Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 9 HAZİRAN 1982 Türk ve Alman Is Hukuku tartısıldı * "Sosyal barış için güçlü sendikacılık gerek,, tstanbul Haber Servısi Ta iniumış Alman ış hukukçulan ıle TurkIş hukukçulan, Istanbul Teknık Ümversıtesi ile Alman Kultür Merkezı'nm ortaklasa du zenledıkleri semınerde geçen hafta bıraraya geldıler. Kollek trf ış hukukunun temellen üze nnde ıki ülkernn hukuklan kaı şılıklı tartışıldı Almanya'da ıs nukukunun uzun yılların dene yunlermden doğdugu, yaşam da denenen, uygulanarak jav gmlaşan sendıkal hak ve ttzgur lüklerin, daha sonra yasal çer çeve kazandıgı belırtıldı Tur kıve'de ıse, çoğulcu demokra smın, ozgur sendlkal duzenın geç gelmesı ıle bağıntıh ola rak, sendıkal hak ve ozgur lüklerın kullanımımn lnsa bn geçmışı olduğu vurguİ3ndı Yrf sâlar yeniden düzenlenırken başka ulkeler modellerinın bü tunlüğü gözardı edilerek bu modellorden almtılar yapılma sı yenne, Türkıye'de 17 yıl uy gulanan dzgur sendıkal siste Hiın, olıımlu ve olumsuz dene yımlerının olçü alındrak, Tür kıye gerçeklerıne uygun ozgtın modelın yaratüabıleceğı savu nuldu Prof. dotz Huerk, an cak tarafların özgür ıradelen ıle gerçek bır toplu sözleşme sının yapılabıleceğını savun du, zoıunlu tahkım sistemıne karşı çıktı l'rof. Gerhard Mul ler, ışverenın ışçinın ücretını odememesı, \a da ınsan onuru na yakışmıyan bir davramşta bulunması halınde ışçılenn medenı yasaya dayanarak ış borcunu yenne getırmekten ka çınıtıa hikları oldu§unu soy ledı Prof Nııri Çelik sosyal baıış ıçın Kuçlü sendıkacıh^ın 7orunlu olduŞunu vurguladı Prof. Metin Kutal, 17 yıllık oz çur sendıkal duzen uvgulama sının olumlu yanları kadar o lumsuz yanlan ıle de yararlı bır tfpneyım olduğıunı belirttı «Turk toplu ı« sözleşmesı sıs temimn temel ilkeleri»nı anla tan Prof Metın Kutal lılkemı? de emeksermaye ıliskısının toplu pararlıkia dü/enlenmesı nın kısa geçmışı olduğunu, bu nun ozgur sendikacılık ve çoğulcu demokrası ıle ılışkıh bu lunduğunu vurguladı, sıyasaı duzendekı aksaklığın llk etkı ledığı alanın ozgur toplu pazar )ık düzenı olduğunu soyledı «Alman toplu iş sozleşmesi hukukunun temel ilkelerı»nı an latan Prof Gotz Hueck 1980 yılmda Almanya'da geçerlı 3b bın toplu ış sozleşmesjran bu lunduğunu, bu sozleşmelenn ça lışanların %90'ını yararlandırdı gmı rtc>kladı Dogrudan sÖ7 leşme kapsammda 7 mılyon AI raan ısçısının bulunduftunu 17 18 nıılyon ışçınm ıse dolavlı voldan (sozlesmenın teşmılı ıle) vararlandıklarını vurgula van Prof Hueck, yılda ortala ma 8 bın sdzlesmpnın baÇıt land'*mı belırtti «Alman toplu iş uyuşmazlık lan sıstemnıin temelleri» ko nulu teblıği sunan Prof Ger hard Mül'^r ıse isverpnin iş çımn ucretını odememesı ya da msan onuruna varasmıyan bır davranış içinde bulunması ha lınde, ışçılenn medenı jasaya dayanarak ış borcunu yenne getırmekten kacınmaya hak ları olduğunu soyledı Bu du rumun sonuç olarak meşru mudafa hakkınm bır türu ol duğunu savunarak, gorüşünu şoyle ozetledi «tnsanın kendi varhğuıa yönelen nnemli tehdıtlere veya bunların bazı yonlerine kar^ı hemen karşı kovabılme olana ğına °ahip olması gerekir Iş gormekten kaçtnma hakkı eer cl bireysel Is ılıskisiııe dava nan bireysel hi haktır Ancak bırcok ışcinın her hırı içm do çaıı kaçmma hakkını tonlura hilıncli ve Isteverek u^euUma ları dıınımunda da bir deği"îllt lik varatmaz Herhirinin bağımsız de^erlendirilebıleceh ka cınma Inkkı virdır ts savaşımı olarak kullnnmamak kosu lu ile sendika uyelerinl bu durumda desteklevebilir. Bu preve benzer gihi bir sonuç yaratıvorsa da, çrev deçiidir Iscl lerin tek tek, Isten kaçmma haklarını kullanmplarıdır Yasalara da avkırı dusmez.» «Tıırkiye'de sendika ozsrürlüğu» konusunda teblıŞ sumn Prof Nun Çelık gurlü sendı kacılıŞm oiusması ıçın yasala rın vonlendırıcı olması gerek tıSmı savundu YürürH'ktekı yasanın sıya s.al pirtılere karşı sendllcaların bni'msız olması ılkesınm or gımk baŞ kurulmaması anla mında olduŞunu anlatan Prof Cehk, bazı batı modellerının buna da 17in verdığmı vurgu ladı «Ancak Tıırkivp içJn siva setle usrasma konusnnun vasanın yıırıırlııkteki İB maddp sinden baslıa nasıl düzenlene bi'efeSlni dusıinemivonım Sen dikaİT, orçanik iliski kurma ma k»)sıılu ile, sivası partıler do^ruHusnnda çorus hevan ede bilir'er, va da sivasî partilenn gorııs'erlne karşı cıkahilirler YasT sendikalann mınlük polltika vapmalanna elverişlidir Bu âniru ve dogaltlır» dedi <^^kası > * Reagan, Ingiliz meclisinde "haçh seferi,, cağrısı yaptı LONDRA, (ANKA) ABD Başkanı Ronald Re agan, tum dunyayı «ozgurluk içm ABD'nın onderliğmde yurutulecck bır haçh seferi»ne katıl maya çagırdı RonE>ld Reagan Avru pa ge/ısınin uçuncu riu ra?cı olan Londra da tngılız Meclisinde yaptı gı ve buyuk bolumı,nu Sovyetler Bırlıgı nın ve Sovyet sıstemının eleş tırısme ayırdıgı konuşmasında «tum diktatorluklerden nefret ettıgıni, özellikle totahter reıim lerden tiksindığınî» tekrarlayarak Sovyetler ıle ABD arasında «fıkirler ve değerlerin serbest çe rekabetının barışçı ve yapıcı bir temelde saşlanması ıçın goruş meler yapılması çağn sında bulundu Sovyet sıyası ve eko nomık sıstemını şıddetle eleştıren ve her ıkısının de «ıflasın eşığınde» bulundugunu one suren Re agan, «Sovyet lideri Leo nid Brejnev'ın, kendısıne televızyonda Sovyet lıalkına hitab etme olanagı saglaması halinde, kendısınin de aynı olanagı Breınev'e saglamaya ha zir olduğunu» soyledı Ronald Reagan ABD hu kumetımn ulkedekı bazı bağımsız kurumlarla ışbırhgı halinde «ABD'nin, dunyada gplişmekte (Arkası 9 Sayfodo k? » \\CA BLKABLU h.\\(A BtRABtK. AB1> Başkdnı Reagan, Farıs'te gunlerdır bnlıkte oldugu tngıltere Başbakanı Thatcher'le Londra da da gorustu. 2 gun suren ve turıstık yanı ağır basan Londra gezisinde, Baskan Reagan, Kralıyet ormanında Kraliçe 2 Elızabeth yerine Thatcher ile at go/ıntısi yapsaydı, televızyon kameraları kendısini fılme çekecek, bir kes daha ABD Başkanı seçilme şansını elde edecebti. Alpdündar: Nüfusumuzun sadece yüzde 13'ü sosyal güvenceye sahip YHK'nın en az ücret zammını verdiğı Tekel sözlesmesinde deşişiklik yapılması amacıyla girisimler sürüyor. İstanbul Hıber Servisı Da yuşma Meclısı uyesı ve Turkı ye Işçı Emeklüen Sencükası Genel Başkanı Mustafa Alp ddndar, Turkıye nutusunun sa dece yuzde 13ünün sosyal gu venceye sahıp olduğunu soyle dı Alpdündar, Turk Harb İş Sendıkasının istanbul Trakja ve Marmara bolgesı şubelerı yonetım, denetım ve onur ku rulu uyelerı ıçın duzenledığı semınerde yaptığı konuşmada «4fi mihon mıfıısun fi mıho nunun sosyal güvenceye sahıp ol ıııası oldukça duşundurucudur» dedı IstanDul Ünıversıtesı Iktısdt Fakultesı Oğretım Uyesı Prot Dr Toktamış Ateş de konuş masında Atamrk Ukelerının ış çı haUarına yansımasına de gmdı ÇIMfet!•, Çımse Iş Sendıkası Baş kanlar Konseyı Istanbul'da top Lındı Açış konuşmasını y<ı pan Genel Baskan Velı Eker, «Turfe iş,ç« lıareKetı ulKemızın içinde bulunduga geçış doncır.ınin sartlarını ve sonımlu luklarmın idraki içmdedır» de dı TEKEL SÖ2LEŞMESİ Tekel sozleşmesmde degı^ık lık yapılması amacıyla gırışım ler suruyor Ücret artışlarınnı YHK'nm ılke kararlarmın çok altında olması üzerıne Tek G'cıa Is Yurutme Kurulu üye leıı, TurkIş Genel Baskanı Ş"vket Yılmaz'm konuyla ıl gı'enmes nı ıstedıler, Yılmaz da dun YHK'da ışçı temsılcısı II™nıaI Özer ve Mustafa Bdb oîlu ıle bır goruşme yaparaK bılgı aldı Reaganlar Londra gezisinde pot üzerine pot kırdılar Ahmet TAN bildiriyor LONDRA Başkan Reagan Avrupa dakı ucuncu durağı Ingıltere ye oncekı gun ayaK bGS tı Konuk başkan ve eşını bı? zat Kralıçe. VVındcor ŞatOıjn da agırlıyor Lordraya Dir sa at uzaklıktakı Şato Kralıc« 2 Elızabeth m resmı ıkametgâh larından bın Bu gezı Başkan Reagan ın Ingıltere ye ılk resmı zıyaretı oluyor Başkan Reaçan ve eş oncekı akşarr Heatrovv Hava alanrnda Ingıltere Krahcesı 2 Elızabeth ın eşı Prens Philıp ve Başbakan Margaret Thalc her tarafından karşılandılar Londra rın unlu Hyde Parkı n melermı önlemek ıcm Qünkü da ABD Başkanı, Kralıyet lop Şato'nun nufus kâğıdı Georges cusu tarafından 41 pare top VVaşhıngton'un kayınpedennın atışıyla selâmiandı Daha son sunnetınden daha eskı ra Prens Philıp Reagan ları helıkopterle VVındsor Şatosuna Parıs tekı Yedıler Ekonomık goturdu Dorugu ıle Bonn dakı NATO Reagan lar VVındsor Şatosu toplantısı aıasına sıkıstınlan bu gezınm sıyasal değil «tuna göldık'erınde de Kralıçe 2 rıstık yanı» ağır bastı. Başkan Elızabeth ıle oğlu Prens Char Reagan, gunlerdır gorduğu les tarafından karşılandılar bayan Thatcher ıle bu aYol yordam ve ıncelığe cok rada da bırlıkte oldu Bayan onem veren Ingilızler, geneMık le Amerıkalılara «hoduk, son Thatcher'ın şu günlerde aklı fıkri Falkiand da Adalar"! quradan gorme» gozu ıle bakir lar Fıkralarında «bızde daha venliğını. ABD'nın de katılacağı Sına'dakı gıbı uluslarar'jsı b r buyuğu var, daha paholısı var» dıye boburlenen Amerıkalı tıpı askerı guce teslım etme dusun cesıPi Ba^>kan'a ber.ımsetma t a ıle de alay ederler basında Bu gerçekleşırse sıya Reagan ın Buckıngham Snra yı dururken VVındsor Şatosu' sı yasamının en onemlı ışinı nda ağırlanması belkı de «bız bnşaracak (Arkası î. Sayfa'da) de daha tarihi olanı var» de DİSK 6. Genel Kurulunda yapılan fartısmalar acıklandı S Bastürk, «DISK Eğitim Notları» adlı brosürün özel bir matbaada basıldığııu \6 DİSK'e ait olmadığım belirtti. istanbul Haber Servisi DÎSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün sorgusunun 15 gününde, DISK 6 Genel Kuruluna sunulan çalı&ma raporu ve «ABC tıpi e*itimı ıceren, DISK Eçitım NotUrı» adlı kitibın dururnıı tartışıldı Baştürk duruşma yargıu Çetın Guvener'ın bu semıner notlarıru ıçeren bır soru yoneltmesı u/erıne so? konusu calısma raporu ve dera notlarının DÎSK'i baglayamayacagını daha once açıkladısunı bıldırdı Bu anlamdaki soruları yanıtlamayacagını açıkladı Yargıc. 6 Genel Kurul ralısmîlanna ıltşkın polıs tutinaklannı delll olarak okudu Tutanaklarda 6 Genel Kuıula sunulan çalışma raporunun eleştırildiğl Yüuıtme Kurulu ve Yonetım Kurulu üyelennin bır bolümü tarafından sahıplenmpdıgı Kemal TurklerMn raporu kendısıne aıt olarak kabul ettiçı ve oylanmadiRi gorüldü Yargıç 6 Genel Kurulun Dıvan Baskanlıgını yapan Mukbil Zırtıloglıı. /amanın YÜrütme Kıırulu üyelerı Rı?a Gıiven, Celal Kııçıık ve Fehmi Isıkları da aynı konuda dınledı Tanık olarak dınlenen dava sanıklannm ifadelerıne gore Yürutme ve Yonetım Kurulu Uyelerinin sahıplenmemesı ü7erıne. 6 Genel Kurul'a sunulan çalışma raporunun Keınal Turkler'in kişisel raporu olarak kabul edildıgı bu nedenle oylanmadiRi belirlendı Duruşma Yargıcı, Abdullah Baştürk'e DÎSK eğitlmlne llışkm sorular arasmda, daha once Baştürk tarafmdan DİSK'e alt olmadıgı bir o?el matbaa tarafından basıldı^ı bıldirılen «DİSK Eğitim Notlan»ndan bır pasajı içeren soru yoneltti Baştılrk DİSK'e aıt olmayan bır yayından alıntı yapılarak yoneltılen s>oruyu yanıtlamayacağını. bu kttabın DlSK'le u?aktan yakından Uışkısı bulunmadıgını, DtSK egıtımlerınde kullanılmadığını blldırdı Bunun üzerıne Duruşma Yargıcı «Ek 180» olarak kayıtlara geçen dosyayı getırttl 6 Genel Kurul'a aıt polıs tutanaklannı okudu 6 Genel Kurul'da okunan çalışma raporu içındekl eğıtimle Ugili bolümün, DİSK'e aıt olmadıgı blldırılen «Eğitim Notları» ıle bırblrinın aynı oldugu belırlendl. Zabıtlarda 6 Genel Kurul'a sunulan ve bir bolümü ile okunan çalışma raporunun reddine ilışkln bır kayıt bulunmadığı zapta geçirildı Ancak Baştürk itıraz ederek kabul edıldigıne iiişkın de bir kayıt bulunmadıgını belirtti Daha once de bıldirdıgı gibi Denetım ve Onur Kurulu raporlarmm müzakere edılerek kabul edıldıgini ve bunların zabıtlarda yer aldığmı, ancak çalışma raporunun müzakere edilip, ancak Genel Kurul onayına sunulmadıgmı. Genel Kurul tarafmdan kabul edilmiş çalışma raporu dıye bir dokümanın bulunmadığını. bu nedenle de bütün dıger Genel Kurul raporlan DİSK yayınları içinde basılıp dagıtıldıgı halde, bunun DİSK yayınları içinde basilmadığmı anlattı. Yargıcın hangı sebeple kabul edilmemesi gorüşünün ortaya çıktıgma ve bunun delillendırilmesine ilışkın sorusu üzerıne de. 6 Genel Kurul oncesi yonetimin ıkiye aynlmış oldugunu hatırlattı Bu nedenle ortaklasa hazırlanmış bir çalışma raporunun gerçekleştirllemediğıni, soz konusu raporun kimler tarafından hazırlanmış olduğunu bilemedığini ancak Genel Kurul'da eleştiriler üzerlne. Kemal Turkler'in raporu klşlsel sahiplendığinl açıkladı. Raporun kabul edilmemesl hallnde, lbra müessesesınln degerlendirilmesine llişkln soruya Ise şu yanıtı verd r «Genel Kurul'da çalışma raporunun kabul veya reddi. Genel Kurul delegasyonunun yetkisi içinde olan bir konudur. Yine bir öncekl kongrede seçilen yoneticilerin yoneticilik sıfat ve görevlerinin sona ermesl usulü içinde yoneticilerin ibra edılmeleri ile «ıon buluı. Yoneticilerin ibr a edlmiş olması, yasalara ve sendikal teamnllere aykırı duşen çalışmalarınm, çahsma raporlannın kabuln anlamına gelmez. «Yargıcın mahkemeye verdiniz mi?» soru"u üzerıne de, «yöneticiler ibra edilmiş, raporlan kabul edîlmemiş ve görevlerine son verilmiş, Genel Kurul mahkemeye gidilmesi konusunda da bir karar almamış. Rapora esasen sadece Başkan sahip çıktnış, yoneticilerin büyuk çogunlugu kendileri tarafmdan hazırlanmadıfeını soylemisler» diyerek. durumu ozetledi. Yargıcm, soz aldıgında niye rapor Uzerlnde eleştirı yapmadıgına ilişkln soruya ise Genel Kurul'da başka gündem maddesıne söz aldıgını rapor Ozerinde ise, dogrudan Yürütme ve Yonetlm Kuru'ıu üyeleri eleştlrl getirdikleri lçln soz alma sprezini du^^ablldlrdi. «Artaıst <t SayfiMİa) Trafik * kâzalarında her 4 kisiden biri E5 ' karayolunda öıüyor ANKAKA (Cumhuriyet Burosu) Içışlerı Bakanı belahaıtııı Çctıner, yaz mevsımırun gel mesı ve turızm sezonuııun açılması nedenıyle E5 karayolunda ahnacak tedbırler hak kında 67 ıl valisı ve merkez bırımlerıne gonderdıgı genel gede, 1931 yüında ulkemız ge neluıde 40 bın 953 trafik kaza sının meyd«tna geldıgı, bu ka zalarda 29 744 kışının yaralan dıgı, 4 441 kışının hayatını kay bettığı belırtıldı Trafık kaza larında, her 4 kışıden bırmm E5 karayolu uzerınde yaşa mını yıtırdığı açıklanan genel ge şoyle devam edıyor «E5 karayolunun uzennde trafik akımmın normal işlemcsı ve aksaklıklarmın giderıl mesi amacıyla, TIR araçları. TIR yonetmenliğinde bclirtı. len guzergâhı takıp edecek Gumruk kapılarmda kontrolu nu yaptıran yolcu ve taşıtlar ihbar vaki olmadıkça aranma yacak E5 karayolunda gorev II emniyet personelinin yaz mevsımi nedenıyle yıllık ve ma zeret izinleri kVdnlmıştır» Deniz Nakliyat'm bazı islemleri • gözden geciriliyor SS Yenı Genel Mudürün katıldığı ıık vönetim kurulu toplantısmda Tıcatet Müsavin Oktav Sön mez'in temsil yetkisi kaldırıldı Selim YALÇINER 10 MIL1TAN YAKALAND1 1 Ordu ve Sıkıyonetım Komutan lığı Basın ve Halkla Ilışkıler Şubesı'nce îstanbul'da guvenlık kuvvetlennce yapılan operasyonlara ılışkm bır açıklama yapıldı Açıklama aynen şoyle 1. istanbul ilinde guvenlık kuvvetlerınce yapılan operasyonlarda yasadışı bır orgutiin, 3'u partı uyesi olan 10 milıtam, 4 adet sten marka otomatik silah, bu sUahlara aıt 6 şarjor, 24 adet mermı ve Kaleşnikof marka silaha ait 4 şarjor, 120 adet mermi, orgutsel dokumanlar ve yasaklanmış yayınlarla bir likte ele geçirılmiştir. Z Eie geçirilen silahlann; 30 nısan l»80 ve 3 mayıs 1980 gunleri Şişli'de guvenlık kuvvetleriyle gıriştıklerl sılahlı çatışma ıle, Satılmış Yılmaz ve Osman Kaldırımcı isımli şahıslarla bir bekçinin yaralanm ası, 1 mayıs 1980 gunu Alibeykoy'de pankart asılması sırasında güvenlik kuvvetleri ile çıkan sılahlı çatışmada kullanıldıkları anlaşılmış olup, sanıklar bak. kında yasal işlemlere başlanılmıştırj. Fotoğrafta sanıklar göruluyor. DB Denız Naklıyatı T A Ş Yonetım Kurulu'nun 4 hazıran 1982 günlü toplantısında kuruluşun eski Ticarı tşler Genel Müdür Yardımcısı olan Tıcaret Mü şavıri Oktay Sonmez'in acentaiar nezdındeki temsılcıliği İle imza yetkisınin kaldırılmasma ve halen i^ın lı olarak yurtdışında bulunan Sonme7'ın en kısa ?amanda Turkıye ye donmest Içın çagnlmasına karar verüdi D B Denız Naklıyat) TAŞ Genel Mudtlrü Rıza Akol'un ıstıfasından sonra goreve atanan Fethı Isın"ın başkanlıgında yapılan 1 1 1c toplantıda alınan karar uya nnca Oktay Sonrrjez'e çagrı yapıldı ESKÎ GÖREVt Oktay Sonmez D B Denız Naklıyatı T A Ş nde ıki yıl oncesıne kadar Tıcari îşler Genel Mudür Yardımcılığı gorevıni yüıutmekteydı. Sonme7 bu goıevınden sonra, kuıuluşun ıstıfa eden Genel Müdürü Akol donemınde Tıcaret Müşavırhğı'ne atanmıştı D B Denız Naklıyatı T A Ş 'nde llk kez uygulanan yontemle Sonmez'in Tıcaret Müşavirliği'(Arkası 9. Saytada) TKPB davasında 8 sanık salıverildi • Colcuh te mermı haçakçıhğından 4 sanık toplam 54 yıla mahkum oldu • Izmır'de feshedılen bır ögrencı dernegının 2 yonetıcısıne 8 er yıl hapıs verıldı • Ceyhan'da adam doven polıs ıo yıl, 8 aya, 2 bekçı de 8 yıl 10 ar oy hapse çarptırıldı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) TKPB adlı orgute üye ol dukları savıyla yargılanan sa nıklardan 8'ı salıverildi Ankara Sıkıyonetım Komu tanlığı 2 Numaralı Askerı Mah kemesınde yapılan duruşmada Ali Kılıç, Ege Suzer, Recep Uemirhan, Recep Özturk, Vahdet'in Tekdogan, Mete Işık, Kadriye Toromangil, Adnan Çavas'ın salıverılmelerme karar verıldı İDAM1 İSTENDİ 0 Amcasının oğlunu öldürduğu ıddıasıyla hakkında dava açılan Sadettin Toptaş'ın TCK nm 450/3, 4 ve 5 maddesı uya rmca olum cezasma çarptınlması ıstendı Ankara 2 Numaralı Askerı Mahkemede açılan davada, A aralık 1979'da Yenunahalle'de Muhsın Çetınkaya'nın olü, Ca hıt Toptaş'ın da yaralı olarak bulunduğu, Toptaş'ın kendılnnı amcasının oglu Sadettm Toptaş ıle Mehmet Alı Çetın kaya'nın dovduğunü soyledığı belutıldı. Yaralı Cahıt Toptaş da daha sonra olmuştü Askerı Savcüık, samklardan M. Ali Çetınkaya'nın hakkuıda gıyabı tutuklama kararı verdı ve dos vası aymldı HASAN SAR1 MAHKUM OLDU 9 Ankara 2 Numaralı Aske ıı Mahkemesı, «toplu sılah ve mermi kaçakçılığı» yapmak suçundan hakkında dava açılan Hasan San'yı 8 yıl ağır hapifc cezasma mahkum ettı. Hasan San'nın arkadaşları Muhsin Kemal Abdurrahmanoğlu, Zeki Baş, İzzet Baş, Huseyin Demirkan ve Tevfık Oıcan daha once Inebolu Ağır Ceza Mahkemesince, Bulgarıs tan'dan Turkıye'ye 997 bın 125 adet mermı getırdiklerı ıçın mahkum olmuşlardı. O tarıhlerde ele geçırılemeyen Hasan San ile arkadaşları tsbak Yavuz ve Yusuf Yavur ırın vaka (Arkası 9 Savfada) SSK Sağlık Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Sosyal Sıgortalar Kurumu genışletılmış Sağlık Koor dınasyon Kurulu, yarın Anka ra da toplanacak Toplantıda 15 mılyondan faz la kışıyı kapsayacak SSK Sağ lık hızmetlerının ceşıtlı sor<jn larının ele alınacağı ayrıca ta rım ve orman ışcılermin sıgorta kapsamına alınmasıyia doğa cak hızmet talebının karşııana bılmesı ıcın ahnacak on tedbn lerın goruşuleceğı oğrenıldı Sosyal Guvenlık Bakanı Sa dık Şıde, Bakanlık Musteçon Nacı Unver ve SSK Geneı Mu üuru Nurl Madazlı nın da katı lacağı Koordinasyon Kurulu Bolge Sağlık n/ludurlerı, Eğıtın Hastanelerı Başhekımlerı ıle dığer Hastane ve Dıspanset Başhekımlerı arasından «eçımle tesbit edılen ıkışer uye ve Ge nel Mudurluk yetkılılerınder oluşuyor Kurul'un bü toplan tısı SSK'nın bJtun yataklı Sog lık Kuruluşu Başhekimlerının de katılmasıyla «genışletilmış» ola rck yopılacak 1978 6e nurulan kurul kuru luşundan bu yaı'a 6 toplantısı nı yopıyor AYDİN ARAT VE ARKADAŞLARI YARGILANDI ANKAKA (Cumhunyet Burosu) «Gereksız şeker ılhal ederek hazıneyi zarara soktuğu» savıyla yargılanan Turkıye Şeker Fabrıkalan Geneı Muduru Aydın Arat ve 16 arkadaşının yargüanmalarına de vam edıldı Ankdia 1 Aslıye Ceza Mahkemeiinde yapılan duruşniada once kımlık sap^tainası yapıldı. Sanıklardan Aydın Arat, Munlr Özden, Kadrl Suyabakan, Sa kıp Hatunoğlu, Kemalettın Eken, Mehmet Kaya, lsmet Gultekın Akıncı, , Turgut Çunacı, Murat Oner, Vectli Arıner, Nadır I Yuruker, Ömer baruk Vümaz, Aslan Fırat, Ahmet Azizoğlu, Nevzat Vavuz, ' ftlazhar Esın, Zıya levfik Aytuğ'un hazır bulunduk ları gorfılerek auruşmaya başlandı Daha sonra duruşmada sanıkların «gorevı kotuye kullanıp kullanmadıklannı» saptamak amacıyla billrkışı heyetının oluşturulmasma karar verıldı. Siverek'te bir astsubay sehit edüdi ÜRFA, (UBA) Siverek'te bır jandarma astsubayı şehıt edıldı Alman bır ihban değerlendlr mek içın sabaha karşı Sıverek ın Dağbaşı bucağı, Borümcelc mezrasma giden jandarma timı, bır yaralama olayından ara nan sanıklara «teslim ol» çagnsında bulundu. Jandarmamn çağrısına sılahla karşılık veren sanıklarla çatışma çıktı Olay da, Dağbaşı Jandarma Karako lu Komutanı Astsubay Ali Çakır ağır yaralandı. Dıyarbakır'a hastaneye kaldmlırken yolda öldü. Çakır'ın cenazesi toprağa venlmek uzere Ankara'ya gon derUdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog