Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

9 HAZÎRAN 1982 Cumhuriyet 9 Calışanlar.. Sorulan... Sorunları.. Yılma2ŞIRAL SİGORTA İSTİRAHAT PARAMI ÖDEMİYOR: SORU: Işyerim Adana'da, evimse İskenderunda'dır. Hafta tatillerinde evime giderim. 4 nisan 1982 pazar günü Is kenderun'a gittiğimde aniden hastalandım. Iskenderun SSK Şube Müdürlüğüne bir dilekçe vererek muayenemi 'ste dim. Şube Müdürü de dilekçeyl onayla yarak benl hastaneye gönderdi. 150 lira karşılığı muayenem yapıldı. Benl muayene eden SSK doktoru da 4 nisan 1982 den 15 nisan 1982'ye kadar istirahatli olduğuma llişkin rapor verdl. Geçici Işgöremezlik süremin parasını almak Için gittiğim Adana SSK Bölge Müdürlüğü ise. bu sürenin; parasını, «işyeri doktoru nun havale etmediği hastaların rapor laruun geçerslz olduğu» gerekçesiyle fidemedi. Bu on gunlük yevmiyem öldtt mü?... Erol AKSIN , ADANA YANIT SSK Yasasınm 37. maddesi gayet açıktır. «Hastalık sebebiyle ge çici işgöremezliğe uğrayan sigortahlardan, geçici işgöremezligin başladığı ta rihten önceki bir yü içinde en az 120 gün hastalık sigortası pirtmini ödemış bulunanlara, geçici işgöremezligin üçüncu gününden başlamak ve 18 ayı geçmemek üzere, her gün için geçici işgöremezlik ödeneği verilir. Ancak, hastalık halinde geçici işgöremezlik ödeneği verilebilmesi için. Kurumca tayin ve tesbit olunan hekim veya sağlık kurullanndan dinlenm© ra poru alınmış olması şarttır.» Noterlikçe onaylı SSK'nın yetkili Sağ lık kurumunca size verilen raporun fotokopisine göre, SSK Adana Bölge Mü dürlüğünun size bu istirabat sürenıze ilişkin parayı ödemesi gerekir. Bunun yanısıra muayene için ödediğiniz 150 liranm da size gert verilreesi söz konusudur. Bunun için de 5 nisan İ982 günlü martşubat ve ocak 1982 ile aralık 1981 ayîanndaki prtm ödeme gün sayılarmız ile prime esas ücretterinlzln ve o gün iş aktinizin de devam ettiğine ilişkin bir «vizite kâğıdı» ile SSK Adana Bölge Müdürlügüne. raporunuzu da iliş tirerek yeniden başvurunuz. Paranız ge ne ödenmezse bu kez durumu SSK Ge nel Müdürlüğü Ankara'ya bildiriniz. Islâm Barıs Komitesi, Iran ve Irak'ı görüsmeye davet etti Dış Haberler Servisi Islam Barış Komitesi tran ve Irak'ı Suudi Arabistan'da görüşmeye davet etti. Başbakan Bülend Ulusu ile Dışişleri Bakanı tlter Türkmen'in de katıldığı İslam Barış Komitesi 4 hazirandan ben sürdürdüğü çalışmalan dün tamamladı ve taraflara birer mesaj göndererek Suudi Arabistan'da biraraya gelmeleri is tendi. IRAK KABUL ETTİ îslam Barış Kornitesi'nin bu çağnsma olumlu ilk yarut Saddam Hüseyin'den geldi, Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in, tran Cumhurbaşkanı Ali Hamanei Ue İslamiyetin en kutsal kenti olan Mekke veya diğer bir kentte buluşup görüsmeye hazır olduğu bildirildi, îran'dan ise henuz bir cevap gehnedi. KISAKISA • İstanbul'da bulunıuı Kuveytli 5 öğretim üyesi Boğazıçi Üniversitesi rektörü Prof. Semih Tezcan'ı ziyaret etti. Türk üniversitclerini görmeye gelen Kuveytli öğretim üyelerlnin YÖK Başkanı Dogramacı ile de görüşcceklerl bildirildi. 0 Fatih Sangüzel Caddesinde muhasebeci Hüsnü Karıştıranlı (69) evinde ölü olarak bulundu. Bir ihbar üzerine cesedi bulunan muhasebecinin boğazı kesüerek öldürüldüğü saptandı. • İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Flkret Baykut, kanalizasyon şebekesinin Marmara denizinin dip akın tısına bağlanmasmm tehlikeli sonuçlar dognracağmı bildirdi. 0 Fatlh, Yedikule, Şehremini ve Alemdar'da evleraen 1 milyon 785 bin lira değerinde eşya çalan Cumhur Türkyaşar, Antalya'da bir otelde tatil yaparken ele geçtı. • Dolapdere'de önceki gün Fesleğen Sokakta fırın tezgâhtarı Mehmet Çağlar'ın parasını gaspetmek isteyen iki kişiden Hüseyin Çataloğlu devrlye gezen polis ehibi tarafından yakalandı. • Kartal Küçükyalı Çamlık Gazinosunda dört kişi, ses sanatçısına istemedikleri şarkıyı söyleten Zeki Güngör'ü hastanelik etti. • YesUköy'de karşıdan karşıya geçmekte olan, Tekirdağ'da vataııi görevinl yapan Kaşit Yalçıntaş servis otobüsttnün çarpması sonucu ölrîü. İstanbul'da önceki gün 5 kişi araç çarpması sonucu yaralarf'ı. GÖZLEM (Bastarafı 1. Sayfada) rörü, şlmdilik kaynağmı yeterince bilemediğimiz desteklerle Türkiye'ye karşı başlatılan savaşm haince saldınlarını örgütlüyor. Türkiye'deki acımasız teröre silah sağlayan uğursuz çeteler arasında Ermeni parmağı bulunduğu artık yadsınmaz belgelerle ortaya çıkıyor. Görülüyor ki, Türkiye, içerden ve dışardan planlı ve sistemli bir saldırının hedefi yapılmıştır. îçinde bulunduğumuz bölgedeki sıcak savaşlar, gün geçtikçe yaygmlaşıyor. îran Irak savaşından sonra son günlerde tsrail'in önce Filistin Kurtuluş örgütü karargâhlarma, sonra doğrudan doğruya Lübnan'a saldırması, Ortadoğu'nun bundan sonra yine sorunlara gebe olduğunu gösteriyor. Sınırlanmızın hemen öteslnde başlayan ve sttren bu savaşların, bölgemizi yann ne gibi oldu bittilerle karşı karşıya bırakacağı belli değildir. Türk Yunan ilişkileri de büsbütün gerginleşmektedir. Komşumuz Yunanlstan'm serüvencl Başbakanı, «karasulannı 12 mile çıkarma konusunda Yunan hükümetinin kararh olduğunu» her fırsatta söylemektedir. Yunan karasulannm 12 mile çıkarılması kararmm bir «savaş ilanı» olduğunu, herhalde, Yunan Başbakanı çok iyi bilmektedir. Falkland savaşı İle birlikte «Güney Amerika modelbnin dış ilişkilerinde oldukça köklü sayılacak değişiklikler olmuştur. USA «patentli» Arjantin cuntası, şimdi Sovyet desteğine güvenmektedlr. îngiliz Arjantin savaşınm, dünya siyasetinde yeni dengeler yaratması sürpriz olmaz. Falkland savaşı, şjmdiden süper güçler arasında görüş ve tavır ayrılıklarına yolacmıştır. Bu bunalımın, uluslararası ilişkllere, ne ölçüde etki yapacağı belli değildir. Ancak belli olan, bölgemizde ve dünyada gerginliklerin gün geçtikçe arttığıdır. Falkland savaşı, uluslararası ilişkileri lyice gerginleştirir; Ortadoğu'daki savaş başka ülkelere de sıçrar ve bu arada Türk Yunan savaşı çıkarsa dünya yeni ve büyük bir savaşm eşiğlne gelmiş demektir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarmm gerek siyasal gerek ekonomik oluşumlarını, bugün değerlendlrmek çok kolaylaşmıştır. Artık birçok gerçek, kitaplara, dergilere, gazetelere ve dizi filmlere kadar yansımıştır. Hiç şüpheniz olmasın, bu savaşlan oluşturan nedenlerln ve siyasal oyunlarm benzerleri de bugün yaşanmaktadır. Ancak bu oyunların ne olduğunu bugünden kestirmek ve somut kanıtlara bağlamak olanaksızdır. Evet, belki bunları bugünden kestirmek ve kanıtlara bağlamak olanaksızdır ama bazı oluşumları şimdiden sezmek olasıdır. Bu sezgilerden biri, uluslararası terörün amaçlarmm neler olabileceğini algılayabilmektir. 12 Eyîül öncesi yaşadığımız terörün hlç öyle «karşı görüşlü öğrencilerin çatışması» olmadığı her gün daha iyi anlaşılıyor. Sağlı, sollu silahlı eylemciler yargılanıyor; birçok gizli örgüt ortaya çıkartılıyor, ancak terörün dış bağlantıları bugün henüz aydmlatılmış değildir. Fakat yine de Türkiye'de yaşanan terörün, tarihin hangi dilimine rastladığını, Ermeni terörü ile iç terörün niye aynı zamana denk düştüğünü, iç terörün, Kıbrıs Barış Harekâtının hemen sonrasında başladığmı saptamak, bazı ipuçları vermeye yetmektedir. îç terörün devleti yıkacak bir boyuta ulaşması, dışarda Ermeni terptüne karşı çaresiz kalmamız ve yine dışarda biî Türk Yunan savaşı olasılığı... Belki oynanan oyun ve yapılan plan bd 12 Eylül tarihinden sonra terör eylemleri önlenmiş bulunuyor. Ancak, Ermeni terörü ve Türk Yunan savaşı olasılığı gündemdeki öneminl koruyor. Bu koşullarda, Atatürk'ün temel ilkelerlnden biri olan «Yurtta Barış, Dünyada Banş» ilkesine sımsıkı bağlı kalarak, içerde, ulusal birliği pekiştirmek, barışçı duyguları geliştirmek, kişiler ve kurumlararası ilişkileri yumuşatmak zorundayız. İç kamuoyunda siyasal gerginliği tırmandırmak, kişiler ve kurumlararası ilişkileri öfke çemberleri içine hapsetmek, yarar değil zarar getirmektedir. Çevremizdeki ve dünyadaki ateş çemberi, bizlerl, daha soğukkanlı olmaya ve çok yönlü düşünmeye yöneltmelidir. Bu koşullarda en çok gereksinmesi duyulacak ortam iç barıştır. DİSK DAVASI (Bastarafı 12. Sayfada) Yargıç bunun üzerine 6. Genel Kurul'da Divan Başkanlığı yapan sanıklardan Mukbil Zırtüoğlu ve zamanın yürütme Kurulu üyeleri Celal Küçük, Ruta Güven ve Fehml Işıklar'ı dinledi. Genel Kurul öncesi doğan ihtilal üze rine yönetimin Genel Başkanlık ve Yürütme Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere ikiye ayrıldığı, ikill yönetim tenlikesi karşısında ortak Genel Kurul için anlaşmaya va nldığı, ancak tarafların bir araya gelemedikleri, sadece Kemal Türkler tarafından, Celal Küçük tarafından onaylanmak koşulu ile rapor hazırlanması ilkesine vanldıgı öğ renildi. Başkanlık tarafından hazırlanıp bastınlan çalışma raporunun anlaşma koşuluna uyulmayarak, Celal Kü çük'ün bilgisi dışında Genel Kurul'a getirilmesi üzerine de Celal Küçük ve diğer Yürütme Yönetim Kurulu üyelerinin bu raporu kabul etmediklerl, durumu Genel Kurul'da açıkladıklan öğrenildi. Yürütme, Yönetim Kurulları'nın raporu sahiplenmemesi, Kemal Türkler'in sahiplenmesi ile de. kişisel rapor olması nedeni ile oylanmadığı bildirildi. Duruşmaya bugün 10.30'da devam edilecek. ULUSU SCHMIDT (Bastarafı 1. Sayfada) 2 Son zamanlarda NATO itüfakı içinde yer alan «bazı dostlanmızın» Türkiye'yl lnsan Haklan Komisyonuna şlkayet etme eğUimi ve kararlannın bızlandığını görüyoruz. 12 Eylül öncesinde her gün ylrmiden fazla insan sokaklarda ölürken, can ve mal güveıüiği hlçbir biçimde bulunmazken, hiçbir NATO filkesi İnsan Haklan Komisyonuna gitmeyi düşünmemiştir. İnsan haklarnun geçersiz olduğu bir dönemde İnsan Haklan Komisyonuna gitmeyi düşünmeyenler, bugun bu tfir bir başvuruyu düsünebümektedirler. 3 Bazı NATO ülkeleri ayrıca Türkiye'ye ekonomik ainbargo koymak istemekte ve ekonomik yardunlan kesmekle tehdit etmektedirler. Böyle bir tutumun NATO mütteflki olmakla nasıl bağdaşacağı da, Türkiye tarafından anlaşüamamaktadır. Başbakan Ulusu'nun yarınkı konuşmasında ağırlık vereceği noktalar böyle özetlenebilir. ULUSU SCHMIDT GÖKÜŞMESİ Öte yandan, Başbakan Bülend Ulusu ve Federal Almanya Başbakanı Schmidt arasında iki gün sonra gerçekleşme si beklenen iküi görüşmenin bugüne alındığı bildiriliyor. Bugun öğleden sonra Schmidt Ulusu arasmda gerçek leşecek ikili görüşmede şu konulann ele alınması bekleniyor: 1 Türkiye'deki Anayasa hazırlıklan ve Anayasanın halkoyuna sunulmasına ilişkin gelişmeler. 2 Almanya'da son zamanlarda ortaya çıkan Türk düşmanlığı konusunda Türkiye' nin duyduğu kaygüar. 3 Türk işçilerinın yeniden Türkiye'ye dönmelerlne ilişkin Almanya'mn öne sürdüğü istek ler ve buna bağlı olarak 1986' dan itibaren Alman hükümetince uygulanacak yeni ekonomik programın ana hatlan. 4 Türkiye'nin OECD çerçevesinde Almanya'dan alacagı ekonomik yardınun Alman Par lamentosunun alt komlsyonlarındaki son durumu. NATO liderleri ve de özellik le ABD Başkanı Reagan «Hararetle beklenen» liderler arasmda. Çünkü, Reagan Başkan seçildikten sonra Avrupa'ya ayağını ilk kez basıyor. Geçen hafta Fransa'da toplanan «Ver say Doruğundan» sonra, şimdi de Bonn'daki «NATO Dornğuna» katılıyor. Ancak, Almanlar Reagan'ın gelişinden pek memnun görün müyorlar. Gerçi, iki gün önce Münih ve çevresinde, gazetelere göre, yaklaşık «150 bin», po lis kayıtlanna göre «53 bin» kişî Amerika lehinde gösteri yaptı. Hıristiyan Demokratlar tarafından düzenlenen gösterilerin özü, Amerika'nın Avrupa politikasjnın desteklenmesi doğrultusunda. Buna karşı, Sosyal Demokratların öncülüğünde de, yarın Bonn'da bir gösteri düzenlendi. Almanya'nın çeşitli bölgelerinden gelenler «Amerlka ve silahlanma politikasına karşı» gösteride bulunmak istiyorlar. Liderlerin Bonn'a geliş saatlerine rastlatılan gösteri Bonn'da belli bir bölgenin sırurlan dışında, Ben Nehri'nin öteki yakasında, gerçekleştirile cek. Liderleri «Silahlanmaya karşı gösteriler karşılayacak» denebilir. Bu «karşüama törenini» akşam yemeği izleyecek. ULUSU'NUN TEMASLAR1 öte yandan Cidde'de bulunan Başbakan Bülend Ulusu temaslannı sürdürüyor. ülusu dün sabah Pakistan Devlet Baş kanı Ziya Ül Hak'la ikinci kez görüştü. Aynca Suudi Arabistan Kralı Halid, Bangladeş tem silcisi Amiral Han ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Fay sal ile de biraraya geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büydkelçi Nazmi Akıman, ülusu ile Türkmen'in bu sabah NATO doruguna katılmak üzere Bonn'a gideceklerini blldirdi. Akıman düzenlediği basın toplantısında TürkYunan yakmlaşması konusunda bir işaret bulunmadığını, Pakistan'da bulunan 4350 kadar Afganlı mül tecinin bu ay sonunda Türkiye'ye geleceklerini söyledi. PAPANDREU Yunan Başbakanı Andreas PapantJreu da beraberinde Oış işleri Bakanı Yuannls Haralambopulos olduğu * halfle NATO doruguna katılmak üze re Bonn'a gidecek, Atina muhabirimiz ABD Büyükelçisi Mo teagle Sterarns'm dün Başbakan Papandreu'yu ziyaret ettiğini bildirdi. Ziyaret, Bonn doruğunda olası bir Papandreu Reagan görüşmesi için hazırlık olarak degerlendirüiyor. Bu arada Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Spiros Kipriyanu Başbakan Fapandreu ile görüş alışverişinde bulunduktan son ra dün New York'a hareket etti. İran Büyükelçisi: İsrail, İran'ın zaferinden paniğe kapıldı fstanbnl Haber Servisi tran İslam Cumhunyeti Türkiye Büyükelçisi Muhammed Gencldost, dün tstanbul'daki tran Başkonsoloslugu'nda düzenlediği basın toplantısında iran Irak savaşında İran'ın kazandığı zaferin İsrail'i panifee sürükle diğini ve Güney Lübnan'a sal dırıya ittiğini öne sürerek, «İran, siyonizmin ortadan kaik masını sağlamak için İsrail ile savaşmak üzere birliklerini Suriye'ye göndermek istemek tedir. Bu nedenle İran ko mutanlan Suriye liderleri ile temasa başlamışlardır» dedi. Gencidost, «Ezilenler Günü» dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında îran'ın müslüman ülkelerle ekonomik ilişki lerini geliştirmeyi amaçladığı nı ve müslümanlannm paralarmın gayri müslimlere gitmemesini sağlamak için daha pahalı ürünleri büe tercih ettiğini belirtti. tran'ın Türkiye Büyükelçisi, îran Irak savaşuun aslında îrania Ame rika ve tsrail yandaşlan arasında geçtiğini vurguladı. BONN DAN NOTLAR (Bastarafı 1. Sayfada) tüdür.» Yazuıuı altmdaM resimle re bakıyorsunuz, bu •tehlikeli kişileri» heraen tanıyor sunuz. Dünyaya aşina kişiler: Batı Auna n Başbakanı Schmidt, ABD Başkanı Reagan ve İngiliz Başbakanı Thatcher. NATO doruğu nedeniyle Bonn'da yoğun bir faaliyet sürüyor. Çok taraflı bir faaliyet. Bir yandan yoğun diplomatik kulis. «Küskün kardeşleri» bir araya getirmeye dönük «uzlaştırıcı for mülleri» arayan diplomatik faaliyet. Bir yandan, NATO' ya ve özellikle ABD Başkanı ve onun temsil ettiği silahlanma politikasına karşı gösteri faaliyetleri. öte yan dan, Bonn'a gelecek yaklaşık beş bin kişinin her türlü gereksinimini karşılıyacak ve isteklerini anında ye rine getirebilecek «flili faali yet». Bu üç faaliyet» içinde diplomatik nitelik taşıyanla, «konuklan ağırlama faaliyeti» birbiriyle «daha kötü» olma yönünde sanki yanşıyor. Diplomatik faaliyet yoluy la «uzlaşıcı formül» bulmak bugün için Bonn'da çok güç görünüyor. Hani, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur, degıir ya.. Onun gibi bir şey... NATO doruk toplantısında, önce Versay'da bir araya gelen yedi Batılı ülkenin lideri geçen hafta pek anlaşamadılar. Üstelik, tam top lantı sırasında İsrail'in Lübnan'a saldırıya geçmesi, Amerika'nın tüm hesaplannı altüst etmiş durumda. Versay'da üzerinde «görüş birliği» sağlandığı öne sürülen önemli bir konu «Sovyetler dahil tüm Dogu Bloku'na yapılacak, ticarete ve mali yardıma son vermek> noktasmda düğümleniyor. Ne var ki Versay bil dirisine böyle geçmesine rağ men, bu düşünceyi her ülke farklı algılıyor. Örneğin, ABD, bildirideki söz konusu karan «Amerikan politikasının bir zaferi» olarak niteliyor Almanya tam tersine, «Bu karar bizim Doğu Bloku ile ticaretimizi engel lemeye yönelik değildir» diyor. Fransa ise, «Benim Doğu Bloku Ue ticaret hacmim zaten önemli değil, onun için bu karar Fransa'yı zaten hedef alamaz» yorumunu getiriyor. Böylece ortaya çıkan resmi bir kararda herkes ayn telden çalıyor. Geçen hafta Versay'da da beliren «Aynı noktada birleşmiş ve anlaşmış bir ekip olarak görünmüş gibi yapıp, sonra bildiğini okumak» büyük bir olasıhkla bu kez, bu akşam ve yann Bonn doruğunda yinelenecek. NATO ülkelerinin kendi aralanndaki sorunlar büyük bir olasıhkla «gerginliğini» koruyacak. Tüm Batılı kaynaklar Bonn'da özetlenen düşünce doğrultusunda birleşiyorlar, Batı basım da aynı görünümü yansıtıyor. örneğüı Almanya'mn en büyük haf talık dergisi «Der Spiegel» önce ABD Başkanı Reagan'a inanıLmaz hücumlarda bulu nuyor. Bu haftaki kapağma çeküği başlık «sevimsiz konuk: Reagan» olmuş. Sonra da Reagan'ın soluk renkler içinde verilmiş bir resmini derginin içindeki yazılar ta mamhyor: «İkinci Dünya Sa vaşı sonrasmda Almanya'ya gelen üzerinde en çok tartışılan Başkan» diye başlayan yazıda, NATO'dan «parçalanmış ittifak» biçiminde söz ediliyor. Sokaklardaki afişlerde ise, savaşa ve silahsızlanmaya karşı yoğun bir propaganda sürüyor. Örneğin bir afişte yer alan cümle ay nen şöyleı «Analar çocuklarınızı savaşmaları için mi doğurdunuz?». Bir başka afişte sadece insan iskeletleri çizilmiş, onun alt yazısın da ise, «Babalar ve ogullar» sözü yer alıyor. özetle Bonn'da şu anda «farklı renkler» egemen. Ren kıyısmda yaşamı daha da renklendirebilecek ne olabihr, diye düşünüldüğünde, hemen herkes ayni düşüncede birleşiyor: Ulusu Papandreu görüşmesi... İkili bir görüşme yani... Ama, buna hiç kimse olasılık tanımıyor. İkili görüşme için Papandreu çok uzak bir tavır ortaya kojruyor Zaten Türkiye>in de «Böyle bir görüşnıe için neşesi yerinde degil..» «Çağdaş toplumda şiddet» konuiu kollokyum yapıldı Sayda (Bastarafı 1. Sayfada) olmak üzere 96 askenn yaralandığı, 7'sinin kaybolduğu ve bir askerin de tutsak aluıdığı iddia edildi. Kaybotea 7 askerin. irtibatlan ke silen iki helikopterin tnürettebatı olduğu bildirildi. Bildiride aynca 500 Filistinli nin öldürüldüğü' iddia edil di.. Bu arada, AP ajansı, Isra il birllklerince ele geçirilen ve Filistin güçlerinin güney Lübnan'daki öncü karakolu olan Beaufort şatosunun Başbakan Menahem Begin tarafından ziyaret edildiği ni belirtirken. Filistin kaynakları şatonun israil'in eli ne geçtigi yolundaki baber leri yalanladı. israil'in Lübnan içindeki ilerlemesi sürerken BBC radyosu çatışmalara Lübnan ordusunun da katıldığını duyurdu. Binlerce Israilli piyadenin tank desteğinde dün sabah Sur kentini tamamen ele geçirmesinden sonra, kentin alevler içinde olduğu bildirildi. İsrail savaş uçaklannm da önceki gece sabaha dek Sayda'yı bombardunana tuttuklan ve Say da'da yüzlerce ölü olduğu belirtiliyor. İsrail savaş uçaklannın dün sabah Lübnan'daki Arap Barış gücünü oluşturan Suriye Birliklerinin üs lendikleri Cezzine kasabası nı bombaladıkları da bildiril di. israil zırhh ve piyade bir likleri tarafından kuşatılan Sayda liman kentinin 35 kilometre doğusunda bulunan Cezzine kasabasma ya pılan hava saldırılannın, bu radan 16 kilometre Güneydeki Ayisiye koyu civarında mevzilenmiş bulunan Su riye birliklerine takviye ulaştınlmasmı önlemek ama cma yönelik olduğu kayde dildi. Lübnan'm güneyinde bir radar istasyonu da İsrail sa vaş uçaklannın bombalan na hedef oldu. TSİ. 16'da isa bet alan radar istasyonu tah rip oldu. İsrail'in Lübnan'ı işgali sü rerken, PM Güvenlik Konseyi, konuyu görüsmeye devam ediyor. Lübnan'ın çağnsı üzerine toplanan güvenlik konseyinde İsrail'in çe kilmesini öngören bir tasan nın oylanması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafmdan yapılan' bir açıklamada da 6 filonun İspanyol uçaklanndan Lüb nan'a doğru hareket ettiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili filonun Lübnan'da bulunan Amerikalılan tahllye etmek için bölgeye gittiğini öne sürduj Istanbul Haber Servjsl Is tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin düzenlediği «Çağdaş topiumda şiddet» konuiu kollokyum dün yapüdı. Fakülte Kurul Salonu'ndaki kollokyumda konuşan, Ceza Hukukçusu Şükrü Alparslan, gençliğin kendisine mahsus bir alt kültüründen söz edilebileceğini, ancak şiddet alt kültürüne sahip olduklarının ilerl sürüleme yeceğini söyledi. Prof. Dr. Ayhan Songar da konuşmasında, anarşizm ile sosyalizm ve komünizmin birbirinden farklı ideolojiler olduğunu ortaya koydu, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in (Baştaratı 12. Sayfada) yönettiği toplantıda daha sonra söz alan Prof. Dr. Çetin öne atanmasını izleyen aylar da kuruluşa Ticari îşler Ge zek: «üııemli olan insan hakortadan kaidırmadan nel Müdür Yardımcısı ata laruıı önleyebilmektir» dedi. terörü ması yapılmamış ve konuya ilişkin işlemleri yürütmek Sarılık aşısı üzere gene kuruluş tarihinde ilk kez görüldüğü gibi bu yıl içinde Sönmez yetkili kılınmıştL satışa çıkarılacak IZtNLt İSTANBUL (ANKA) SaD. B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Ticaret Müşaviri Ok rılık hastalığına karşı «kalıcı tay Sönmez, mayıs 1982 so ve etkin» önlemler alınacak. nunda izin alarak yurt dı Bu amaçla bu yıl içinde HepatitisB hastalığmı önleyen aşı şına gitmişti. nın satışına başlanacağı bildiEski Genel Müdür Rıza riliyor. Senede 40 bin kişinin Akol'un istifasından sonra yakalandığı mikrobik sarılığa bu göreve atanan Fethl karşı böylece ilk defa aktif bir Işın'ın başkanlığmda yapı koruma sağlanmış olacak. Şım diye kadar sadece virltslere lan Uk Yönetim Kurulu top karşı altı hafta tesirli pasif bir lantısında, kuruluşun Ticaret Müşaviri üktay Sönmez koruma uygulanabiliyordu. YUzde 90 etkili ve beş sene in yerli ve yabancı acentalar nezdindeki temsilciliği koruyucu görevi yapan yenı ile imza yetkisinln kaldırıl aşının kısa zamanda satışa çık ması bekleniyor. Fransa, Belmasına karar verildi. D. B. çika, Avusturya ve İsviçre'de Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Yö ruhsatı alman bu aşının, Amenetim Kurulu aynca, Oktay rika'da çok kısa bir süre önce Sönmez'in Türkiye'ye dön Merck Sharp And Dohme firması tarafmdan piyasaya çıka mesi İçin kendisine çagrı çıkarılmasına da karar ver rıldığı bildirildi. di. Hava Astsubay GÖZDEN GEÇtKtLtYOK Kuruluşun Ticari îşler Ge Sınıf Okulları nel Müdürlügüne atanmasıÜSS taban na llişkin kararname Devlet Başkanı Orgeneral Kepuaniarı açıklandı nan Evren tarafından durdurulan Oktay Sönmez'le 1 1 İSTANBUL (UBA) Hava gili işlemlerin yanısıra, D.B. Astsubay sınıf okullan ÜSS ta ban puaniarı açıklandı. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'nin bazı uygulamalarının da Hava Teknik Okullar Komu tanlığı'ndan yapılan açıklama gözden geçirilmekte olduğu ya göre, Hava Astsubay Sınıf öğrenildi. Okullarına giriş için ilân ediEdinilen bilgiye göre iki len süre içinde başvuruda buadet RoRo gemisinin ku lunmuş ve başvuruları kabui ruluşça kiralanması, kuru edilmiş öğrancüerden Teknik luşun yabancı acentalarla Lise ve Endüstri Meslek Lise ilişkileri, kuruluşun boya leri'nin elektroıılk kolu mezun ları için taban puanı 105.000, gereksinmesinln Deniz Kuv vetleri Donanma Komutan diğer okul tür ve kolları için lığı Gölcük Askeri Tersane da 110.00 olarak saptandı si'nden karşılanması yerine Hava Astsubay Sınıf Okulla Mecldiyeköy'deki btr boya rı'aın mıüakât sınavları 29 haimalathanesinden sağlan ziran 20 ağu»'os arasmda ması ve kuruluş gemilerinin değişik günlerde ve aşamalı osigorta işlemlerinin iflas et larak Gaziemir İzmir Sınav tiği Türk maiiyesince btli Merkezi'nde yapılacak. Bu sınen Oceanus adlı sigorta navlara katümaya hak kazanan öğrencüere sınav günleri mekşirketince yürütülmeslne ka tupla bildirilecek ve aday kinırar verilmesi gibi konular lik kartlan tanzim edilerek bu ilglli organlarca gözden ge ay içinde adreslerine gönderile çirillyor. cek. Deniz ABD nin (Bastarafı L Sayfada) bulunarcK işgalci İsrail'e karşı, Filistinlileri ve Lübnanlıları desteklemelerini istedi. Halıt Israıi'in Lübnan'da «bir soykırım savaşımı» başlatığını beiırtti. • iran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni ise Lübnan'a saldıran İsrail'e karşı bir Cihct acılmas.nı isterken, Iran «Siyonist istilasına karşı savaşmak üzere» Güney Lübnan'a Devrım Muhafızları ve silahlı birlik lerden oluşan bir kuvet göndereceğini acıkladı. İran'ın resml haber ajansı Ayetullah Humeyni'nln direktifleri uyarınca birliklerin sevkine başlanmakta olduğunu duyurdu. • Sovyetler Blrliğl, Israll hava, kara ve deniz birliklerlnın Lübnan üzerinde hergün blraz daha yoğunlaştırdıkları saldırıları «Barbarca» olarak dedeğerlondirdi ve bu yoidak! gelişmelerl resmen kınadı. • Müslüman ülkelerden yedisi İle Filistin Kurtuluş Örgütü. Mekke'de yayımladıkları bir bildiri ile İsrail'in Lübnan'ı işgallnl kınadı ve dünya kamuoyunu İsrail'e karşı yaptırımiar uygulomaya cağırdılor. • Çin Halk Cumhuriyeti İsrail'in Lübnan'dan derhal ve koşulsuz çekilmesini istedi. Dıs işleri Bakanlığı sözcüsü, israil'in dünya barış ve güvenlığini ciddi biclmde tehlikeye düşu'düğünü belirtti. • Küba Devlet Başkanı Fldel Castro da, Bağlantısız ülkelere cağrıda bulunarak, Lübnan halkı ve Filistlnlilerirı safında olma zamanının gelip, çottığını bildirdi. Yalçtn Yayınlan RÜŞVETİN ALAMANCASI 150 TL. Klodîarer Cad. 24/3 Türbe İSTANBUL Gülmece RIFAT ILGAZ (Bastarafı 1. Sayfada) ka tanıtüması ve anlatılması. mn geniş zaman alacagı, Danışma Meclisi'nin tatile gireceği kasımda yapılacak bir referanduma kış koşullan nedeniyle katıumın az olacağı uye lerce dile getirildi. «Verilen takvünin görüşmelerini biraz aceleye getireceği, önerilen tak vimin benimsenmediğini, Danışma Meclisi'nin 10 temmuz1 ağustos tarlhleri arasında tatile girmesi» görüşleri de üyelerce belirtildi. Bu arada Danışma Meclisi'ndeki gruplaşmalarla ilgili olarak Genel Kurul'da gündemdişı söz isteyen ancak kendilerine söz verilmeyen 5 tiye dün Baş kanlık Divanı toplantısına çağ rıldılar. Söz isteyen üyelerden, Flkri Devrimsel, Şerafettln Yar kın, Mehmet Akdemir ile Namık Kemal Yolga'nm katıldığı toplantıda konunun açık açık konuşulması halinde Danışma Meclisi'ni yaralayacağı, bu nedenle konunun gündeme getirilmediği bildirildi. Başkanlık Divanı'nm Anayasa Komisyonu"yla yaptığı toplantıda komisyonun ve üyelerinin böyle niyetleri olmadıjjna ilişkin ken dilerina teminat verildiği Uyelere anlatıldı. Bazı üyeler konunun hiç olmazsa gizli bir toplantıda ele alınması önerisinde bulundular. Anayasa Komisyonu'nun Başkanlık Divanı'na Anayasa'nm kasımda referanduma sunulmak üzere ça lışmalanmn hızlandınldığı bilgisinin verildiği öğrenildi. Üyelerin toplantıdaki önerilerinin Milli Güvenlik Konseyi ne göt'irülerek bir kez daha değerlendirileceği tîvanı'nca belirüldi. Başkanlık • Reagan (Bastarafı 12. Sayfada) olan, demokratik cereyanlann güçlenmesinc nasıl katkıda bulonabileceğini» belirlemek Uzere çalışmalar başlatacağını açıklayarak, yönetiminin bu çalışmaları sırasında dünyanın önde gelen de nokratik Ülkelerinin görUşlerinl alaca ğım da söyledi. Reagan, halen Avrupa Konseyi'nin gündemin de bulunan ve demokratik ül kelerin parlamenterlerinin, «demokratik slyasal akımlara yardnncı olmalannın yollannı görü«mek üzere» Strasburg'da toplanmalannı öngören bir girişimi dcj.tekledigini de kaydettL (Bastarafı 12. Sayfada) landıktan sonra Ankara 2 Numaralı Askeri Mahkemesinde dava açılmıştı. Dün sonuçlanan davada San'ya g yü hapıs verüirken, diğer sanıklar de'.ii yetersizliğinden beraat ettüer. MERMİ KAÇAKÇILIĞI GÖLCÜK 1981 yılında Bolu'ya bağlı Akçakoca'da 5950 adet tabanca mermisi ile yakalanan 4 sanık, çeşitli hapis cezalarına çarpıtırüdılar. Donanma ve Sıkıyönetim Ko mutanlığı Gölcük Askeri Mahkemesinde devam eden davada mahkeme heyeti sanıklardan Ali Çakal'a 18 yü hapis ve 56. 250 TL. para, Hasan Korkmaz, Yaşar GiritU Ue IsmaU Sirana da 12'şer yıl hapis ve 37.500 er lira para cezası verdi. UŞAK DEVYOL İZMİR Usak ve yöresinde üç kişiyi öldürmek, çeşitli eylemlerde bulunmaktan sanık olarak yargılanan Uşak Dev Yol örgütü üyelerinin duruşmalarına dün 2 Numaralı Askeri Mahkemede devam edildi. Askeri Savcı sanıklardan Şekip Keçeci, Avni Yümaz, Bayram Şahin, İrfan Oktay, Ragıp Atılgan, Erol Güngil, Ekıem Ayan, Metin Başak ve Mehmet Dinçtopal haklarında ölüm cezası, 12 kişi hakkında da 515 yıl arasmda değişen lıapis cezaları istedi. • Nazilü ve yöresinde TDKP Halkın Kurtuluşu örgütü İİ5'« si olarak çalışmalar yapan 28 samğın yargılanmasına ay:u mahkemede başladı. Askeri Sav cı, 7'si tutuklu sanıklar haKkında 515 yıl arasmda hapis istedi. 4 MAHKUMİYET • İzmir Iktisat Fakültesi'nin feshedilen Öğrenci Derneği'nin eski yöneticileri Veli Başak ve Hikmet Cengiz, TCK'nun 141/1. maddesüıe aykırı davrandıkları gerekçesiyle 8'er yıl hapis cezasrna çarptınldılar. Aynı da vayla ilgiU olarak yargüanan Naci Çelik ve İlyas Tığlı adlı iki öğrenci de 5"er yıl hapse mahkum oldu. POLİS VE BEKÇİLERE VERİLEN HAPİS ADANA 1. Agır Ceza Mah kemesindeki durusmalarda Cey TKPB han ilçesinde koyun çaldığı iddiası ile karakola getlrilen Mustafa Karaca adlı genci yolda döverek öldürmekten eanılc polis memuru Müslüm Yapıt 10 yü 8 ay, bekçi Ramazan Samit 8 yü 10 ay ve bekçi önıer Kırnuzıtaş 8 yıl 10 ay ağır hapis cezasına çarptınldılar. İddiaya göre, polis Yapıt, bekçi Ramazan Samit ve nekçi ömer Kırmızıtaş 8 eylül 1980 tarihinde Ceyhan ilçesinde asoyun hırsızlığı yaptığı iddia edllen Mustafa Karaca adlı gend karakola getirirken yolda KU yasıya döverek ölümüne neden olmuşlardır. 8 Sosyal (Bastarafı 12. Sayfada) Prof. Nuri Çelik, sosyal barış İçin güçlü sendikacılığın zorun lu olduğunu, Turkiye'deki sendika enflasyonuna karşı çeşitli önlemler düşünülebileceğint vurguladı. Kişisel görüşü olarak, işyeri ve meslek sendikacılığınin yasa ile yasaklanmasmm, bir geçiş süresi tanınarak, federasyon tipi örgütlenmenin de kaldınlmasmı, işkolu sayısınm azaltılmasını, işkolu örgütlenmesi ile işyeri esa sına dayalı sözleşme tipinin yer leştirilmesini önerdi. Türkiye gerçeklerı karşısında, sendika ları koruyan bazı hükümlerin yasalarda yine yer almasının zorunlu olduğunu, örneğin bir dayanışma aidatı sistemlnden vazgeçilemiyeceğini belirten Prof. Çelik, sendika denetiml konusunun da yasada açık ve siyasî iktidarlarm keyfl yorum lamasına, ya da sendikalarm denetimsiz kalmasma meydan vermiyecek biçimde düzenlen mesinin gerektiğini savundu. Sendikalarm ilkell bir malî denetimden geçirilmesi, ancak idarî denetiminden yana olma dığını büdirdi. KONGRE Silivrikapı Çelikspor Genç lik Kulühü yıllık kongresi 24 haziran tarihinde saat 20.30'da kulüp lokalinde, nisap sağlanmadığı takdirde 1 temmuz günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Duyurulur.; YÖNETİM KUBULU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog