Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

9 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet ? Uruğ, Aldıkaçtı ve Irmak'la görüştü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MGK Genel Sekreterl Orgeneral Necdet Üruğ önceki gün Danışma Meclisi Başka nı Sadi Irmak ve Anayasa Komisyonu Başkam Prof. Orhan Aldıkaçtı ile ayrı avn görüştü. Öğrenildigine göre, Damşma Meclisi Başkanı Sadi Irmak ve Başkanlık dlvanından iki üye, önceki gün Orgeneral Necdet Üruğ'la bir süre görüştüler. Görüşme sırasında, Danışma Meclisi çalışmaları ve su yiizü ne çıkan gruplaşma olayı konu sunda Kurucu Meclis'in diğer kanadtnın üzüntüsil dile getiril dl. Anayasa'mn özgür bır ortam da tartışılması gerektiğl sıyasi partilerin kapatılma gerekçeleri, Danışma Meclisi oluşturulurken burada ceşitli fikirlerin temsillnin bulunmasına dikkat edlldiği, siyasi partiler gibi gu ruplaşma olmamasmın tstenildiği konularımn görıişmede dı le getirildiSl figrenildi Kurucu Meclis'in dlğer kanadının özel toplantı düzenleyen grupla hiçbir femaslarının bulunmadığı da toplantıda ifade edildi. Her türlü görüşün Danışma Meclisinde tartışılmasının istendiği, çok sayıda Uvenin bir grup tarafmdan susturulmasının söz konusu olamayacaSi srfirüsmprip helirtildi. Danışma Meclisı'nın 10 temmuz 30 temmuz tarihleri arasmda 20 günlük tatile girmesi bekleniyor. Danışma Meclisi BaskanlıJr Divanmın busrlin vapılacak toplantısmda tatil konusunun kesinlik kazanacağı sanılıyor. Anayasa Komlsyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı geçen Başkanlık Divanı toplantısmda Anayasa taslağının en geç 10 temmuz'da DM Genel Kurulu' na getirilebileceğlni söylemiştl. Anayasa taslağının 10 temmuz'a dek DM uyelerine dagıtılması halinde, üyelerin 20 günlük tatillerlnde Anayasa taslağının rahathkla incelenebilmesi için zaman bulacakları bildiriliyor. Anayasa taslağının DM'de ağustos ayında başlaması gereken görüşmelerin eylül ayı son larına doğru tamamlanması bekleniyor. Btı arada DM'den çıkacak Anayasanın, Kurucu Meclis'in diğer kanadı olan MGK'ya en geç 1 ekim'de ulaş tınlacağı sanılıyor. Anayasaya ilişkin referandumunda kasım aymm ilk yarısı içinde düşünüldügü yetkili kaynaklarca be lirttliyor. ö t e yandan, DM'dekl özel toplantılarla ortaya çıkan grup laşma olayı konusunda yapılması düşünüJen DM gizli toplantısının önceki gün yapılan temaslardan sonra şimdiHk ertelendiği öğrenildl. Gruplaşma olayından duyulan Uzüntu dilo getirilirken, konunun Uzerine gidilmemesi, biran önce kapatılması eSilimi ağır basıyor. Öğrenildığine göre, MGK Ge nel Şekreteri Orgeneral Necdet Üruğ önceki gün Anayasa Komisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı ile de bir göriişme yaptı. Görüsmede Anayasa Komisyonu çalışmalarının konu edildiği öğrenildi. KimNeDedi? TÜRE TUNÇBAÎ (İZMİR) : «Danışma Meclisi'nde bir gruplaşma olabileceğinl düşünemiyorum. Çünkü grup lçine giren blr kimse kişiliğini yitirip grubun kişiliğine bürünür. Ve grup tarafmdan yönetillr. Oysa blldiğiniz gibi Danışma Meclisi'nde her üye, MGK tarafmdan birçok özellikleri olduğu için seçilmiştir. Danışma Meclisinde gruplaşmanm çok sakmcalı olduğu kanısındayım. Buradan çıkacak yasalarla ilgili tartışmalarda, kişiler düşündüklerinl özgürce söy leyip, yasanın olumlu ve olnmsuz yönlerini belirterek yasaların milletimiz için en yararlı ve olumlu bir şekilde cıkmasım sağla malıdırlar. Özellikle Anayasa'da bu durum çok daha büyük önem taşır. îsmimin bir grup içine konulmuş oldugunu gördüğümde bir hayli şaşırdım. Çünkü hiçbir zaman bir grupla birlikte hareket etmemtşimdir. Her zaman fikirlerlmi özgürce belirtmişimdir.» FEBİDUN GÜBAY (Kocaelf): «Toplantılara katılanlar dan değilim, arkadaşlanmız1 gruplaşmaya sevk eden etkenleri geçiş döneminde görev yapanların sonrasında kendi hallerine terkedilmeleri düşüncesi, bazı konu larda dayanışma içinde olma (ki bu maden kanunu tasansında ve Türk Dili Akademisi teklıfinde yaşanacaktır) ve siyasi açıdan boş kalan alanı kapatma arzusu olsa gerektir. Ben Danışma Meclisi'nin yannı için ilerdeki tarihlerde siyasi partilerin kurulma sına imkân tanmdığında da yanışmay a gırişilmesi görüşünü savunanlardamm. Arkadaşlarımın hepsinin katık sız Atatürkçü olduklanna kesinlikle inanıyorum. Ama zaman içinde üyeler arasıo d a görüş farklılıklan olduğu meydana çıkmıştır. ö n tedbirler tasansında benıoı gibilerin, hükümet paraıe linde faaliyette bulunmalan, sımrsız özel sektörcü olanlan dayanışmaya itmiştir. Kanunun bizim arzumuz gibi geçmesi o taraftaki arkadaşlanmızı örgütlen meye sevk etmiştir Bazılannın pek haksız olarak bizim gibi hükümet lehine oy kullanmaları (solcu) diye yorumlamalan ve sanki böy le bir grup varmış gibi empoze etmeye çalışmaları üzüntü vericidir. Bunun anla mı mevcut olmayan gizli ve açık hiçbir çalışma içine girmeyen farazi (çoğulcu sosyal demokratlara) karşı cephe oluşturmak, savua mad a bulunmak imaiını va ratarak bazı kesimlerin sem patisini çekmektir Erken yapılan ve arkadaşlanmızı huzursuzluğa iten bir davranıştır. Bu aşamada onaylamıyorum. Bu görüşte ol duğum için de devmlı tenkit edildiğimi duyuyorum.» OSMAN YAVUZ (KonyaJ. «Görebildiğim kadarıyla Da nışma Meclisi'nde gruplaşmadan söz etmek doğru değildir. Böyle birşey yok. Yal nız Genel Kurul veya komis yonlara gelen kanun tasarı ve tekliflerinin incelenmesinde bazı görüş ayrılıklan nın bulunması ve bunlann da bu tasan ve tekliflerin ülke yaranna daha iyi bir biçime sokulmasında bu tür lü eleştiriler ve ayrılıklar kanımca çok normaldir. Ufak tefek tartışma ve aynlıklann bir gruplaşma şeklinde gösterilmesi de bence çok üzücüdür. Bu, Meclis'in yeniden devleti ve cumhuriyeti kurması ilkesi ile hiçbir zaman bağdaşmaz Ve bu konuda tüm üyelerin bu görüşüne iştirak edecekleri inancımı muhafaz a ediyorum. Danışma Meclisi'nin kamuoyuna bu şekilde taKdim edilerek zaafa düşmesini hiçbir üyemiz tasvip at memektedir » PROF. FERİDUN ERGİN (tstanbul): «Anayasa'mn ob jektif ölçülere dayanarak ta rafsız bir zihniyetle hazırlanması gerektiğine inanmaktayım. Gruplaşma ve ta rafsızhk birbiri ile bağdaşmaz» EVER ON SUNDAY skılerin bir deyimi var: «Hafızai beşer nisyan ile nıaluldur.» Yani, insan belleginde unutma hastalığı vardır. Doğrudur ama, bazı şeyler de unutulmaz nedense.. Hele bir anısı da varsa, hiç unutulmaz. Örneğın. «Never on Sunday» filmi.. Ünlü yönetmeni, ünlü oyuncusu, ünlü müzigı ile, hâlâ. yüzbinlerin bel leğindedir; «Pazarları E Asla...» Papandreu kabinesinln saygıdeğer Kültür Bakanı Meline Mercourl «Never on Sunday»de bır fahişeyi oynuyordu. Jules Dassin de filmin yonetmenı.. Mercouri, tüm hafta boyunca fahişelik yaparak yaşamını sürdüren, ancak pazar günleri kesinlikle ça lışmayan bir sokak kadmını canlandırıyordu. Pilmin adı da bundan esinlenmişti zaten.. TATtLE GtRÎYOR Politik cahalcar Betül UNCULAR ANKARA Danışma Meclisi üyeleri Meclisteki çalışmalarında açıkladıkları görüşlerden ve kullandıkları oylardan sorumlu tutulamazlar, sadece yeminlerine ve vicdanlarma bağlı olarak görev yaparlar.» 2485 sayılı «Kurucu Meclis hakkmda yasa>nın 13. maddesinde yukarıdaki cüm leler aynen ver alıvor. Yasanm başlangıç bolumünde de «Varlığı, genel seçimlerle kurulacak TBMM fiilen göreve başlayınca sona ermek üzere Kurucu Meclis kurulması kararlaştırılmıştır.» de niliyor. Danışma Meclisi'nde bir süreden beri dikkatle izlenen gelişmeler, TBMM fiilen yeniden goreve başlayınca da «Kişisel varlıklarını sürdürmek isteyen bazı üyelerin» politik çabalannı açığa çıkarmış bulunuyor. Önceleri, Anayasa taslağı n ı n Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi sırasında «destek sağlama» şeklinde gösterilen. daha sonra «Bu destek ilerlde bir partinin nüvesi olabilir» şek linde su yüzüne çıkan faaliyetler üyelerin büvük bir bölümünün rahatsızlıgma yol açtı «Danışma Meclisi üyeleri, Türk milleti adına görev ya parlar* şeklindeki Kurucu Meclis yasasınm 12. madde si. bazı üyelerin bu görevlerini kimin adma yaptıklan nm bir göstergesi olarak da açığa çıkmış oldu. «Yasanm Danışma Meclisi üyelerlnin Danışma Meclisi'nin Genel Kurul ve koroisyonlar daki görevlerini aksatmamak kayıt ve şartıyla mesleki faaliyetlerine devam edebilirler» hükmünü içeren 14. maddenin de bazı üyeler tarafmdan yanlıs yorum landığı da belli oldu. Maddedeki mesleki faaliyetler Damşma Meclisi'nin çalıemaları daha ıkinci yıla gelinmeden siyasi faaliyet şek line dönüşüverdi. Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı'nm «Anaya sayı destekleyecek bir grup oluşturma çabası içindeyim» sözleriyle açıkladığı özel toplantılarm ilkinde, «Burada bir siyasi parti oluşturuluyor. Sizler de gele cegin milletvekillerisiniz» de diği bizzat toplantıya katılan üyelerce çevrelerinde açıklıkla dile getirildi. Danış ma Meclisi'ndeki bu eğilimin, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in 16 eylül 1981 tarihinde yaptığı te levizyon konuşmasına ters düştügü yadsmamaz bir gerçek. Orgeneral Evren, siyasi partilerin feshinin gerekçesini açıklarken, «Danış ma Meclisi'nin her türlü etkiden masu n olarak. rahat ve huzurlu çalışabilmesi için de bu yola başvurulma sına zaruret duyduk» dememiş miydi? Danışma Meclisi'ndeki politik amaçh gruplaşma eğili minin bir başka ters yanına da «Üyelerin göreve başlarken ettikleri yeminle ters düşmeleri» olduğu konusun da görüş birliği var. Bazı üyeler, bu davranışları «Belirli desteğin Danışma Meclisi'ni bölmek oldugu» şeklinde nitelerken, bazı üyeler de «12 eylül öncesi devam eden cephecilik an layışmın hortlaması olarak değerlendirdiler. «Toplantıların sadece müşterek hare ket amacını taşımadığı, politik bir görüşe uygun şekil de hareket anıacına yöneldi ği izlenimini verdiği» de üyelerce dile getirildi.. Kurucu Meclis hakkmdaki yasaya açıkça aykın olduğu görülen tutum ve davranışlann önümüzdeki gün lerde ne gibi gelişmeler gös tereceği kamuoyu tarafından da merakla bekleniyor.. Anayasa taslağinda "sesyal devlet iSkesL kalacak ANKARA <a.a.) Anayasa Komisyonu halen Anayasa'nın ilk 63. maddesi tizerindeki çalısmalannı tamamladı. Buna göre, yeni Anayasa'da yüksek yargı organları tek bir çatı altında toplanması söz konusu olmayacak, Anayasa Mahkeme si yerini koruyacak. Bu arada, Anayasa taslağında, Türkiye'nin ekonomik modelinin «karma ekonomi» olduğu hükmü de yer alcaak. Yetkililer, taslakta, «sosyal devlet llkesi»nin de kalacağını kaydettiler. Komisyonun seçmen yaşı ile il gili çalışmalarmı tamamladığı ve seçmen yaşının, eskiden olduğu gibi 21'de kaldıgını bildıren yetkililer. «Anayasa'mn te. mel felsefesinf olusturacak dibace bölümiinün yazımına. tüm maddeler fizerindekl çalışmalar hitirildlkten sonra geçilecekttr. Komlsyon llkeler üzerindeld çalışmalarını tamamladıktan sonra, derhal redaksiyona başlanacalttır ld. bu işi en geç 10 trmmcza kadar tamaralarız» diye konuştular. Melina Mercourl Fazar günleri bile.. Filmin çevrlldiği yıllarda Jules Dassin evliydi. ama bugünkü eşi Mercouri ile değil. Pilmin başmda yönetmen ve oyuncu arasında başlıyan duygusal ilişki gideı;ek alevlenmiş, film ilerledikçe, ateş de bacayı sarmıştı. Dassln ve Mercouri çifti kimseden cekinmeden beraberliklerini sürdürüyorlardı. Sonunda galiba bayan Dassin boşanma da vası açtı, boşandılar. Dassin de Mercouri İle evlendi. Dava öncesinde gazeteciler Bayan Dassln'l ziyaret etmişlerdi. Konu, kocasınm Melina Mercouri ile olan yasadışı beraberliği idi. Blr gazeteci şövle sormuştu: Kocanızın Miss Mercouri ile kırıştırdığı söylentileri var, Siz ne diyorsunuz? Evet, doğrudur. • Peki, ara sıra bu' luştuklarını biliyor musunuz? Ara sıra da ne demek? Ever on Sunday (Pazar günleri bile) Bu ammsamanm nereden çıktığma gelince.. Melina Mercouri'nin de içinde bulunduğu Yunan hükümetinin Başba kanı Papandreu durmadan ülkemiz aleyhine de meçler veriyor. Bu demeçleri lzleyenler göreceklerdir. adam. «pazar günleri bile» susmuyor. Belki bu işte Mercouri'nin eski alışkanlıklannın etkisi vardır diye düşündük de... Genel Merkezde polis elbiseleri bulundu (Baştarafı 1. Sayfada) Astsubay Okullannda okuyan kişilerden bazılarmın isim ve numaralarım ıhtiva eden döküman, Asken Lıseler ve Astsubay Okullannda okuyan kişilerin isımlerinı belirtır elle yazümış kâğıtlar, çeşitli Bakanlık ve kurumlarda göreviı kışılenn, partılermi ve görüşlerını belırtir belgeler. 12 Eylül sabah saat 8.30'da yapılan aramadan sonra hazırlanan tutanakta ıse, şöyle denilıyor. «Bu araınaJarın elde ediJen 9 nun'lîk C 37739 numaralı Browning 14'lük tahta kabzalı şarjör üzerinde tabanca, U,35 çaplı Sö9«7« numaralı üzerinde Manseeıverbe ag Opeln Üorgan yazılı sedef kabzanın üç kısmı üzerinde şarjör kılıfı ve mermilcrl bulunan tabanca, 38 fcalibrelik ağaç kabzalı toplu Smitvesson marka tabanca, 6 adet 6.35'Uk, 6 adet 7.65'lik, 4 adet uzun U'luk (kor tapalı), 1 adet uzun dokuzluk, beş adet Smitnesson nıernıilerl Ue tabancaların sarjörlerinde 6.35'llk tabanca şarjöründe, 6 adet Smitvesson mennileri Ue tabanca şarjöründe 10 adet!) mnı' İlk uzun Smitvesson tabanca ds 5 adet mermilerin bulunduğu anlaşüdı.» MHP duruşmasında okunan ötekl belgeler içinde MHP Genel Merkezi'nde çeşitli tarihler de yapılan aramalarda bulunan suç kanıtları sıralanıyor. Güvenlik görevlilerince 16 eylül 1980'de yapılan aramada tutanaklara geçirılen belgelerden bazıları şöyle: «Genel sekreter Yaşar Okuyan'ın masasının çekmecesinden çıkan ceşitli illere ait el yazısı raporlar, çeşitli mahallelerin durumlarını belirtir bilgi ve raporlar. mektuplar, isim listeleri, Dev . Genç'e ait bagış makbuzları, çeşitli şahısların İsim adreslerini belirtir ayrıca karşılannda özel işaretler bulunan fotokopisi alınmış belgeler, çeşitli yazılar ve yazış malar. Gen*l Sekreter Yardım cısı ömer Çakıroğlu'nun masa sında 1. Şube'de görevli Amir ve memurların durumlaruıı gösterir dört sayfalık yazı. • 19 nisan 1979 tarihli Antalya Hava Mevdan Komutanlığı'na ait istihbarat raporu. (Raporda 16 subayın ismi yazılarla karşılarma artı, eksi isareti konulmuştur.) • Genel Başkan STardımcıları odasında 1980 Jandarma Genel Komutanlığı subay atamat»n ve dosva içerisinde dökıiıııan. • Giriş kat sağ bölümdeki odada naylon torba İçerisinde bonıba yapımında kullanılan denıir parçalarl.» MÜHUK Vfc IMMGALAK MHP Geneı Merkezi'nde yapılaıı aramaJarda çok sayıda res rnı mühür ve damganın da eie geçınldiğı arama tutanaklarmda belırtıldi. Resmı mübür ve damgalardan bazıları: «CHP Balıkesir Ilçe Başkanlığı, Sakarya Ilerici Gençler Uerneğl, Keskin Niilus Başınemurlugu, i'urhai İlçesı Nüfus Başmemurluğu, t,HP Balıkesir tl ldare Kurulu, Gazetecilik' ve Halk la Ilişkiler Y.Ö öğrenci Derneği Başkanlığı, V'erköy Nüfus Başnıemuriuğu, Nevsehir, Kay seri, Çardak, SürmeDe Ülkü Volu Uerneği» adları eie geçen damga ve muiıurlerden birınde ii ve ılçe adı belirtilmeksızın sadece «CHP Ilçe Başkanlığı» yazısı bulunuyor. Ele geçırılen damgalardan blr kısmında ıse, bazı tıp doktorlannın acUan vazıiı. POLİS ELBİSELERİ 12 Eylül ı?unü 17.30'da yapılan bir başka aramada ise, MHP Genel Merkez binasının 123. katları Ue tavan arası kontrol edildi. Bodrum katında «Polis elbiseleri ve sapkası» bulundu. Arama tutanakları ve belgelerin okunmasma saat 10.30'da ara verildi. 10 dakikalık aradan sonra yine belgeler okundu. Saat 12.00 sıralarında laruşma yargıcı binbaşı Vural Özenirler, taraflara belgeler konusundaki değerlendirmelerini sordu. Askeri Savcı albay Nurettm Soyer de, savunma avukatı Şerafettin Yılmaz'da belgeler konusundakı değerlendir melerini klasördeki tüm belgelerin okunmasmın tamamlanmasından sonra yapacaklannı söyledıler. Söz alan Namık Kemal Zeybek, belgelerde kendisinin 11 bin liralık maaşının söz konusu edildiğini, bunun Gürnrük ve Tekel Bakanlığı'ndan aldığı maaşı oldugunu söyledi. Zeybek, kendisinin Isparta'da olduğu sırada bir arkadaşmın maaşını alması nedeniyle belgelere konu oldugunu sözlerine ekledi. Sanık Mehmet Irmak'da dolabmda bu: klasör ıçmde sılah bulunması olayını «Bir provakasyon» olarak «teğerlendırdi. Duruşma öğleden sonraya ertelendi. Duruşmanın oğleden sonraki bölümünde belgelerin okun masma devam edildi, daha sonra Asken Savcı Nurettin Soyer tahlıye istemlerının red di yonünde görüş bıldırdi. Verilen aradan sonra Mahkeme heyeti 10 sanığın tahliyesine karar verirken, Türkeş ve diğer sanıklann isteklerini reddetti. Mahkeme tahUye taleplerinın delillerde bir değışıklik olmaması nedeniyle reddedıldigıni bıldirdi. Mahkeme Do ğan Oz'ü öldürmekten yargıla nan Ibrahim Çiftçi davasının MHP davası ile birleştirilmesını kabul etmedi. Alpaslan Bayır ve 5 arkada$ı ile Akdere Ülkücü kuruluslar davası ise MHP davasıyla birleştirildi. 312 sanıklı MHP davasmda 162 tutuklu sanık kaldı, duruş ma yarm 9.30'a ertelendi. 20. yüzyılda Adıyamanhn Menzil köyünde neleroluyor? *"***" '"'dânâ'nın Üemokrat gazetesinde «Sigaradan, içkiden ve kötü itiyatlardan vazgeçmenin koşulla'rını içeren bır yazı var. Adana'nın yerel gazetesı Demokrat, «Sigara, içki ve kötü alışkanhklardan kurtulmak için Adıyaman'm Menzil köyüne gitmek gerek» diye yazıyor. 1 mayıs 1982 tarihli gazetenin «Teleşehir Telegazete» köşesinde yayınlanan yazıyı hep birlikte okuyup düşunelim: «Seylt Muhammet Rnşlt Dede'nin Isparta'daki ünü ve yaptığı işler giderek büyüyor ve bir çok kişi içkiden. sigaradan ve kötü huylardan vazgeçmek için akm akın Adıyaman'm Menzil köyune kosuyor. Seyit Muhammet Raşit Dede Adıyaman ilınin Menzil köyunde doğmuş büyumuş, yaşlanıp dini yonden güçlenip kudretlenmiş bir zat Soylentilere göre Peygamberimiz Hazreti Muhammed'uı sulalesinden akrabahğı varmış. Kaç kutak olduğu ise bilinmiyor. Seyit Muhammet Raşit Dede'nin insanlar uzerindeki gucü ve kudreti ya A REAGAN1AR (Baştarafı 12. Sayrada) Ziyaret dolayısıyla Reagan'lar onuruna önceki gece bır yemek verıldı. Yemeğe, ABD Dışıleri Bakanı Alexander Haıg, ABD'nın Londra Büyukelçısı John J . Louıs ve eşteri, ABD Ulusal Guvenlık Danışmanı vVilliam Clark ile Prens Charles'in eşi Prenses Diarta da kotıldı. Gezi topu topu 48 saot sürdü. Ama hazırlıkları aylar once başlamışiı. Bu 48 saat İçinde Ingılızler Reagan'la hoyat arkadaşı Nancy'nin gönüllerlnl kestirme den kazanmak ıçın her şeyı hesaplamışlardı. Hesaplamadıkları tek şey vardı: Amerika'nın sonradan görmelıgi.» Oyle ya, Nancy'nin sabahteyın Şato'da Kralıce ile kahvaltı yaparken TV filmıne alınalım o'ıye tutturucağı kimın aklına gelirdı. Yaşamı boyunca yatak odasından banyoya dek her yerde kamera İle birlikte olmuş fılm yıldızı karı kocaya, maıeslelerj nin Şato'dakı yaşamının fılme olınamayacağını, bunun saray geleneklerıne aykırı olduğunu anlatmak ıcın Ingılızler epey ter doktüler. Regan'lann derdl cAvrupa gezi belgeselinde oynayıp eski gunleri yadetraek» değlldı. Reagan, Avrupa'da, özelükle ingiltere'de gordüğu «hüsnü kabülü» le politika malzemesı olarak kullanmak amacındaydı. Nancy hanımın kafasında Ise «gün»lerde bılmem ne hanıma «hava yapmak» idı herhalde. Windsor Şatosu'ndakı «Amerikanlılıkları» bununla da Kalmadı. Reagan'ı korumakla gorevli Beyaz Saray yetklliöi, «gorillerin» her an, Şato ıcınde bıle. başkanın çevresinde olmasını ıstıyorlardı. Buna da İngllizler epey sinirlendıler. Oy le ya başkanı kendi ülkelerınde koruyamayan Amerıkalılar Krallçe'nin evinde işgüzârlıga kalkıyorlardı. Ayrıca Şatoyo terönst sızacaksa Kralıce'nın ' yaşamı da tehlıkedeydı. Yokso bu. «blzlm başkan sizin kralicenizden daha önemlidir» demenın «Amerikancası mı?» ıdı. Ancak, bardağı taşıran dam la aata blnme partlsi» ile ilgili oldu. Ingılızler Reagan'ın bır kovboy emeklısl oldugunu dıkkate alarak ona Kralıce'nın atlarından bırıyle gezi duzenlemışlerdı. Bırleşık Amerıka'nın şerıfi Ingıltere'nin Kraliçesıyle yanya na at sürerken... Böyle blr sah neye en kral bir kovboy fılmlnde bile rastlanamazdı. Bu gorüntü gelecek secımlerde Re agan'a en oz bır kac mılyon oy demektl. Bunun ıcm bu at sannesı TV filmlne alınmalıydı. Ama nasıl? Kameraların önceden, gldilecek yönde blr yer lere yerleştirllmesi gerekti. An cak ne yuzık kl Krallçe'nin atını Kraliyet Ormanı'nda ne yö ne süreceği önceden bllinrniyordu. Amerıkalılar Ingilız Saray yet kılılerini uyardılar: « Krallçenin şu yöne gitmesini isteyin. Bu ayrıca başkanı at sırtındo izleyecek korumacılar icin de gerekli.» Bu sözler yalnız saray proto kol gorevlılerinı değil sara/ chırındaki atların bile tüylerlnl dıken dıken etti Amerikalı yetkılilerin. «maıestelertne hic blr şekilde blr kimsenin şunu ya da bunu yap diyemeyeceğinden» haberlerl yoktu. Reagan'ın at partlsi traflği uğruna Ingillz Sarayı'nın bin yıllık geleneğl nasıl bozulurdu. Amerıkalılar nasıl böyle blr şey Isteyebilirlerdi? Ayrıca Krallçe'nin atlarının sırtına Amerikan gorillerl nasıl otururdu? Majesteleri önde, Regan yanda, polısler arka da atlı bir Slllfke Ekibi halinde av partısıne ml çıkılacaktı? Bu kadarı çoktu, bunu be'ki bir kez daha seçllmek uğruna bayan Thatcher yapabilirdi ama majestelerinln cok şükür böyle blr derdl yoktu. rarlıhğı anlaşıbnca ünü Adıyaman dışına taşmış, bu yıl Isparta'ya kadar ulaşmış, Isparta'dan bir çok kişi Adıyaman'ın Menzil köyüne giderek kötü itiyatlardan kurtulmuş, tabir caizse tertemiz donmeye başlamışlar. Yazıda Menzil köyü olayı anlatıurken «Dede hazretlerinin kendisine başvuranlara fazla bir mesai harcamadığı» da belirtilerek şöyle anlatılıyor: «Yine gidip gelenlerden duydugumuza göre gidenler bir daha sigara, içki içmiyor, hemen abdeste namaza başlıyormuş. Dede Hazretleri kendisine başvuranlara fazla bir mesai harcamıyormuş, üç gün süreyle okuyup üfürüyor, devamlı kaynayan kazandan çorba Ikram ediyor, sonra da gönderiyot. Örneğin burada iken hergün elinde şiseyle gezecek kadar içkiye düşkün olan kişi adı geçen Dede Hazretleri'nin yanına gidip geldikten sonra sigarayı, içkiyi ve öteki kötü alışkanlıklarmı bırakmış, hergün abdest abp namaz kılan bir kişi olup çıkmış. Adıyaman'm Menzil köyünde yirminci yüzyıl böyle yaşanıyor. Almanlar TV^den soğuyor ederal Almanya'da yâr pılan son bir aaket te levizyonun daha az ilgi görmeye başladığmı ortaya çıkarmış. Yetişkin Alman lar 1981 yılında günde sade ce 115 dakika televizjon sey retmişler. Üç yıl öncesine göre 15 dakikalık bir azalma bu. Aynı anketin sonuçlarına göre haber programlan ve egitici programlar izleyici kaybetmezken özellikle eğ lence programlarının izlenme oranının oldukça düştü gü görülmüş. Bu durumun istisnalan İse «Dallas» ve Aşk Gemisinin kopyası olan «Rüyalar Gemisi» adlı bir program. Alman televizyon izleyicileri de 031188*1 ve Aşk Gemisini bizim kadar cıddiya aüyorlar anlaşılan. r Hasan Sağlam işini ccsağlam» tuttu •» ' / P i m Eğitim Bakanı Hasan Sağlam işinl t j \ / j sağlam» tuttu ve en sonunda evinin telefon J. V«L numarasını değiştirdl. Sağlam'ın telefon numarasını değiştirmesine neden olan olay Anadolu lıselerinden kaynaklanıyordu. Önce Hürriyet gazetesinde «Anadolu liseleri smavlarınm iptal edilmesi bekleniyor» başlıkh haberin yayınlanması bakanlıgı karıştırdı. Bu sorun daha sonra naberin yanhşlığmın anlaşılmasıyla yatıştı ama Hasan Sağlam o ana kadar kaç bin kez telefonla konuştuğunu bilemedi. Daha sonra Milliyet gazetesinde Devlet Parasız Yatılı Okul smav sonuçlarının yanhşlıkJa «Anadolu liseleri smav sonuçları» başlığı altında yayınlanması ikinci bir karışıklık doğurdu. Bu kez smav sonuçlarının yanlış yayınlandıgını bilmeyen bazı gazete yönetioileri Sağlam'ı arayarak teessüflerini bildirdiler ve bu sonuçların bir tek gazetede yayınlanmasından kendisini sorumlu tutular. tstanbul Telefon Başmüdürlügünden PTl' tstanbul Tesellüm ve Depo Müdürlügüne ait 50 DA. 1975 model Climax marka dlzel forkllft'in umumi revizyonu kapalı teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. Bu işe ait teknik ve idari şartname Geyrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlügünden temin edilebilir. îstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplannı engeç 24 6 1982 Perşembe günü saat 11.00 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilan olunur. (Basın: 16372) 4126 SBF'nin Anayasa görüşü hazırlandı ANKARA (ANKA) Sfyasal Bilgiler Pakultesi, yeni Anayasa ile ilgili «çok kapsamlı» hazırladığı Anayasa görüşunü bır kitap haline getirdi. Yetkililer edinilen bilgilere göre, SBF'nin 1961 Anayasası' nı temel alarak hazırladığı görüşte, Anayasa'mn bütün maddeleri tek tek ele alınarak, bu maddelerle ilgili gorU5lerini.beiirledi. Yetkililer SBP'nin yeni Anayasayla ilgili görüşleri kıtabmın baskıya verildiğini kaydederek, önümüzdeki hatta baskı işleminin tamamlanacağını bildirdiler. Arada sırada Tanm urünleri için avans sistemini beğenmeyen ureticiler «Aracının kucağma itlldik» demişler. Demek adamlar arada sırada ayağa kalkıyorlarmış. • BAKIRKÖY 5. Asliye Hukuk Mahkemesı'nin 1981/382 esas, 1981/608 karar, 25.111981 günlü hükmüyle ATIKBR olan soyadım ATİKE olarak değiştırilmiştır. Fatma Itır ATİKE # İstanbul Tıp Fakuıtesı oğren cı kamemı kaybettım Hükumsüzdür. Süreyya ERŞAHİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog