Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI TÜRKABD SİLAK TİCARETlNİN İLK YÜZYILI Doç. Dr. ORAL SANDER Doc. Dr. KURTHAN FİSEK EDERÎ 80 TL. hteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL 59. Yıl; Sayı: 20780 Cumhuriyet Kurucusu: Yunus NADÎ ÇAĞDAŞ YAYINLARI MEKTUPLARIYLA HALİKARNAS BALIKÇİSI 2. BASI EDERİ: 150 TL. lsteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU. ^ İSTANBUL AZRA ERHAT 20 TL. 9 Haziran 1982 Çarşamba "Genel merkezde polis elbiseleri bulundu,, Türkes ve Merkez Yöneticilerinin tahliyeleri 6. kez reddedildi 12 Eylül'den sonra MHP Genel Merkezinde bulunanlardan bazıları: Çeşitli sol örgütlere ait kimlikler, resmi mühür ve damgalar, askeri öğrencilere iliskin belge ve raporlar. ce şitii bı'rliklerde görevli subaylar hakkında raporlar.. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasında yargılanmalan süı dtirülen Alpaslan TUrkeş ve ar kadaşlarının tahliye istemler. 6. kez reddedildi. Ankara Sıkıyönetım Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mah kemesi'nde dün yapılan duruş mada, 10 sanıgın tahliye edil melerine karar verildı Tahliye lerine karar verilen sanıklaı şunlar: Abdullah Alay, Vusuf Uök Eray Arıgil, Hüsnü Kaya, Meh met Tosun, Bekir İlkbahar. Hanın Yüksel, <M;ıattin Takma. Muhittin Yiiksel, Hüseyin Çınar MHP duruşmasına dun bel Rpierin okunması ile rfevam edildi. 1 numaralı klasördo ara ma tutanakları, yüzleştirme tu tanakları ve bazı belgeler buIunuyor. Duruşmada Yenımatıalle MHP ılçe bınasmın mühürlenmesıne ılişkin tutanak, tstanbul'dak) t)artı ve dprneklerde buhi'.an bazı belgeler, MHP Genel MerKezı'nın arama tutanağı, bazı yayınlarm okunması gerektiğı ne ilişkin Türkes imzalı bir geaelge okundu Ayrıca, okunan nelgeler arasmda MHP Alman ya Yürütme Kurulu Başkanı Necatı Uygur ımzalı «MHP yazacağız» başlıkli bir siirin de bulundugu göruldü. Bu şiirin ıkunması sırasmda bazı sa nıklann aülümsedikleri gözlpn Davada okunması gereken, vaklaşık 140 klasör bulunuyor Klasörlerin oknnmasmdan son ra tanıklann dinlenmesine baş lanabilecek. Dünkü duruşmada okunan Alpaslan Türkeş'ın evındekı arama tutanağında, toplam 550 bin lira nakit para, 3 adet tabanca, 2 adet kırma av tüfeğı. ve çeşith numaralamnış çok sayıda rapor bulundugu belirtildi. Bu raporlar arasında, Kara Harp Okulu yöneticilerl ve öğrencileri ile ilgili ve Polatlı Topçu Okulu"nda görevli kişiler hakkmda belgeler bulundu. Tutanakta belirtildigine göre, aramada aynca, Ela Altın, Füsun Önal, Bülent Ersoy'a ait plâklar, Muazzez Abacı. Yüksel Özkasap. Hamiyet Yüce. «ses, MUzevven Senar ve Zeki Müren'e ait kasetler bulundugu ve incelenmek tizere alındıgı belirtildi. MHP Genel Merkezi'nde 12 Eylül 1980 eünti yapılan arama da ise, 5 adet dinamit lokumu. 3 adet tabanca ve mermiler bulunduğu bildirildi. 13 eylül günü yapılan bir başka aramada tutanağa geçırilen suç kalıntılan arasında, CHP milletvekillerinin adres ve telefonlarını bildiren liste, CHP kimliğinı ihtiya eden kimlik kartlan, Genç Öncü başlıklı bos kimlik kartlan, aidat makbuzları ve lcullanılmış dıp koçanlan, TÖBDER'e giriş di lekçesi seklinde matbu basıi mıs ve şahıslar tarafından dn! durulmuş üç adet doküman. ÎGD Sakarya Şubesine ait mat bu giriş formlan, Adapazan Halkevine ait karar, üye ve kayıt defterleri, Parti Bayrağı isimli dergiler, cezaevinde bulunan kisilerle ilgili fişler, Harp Okulu, Askeri Liseler ve (Arkası 7. Sayfada) Suriye uçakları, Israil birliklerine ates actılar Sayda bombalandı, vüzlerce öJü var Dış Haberler Servisi îsraıl'in Sayda kentinı önce kı gece bombalaması sonucu yuzlerce kişinın öldügü bıldınlırken. Israil paraşütçu bırlikleri ile deniz pıyade komandolan dün sabah Bey rut u şuneye baglayan kara yolunu tamamen kontrol al tına alrlıİHr 6u arada BBC, Lübnan'a gıren Israil askerlerınin 60 bın olduğunu bıldirdı. beyıut radvo^u kıyıyı la kıp eden 80 kıtı. U7unluğun dakı volun. Israil ın elıne Rpctı&ini doğruladı Harekat aece vansı basladı. He lıkopterlerle bölgeye sevke 11. Milli Eyitim Surası toplandı Evren: Sucluların yakalanmasını sabırla bekliyoruz Begin, SuriyeV> uyardı 6.FİİO Lübnan yolunda. Lübnan'a giren Israii askeri 6 0 bini buldu dılen Israil paraşütçulerı ıl<denizden çıkarma yapan ko mando bırliklerî Ssadivat kn^bisım ele eeçırdıkten sonra Beyrut'a 15 km. me=sRfp(1P veni bir köprübnsı daha kurdular. Bu arada, Suriye'ntn Lübnan'daki Suriye Banş Gücü sozcüsü dün yaptığı açıklamada, Suriye uçaklarının İsrail birliklerine ateş açtık lannı ve Israil'lilere ağır ka yıplar verdirdiklerini bildirdl. BBC'nin haberine göre Israil Savunma Bakanlığı ise, dünkü hava çarpışmaların NATODORUĞUNCA Ulusu, bazı NA TO ülkelerini elestirecek Başbakan Ulusu'nun bugün öğleden sonra Batı Alman Başbakam Schmidt'le görüşmesi bekleniyor; NATO doruğuna katılacak liderler busiin aksam vemeçinde bir araya çeliyorValçın DOGAN bildirjyor NATO'ya uye ulKe lerm lıderlerı bugün akşam ve meğınde bir araya geliyorlar. Yemektekı buluşmadan sonra «NATO Knruk Toplantısı» yarvn resmen başlaj"acak. Araiannda Başbakan Bülend Ulusu' lerının devtPt va <la hUkümpr b3sk?n!sn bu sabahtan ıtibaren Bonn'tla beklemvor Basb3 kan lünsu'nun busrün ögleden sonra Batı Alman Başbakan ı Schmidt'le görüşmesı beklenı vor Ooruk lopıantısı NATO'nuı Kend) ıçindekı anlaşmazlıklaı dizısinı gözden geçırmeyi amac lıyor. Dorugun Türkiye açısından önemi ise, Başbakan Ulu<«rnur vnnnkf tODİantıds vap ması Deklenen Konuşmasına» belirginlik kazanıvor Sağla nan bilgller, Ulusu'nun vapaoa 5ı konusmada «Türklve've Ba tı dünvası tarafından vönpltl len eleştlrilerl» vanıtlayaca?' ''ngnıltusunda Son anda bir degışıklık olmazsa, Başbakan Ulusu konuşmasında şu mantıktan yola çıkacak: «Batı filkeiert ve bu arada NATO ülkeleri Türkiye'ye önemli bir müttefik gözüyle bakıyor, NATO iilkesl olmalannı dile getirerek, her tiirlii eleşt* ri ve öneriyi de beraberlndc öne sürüyorlar. Bu öneriler a rasında zaman zaman en akla selmerilk unsıırlar da rer ala hilivor.» Başbakan Ulusu özetlenen mantıktan hareketle Türkiye' ye yöneltilen eleştirilen şu nok talarda vanıtlayacak: 1 Türkiye mntlaka demok raslye dönecektlr Zaten bunun takvimi rie açıklanmıstir. Türkivp demokrastve Batı ölke leri Istlvor dive defîlTiirk halkı Istediâi icin dönecek. (Arkası 9. Sayfada) da 6 Suriye Mig'inln düşürüldüğünü belirtti. BBC'ye göre Başbakan Begin de, Surlye'ye çarpışmaların dışında kalması için uyarıda bulundu. BBC Israil birliklerinin Beyrut'a 15 kilometre yaklaştıklarını da bildirdi. Suriye askeri sözcüsü de, İsrail uçakları ile Beyrut'un güneyinde yaptıkları çatışmada iki İsrail uçağmı düşürdüklerini duyurdu. Aynca Sayda'ya malzeme taşıyan bir tsrail nakliye uçağının da uçaksavar ateşiyle düşürüldüğünü kaydetti. • fsrail aynca Lübnan'ı işgal operasyonundaki kayıplarla ilgili ilk açıklamayı da yaptı Açıklamada operasyon sırasmda 25 Israi) li askerin «wr,iHi n"' ^ ı r (Arkası 9. Sayfada) Evren: Huzur icînde calışan • insandan verim beklenir ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 11. Milll Eğitim Şurasının dört gün sürecek çalışmaları dün başladı Devlet Baş kanı OrReneral Kenan Evren. Şura'da yaptıgı konuşmada, öğretmenle rln sorunlarına uzun yıl lar yeterince eğinilmediğini kaydederek, «ögretmenlerin elinden tutan, sahip çıkan yoksa, rahat ve huzur icinde değilse, ondan vazife beklenemez» dedl ve Şura'dan alman kararların kâğıt üzerinde kalmamasmı istedl. (Arkası Sa. 11, Sfl. 7de) Katıller yı ortada yok! Ermeni teröristlerin şehit ettiği Idari Ataşe Erkut Akbay'm olay yerinde yaralanan eşi Nadide Akbay'ın durumu ciddiyetini koruyor Haber Merkezl Ermeni teroristler tarafından önceki gün Portekiz'in başkenti Lizbon'da şehit edilen îdari Ataşe Erkut Akbay'm olay yerinde ağır yaralanan eşı Mahalli Sekreter Nadide Akbay'm sağlık du rumu ciddiyetini korurken, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, «Suçlulann yakalan ması için gereken her tfirlü çabanui gösterllmesini sabırla bekliyor ve istiynruz» dedi. Bu arada Lizbon polisi soruşturmayı sürdürtirken, h»ntiz yakalanan olmadığı beliftıldi. Başından ve göğsünden ağır yaralı olan Nadide Akbay önceki gün Lizbon'da 4,5 saat sü ren bir beyin ameliyatı geçirdi. Bayan Akbay'ı ameliyat eden ekibin başkanı Dr. Melo Serrano, bir kurşunun beyne saplaıidıgmı ve önemli tahri(Arkası Sa. 11, Sü. 4deJ DAA'de ^gruplaşma^ inceleniyor Baskanlık Divanı, üyelerle gruplar halinde görüsüyor ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Danışma Meclisi Baskanlık Divanı, dün üyelerle gruplar halinde toplantılar düzenledi. Öğrenildiğine göre, Danışma Meclisi Baskanlık Divanı, dün Anaj*asa Komisyonu Uyeleriyle birlikte yaptığı toplantıdan son ra gruplar halinde Danışma Meclisi uyeleriyle toplantı düzenledi. Toplantılarda son günlerde ortaya çıkan gruplaşmalar ko nusu üzerinde duruldu ve üya ler konuya ilişkin görüşlerıni açıkladılar. Dünkü toplantıya katılan üyelerin büyük çoğunluğu gruplaşmalar konusunda zamanın henüz erken olduğu Danışma Meclisi'nin bu davranışlardan yara aldığını belirt tiler. Bazı üyeler de bu konuda sert eleştiriler getirdiler, endişe duyduklarım anlattılar. Bu arada, toplantılarda üzo rinde en çok durulan konu Ana yasa oldu. Üyelerin çoğunluğu Anayasa'nm Danışma Meclisi'n de görüşülmesi süresinin smır landırılmaması gerektiğini, ga rektiğinde referandumun 1M3 ilkbaharmda yapılması önerisini getirdiler. Anayasa taslağı nın 10 tsmmuzda Danışma Meo lisi Genel Kuruluna getiıümesi, üyelerinin Anayasa"yı aynntılı şekilde incelemeleri, Anayasa'nın Danısma Meclisi'nde görüşülmesi daha sonra hal (Arkası 9. Sayfada) ABD'nin dısında. dünya, Israil saldırısını lanetliyor • Iran, tsrail'e karşı Lübnan'a askeri oirlih gönde receğini açıkladı. Dış Haberler Servisi Israıl'in Lübnan'a giriştiğı saldırı/a karşı, ABD'nin dışında. dün iaua tepkiler yoğunlaşıyor. • AP Ajansına göre Amerikan hükümeti Lübnan'da çarpışmaları «üzüntüyle karşıladığını» belirtti, ancak israıl'l kınamaktan kaçındı. AP'ye göre, Amerikan hükümeti Israil saldırısına, «Fllistinlilerin Güney Lübnan'dan açtıkları top ateşlerinin yolaçtığını» belirterek. dolovlı bicımde İsraii'i des tekledığini gösterdl. • Sudi Arabistan Kralı Halid tüm Müslümanlara çağrıda CArkası ». Sayfada) «Turb dusmaîüıgi' EJci: Dava baska yöne kaydırılmak isteniyor « ANKARA (Cumhuriyet Börosu) «Görevini kötüye kullandığı ve rüşvet aldığı» savıyla yargılanan Bayındırlık eski Bakanlanndan Şerafettin Elçi ve arkadaşlarının davasında tanıkların dinlenmesine geçildl. Tanık eski Müsteşar Mehmet Çötür, «Bakanm rüşvet aldığı konusunda hiçi bir şey duymadım» dedi. Yüce Divan'da dün yai püan duruşmada, tanık olarak dinlenen Mehmet Çötür, ifadesinde Soruşturma Komlsyonunda verdlği ifadeleri kabul ettiğinl belirterek. «Kürtçe konuşulmasını yasaklayan genel geyi biliyorum. Bu genelge Bakanlığa atanmış Doğulu lara sesleniyordu. Kürtçe şarkılar, koro halinde sdyı (Arkası Stf. 11. Stt. 8'dal' Bonn'don notlor En tehlikeli roketten daha tehiikeli kisilerde kim?. Yalçın DOĞAN yazıyor BONN Almanya'nın baskentınde sokaklar çeşıtlı afışlerle donatılmış. En ılglcçlerinden bin şöyle: •tşte bu ki$i'er, aslında en tehlikeli roketten daha kö(Arkası 9. Sayfada) «HZUEN UĞUR MUMCU Adı Konmamıs Savas... • FAlZaAYI • ISO VÖNETİM KURULU BAŞKANI NURULLAH GEZGİN. • ANADOLU BANKASI GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ MAZLUMOĞLU. • EKONOMİST ARSLAN BAŞER KAFAOĞLU. • TUSIAD BAŞKANI ALİ KOCMAN. • DOC. DR TANSU CİLLER. • DEVLET MEMURU AHMET CİFTÇİ. ?AİZ OLAYIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ ACıKLADILAR. HABER1 6. SAYFADA nıiüeuı leıot orgütleri, Dlr yurt dışı temsllclnizı daha öldürdüler. Son saldırıda Lizbon tdarl Ataşemiz Erkut Akbav şehit oldu. esl Nadide Akbay agır yaralandı. Büttin dünyada süren terör eylemlerl. henüz adı kunmamış bir yent savaşın başladığını ve günden güne sürdttğünü gösterivor. Ermeni te(Arkosı 9. Sayfada) Türk bavullarını kontrol: Pis işlerle uğraşmak! A Federal Meclis'te Hmstiyan Demokrat sözcü: Türk mahallelerin durumu zorla değiştirilmelidir.. 3Gene pek çok gazetede yayınlanan bir ajans haberl: «Türk düşmanı polis memuru yöneticilerl kızdırdı. Düsseldorf / Köln Kuzey RentVestfalya Eyaleti yöneticileri, bir polis memurunun yabancı dttşmanlıgı niteliği taşıyan beyanları karşısında büyük tepki gösterdüer. Köln Havaalanı polis ekibi şefi BirJnci Derece Başkomiser Wilfried Pünder. kısa bir (Arkası Sa. 11. Sü. lde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog