Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

1 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 7 Yapımı 1969'dan beri süren dev proje Pendik Tersanesi hizmete giriyor îstanhul Haber Servisl 1 Temmuz Denizcilik Bayramı İstanbul'da çeşitli törenler, de niz gösterileri ve Denizcilik Bankası T.A.O. Pendik Tersa nesi ve Ağır Sanayi Tesisleri' nin Başbakan Bülend Ulusu ta rafmdan hizmete açılmasıyla kutlanıyor. 1 Temmuz Denizcilik Bayramı nedeniyle bugün saat 9.45' te Taksim Atatürk Anıtı'na Istiklâl Marşı ve saygı du ruşunu takiben çelenk konu lacak. Beşiktaş Barbaros Anıtı'nda saat 10.25'te başlayacak olan törende de Tiirk Denizci lik Tarihine ilişkin konuşma lar yspılarak Barbaros Anıtı'na çelenk konulacak ve şeref defteri imzalanacak. Denizcilik Bayramı nedeniyle tmgiın çeşitli deniz gösterileri de yapılacak. Moda'da saat 10'da yelken yarışları, Kalamış Galatasaray Tesislerinde yüzme yarışları ve 13.30'ds Moda'da deniz gösterileri düzenlendı. Denizcilik Bankası T.A.O. Pendik Tersanesi ve Ağır Sa nayi Tesisleri de, 1 Temmuz De nizcilik Bayramı nedeniyle dün akşam üstü İstanbul'a gelen Başbakan Bülend Ulusu tarafmdan hizmete açılacak. Projesi 1968 yılında hazırlatılan Pendik Tersanesi yapımma 29 Mayıs 1969 yılında başlanmıştı. Bu arada, Tersanenin proie sınde yapılması düşünülen değişiklikler yapımı geciktirmis, yabancı ortakhklara gitme dü şüncesi de 1973 yılında terkedi lerek inşaatın öz kaynaklarla yapılmasına yönelinmişti. 953 bin metrekare alan ve 60 bin metrekare kapalı alana sahip Pendik Tersanesi'nin 206 metre boyunda ve 38 metre eninde tınmlarından bırı. Bugun hız gemi inşa kızağı bulunuyor. 300 mete açılacak olan birimler, metre uzunluğunda gemi inşa Pendik Tersanesi ve Agır Sa havuzuna sahıp olan Tersane' nayi Tesısleri'nin sadece bır de kızakta 70 bin, havuzda da bölümiı. Temeli 1969 vılında a 170 bin DWT1uk gemilerin inşa tılan tesıslerın çeşitli birimlerı edilmesi mümkün. Pendik Ter nin yapımında, müteahhit firma sanesi'nde aynca gemi inşaatı larla Denizcilik Bankası T.A.O. ve dizel motoru imalatı dışında arasında uzun süren ihtilaflar diğer yan sanayi imkânları, her oldu ve mahkemeler süresmce çeşit talaş kaldırma tezgâh ve de bir çok birimin yapımı ge tesisleri, her çeşit çelik konst cikti. Özellikle kuru havuz, men rüksiyon imalat ve montajı, direk ve diğer bazı onemli sa smai gaz üretimi, galvanizleme nayi bölümlerini üstlenen mü tesisleri, her çeşit su UstÜ ve teahhit firma ile Bsnka'nın su altı boyası üretimi yapıla mahfcemeve intikal eden ihti bıliyor. lafları yıllarca sürmüş, sözleş melerin feshini tahkim davaYILAN HtKÂYESİ sında bankamn tazminat ısPendik Tersanesi, Türkiye' teklerinin reddi takip etmiş ve nin üzerinde en çok tartışma müteahhit firmaya Denizcilik açılan, mahkemelik olan ve ilk Bankası tarafından kâr mah maliyet tahminleriyle son ma rumiyeti tazminatı ödenmesi liyeti arasında çok büyük kararlaştırılmıştı. Toplam ünitelerinin yaklaşık farklılıklar bulunan kamu ya400 mılyon liraya maledilece ği sanılan Pendik Tersanesi'nde, arâdan geçen yıllarda meydana gelen fiyat artışlan nedeniyle 10 milyar Iiranın tizerinde bir maliyete ulaşacağı nin görülmesi üzerine yapımın bazı bölümlerinden vazgeçilmiş, finansman yokluğu inşaatı olum suz etkilemişti. Edinilen bılgi ve göre, bir cok biriminin ya nımı daha yıllar sürecek olan Pendi'î Tersanesi'nde busriinden iti'oaren sınırlı oranlar ve ölçü lerrte gemi üretimi yapılabile cek. İstanbul'daki çeşitli kurum ve kuruluşlarda incelemelerde de bulunacak olan Başbakan Ulusu, 4 temmuz pazar günü Ankara'ya dönecek. Bu arada PTT Genel Müdür lüğtl Denizcilik Bankasına ait Pendik Tersanesinin açılışı do layısıyla anma pulları çıkardı. •:•:•:•:•:•:•.•.• Basın kartı mı "öcü,, kartı mı? Gazetecilere belli koşullarla bir Devlet Kurumu olan ve Kültür ve Turizm Bahanlığı'na bağh Basın Yayın Genel Müdürtüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı bu gunlerde iflevini goremez oldu. Oysa Sarı Basın Kartı gazetecinin nüfus hağıdı gibidir. Hatta daha önemlidir. Bu hartı alan bir gazeteci devlet tarafından da «gazeteci» sayılmış o'ur. Bir bakıma «tescillenir» gazeteciği. GeVn görün ki son zamanlarda Basın Kartı bir tek Beledive otobüilerinde ise varıyor. Kimlih gösterilmesi gereken yerlerde olağan bir biçimde Basın Kartını çıharan gazeteciye «Bu ne kardfişim» diye sorüluyor. Bu hartın Basın Kartı oîduğunu, gazeteci için nüfus kağıdı gibi sayüdığını anlattığınızda ise «Nüfus kağıdıuız yok mu9» diyorlar. Bir yetkili ilts görüşmek istediğiniz de ise ilk ricası şu oluyor: «Aman, kapıdan girerken Basm Kartı göstermeyin, başka bir kimlik gösterin. Gazetecilerle görüşüyor diye söz oluyor.» Yani Basın Kartı giderek avantaj sağlayacak yerde dezavantaj sağlamaya başladı derseh yalan söylememiş oluruz. Bakırköy 2. lcra Memurluğundan Gayrimenkul Açık Artırma İlâm Sayi: 1980/1642 Es. Bır borçtan dolayı hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen Bakırköy Zeytinlik Mahallesi Tiirkçe ve Yakut sokağmda kain 16 pafta 10' ada, 1 parsel sayılı 1301 M2 miktarlı kargir aplrtmanır zemin katta 4/1440 arsa oaylı 15 nolu, yine zemin katta 8/144(1 arsa paylı Ifi nolu ve R/1440 arsa paylı 17 nolu bagımsız bölümlenn tamamı Bakırköy 2. İora Memurlugıında açık artırma snretivlp parava cevrilecektir. tmar Durumu: îsfanbul Peledivesmden alınan ımar «1'irumu belgesinde: Bina yüksekli#ı 15.5 m., bina derinHS l önbahce. vanbahçe. arka oahce mesafelerı kroki £"' ve blok şeklinde inşaata müsaade edilmektedir. Gavrimpnktılün evsaf ve kıvmeti Bahiskonusu. 1301 M2 vüzölçiimlü arsa dahilinde inşa edilmiş, B.A. kargir lnsaafiı apartmanm zemin katmda pasai içinde ve pasaJın nihavetlnde sol tarafta iç, içe 15, 16 ve 17 nolu dükkanlardır. 15 nolu dükkân: Zemini palatvano dnseli, kapı ve vttrin aksamı verlerine konmamış, bos blr durumda, eİPktrik ve suvu mevcut, insaatta, kuilanılan malzeme binnri «smıftır «îihasi takrihPn S5 M2 rivanndnriır 1" nolu dükkân: Zeminl karomozaik döşeli, bu dükkânm da tnnı v vıtrınlen lîonmamıs bfl^kaea bir noksanı yok, boş durumda olup, sahası takriben 16,50 M2 cıvanndadır. Evsaf 15 rtnlu rHikkân ?ib'dir 17 nolu dükkân: 16 nolu dükkâna bıtısik olup, aynı plan ve aynı evsaftadtr. Gayrimenkullerde elektrik. su ve kalorifer mevcuttur Netire» olarak: Btltrkfsi tarafmdan varjılan Inceiemede, mevkii, imar durumu, tarzı inşaalan ve kıvmete mOPsstr hMHin htıs"«;Iar nazara almarak, 15 nolu dükkâna (1.200,000,1 TL., lfi nolu dükkâna (3.100,000,) TL. ve 17 nolu dükkâna (3.400.000,) TL. kıymet takdir edilmistir. Ratış sartlan: 1 Satış 9/B/19R2 pazartpsi eünü saat 9'dan 9,30'a kadar 15 nolu dükkân, 9.40'dan 10.10'a kadar 16 nolu dükkân ve 10.20'ien 10.50've kadar 17 nolu dükkân açık artırma suretiyle satışı vapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin <> 75'ni ve riiçhanlı ü alarakhlaf varsa alaralîinn merrnnunu VP satış masraflanm geçmek şartı ile ihale olunur. Bfiyle bir beöelîe alıcı çıkmazsa en cok artıramn ta&hhttdü baki kslmak şartiyle 19/RH98?, eünü aynı yer va avni saatlerde ikinci artırmava cıkarılaeaktir. Bu artırmada da rüçhaniı alacakhlann alana&ını ve satış masraflarını geçmesi sartlyle en çok artrrana ihale olunur. 2 Artırmava istirak edpopklerin tahmin edilen kıvmetln % 10'u nisbetindp pey akcesi veya bu miktar kadur milH bir bankamn teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satıs ppsin oara iledir, alıcı istediŞinde (20) eüntl peememek ti>ere mehfi verllebilir. Dellalive resml, thale pulu, tapu harc vp masraflan alıcıva aitttr Birlkmiş vprs"'?r satıs hPdelinden ödenir 3 Jpotflk sahibi alacaklılarla diSftr Ileililerin (11sfliier tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gavrimenkul UzerindekS haklannı hususivle faiz ve tnasrafa dair olan iddialannı dayanağı helsrpler fl* onbeş Kttn lcinde dairemize bildlrmeleri lazımdır, aski takdirde haklan tapu sioiH İle sabit olmadıkça paylaşmadan harlc bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veva verilen mühlet; lçlnde Bdenmezse tcra ve tflas Kanununun 133. maddesi geregince İhale feshedillr. tki İhale aTasmdaki farktan ve % 10 falzden alıcı ve Itefilieri mesul tutiılacak ve hlç bir hükme hacet kalmadan kendüerlmlen tehsil edilecektir. 5 Şartname. flan t8Hhin(Jw itibarcrj herkesin R«rebllmesl içta dalrede açık oitrp masraft vertldiSH takdlrde lsteven alıciva blr «rneSI eönderilpbilir. « Satışa lştirak edeceklerin şartnamevi eörmüş ve mllnderecatını kabul etmis savılacaklan, ba$kaca bilgl aîmak lsteyenlerin 1980/1R42 Esap savıh dosva numaraslyle memurluğumuza başvurmalan Han olunur. 22/6/1982 (Basın: 7006) 4758 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden UlturtaB Svoar B O L M C R J A U kenfodv klratık vtltalar FuelOil Naklettirilecektir Kurumumuz lhtiyacı 20.000 ton fueloil nalclettirtlecektir. (tzmit îpraş Bafinerisi'nden). Konu ile Ugili şartnameler MKE Kurumu Genel Müdürlügü'nden veya îstanbul 9ube Müdürlüpü'nden temın edılebılır. thaleve ıştlrak edeeeklenn şartnameye Röre nazırlayacakian teklıf mektuplarını Kapaü zart içinde en geç 8 Temmuz 19«2 gtinü saat 14'e kadar Kurumumuz tç Alım Şube Mürlüritı*iine gfindermeleri şarttır Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp lhaleyl yapıp yapmamakta ve siparis) dıMıgıne vermekte serbesttir. CBasın: 17702) 4759 Yastık ve Tesekkür, acaristan'm Omega Pop Grubu'nun îstanbul Festivali çerçe i'psin^e verdiSI Iki konser, ppnfler tarafından i1cfi eördü. Açık Hava Ti yatrosu'nda verilen kon5 kişiden oiuşan Grubu'nu Izleyen 19 20 yaş ortalamasındaki gençler, zaman zaman kendilerlnHpn geçip dans ederek, deşarj oldular. Açık Ha va Tîvotrnsu'nıın merdivpnlerinde dans etmekten çok el kol ve bacak sallayarak garip hareket ler yapan gençlerl toplum pollsi bile yerlerine oturtamadı. ALAAOOİSOUI MARMAfllS . MARU MOTEL *imp « 30000TL M Ispanya 82, Ramazan, îstanbul Festivali soanya 82 Dünya Kupası Futbol karstiaşmalar* tüm heyecanı ile süredursun, 10. Uluslararası Îstanbul Festivali de en şanisız yılını yaşıyor. Bir yandan televızvoıvton < iklen yayınlanan karşılaşmalar. festivaldpki i ' • vc sayısmı •/ı düşürürken diğer yandan Festival'in Ramazan ayında yapılması da bu sayıyı olumsuz vönde etkiliyor. Geçen yıl yoğun yağmurlar nedeni Ue tatsız geçen festival böylece bu yıl da istenilen düzeyde ilgi sağlayamamahta. Umarız geleceh yıl daha iyi bir organizasyonla Festival'in hakettiği düzeye erişmesi gerçcfeleştirilir. I 21.90O.TL •OORUM T.M.TOTEL • T.C. BAYINfDIRLIK BAKANUĞI DİYARBAKIR YAPI İSLERİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1. Diyarbakır 5 X Kişilik Toplum Polis Sitesi C) Atış Poligonu inşaatı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmııştur. 2. îsin keşif bedeli 24.000.000. Liradır. 3. Eksiltme Diyarbakır Yapı İşleri 15 Bölg* Mü dürlüğü İhale Komisyonu'nda 19.7.1982 (Pazartesi) günü saat 11.00'de yapılacaktır. 4. Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Yapı işleri 15. Bölge Müdürlüğü ihale servisinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için lsteklilerin; . a) 720.000. Liralık geçici terpinatı, b) 1982 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, c) Müracaat dilekçelerl ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen 1981 tarihlnde yayınlanan Bayındırlık Bakanhğı Yüksek Fen Kurulu Başkanhgı'nın 81/34 sayılı Yapı Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine katılma yönetmeliğinde belirtilen şekilde) usulüne uygun hazırlanan plan ve techi?at beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildirir mali durum bildirgesini. 2a formuna uygun banka referans mektubunu, teknik personet beyannamesini Bayındırlık Bakanlığı'ndan almış olduklan (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını ve örneğini. bu tip ve evsafta bir işi bitirdigine dair iş bitirme belgesini eklemek suretiyle Yanı İşleri 15. Bölge Müdürlügü'nden alacaıdan yeterlik belgesini zarfa koymalan lazımdır. 6 tstekliler teklif mektuplannı 19.71982 çönü saat 10.00'a kadar makbuz karşıhğında îhale Komis yonu Başkanlığı'na vereceklerdir. 7. Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 14.7.1982 (Çarsamba) günü mesai saati sonuna kadardır. 8. 8.5.1982 tarih ve 8/2912 sayılı kararnameyle Bayındırlık îşleri Genel Şartnamesine eklenen ek madde ihale dosyasında mevcuttur. 9. Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. KEYFİYET ILAN OLUNUR. (Basm: 17886) 4755 1 nn P.1HM...H 2 0 . 0 0 0 J L MARMARIS SultanSaraq Motel "••",, Simdi de "üniversitezede, Fı»ıl«nmu «ıet olottt» • » ranto • RthtKftnıı • Cnm» K I S I N • ıkdy ABEN Tanzm Tet S7 61 07 tLAN İSTANBÜL 2. ASLtYE .. HUKUK ^ , HAKtMLtĞtNDEN i; • J Esas No: 1981/34tf Karar No: 1982/269 Davacı: Füsun Tanm (Bündgans) Davalı: Dieter Wieland Bündgans. Ağa yokuşu cadde No: 18/4 Aksaray Îstanbul Taraflar arasında de vam eden boşanma davasında: Davalınm adresi meçhul olduğundan dava dilekçesi. gıyap kararı llanen tebllğ edilmiş olduğundan boşanma kararınm da ilanen tebllğine karar verilmlştlr. Kars. Arpaçay. Kayaköprü köyü cilt 061/ 01, sayfa 17, kütük 39 da nüfusa kayıtlı Mahmut ve Kamuran kızı 1949 dogumlu Ftlsun Tanm ile Batı Alman tebaalı Dieter Wieland Bündgans'm 116 1982 tarihinde BOŞANMALARINA karar verllmlştir. Hüküm ilan olunur. (Basın: 7123) İlk konserlerlnde garlp bir be^eaiye maruz kalarak kafalanna yastıK f "'itılan Omega Gmbu. ikinpi gece yalnızca 8 parça çaldılar ve her par çanın sonunda «teşekkür» ederek îstanbullu r*~c toüzikseverlere veıdft ettiler/ • . * V• &5 U niversite Seçme Sınavında vapılan, «1980 öncesi mexun Jann smav puanlanna orta öğıetim başan puanı eklenmemerf» haksızhğı ile ilgll! yayınlanan yazüardan sonra, bu «iinlversttezedelersden gelen mektup ve telefonlar çoğaldı. Hatay'dan FaHt Cebirofln yattlığı mektubuna bir de başlık atmış; «Suçumnr ne?» diyor. CeMroglu, ÖSYM yetkiHlerlnden bu sorusuna bir yanıt istemiş ama t>u konuda olumluolumsuz herhancd bir açıklama yapılmaması karşısında çareslz kalmış. Sanınz Cebiroğln sorusunu değiştirmeli ve söyle sormah: «Suçlıı kim?» Çünkü bu konuda suçlubulmak inHay, suçu*öğrenmek zor. LÜM Ayukat yazar merhum CEMAL DİLMEN ve merhume DİDAR DİLMEN'in kızı, Y. Mimar tner'um FARİH KÖPRÜLÜ'nün eşi, Y. Müh. Mim. TALİ KÖPRÜLÜ' 'nün annesi, HULUSt KÖPRÜLÜ ve GÜLDAL ATMACA'nm babaannesi, GÜLÜMSER KÖLE'nin manevi annesi, BEDİA PARMAN ve merhume SUHA KARLIKU'mn ablalan, SİMİN PARMAN ve GÜLŞEVİN ERK MEN'in teyzeleri, Y. Müh. Mim. GÜLGÜN KÖPRÜLÜ'nün kaymvaldesi, merhum KEMAL PARMAN ye merhum Dr. İHSAN KARLIKLI'nm baldızları, GÜZÎN KÖPRÜLÜ, MEHLÎKA KÖPRÜLÜ ve ÖZTÜRK KÖPRÜLÜ'nün yengeleri, EROLERK MEN, AYHAN KÖLE ve MUSA ATMACA'nın saygıdeğer büyüğü, RUHSAR KÖPRÜLÜ HANIMEFENDİ vefat etmiştir. Cenazesi 1 Temmuz 1982 Perşembe günü KADIKÖY OSMANAĞA CAMtİ'NDE kılmacak öğle namazmdan son ra SAHRAYICEDİD MEZARLIĞrNDAKİ kabrine defnedilecektir. İLAN T.C. Bayındırlık Bakanbğî Yapı İşleri Genel Müdürlüğu Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğu Erzincan Valiliğinden 1 Aşağıda lslmlerl ve keşif bedellerl, yeterlik belgelert almak için son müracaat tarihlerl ihale gün ve saatlerl yazılı belirtilen lşler 2490 Sayıh Kanunun 31. maddeslne göre kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 îşlerin eksiltmeleri Erzincan Bayındırlık Müdürlüğünde adlarının karşısında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 3 Eksiltmeye girebilmek İçin lsteklilerin: AKarsılarmda yazılı geçici temlnatlarım. B 1982 yıh vlzeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini. C Müracaat dilekçesi ile blrlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne uygun hazırlanmıs Teknik Personel. mall durum. taahhüt beyannamesi, plân ve techtzat beyannamesi ve Bayındırlık Bakanlıgmdan almış olduklan en az işln keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslmı lbrazı suretiyle Bayındırlık Müdürlü günden alacaklan yeterlik belgesini teklif mekttıbu ile blrlikte zarfa koymalan lazımdır, taahhütnameler Noter tasdikii olacaktır. 4 Eksiltme şartnamesl ve diger evrak mezkur Müdürlükte gbrülebllir. 5îsteklller. teklif mektuplarını blr saat evvel makbuz karşılığında Komlsyon Başkanhftma vereceklerdlr. 6 Telgrafla müracaatlar ve postadaki geclkmeier kabul edllmez. Eksiltmeye girme belgesi İçin son müracaat 15.7.1982 mesal saati sonuna kadardır. Işln Adı Keşif Bedell GeçlcîTem. Karnegrobn îhale tarîhi 19.7.1982 19.500.000, 585.000. (C) 1 Erzincan Mer. Karasaat 15.00'de aSaç Polis Karakolu inş. 2 Refahiye kapalı cezaevi dikenli tel lşl. 2.047.096. 61.413.t (C) 19.7.1982 saat 15.30'da (Basın: 17524) TEŞEKKÜR Oglumuz BARIŞ'ın sunnet dügunünden ilgi v« sevgisini esirgemeyen tüm dost ve akrabalanmıza tesekkür ediyoruz. ADALET • NİZAMETTtN ÇOBAN AİLESİ T.C. DİYARBAKIR ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fakultemiz hastahanesinln 1982 yıh ihtiyacı için 35 kalem Yaş Sebze Meyve ile 9 kalem hamur işi tatlılar kapalı zart usulü ile blr yıl müddetle ihaieye çıkarmak suretiyle satmalmacaktır. İhale 2490 sayıh kanun gereğince kapalı zarf usulü ile vapılacaktır. 1 Yaş Sebze Meyve gıda maddei«rinin muhammen bedeli e.505.000.00 TL. olup, geçici teminatı 285.150.00 TL.'dır. 2 Hamur işi tatlılarm muhammen bedeli 5.375.000.00 TL. olup. geçid teminatı 161.25000 TL'dır. 3 Şartnameler her gün mesai saatleri dahiîinde Fakultemiz satınalma servisinde bedelsiz olarak aluup görülebilir. 4 îhale Fakultemiz Satınalma Komisyonu Baş kanhğı'nda 20.7.1982 sah günu saat ll.OO'de yapıla caktar. 5 Taliplilerin 2490 sayıh kanunun 3. slnde açıklanmış ve şartlan belirtilmiş gerekli bel gelerl teklif mektuplan içinde ibraz edeceklerdir 8 Taliplilerin satınalma servisimize teklit mektuplarını lhale saatinden l saat önce makbu? mukabillnde teslim etmeleri şarttır. 7 Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. (Basın: 17984) ÖLÜM OYAK KUTLUTAŞ ŞÎRKETLER GRUBU HOLDÎNG'i Genel Müdürü Sayın TALİ KÖPRÜLÜ'nün valdeleri, RUHSAR KÖPRÜLÜ HANIMEFENDİ vefat etmiştir: Cenazesi 1 Temmuz 1982 Perşembe günü Kadıköy OSMANAĞA CAMİİ'NDE kılmacak öğle namazmdan sonra SAHRAYICEDİD MEZARLJĞI'NDAKİ kabrine defnedilecektir. Merhumeye tanndan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. OYAK OYAK OYAK OYAK Kutlutaş Kutlutaş Kutlutaş Kutlutaş Konut Holding A.Ş. İnşaat Tesisat Sanayi ve Ticaret A.Ş. îstanbul Preiabrike Eleman San. veTic. A.Ş. Pazarlama A.Ş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog