Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 1 TEMMÜZ 1982 Danışma Meclisi yeni anayasayı 2 ağustosta görüsmeye baslıyor ı Başkanlık Divanı 3e İhtisas Komisyonları Baş kanlannin yaptıklan toplantıda Danışma Mec lisiyasa yılının 1 ekime aluıması kararlaştıııldı ANKARA, (CnmhuriyetBürosu) Danışma Meclisi Başkanlık Dıvanı ile İhtisas Komisyonu Baş kanlanrun dün yaptıkları ortak toplantıda Anayasa tasan sının Genel Kurul'da görüşül mesi usulü beürlendi. Anayasa tasansmın Genel Kurul'da göruşülme yöntemi şu iıükümlere bağlandı: ı «Anayasa tasansmın görfişül jıtıesinde önce tasannın tiimü hakkında söz verilir. Tümii üze rlndeki Körüşmeler tamamlaıunca, maddelere geçihnesl açık oya sunulur. Maddelere çeçllmesinin kabul edilmtmesi ta sarının koınisyona geri verilıııcsi anlaınını taşır. Anayasa tasarısı Genel Kurul'da iki defa gürüşülür. İkiııci gürüşmeye, birinci gürüşnıeıüıı bitinıinden itibaren ~~ saat geçmeden başlanamaz. Birinci gürüşıne sırasında verilen önergelerin lehinüe ve a.eyhinde üç kişiye beş dakikayı geç memek üzere söz verilir. Ilk görüşmede reddedilen maddelerle değişiklik önerileri kabul edilen maddeler komisyona ge ri verilir. İkinci görüşmede lasarıııın tiimü üzerinde gürüşnıe yapümaz. Ancak değişiklik önergeleri görüşülür. İkinci gö rüşnıe sırasında verilen önergeler üzerine komisyona geri verilen maddeler hakkında diğer üyeler tarafından da komisvondaki görüşmelcr sırasında değişiklik önergeleri ve rilebilir. İkinci gürüşmede lasarının maddeleri hakkında verilecek ıleğişiklik ünergelerinin konıis yon hariç, tasannın görüşüinıe ye başlanmasından önce verilnıesi ve 10 üyenin inızasmı Uşıması gerekir. İkinci gürüşıne de oııerge sahiplerinden yalnu birisi önergeyi acıklayabilir. Komisyonun cevap verme hakkı saklıdır. Bundau sonra önergeler açık oya sunulur. Ünergenin kabulü için üye tam sayısının salt çoğunluğu gcreklidir. Tasan nıaddelerinin gorüşülmesi tamanılanınca tasrıuın tiimü açık oya sunulur.» Toplantıda yasama yılının başlangıç tarihuıin gereklı hal lerde üye tam sayısımn 1/5, nin önerisi ve Genel Kurul'un kararı ile değiştirilebileceği şeklinde ıç tüzük değişikliği önerisi de getirildi. Danışma Meclısı'nın Başkanhk Divanı ile İhtisas Komisyonları Başkanlanmn dün yap tıkları ortak toplantıda aynca Danışma Meclisi yasa yılının 1 Eylül'den 1 ekim'e alınması kararlaştırıldı. Bu karann 2 agustos'da başlayacak olan yeni anayasa taslağının görüşme lerini aksatmamak gerekçesiyle almdığı belirtildi. Alınan bir başka karara göre Danışma Meclisi yeni Anayasası 2 ağustos pazaıtesi gunü gortışmeye başlayacak. Görüşmeler 21 eyüle kadar bıtırılecek. Anayasa görüşmele ri tamamlanmcaya kadar Genel Kurul resmi tatıl günleri dışın da haftanın beş gunü toplanacak, Anayasa taslagımn tumü üzerindeki görüşmeler saoah öğleden sonra ve gece olmak üzere 3 bölümdeı yapılacak.t Maddeleri üzerındeki görüşme lere geçildiği zaman gece otu rumu yapılmayacak. Anayasa taslağının Genel Ku rul'da ikinci kez görüşülmesı sı rasmda verilecek değişiklik önergeleri ancak salt çoğunlukla kabul edilebilecek. Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak'ın Ankara dışında bulunması nedenı ile Başkan vekillerinden f'enni tslimyeli'nin yönetiminde yapılan toplantıda alman kararlar uyannca yeni yasama yılının 1 ekim'e alınması ve anayasamn görüşülme şeklinin belirlenme sine ilişkin iç tüzük değişikliği teklifi anayasa komisyonu tarafmdan hazırlanarak Danışma Meclisi tatile girmeden genel kurula getfriiecek. TMAAOB bildirisi: Toplumda dinamik bir tartısma ortamı baslatılmalı ANKARA, (ANKA) Turk Muhendıs ve Mimar Odaları Bırhğt'nın tamamlanan 27'ıncı Genel Kurul bıldırısı yayınlandı TMMOB Genel Kurul bılclırısıncle. toplum yapısının yenıden gözden gecirıldığı bır dönem yaşandığı, yeni Anayasamn ve ceşıtlı alanlorı kapsayan önemlı yasaların cıkarilmakta olduğu hotırlatılarak, toplumda dınamık bır tartış ma ortamının başlatılması 'Stendı Bu gelışmeler uzerıne toplumun tüm kesımlerının bır beklentı içerısıne gırmış olduğu ifade edilen Genel Kurul açıklamasında, şunlar kaydedıldı: «Genel Kurulumuz 1961 Anayasası'nın 10. maddesinde ffade edilen temel hükümlerden ve imzalayarak kabul ettiğimiz uluslararası sözleşmelerde ifa de edilen haklardan gertye dönüşün toplumumuzun gercekleriyle bağdaşmayacağı görüşündedir. Yürürlükteki Anayasa nın 122. maddesi yeni Ana yasada aynen yer almalıdır, Yeni Anayasada tüm kamu calışonlarına sendika kurma, grev ve toplu sözleşme haklarının verilmesini öngören bir madde yer almalıdır, Yasa tasarıları ha^ırlanırken, llgili tüm kesimlerin karar sürecine katılmalarının daha fazla gecik meden sağlonması gerekmektedir.» Damsma MecfisTnden Özeleştiriier: Ankara üyesi Prof. Hamza Eroğlu: Bazı çevreler DM'ye haksız bulunmakta,. Eroğlu: «Denetim yetkisinin buiunmaması, Meclisin hizmetlerindeki zaafı göstcrmeır.ektedir. Hükümetle ve Konsey'le sıkı bir işoirliği halindc calısmaktadır.» Betül UNCULAR !a bııi'kte. tıpkı seçimle ışbaşıno gelmiş üyeler gıbi buyuk bır gayrfetin icindedir, Danışma Meclisi amacına uygun bir şekilde yen> Anayasayı ve diğer kanunları hazırlamak yükümlüluğünü ustlenmiştir, Şim di;s kadar normal mecllslerin ve birhıci kurucu meclis de dahil olmak ürere yapmadıgı calışmaları yapmıştır.» Danışmo Meclis1 nın buyuk bır çalışma temposu ıcınde gereklı kanunları cıkararak yasama hızmetı gordüğunu belırlen Prot. Hamza Eroğlu, MeclıVın denetim yetkisinin bulunmadığına ışaret ederek şoyl'j dedı: «Oenetim yetkisinin bulunmcması, Meclis'in hizmetlerindeki zaafı göstermemektedir. Hükümetle ve Konseyle sıkı bir i>birliği halinde calısmaktadır. Meclis'den yaptıklarının ustünde daha çok hizmetler beklemek cok daha fazla şey istemek demektir» (Arkası 9. Savfaıia) V f ^ Diyarbakır ve lzmir'de 22 sol görüslü sanık ' mahkum oldu • İSTANBÜLDA YASADIŞI ÖRGÜT ÜYESİ İ K İ KİŞİ 9'AR YILA MAHKUM OLDU 5ANKARA Danışma Meclısı Ankara uyesı Prof. Hamza Eroğlu, «bazı cevrelerin Meclis'e haksız olarak müdahalede buiunmalarından» yakındı P,of Eroğlu, «Meclis'i Kamuo yu goziMden duşurme gayreti içindeler. Bu haksız bir ithamdır. Meclıs'in calışmalarının kamuoyunda olumlu olduğu ka nısındayım» dedı. İstanbul Hukuk Fokultesı'nden mezun olduktan sonra Isvıçre Neuchatel Hukuk Fakültesınde doktora yapan Istonbul Hukuk Fakultesınde doçent, Ankara Iktısadı ve Ticarl İlımler Akademisi İnkılap Tarihı ve İdare Hukuku Profesörü olan Eroğlu, 1957 yılında Adana mılletvekilı olarak TBMM.de gorev aldı. 1961 yılında Kurucu Meclıs üyelığı. 1971de AİTİA Başkanhğı ile Idari Ilımler Enstıtüsü Müdürlüğu ya pan Prof Homza Eroğlu, AİTİA Kürsü Başkanı ve Atatürkün Doğumunun 100 YıldönOmu Kutlama Komıtesi üyesi ıken Ankara'dan Danışmo Meclisi üyelığıne secıldı Danışma Meclisı'nin tarihi sorumluluğu bulunan bir Meclıs oldugunu belirten Prof Eroğlu, şunları söyledi: «Bu Meclisin üyelerl seclmlerle Işbaşına gelmemlş olmak MHP Belgeleri Parti belgeleri gercek faaliyeti yansıtmıyor Bir Maliye Müfettisi tarafından hazırlanan raporda aynca, «MHP'nin 1975'ten bu yana gerçek gider ve gelir belgelerinin kayıtlara geçmediği, giderlerin fazla olmasi yasadışı sağlanan gelirin mevcut olduçunu ortaya koymaktadır» deniliyor. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası belgeleri arasında yerclan bılirkışı raporunda zaman oşımının gozönüne alınarak 1975 yılından bu yana kııllanıian partı belgelenmn de ğerlendirildığı, belırtılerek, «bel gelerin gercek parti faaliyetlarinl yansıtmadığı ilk inceleme lerden anlaşıldı» cJemldığı goruldü Ankaro Sıkıyönetım Komutanlrğı (1) Nuamaralı Askerl Mahkemesı'nde 22 Hazıranda yapılan duruşmada okunan 35. klasor 18 dızıdekı bilırkışı raporunda Maliye Bakanlığı, Malıye Müfettışı tarafından yapılan ıncelemeye ılışkın raporda, «siyasi partiler açısından belge saklama zaman aşımı sü resi dikkate almarak 1975 takvim yılından bu yana kullanılan belgeler değerlendirilmektedir. Ancak belge tarihi eski olmakla birlikte zaman aşımı süresinde kullanıtması söz konusu olan belgelerde değerlendirilmeye tabl tutulmaktadır» denıldı Raporda ayrıca, belgelerin konularına göre ayrıma tabl tutulduğu belırtılerek, aşağıdaki sonuclara varıld'âı bildırlldi: 1 Alpaslan Türkes'in Genel Başkanlığını yürüttüğü. An kara Bahcelievler 3. Cadde No: 4345 adreste Genel Merkezi bulunan MHP'nin elimlzde bulunan yasal defterlerl İle bunların dayanağı olan gelir ve gider belgelerinin dışında yasal defterlere gelir ve glder olarak kayıt edilmemlş, oldukça cok sayıda gelir ve glder belgesi bulunmaktcdır. Bu belgeler yasal defter ve belgelerle karşılastırılmaktadır. Bu aşomada Milliyetcl Hareket Partlsl'nln 1975 takvlm yılmdan bu yana yasal defter ve belgelerinin gercek parti faatlyetlerlnl yansıtmadığı belgeler üzerlndekl ilk Incelemelerden anlasılmaktadır. 2 Partinin 1975 takvim yilından bu yano gercek bazı gider ve gelir belgelerinin kayıtlaro geçmedlğl görülmektedir. Ancak bu arada giderlere iliskin belgelerin daha fazla mıktarı kapsaması yasadışı sağlanan gelirlerln mevcut oldugunu ortaya koymaktadır.» EL YAZILARI Aynı duruşmada okunan klasor 35. dızı 2.dekı Genel Başkan Alpaslan Türkeş'ın odasın da ele gecırildiği beljrtilen el yazısı belgelerdeki yazı, Imza ve paragraflar üzerınde yapılan bılirkışl incelemesıne ilişkin ekpsertfz raporunda. söz konusu belgelerin tamamındakl yazıların, «Harf ve rakam yapısı, kişisel Itlyat, liyezonlar, tüm imzaların kaligrafik oluçması. ımzalann ve paragrafların basiongıclorındaki karakteristik komposizyon ve iersim durumlart ve diğer bulgular ba kımından> Türkeş'ın elinrien cıktığının kesinlik kazandığını bildirdiği anlasıldığı belirtilıyor. (Arkası 9. Sayfada) 4 Türk Dili Akademisini Komisyon benimsemedi ANKARA. «Cumhuriyet Bürosut Danışma Meclisi Adcdet Komisyonu Mehmet Pamak ve arkadaşları tarafından verilen Türk Dil Kurumu'nun lağvedilerek ya rine, Türk Dili Akademisi kurulmasım öngören yasa önerisini göruşmeden asıl komisyon olan Milii Eğitim Komisyonuna gönderdi. Öğrenildiğine göre. Başbakanlık 23 haziran tarihinde Danışma Meclisi Başkanhğma gönderdifi yazıda Turk Bilimler Akademisi ya sa tasansmın hazırlandığını, tasannın içmde Türk Dili Enstitüsünün kurulmasının yer aldığını. bu nedenle önerinin hükümet tarafından olumlu karşılanmadığını bil dirdi. Adalet Komisyonu üyesi Necip Bilge de, Komisyon adına yasa önerisini inceleyerek. hazırladığı raporda, Türk Dil Kurumu'nu bir yasa hükmü ile ilga etmenin, mal varhgmı bir başka kuruluşa devretmenin başta anayasa olmak üzere diğer yasalara ve Atatürk'ün son arzusuna aykın düşeceği ka nısmda oldugunu biidirdi. Bunun üzerine komisvon dün yaptığı toplantids, yasa önerisi ürerinde hiçbir gön"ı«:mf^yapmadan önerivi Asıl Komisyonu olan Milli Fl?itim Komisvomı'ıa göndermeyi kararlastırdı. ' Haber Merkezi Yasadışı DevYol Mardm Nusaybın grubu sanıklarından ll'ı çeşitlı lıapis cezalarına çarptınldı. 1 Numaralı Askerî Mahkeme'de yargılanarak 135 yü arasında değışen hapis cezasma çarp tınlan sanıklar şunlar: Mehmet Düzgün 35 yıl, Me8Ut Yarclak 26 yıl 2 ay, Adnan Avican 17 yıl 9 ay, 10 gün, Şükrü Kaya 17 yıl 8 ay, Zeyni Apak 10 yıl, Metin Madi Danışman ve Namık Kemal Yaşar 7'şer yıl, Abdnrrabman Konut 6 yü, AII Aytimur 5 yıl, Mehmet Demir 7 yıl 9 ay, Süheyl Ayanoğlu 1 yü, • Yasadışı PKK örgütünün Mardin grubu saruklannın yar gılanmasına devam edildi. 2 Numaralı Mahkemedekı duruşmada sorgusu yapılan öğretmen Mehmet Aslan, Abdurrahman Hatun ve Çukobirlik Mar din şubesl eski rntldür vekıli Selahattin Ates suçlamaları leddettiler. İZMİR 12 Eylül'den önce tzmir ve yöresınde faaliyet gösteren yasadışı TDKP örgütüne üye olduklan gerekçesiyle yar gılanan Mehmet Şenergül, Mus tafa Albayrakve Şahverdi Çimen 4'eryıl2'şerayağır hapıs cezasına çarptırılırken, 4 sanık da delil yetersizliğinden be raat ettiler. Son sözleri soruian sanıklar TDKP üyesi olmadıklannı öne sürerek beraat lerini istediler. • 12 Eylül'den önce Pethıye' de çeşitli kişilere silah satan 4 kişi 1 Numarah Mahkeme'de hapis cezasma çarptınldı. Duruşma sonunda Mahkeme sanıklardan Durımış Yaman ve Celil Eser'e 8'er yıl, Yılınaz Alagöz ve Cengiz Yavuz'a da S'er yıl hapis cezası verdj. • Yasa dışı Dev Sol'un Aydın bölgesi üyelerinin duruş ması sonuçlandı 1 ' Numaralı Askerı Mahkemede Dev Sol'a i'rye olmak suçundan yargılanan samklara şu cezalar verildi. Mustafa Adıgüzel 8 yıl, Yıldı nnı ijahin 8 yıl, Ekrem Eyibal 4 vıl, Ekrem Akyıldız 4 yıl, ö ıtıer Şahin 5 yıl, 6 ay 20 gün, (Arkası 9. Sayfada) Tasan Danışma Meclisi'ne sunuldu Tatlı 5ularTuzlu Sular MelihCevdetANDAY Gebeliğin ilk üç ayında kürtaj serbest bırakılıyor ANKAKA, (Ouahuriyet, Bürosu) Kamuoyunda kürtaj yasa tasarısı adı ile bilinen nü fus planiaması hatonda yasa ile Türk Ceza Yasasında degi şiklikler fingören tasan Danış ma Meclisi Başkanlığma sunui du. Tasanya göre, gebeliğin 12. haftası doluncaya kadar ana sağlığı açısmdan tıbbı sakınca sı elmaması halmde ıstek Uze rine kürtaj yapılabılecek. Tasa n, geçıci ve sürekli kısırlaştır ma anlamına çelen strelizasyon ve kastrasyon ışlemlerinı de yeni esaslara bağlıyor. Tasan da, yasa hükümlerine aykın kürta; ve benzen işlemlerı hem yapan hem de yaptırana ağır cezalar verilmesi öngörülüyor. Tasan uvannca, Sağlık Fakanlığı nüius planlamasını hal ka duvurmak ve gereklı eğıtımi vaprnak amacıvla hzel bir örgüt lcuracaK. Gebeligı önleyıcı ilaç ve araçlan sağlayacak. Ba kanlık aynca, bunları Uretme ye, ürettirmeye, muhtaç olanla ra U U fivatla vermeve vetkili C7 olacak. Söz konusu ılaç ve araç ların üretimı ile yurtdışından ithali Bakanhk iznine bağlı ola cak Nüius pianlamasmda kullanı lacak ilaç ve araçlarm niteliği llgili uzmanlarca kurulacak ko misyonun görüşü aünarak Ba kanlıkça satüacak. Niteliği sap tanmamış ılaç ve araçlar uısan lar üzerınde kullanılamayacak. Strelizasyon (kısırlaştırma) ameliyatı tıbbi sakınca olmadı ğı takdirde, reşit kişinin ıste ğı üzerine vapıl.'cı. Bir unıe liyatın seyri esnasmda mahiye'lerı ıtıodKyie Kat.tiüju^u (sürekli kısırlaştırma) gereken hallerde kışımn nzasına bağlı kalmaksızm, tıbbi zarüret ha linde bir hastalığın tedavisı içm kastrasyon ameliyesı yapılacak. Tasanya göre, gebeliğin 12'ncı haftası doluncaya dek anne nin sağlığı açısından tıbbı sa kınca olmadığı takdirde ıstek üzerine kürtaj yapılabilecek. Gebelık süresı 12 hattadan tazla ise kürtaj ancak gebelığm an ne hayatını tehdıt ettığı ya da dogacak çocuk veya onu Izle yecek nesilıer için agır maluli yete neden olacaksa kadın ve doğuır uzmanı ile ilgili bir baş ka uzmanın gerekçeli raporları ile yapılabilecek. Derhal müda hale edilmedıği takdirde yaşa mı ya da hayati organlardan birisıni tehdit eden acil haller de durumu saptayan yetkili he kim tarafından da kürtaj yapı labilecek. Ancak hekim, müda haleyi yapmadan önce ya da mümkün olmadığı takdirde en geç 24 saat iciode yapılan mü dahalede, müdahaleyi gerektiren gerekçeleri Saglık ve Sosyal Yardım Müdürlügüne, ılçe lerde ise hükümet tabiblikle rine bildirecek. Söz konusu koşullara uymaksızın kürtaj yaptıran kişi 50 100 bin lira arasında ağır para cezasına çarptırılacak. Kür taj doğrudan gebe kadının ıznı ne bağlı olacak. Kişi evliyse eşinin de rızası aranacak. Bır kadının nzası olmaksızın çocugunu dUşürten kimseye 7 yıldan 12 yıla kadar gebelık sü resi 12 hattadan az olan bır ka dının rızası ile çocugunu tıbbı nedenler mevcut olmadan duşur ten kişiye ise 2 yıldan 5 yüa kadar hapıs cezası verilecek. Aynı ceza çocuğu düşürmeye rıza gösteren kadına da uygu lanacak. Ver elini Antalya A Fethiye'den, Alanya'ya dek en çok gözüme çarpan sera oldu. Kalkan kasabasınm toprağı se radan görünmüyor artık. Güney'de daha çok «camekan» diyorlar ama ona böyle demenin dogru olmayacağını belirtmek isterim. Çünkü çok yerde ucuza geldiği için naylonla örtülüyor. ANTALYA Antalya'ya heı gıdışımda Sabrı Es>at Sıyavuşgü'ı ansırım; bundan bel kı ellı yıl önce Aiualya'yı anlatur> bır yazı dızısı yayımiamıştı Varliü Deıgısı'nde, or<ıda oğretmenlığı vannış Antalya'nın sıcagı, sessızlığı, tatlı ve tuzlu suyu, hurnıası, ınuzu yansır o yazıaa şursel bır dılle. Benı bu kentle ılk tanıştuan, demeK, Sabrı fc&at aıyavuşgıl'dır. Ama onun Antalyası şımcü bır şıır anısı gıbı kaldı. Kent ouyuk bır hızla değışıyor, gelışıyor. Bunuu başlıca necienı kuşkusuz turızmdır. Bu kez orada tanıştığım bır Amerıkalı kan Kocaya <ka1 dın tarıhçı, adam mulıendıstı) Kale Kapısı ndakı dar bır alanı parmagunla gosterıp sımrlayarak, Bakın, dedim, Koma, Bizans, Selçuk, Güneyde daha çok «camekftn» diyorlaı Osmanlı, şu küçük bolgede burun buruna ona. Dört bir yan, ve çatı biçıminde üstü duruyot. camla kapU dikdörtken bir üretım yerl, Perge, Aspendos, Manavgat, Sıde, AlanYülar önce başlamıştı güneyde seracılık, ya, Termessos, sonra «Güney Antalya Tuama şimdi ınsanı gerçekten şaşırtacak den rizm Geiişim Projesi» ıie yaratılacak olan li çoğalmış. Oyle kı, sözgelişi, Kaş İle Fetgenış bolge gozonune getınlirse, Antalya hıye arasındaki Kalkan kasabasuıın toprağı nm turızme dayalı parlak geleceğuıe ınanseradan görünmüyor artık. Bunu Dir örmak hıç de güc ounaz. nek olarak söyledim; yoksa tıpsı ona benBen, gazetemız Genel Yayın Müdüril zemese de, ta Alanya'dan Fethıye'ye değın Hasan Cemal'e, dogru Antalya'ja yollanaca her yer sera ile dolu. ğımı söylemıştun; ama, ılk yazılarımdan an Ona «camekan» demenın artık dogru ollattığım gibı, Laküdun bır ıkı yeıae. Boyle mayacağını belırtmek isterim burada. Çündır gezginlik, ne yapacaksınız, uısan avare kü serayı cam yerıne naylon bezle örtmek leşır. Atamız Evlıya Çelebı değıl mı? Kımı 'daha ucuza geldiği için bir çok yerde cagun düşunürüm, yola çıksam, gordüklen mekân bıratalmış. Naylon ucuz olmasına mı, tanıdıklaruTU yazarak, arada bır evımı ucuz ama, cabuk da yırtılıyor. Naylonu paözleyıp hüzünlenerek boyuna uzatsam yoluram parça olmuş seralar gördüm. Lâra'da mu .. Saıt Faık'e, «Vazar olmasaydımz ne hajvancüık ve narenciye ile uğraşan Meholmak isterdiniz?» diye sormuşlardı da, met Ali bey, bana, naylonla ufalanmış ma«Bir kır kahvesl açsaydun, geleni gideni den tozu kanşunı bir örtü denemek istedidinleyip inceleyerek ne güzel vakit geçirir ginı söyledi, seralan için. dim» demışti. Insan kısun kısun, yer daBilmeyenler için söyleyeyim, sera ya mar damar... da camekan, luş ekımı ıçın kullanılır ve Us Bu yazılarımda Antalya'nın tarihsei tü açık topraktaki ekımden bir buçuk, ikı kentlerini, eskı yapıtlarını, turistik değer ay önce Urün verir. Domatesı, biberi, falerini elbette .sözkonusu edecegım, ama sulyeyi, patlıcanı, ya da çıçegı, kışu soğukorkmaym, ıpin ucunu kaçıımam. Bılmeğundan koruyan serada gene soba yen ml var Antalya'nın eski tanhinı! Ben yakmak gerekir. Sıcak (azla oldugunda sebu kez, baştan ben tutturduğum gibi, taranın pencereleri açılır. Insan, camlan nıştığım sıradan ınsanları öne çıkarmağa. kapalı bir seranın içinde çokça kalamaz, onların yaşam biçimlerinl çizmeğe çalışaterler; eğer bu çiçek serası ise zehirlenebicağıın. Kim ne iş yapıyor Antalya'daî Gelılir, baygınlık geçirir. şen tunzm gerçekten herkesin ışıne yanBu ginşten sonra, çiçek serası olan bir yor mu? Yoksulluk ne durumda? Zengin ile köylüyü ziyaretimı anlatayun. yoksul, ya da ortahalli arasında göze görUBay Kemaı Akın'm serası (ve evi) Annür ne gibı aynlıklar var yaşam biçimlen talya'nın on kilometre doğusunds. Evi ikı bakımmdan? daırelı; her dairede Uç oda var. DsıreleıSERA VE SEKACILIK den birinde evli oğlu oturuyor. Beş çocu Konuya «sera»dan gırmek istiyorum. ğu olmuş, dört oğlan. bir kız. Kızı Faüna' Doğu yönünde Alanya'ya dek, batı yönun yı evermış, bahçıvanlık yapan büyük Ra de Fethiye"ye dek gıttim, en çok gözüme mazan evli. Tüpgaz'da çalışan Mehmet evli. çarpan sera oldu. Ondan sıkça sözetmek Yalnız Orhan babası ile çalışjyor Bir de gerekeceğinl bildiğun için duraynn üzerin küçük Burhan var; anası babası onun İçin de biraz. (Akası 9. Sayfada) A.Kadir ve Bezircinin çevirdikleri bir şiir kitabından dolayı yargılanmalarına başiandı İstanbul Haber Servisl A. Kadır ve Asım Bezirci'nin, linlü Alman Ozanı Bertolt Brecht'ten çevirdikleri «Halkın Ekmeği» adı şiir kitabından do layı yargılanmalarına dün îstanbııl Toplu Basm Mahkemesî'nde başiandı. Dünkii duruşmada sanıklarm sorguları yapıidı. A. Kadir, sor gusunda Bertolt Brecht'in dün yanm en ünlü şairlerinden ve oyıuı yazarlarmdan oldugunu, eserlerinin bütün dünya dille rıne çevrildiği, söyledi A. Ka dîr ünlü ozanm Türkiye'de de 35 e yakm eserinin çevrilerek oyunlannm Belediye, Devlet ve özel tiyatrolarda defalarca oy nandığını belirterek bütün bun lardan dolayı kovuşturmaya uğramadığmı kaydetti. Daha sonra sorgusu yapılan Asım Bezirci de kitabm bugüne kadar 5 baskı yaptıgını ve hiç bir zaman kovuşturmaya uğra madığını bildirdl. Bezirci «Iddianamede Ueri stt rfflen snçu kabnl etmlyorum, kitan Insanlar arasında sevgiyl kardeşliği savunmaktadır, bir sanat eseridir. ve suç unsüru taşmtamaktadır» dedi. Daha sonra mahkeme heyeti savunmanın isteğini kabul ede rek kitabm bilirkişiye incelet tirilmesine karar verdi. A. Kadir ve Asım Bezirci 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ıstemiyle yargılanıyor, Yazko yayınlanndan çıkan kitap daha önce Istanbul 2. Sulh Cw» Mah 7 plajda denize gîrilmesi sakıncalı Evren'e ÇEK fahri başkanlıgı verildi ANKARA, (ANKA) Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, dün Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu"uun yönetıcılerını Çankaya Köşkü'nde kabul ederek bır süre görüştu. Evren, kabülden önce yap tığı konuşmada, kurum yöneticilerinden görev lerini la yıkıyla yapmalannı kimsesiz çocuklann şevkatle büyütülmesi için elden gelen çabayı göstermelerinl istedi. Evren şöyle konuştu: «Çocuk Esirgeme Kurumu' nun eskilere dayanan iyi maksatlara yönelik bir geç mişi vardır. Ama zaman /a man ihmallere upramıştır. Bir sür e önce yapbgim ani bir denetlemede bu ihtnalin halini birlikte gördük. Bütün Türkiye çapında. kimsesiz çocuklann. yavrulanmızın şevkatle bakılıp bö yötülmesini arzu ediyoruz. Kimsesiz kalmak onların suçu deti'dir. Onlann PİIerinden tutup cemiyete yarar lı birer kişi olarak yetiştlrmek bizim görevimizdir. Y» pılan calısmalardan şimdl memnunum ama bn çalısmalar kafi değil. Elden gelen her rürlö gayret gflste , rilmeli. Rizlm yapabilocefti İ ya amadeyiz.» Türkiye Çoctık Esirgeme Kurumu Başkanı Samı üytun da Devlet Başkanı Evren'ın bu kuruluşa gösterdl ğı yakın ilgıye teşekkür ederek, Yönetım Kurulu'nun Evren'e Fahri Başkanlık ve bir madalya vermeyı karar laştırdığını bildirdi Bu görevı kabul buyurmasını ıstedi. Devlet Başkanı Evren de bunu memnuniyetle kabul ettiğinı söyledi. görüldü İstanbul Haber Servisi Istanbul'da denız suyunda yapılan tahliller sonucu 332 numuneden 172 sinin sag lığa aykın olduğu, 7 plajda yapılan tahlillerde ise yük sek miktarda koli basili ol duğu saptandı. Sıkıyönetım Sivil tşler Haftahk Koordinasyon top lantısmdan sonra yapılan açıklamada Kartal Halk Plajı, Dr. Erdem Tesisleri, Belediye Plajı, Tekel Kam pı, Hava Kuvvetleri Kampı, Kum Plajı, Sosyal Sigorta 1ar Kurumu gibi yerlerde (Arkası 9. SayfadaI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog