki temsilcisi Abu Firâz Kanununda deglşiklilt Bngö züm bulmak amacıyla Suudi lar yeniden bankalara çeİle bir görüşme yaptığı öğrenil ren yasa tasanlannın görUşül Arabistan'ın Taif kentinde top kilecek ve klmilerine göre mllyarlan bulduğu İleri sülandılM. meatae iae devun edillyor. di. DAA, tüm parlamentoSarı Ermeni terörüne lorsı • isbirliğine cağırdı (Baştarafı 1. Sayfada)1, den tuttu» ve iki yıl önizlerin serbest bırakılışının ikinci yılında «doladırıcı Cevher» oldu, ama, arada 24 ocak kararlarıın mima rı Turgut Özal da «yüın eko nomi bakanı» seçildi. Faizlerin serbest, bırakılmasından sonra sanayiciler iş adamları, tüccarlar, ma murlar, koylüler, simitçiler, kapıcılar. kalorıferciler, ban kacılar tek bir konuyla uğ raştılar: Faizler ne olmalı?... Çık sın mı, insin mi?.. Tüm Türkiye, yatıp kalkıp «faiz» he sapları yaptı iki yıl boyunca. İki yılm sonunda ise, «şimdi bu iş nasıl temizlenir» diye yine tüm Türkiye ayakta.. Peki, iki yıl boyunca neden salt «faiz hesaplarına» dönük bir iktisat politikası üzerinde duruldu?.. Çok ba sit. Çünkü, iki yıl içinde «üretim ne oluyor» demek pek kimsenin aklına gelmedi: «Üretim ne oluyor. diye so ranlar, hemen damgayı ye di: «Bunlar ya cahildir ya da kasıtlı solculardır..» işın ilginç yani, daha son ra işadamları ve sanayiciler de «üretim» demeye başladılar ve 24 ocak kararlannı destekleyenler kendi ara lannda karşı karşıya geldiier. Faizlerin serbest bırakılmasından sonra, ekonomida üretim yeteri düzeyde gerçekleşmeyince, «para» en önemli mal haline geldi. Üretim olmadıkça, içerde pa ra hergün daha da önem kazandı. faizlerin sarbest bırakılması, maliyeti inanıl maz ölçülerde artırdı. Yeni yatınmlar bir yana varolan üretim düzeyini sürdürebilmek için yüksek faiz nedeniyle yüksek maliyetler gündeme geldi. Üretim faizle birlikte artmadığı için, para hergün «daha pa halı mal oldu. Yurt içinde yüksek borçlanmalar bir birini izledi. Bankerlerde, Kastelli'de ve bankalarda bi riken parayı ele geçirmek amacıyla herkes birbiriyle buyük bir rekabete girdu Paranm «belirli ellerde» toplanmasmın ilk aracı olan «köşebaşı bankerleri» böyle doğdu. Daha sonra «Cevher'cigim» aldı başmı gittl ve «yarıbanka» haline dönüştü. İçerde bu gelişmeler olur ken, iç para böylesine pa halı hale gelirken, dış kredi lerde de beldenen gelişme ler olmadı. önce Batı dün yası beklenenin tersine bir tutum içine girdi ve kredi leri azalttı. Buna Ortadoğu ve Libya bunalımlan ekle nince, dış kredilerin de kaynağı önemli ölçüde azal dı. Dış dünyadan para gel meyince, sanayiciler. tüccar lar içerdeki paraya hücum etti. içerde paraya hü. cum, faiz yanşını hızlandır ması maliyetlerin de aynı hızla yükselmesi demekti. Maliyetlerin yükselmesi üretimi olumsuz etkiledi ve bir kısır döngü başladi: Da ha çok pahalı para, daha az, üretim, bunun sonucunda yine daha çok pahalı pa MHP Diyarbakır ! Baştarafı 12. Sayfada) Şeref Ası 4 yıl llhan Dönmez 9 yıl, 4 ay, Emine Alkan 6 yıl 8 ay, Hatice Aslan ise beraat etti. ANKARA Işkence yaptığı sıvıyla yarçılanan polis memu ru Bekir Pullu'nun tutuklanma istemi reddedildi, 2 Numaralı Mahkeme sanığm belli bir otur ma yerl ve görevi bulunması suç günU ve kaçma olanağınm söz konusu olmaması nedeniy le tutuklanmasının reddedildiğini bildirdi. İSTANBUL Sıkıyönetim 3 Numaralı Mahkemesi Yasadışı Yurtsever Devrimci Gençlik Der neğinin Keşan şubesini kurmak tabanca bulundurmak, pankart ve afiş asmak eylemlerinde bulu nan Îsmail Gemici ve Erdal Ay demir'i 9'ar yıl agır hapis ce zasına çarptırdı. Kastelli'yî Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Ahmet Zeki Özak İstanbul'da öldü İSTANBUL, (a.a.) Denlz Kuvvetleri eski Komu tanlarından emekli Koramiral Ahmet Zekl özak dün geçirdiği bir rahatsız lık sonucu İstanbul'da öl dü. 1900 yılında îstanbul'da doğan emekli koramiral Ah met Zeki özak, 1958 yılın da Donanma Komutanlığı. 1959 ylmda da yüksek aske rl sura üyeliğl görevlerinde bulundu ve 1960 yılmda da Deniz Kuvvetleri Komutanlı pına getirildi. Ahmet Zeki özak 1961 yılında emekliye ayrıldı. Emekli Koramlral Ahmet Zeki özak Ingilizce biliyor du. ra... 7 plajda Arap üîkeler» cenaze törenimize katılmayı bekliyor Boeing (Baştarafı 1. Sayfada) cı Ülkelerin havayollarına uçak satışlannı artırabilmek üzere Amerikan Export Import Bank'tan kredi istemek üzere yaptığı başvuruda sözü geçen «Komisyon» ödemelerinden söz etmemişti. Son on yıl içinde yüzlerce Amerikan şirketi satış yapabil mek için yabancı ülkelerde rüş vet dağıttığını itiraf etmiş Lock heed uçak yapım şirketini de il gilendiren bu skandallar dizisi nin ardmdan Amerikan kongre si Amerikan şirketlerinin yaban cı ülkeler yetkililerine rüşvet dağıtmalannı yasaklayan bir yasa kabul etmişti. Sharon Pahalı paraya hücum ilk dramatik sonucunu 1981 yılınm arahk ayında yaratti: köşebaşı bankerleri battı... Ama, ekonomide üretirh yeteri kadar gerçek leşmediği için, para «pahalı mal» olma özelliğini artarak sürdürdü. Yüksek maliyetler sanayicileri öyle sıkıştırmıştı ki, aldıklan borçlan «köşebaşı bankorlerine» ödeyemez oldular ve bu ban kerler battı. Ama, ekonomi de paraya talep durmadı. Tersine para «daha da pahah» olunca, bu kez borçlu lar aldıklan borçlan «yarıbanka Kastelli'ye» de ödeye mez oldular. Böylelik.le Kas telli için de sonun başlangı cı hızlandı... Dolayısıyla, genel olarak değerlendirildiğinde, serbest faizler hızlandıkça, su"asıyla köşebaşı bankerlerinin bazı firmalann. Kastelli'nin guçlükleri de hızlandı.. Güç lükleri hızlananlar kervanı na elbette kuçük tasarruf sa hipleri de katıldı, çünkü tum kıyamet onlarm tasar ruflarmın ele geçirilmesi kavgasmdan kaynaklanıyordu Ve bugüne gelindi.. İki yıl boyunca «serbest faizlerin yarattığı sorunlar» tartışıldı, ama «üretim ne oldu» tartışması hep ikinci planda kaldı. İkinci planda kalan soru, eğer hâlâ ikinci planda kalmak ta devam ederse, bundan sonra da «serbest faizlerin yarattığı ek sorunlarm» tar tışılacağından kimsenin kuş kusu olmasın.. Ama, her «ek sorunun» boyutlannın giderek büyümekte olduğu nu da unutmadan.. • Konya trafiğinden aldığırn 42 EY 693 plakalı BMC marka kamyonumun ruhsatını kaybettim. Boılanlann insaniyet namma en yakın güvenlilt kuvvetlerıne vârilmesini rica ederiz. AU TEZCAN Demird Köyü Ksnpoar KONYA Çakmakın (Baştarafı 1. Sayfada) ve Teket^eski Bakanı Tuncay JMataracı'mn yaptığı ata maların «Beyaz Formül» olarak nitelendirilmesinden ileri geldigi Ifade edildi. Bilindiği gibi Personel Genel Müdürünün ve diğer yetkililerin olurunun alınmadan yalnızca bakan imzasıyla ya pılan atamalar «Beyaz Formül» ile yapılan atama olarak adlandınlıyor. Ve bu yolla yapılan atamalann ya sal olmadığı belirtillyor. • Bakırköy 3. Asliye Hukuk Hakimliğinin 21.6.1982 tarih ve 981/172 esas ve 982/214 sayılı karanyla KODAK olan soyadım «ÇOŞKÜN» olarak dUzeltilmiştir. Seyfullah KODAK DM de bir • Anonim şirketde çalışacak askerllğlnl yapmış tecrübeli genç muhasebe elemanı aranıyor. 661480664531 • Pasomu kaybettim, hükumsüzdür. Alper İLKER • Pasomu, sebekemi kaybet tim, hükümsüzdür. Zekeriy» KONAÇ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog