Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

1 TEMMUZ 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 \ arsovaVla gece sokağa cıkma yasağı kaldırıldı VARŞOVA (a.a.) Varşova'da yetişkinler lçin ge ceyansından sabah beşe, 18 yaşın altmdakiler için 1se 21.00'den sabah beşe ka dar uygulanan geceleri so kağa çıkma yasağı dünden başlayarak kaldırıldı ve baş kentte gençlerin gittiği dis kotekler ve öğrenci lokal leri yeniden faaliyete geçtl. «Toplantı yapma yasağı»da kaldırıldı. 13 aralıkta tilkede Sıkı yönetim llanının ardmdan uygulanan gece sokağa çık ma yasağı 30 nisanda kaldı rılmış, bazı olaylar çıkması üzerine üç gün sonra yenlden sokağa çıkma yasağı konmuştu. Iran, savaşın devam edeceğini aakladı • IRAK'IN İRAN TOPRAKLARINDAN CEKİLDİĞİ YOLUNDAKİ ACIKLAMASINI YALANLAYAN TAHRAN, IRAK BİRLİKLERİNİN BAZI STRATEJİK NOKTALARI ELİNDE TUTMAYA DEVAM ETTİĞİNi BİLDİRDİ. may Başkanlığı'nın bildirisinde 21 ay önce Arap dünyasının ve fcendi onurunu kurtarmak için eyleme girişen Irak birliklerinin tamamen kendi sınırlan içine çekildikleri ve ülkenin bağunsızlığı, bUtUnlugu ve güvenliğini korumaya aynı azim ve şevkle devam edecekleri vurgulandı. Bilindiği gibi Irak 10 hazlranda tek yanlı ateşkes ilan et miş, ardmdan 20 haziranda Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin Irak birliklerinin haziran ayı sonunda Îran topraklanndan tamamen çekilmiş olacaklannı duyurmuştu. I Ergun Politikada ^ Sri Lankaiı hava korsanı « Italyan ucagındaki 258 kisiden Servîsl So serbest bıraktı Dış Haberler 138'ini rilankalı bir hava korsanı Asya ülkelenne sefer yapmakta olan İtalyan hava yolları Alitalia'ya ait bır Boeing 747 tipi Jumbo |etl ,yeni Delhi Bangkok arasm da elegecirerek Bangkok ulus lararası havaalanıno ındirdl Ha va korsanı eşine verilen çocuğunun kendisine verilmesi İCin kacırdığı sanılıyor. Hava korsanı eşi ve oğlu'nun Bang kok'a hareket efmesi üzerine 256 kişiden 138'ini serbest bı berlne göre Srl Lankaiı hava korsanı uyuştumcu madde kaçakçılığndon sabıkası bulunuyor. Dış Haberler Servlsi Irais Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in belirttigi üzere 30 haziranda (dün) tran topraklanndan tamamen çekildiklerinl iddia ederken îran bu iddıayı yalanladı ve Irak birliklerinin Sokağa çıkma yasağına bazı stratejik noktalan işgale son verlleceği llk kez blr devam ettiğini belirtti. îran ayhafta önce Varşova Beledi rıca savaşın bitmediğini, savaye Başkanı General Mleczys şın Irak'ta Saddam Hüseyin lav Deblciki tarafmdan a rejimi devrilinceye ve kendılerine 150 milyar dolar savaş çıklanmıştı. taraıinatı verillnceye dek sürecegini belirtti. îran Haber Ajansı İBNA tarafmdan yayınlanan bir haberde, gerekirse sımrın aşılacagı da kaydedildl. Ajansın, Meclis Başkanı Hüccetülislam Haşimi Rafsanjani'ye dayanarak verdiği haberde ayrıca tran kuvvetlerinin Kasnşirin'de oldukroktı. Sepala Ekanayake adlı lan ve Irak kuvvetlerinl püshava korsanı İtalyan eşi ve ço kürtmeyi sürdürerek, dtişmanm bıraktığı cephane ve ascuğu Bangkok'a gelmezse vücu duna doladığı patlayıcı madde keri malzemeyi ellerine geçiryi ateşlayerek ucağı ucurmakla dlkleri de belirtildl. 21 ay önce İran'ı İşgale baştehdit ediyor layan Irak ordusunun tam bir İtalyan ucağında Avusturalya başansızlığa uğramasından son Ulaştırma ve Karayolları Baka ra Irak Haber Ajansı, Irak Geni Francis Cox ve eşinin de bu nelkurmay Başkanlığı'nın bir lunduğu acıklandı, THA'nın ha bildlrisini yayınladt. Genelkur• Pasomu kaybettim, hükümsüzdür. Kadlr ERAYDIN Pravda: ABD, Columbia ile silahlanmayı uzaya tasıyor MOSKOVA, (ANKA) Stratejik silahlann sınırlan dınlması görüşmeleri önce ki gün Cenevre'de başlarken. Sovyetler Birliği. uzay mekiği Columbia'nın yapmakta olduğu son deneme uçuşunun silahlanma yarışı nı uzaya taşıdığını öne sürdü. Sovyetler Birliği Komünist Partisi yayın organı «Pravda» gazetesi, önümüz dekı 12 yıl içinde yapılacak uzay mekiği uçuşlannın yarısının askerj amaçlı ola cağmı ve ABD'nin dünyanm üzerinde yeni bir silah sis temi kuracağını öne sürdü.. Pravda gazetesinde yer alan yazıda. «uzay savaşı senar yolannı artık Hollywood de gil. ABD Savunma Bakanlı ğı yazıyor..» denildi. öte yandan Dışişleri Bakanı Alexander Haig'in ısti fası konusunda Sovyetlerde ilk yorum Pravda'dan geldi. Pravda'nm Newyork mu habiri Tomas Kolesnikov'un yazısmda Haig Amerikan dış politikasınm «Zekât keçisi» olarak niteleniyor. Kolesnikov'un yazısında Haig'in bir «ılunlı ya da «tecrübell profesyonel» şek linde gösterilmek istendiği, Haig'in Amerika ile mütte fikleri arasındaki uçurumu kapatmaya çahştığı belirtiliyor. Yazıda Haig'in yönetimdeki aşın sağcılarla başa çıkamadığı. Amerikan po litikasının hem antiSovyet, hem de gerçekci olmasına olanak bulunmadığı belirtili yor.. B L I Sorunlar# AC Israil'in Hedefi * srail Lübnan'ı neden işgal etti? Gerilla saldırılarmdan korunmak için Güney Lübnan'da 40 Km.lik bir tampon bölge kurmak amactyla mı? Bu iddianın bir balon olduğu saldınnın ilk günlerinde anlaşılmıştı. Kaldı ki, Filistinli gerillalar geçtiğimiz yıl Baskan Reagan'ın temsilcisi Philip Habib tarafından düzenlenen ateş kes anlaşmasına uymaya özen gösteriyor. îsrail'e saldın için bahane vermemeye çahşıyorlardı. FKÖ'nün alt vapısını çökertmek, örgütü ortadan kaldırmak için mi? Bu, kuşkusuz tsrail'in amaçlarından biridi?. Ama nihai amaç değildir. Sanınz nihai amaca ulaşmak icin bir araçtır. Nedir nihai amaç? Nihai amaç Filistin milliyetçiliğini ortadan kaldırmak, böylece Batı Şeria ve Gazze'nin ilhikına giden yolu açmaktır. Soruna bu açıdan bakıldıfrnda Lübnan'ın işgali, uzun vadelî stratejik planın bir aşamasıdır. İsrail yetkililert, zaman zaman verdiklerf demeçlerde bu amaçlarını dolayli biçimde açıklamışlardı. İsraiJ'in. işgal altındakı Batı Şeria'daki sivil yöneticisi Menahem Milton, Lübnan saldınsıudan kısa süre önce vprriifi bir demecte 'Filistin halkı ile anlaşmak için FKÖ ile savaşmak zorundayız» diyordu. Menahem Milton Batı Şeria'daki Filistin hatfnndan söz ediyordu. Anlaşmak sözcüğu ile kastettiği şey de. bu halkı Begin Sharon ikilisinin ön gördü^ü göstermelik özerkliği kabule zorlamaktı. Başka bir deyişle, Menahem Milton'un ifade etmek istediği şey suydu: •Piüstin halkmı, Batı Şeria'mn ühnkını kahule zorlamah için FKÖ ile savaşmak zorundayız. Çünkü FKÖ Filistin milliyetçiliğinin simgesidir.» Lübnan'da tsrail ordusu ile Galile bölgesindeki israil köylerine Katyuşa roketleri atan gerillalar, ya da Nazh bir bayan başyazann doyimi ile «tedhişçiler* savaşmıyor. Lübnan'da Filistin milliyetçiliği il9bu milliyetçiliği, geleceğe ilişkin tasanlannm önünde en büyük ençel olarak gören ve onu yok etmeye kararlı Yahudi milliyetçiliği çarpışıyor. FKÖ israil köylerine roket attığı için degil, Filistiu ve Arap milliyetçiliğinin en güçlü simsesi olduğu için Israil'in gazabma hedef olmuştur. Diğer Arap ü'keleri çaresizlik içinde seyrederken FKÖ Arap milliyetçiliğinin tek temsilcisi olarak çarpışmıstır Lübnan'da. Ve, askeri güçler arasındaki büyük eşitsiziiğe rağmen diğer Arap ülkelerinden daha uzun süre da^ yanmistır îsrail ordusunun karsısmda. Menahem Begin . Anel Sharon ikilisi bir kez Lübnan'ı temizledikten sonra gözlerini Batı Şeria\va çevireceklerdir. FKÖ aradan çıktıktan sonra, Söstermelik bir özerklikle Bati Seria halkını uyntmak daha kolay olacaktır. Bu halk uyutuJamasa bi1e. Begin usulü özerkliği kabule zorlanacak, böylec© bölgenin ilhakı yolunda önemli bir adım atümış olacakfar, tsraiT. Camp David anlaşmasmm Filistinlilere flzerklik verilmesine ilişkin bölümüne uymaya niyeti olmad!!^! baslangıçtan beri göstermişti Tüm dün yanm protestolanna rağmen bölsede hızK yeni yerlesim merkeıieri kumltnast uolttikaçı sürdürülmüş. Jrıskırtıcı bir tnrumla Kudüs re Gobn ilhak edilmiş. Mısır'la, özerklik görüsmeleri çıkmaza sokul mustur. Geçtiğimiz yıl Eylül aymda ise, Batı Şeria'da as kert yönetim kaldınlarak, sivil yönetim kurulmuş. böylece bölge Israil'in bir bölümü gibi yönetilmeye başlanmıştır. Batı Şeria halkı, ya Begin usulü özerkJıği ve daha sonra da ilhakı kabul edecek. ya da Urdün'e göçe zorlanacaktır. Ariel Sharon'un baş miman olduğu plân, sörulebıleceği gibi tumüyle kaba ku\K'ete dayanmaktaaır. Tsrail Savunma Bakanı FKÖ'yü safdışı bırakmakla. Filistin sorununu çözeceğine inanmaktadır. Ovsa biraz tarihle ilsrilenseydi, Filistin sorununıın yent başlamakta olduğunu kavrardı. F. Almanya'da yabancı düsmanhğını protesto eden bir gösteri yapıldı NURNBERG (Ajanslar) P. Almanya'nm iki kentinde, yüzlerce kişi; bir süre önce bir NeoNazi gencinin üç kişiyi öldürmesiyle sonuçlanan yabancı düşmanlığı olaylannı protesto etmek için yürüyüş yaptı. Helmut Oxner adlı NeoNazi gencin açtığı ateş sonunda iki Amerikah zenci asker ile bir Türic ölmüş, bir Libyah, bir Mısırlı ile bir de Koreli yaralanmıştı. Nurnberg ve Karlsruhe dolaylanndaki Germersheimde yapılan yürüyüşlerde, ülkedeki yabancı düşmanlığını ve NeoNazi hareketlerini kmayan sloganlar atıldı, pankartlar taşındı Schmidt'in Sosyal Demokrat Partisi ile Dışişlert Bakanı HansDietrich Genscher'in, Hür Demokrat Partisinin 1983 hükümet borç alma düzeyleri konusunda bir anlaşmaya varamamalan halinde 13 yılhk ittifakın sona ererek koalisyonun yıkılması tehlikesi bulunuyor. Diyarbakır Üniversitesinden Docent ve Yardımcı Docent Alınacaktır Ünlversitemlz Fen ve Di$ Heklmliğl Pakültesi'ne aşağıda bellrtilen bllim dallarmda açık bulunan kadrolara Docent ve Yardımcı Docent almacaktır. Docent adaylarmın 16.7.1982 cuma günü saat 15.00'e kadar 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince özgeçmişlerinl, biürisel çahşma ve yaymlarını kapsayan dört dosya ile Rektörlüge. Yardımcı Doı ent adaylarmın 20.7.1982 salı günü saat 15.00'e kadar smava gireceklerl Yabancı Dlli de belirten kısa özgeçmlşlerl İle Fen Fakültesi Dekanlıâına müracaat edeceklerdir. Yardımcı Doçentliğe müracaat eden adayların Yabancı Dil sınav tarihlerl adreslerine Fen Fakültesince bildirileeektir. Yardımcı Docentllk Yabancı Dil sınavında başarı gSsterenler özgeçmişlerlnl, bllimsel çalısmalarım ve varsa yayınlarını dört nüsha olarak Dekanlığa Yabancı Dil sınav sonuçlarmı tebliğinl lzleyen 3 gün içinde teslim edeceklerdir. Duvurulur. FEN FAKÜLTESf Kadro Bllim Oalı OSrev Ünvanı Ünvanı Derecesl Adef 2 Docent 1 Fizik Docent 3 1 > » 6 1 Aslstan Yardımcı Docent 7 1 Asistan 8 2 > Klmya 2 1 Docent. Docent 3 3 4 2 6 1 yardımcı Docent Asistan 7 1 8 2 2 1 Docent Matematik Docent 3 4 4 1 7 2 Yardımcı Docent Aslstan 8 2 Biyolojl Bntanik AnabiHm Dalı Docent Docent 4 3 » » » Yardımcı Docent Asistan 7 2 ZooloJİ Anabilim Dalı Docent Docent 4 3 Asistan 7 1 Yardımcı Docent 8 » > Asistan 1 DİŞ HEKİMLİÖt FAKÜLTESt Kadro Görev Ünvanı Ünvanı Bilim Dalı Derecesl Adet DtşAgız ve Çene Cerrahisl 3 1 Docent Docent Konservatif Diş Tedavisi 1 4 1 Protez 4 1 Ortodonti 4 1 Periodontolojl 4 1 Pedodonti . 4 Türkiye İş Bankası Sanat Galerüeri sunar Ankara İşSanat Galerisi (21 Haziran9 Temmuz) MELAHAT AYDIN NECATİ ÜNAL Resim Sergisi (Galeri, ulusat ve dini bayramlar ile cumartesı ve pazar günleri dışında her gun 8.30 12.00 ve 13.30 17.00 arası açıktır.) Ankara İş Sanat Galerisi: Atatürk Bulvarı 77. Yenışehır, Tel; 17 02 66 . r ~ Heykel Sergisi Istanbul Parmakkapı İşSanat Galerisi " " r (21 Haziran9 Temmuz) ŞULE ÜLGEN Maket Sergisi Çivi Kakma Resim Sergisi (Galeri, ulusal ve dıni bayramiar ile pazar gunleri dışında her gun 12.00 19 00 arası açıktır.) İstanbul Parmakkapı İş Sanat Galerisi: İstıklal Cad. Yureklı Han Kat: 2, Tel: 44 20 21 BİLGE KANDEMİR İzmir İşSanat Gaierisi İzmir Buca Yüksek Öğretmen Okulu Resimiş Bölümü Yıl Sonu Sergisi (Galeri, ulusal ve dini bayramlar ile cumartesi ve pazar gunleri dışında her gun 9.00 18.00 arası açıktır.) İzmir İş Sanat Galerisi: , Mımar Kemalettin Cad. No: 2, Tel: 14 12 50/376 (21 Haziran2 Temmuz) Sayın doktpr ve sayın eczacılara S.S.Y. Bakanlıgı'nm 22.3.1982 gün ve 131/23 sayıh ruhsat ve müsaadeleri ile; İZONA SAÇ ve CİLT SABUNU yeniden imal edilerek piyasaya arz edilmiştir. Ruhsat sahibi ve Distiribütörü: Ak Yatırım A.Ş. Teh 47 70 77 Ergenekon Cad. No: 83/85/53 Pangaltı / İSTANBUL ' İLAN 1. DSt XXL Bölge Nazilll Erozyon ve Rusubat Kontrolu Teknlk Şube Müdürlüğü emanet lnşaatından ayrılan aşağıda islm. keşlf bedelt. ihale tarihl ve saati ile geçicl teminatı yazılı olan inşaatlar benzer lşleri yapmış ve tamamlamış yüklenlciler arasmda 6200 sayılı kanunun 34. maddesi gerefince tatbik edilecek esaslar dahilinde birim fiyati esası üzerlnden tenzilata tâbi tutularak KAPALI ZARF usulü ile ihaleye çıkarılmtştır. 2. Bu işe alt keşif, şartname ve eklerl 1.7.982 tarihinden ltibaren her gün mesai saatleri dahilinde Nazilll Erozyon ve Rusubat Kontrolu Teknîk Şube Müdürlüğü binasında görebilirler. 3. tsteklilerin 17.7.1982 günü saat 17.30'a kadar Emanet Komlsyonu Başkanlığı'na bir dilekçe ile müracaat ederek eksiltmeye girmek için Iştirak belgesi gereklldir. 4. Eksiltmeye gireceklerden tstenen belgeler: a) Kanuni ikâmetgâh belgesl. b) tşyerlerini görmüş olması ve eksiltmeye girme belgesl almış olması, c) Gerçek tek kisi veya tüzel kişi olması, d) Ticaret ve Sanayl Odasına veya Esnaf ve Sanatkârlar Derneğine kayıth olduğunu belirten 1982 yılı vlzell belge, e) Herhangi bir bankadan alınacak geçici teminat mektubu, bankaca teminat mektuplannda llmit miktan bellrtllecek. vadeli teminat mektubu kabul edilmeyecektir. Mektupta 7129 sayılı Bankalar Kanununun 38. ve 44. maddelerine uygun düzenlendiğinl belirleyen 1baf r e bulunacaktır. f) Geçic! teminat mektubunun DSt veznesine nakden yatınlması halinde vezne almdı makbuzunu İhale saatlnden evvel Emanet Komisyonu Başkanlığı'na lbraz edeceklerdir. 5. Teklif mektubu kapah zarfta bulunacak, 4. maddede lstenilen belgelerle Dlrllkte ihale zarfına konacaktır. 6. Teklif mektubunun, İhale günü en geç saat 8.30'a kadar Nazlllt Erozyon ve Rusubat Kontrolu Teknik Şube Müdürlüğü blnasmda toplanacak Uglll Emanet Komlsyonu Baskanlıgı'na makbuz karşılıgı teslim edilmesl şarttır. 7. îhale 19 TEMMUZ 1982 pazartesl günü saat 14.00'de 6. maddede yazılı adreste yapılacaktır. 8. Telgrafla yapüacak müracaatlar ve postada olan gecikmeler dikkate aIınmaz. tHALE TAKVtMt fşln Adı Tarihl Günü Saati l.Keglf Geçici Teminatı Aydın B. Menderes vadlsl yanderelerl bakım onarımı B. Menderes yanderelerl Yukarı Havza Islahı IV. 19.7.1982 Pazartesl 14.00 3.500.000, 118.750,TL. 19.7.1982 Pazartesl 15.00 7.350.000, 234550,TL. İMZA GÜNÜ Bugıin 15.00 18.00 arası İŞ BANKASI İLAN Dirgîne Orman İşletme Mtidürlüğunden Yapılacak olan işln cinsi 079 Kod No.lu Topyeri Karaderesonu KÖPRÜ ÎNŞAATI 1. Keşif lşçiHk Bedell TL. 1880000.00 Geçicl Teminatı TL. 75000.00 TÖRKİYE A. KADİR yeni kitabı «FİLİSTÎN ŞlİRt» ile YAZKO Yayın Pazan'ndal istanbul Reklam Sitesi CAĞALOĞLUv Devrek Uçesl (Yazıcık) Dirgine köyünde bulunan lşletmemizin Karadere Bölgesine ait 179 Kod no.lu Topyeri Karadere sonu orman yolu köprüsü emaneten. kapah zarf teklif alma usulü, pazarlıkla yaptırıiacaktır. 1Eksiltme 12.7.1982 günü saat 15.00'de îşletmemlz idare binasında yapılacak. geçici teminat aynı gün saat 12.00'ye kadar yatınlacaktır. 2 Eksiltme şartnamesl ve diger evraklar Zonguldak Orman Bölge Başmttdürlüğü ve Dirgine Orman Işletmesi binasında görülebllir. 3 Bu inşaata ait çimento, demir ve kalıplık kereste ve diger malzeme idaremlze aittir. tnşaat, 1982 yıh işçilik birim tiyatları İle yaptırıiacaktır. 4 Teklif mektuplanmn taahhtitnamedeki evrakla birlikte ihale gününden ve saatinden Önce Emanet Komisyonu Başkanhğma verilmes". şarttır. Postadaki gecikmeler ve telle yapılan müracaatlar geçersizdir. îlan olunur. (Basın: 17832) 4756 .(Basıns 17844); <, 4757 tLANEN TEBLtGAT ISTANDÜL 2. JCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya: 982/3502 Borçlu: Adem Güler Evyap İnşaat San. Pazarlama. Şehlt Asım Cad. No: 69 Beşiktaş Maraşhoğlu Tic. ve San. Mebmet Maraşlıogıu vekili Av. Orhan Ketevcioğlu tarafmdan 276.003 Tl.nln masraflan İle tahsili zımnında aleyhlnize yapılan icra takibinde: Adresiniz meçhul bulundugundan ödeme em rinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilânın gazetede neşrinden itibaren (30) gün içinde yukarıda yazılı borç ve masraflannı öcîemeniz. takibin dayanağı senet kambiyo senedl niteliğine haiz dpğilse (25) gün İçinde merciye müracant etmeniz takip dayanağı senet altın daki imza size ait degilse yine bu (25) gün içinde ayrıca ve açık:a bir dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz aksi halde iera takibindeki kambiyo se nedi altındaki imzanm sizden sadır sayılacağı, borçlu olmadığmız borcun itfa ve ihmal edildiği veya alacağın zaman aşımma uğradıgı hakkında H'razınız varsa bunu sebepleri ile birlikte tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden itirazın kabulü hakkında btr karar getirmediğiniz tak d'rde rebri lcraya devam olun^cntı borç ödenmez veya .tiraz edilmeiîse 74. Madde gereğince mal bevdnında bulunmanız bulunmazsamz hapis He tazyik olunacağmız ödeme emri verino kalm o'nak üzere ilanen tebliğ olunur. CBasın: 7109)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog