Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

1 TEMMUZ 1982 azın da kitap okunur. Yayıncılanmız da bu ilkeyi benimsemiş olacaklar kl, §u sıcak günlerde bol bol kitap yayınlanıyor. Tatile çıkarken kltap almayı unutmayın. Nelerl ml seçeceksiniz? Ttirk edebiyatmı izlemek istiyorsanız bir yıl lçlnde ödül alan kitaplardan oluşan bir paket yapabilirsiniz. Hafif romanlar, polisiyeler de kafalannı yormadan sadece vakit geçirmek için kitap okuyanlara salık verilebilir. Biraz daha neşeli tatil için Türk ve dünya mizahımn ustalan size arkadaşhk edebilir. Uzun tanıtmalardan önce yeni çıkan kltapları notlamanın okurlarımızm seçimi açısmdan yararlı olacağı kanısındayım. Roman Üzerine yazılan ve kitabı ile yılın en tartışıian eleştirmenl Fethi Naci'ydi. Insan Tükenmez ile Gerçek Saygısı da Fethi Naci'nin çok öncelerl yayınlanmış iki kitabı. İnsan Tükenmez yayınlandığmda tartışmalara yol açmıştı. Nururlah Ataç bakın nedemiş: «(bu kitabı okuyun ca) «Kimi de iirperecektlr: Yavuzlar yavuzunun, yıkıcılar yıkıcısının, Şeytan'ın paroıagım görecektirler bu betikte, yırtılınasmı, yakılmasını Isteyeeeklerdir.» Fethi Naci'nin kitabınm Roman Üstüne bölümünü yeniden okursanız, bir eleştirmenin roman Ozerine kuramını nasıl yavaş yavaş ördüğünü farkedeceksiniz. Türk şlirinin ustalarından Attila llhan'ın yeni şiirlerini Elde Var Hüzün'de buluyoruz. llhan, bir çok kltabmda yaptığı gibi açıklamalı notları, konuşmaları Meraklısı îçin Ekler adıyla sona koymuş. Elde Var Hüzün'de usta Attila îlhan'ın dlvan şiirint nasıl yeniden yoğurup modern biçimde kullandığını görüyoruz. Geleneğin altında ezilmeden ondan yararlanmanın örnekleri. Richard Bach'm Martı'sı yıllarca önce Batı'dakl bütün dergilerde övgtiler toplamıştı. Garlp de bir serüvenl vardı kitabın. Bir çok tanınmış yayınevl kitabı basraamıştı, bir küçük yaymevi basmış o da kitapla birlikte ünlenmişti. Martı'nm bir güzelliğl de; yazı ile fotoğrafm birbirine omuz vermesi. Ashnda Martı, bir bireyin doğup. KÜLTÜR YAŞAM Cumhuriyet 5 nin yönettiği film Fransız Oscar'ı sayılan Cesar ödülünü alınca Hardy çağdaş okurlara da ulaştı. Nastassla Kinski'nin canlandırdığı Tess klmine göre günahkâr bir yaratık kimine göre doğal davranışlarından ötürü sorumlu tutulamayacak bir kız. Bireyle toplum düzenlnin ve çevresinin çatışmalarım gününe göre yürekli bir biçimde sergileyen bir roman. Atilla özkırımlı'nın baskıya hazırladığı Sabahattin Ali'nin bütün eserlerinin üçüncüsü yaymlandı: Içimizdeki Şeytan. Atilla özkınmlı Içimizdeki Şeytan Üzerine adlı sunuş yazısında romanın niteliğini şöyle tanıtıyor. «tçimizdekl Şeytan ana çizpileriyle blr aşkm romanı^ dır. Ama Sabahattin Ali'nin ömer Macide ilişkisi cer< çevesinde gündeme getirdîgi asıl sorurtsal Türkiyeli aydının dramıdır. Bu dram üç ayrı kişilikte Uç ayrı boyutta sergilenlr. Kısacası toplumsal çerçekllk doğru saptanmıştır. Gerçi roman estetiği içinde, bütünsel blr kavrayışla yansıtümamıştır, ama belli bir tavır takımlarak dile getirilmiş, eleştirilmiştir. Bu nedenle tçimizdekl Şeytan siyasal içeriğinin yanısıra aydınların durumunu gündeme getiriş; biçimiyle de önem taşımaktadır.» İnsan sağhğını tıp mı yoksa doğa mı daha iyi koruyor. Tartışmalarm odağı olmuş iki görüş. tnsanın sağlığı için gerekli ögeleri doğada bulan îlhan Berk de bizev şifalı otları tanıtıyor. Yanlış anlamayın onu okuyup da sağhğınıza yön vermeyeceksiniz. Otlarm niteliğini, halk arasındakl yerini mitologyaya olan bağlantılarını dile getiriyor Berk. Bitkilerin yararları üzerine, yaratılış nedenleri üzerine açık, lamalar var. Neye iyi geldiğinin anlatıldığı, kuvvet ma: cunları bölümü kitabı renklendiriyor. Şifalı Otlar Kitabı size iki açıdan yararlı gelecek.Hem llhan Berk'ten şiirsel bir metin okuyacaksınız hem de sağhğınıza kavuşacaksımz. Bedenin ve ruhun yaran bir arada. Y sanat edebiyaı doğanhızlan yetişip oluşup kendi basına yetmesinin olağanüstü başarüı güzellikteki öyküsü. Yalnız Amerika'da 2 yılda 31 baskı yapıp, 2 milyon satmış. Ünlü gülmece yazarı Giovanni Guareschi'nln yarattığı Don Camillo tlpi ülkemizde de mizahseverlerin ilglsini derlemişti. Don Camlllo'yu çeşitli serüvenlerinde Izlemiştik. Kimdir Don Camillo? Po ovasmın küçük bir kasabasmda papazdır. Belediye Başkanv solcu Peppone ile durmadan çekişir. Işte Don Camillo'nun serüvenlerinin temellnde bu çekişme yatar. Ünlü Fransız komedyenl Fernandel, Don Camillo filmlerl İle bu tipi daha çok klşiye sevdirmlştir. Don Camillo'yu sevenler, onun Don Camillo'nun Küçük Dünyası'ndan başka, Don Camillo ve Şeytan. Don CamUlo Çıkmazda, Don Camillo Moskova'da, Don Camillo ve Hayırsız Oğul'u da okusunlar, tatil günlerine beğeni katacaklardır. Klasikleri sevenler mutlaka Karamazof Kardeşler'i okumuşlardır. Dostoyevski'nin bu başyapıtı bir daha okunacak kitaplardandır. Ergin Altay'm Türkçesinden ikt cllt olarak yaymlanan Karamazof Kardeşler eleştirmenlere göre Dostoyevski'nin en başarılı romanı. Rus toplumunun geçirdiği bütün sarsmtılan ürpertici bir sezgiyle iletlyor bize. Yeni kitaplar arasında * Nurullah Ataç, klasikler için «soy eser» derdl. Karamazof Kardeşler: bir çağın dönüm bunahmlarına tanıklık eden eserlerdendir. Okurlanmıza bir notu da ileteltm: Tolstoy atlesinl terkederken yanına yalnızca Karamazof Kardeşler'i almış. Zeyyat Selimoğlu. Sait Faik ve Hallkarnas Bahkçısı'ndan sonra deniz olgusunu özgün bir yaklaşımla anlatan önemli bir hikâyeci ve romancıdır. Çiçekll Dağ Sokağı. daha önce aylık bir dergide yaymlanmıştı. Bu hikâyenin bir özelliği vardı. Heybeliada'da bir sokağın adıdır bu. Bir gün Hilmi Yavuz ile birlikte Selimoğlu gezerlerken bu sokağm admı da kendini de beğenmişler ve duyarhklannı ortak bir üründe birleştirdiler. Hilmi Yavuz sokağm şiirini, Selimoğlu da hikâyeslnl yazdı. Zeyyat Selimoğm'nun Çiçekli Dag Sokağı. başarıiı hikâyelerden oluşuyor. Sellmoğlu'nun ucuz duyarlıklardan uzak, ayrmtılarda güzellik yaratmak çabası bu kitapta da dorukta. Nural Birden'in desenlerinin de metinle uyum içinde olduğunu ekleyelim. Çılgın Kalabahktan Uzak kitabıyla tanıdı Türk okuru Thomas Hardy'yi. tnglUz roman geleneğinin sağlam bir yapı taşıydı. Günümüzde kimi klasiklerln yığınlara ulaşması için yeterli olmuyor. Gerçekten de Hardy admın yayılması büytik ölçüde Tess romanının filme almmasıyla oldu. Polonya asıllı ünlü yönetmen Roman Polanski' denleri ne olursa olsun, Batı'ya kayıtsız çartsıa Kapııanmamızıa karşılaştınnca, 1930'lardaki çlzglmiz insana çok çarpıcı geliyor. ŞA. Dünya Taribl ve Çağdaş Uygarlık gibi uzmanlık alanmızın dışına taşan blr kitabı çevirmek gereğlnl niye duydunuz? M.T. Siyasal DUşünceler Tarihi okuturken, sık sık olaylann gelişimine gönderme yapmak; llselerde alınan tarih külturü yetmediği için, Hobbes'u Locke'u anlatacakken, Ingiliz lç Savaşı'na Görkemli Devrim'e gürmek gerekiyor. öğrencilere, kendilerl okusun diye salık verilebilecek doğrudürüst bir Türkçe kaynak da yoktu. Bu kitap, Yeni Çağlar için, hem olaylarm hem düşüncelerin (biliminfelsefeninsanatınedebiyatın) akışını gayet bazı sorular yönelttik. Bu sorulan v Tunçay'ın yanıtlannı asagı mız, tablatıyla başka başka oluyor. güzel anlatıyor gibi geldi bana. Yalnız, Türkçesi öğrenci bütçeleda yayuüıyorua Ben, «faşizm»in rastgele kuUamlmaktan lâçkalaştmlmış blr terim olduğu kanısındayım. Sonra, «faşizmnle «demokrasi» baş ri için fazlaca luks oldu. Dilerim beğenilir de yakında daha ucus ürkiye'de siyaset bilimi denince akla ilk gelen lsimlerka seçenek bırakmayan bir kavram çıfti diye de düşünülmemeli. bir basımı yapılır. Birçok üniversitelerimizde (bu arada, bizım Ş.A. Sayui Tunçay, Türkiye'de genlş anlamda «sol»un İki dünya savaş: arasındaki yıllarda, pekçok ülkeninki gibi bi Siyasal'ın Önümüzdekı ders yılında uygulanmaya başlayacak yeden biri Mete Tunçay. Bilim hayatımızda kendisine bu 190825 dönemindeki düşünce yapısuu Incelediğinlz eserinlzlıı 3. zim rejimimiz de çapraz etkiler altındadır. Tank Zafer Beyin ve ni programında) İnsanlık Tarihi Uygarlık Tarihi diye dersler yeri kazandıran çalışmalarının başmda Türkiye'de Sol basımma yazdığınız önsöz'de, 192545 dönemini kapsayan 2. cllt bazı Amerikah araştıncılarm, o zamanki CHP'yi «vesayet par var. Bunlar için, bir kaynak kitap olabileceğini umuyorum. Akımlar: 19081925 1. basım, A.Ü. S.B.P. Yayınlan, 1967/ ile iJçill hazırlıklannızdan «6z edlyordunuz. «Blrincl cildln kapsa tisi» diye nitelemesi, bana da oldukça haklı görünüyor. Ama, ben 3. basım, Bügi Yaymevi, Ankara, 1978) ve Türkiye CumhunyeŞ.A. Ünlü siyaset ve bilim felsefecisl Karl R. Popperin mına glren yeni... belge ve bilgüeroe yer veren Eskl Sol Üzerine bu sözde, geniş anlamıyla siyaset gerçekliğine pek sığmayacak, ti'nde TekParti Yönetiminin Kurulması: 19231931 (Yurt Yayınbence yirmincl yüzyılda yazılmış en önemli kitaplardan biri olan Yeni BUgiler'i sunarken de 2. cilt Ue ilpiU hazırhklarınızın ller biraz fazla «iyi niyet yakıştırması» hissediyorum. Geniş anlamıylan, Ankara, 1981) adlı, yakın siyasal tarihimize ışık tutan araşAçık Toplum ve Düşmanları'nın «Platon'un Büyüsü» başlıklı 1. lediğinl belirtiyorsunuz. 192545 dönemi ile Ugili çalışrnanız ne la siyaset dedim; çünkü biliyorsunuz, bence tekparti dönemınde tırmalan geliyor. Bir araştırmacı olarak Tunçay'ın başta gelen cildini (Siyasl llimler Türk Derneğl Yayını, 1969) ve aynı (Uozofun zaman tamamlanabllecek? özelliklerinden bırı. başka araştırmacılann incelenmesine yanaşasıl anlamıyla «siyaset» yoktu, «idare» vardı. Ben yorumumu, en dikkate değer yazılanndan blrl olan «Dlyalektik Nedlr?» adlt makaleji (A.Ü. S.B.F. Dergisi, a i t XVI, Yü: 1964, Sayı 1, s. 161makta şeneliikle cesaretsiz kaldıkları, oysa Türkiye'de «siyasetin M.T. Bu konudaki çal^malanmın daha başlangıcındayken, «vesayet partisl» gibi kesin ve kısa bir formüle sıgdıramadım; anlaşılması bakımmdan önem taşıyan konulan kendisine uğraş Türkiye'de Sol Akımlan 19081925, 19251945 ve 19451960 yıUarım tekparti deneyimizin tanımı, bir anlamda, bütun kitabım • hatta 198) ve Bryan Magee'nin Popper üzerine tanınmış çalışmasını (henüz yayınlanmadı) Türkçeye çevirdiniz. Bu çalışmalarınızı, kapsayacak üç cilt halinde yazmayı tasarlamıştım. Verdiğlm sö yazmadığım yıllan hesaba katarsak, daha da ötesi. alanı seçmesı blr ara hocanız da olan Popper'ln bilim ve siyaset felsefesine ya. Tunçay, yukarıda değındiğimiz temel eserleri, çeşitli süreli zü şimdiye kadar tutamadığım için mahcubum. Fakat gecikmemın Ş.A. Tekparti yönetimlni lncelerken. bu yönetlmin temel kınhk duymanızın belirtileri olarak yorumlayabillr miyiz? yayırdarda çıkmış olan çok sayıda makaleleri yanısıra siyasal dü haklı nedenleri var. Bu arada boş oturmadım. Hatta beni Tek dayanaklan olarak «ekonomi» VP «lâiklik» politikalannı ele alıM.T. Ben, çeyrek yüzyıl önce, daha SBP'de lisans öğrenyorsunuz. öte yandan, «TCnde tekparti yönetiminin kuruluş dösünce tarihi ve siyaset felsefesi alanlannda derlediği antolojıler Parti Yönetiminin Kurulması üstünde durmaya götüren de, bir cisiyken, merhum Nusret Hizır'ın Dil ve TarihCoğrafya Pakülnemlnde Izlenen politikalann belki de en değerülerl [italikler ve yaptığı çeviriler ile ülkemizde siyaset bilimine önemli hizmet bakıma, Sol Akımlann tarihiyle ilgill kaygüanm oldu. Solun o dönemdeki çözümlemelerini doğru değerlendirebilmek için, ortatesi'ndeki derslerine giderdim. Asistan olduktan sonra da, ondan bize ait] bu kitapta lncelemeye btç glrişmediğim nluslararası lerde bulunmuş bir bilim adamımız. mı daha iyi öğreranem gerekiyordu. «feyz» almaya devam ettim. Rahmetli, benim bu ilgimden hoşlaUişkiler alanma girenlerdlr» dlyorsunuz. «En değerli» İle ne denırdı; hatta Reichenbach'm vaktiyle kendisi için yaptığı bir espTUrkiye'de Sol Akımlar'ın ikinci dldinin kapsadıgı dönem, riyi bana uyarlamıştı. Reichenbach, «Nusret benim en iyi doO «Tek parti döneminin dış politikasını aynn aşağı yukan eşit uzunlukta iki bölümden oluşuyor. 19251935 araçentimdir, ama doçent değildir» dermiş, hoca akademik kariyere özellikle güç karanlık. Bu cildin öteki yarısıyla tılarıyla incelemedim. Ama uluslararası ilış sı, hazırlamam ovekadar zor olmayacak, sanmm. Hâlâüçüncü cilı «Ben faşizmin rastgele kullanılmaktan laçka girmeden önce. Nusret Bey de, «Mete en iyi asistanımdır, ama di çok eksikiler alanmda Atatürk Türkiyesi'nin barısçı ğim olmakla birlikte, artık İkinci cildin bir öntaslagını çatıp yalaştınlmış bir terim olduğu kanısındayım. Son benim asistanım değildir» diyordu. Sonra, emekli olunca çevresl daha genişledi; hiç kuşkusuz benden çıraklar yetişyımlayabilecek duruma geldim. Bunu bir yü içinde ortaya koyave dengeli bir tutum sürdürdüğü yolunda gera faşizmle demokrasi seçenek bırakmayan bir tirdi. Diyeceğlm, londra'da Popper'i çok daha iyisembollk maru tanımadan, bileceğimi umuyorum. Yaptığım Işin, akademik meraln doyurtık, metodoloji ve bilim felsefesi konulanna «inisiye» olmuştum. bir izlenimim var.» kavram çifti diye de düşünülmemeli.» manın ötesinde, toplum için ds faydalı oldııgu katasındayım. v . Aldığım Rockefeller Vakfı bursunu, Popper orada olduğu için Ş.A. Tekpart! yönetimi fizerlne çahşmanızda, 192331 d5Londra Iktisat ve Siyaset Bilimi Okulu'nda kullanmayı yeğledim. TUrkiye'de genellikW toplum bllünleri ve felsefe aianına gi nemlnde Türkiye'deki siyasal rejimde «faşizmi tammİByan özgül mek Istlyoraunuz? Tekparti yönetimi ile onun dış politikasını Dahası, Nusret Bey'den esinlenerek, siyasal duşünce tarihindeki ren yeni yayınlart tanıtmaya çalıştığımız bu sayfayı düzenlemeye (öğeler) blleşimi»nin bulnnmadığını açıklıkla bellrtiyor, öte yan da hesaba katmayan bir «hesaplaşma» slzce ne ölçüde yeterlidir? özgürlük sorununa lojistik çözümleme teknikleri uygulamaya başladığımızda İlk duyurduğumuz cahşma (bkz: 28.1.1982 tarihli dan «19201er Türklyesi'nin deylm yerindeyse çağdaş demok* M.T. Sizin soruş sıranızın tersinden cevap vermeye çah yeltenen ilkel bir doktora tezi bile yazmıştım. sayfamız) Tunçay'tn TekParti Yönetimi idi. rasinln altyapısına sahlp» obnadığını söylüyorsunuz. Sizce Profe şayım. Haklısınız: Dış politikayı dışlayan böyle bir çalışma yeter^ Popper'in bilim felsefesinden bir dereceye kadar eürilensör Tank Zafer Tanaya'nm o dönemin tek partlsini «demokratlk li değildir, eksiktlr. îç polltika doş politika aynmı yapay ve çoO günden bu yatıa bu sayfada Tunçay'a ve yayınlarına çesistemln hazırlayıcısı» olan bir «Vesayet partisi» olarak nitelen ğucası yanıltıcı olduğundan, benim kitabım gerçegin bütününü dim böyle dlyorum, çünkü bu öğretinin (olasılık kuramı gibi) şltll atıflarda bulunuldu. Tunçay'ın en son yayını da, geçtiğimiz daha teknik uzantılannı izlemeye yetecek bilim ve matematik ay içinde Cem Yayınlan arasında çıkan C. Brinton, J.B. Chris dirmesi ne ölçüde geçerlldlr? sadakatla yansıtmıyor. Bizler, esnaf işi, tek tek kişiler olarak araş bilgisi temelinden yoksundum. Onun siyaset felsefesinl ise, daha topher ve B.L. Wolff adlı Amerikah tarih profesörlerinin 1453'M.T. Hani, Dostoyevski, Gogol için (çağdası Rus edebitırma yapıyonız. Oysa, artık disiplinlerarası bir yaklaşımla, ta zayıf buluyorum. Yine de, bu alanda bile, eski ve yeni düşünürten Bugüne DUnya Tarihi ve Çağdaş Uygarlık adlı üç dltlik eser yatçılannı kastederek) «biz hepimiz onun Palto'sundan çıktık» kım halinde ortak çalışmamn yollarmı bulmamız gerek. lerle yaptığı polemiklprin çoğuna hayranım. Popperci bir yönlerinin Türkçe çevirisi. (özgün adı Modern Civlllzatlon: A. His demiş. Benim akranlanm ve daha genç araştıncılar kuşağı (Sma Tekparti döneminin dış politikasmı aynntılanyla incelemetem ve bilim anlayışıyla, Popperci olmayan bir toplum ve sitory of the Last Plve Ccnturies olan bu eser, ABD Üniversitele Akşin, Selim llkin, Zaler Toprak, Şükrll Hanioğlu ve daha birdim. Ama uluslararası ilişkiler alanında, Atatürk Tüıkiyesi'nin yaset anlayışı, pekâlâ bağdaşUnlabilir. rinde okutulan genel bir tarih kitabıdır.) çoklan), biz de hep Tank Zafer hocanın Siyasî Partiler'inden banşçı ve dengeli bır tutum sürdürdüğü yolunda genel bir ızleŞj\. Sayın Tunçay, bize zaman ayırdığınız İçin çok teşekYeni yayınlan vesilesiyle değerli bilim adamı Mete Tunçay'a çıktık. Onun yöntemini örnek aldık. Ama, ideolojik tutumları nımim var. Daha sonraki, daha «demokratik» dönemlerde, ne kür ediyorum. Saygılarunla. düşünce" incelemej araştırma Yeni yayınlar üzerine Mete Tunçay la sohbet fşahinalpay T Mete Tunçay lıakkıııda... ete Tunçay Iö3ff'do doğdu. 1958'de mezun olduğu A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne, Profesot Yavuz Abadan'ın «Siyasi Hukuk ve Devlet Nazariyeleri» kürsüsüna usıs tan olarak girdi. 1981'de Ozgurluk Kav ramı Üzerine Bir Çözümleme Denemesı ile dohtorasım tamamladı. iki yıi sürey , 2e Londra İktisat ve Siyaset Bilimi Oku , lu'nda araştırmalarda bulundu. 1966'üa doçent oldu. 1972de istifa ettiği iıniver siteye, 1978 başmda geri döndü. 1879'do Sovyef Bilimler Akademisi'ntn çağrüısı olarak SSCB'de ve Fulbright bursuyla ABD'nin Stanford Untve*sitesi'nde araş tırmalannı sürdürdü. Tunçav'ın yanda değindiğinuz eser' leri dışındaki başlıca çahşmauın şunlardın Makalelen « Dogmatizm» ve «Orta Oğretimr de Tarih», Felsefe Kurumu Semınerleri (1976). « Hotay Sorunu, «Türk Parlamentoculuğunun Yüzüncü Yılı (1977). « Atatürk Türkiyesi'nde Yabancvlar», Atatürk Döneminin Toplumsal ve Ekonomık Sorunlan (1977). « 1293 Kanunu Esaslsi'nin Son TadıllerU ve «Heyeti Mahsusalar: 192338.' S.B.P. Kanunu Esasînin 100. Yüı Armağanı (1978). « Atatürk'e Nasıl Bakmak*, Toplum ve Bilim. Sayı 4 (1978). IBu yazının başlattığı Niyazi Berkes Mete Tunçay tartışmaları için bkz. Cumhunyet. Ocak 1979.1 Sevres'e Karşı Anadolu'nun Bir Yayını, SBF Dergisi (1979). CHF'nin 1927 Kurultayı'nın öncesinde Toclanan ilk Kongreleri: SBF EY OLUN VE BUNDAN D&ÜA M GUVEMCEL; YERLERE Mete THNÇAV Dergisi, Atatürk Özel Sayısı (1981). Antolojiler. Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi Seçilmiş Yazılar, 3 Cilt (S.B.F. Yayınlan, 1969 / yeni basımı 1982'de çıhacak). Sosyalist Siyasal Düşünüş Tarihl, 2 cilt (Bilgi Yaymevi. 1976). Çeviriler! S.M. Lipset ( Siyasi însan (Siyasi llimler Türk Derneği Yaymı, 1965). P.A. Sorokin / Bir Bunahm Çağında Toplum Felsefeleri (Bilgi Yaymevi. 1972). Aristoteles / Politika (Remzi KU tabevi, 1975). D. Hume / Din Üstün» (Kültur Bakanhğı Yayınlan, 1979). G.L. Seıdler / Bizans Siyasal Düşünüşü (S.B.F. Yayınlan, 1980). E. Barker / Bizans Toplumsal ve Siyasal Düşünuşü (henüz yayınlanmadı) Tunçay, Yeni Düşün Adamlan (M.E.B. Yayınlan, 1979) ve Çağdaş Siyaset felsefecileri (Remzi Kitabevi. 1981) adlı kitaplann da çeviri editörluğünü yapmıştır. KİM KİME Behiç AR EMEKLİ ÖGBETMENLEBE ÇAĞRI Çevre ve tecrübenlzi Bğitsel üyuncaklar Eğitim Araçlarının tanıtım ve pazarlamasında değerlendirmeyi ve bir yan gelir saglamayı düşünmez misiniz. Ge lın gorüşehm. Evrim Bilimsel Egitim Araçları A.Ş. Abdİ t' pekçi Cad. Kadırgalar Apt. 59/2 Maçka/İST. Tel: 4610 77 ACELE SATILIK BÜRO Ankara Kızılay Bayındır Sokak'ta, ana caddeye 50 metre uzaklıkta, büro olmağa çok elverişli, yeni, 90 metrekarelik, asansörlü, kaloriferli 1. kattaki daire ihtiyaçtan acele satılıktır. İstanbul (Saat 20'den sonra): 73 94 67
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog