Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÖLTÖRYAŞAM 9 HAZİRAN 1982 televizyon 19.50 ÇİFTÇÎDEN ÇİFTÇİYE Yurdumuzda süt ve süt ürünleri tüketiminin karşı karşıya olduğu sorunlarm ele alındığı programda, Türkiye'dekl Süt Endüstrisinin genel durumu Irdeleniyor. Türki ye Süt Endüstrisl Kurumu'nun konusu ve çalışmalan de ğerlendirilirken süt ve süt ürünleri tüketicisinin han• gi şartlar içinde tüketim yaptığı açıklanıyor. Programa Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Prof. Erdoğan Pekel, Ziraat Fakültesi Teknoloji Kürsüsü Başkanı Prof. Tümer Uraz, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Fethullah Koç'la Ankara Belediye Başkanı Süleyman önder katüıyor. TV'nin yüzünü ağartan . YAŞASIN SANAT bır sanat programı Ayşegül YÜKSEL kultür etkinliklerini kamuoyuna duyurma bağlamında kı savsaklayıcı tutumunu TRT Televızyonu, sanat o buyuk olçude bağışlatır nı laylanna pek yoğun bır il tehkte. TV'de sanat adına ya gı gostermez genellikle. Soz. yınlanan ama ya magazın gelımi gunun spor olayları anlayışınin hafıfliğı içinde 20.30 haberlerı'nin ayrı bır anlamını yıtıren ya da kuru parçası olarak yer alırken, bır monolog duzenı içiade guncel sanat etkinlikleri u tekdüzeleşen programların zun bir süredir son haberle arasında sivriliveren «Yaşa rın en sonunda, gece yarı sm Sanatm başansmın te sma doğru verilegelmekte. mel nedeni, habercilık. yo Bu tür etkinliklerin «geç ya rumculuk ve sunuş biçimi tıp geç kalkabilen ayrıca açısmdan yetkin bir bireşi lıklı kişileri mi ilgilendirece min gerçekleştirilebilmiş olği düşünülüyor?.. Televiz ması. yon güncel sanat etkinlikle Bir ay içinde yer alan sa ri bağlamında vatandaşla nat etkinliklerini içeren «Ya nn tümüne hizmet vermek şasın Sanat»ta bu etkinlikle le yükümlü oysa. rin en önemlileri, güncelliOcak 1982'den bu yana ay ği yitmeden, canlı gorüntü da bir kez yayımlanmakta leriyle sergilenirken bir yan olan «Yaşasın Sanat» prog dan da yorumlanıyor, bu aramı ise TVnin, sanat ve rada sahipsiz kalmış sanat olaylarına da sahıp çıkılma sı ozelhkle sevındırıcı. Soz gehmı, mayıs ayında yayımlanan son programda ODTU Amator Tıyatrolar Şenlığı' ne yer venlmesıyle. son gunlerde çeşıtli etkinlikler ve şenhkler yoluyla sanat gundemıne gelen amator tıyatro olgusunun önemini kavratma yonunde TRT Te levızyonu büyük bır hizmet vermiş oluyor. «Yaşasın Sanat» ın bir baş ka önemli özelUği, en az bir kaç günlük gazete ve sanat dergısinin sürekli ız lenmesiyle edinilebilecek bıl gi ve izlenımleri, seyirciye bır yandan doyurucu, öte yandan ise sanat etkinliklerine duyulması gereken aç lığı körükleyici bir biçimde ulaştırması. Aynı olayı kaç kez yeniden vurgulaya rak, aynı «başarıh golü» ya da «futbol balesi» duzenlemesıni salt seyircınm gozunu ve gonlunu «ahşılmış bir tat»la şenlendirmek uğ runa kaç kez ymeleyerek devınımı durağanhğa donuştureduran spor programlar:nın tam tersıne, «Ya şasın Sanat» azı ve ozü vererek, merak etmeye, ilgı duymaya, sanat olaylarından tat almaya yöneltivor seyircisıni. En guzell de programı n içeriğinın, anlamh tümcelerden oluşan temiz, doğru bir Turkçe anlatımla, çarpıcı görüntülerle. başanlı bir müzik kullanımıyla, alabıldiğine doğal ve sıcak bir su nuculuk anlayışıyla ve saglam bir kurgu içinde. dile getirdiği sanat olaylarının tümünü kavrayan bir estetik boyutta biçimlendirilmiş olması. Bu nedenle, kendine özgü estetiği yakalayabilmiş ender televizyon prog ramlarmdan biri olarak da yetkinleşiyor «Yaşasın Sanat.» Bır televizyon programının kotarılmasınin on koşulu kuşkusuz ortak çalış ma, çalışabüme. Metin ya zarı Azız Üstel'den sunucu Tamer Levent'e, yapımcılar Neslihan (Gence) Üstel, Ül kü Alçora, Seynan (Sezgın) Levent'ten kamera, ışık, ses sorumlulanna dek «Yaşasın Sanat» ı kotaran tüm kişılerin kusursuz bir ekip çalış ması içinde olduklan TRT Televızyonu adına «umut verici» bir aydınlıkla yansıyor beyaz camdan. NOTı 18 Mayıs 1982 tarihli Cumhuriyet'te yayım lanan «ODTÜ Amator Tiyatrolar ŞenliğUne ilişkin yazımın sonunda yer alan «ODTÜ Ti yatro Kulübü üyesi altmış isimsiz kahramanın» sözündeki «altnuş» sayısmın diz gı sırasında atlanmış olmasıy la çoğul anlatım tekil anlatı ma donüşmuş ve çeşıtli yan lış anlamalara neden olmuştur. Önemle düzeltinm. 20.10 20.30 21.10 21.15 UYKUDAN ÖNCE HABERLER SAZ ESERt GEIİŞEN TÜRKİYE Programda Muhayyer Saz Semaisl yer alacak. Dlzlnln bu bölümünde ülkemizde gelişen turizm sektörünün tarihi ve günümüzdeki durumu anlatüıyor. Yapım Yönetlm: T. Baytok. ODÜLLERİ VERİLDİ Yılın en lyı hadın oyuncusu seçilen Mujde Ar ile en iyi erkek oyuncusu İlyas Salman... 1981/82 sinema donemi boyunca çeşıtli gazete dergılerde film eleştırisi yapmış olan yazarların belirlemesıne göre yılın en «iyi»lerine değer görülen oduller önceki gece Ankara Sa natevi'nde duzenlenen torenle verildi. Sanatevi'nde bu arada 7 hazirandan başlamak uzere her gun yıne sinema yazarlarını seçtiği yerli ve yabancı film ler gostenlmeye başlandı. Yılın en ıyı erkek oyuncusu İlyas Salman ve en iyi kadın oyuncusu da Müjde Ar seçildi. (Fotoğraf: a.aJ 21.45 TRT HAFİF MÜZÎK CAZ ORKESTRASI Sanafevi'nin ödülleri dağıtildı | Şef Süheyl Denizci yönetimlndeki orkestradan çeşltll t caz örneklerl dinlenebiliyor. Aydın Silier mayıs ayının siyahbeyaz fotoğrafcısı secildi Sanat Servisi Mer ayın son pazartesi gunü Istanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derne ğı'nin (İFSAK) Şişhane" deki dernek salonunda uyelenn seçimıyle belir lenen «Ayın Fotoğrafı» yarışması sonuçlandı. Belirlemeye göre siyah/beyaz dalda Aydın Sılıer'in çalışması Aym Fotoğrafı olmaya deger gorulurken, Kâmıl Atav'ın çalışmalan ıkıncı ve dordüncü, Mehmet Çağlarer'in ürunü ise üçuncu olarak saptandı. Renkli baskı dahnda birıncilığı alan llyas Göçmen'in bir başka fotoğrafı da dördun cu seçildi. Izzet Kehrıbar'ın iki fotoğrafı ise uçuncü ve dörduncü oldu. IFSAK ÜÇ DALDA ULUSAL YABıŞMA AÇIYOIV &<>»>* •* > »• " 122.10 GAZETECİLER [JDizinln bu bölümünün adı: «Kahramanlar». Hukukçu'ı lar sempozyumunda konuşma yapacak bir yargıca su|lkast yapılırken, kalabahktan biri bunu önler ve kayIibolur. Lou Grant, bu kahramanlığı yapan kişlyi ortanya çıkarmak için, gazetede haberle blrlikte adamın iresmini yaymlar. Araştırma sonunda ortaya çıkan ' kahraman eski bir hükümlüdür. Cumhurbaskanlığı Senfoni Orkestrası sıncsvla eleman alacak ANKARA (THA) Cumhurbaskanlığı Senfonl Orkestrası'nın haziran ayı içerısinde eksik olan kadrosunu tamamlayabılmek için, smavla eleman alacagı oğrenıldı. Cumhurbaskanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğunden edınilen bılgiye gore, ozellikle, yaylı çalgılarda görülen kadro açığının kapatılması ongorüluyor. Yaylı çalgılar grubu için verılmiş olan 68 kışilık kadronun ancak 41 kışilik bölümünün istıhdam edüebildiğı kaydedıldi. Orkestranın kuruluş yasasına göre, şef ve şef yardım cıları ile birlıkte 115 kışilık olan kadronun, bugün için ancak 79 kışilık bölümünün istihdam edılerek çalıştırıldıgı bildirıldı. 23.00 1 HABERLER 23.05 KAPANIŞ radyo TRTI 05.00 Açılış, 05.05 Ezgi Ker l vanı, 05.30 Şarkılar, 06.00 Kı sa Haberler, 06.02 Bölgesel Yayın, 06.30 Köye Haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haber ler, 07.40 Günün îçinden (1), 10.00 Kısa Haberler, 10.02 Arkası Yann, 10.22 Bölgesel Yayın, 11.00 Kısa Haberler, 11.05 Müzik, 1150 Türküler, 11.40 Şarkılar, 12.00 Kısa Haberler, 12.10 öğle Üzerl, 13.00 Haberler, 13.15 MUzik, 13.30 Bölgesel Yayın, 14.45 Öğleden Sonra (2), 16.00 Kı sa Haberler, 16.05 Türküler, 16.20 Şarkılar, 16.40 Müzlk, 17.00 Olaylarm İcınden, 17. 30 Fasü, 18.00 Kısa Haberler, 18.05 Çocuk Bahçesı, 18. 20 Haftanın Çocuk Şarkısı, 18.23 Bölgesel Yayın, 19.Û0 • 01.00 TRT II ile Ortak Yayın 19.00 Haberler, 19.30 Tür kuler, 19.45 Şarkılar, 20.00 Koyümüz Köylümüz, 20.20 Yem Sesler, 20.40 Müzik, 21.00 Kısa Haberler, 21.05 Yurttan Sesler, 21.30 Şarkılar, 22.00 Kısa Haberler, 22. 05 Türkülor, 2250 Küçük Konser, 22.40 Şarkılar, 23. 00 Haberler, 23.15 Gecenin Îçinden, 01.00 Program ve Kapanış, 01.05 • 05.00 Gece Yarısı, Tiirk Düşlınürleri, 09.30 Sabah Konserı, 10.00 Şarkılar, 10.20 Turküler, 10.40 Dün den Bugüne Türk Mutfağı, 11.00 Kadınlar Topluluğu, 11.30 Müzik, 11.45 Türküler, 12.00 Dünya Folkloru, 12.20 Şarkılar, 12.40 Türküler, 13. 00 Haberler, 13.15 Saz Eserleri, 13.30 Müzik, 14.00 Türküler, 14.30 Yabancı DU Oğ renelım, 15.30 Ankara Oda Orkestrası, 16.00 Musikırmzde Ünlü Eserler, 16.20 Arkası Yann, 16.40 öyküler ve Türküler, 17.00 Olayların Içinden, 17.30 Çaşıtli Sololar, 18.00 Erzurum Radyosu Türk Halk Müzıği Toplulugu, 18.30 Bilim Dergisi, 18. 50 Çocuklar Şarkı Söylüyor, 19100 61.00 TRT • I ile ©rtak Yaym, İFSAK'ın seçtiği Aydın Silier'in aym fotoğrafı... AFSAD "Ayın Fotoğrafı,, Yarışması düzenledi Sanat Servisi Ankara Fotoğraf Sanatçılan Derneği (AFSAD) gelecekte sağlam bır arşlv oluş turmak, bunların yayım ve sergılenmesinı sağlamak Türk fotoğrafını dünya'ya tanıtmak amacıy la «Aym Fotoğraf» Yarışması düzenledi. Her ay çok sayıda yapıt arasından on adet fotoğrafın seçileceği yarışmamn ilk bölümünde «Ayın Fotoğrafı»na Rıza Arat'ın çalışması değer görüldü. Ayrıca birincllik ödülünü Dursun All Sankoç, ikincilik ödülünü Dora Günel, üçüncülük ödülünü de Eren özerdim alch.. AFSAD Başkanı Ali Rıza Akalın derneğin ça lışmaları ile ilgill olarak bilgl verirken bugüne kadar 10 dönem fotoğraf temel eğitim kursu düzenlendiğini, 400'ü aşkın kişiye fotoğraf sanatının temel bilgilerinin öğretildiğlni belirtti, önümüzdeki aylardan başlamak üzere birçok sergl, gösteri, seminer ve sempozyum hazırlıklan İçinde bulunduklannı söyledl. TRTIII 07.00 Açılış, 07.02 Güne Başlarken, 08.00 Sabah Konseri, 09.00 Türkçe Haberler, 09.03 Müzik, 09.30 Steely Dan Toplulugu, 10.00 Müzik, 11.00 öğleye Doğru, 12.00 Ha berler, 12.12 Diskoteğimizden, 13.00 Konser Saatl, 14. 30 Caz, 15.00 Müzikli Dakikalar, 16.00 Günün Konserl, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler İçin, 18.00 Hattanın Topluluğu, 19.00 Haberler, 19.12 Bir Konser, 20.45 Müzik, 21. 00 Müzikde 20. Yüzyü, 21.45 Saz Eserleri, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin Getirdikleri, 23.00 Çarşamba Konseri, 24.00 Müzik, 01.00 Program ve Kapanış. TRTII 07.00 Açılış, 07.02 Solistler den Seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler, 08.00 MU zik, 09.00 Şarkılar, 09.15 ÎFSAK'ın UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteğinde gerçekleş tireceği VII. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ko şulları belirlendi. Seçmenler Kurulu'nun Şakir Eczacıbaşı, Mengu Ertel, Halim Kulaksız, Samib Rifat ve Mehmet Bayhan'ın oluşturduğu yanşmaya son katılma tarihi 1 kasım 1082. De ğerlendirme 6, sonuç bil dirimi 13 kasunda yapı lacak, sergi ve gösteri 6 arahk 1982'de İSOSEM Galatasaray'da gerçekleşecek. İSTANBUL, (THA) Bulga ristan'da yayılan 18. Altın Oria Müzik Festıvali'nde Bulgar sanatçılar birincilik ve üçüncülük ödüllerini kazandüar. Ya rışmaya Türkiye'den katılan Atilla Atasoy da iki özel ödül aldı. Geçen halta başlayan ve 19 ülkeden 20 sanatçının yeraldığı şenlikte dereceye gırenlere ilk kez bu yıl altın, gümuş, ve tunc olmak üzere üç «Orfe» ödülü verüdi. Uluslararası şarkıoılar yarışmasında bınncıhk ve üçüncülük ödüllerini Bulgar şarkıcüan Neli Rangelova ile Margarita Hronova aldüar. «Gü miiş Orfe.yl ise Hollandalı Co Brin kazandı. Türkiye'den yarışmaya katılan Atilla Atasoy'a Bulgar Hava Yolları «Halkan kumpanyasının ödülü verildı. Aynı zamanda. Atasoy moda der gisi «Lada.nın en iyi erkek gıy sisi ödülünü de kazandı, Yunanlstan temsilcisi Yanis Vasiliu da Bulgar televizyonunun ödülünü aldı. Aitın Orfe'de birincilik ve üçüncülük ödüllerini Bulgar sanatçılan kazandı Turing ve Otomobil Kurumu Genel Müdürü Çelik Güler soy ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada.. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Araştırma Merkezi Celîk Gülersoy'a hizmet \e başarı belgesi verdi Sanat Servisi Îstanbul Üniversitesi Edebiyat Paktiltesi Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, yap tığı çalışmalardan dolayı Türkiye Turing ve Otomobil Ku rumu Genel Müdürü Çelik Gülersoy'a «Hizmet ve Başarı» belgesi verdi. Istanbul'da gerçekleştirdiği restorasyon ve onarım ça lışmaları ile kitap \^ makalelerinin gerek yurt içinde ge rekse yurt dışında buyük ilgi uyandırdığı belirtilen Çelik Gülersoy'un bundan sonrakı çalışmalarma manevl bir destek sağlanması amacıyla böyle bir gırişlmde bulunulduğu bildirildi... Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi adına konuşan Prof. Dr. Oktay Aslanapa, ulusal ve uluslararası bir çok şeref belgesine sahip Çelik Gülersoy'un Dünya da üye sayısı çok sınırlı olan Turizm Bilim Uzmanları Uluslararası Derneği ile Uluslararası Turizm Akademisl' ne seçildiğlni de hatırlatarak «Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Genel Müdürü Çelik Gülersoy Kurum içinde 34 hizmet yıünı tamamlamış bulunmaktadır ve ber türlü gösterişten uzak, sakin çalışmalarıyla sessiz sedasız büyük işler haşarmıştır. Turizm, kültür ve sanat kollarında her biri büyük bir boşluğu dolduran hizmetlerinin sadece Isimlerini saymak bile göz kamaşturıcı bir tablo meydana getirmektedir» dedi. bulmaca Âya Ofemîa Martîryonu SOLDAN SAĞA: 1 Dünya Nimetleri, Senfonl Pastoral vs. gibi eserleri dilimlze çevrilmiş olan ünlü Fransız yazarı. 2 ödünç verme... Yunan mi tolojisinde gökkuşağını simgeleyen tanrıların habercisl. 3 Stronsiyumun süngesl... Divan şairlerimizin en büyüklerinden biri. 4 Geminin çektiği suyu bildirmek için baş ve kıç bodos lamaları Uzerinde bulunan işaret... tnllti. 5 Kısır... Eski Mısır'da Güneş tanrısı. 6 Yardımcı uşak... Kuzey Fas'ta sıradağlar. 7 Bir sıvı ölçüsü biriminln kısaltması... Kaygı, üzüntu. 8 En küçük askerl blrlik. 9 Geçen aym sonunda bir kalp sektesinden ölen Avusturyalı sinema aktrlsl. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Dllimizde daba çok Eşil dlye söylenen en eski Yunan trajedi yazarı. 2 Sarhoş veya külhanbeyi bağırması... Bir hayvan. 3 Akademik bir unvanın kısaltılmış şekli... îsim... Isviçre'nin plaka işareti. 4 Eşlik. 5 Yerine koyma. 6 Aklın erişemediği şey... Haber veya mektup götüren kimse. 7 Is panya'da bir kent... Güney Af rika Cumhuriyetinde bir madencilik merkezinin kısa adı. 8 Yiğitlik, mertlik... German yumun simgesi. 9 Sevilen bir hafif Türk müziği kadın ses sa natçısı. Sezer TANSUĞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 If 1 2345 6 7 8 9 l •Mi>>) Sanat Galerilcri îlî ' GALERİ ÇERÇEVE" ' renk renk.boy boy OLGUNLAŞMA GALERİSİ Beyoğlu tstanbul I I t LJ «••1 B enim kanımca lstanbul*un nlhal fetbinin kıstası Bızanstan miras ve devralınan şu oturduğumuz eski payıtahtta yoğun Bızans araştırmalan yapılan ve bu evrensel ilginın odaklaştığı soruna, ulusal kavrayış ve yorum açısının dlnamik katkısını yapacak olan bir kurumun oluşturulmasıdır. Blzans sorununa karşı alerji, Ayasofya camiinin Atatürk'ün emriyle bir anıt müze haline getirilerek, büyük fetih sürecine Cumhuriyet damgasının da basümasından sonradır. Dünyanm ABD, Fransa ve Sovyetler Bırliği gibi birçok ülkesinde öteden berı yoğun Bizans araştırmalan büyük önem veıllerek yapılır. Fakat bu alanda en hırslı nuragfn Yunanistan olduğu kesindir. , Lı TMI L n n,,, I 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 78 9 1 A R L 1 T . K A 2 • 1 İ L 1 AL 3 I E1 H V A 1 A M 4 .1 A İK • MA A £ N I E. C 1 • AM 1 £, n •Me. £ 1 A1% A İ • • • M £ N L 1 < ODA AJANS 449295 TAKSİH SANAT EVİ 44 25 25 URART GALERİSt nUfON «»03» TEUKS »«2URATT». Bıze gellnce, Bizansın toprağını yüzyUlar önce yurt edinmiş olduğumuz ve.çağlar boyu Türkleştirici ber uygarlık etkinliğini gerçekleştirdığımiz nalde, Blzantoloji alanında çok geri kalmışız. 1955 yıluıda 10. Bizans Tetkikler Kongresmin Istanbul'da toplandığı tarıh, ünlü 67 Eylül olaylanndan galiba bir bafta on gün sonraya rastlamısü. Kongreye öncelık eden bu olayın «garip» bir raslantı olup olmadığı bile düşünülebilır. 1955'deki o kongre için olağanüstü bır sistematik yalınlığa sahlp bılimsel bir îstanbul rehberı, Semavi Eyice taratmdan yalın bir Fransızca ile hazırlanınıştı. Bin adet basılmış olan bu kitabı bugun Sahaflan da alt ust etseniz bulamazsımz. Sonraları Bizans alanınm ülkemizde tek gerçek temsilcisi olan Semavi Eyice ile, yeterince kendıni bu uzmanlık «.îan^nft adamasuıa irpk^n vermeyen bir tür fanatizm engeliyle flört etmek zorunda kalmış, fakat gene da bu busus, Prof. Eyice'nin araştıncı değerinin inkâr edilebılecegi bir açmaza kadar dönuşmemiştir. Sem'ivl Eyice belki sorunlara derinleniesine bakabüecek yarabcı bir özgün bilim adamı kışilığme sahlp değildir, ama gene de işin yabana atılamaz bir uzmamdır. Ne var ki, bu uzmanlık Bizans sorunlarına az ve dolaylı da yaklaşmış olsalar, hıç şüphesız Prof. Kbprülü ve Prof. Barkan gibi büyük bilgin kışiliklerm kıyısına ulaşabılır demek de değildir. Soruna yukardaki kısa bakışı fırlattıktan sonra, çok dikka te değer pratik ve güncel bir olguya değinmek bizim asıl amacımızdır. Sultanaomet meydamnın (At meydam yani eski Blzans Hipodromu) Adliye sarayına yakın bir yerinde bep kapalı tutulan, sanıyorum pek az kişinln tarkında olduğu ve bir yönetim teferruaü olarak Arkeoloji Müzelerine bağlı olan küçük bir yapı vardır. Acık ve bakımb tutulduğu takdırde, alana hem kültür, hem turizm açısmdan önemli bir boyut kazandıracak olan bu yapı «Ay» öfemla Martiryonu»dur. (Aya Öfemia Şenitliği). öncelerı gene arkeoloji müzelerine bağlı olan Arasta Sokağı Mozaık Muzesınin Ayasofya Müzesı yönetimine bağlanması gıbı, sanırım bu yapıya da ayni işlemın uygulanması gereklıdir. Çünku hem yakmdır, hem da Ayasofya'mn yönetim olarak kapsadığı Bizans anıtlan çerçevesine girer. DEVLET SANATÇILARINEN ÜCRETLERİ ARTIRILIYOR ANKARA (ANKA) Bakanlar Kurulu'nun sözleşmeli çalıştırüacak devlet sanatçılarmın ücretlerinin artırılmasmı olanak içine alan kararı devlet sanatçılan çevresmde sevinç yarattı. Personel Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1970 yüından berl «özel yasa»larmın çıkmasım beklediklerinl behrten devlet sanatçüan, yeni uygulamayla «verimli bir çalışma ortamına kavuşacaklarını» söyleclıler Orkestra Şefi Gürer Aykal, yıllardan beri maddi zorunluluklar nedeniyle yurt dışına gıtmek zorunda kalan çok sayıdaki sanatçırun bu kararla yurda ddnebileceklerıni belırterek, «Cutnhurbaşkanbğı Senfoni Orkestrası eski güzel günlerine kavnşacaktır» dedi. Gurer Aykal, halen Avrupa'da 80 kişilik bir senfoni orkestrası oluşturabilecek sayıda kaliteli Türk sanatçısınm bulunduğunu kaydederek, «En azındaıı bu kararla genç ve yetenekll sanatcıların bundan böyle Türkiye'de uygun koşullarla çalışmalan olanak içine girmiştir» dedi. ZEHRA BAYDAR SAYNURTAŞK1RAN 1020 Haziran 1982 "Dekoratif Yapma Çiçek Sergisi" AYŞENURAK1 Rcsim Sergiri defllslkafiaç çerçevetorlyle 2 2 0 Haziran 82 yazboyunca DEDRİRAHMİ GALERISİNDE Narmanh YtırduTOiMİ T«l:446095 T. Kıınıluş Yıldonumü 'Türk Resmınde lnsan ve Portre" sergisiylc kutlanıyor Kasım 1982 "Reporter" YÖN: Michel Angelo Antonianni Jack NichoUon Maru Schndder P.tMlS*lıÇar«.P*rf.Cuma 14.0017.0020.00 C.ttfl Pazar 12.00 15.00 18.00 21.00 AÜHP öğrenci kımliğiml kaybettım. Hukümsüzdür. Çiğdem KILINÇ • Edebiyat Fakültesi öğrenci karnemi kaybettim, geçersizdir. Derya ÇEKİNMEZER ORTAKÇILAR LİSESİ'NİN DÜZENLEDİĞİ «PAYDOS» BÜYÜK İLGİ TOPLÂDI Sanat Servisi Otakçılar Lisesi öğrencilerinin sahnelediği Cevat Fehmi Başkufun 3 perdelik «Paydos»u bü yük ilgi gördü, veliler ve öğ renciler tarafından beğeniyle izlendi. Eseri sahneye lisenin öğretmenleri Türkân Özyurt ile Hlkmet Vardar hazırladı. Işık ve dekoru ise yine okul öğretmenlerinden Faruk Sa kallı yönetti ve hazırladı. Çevre Tiyatrosu sahnelerinde oynanan 3 perdelik oyun velılelere öğrenciler arasmda büyük yankı yaptı ve uzun süre ayakta alkışlandı. AFA riçif Kurtuluş Cad. 191 /B Sınemkoy 4047 83 SlYAH BEYAZ FOTOĞRAF BASKILARINIZİÇİN Meşrutiyet Cad. 131 Tepebaşı Tel: 45 87 95 ::::::n:::::::::::::::::::::::::::::::
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog