Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

İDARE fj ÇAĞDAS YAYINLAR1 NADİR NADİ Ben Atatürkçü Degilim 2. BAS1Sİ ÇIKT1. EDERt: 200 LİRA îsîeme Adresi Türkocagı Cad 39/41 Cagaloglu İSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20802 Kurucusu : Yunus NADİ 20 TL. 1 Temmuz 1982 Perşemhe her özden'in Türkiye'ye ia de edilmesi için suçun kesin kanıtlanması gerektiğini ve iadenin de ancak mahkeme karan ile yapılabilecegini bildirmesi üzerine, Bakan lar Kurulu Kastelli'yi yurda »etirmek için yasa giicünde kararname hazırlıvor Bakanlar Kurulu tarafın dan hazırlanmakta olan ya sa gücündeki kararname Kastelli'nin Türkiye'ye dö nerek borçlann tasfiyesı için «ödeme planını sunmasını» öngörüyor. Banker da cumartesi günü tamam layacaktır. Bakanlar KuruKastelli kararname uyann ca yurda dönüp ödeme pla lunun hazırlayacağı kararmnı zamanında teslim et namenin pazartesi günü otiği takdirde hakkındaki naya sunularak yayımlanabi tutukluluk istemi de ken leceğinl sanıyorum. Biitiin ffayretlerimiz vatandaşlarıdiliğinden düşecek Devlet Bakanı İlhan özt mızm haklarını en iyl koru rak kararnamenin pazarte yabilmenin çarelerini bıılınaya ynneliktir.» si günü yayımlanabileceği ni söyledi. Öztrak çalışma Öztrak. kararnamenin ge larm sürdüğünü belirterek rikmesinde banker alacakşunlan ekledi: ularının güç durumda ka«Komisyonumuz samyo lıp kalmayacağı yolundaki rum çahşmalarını cuma ya bır soruya da, «Hükümet bu konuda gerekli önlemleri al rnıştır. Kararnamenin gecikmesmde hak sahiplerine bir zarar gelmeyecektir» şeklinde yanıt verdi. öte yandan Banker Kastelli'den nlacaklı olanların (Arkası 9. Sayfada) ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ebubekir Hazım TEPEYRAN BELGELERLE KURTUIUS SAVASI ANILAR1 Yepyenı açıklatnalar getıren bu yapıtı ıigıyle okuyacaksını^. EDEftİ. 180 LİRA tsteme Adresi: Türkocagı Cad. 39/41 CAGALOGLU İSTANBUL Yurda gelip ödeme planı verirse tutukluluk istemi düsecek Kastellî'yî getirmek icin kararname hazırlanıyor Devlet Bakanı İlhan Öztrak, Bakanlar Kurulu nun hazırladığı kararnamenin pazartesi günü yayımlanabileceğini sandığmı söyledi. ANKARA. (Cumhuriyet Büro'îUİ tsviçre'de bulu nan Cevher özden'in yurda geri getirilmesini sağlamak için Bakanlar Kurulu yasa gucünde kararname ha7ir1ıvor Adalet Bakanlığı Banker Kastelli'nin Türkiye'ye iadesinin sağlanması için lsviçre hükümetine daha ön ceden başvuruda bulundu Ancak. tsviçre ıle suçlula rin iartpsi 'cin vapılan an» laşmada «mali konularda suç işleyenlerin gerj veril mesine iliskin hir ilke nin bulunmaması, Kastelir n)n iadesini güçleştiriyor. tsviçre yetkilılermin Cev Reagan Bir hukumette kar^ıt rikuler olmamalı... zavallı Haig... a^ırı sag ıle daha asırı sağ'ın çatışması yüzünden hükümetten ayrılıverdi... lsviçre, Törklere vize koydu BERNE. (AGMA> tsvtçre hükümetl dünkü top lantısı sırasmda aldıgı kararda bu ülkeye girecek Tük vatandaşlannın vize almalarını zorunlu kıldı. Türk uyruklulara zorunlu vize uvRiılaması 15 temmuz dan itibaren başlayacak, an cak daha önce bu ülkeye giris vapanlar kararm kap sami dışında kalacak. Ayrıca, Avrupa'da gençler için uygulanan pasaport vönetmeligi uyarınca. toplu oasatortla yolculuk edpn Tfirk uyruklu gençler İçin de glrlş vizesi zorunlulu&u bulunmuyor. Bu kararla. îsvtçre'ye glrlp siyasal sıgınma hakkı lsteyenlerle sözleşme yapmadan. ya da )k1 ülke arasındaki anlasmalara aykırı olacak blclmde «kaçato» ola rafe çalışmak lsteyenlerln Kirlşlmlerinin önlenebilece ğl lfade ediiiyor. Filistinli liderler Lübnan'ı terk konusunda anlastı 2 sıcak yıl Osman ULAGAY 24 Ocak 1980 üararları alınmış. çeşitlt tepkilere. övgü ve eleştirilere konu olmuş. Ancak ekonomi politikasının en önemll aracı olarak parakredi politikasını kullanmayı amaçlayan yönetim bu amaca uygun olarak bankacılık keslmlni yenl bîr raya oturtacak önlemlerl almaya henüz cesaret edememiş. îşte tam bu ortamda tstanbul Sanayl Odası'nın mart ayındakl Meclis toplantısmda üyelerden Murteza Çelikel konuşuyor. 22 mart 1980 tarihli GUnaydm gazetesine göre şöyle diyor Çelikel: «Bankalar ktlçttk tasarrnf sahiplerintn ellndekf paraJan vadeslr mevduat olarak yitede ,3 falz le kredt istedi mi para yok derler. Ge rekH ek komlsyonlar verlldl ml para bnlunur. Ama sanayiclye yok de(Arkosı 9. Soyfada) Acı para Yalçın DOĞAN ANKARA Istanbul Boğazı'nın Anadolu yakasmdaki yalılardan birin deydl .. Tanh de, galiba faizlerin ser best bırakılmasından hemen bırikı haf ta sonraydı .. Yani, bugün «Ikinci yıldönümünü kutladığımız» faızierin ser best bırakılmasından hemen sonra 1980 yıhnın ağustos başlarıydı . 24 ocak kararlarının «mimarı» Turgut özal. Anadolu yakasmdaki yalıda o günlerde yıldızı artık iyice parlamış olan banker Kastelli ile sohbete dalmıştı «Cevher'ciğim» diyordu özal «Banka lar bu serbest fai7İn nasıl etkiler ya ratacağı konusunda henüz tam sağlık Jı bir görfişe sahip değiller, oaun İçin simdi sen bu işin ellnden tut ve serbest faizlerin öncülüğünü yap..> Cevher Özden. «Bu l?ln elin(Arkası 9. Sayfada) 48 saatlik süre bu aksam doluyor EYRUT Israü'in PiUstinlileı« tanıdığı süre bu akşam dolarken, Lübnan'm eski Başbakanı Saeb Selam, dün yaptığı açıklamada, Batı Beyrut'ta ku şatılmış olan 7 bin dolayındaki Filistinli gerillanın Lübnan'ı terketmeyi kabul ettiklermi bıl dirdı. Selam gorusmelerın «ım dllık üç konu uzerinde yoğunlaştığını belirttı. Selara'a gore bu konular şunlar: Bastürk: Kaybolan dilekcemin aranıp bulunmasını istiyorum B Bevrutta CengızCANDAR bıldırıyor Çümhürıyet Sertifikası pazarlanan bankalar 9 Merkez Bankası nda bilgi verdi 8 bankanın kambiyo temsilcileri özellikle döviz konusundaki soruları yanıtladılar. ANKARA. (ANKA) Banker Kastelli ve bağlı kuruluslan tarafından mevduat 6ertifikalan pazarlamış olan bankalann kambiyo yet kllileri, dün Merkez Bankasına çağnlarak kendilerinden bılgi alındı. N*«rkez Bankası Idare Meclisi'ndeki toplantıya. Yap» ve Kredi Bankası. Pamukbank Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası. Istanbul Bankası, Imar Bankası. Hisarbank. Anadolu Bankası ve Vakıflar Bankası Kambiyo sorum lulan katıldı. Merke7 Bankası Başkan Yardımcısı Yavuz Canevi ve Kambiyo Genel Müdürü Ze keriya Yıldınm. adı geçen bankalann yetkililerini tek tek toplantı salonuna alarak döviz pozisvonlanyla IIgili bilgiler aldılar Merkez Bankası vetkilileri nin yanıtını aradıklan soru lar şunlar • Bankalann dövta pozisvonlannm mlktan nedlr? • Döviz taahhütleri ne kadardır' • Taahhfltler karsılandıktan sonra. elde kalan ve yenl gplecek dövfzlpr bozdu ruldu&unda. Vferkpz Banka«mdan sa$lanan dpstek kredl borçlan ödpnebilecek mi dir? • Dövİ7 mpvrntlan hnnari yabancı bankalarda ve ne tür hesaplnrda tutuimak tadır^ • Banker KastPİH ve ba& h kurulu«lan MP dövlz Ö7Pherhenei bir fslem mıdır? Yaoflmis !<ÎP. bu Islemlprin nitetJMpri nelprdir? Fld= prfilerpV bn bilsrilertn Mf>rk«7 Rankaema danıs marlık vaoan vahann firmalar ıi7Tnanlarının da kaf Arkaii «a. 11. Sü. 8 de) Cakmak'ın dosyası MGK'da 1000 3AYFALIK SORUŞTURMA DOSYASINDA, ESKİ AP'LI GÜMRUK VE TEKEL BAKANININ TERÖR EYLEMLERİNE KARISMIŞ SAĞ EYLEMCİLERİN DE BULUNDUĞU 800 ATAMAYl «BEYAZ FORMÜLsLE YAPTIĞI, BAZl DEMİR İTHALATLARINDA USULSÜZLÜKLER SAPTANDIĞI BELİRTİLİYOR. ANKARA. (ANKA) 12 Ey 1U1 öncesı AP hükümetınde Gümrük ve Tekel Bakanı ola rak görev yapan Ahmet Çak mak hakkmda yaklasık 1.5 yıl dan bu yana sürdtirulen sortışturma tamamlandı ve Milü GU venlik Konseyi'ne sunuldu. ANKA muhabinmn aldıjçı bılgıye göre. Millı Güven lik Konseyi'ne sunulan ve bin sayfaya vaklaşan soruş turma dosyası Gümrtik ve TokPİ Bakanh&ında kurulan bır sorıışturma komisvo sonelden bir bölümünün isminin sağ terör eylemlerine karıştığı kaydedıldi Soruşturma dosyasında. Gümruk ve Tekel eski Bakanı Ahmet Çakmak döne minde yapılan demır ıthalat lan sırasmda. IthaJat kanalıyla getirllen demirlerin gümrüklerden çekilmesi sı rasında bazı usulsüzlüklerin saptandıgı da belirtiliyor. Öte yandan Ahmet Çakmak'ın yaptığı atamaların «Beyaz Formfll» olarak adlandınlmastnın. bir süre önce mahkum olan Gümrük (Arkası 9. Sayfada) başma neyın. ne îaman gelecs Beyrut kusatması Uçüncü gtni tıilemememn sıfantısım ya haftssmı doldururken Beyrut'u tstanbul Haber Servisl şıyor Şehir, hir muhtemel îsra günlerdir saran gerllim hala DÎSK Genel Başkanı Abdulıl saldırısınm tehdidinden kendl kalkmadı. Son göçlerden lah Baştürk'ün gördügü işkenni sıyıramadı. sonra nüfusunun 450 500 ceye iişkin olarak sorgu mahîsrail saldırısı tehdıdı VP. hü bin civanna indiğı sarnlan kemesine vermiş oldugu dılek< Arkası ». Saytada) talıhsız kent, Batı Beyrut. hâlâ çenin mahkeme heyeti ve savcılık arastırması sonucunda bulunamadığı btlirlendl. Bunun üzerine dünkU duruşmada dllekçenin bir özeti Baştürk tarafından sunularak zapta geçirildi. Abdullah BaştUrk 27 ekim 1980 tarihinde Metris'ten alınayana elinde bulundurduğu ezirak getirildiği Otayu Hümayun' ı İsrail Parlamentosu Başbakan Menahem Be ci çoğunlugu yitirdigini belirti da 6 gün 6 gpce bir demlr sangin'e Lübnan konusunda güvenoyu verdiİsra yorlar. dalye Uzerinde gözleri bağlı ö t e yandan Lübnan'ın ışgalıil'de saldınya karşı muhalefet arhyor. oturtulduğunu bildirdi. Canhıne karşı ise tsrail'de muhaleraş feryatlar ve baftrtılar içinfetin arttığı blldirilıyor. Parlade geçen bu sürede çeşitli hamento içindeki muhalefetin ya Konuşmalar bittikten sonKUDÜS, (THA (a.a.) î s karet Rördüğüntt, bevin nahimsıra, cepheden dönen askerra yapılan oylamada îsrail Par rail Savunma Bakanı Ariel vesine sistemli olarak parmaklerın de yakındıklan edzlenllamentosu (Knesset) BaşbaSharon Lübnan saldınsuıdan la on dakika içinde 80100 deyor. kan Menahem Begin hükümeti 10 gün önce bu ülkeyi işgal e fa vurulduğunu. ikl veya üç de Tel Aviv'den gelen haberlere nin çizdiği Lübnan'a saldın he decekl«rini ABD'ye bildirdiklefa böbrek nahiyesine. bel ve , rini açıkladı. göre, askerler Lübnan'd» sıvil deflerinı öncekı gün 47'ye kar yüzüne yumruk ve tokatla vu verleşim merkezlerinı bombaşı 60 oyla kabul ettt israil Parlamentosundakl korulduğunu, sürekH manevl işlamak zorunda kalarak bır Gözlemciler böylece Begın'ın nuşmasında Sharon sözlerini kence içeren baskı tehdit ve (Arkası 9 Soyfada) Lübnan işgalinin basından bu şöyle sürdürdü, «Dışlşleri Baküfürlerin devam ettigini an kanı Alexander Haig ve Savun (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) n u Bakanı Caspar VVeinberger' e Lübnan'da her şey olabileceğlnl, ancak bu olaylar sırasında Suriye'yle çarpışmanın kaçı nılmaz olduğunu anlattık. Ama cımız bağımsız bir Lübnan ya ratmaktır. Ancak biz sürekH tedhiş tehlikesi altında yaşaya % Adalet Komisyonu da Ahmet Mehmet Ulubay mazdık. Bu nedenle de Lübhakkındaki, ölüm cezasını benimsedi. nan'a girmek ve tedhişin köklerlni kazunak zorunda kal£ Bütçe Plan Komisyonunda TRT çahşanlaraun dık.» • FKÖ Beyrut ve Lübnan'ı ne yoldan terkedecek, terkettikten sonra hangi ülkeye gidecek, • PKÖ eerillanmn silshla n nasıl almacak, Saeb Selam, FKÖ'nün tsrail'le mecbur kalmadıkça çar pışmak istemediğini, ancak İsrail Batı Beyrut'a saldınrsa kenti sonuna kadar savunmaya kararlı olduklannı açıklamasına ekledi. Sharon: Lübnan'a saldıracağımızı 10 gun önceden ABD'ye bildîrdîk Boeing ucak sirketi 4 ülkeye daha rüsvet verdiğini itiraf etti DM'de bir ölüm cezası daha kabul edildi tazminatlarınm yükseltilmesi benimsendi. nu tarafından ha^ırlandı Sorusfurma dosygsında P«H Bakan Ahmet Çakmak'm bakanlık ıçinde vaptrğı 800 dolaymda atamav Beya? Formul» olarak adlandınlan vöntemlp gerceklestirdigi be ürtildi Ru arada Bakan Cak mak'ın bu volla yaptı&ı ntaraalarla göreve getirdifti per Anayasada İdare LütfuDURAN Bugün 8. sayfada Kastelli dosyasının tüm boyutlan, henüz ortaya çıkmamıştır. Buna karşıhh sorunun çözumune hangi man tıkla yaklaşıldığı da daha aydınlanmamıştır. Gumhuriyetin ortaya attığı somul çözüm formülunun Hükumetçe benimsendtğt belirlenmiş; ancak ardından çcşitli yorumîar ve söylentiler ortaya atıhnıştır. KasteUizedeler açısvtdan ve Devlet'in uzun süreü volittkan yaranna duşunülen /ormulun amaeından saptınlması tehlikesi de ortaya çıkmıştır. Şöyle ki: Kastelli sorununu inceleyto çözümlemekle aörevlendirilen Komite 4 Bakandan oluşmaktadır: Başbakan Yar dımcısı Turgut Özal, Devlet Bakanı ilhan Öztrak. Maliye Bakanı Kaya Erdem, Cüm ruh Bakanı Aü Bozer. Bu Komite'ye sonradan Sanayi ve Teknolcii Bakanı Mehmet (Arfcm S. Sayfada) WASHÎNGTON, ( a 3 . ) Bo eing şirketlnin yetkilllerl dün mahkemede Ispanya, Lübnan, Honduras ve Dominlk Cumhuri yetine uçak satabilmek için bu ülkelerdeki «temsilcHere» Komisyon adı altında rüşvet vermek ve bu ödemeleri devletten gizlemek suçunu kabul etti ve 400 000 dolar para cezasına çarp tırıldılar. Boeing şirketi, yaban Sharon konuşmasını surdUrürken Komünist Partisi milletveklllerinden Toufi Tubi, ayaga fırlayarak Sharon'a «savaş suçlusu» diye bagırdı İsrail'in Hedefi Ergun BALCI 3. sayfada (Arkası 9. Sayfada) Kastelli, tasfiye kurulu olusturuldü A\K<\R1. fTHI) Ban ker Kastell". Mentaş ve Blm taş'm tasfiye işlemierlnl vürtitecek tasfiye kurulu oluşturuldu tstanbu) Asllye 2. Ticaret Mahkemesine bağh olarak faaliyet gösterecek (9> numaralı tasfiye kurulu. ka yit lşlemlerlne sertiflka ve tahvlllerin Sdenmesl konıjsunda hüktimetre bir c87üm bulunmasmdan sonra başlavabilpcok. Gerek banka mevduat sertifikaları Ke refese tahvlllerln ödenmesl ne lHçkln formül bulunduk tan sonra kurul alacak ve borçlann yazımma Resml (Arkast Sa. 11. Sfl. 7 de) • Yavas Yavas., 24 Ocak kararları. ekonominln devlet eliyle yapüacak planlarla yönetileceğlni söyleyen Anayasa'ya ters düşmektedir. «Anayasa*ya aykınlık» ülkemizde öteden beri «clddi bir sorun» olarak görülmediğinden, konunun bu bölümünü geçip. baska yasal noktalara değineceğiz! Blzler. 25 Ocak 1980 gününden bu yana 24 Ocak kararlannı eleştirmekteylz. Bu eleştlrilerimlz (Arkası Sa. 11. Sfl. 7 de) Dikkat Gereğî Haber Merkezi Danışma Meclısi, Eşref Ozcan haKkında'KJ ölüm cezasının yerine getirılmesme ilişkin yasa tasarısmı kabul etti. Eşref Ozcan 20 ağustos 1976 tarihmde Şevket Gürleyen'i Sınop'ta para karşılığında tasarlayarak öldürmuştü. Sınop Ağtr Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Eşref özcan ıdama. mahkum olmuştu. Rabıa Gürleyen ^ ile 35 bin liraya anlaş&rak. Rabia'nın kaymbiradert Sevket Gürleyen'i öldtiren Eşref özcan cinavetten sonra 34 bin )tra almıştı. Danışma Mechsi'nden geçen yasa MGK'da ele alınacak Danışma Meclisi Adalet Komisyonu da Ahmet Mehmet Ulubay hakkındaki ölüm cezaSı bemmsendı Ulubay taksısme müşteri olarak aldığı kişiyi parasına tarnahen suçundan suçundan Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nce ölüm cezasına çarp tmlnuştı Ulubay daha önce MÜSl'EŞAR de taksisine aldığı bir muşterıVARDfMClSlNA INGtji öldürmüş, 1974 affmdan v»t l Z KUIVIAŞINDAN E U rarlanarak çıkmıştı BtSE DİKEN TERZİDanışma Meclisi dün ayrıca LER, SORUŞTVR>L\ üç yasa tasarısmı kabul etti. KOMÎSYONT'NDAKI 1Sahii GUvenlik Komutanhğı ku FADELERtNt KABUL rulması, THY'nin tahvil çıkarETMEDİLER. masmı öngören kararname ile subay, assubay ve uzman çaANKARA Bayjndırlılc vuşlarm kasıtsız sıjç işlemelerl eski Bakanı Selahatön Kıhalinde ordu ile ilişkilerinin hç ile 9 arkadaşmın ««»>revl kötüye knllanmab» kesümemeslni ve rüthelerinin ve «rüsvet altnak» suçlageri alınmamaslnı öngören yanndan yargılanınalanruı sa tasanlan Danışma Msclisi'n tanüclann âinleumesiyle den sonra MGK'da gSrUşuledevanı edildi. cek. Bu arada Danışma Meclisi Duruşmada üç taaık, BUtçe Plan Komisyonu TRT Bayındırlık: Bakanlığı eski çahşimalanrHn tazminatlannm Mustesar Muavini sande yükseltilmesinl kabul etti. Bu(Arkası Sa. 11. Sft. î d«) Kılıc davası Eski mustesar yardımcısına elbise diken terziler tanıklık yaptı fAricası 9. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog