Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

9 HAZÎRAN 1982 ••** Cumhuriyet 11 Almanya'da Türk düşmanlığı ş, il : , ; sfire önce şu Isteği tçeren bir açıklamada bulunmuştu: «Havaalanında polis kontrolü gö revl yapan memurlara, Türk yolculann çoğu defa iğrendirlci olan kontrol lşlemlert dolayısıyla «pis lşlerde çalışma zammı» verilmelidir. i Plünder, Polis Sendikasımn «Blau lfeht» (Mavi Işık) adlı dergislnde yayınlanan yazısmda. birçok Türk'ün pis oldugunu ve koktuğnnu iddla etmiş, kokunun bazıiarında agız, bıırun ve deriden çıkan sarımsak kokusu ol dnğunu öne sürmüştü. Plünder'ln iddialarma göre, polis memnrlan, ba yolcuların kontrolü sırasmda normalden çok daha ağır blr görev yükü altında bulunuyorlar, paketlenmemiş yiyecek maddelerinln arasına dağıhnış kirli çamaşırları karıştırmak zorunda kalıyorlar, üstellk ba arada yolcıılara karşı nezaketlerlni mnhafaza etme görevini de ihmal etmemeye çahşıyorlardı. Ayrıca çok sayıda Türk, dinlerine çok bağlıydı. Ve havaalanı köşelerine. sütunlann arkasına, hattâ kullanılmayan kontrol kabinelerine hetnetı seccadelerint yayıp namaz kılmak istiyorlardı. Kuzey RenWestfalya'nın Sosyal Demokrat İçişleri Bakanı Dr. Herbert Schnoor, Pünder'in beyanları karşısında kesin tutum takınarak, bu memurun; sadece kontroi ettiği kimselerin özel durumîarı hakkında kanunsuz beyanda bulnnmaktan değil. aynı zamanda yabancı bir azınlığı hor görme ve yabancı düşmanlığı nı teşvik etme nlteliğindekl davranışından fitürü de sorumlu tutııiacağını biidirdi. Bakan, Köln Polis Müdürunün ken disini derhal görevinden alacağını. hakkında, idari dlsiplin soruşturması dısında ayrıca adli soruşturma açılınası için savcıtığa başvuracağını belirtti. Köln Polis Müdürü Peter Hosse de, polis komiserinin bir topluluğa bakarct niteliği taşıyan bu beyanlarını sert biçimde ktnadığını açıklayarak, polis sendikası dergisinin, ba yaziyı yayınlamak snretiyle Köln polisinin itlbanna bfiyük zarar verdiğini söyledi.» Dün yayıniadıgımız haberdeki glbl bu haberden de çıkan iki sonuç var: 1 Ne yazık ki. Almanya'da artık hem de «birinci derecede başkomser»liğe yükselmişi yönetici durutnun dakl bir polis memuru bile böyle açık lamalar yapabiliyor. 2 Çok şükür kl, bu memurun amlrleri, kendisinl kınayıp cezalandırmakta ve bunu kamuoyuna llan etmekte gecikmiyorlar. «Ne yazık!..» «Çok şükür!..> Aslında insanm, bugünkü Almanya'da sık sık aklına çarpan bu lkl zıt ünlem işaretinden ikincisi blle, çok fazla yürek ferahlatıcı değil.. Çağın en'medeöl ülkelerinden birinde çagın en ilkel davranıglarından birinin kınanmasını, cezalandınlmasını, «çok şükür» dlye karşıhyorsak, ortada normalin hayli dışında bir durum var demektir. Batı Almanya'nın bir Eyalet îçişleri Bakanı'ndan başka ne beklenebilirdi? Bir tçişleri Bakanı Türkten başka kimseyi kontrol etmediğl için, kirli çamaşırı sadece Türk'ün bavulunda bulunur sanan ve etrafındaki buram buram birahane kokusunu fark bile etmeyip Türk'ün agzmda sarımsak kokusu arayan polis adı altındaki bu önyargılı terbiyesizi, cezalandırmayıp da ne yapacaktı?. Ama lşte bugünkü Almanya'da durum böyle değil.. İnsan böyle aslında çok normal sayılmasi gereken bir tepkiye de «çok şükiir!» dem'e ihttyacını duyuyor. Çünkü yabancı düşmanlığına karşı. bazı başka politikacılardan, hattâ bazı ba$ka eyalet Içişleri Bakanlarından gelen sesler, her zaman btı kadar net değil.. Hattâ tam tersine, lçlerinde neredeyse Köln'deki komiserin ağziyla konuşanlar var. örneğin Berlin'in ünlü Hıristiyan Demokrat tçişleri Bakanı Lummer, geçen 14 mayıs günü Federal Meclis kürsüsüne çıkıp, suçların artışındaki asıl nedenin yabancılar dolayısıyla Türkler olduğunu söyledi. Hukuk Komisyonu Başkanı Sosyal Demokrat Herta Daeubler Gmelin, Lummer'l hizaya getirmeye çalıştı: Bu lafı burada söylüyorsunuz.. îspat da etmeden havada bırakıyorsunuz.. Şimdi bunu işiten memurlarınız, rastladıkları her yabancıya suçlu gözüyle bakmayacak mı?. dedi. Berlinli bakan. bunlan işitti ama. yenlden kürsüye gelip bir açıklama yapma ihtiyacını bile hissetmedi. Daha önce de belirttigimlz gihi, Almanya'riâki «yabancılar sorunu»yla ilgili olarak. iktidardaki sosyal demokrat httr demokrat koaliayonla, Muhafazakâr Hıristiyan Demokrat Hıristiyan sosyal muhalefet arasında sadece Uslupta değil. esasta da belirgln farklar var: Gerçl Lummer glbilerl bile dahil Hıristiyan Demokratlar da «yabancı rfii«rmnlı*ına çok karsı» olduklarını klişeleşmis bir biçimde hep söylflyorlar.. Ama arkasından. yabancılarla ilgili sınırlanıa önlemleri söz konusu olunca. Dakıyorsunuz. bun ların istedigi önlemler. ötekilerinkinden (lcbes misli daha katı.. Aslmda Sosyal Demokratlarla. Hür Demokratlar da. «Artık ülkeye hiçbir yabancı isçi gelmesim» karannda.. Hıristiyantar tse, bununla yetlnmeyerek. «Ne yapıp, yapıp. tnevcutların da H;"{»k kısmını göndermeliyiz» davasında.. Scsyal ve Hür Demokratlar da. Almanya'daki tşçilerin büyük çocuklarını yanlarma getirmlert olanaginı kaldırıyorlar. «Atleler 16 yaşindan büyük çocnklarını petlrtemez» divorUur. Hjristlyanlar «lg yaş yetmez, 6. (Baştarafı 1. Sayfada) Katiller yine ortada (Baştarafı 1. Sayfada) Büyükelçiliği'ne ait binalardabat meydana getirdigini söyleki sıkı güvenlik önlemleri de di. sürdürülüyor. PORTEKİZ'İN TEPKİSt EVRENİN MESAJI Bu arada Fortekiz hükümeti, Devlet Başkanı Orgeneral Ke menfur olay üzerine Türk Bünan Evren, Lizbon Büyükelçi yükelçiliği mensuplarının çok liği İdari Ataşesi Erkut Ak sıkı bir koruma altuıa alınma bay'ın silahh bir saldın sonun sını emretti. da öldürülmesı dolayısıyla, Dev let Bakanı ve Dışisleri Bakap îçişleri Bakanı Angelo Cor vekili İlhan öztrak'a bir me riea, Portekiz hükümetinin sal saj gönderdi. dırıyı büyük bir üzüntüyle kar şıladıgını belirttikten sonra teDevlet Başkanlığı Basın ve rörizmle mücadele için kurulHalkla tUşkiler Müşavirliği'nması düşünülen özel kuvvetin, den verilen bilgiye göre Orgesonbahardan önce görevine baş neral Evren'in mesaiı şöyle: laması için çalışacagmı söyle«Bakanlığınızın değerll tnendi suplanndan Lizbon BüyfikelçiSaldınnm duyulması Uzeriliğî tdari Ataşesi Erkut Akbay ne Portekiz'in Ankara Büyükın menfur bir silahlı saldırı alçisi Boifacio De Miranda Dış sonunda havatını kavhetmesinişleri Bakanhğına çağnldı. den, eşi Mahalli Sekreter NadiDışişlert Bakanlığı Müsteşar de Akbay'm da ağır varalanYardımcısı Büyükelçi Oktay masından büviik üzüntü duyCankardeş, BUyükelçi Miranda dum. ile bir süre görüşerek, suçluŞartlanmış beyinlerinde kinların yakalanmasım ve bir an den başka duygunnn bulnnmaönce hakkettikleri cezaya çarp dıfı tüm insancıl degerlerden tınlmalarını istedi. yoksun bu kaniı cinayet şebeMiranda görüşmedon sonra kelerlnin ülkemirin vnrt dışın«suçlulann en kısa zamanda dakl temsilcilerine ve çalışma yakalanacaklanm iimlt edlyoverlerine yönelttiklert bu olarum» dedi. vı milletçe şiddet ve derin blr SORUŞTURMA SÜRÜYOR nefretle bir kerp dah» kınıyoBu arada Ermeni teröristin rnz. yakalanması için aramalar süSuçlulann bir an önce yaka. rüyor. Ermeni gencin olaydan lanmalan ve hak ettikleri cesonra plakasız bir otomobille zaya çarptınlmaları hususunkaçtığı beürlendi. Akbay'lann da Rereken her tiirlü çabanın otomobilinin tahkikat için Porgflsterilmesfni sabırla bekliyor tekiz polisince incelenmek üze ve İstlyoruz. re laboratui'ara almdığı daha Bakanlığınızın seckln mensusonra Büyükelçiliğe gönderile hu Erkut Akbay'a tantidan roh ceği bildirildi, Akbay'm cesed: met diler, esinin de bir an önmorga kaldırıldı. a.a.'ya göre ce saghğına kavnşmasmı teyetkiüler, Erkut Akbay'm Anmenni ederim. Aziz milletlmikara'da devlet töreni ile topze ba?ta siz olmak iizere Dıçrağa verileceğini bildirdiler. işleri Bakarlıfı camiasına iç/\B|) KINAJH ten taziyetlerimi sıınarım.» ABD Dışislen Bak; ıı.ı^ı fiirk Devlet Başkanı Evren, ayrıdiplomatı Erkut Akbay'm lazca Erkut Akbay'm kardeşi !*evbon'da Ermeni teröristlerce ölket Akbay'a da bir mesai göndürülmesinı kınadı. dprorey b^^sBSiı*! rtiledi ABD Dışîşleri Bakanlığı yaTürktş tcra Kurulu Erkut yınladığı bildiride olayın ulusAkbay'm şehit edilmesini şidlararası terörizmle mücadelede detle kınadı. sarfedilen çabalann arttınlmaTürklş Genel Başkanı Şevsını bir kere daha gösterdıği ket Yılmaz da Dışişlerl Bakan beUrtüdi. Vekili Ilhan öztrak'a bir meBildiride şöyle denlldi: sai göndererek AkbEy'ın şehit. «ABD Lizbon'dald TOrkiye edilmesi ve eşinin agır yaralan Büyükelçiliği'ne mensup Ermasınm Türkİs camiasını ele kut Akbay'm vahşice öldürülme bogduğunu biidirdi. meslni ve eşinin ciddi bir şeDanışma Meclisi Başkanı Sa kilde varalanmasını şiddetle kıdi Irmak ise Erkut'un Ermeni nar. Türk diplomatuıı öldürme teröristlerce ÖldUrülmesi üzeolayını uJuslararası terör örrine, Dışisleri Bakanı llter gütlerinden Ermeni Adalet KoTürkmen'e gönderdiği başsağmandolan'mn üstlendiğini öğlığı mesajında: «terör odakları, renmis bulunuyoruz. Diplomainsanlık dışı saldmlarla mentik personelin dokunulmazlığı hus emellerine ulasamayacakdı$ UişkUerin işleyebilmesi ve lardır» dedi. nluslararası düzenin korunmaBAVULDAN BİRŞEY sı için esastır. ÇIKMADI Lizbon'dakJ olay aiusiararssı toplumun terörizmle mücaBonn BUyUkelçiligimiz Çalısdelede sarfedilen gayretlerin ar ma Ataşesi Erol Tunçsiper'in tınlmasım bir kez daha gös. evinin kapısında bulunan bir termiştlr. Diplomatın ailesine bavul, BUyükelçilik binasının ve Türk milletine bavsağlığı diçok sıkı polis önlenıine neden oldu. Civar apartman dairele1 Öte yanaan, FBÎ Türkiy* Bürinden yapılan ihbar sonucu •yükelçiliği'ne yaptıgı uyanda polisçe açılan bavulun içinden *EfıHenf terörtzmfhln'" yfeni hehiçbir şey çıkmadı. Olay sirodefınin Washington olabileceğisında, ataşenin evinde olmadıni bUdlrdi. Bu arada. Türkiye ğı bildirildi. Elçi (Baştarafı 1. Sayfada) yaşmdan yukandakiler de gelmesin» istiyorlar. Sosyal ve Hür Demokratlar da. Almanya'dayken Türkiye'den evlenen Türk'ün, eşini yanına getirmesi İçin bir süre geçmesinl gerekli görüp, buna insan haklarına uygunluğu pek şüphell bir önlemle «blr yıllık» bekleme süresl koyuyorlar. Hıristlyanlar, insan haklanna uygunluğu daha da güpheli bir girişimle «Hayır azdır, Uç yıl beklesin» deyip, hattâ bunu Stuttgart merkezli Baden VVürtem berg eyaletinde yürürlüğe koyuyorlar. Daha bunlar gibi pek çok konuda bu tutum farkı kendini belli edlyor. Meclisteki yabancı işçiler görüşmeleri tutanaklarmdan bir örnek verelim: «TÜRKLER BAŞKA» «YAZTK» VE «ŞÜKÜR» Hıristiyan Demokrat sözcü Dr. Dregger'in büyük şehirlerdeki Türk mahalleleriyle İlgili görüşü: «Dr. Dregger (CDU) ..Türklerin, istisnalar bir yana bırakılırsa, ba topluma uyum saglamalan son derece güçtür. Bizim ülkemizde 10 yıldan fazla yaşayanlar arasında bile, sadece yüzde 25'inin, kendilerini idare ede cek kadar Almancaları olabiliyor. Tflz de 78'i herhangi bir Almanca knrsuna uğramış de&il.. Çocukları arasında da, Alman okallarına gitseler bile, beşte dördti her halleriyle Türk kalıyor. Türkler kültiir ve zihniyet itibariyle Almanlardan başka olduklan ve başka kaltnak istedikleri için kendi aralarında yaşamak istiyorlar. Ve büyük şehirlerde (Berlin'de Kreuzberg gibi) getto da dediğimiz «Türk mahal leleri» oluşturuyorlar. 3u durum, sosyal yardımla, uyanyla falan değil, ancak zorla değiştirilir..» Bu görüşe Hür Demokrat sözcü Hölscher'in karşı görüşü: «..Hölscher (FDP) .. Biz, kendi aralarında yaşamak isteyen azıniıkların da bu eğilimlerini tahammülle karşılamaya mecburuz. Örnegin Kreuz berg'in durumunu niçin zorla değiştireceğiz. New York şehri «Küçük îtalya»sıyla, «Çin Mahallesi»yle. gene güzel bir şehir değil mi? Hattâ bu mahalleler. bu şehre belirli bir çekicilik bile vermiyor mu?..» Hölscher'in bu sözlerini gürültülerle kesen Hıristiyan Demokratların müdahaleleri: «Broll (CDU): Sizin gibi gezginciler için çekici olabilir.. Ama orada yaşayanlar için değil.. Başka bir ses (CDU): tstfyorsanız ikinci bir ev abp orada oturun.. Size iyi gelirBaşka blr ses (CDU): Blr de küçük esrar tekkesi olsun.. Gel keyfim gel.. Sizin dünyanız zaten öyle..» Türk mahallesinin olduğu gibi kalmasınm fikir olarak söylenmesl blle Hıristiyan Demokratların en azm dan ön sıra mllitanlannın slnlrlerinl âyaga kardlrıyor. Bu arada Türk mâhalieslyle blrlikte akıllafına geleırJ lmajlardan birt «esrar tekkesi».. ' Bu ve benzerl müdahalelere, hükümetin HUr Demokrat Içişleri Bakanı Baum cevap veriyor: «Baum (Federal Içişleri Bakanı) .. Bizim yabancı hemşehrilerbniz buraya kendillklerinden gelmediler. Onları buraya biz çağırdık. Mesele, bizim ekonomik kalkmmamıza, sosyal slstemlmizln güvenllğine büyük katkıları olan bu insanlarla dayanışma meselesidir. Şimdi işsiz kalmış olsalar da, onlara karşı yükütniülüklerimiz var..» Max Frisch'in söyledlği doğrodar: «Biz lşgücü çağırdık. tnsanlar geldi> ..Insanların da ailelerl var.. Elbette burada aileleriyle beraber istedikleri yerde yaşayacaklar. Onlara allenle beraber yaşamak istiyorsan memleke tine dön diyemeyiz. Dregger (CDU) (Yerinden müdahale ederek) Niçin?.. Insanın memleketi güzeldir.. Baum (Devamla) Hayır Bay Dregger, eğer orada, Türkiye'deki gibi 5 milyon işsiz varsa. o iş o kadar güzel de&ildir. Dregger (CDU) (Müdahale) , Bizde de 2 milyon işsiz var. Gelecek sene 3 milyon olacak. Baum (Devamla) Eğer siz on yıldan beri burada çalışan insana «ya ailen, ya da işin» deıseniz, ben de size derim ki. söylediginiz şey insanlık dışıdır. (Sosyal Demokrat Hür Demok rat sıralarından alkışlar). ..Ayrıca size şunu da hatırlatırıtn: Alman Katolikler Konferansı son kararında, «Ailelerin birlikte yaşaması» ilkesinln ihlal edilmesi ihtimaline karşı biitün Hıristiyanları uyardı. Anayasamızdaki ilke de o.. 6'ncı madde.. Evliliğin ve ailenin korunması maddesi.. Ve bu sadece Almanlar için değil, Anayasamızm geçerlik sınırlan içinde yaşayan herkes için böyle.. Bunun. hele bir Hıristiyan Partl İçin, özellikle geçerli olması gerekmez ml?.. (Sosyal Demokrat ve Hür Demokrat sıralarından alkışlar..) Alman Federal Meclisi'nde, yabancılarla İlgili konular üzerinde bazılannı benlm de izlediğim görüşmeler, durumu gösteriyor. Meclis'te temsil edilen bütün partilerin: hele Alman halkınm genei egilimtyle ilgili son anketlerden sonra seçmenlerini gözönünde tutmak ve yabancı sayısmın artışına karşı bazı önlemler aimak zorunluluğu var. Söyleyeceklert sözleri bu zorunluluöa uydurma lhtiyaç'an var.. Buna rağmen, hepsl, resml açıklamalarma göre, «yabancı düşmanhğına karşıslar.. Hepsi «karşı»lar da, manzara o ki. federal devlette iktidarda bulunan partiler biraz daha fazla «karşı»lar.. Yani yelpazenin < ıVıa solundak4'"".. * Soldan safta gittikçe bu «karşi» olma durumu azalıyor... Yelpazenin tabii Meclis dışındaki en sagında da. zaten «yabancı düşmanlığıonın kendisini buluyorsunuz.. leniyormuş gibi laflar var. Böyle birşeyin aslı astarı voktur» şeklinde konuştu. Tanık Çötür, tayinler koausuna değinerek «Altı Ba kanla çaiıştım. Her Bakan kendl yöresinde bnlunan kişüeri tayin etmlştlr. Bu böyledir» diyerek şöyle devam etti: «Adnan Midyat'm, Müstesarlığım sırasında Mereedes araba aldığını işittlm. Çankaya'da daîre aidığını duydum. Bakana söy ledlm (Sizi uyarıyorum» şeklinde konustum. (İlgileneceğim) dedi. Bakanın teknfk konularda bana hiç müdahalesi yoktur. Bana, hep bu konuları bilmem de mişti. tdari konularda benim kadar bilgiye sahiptir.Tanık Mehmet Çötür'ün ifadesinin tamamlanmasmdan sonra sorulara geçildl. Sanık Elçi'nin «Çötür bana, Midyat'm yolsuzluk yaptıfı konusunda somut bir delil getirdi mi?» sorusunu Çötür. «Somut birşey söylemedim. Zaten bilemem. Ev ve araba aldığını söyledim» dedi. Duruşmanm öğleden sonraki bölümünde de tanıklarm dinlenilmesine devam edildi. Şerafettin Elçi, tanık ların dinlenilmesi sırasında, «Türkçe'nin bir yabancı dil olarak bazı yörelerde öğretilmesine» ilişkin bir gazete küpürü göstererek, «Türkiye nin sorunları blr kişide odak laştınlmamalı, Ktirtçe konuşulması sorunu devletin sorunu» şeklinde konuştu. Elçi, davanm yasal zemine oturtulması için çalıştığını ifade ederek, «davanm başka yöne kaydırılmak istendiğini görüyoruz» dedi. Tanıklardan Baymdırlık Bakanlığı Personel Daire Başkanı Metin Ertaş. Baym dırlık Bakanhğı'nda çalışan Zeki Tunç, Müsteşar Yardımcısı Kayhan Yüceyalçın, Şerafettin Elçi hakkında So ruşturma Komisyonu raporunda yer alan iddialarla ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını ifade ettiler. Elçi daha sonra, masa başında oturan bir Bakan olmadığını, bütün Insaatları tek tek gezerek incelediğini ifade ederek, «Baymdırlık Bakanlığı en başarılı dönemini yaşadı» şeklinde konuştu. Eski Müsteşar Yardımcısı Bedii Görkem ve Emekli me mur Nuri Kuruoğlu'nun din lenmesinden sonra duruşma bugüne bıraküdı. «İNSANLAR GELDİ» (Baştarafı 1. Sayfada) özellikle en ücra köylere kadar giderek güç şartlar içinde görevlerinl yerlne getirmeye çalışan öğretmenlerin sorunlarının çözümtine büyük önem verdlklerini belirten Evren şöyle devam etti: Geçmişte, öğretmenlerin içinde bulundukları problemleri istismar ederek sayı ları çok olmasa bile bu camia içinde yer alanları Ata türkçü yoldan saptırmaya çalışanlar oimuştur. Ancak bugün doğru yoldan sapan lar çok şükür ki aramızdan temizlenmişlerdir. Biz, yönetim olarak hükü metle birlikte öğretmenlerimizin problemlerinln hallediimesine büyük önem veri yoruz. Öğretmenin değerini biz sizin gibi öğretmenlerimizden öğrendik. Bugün sizlere düşen cok ulvi bir görev vardır. Bu görev, siz lere emanet edilen yavnılarımızı büyük bir sorumluluk ışığında yetiştirmektir.Devlet Başkanı Orgeneral Evren. ll'nci Milli Eğitim Şurası'nda çok değerli kararlar alınacağına inandığını. ancak bu kararların kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğini belirtti. ll'nci Milli Eğitim Şurası' nm açış konuşmasmı, yapan Milli Eğitim Bakanı Ha san Sağlam da. bugün Atatürkçü Türk öğretmeninin, Milli Eğitimin 12 eylül önce sinde her yandan aldıgı ya raları tedavi etmek için bilinç ve anlayışla çalıştığını söyledi. Cumhuriyet dönemlnde öğ retmene değer verilmesinin, eğitim bütünlüğünün başlıca hedefi ve kaçmılmaz ilkesi olduğunu anlatan Sağlam şunlan söyledi: •Atatürkçü Türk öğretme ni, bup:ün ülkemizin en uzak köşelerinde kendisinin de yetiştiği irfan yuvalanmızda, üstlendiği hassas ve ciddi görevini yürütmektedir. AHmış yıldan beri katettiğimiz mesafede uygar düzeyimizin mimarları en başta öğretmenlerimiz oimuştur. Bu Şura'da alınacak yeni karar ve uygulamalarla. ülkemizde her yön den yerini hakkı ile bulacak öğretmenlerimizin, dün olduğu gibi gelecekte de Ata türk miUiyetçiliği etrafmda toplanarak görev ve soruznluluklannı içtenlikle sürdü receğine inanıyorum.» Hasan Sağlam, Türkiya'de halen 56 bini aşkm eğitim kurumunda 383 bini öğ retmen olmak üzere 4İ8"bin"* kişinin çalıştığuu belirterek Şura'mn, bu büyük kîtle Evren, huzur içinde için olumlu kararlar alacağına inandığını sözlerine ekledi. Tallm ve Terbiye Dairesl Başkanı Burhan Göksel, Şu ranın yapısı ve çalışma amaçlarına ilişkin konularda bilgi verirken, «Hangi tip ve modelde olursa olsun bir eği tlm sistemini işletecek ve şekillendirecek güç öğretmendir. Bir toplumda ögret met ne ise, okulunuz ve tüm eğitim sisteminiz o'dur. Dolayısıyla çocuğunuz da o'dur» dedi. Şura'mn dün sabahki açılışmda Devlet Başkanı Evren'den başka MGK üyele; ri, Danışma Meclisi Başkanı, bazı Bakanlar, YÖK Başkanı Doğramacı, YÖK üyeleri, bir çok üniversite öğretim üyesi ile Şura üyeleri bulundu. Şura'da, üzerinde «Hacettepe Vakıflan nin Şura'ya armağamdır» yazılı çantalar dağıtıldı. Başkan Yardımcılıklanna YÖK Başkanı thsan Doğramacı ile Prof. Fahret tin Kerim Gökay seçildi. Başkanlığı Milli Eğitim Ba kanı Hasan Sağlam aldı. Daha sonra toplantı prog ramına göre, Şura'mn beş komisyonunda görev alacak üyelerin seçimi yapılması gerekirken buna gerek kalmadığı görüldü. Çünkü. komisyon üyelarinin seçimi daha önce yapılmıştı. Gündemin seçim maddesi yerine önceden seçilmiş üyelerin yoklaması yapıldı. Yoklamada komisyon üyelerlnin üçte birinin bulunmadığı görüldü. Şura'mn öğleden sonrakl oturumunda salonun ancak dörtte birinin dolu olduğu görüldü. Daha sonra rapor?lar okundu. Raporlar üzerindeki genel görüşmeye pek fazla ilgi gösterilmedi. Bu arada Devlet Başkanı Evren, Sağlam başkanlığmda Şura üyelerini saat 14.50 de kabul etti. Kabülde, MGK üyeleri de bulundu. Şura'da daha sonra Fransız Radyo Televizyon Kurumunun FRTM'nin slayt va film gösterisi oldu. Akşam da öğretmenevinde Bakan Sağlam tarafmdan bir kokteyl verildi. Şirketimiz ortaklan TAYFUR AiCDOĞANile ZÜLFÜ TOP'un çirketimizi ve şahsımı temsil yetkUerini aldığımı 3'ün cü şahıslara duyuruBİLMER ADt Kom. Ştt. M. Abdi YALÇINKAYA Vekaletten Azil H K K BANKACILlGiriDAOLAY! MÎSARBATSK YTJKSEK RIYOR... • r •."* «SOSYAL» İKTİDAR «HIRİSTİYAN» MUHALEFET Hisarbank, en büyük ve en güvenli faizle "7 HAZİRAN BANKACILIĞI"nısürdürOyor. En yakın Hisarbank'ta, en önde yerinizî alın. "En yüksek" faiz devam ediyorl YELPAZENİN SAĞI VE SOLU YARIN: Işsizlik ve Düşmanhk wm®s HİSARBANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog