Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER riz. Şlmdl, pratik olarak konuya glrebill 1 TEMMÜZ 1982 oplumumuz hızh blr kentleçme süreci içinde bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak, kentlerimiz giderek yatay ve düşey boyutlarda genişlik ve yoğunluk kazanmaktadır. Bu yüzden konut sayısı lle birllkte, özellikle çok daireli apartman tlpi yapılar, önemll sekilde yaygmlaşmaktadır. Bu olguya koşut olarak da insanlanmız, artık daha çok yanyana ve topluca yaşamaya alış.mak ve bunun gereklerine uyraak zorunda kalmaktadırlar. Bunun için çok daireli konutlarda birlikte yaşayışın ortaya çıkaracağı sorunların çözüm işlevini yerine getirecek KAT MÜLKtYETİ KANUNU (KMK)muz bulunmaktadır. Bugün, izlenlmimlz şudur ki, hemen her aile ilgili olduğu konulardaki uygulamalardan şikâyetçl bulunmakta, buna karşın, bu uygulamaların kanunl yaptırımlarmı lçeren KMK'na ve onun ilgili maddelerine gereken önemi vermemektedlr. ••• Bir apartmanda. daireler arasındakl llişki ve yükümlülükleri, keyfilikten kurtarıp kanun ilkelerine bağlayan ve bunlan uygar yaptırımlara dönüştüren söz konusu 634 Sayılı Kat Mülkiyetl Kanunu, Resmi Gazete'de 2 temmuz 1965 günü yayımlanmış ve altı ay sonra yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. O günden bu yana 17 yıla yakın bir zamanın geçmiş olmasına karşın, yaygm anlaşmazlıklarm giderek büyük boyutlara ulaştığı gözlenmektedir. Hemen her aile ya da arkadaş toplantısında bu anlaşmazlıklara ilişkin öyküler dile getirilmekte, tartışma ve yakmmalar güncel bir gekilde sürüp gitmektedir. önce bu durumu yaratan nedenlerl ayrı ayrı inceleyerek konuya açıklık getirmek daha yararlı olacaktır. Başlıca nedenleri şöyle sıralayabillrlz: Belediyelerin saptadığı imar durumlan n a uygun şekilde inşa edilebilmekte olan apartmanlarda, tüm olanaklar olanca boyutta kullanılmakta, çok değişik nitelik ve nicelikte katlar yapılmış olmakta ve bunlara bağlı olarak da aynı apartmanda, özellikle mimari, kullanma alanı ve değer bakımından birblrinden çok ayrımlı daireler zorunlukla ortaya çıkmaktadır. Dairelerin değer bakımından birbirinden çok ayrı nitellkte olması, ilerde daha ayrıntılı şekilde tizerlnde duracağımız, çok ötıemli bir etken aynmdır. T Kat Mülkiyeti ve Tartışmalar HEMEN HER AİLE YA DA ARKADAŞ TOPLANT1SINDA KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NU BİLMEMEKTEN GELEN YAKINMALAR SÜRÜP GİTMEKTEDİR. Aydın ERMAN Yük. Müh. (Buradaki değer sözcüğünün anlamı olarak, dairelerin ister inşaat sürerken ister tamamlanmasından sonra ancak aynı anda satıldıklarını düşünmek koşuluyla, ayrı ayrı satışları karşılıgmda aunacak bedel kabul edilmelidlr). Çoğunlukla birbirinin eşi olan katlarda eş daireler bulunacak ve bvmlar eşdeğerde olacaklardır. Ancak, bodrum kat daireleri giriş katı dairelerine oranla ve giriş katı dalrelerl de aynı şekilde normal kat dairelerine oranla daha dtişük değerde olacaklardır. Bu yüzden, böyle bir apartmanda, KMK'nun ilgili maddelerini duraksamadan uygulamada, bazı zorluklarla karşılaşmamız doğal sayılmalıdır. Ayrıca, toplum olarak bu yeni yaşam biçimine kolay ahşamamamız olağan kabul edilmelidir. uygulamalarda karşımıza çıkan sorunlara pratik çözümler getirebilmektir. Bu nedenle. öncelikle güncel tartışmalara değinip bunların nasıl sonuçlandırılması gerekeceğini bulmaya çalışacağız. Şöyle sızlanmalar duymaktayız: « En aşağı kat daireslnin alanı bizimkiyle aynı, oysa blz onun iki misli kalorifer giderl ödüyoruz.» « Üstümüzdeki dalrenin radyatör leri bizimkinden çok olduğu halde o da aynı miktar genel gider ödüyor.» « Kalorifer tamiratı için blz niçln fazla ödeyelim. Eşit ödensin.» < Bodrum dairesi çok az genel gider ödüyor. O da bizimki kadar ödesin.> « Çatı tamiratı bizl ilgilendirmez. Çatı altındaki dalre ödesin.» < Dairem uzun zamandır boş duruyor. O halde kapıcı ve kalorifer gider lerine lştirak etmek zorunda değiiım.> « Kalorifer giderleri radyatör mlkBir başka neden de söz konusu KMK nun bir buyruğu olan YÖNETtM PLANI tarına göre ödensin.> « Kalorifer glderlerl dairelerin agerçeğine gereken önemln verilmemesi, bunun kat irtifakı ve kat mülkiyetl iş lan metrekarelerine göre ödensin.> « Biz iki kişiyiz. Sıcak su masraflemleri arasında sıradan geçiştirilecek blr is ya da blr yük olarak görülmesidir. larını öbür kalabalık daireler kadar ödüSözünü ettiğimiz dairelerin yapı ve yoruz.» ve b.g. yakınmalar çoğaltılabilir. Şu da görülüyor ki, özellikle yakacak ayrımlarma uygun düşecek, bütün ayrıntıları lçeren blr yönetim planı, anlaşmaz ve elektrik fiyatlarının hızla artması solıkları ortadan kaldırabilir. Böyle bir ku nucunda, işletme giderlerl de alabildiğisursuz yönetim planma da artık uyulmak ne çoğalmış, dolayısıyle dairelere düşen gerekecek ve terslne uygulamalar ya da genel gider payları çok ağır bir yük duanlaşmazlıklar ise keyfi ve kanun dışı rumuna gelmiş ve üstellk bazı dairelerin davranışlar olarak konumuz dışmda ka ödemeleri arasındaki farklar da dlkkat çekecek ve göze batacak kadar slvrlleşlacaktır. Gerçekten, KMK'nun 28. maddesiyle miştir. Genelde bir durum saptaması yapaoybirliği ile düzenlenip yürürlüğe girmiş bir yönetim planımn ancak yine oybirliği cak olursak: ile değiştirilebilmesi, KMK'nun yönetim KMK'nu incelemek fırsatmı bulamaplanma verdiği öneml vurgulamaktadır. mış olan ve yapılardaki inşaî tesis ve te••• sisatlann yapım tekntğine ve bunların Bu yazıyla amacımız, KMK'nun salt kendl aralarındaki lşlevlerine zaten tümüy hukuk yönünden incelenmesi olmayıp, le yabancı bulunan kat maliklerl; yönü ve teknik blr eleman gözüyle bu kanun mad yönteml değişik düşünceler içinde ayrı çıdelerinin yapı ve yapı teknlğine en uy kar yola ve sonunda anlaşmazlığa düşegun gelecek yorumlarmın ışığı altmda, ceklerdlr. Aynk nlzamda (bahçell) ya da bitişlk nizamda inga edilmiş bir normal apartma nı ele alalım. Böyle blr apartmanda; giriş katının üstünde normal katlar dediğimiz ve gabari yükseklığine göre çoğalabilen bi rinci, ikinci. bg. katlar, çatı ya da teras altında son normal kat bulunacak. giris katının altında birinci bodrum, ikinci bor rum, bg. katlar olabilecektir. Böylece değişik katlara dağılmış olan dairelere, önem lı olduğu içm hemen değineceğimiz, örneğin kalorifer giderlerlni hangi ölçüye göre bölüştüreceğiz. Radyatör miktarını ölçü kabul edersek. çatmın tam altındaki normal kat dairesinin radyatörleri (tavan ısı Kaybı kat kısıyla) daha fazla olacağından, bu normal kat dairesi tıpatıp benzeri olduğu bir altındaki normal kat dairesinden daha çok ödeme yapacaktır. Oysa, bu yanlış bir sonuçtur. Çünkü. apartman bir bütün olacağına göre, çatı tüm dairelerin de çatısıdır. O halde. çatının neden olduğu genel gider artışını da çatı altındaki dairenin değil tüm dairelerin ödemesi gerekir. Bunun bir benzerini, bu kez döşeme ısı kaybı bakımından, birinci normal kat dairesine uygulayabiliriz, Dalre alanmı ölçü kabul edersek, Uk bakışta akla daha yatkın gelecekse de. bunun da tek başına doğru bir ölçü olamayacağı sonucuna varırız. Çünkü, yalnız nor mal kat daireleri iç ve dış mlmarl ve inşaî bakımdan benzer yapıda olabilmekte, giriş ve bodrum kat daireleri ise değişik mimarîde ve yapıda inşa edilmektedirler. Bundan da önemli olarak, tefeniglni bilme yenlerce şaşırtıcı olan bir gerçek vardır kl, kalorifer tesisatı kökeninl oluşturan ısı kaybı hesaplarının. daire alam ile doğru dan blr llgisi yoktur. Sonuçta, probleml şu noktaya getirmlş bulunuyoruz: Yukarda ayrı ayrı sözü edilen ölçüler. gerekli gibi düşünülseler bile tek başlarına yeterli değildiler. O halde, öyle blr pay sek 11 geliştlrmeliyiz kl, akla gelen ciddi ölçülerl önem derecelerlne göre kapsamış olsun, her tür genel gider içtn uygulanabilsin ve en az sakıncalı bir ölçü lçerlğlnde bulunsun. Işte, kat mülkiyeti kanunu ile ortaya çıkarılan ve kanunlaştırılan, görünüşte biraz yalm ancak anlam ve işlevde çok geniş ve yararlı olan bu ölçüt, «ARSA PAYI»dır. Gelecek yazımda bunu bellrteceğlm. Cumhuriyet Sahibi: Cumhuriyet MatbaacılıkveGazeteclllkT.A.Ş. «d.r« NAD|R NADl C«nel Yayın Müdürü: Y « ı Ijleri Müdürü; ""'."*." »»»»nv«Y»yan V^Z^AKUClİ '..'.. OKAY GÖNENSİN Cumhuriyet Matbaacılıkva Gazel Poal» Kutu»u: 2 « ISttnbul T«l: I BÖROLA1 • ANKAHA:KonurSok«kno.24/4Yenl?thlr Tel;17 5f 2517 58 6eidar«:18 • İZMİR: • ADANA' H«llt Ziya BuW«n No: «5/1 T«l:25*7 0 9 1 3 1 2 3 0 Atatürk Caddesi, Tilrk H»va Kurumu Ithani Kat 2/3 T«l: 14 55019 731 TAKVtM İMSAK OÜNEŞ ÖÛLE İKİNDİ 1 Temmuz 1982 • AKŞAM YATSI» 3.07 5.^9 13.1? 17.18 20.45 22.48 soytoncE) Cumhurivet naaaiaag) 1 TEMMÜZ 1932 HAVZAYI DAHA BÜYÜK FAALÎYETE SEVKEDEMEZ MİYİZ? Havza lle Ereğli ve havalisi kömür havzasını kastettiğimiz malumdur ve burasının memleketimiz için belll başlı bir servet kaynağı olduğunu da artık herkes biilyor. Kömür havzamızın büyük çapta üretim ve ihraç sabası olabilme si için kömürün en mo dern şekilde çıkanlma sı ve gene en modern vasıtalarla boşaltılması ve sevkeciilebilmesi la zımdır. Bu ıse her şeyden evvel modern blr 1 1 mana ihtiyaç gösterir. Ayrıca modern kömür çıkartma vasıtalanna. Esaslı teşkllat ve çok sermaye isteyen bu işlerln az çok zamana da ihtiyaç gösterdiğlni hep biliriz. Acaba şimdlkl vaztyette dahi kö mür ihracatmı çoğaltmaya imkan yok mudur? tşin içinde bulunanlar bizl temin ettiler ki bu pekala mümkündür. Şlmdi 1 ile U5 milyon ton arasında oy nayan üretim bir takım şartların yerine ge tirilmesiyle 45 milyon tona çıkarılabillr. Her halde oldugu gibi kömür ihracatında da en büyük rolü oyna yan belll başlı sebeb maliyet fiatıdır. özellikle tngiliz llrasının fiatı üçte bir oranında duştükten sonra Akdeniz havzasmda înglliz kömürleriyle rekabet edebilmemiz son derece zor hale gelmlstir. Ancak bızim incele memize göre bu rekabet zorlugunu ortadan kaldıracak çare elimizde haydi hazır duruyor: îhraç olunacak kömürleri devlete ait reslmlerden istlsna etmekle bu imkanı derhal elde edebileceğimiz anlaşılır. Eğer devlet 111a resim alacağım dlye ısrar ederse bundan dolayı evvela kömür ihraç olunamıyacağı içln ne resim almış olur, ne de diğer vergllerden faydalanmaya imkan olur. Modern devlet icap ederse üste para vererek iktisadi faaliyete imkan hazırlayan devlettir. Biz devlete lhracat mallarımız içln prlm vermesini teklif etmiyoruz. Pakat devlete ait resimlerln alınmaması bazı eşyamızın lh racını temln edecekse bunu derhal yapmaya başlamasını tavsiye edl yoruz. Bu sayede temln olunacak iktisadi faaliyet devlete de, millete de en büyük faydaları temin eder ve memleketln hakiki servetinin gelişmesine esas teşkil eyler de onun için. YlîNUS NADl Nilliifeİ HAVIR OKTAY AKBAL Kavgamız, İlkelliğe Karsı... SANATDERCİÎSİ .ürk Edebiyatmda Aşk'ın 1000 Yıh Edeblyat Ekl'mlzln 2, laslkülünde: Nurullah Aîaç, Yusuf Atılgan, Baki, Selçuk Baran, Bayburtlu Zihni, Ataol Behramoğlu, Vüs'at 0. Bener, ilhan Berk, Yahya Kemal Beyatlı, Kemal Bilbaşar, Tarık Buğra, Sevim Burak, Muzaffer Buyrukçu'dan şiirler, öyküler, foman alıntıları... Ayrıca halk edebiyatımızdan örnekler. Hepsi AŞK üstüne! ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANÜĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN ELEKTRİK YÜKSEK MÜHENDİSİ VEYA MÜHENDİSİ İLE AVUKAT ALINACAKTIR I Genel Müdürlügümüz Merkez veTaşra Teşkilâtı için Teknik Hizmetler Sınıfından ve Avukatlık Hlzmetleri Sınıfından Devlet Memurlan Kanununun 36. maddesi ile tesbit edilen giriş derecelerindeki kadrolarda çalıştırılmak üzere Devlet Memurluğuna Atanacaklar fçin Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği esasları dahllinde sınavla; A Merkez için: Elektrik Yüksek Mühendisi veya Mühendisl (2) adet. B Taşra İçin: 1 Karakaya Barajı XXIV. Bölge Müdürlügümüz için: Elektrik Yüksek Mühendisi veya Mühendisi (2) adet, 2 Eskişehlr III. Erzurum VIII. Dlyarbakır X. Urfa XV. Atatürk Barajı XVI. İsparta XVIII. Sivas XIX. Kastamonu XXIII. Balıkesir XXV. ve Erzurum VIII. Bölge MÜdürlüğümüze bağlı Kars 84. Teknik Şube Müdürlügümüz için; Avukat (13) adet, II Adaylarda sınava katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır: a) Devlet Memurlan Kanununun 48. tnaddesinde belirtilen şartlara sahip olmak, b) Askerlik görevini yapmış veya tecilli bulunmak, c) Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli bulunmak. III a ) Avukatların mülâkatı ile Elektrik Yüksek Mühendisi veya Mühendislerinin yazılı sınavları 19.7.1982 pazartesi günü saat 10.00'da Genel Müdürlügümüz merkez binasında yapılacaktır. b) Elektrik Yüksek Mühendisi veya Mühendislerinin sözlü sınavları 27.7.1982 salı günü saat 10.00'da yapılacaktır. IV Smava girmek isteyenlerin 16.7.1982 cuma günü saat 17.00'ye kadar diplomah aslı veya noterden tasdikli sureti, nüfus cüzdan sureti, 1 adet vesikalık fotoğraf ve dilekçe ile birlikte Yücetepe Mahallesi Inönü Caddesindeki Genel Müdürlügümüz binasındaki Idari Işler Dairesi Başkanlığı Personel Müdürlüğüne müracaatla sınava giriş belgeleri almaları gerektiği; llân olunur. (Basın: 17980) «Büyük blr kavga veriyorsunuz. Kime İlkelliğe!...» Server Tauilli böyle yazmış son mektubunda,. Kaç yıldır verdiği büyük savaşı unutmuş!... Gerçek savaşı verenlerin en başında yer alır TanilU... Düşünce savaşı, uygarlık savaşı, en önemlisi de yaşam savaşı... Sağlığına kavuşup, bu toplumda gerçek uygarlığm tüm koşullanyle yerleşmesi savaşına yeniden katılmak... Ingiltere, Almanya, Rusya, Türkiye hastanelerinde acılar çekerek. ama acılann yanı sıra büyük bir direnç göstererek yaşama bağlı kalmak... Bu mucizeyi gerçekleştirmiştir genç bilim adamı. Tekerlekli sandalyeye oturarak da olsa. Kaç yıl geçti, kaç olay geçti?... Tutuklanmalar, yargılamalar, cezalar, şunlar bunlar... Ama nerde katiller?... Tütengin, Cömert'i, Karafakioğlu'mı, Öz'ü, Yurdakul'u, Doğanay'ı, daha nicelerini öldüren eli kanhlar?... Nerde, Suadiye'dekı evinın önünde pusu kurup Doç. Dr. Server Tanilli'yi vurup sakat bırakanlar? Nerdeler?... Ne zaman bütün bu cinayet ler aydınlığa kavuşacak?... Suça bu cinayetleri işleyen katilleri azmettirenler. bu yola itenler Adalet önünde ne zaman hesap verecek?... Ne zaman?... Server Tanilli, bir süredir Strasbourg'da, Universite'de görevli... Oradan sürdürüyor savaşıni; dü şüncede, duyguda, yaşamda... «Her zaman söylemişimdir: Bizde «gerlci» yoktur, «geri» vardır. Gerici, yant «reactionnaire» bir zamanlar Fransız Devrtmi' ne, daha sonra sosyalizme karşı olan felsefenln adıdır. Onun da bir düzeyl vardır, büyük yazarlarıyla, filozoflariyle... Burke gericidir, Renan, Taine, Bergson da öyle!... Ama okumadan edebilir mislniz?.. «Geri» yani «arrtere, işte bu düzeyden de habersiz olan zavallımn adıl.. Savaştıklanmız İşte onlar..» «Devlet ve Demokrasi» adlı kitabının ikinci basımına şunlan yazmıştı Tanilli: «Gerçekten. bir kaç büyük hocanın ögretünl dışında, anayasa hukuku alanında korkunç bir kavram kargaşası egemen ülkemizde. özellikle 1960' lardan bu yana, toplumumuzda daha da büyük bir ivme kazanan iktisadi, sosyal, giderek siyasal değişim, anayasa hukuk alanında ilerici yorumlara yol açarken, bir takım «tutucu» giderek gerici egilim ieri de su üstüne çıkarmıştır. Toplumdaki büyük oluşum karşısında hemen düzenle bütünleşen bu çağdışı kafalar, anayasa hukuku adına bugün da konuşmakta, ders vermekte ve kalem oynatmaktadır. Bu kitap, herkesten önce onlara bir yanıtür..» Tanilli kısa sürede üçüncü baskısı da tükenen «Anayasa Hukukuna Giriş Devlet ve Demokrasi» adlı kitabının son baskısına yazdıgı yeni bir önsöz de de kitabının gördüğü büyük ilgiyi şu biçımde açıklıyor: «Bir kitabın yayınlamşımn daha dördüncü ayında üçüncü basımına gidilmiş olması neyi gösterir?... Güncel konulara da dokunuyor ondan mı?... Belkl. Ama daha çok halkımızdaki siyasal bl lincin düzeni ve yoğunluğudur bu İlgiyi doguran bence.. Asıl önemli olan ve sevindiren de bu. İşte böyle böyle devlet, devlet olacak, demokrasi de demokrasi..» Şimdilerde yeni bir Anayasa üstünde çauşılıyor. Devlet Başkanının da bildirdigi gibi bir kaç ay sonra bu Anayasa halkoylamasına sunulacak... Karşımıza nasıl bir taslak çıkarılacak?... Bu taslak hal kımızca nasıl karşılanacak?.. Bunlan bilmiyoruz. Ama Anayasa'yı bazırlıyan «uzman»lann Server Ta nilli'nin bu kitabını okumalannı isterdim. Tarih önünde büyük sorumluluklannı daha iyi duymalan açısmdan... Server Tanilli mektubunda «dil» konusuna, bu konudaki tartışmalara da değinmiş, diyor ki: «Ne diyor adam?... Dili bilim adamı yapar. dllci yapar. Hayır, dili halkın, yanı sıra sanatçısı, aydım yapar, geliştirir. Dil bilgini sadece olmuş olanı «saptar..» Olmuş olanı, yanlışlarıyla da kabul eder bazan. Değiştiremez, elinde değlldir. Her dilde böyledir, böyle olmuştur. Asıl karşı olduğu ne biUyor musnnuz?... özdeki değişme, biçimi zorlayan, o «öz»deki değişmeye karşıl.. Ondan korkuyor. O degişmeyle bütün dünyasının da yıkılmakta oldu ğunun farkında zavallıl.. Ama ne yapalım?.. Yıkılmaya mahkum olan yıkılacak elbet. Ne kadar direnirlerse dirensinler, yıkılacak..» ( IGünün îlanlarıCZZ) ACELE SATILIKTIR Kadıköy'ünde Uzunçayır'üa Sovancı haru blnasının enkaz ve duvar taşlarını sa tacağımızdan talip olanların Kadıköy'ünde polis merkezi altında kahveci Iranlı Ha san Ağaya müracaat etmeleri ilan olunur. SATILIK KURT YAVRULARI Üçer aylık ikisi dişi ikisi erkek dört kurt yavrusu satıiıktır. Kartal Paşaköyü muhtan Kıymet efendiye bizzat müracaat edilmesl. 1 TEMMUZ SAYISI CIKTI BUGÜNLERDE MUTLAKA İNCELENMESİ GEREKLİ GÜNCEL KİTAP!. İLAN Türkiye Demir ve Çelik İşletmeieri Divriği Madenleri Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizde bulunan muhtellf lş makinalarına ait yürüyüş takımı, kepçe, bıçak ve kepçe kazmaları kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 2 Bu işe ait şartname: a) İstanbul'da (T.D.Ç. îşl. tstanbul MümessUliği Yalı Koşkü Caddesi, Yalı Köşkü tş Hanı No. Kat 4) Sirkecı / İSTANBUL. b) Ankara'da (T.D.Ç. îşl. Genel Müdürlüğü Büklüm Sokak No. 22) Küçükesat / ANKARA. îzmir, Adana, Ankara, îstanbul, Kayseri, Samsun, Bursa, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlıklannda görülebüir. 3 Bu işe ait geçicl temlnat ihale tutannın %4'ü nlsbetindedir. 4 îstekliler teklif mektuplarını en geç 14.7. 1982 çarşamba günü saat 14.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine vereceklerdir. 5 Müessesemiz 2490 Sayılı Kanuna tabi değildir. (Basın: 17940) DR. SAMİ SELÇUK YENİÇIKTL Yasa Yayınları, P.K. 585/İst. adresinden istenebilir. Tlf: 27 54 88 27 22 59 Yargıtay GBaşsavct Yard. Açıklamalı Örnek Çözümlü Testli Modern Matematik İlkokul 45 156 çözümlü örnek, 150 çözümlü alıştırma 850 çözülecek alıştırma, 457 cevap anahtarlı test sorusu Yazan: YUSUF TUGUTLU ISTEME ADRESl: Dündar Yayınları Cağaıoğlu Yokuşit NO: 5 P.K. 1345 KONKORDATO KOMİSERLtĞtNDEN BİLDİRİLMİŞTİR 882/757 Esas îstanbul 7. îcra Tetkik Mercii Hakimliği'nin 1982/ 757 esas sayılı ve 29.4.1982 tarihli kararı ile İstanbul, Unkapanı, İJM.Ç. 1. Blok, No: 1248 sayılı mahalde ticari taaliyette bulunan Atlas Kadife Pazarlama Ticaret Muhammed Enver Kanadıkırık ünvanlı firmanın vaki Konkordato talebi kabul edilmiş ve kendisine 2 aylık mehil verilerek, konkordato komiserliği görevl uhdemize tevdii edilmiş bulunmaktadır. 1 Konkordato teklifi alacakhlar toplantısı, 9 temmuz. 1982 cuma günü saat: 16.30'da îstanbul 7. İcra Tetkik Mercii duruşma salonunda yapılacağırj, alacakhların bu toplantıda blzzat veya vekıllerl marlfetl ile hazır bulunmalannı, 2 Alacaklılar toplantısma tekaddüm eden 10 gün İçinde, alacaklılann dosyadaki vesikaları Konkordato Komiserinin Çemberlitaş, Piyerloti caddesi, Saka Han, Kat: 2, No: 5 sayılı bürosunda tetkik edebileceklerl, îc. tn. K. 292. maddesine göre ilân olunur. MUHAMMED ENVER KANADIKIRIK (Atlas Kadife Pazarlama ve Ticaret) KONKORDATO ROMtSERt Avukat M. KAYHAN OBÜZ (B.: 7077) ADAM YAYINLARI CAHİT KÜLEBİ ÖĞRETMENLİĞİN ÜÇ YÖNÜ Dr. A. Ferhan Oğuzkan'ın gözden geçirilmiş ve genişletilmiş olan bu yapıtının beşinci basımı çıktı. Ederi 200 Lira Bütün Şiirleri EDERİ: 400 LIRA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog