Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMl 9 HAZİRAN 1982 EKDNOMİDE GÜNÜNAfNASI Bankacılar, sanayiciler, hilim adamları 1IIIIIIIIIIHIIIİIIIIIIHIIIIIIHIİIIIIİIIIHIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII DPT Müstesan Aktürk: Sıkı denetim bankalan bekliyor ANKARA, (ANKA) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Yıldınm Aktürk, 'Bankalann denetimi konusunda bugüne deh işlerlih kazandırılamamış müesseselere işlerlik kazandırılacaktır,» dedi. Mevduat mun zam karşılıklannın bundan böyle banka yemlnli murakıplan tarafmdan sıkı bir biçimde denetlenecegini kaydeden Aktürk, «Eskiden 3 ay olan bankalann Merkez Bankasma hesaplannı bildirme süresi, 1 aya indirilmiştir. Böylece geçmiş dönemde bir kısım bankalarca yapıldığı iddia edilen 3 ay vadeli mevduat sertifikası satıp bunu Merkez Bankasından gizleme dolayısıyla da munzam karşılığmı yatırmamak sözkonusu olamayacaktır. İnanıyorum ki, bankalanmız suratle daha rasyonal bir çalışma ortamına gireceklerdir. Son gunlerde l>ir kısım uç bankalann uygulayacaklannı ilan ettikleri astronomik mevduat faizi oranlannrn sürekli olacağuu tahmin etmiyorum, Bakanlar Kurulu ve Merkez Bankasmca son alınan kararlar kısa surede semeresini verecektir» dedi. ve halk faizler konusunda ne diyor? ııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııiüiııı Ekonomi Servisi Bankalarla ilgili olarak geçen haf ta alınan bir dizi kararin ardmdan Hisarbank bu hafta faizleri açıkça yükseltince, bankalar cephesinde ilginç günler yaşanmaya başlandı. Son gelişmeler karşısmda bankacılardan sanayici, bilimadamı ve halka dek çeşitli kesimlerin ne düşündüklerini dün «Ekonomide Faiz Olayı» başhğı altında sunmuştuk. Bugün de çeşitli görüşleri yansıtmaya devam ediyoruz: & Mazlumoğlu: «Tarih tekerrürden ibarettir. 1960'da bazı bankalar bu tür faiz yanşına girmisti. 1980'de de bankerler...» • Anadolu Bankası Genel Müdürü Yılmaz Mazlumoğlu: «Biz bir kamu bankası olarak, faizleri belirli sınırların üstünde yükseltemeyiz. Aynca 18'indeki bankalararası toplantıda ev sahipliği yapacağunız için de bu konuda taraf tutmamız söz konusu olamaz. Ancak tarih tekerrürden ibarettir. Bu tür faiz yanşına 1960'da bazı bankalar girişmişti. 1980'de bankerler olayı yaşandı. Sayın Şıklar, bankalar ne kadar fazla faiz öderlerse, o denli yüksek munzam karşılık yatıracaklar diyor. Ama bankalardan sağlıklı bilgi alabilecek mi? Ben biç sanmıyorum. Alınan kararlar, faizleri koııtrol etmenin tek araçı olamaz.» larmı ödeyebilmeleri mümkün değil. Hükümet ne tür bir karar alırsa alsm, isterse en ağır müeyyideleri getirsin, karşıhkların ödenip ödenmediğini takip edemez, bankalann bu konuda üstlerine gidemez. Çünkü bankerler olaymdan sonra şimdi de bankalann iflasına katlanılamaz. Ekonomi bunu kaldıramaz. Ve bankalar düzeni, bugünkü haliyle devam edip gider.» # ^ TCDD hat modernizasyonu ıç/n yeni bir ihale actı ANKARA, (ANKA) Türkiye Cumhuriyeti Dev let Demiryollan İşletmesi Genel Müdürlüğü. yaklaçık 110 milyon dolarlık Suudi Arabistan Kalkın n a Fonu Kredisiyle yürüttüğü sinyalizasyon ve hat modernizasyonu pro jesi kapsammda bir ulus lararası ihale daha açtı.. Açılan ihale ile TCDD, raylan birbirine bağlamak üzere kullamlan 3700 tonluk çelik selet profili satm alacak. Konuya ilişkin olarak TCDD yetkililerinden edinilen bilgi ye göre, projede öngörülen 20 bin tonluk rayın bağlantısında kullanümak üzere ithal edilecek 3700 tonluk çelik selet profil Türkiye'de işlenecek. • Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Tansu Çiller: «Faiz oranlannı yükseltmek ya da düşünmek kararnameyle olacak iş değildir. Piyasada krediye olan talep ve • Istanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nukredilerin maliyeti faiz oranlannin düzeyini belirler. Bugün rullah Gezgin «tzlenen yüksek faiz, uygulanan ekonomik ülkemizde kredi talebi ve dolayısıyla da faizler yüksektir. politikanın en etkin ve tehlikeli aracı ohna niteliğindedir. Ancak verilen krediler bankalara geri dönmüyor. Faizleri Ne getirip, ne götüreceğini bugün değil. gelecekte değerlenbile dönmüyor. Bu durumda bankalann likidite sorunu dirmek daha gerçekçi bir yaklaşun olacaktır. 1980 temmuzu A Kafaoğlu: «Bu uygulama paniği arttırır. An ağırlaşıyor. Dolayısıyla yeniden mevduata yöneliyorlar ve öncesi uygulanan düşük faizi savunmak mümkün değildir. cak hükümet bankalann üstüne gidemez. bankalar kısır döngü içinde çıkmaza doğru gidiyorlar. Bu Ancak son kararlarla fiiliyattan resmiyete dönüşen ve % Bankerlerden sonra bankalann da iflası arada, mevduat faizi ile kredilere verilen faiz arasmda bü60'lara çekildiği yaygmlaşan net mevduat faizini savunmayük fark vardır. Ve bu durum ekonomik politikanın bir nı, ekonomi kaldıramaz.» nm da ülke yararına olacağı inancında değilim. Paranın yanhşıdır. Fon aktarma maliyeti, hiç bir ülkede bu kadar böylesine rant getirmesinin, parası olanlan tembelliğe, mayüksek değildir. Böylelikle yatırımlar kısıtlanacak, üretim cera arayanlan iş hayatına yöneltecegi kuşkusuzdur. Ban• Ekonomist Arslan Başer Kafaoğlu: Kanımca bu uy ve milli gelir artışı önlenecektir. Aynca bu durum, bankakalann disipline edilmesine, parakredi politikasınin yöngulama paniği artıracaktır. Aslmda bugüne kadar gizli giz lann aradan çıkarümasına sebep olacaktır. özetleyecek lendirilmesine, tasarruf sahibiain güvence altına almmasıolursam ben, sıkı para politikasınin uygulanma sürecinde na ve nihayet yozlaşmış centilmenlik anlaşmasmuı terke li verilmekte olan yüksek faizler, şimdi resmiyet kazanmış aceleci davranıldığı kanısındayım. Acele etmeye devam edive yasallaşmış olmaktadır. Bazı bankalar Merkez Bankası 'dilmesine yönelik son kararlan gecikmiş, fakat isabetli olalirse, elde edilen başanlar tersine dönebilir. Bence thlike rak görmekteyiz. Alınan kararlar yakın ve sıkı takip konu na borçlu bulunduklan munzam karşılıkları ödeyebilmek çanları çalmaktadır. Arjantin örneği akıldan çıkarılmamaiçin faizleri yükseltip, para toplamak istiyor olabilirler. su yapılmazsa, banka banker gibi mali aracı kuruluşlarla hdu.» iş hayatmda olumsuz gelişmeler kaçınılmaz olacak, ekono Ama bana göre bankalann Merkez Bankası'na olan borçmik yaşantı büyük yaralar açacaktır. Gezgin: «Paranın böylesine rant getirmesi, parası olanlan tembelliğe, macera arayanlan iş hayatına itecektir» Çiller: «Ülkemizde saptanan ekonomik politikanın uygulanmasında acele ediliyor. Bu acelecilik kötü sonuçlara yol açabilir.» 61 ve 36 ekran TV imalinde ilk madde indirim oranlan 41 Koçman: «Bankerlerin acı sonuna benzer bir olayın bankalar cephesinde yaşanmaması için herkes üzerine düşeni yapmalı» • TÜStAD Başkanı Ali Koçman. «Bugün Türk bankacılığının sağhklı bir dönem yaşadıgını iddia etmek çok zordur. Merkez Bankası'nm bankalarla ilgili olarak aldığı kararı. bankacıhk sisteminin disipline edilmesi açısmdan olumlu karşıhyeruz. Ancak inşallah alman kararlar rafta kalmaz. Müeyyideler etkin bir biçimde uygulanabilir. Merkez Bankası, koyduğu kararlann uygulanması açısmdan, diğer bankalar nezdinde korkulan ve dinlenen bir amir olmalıdır. Faizler aıçsından bankalar arasmda spekülatif bir mücadelenin yaşanmasına izin verilmemelidir. Bankalar milli kuruluslardır. Bankerlerin acı sonuna benzer bir durumun bnnkalarca da yaşanması, Türk ekonomisini ciddi bir biçimde sarsar. Bugün gelinen noktada banka yöneticilerine de ağır sorumluluklar düşmektedir. Aynca bankacıhk kesiminde herkes, üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. öte yanda, bu kararlar, bankalann müşterisi olan sanayiciyi de etkilemekte, genellikle kararların faturasını sanayici ödemektedir. Faiz yanşmm spekülatif bir durum kazanması, kredi faizinde de anarşi yaratabilir. Karar sanayicilerin aleyhinedir. Bu tür kararlar alınırken, sanayicilerin de görüşü sorulmalıdır.» Türkiye'de yabancı banka faaliyetlerinin artmasının görüsüleceği toplantı yarın ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahir İlkel katılacaklar. Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşa rı Yıldınm Aktürk de toplantıda hazır bulunacaklar. Toplantıyla ilgili olarak bilgi veren bir hükümet yet kilısi, «Yabancı bankalann Türkiye'de faaliyetlerinin artmasım arz u ediyoruz. Bu toplantı, bu arzumuzun ger çekleşmesine yardımcı olacaktır.» dedi. Bu arada, yabancı bankalar için daha önce Türkiye'de çalışmak konusunda tereddüt etmelerine neden olan kambiyo kısmtılarımn ANKARA. (a.a.) Maliye Bakanlığı. İmalinde vergili maddeler kullamlan 61 ve 36 ekran televlzyonlar için uygulanacak ilk madde indirim oranlannı yeniden belirledi. Maliye Bakanlığının Resmi Gazetenin dünkü sayısmda yayınlanan «Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliğine göre, imalinde vergili maddeler kullamlan 61 ekrandan 38 ekrana kadar (36 ekran hariç) televizyonlar için yüzde beş, 36 ekran ve daha küçük ekran televizyonlar için de yüzde üç oranlarında ilk madde indirimi yapılması kararlaştmldı. Tebliğle, 28 kasım 1972 tarihli 197 sıra numaralı tebligin döıdüncü maddesinde kayıtlı yüzde birlik oran iptal edildi Tebliğ hükümleri, 1 temmuz 1982 tarihinden itibaren geçerli olacak. »DCMZKURLAR^ Dövizin Cinsi Döviz Alış il B. Ahnan Markı ANKARA. (ANKA) îş dünyasına «Müşavirlik ve teknik bilgi» hizmetleri veren ünlü «Business International» tarafmdan düzenlenen «Türk hükümeti ile yuvarlak masa» toplantısı, ya rin Istanbul'da Sheraton Oteli'nde yapılacak. Türk Bankacıhğının ve ya bancı bankalara Türkiye'de çalışmalan için tanınan olanaklarm anlatımının amaçlandığı toplantıya, Türkiyeye ilgi duyan 30 kadar yabancı bankacı ile işadamının katılması bekleniyor. Yuvarlak masa toplantısmın, daha Önce Başbakan Bülend Ulusu tarafmdan açılmasmm öngörühnesi ve programlann buna göre ha zırlanmasma karşm, Başba kan'm NATO zirvesi için yurt dışında bulunması nede nıyle, açıhşın Başbakan Yar dımcısı Turgut Özal tarafm dan yapılacağı bildiriliyor. Toplantıya Türk hükümeti adına, aynca, Maaliye Ba kanı Kaya Erdem, Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut ile Enerji kaldmlmış olmasının da, önemli bir aşama olduğu kaydediliyor. Türk hükümeti, bu yeni düzenleme doğrultusunda Türk bankalannı kambiyo işlemlerine yöneltmek için deneyimli yabancı bankalann rekabetindeh de yarar umuyor. ÎTO, 116 başarılı ihracataya ödül veriyor, nakliyeciler ön sıralarda Ekonomi Servisi istanbul Ticaret Odası, geçen yılın başanlı ihracatçılarını, cuma günü tTO merkezinde yapılacak bir törenle ödüllendirecek. ödüle layık görülen 166 ihracatçıdan 82'sine altın, 2'sine gümüş, 2'sine bronz madalya ve 4'üne de takdirname verilecek. İTO'nun başarılı ihracatçılar lis tesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Hava Yol ları yer alıyor. Geçen yıl ül kemize 244,6 milyon liralık döviz getiren THY'yi büyuk bir ihracat şirketi olan ENKA Pazarlama 85 milyon dolarla izliyor. îstanbul Sanayi Odası'nin ihracat şam piyonu Otomarsan ise İTO listesinde üçüncü sırada yer alıyor. İTO listesi dikkatle incelendiğinde, ihracat «seferberliği»ne paralel olarak nakliyecelerin de başarılı ihracatçılar arasında ön sıralara yerleştikleri dikkati çekiyor. İTO listesinde 'tfk 30 sırayı paylaşan firmalar şöyle: Türk Hava Yollan, ENKA Pazarlama, Otomarsan, AkPa Tekstıl, Cam Pazarlama, RAM Dış Ticaret, Paşabahçe, Şark Hahları, Las sa Lastik, Sönmez Denizcilik, Transtürk Export. Ulusoy Nakliyecilik ve Turizm, Ernak Nakliyat, Batı PazaT lama, Ulusoy Otomotiv, Batılılar Giyim, Koçtuğ Denizcilik, Mehmet Gürey, Tüfek çioğlu Nakliyat, Şark Ekspres Vapur Acentası, Usaş Uçak Servisi ( Cerrahoğulla rı Umumi Nakliyat, Austra Türk Tütün, Libaş Libya Inşaat ve Yatınm, Borusan, Doğutrans Nakliyat, Nuh Mehmet Derin, Zihni Vapur Acentalığı, Türkiye Tütünleri, Komili. 1 ABD Doları 153.45 1 ^.vustralya Doları 160.46 1 Avusturya Şilini 9.13 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 Isveç Kronu 1 İsviçre Frangı 100 Italyan Lireti 100 Japon Yeni 1 Kanada Doları 1 Kuveyt Dinarı 1 Norveç Kronu 1 S. Arabistan Riyali 3.41 18.92 24.77 58.07 25.95 75.59 11.65 62.43 122.16 534.57 25.16 44.76 64.35 Döviz Satış 156.52 163.67 9.31 65.64 3.48 19.30 25.27 59.23 26.47 77.10 11.86 63.68 124.60 545.26 25.66 45.66 Efektif Ahş Efektif Satış 158.05 165.27 9.40 66.28 3.51 19.49 25.51 59.81 26.73 77.86 12.00 64.30 125.82 550.61 25.91 46.10 153.45 152.44 9.13 64.35 3.24 18.92 24.77 58.07 25.95 75.59 11.07 59.31 116.05 507.84 23.90 42.52 41 Bir vatandaş: «Faizlerin artmasından çok memnıınum. Keşke daha da artsa. Maaşımıza ek katkı. oluyor.» • Ahmet Çiftçi (30 yaşmda. Devlet dairesinde memur): «Vallahi ben faizlerin yükseltilmesine çok memnun oldum ve hemen elimdeki bir kaç kuruşu bankaya yatırmaya koştum. Keşke daha fazla param olsaydı. Bu faizlerin yüksekliği vatandaşın çok menfaatine oluyor. Aylık maaşımıza ek katkıda bulunuyor. Bütçemizi destekliyor.» & & GÜMÜŞ r\v\\ LArfl » %£ 8 Haziran 7 Haziran fark Cumhuriyet 11.600 11.650 • 150 100 lira larttı Reşat 12.000 12.500 200 lira arttı 20 lira arttı 24 Ayar 1.745 1.755 25 lira arttı 22 Ayar bilezik 1.575 1.675 Gümüş 39.00 40.00 Fark yok DİŞ TABİBİ Türkiye lş Bankası Sanat Galerileri sunar: Ankara iş Sanat Galerisi (31 Mayıs18 Haziran) îşadamlarına, sanayi ve ticaret knruluşlarına bir soru Orhan TÜZÜN Levent, Güvercin Dureğı, Gazeteciler Yapı Kooperatifi C/3 Blok D. 7 adresinde saat 913 arası hastalannı kabule başlamıştır. Randevu almması rica olunur. Tel. 64 57 25 MEHMET ERBİL Resim Sergisi (Galeri, ulusal ve dini bayramlar ile cumartesi ve pazar günleri dışında her gün 8.30 • 12.00 ve 13.30 • 17.00 arası açıktır.) Ankara İf Sanat Galerisi: Atatürk Bulvarı 77, Yenişehır, Tel: 17 02 66 İstanbul Parmakkapı İşSanat Galerisi (31 Mayıs1 8 Haziran) Ticari mevduatmız uyuyor mu, büyüyor mu? BANKERLER* BANKERLER" HiSSE SENETLERi HiSSE SENETLERİ .TAHViLLER JAHViLLER • GOOD YEAR • EGE BÎRACHJK • EGE GÜBRE • NUH ÇtMENTO MEBAN VAYINIAM PARA DERGİSt Türkiye'nin en önde gelen flnans dergisi, Her türlü yatınm kararlen nızda size yardımcı olabümek MEBAN'ın en önemli amacıdır. • TAHVÎL VE HİSSE SENEDl ALIMSATTM t l E HÎZMETİNÎZDEYtZ. Sermaye ve para piyasalan bankacılık ve bankerllk sektörlerl ve TUrtc ekonomlsfnin genel gidişatı hakkmda etraflı ve aydınlatıcı bilgıler verir. Memleketimlzln başlıca yflneticilerinin görtlş ve önerilerinl her sayısında sizle ÖMER SÜMER Resim Sergisi (Galeri, ulusal ve dini bayramlar ile pazar günleri dışında her gün 12.00 19.00 arası açıktır.) İstanbul Parmakkapı İ| Sanat Galariıi: İstiklal Cad. YCrekli Han Kat: 2, Tel: 44 20 21 izmir işSanat Galerisi (31 Mayıs1 8 Haziran) MEBAN MENKUL DEĞERLER BANKERLİKve FtNANSMÂN Â.Ş. YAŞAR ÇALLI Resim Sergisi (Galerî, ulusal ve dini bayramlar ile cumartesi ve pazar günleri dışında her gün 9.00 18.00 arası açıktır.) İzmir isSanat Galerisi: Mımar Kemalettin Cad. No: 2, Tel: 14 12 50/376 ULUSLARARASI ENDÜSTRİ.VE TİCARET BANKASI 451250 ' '• • . ( 5 h a t ) •' • .• Kayıtlı Sermayesı: 600.000.000 TL. ödenmiş sermayesi: 200.000.000 TL. MERKEZ: îstlklâı Cad. Odakule t ş Merkezi No: 286/A Tel.: 15 12 5 • 51 52 53 54 Telex U 24124 MBAN TR. Tahvil hisse senetlert ve mevduat sertifikalan alım ve satınuna tlişkin tüm işlemlen n:zde Meban uzman kadrosu İİ6 hizmetinizdedir. re sunar. ARANAN HtSSE SENETLERt: ANADOLU CAM ALPA BAĞPAŞ BATI ANADOLO ÇtMENTO ÇtMENTAŞ >KORDSA ÇUKT7ROVA ELEKTRÎK OtMUK • SARKUYSAN ÜNİROY.AL Ayda bir Itez yayınlamr Fiyatı 200 TL. Yıllık abone ücreti 2400 TL. «Para» abonelerine aynca Meban Sermayesi Piyasası BUlteni Ucretsiz gönderiimektedir. • HİSSE SENEDİ NEDtR? Fiyatı 25 TL. • TAHVtL NEDtR? Fiyatı 25 TL SATILAN HtSSE SENETLERt • KORUMA TABEU • RABAK • ÇELÎK HALAT • TEZSA • ÎŞKUR • METAŞ • LASSA • AKSA 1465 ADET ERKEK, 23 ADET BAYAN KOL SAATİ SATINALINACAKTIR Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden aluıabilir. 1 KARABÜK'te: Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Tedarik ve Ikmâl Müdurlüğümüz. 2 İSTANBUL'da: Sirkeci. Yahköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 45'deki Mümessilliğimiz. 3 ANKARA'da: Küçükesat. Büklüm Sokak Not 22'deki Genel Müdurlüğümüz. İSTEKLÎ'lerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacaklan kapaJı teklif mektuplannı. geçici teminatlanyla birlikte en geç 16 haziran 1982 çar^amba günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlügündfi bulundurmalan ilân olunur. (Basın: 16379) 4129 İLAN KADIKÖY İKİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİĞINDEN 1975/1387 vesayet Mahkememızce vesayet altına alınmış bulunan mahcur Kayhan Uzhan'ın eskl vaslsi annesi Bahriye Uzhan'ın vefat etmesi nedenl ile bu kerre kendisine birlikte Kadıköy Uzunhafız sokak 41/3'te ikaınet eden Alı Sağlam vasl tayin edilmıştır. Keyfiyet ilan olunur. B: 620 İŞ BANKASI TÜRKİYE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog