Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makale



Katalog


«
»

CAĞDAS YAYTNLART Olur Sey Değil NADİR NADİ 2. BASI EDERL 150 TL. tsterne Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 , CAĞALOĞIU 1STANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20779 Kurncusu: Yunus NADÎ 20 TL. 8 Haziran 1982 Salı 4» ÇAĞDAŞ YAYINLARI Geçmisin Kusları OKTAY AKBAL EDERl: 150 TL. îsteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU. r. İSTANBUL Ermeni terörüne bir sehit daha! Lizbon'daki saldırıda Idari Âtese Erkut Âkbay öldü, esi ağır yaralasidı Haber Merkezi Türk dip, lomatlarına yönelik Ermeni sal dınlarına bir yenisi daha eklendi ve Turktvp'nın İA7bon Büyükelçiliği İrtari memu ru Erkut Akbay (39) dünLizbon un banliyölerınden bınnde oto mobiliyle öğle yemeği için evine gittiği sırada bir Ermeni terörist tarafmdan açılan ateş sonucu $ehit edildi. Lizbon, polıs yetkilileri Erkut Akbay'ın başmdan ve göğsünden vurularak öldüğünü bıldırdıler. Suıkast sırasmda Akhay'm Elçılık Mahallı Sekreterl olarak çahşan eşi Nadide Akbay da agır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Na dide Akbay'm ameliyata alındığı ve durumunun cıddı oldu6u bildirüdi Saldınyı Ermeni Sovkınmı Adalet KonipMolan adlı örgüt üstlendi. Olaydan sonra Beyrut'takı Fransız Haber Ajansına telefon eden bir kişi cinayetin sorumluluğunu «Erment Sovkinmi Art^Jpt Komandolan» adh örgütün üstlendığını bıldırdı Aynı kışı, Lizbon'da iki Türk diplomatını öl dürdük» dedi. OLAY NAS1L OLDU Suikast dün yerel saatle 13.30'da dıplomatımız Erkut Akbay'm beraberinde eşi Nadide Akbay olduğu halde öğle yemeği için otomobil'.yle evine gittiği sırada gerçekleştirildi. Akbaylar Linda A'Velha'daki evleri önüne geldıgri sırada kaoı önünde bekleyen bir kişi tara>fmdan uzerıerme ate^ edıldı Saldında başından ve goğsün den hayati yaralar alan Erkut Akbay derhal olay yerinde öı dü, eşi Nadide Akbay ise ağır yaralandı. Olaydan hemen son ra Lizbon'un Sao Jose Hastanesine göttirülen Nadide Akbay'm ameliyata almdığı, ve durumunun ciddi oldugu bildirildl. tlglliler. Nadide Akbay'ın komadan çıkaınadıgını bıldır diler. AP'ye göre tsmının açıklan masuıı istemeyen bir görgü tamgı saldırganm yüzüne çorap tan bir maske geçirdiğinı ve olaydan sonra hızla kaçtığını söyledi. Reuter Ajansı ise Nadı de Akbay'ın silah sesleri üzerı ne otomnbüc'en ındiŞi sıradfı vurulduğunu öne sürdü. Bir di ğer tanık da olay sırasında kar şıdakl evde bulundugunu bildırdı. «Üç el sllab sest duy. dura» dedi. ALARMA GEÇtRİLOf Lizbon Emniyet vetkihlerı, olaydan sonra bulunan tabancanın dokuz milimetre çapmda ve 14'lük olduğunu belirtiler. Yetkililer, Polisin alarma geçirildiğini, hava alanlan ile sımrçıkış kapılarınm kontrol a) tıra niiprlıŞım söyledtİPT 20 yaşlarındaki saldırganm o(Arkası ). Sayfada) EVI^K GIDİYOKDU Lizbon da trmeni bir terorist tarafından şehit edilen Erkut Akbay ve durumunun ağır olduğu bildirilen eşl Elçilik Mahalli Sekreteri Nadide Akbay.. (F«to: A.A.) Filistinliler Sayda'da, Suriye Bekaa'da direniyor Israil, Suriye sınırında Dış Haberler Servisl Lubnan içlerinde ilerleyen Israil askerleri Suriye sının na dayanırken, îsrail Lübnan'ın Sur ve Nebatıye kent ierinin ele geçirildiğini öne surdü. tsrail askeri sözcülü ğu, ele geçirilen kentlerde Filistinli avının başladığını duyurdu. tsrail Genel Kurmayınca Tel Aviv'de yapılan açıklamada, SAYDA kentindeki çatışmalann sürdüğü, Israil askerlerinin Beyrut'un 30 km kadar yakınma geldikle ri bildirildi. FKÖ yaptığj açıklamada, işgalden bu yana 400 îsraıl askerinin öldügü ya da yaralandığı. 50 tank ve (Arkası Sa. 11, Stt. gde) mmmmmfiitan OVMEN Aîmanyada d ü ü Danısnıa * Meclisi'nde Bankalar tasarısı reddedildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 7129 sayılı Bankalar Yasasının değiştirilmeslnl öngören yasa tasansı Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda reddedildi. Tasarının tümü üzerlndeki görüşmelerln tamamlanmasından sonra tasannın maddelerine geçilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama so nucunda tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilme yerek tasarının tümü reddedildi. Yasa tasarısı bankaların mevduat kabulüne lllşkln yenl hükümler getiriyor. Bu arada yasadakl yükümlülük ve zorunlulukları yerine (Arkası Sa 11, Sü. 5'de) TELEVIZYON KINADI, BASIH KÎNADI CİDDİ POLITİ9CÂCILAR KINADI AMA... BEYRUT Israil, aylardır beklenen Lübnan'ı isUla harekatvnı nıhayet önceki gün yürürlüğe koydu. Istila haıeketinın çapı ve biçimı, cuma günü başkent Beyrut'a, cumartesi günü de tüm güney Lübnan'a karşı ginşiten îsrail hava saldmlarının ardındakı mantığı belli, etti. Cuma günü İsrail savaş uçaklan özellikle Beyrut ta Filistin kuvvetleri için erzak ve ikmal deposu olarak kullanılan 50 bin kişilik stadyumu hedef almıştı. Cumartesi günü ise Beyrut'tan kıyı boyunca güney Lübnan'a uzanan ana karayolu bombalandı. Tatil günü olması nedenıyle yolda çok araç bulunmasından ötürü cumarte si günkü can kaybı çok yuksek oldu. Fakat îsrailliler önceki gün girişecekieri büyük saldırının hesabıyla bombarcümanın sivillere vereceği can kaybını tazla düşünmedıler. Amaç, Filıstinlılenn ikmal kay nağına ağır bir darbe indirdikten sonra ikmal yojunu tahrip etmekti. Bu amaçlar belli ölçülerde gerçekleştırildikten son ra kara, hava ve deniz saldınANLASMAZUK sıyla ıstila hareketi başladı. tsraıl lstilasınm hedetı Begin'NOKTALARI in Eeagan'a gönderdığı mektup • ta açıkça ifad« edilıyor: Filis1) Silahsızlanma tin kuvvetlerinın LübnanIsrail sınınnın 40 kilometre kusorunu zeyine kadar itilmesi ve bir da hu güney Lübnan'a dönmeye2) AET'nin ceklerine dair garanti elde edll * sanayileşmesi mesi. tsrail hükümetı, böylece, kuzey bölgelerindekı yerYalçın DOĞAN bildiriyor. 3) Ortadoğu'ya leşim merkezlerinı Filistin ro yaklaşım ket ve topçu menzilmden çıBOMV ~ Bir yanda ABD Ue Avrupa arasında, 6te yanda da karmayı, dolayısıyla Filistin Avrupa alkelennın kencu aralarındakı «görüş ayrılıklarını gider mukavemetinin asken anlamı4) Türk Yunan mek» dnıucıyla NATO'ya üye ülkelenn Uderlerı Pederai Almannı yoketmesi ve dolayısıyla celiskisi ya'nm Daşkentı Bonn'da bir araya geliyor. Bonn'daki «NATO Oosivasi açıdan Ortadogu soruruşu» yarın akşam venlecek yemekle başJayacak. Parşembe günü nundaki önemini ortadan kalise, resmı toplantıvla sürecek ve aynı gün sona ereceK. NATO'dırmayı hedefliyor. da gelenekse) bir söz var: fArkası 9. Sayfada) •Kcndi derdinizi başkalannın rterdı vapabilirsenfz, başanliHinıZB Sizin silaha mı ıhtivacınız vnr NATO Uvesı olarak NATO'va oasvıırun ve «bpnım îTiverıHiHm. sentn cüdempktfr» dıve söae , beikı sonunda bırkaç uçak bırkaç düzme tank ve enger sılahlara kavusabilırsiniK. Ancak, şurasi da bir serçek kı. «NATO'da her aSlavan çocnğa meme vermivorlar». Bunu da unut.mamak gerek. S1LDIKI HA1LAK1 lsraıl'in 20 bin asker ve yüzlerce tuııkla sürtfürUıiğü l.übnaıı'ı ışgal haıeUaiına nnceki gece hava ve lenı/ birlikleri de katıldı. Onceki gece Israil birÜklen Sıı kentine hem havadan indirme vaptı hem de dfnızden tıkartma. (iiinev Mibnan'a çirdikten sonra tfc* ana koı biçıminde 1/übnan'ın içlerine doğru yavılmaya başlüvan tnn'tj ve tank blrliklerînin birinci kolunun Sayda bentl yakıtılannda büyiik bir Filistin direnişiyle karşılaştıcı bildirildi. Israil birliklerlnin iklnci kolıı İse Bekaa vadlsindeki Suriye kuvvetlerlne üç küometre kadar yaklaştı. Filıstınliler, ölü kalım savası veriyor Cengiz ÇANDAR Beyrut'tan yazıyor Hamburg Seciminde SPD yenildi ama en ağır darbeyi yabancı düsmanları yecfi Türklere dönük aşağdayıcı fıkralar yaygınlaşıyor Ulya ÜÇER bildiriyor Dıs Haberler Servisi Federal Almanya'mn Hamburg kentinde önceki gun yapılan eyalet seçimlerinde yabancı düşmanlan ağır bir darbe yedi. l milyon 200 bin kişinin oy kullandıgı se çimlerde «Yabancılann Sı nırlanması için Kiel Listesi» adlı (HLA) aday grup oyların ancak % 0.7'sini (6170 oy) alabildi. Neo Naziler, Nasyonal De mokratlar diye de adlandı(Arkası Sa. 11, Sü. 3'del • Bonn'da hedef, görüş farklarını törpülemek.. Halkta düsmanca eğilimler arttı.. Ç i ALMAN ZDF TELEVİZYONUNUN YAYINLADIĞI KURGU FİLMİ: VARSAYALIM Kİ, YABANCILARIN HEPSİ BİRDEN BİR GÜN İÇİNDE ÜLKEDEN AYRILIVERDİ, ALMANLAR ÖLÜLERİNİ BİLE GÖMEBİLECEKLER Mİ? Istanbul'da ekmeğin gramajı tşte, NATO icmde «klmj s8lamıs, meme vermenıisler, Wmt kPntli iprrtini başkasının (Arkası y. Sayfada) FAIZ OLAYI HABERI 12. SAYADA Ankara: Israil askeri harekâtı durcîurmalı 2ürkJerin üç bayram günü varmış: Biri Ramazan, 6teki «büyflk çöp günfl», dlğerl «ucuz satış haftası»ymış.. Blr mürekkep balığıyla blr Türk'ü yapıştıran «sekiz kolln bir çöpçü» T olurmuş.. Türklerin yeni doğmuş çocukları bile başkasmın donunu tetnizlermiş.. Yani «bedavacı». «ucuzcu». «çöpçü», «temizleyicto.. Türk'ün nttelikleri bunlar.. Bu, herblrl birbtrinden parlak (Arkası Sa. 11. Sü. lde) tstatsbul Haber Servisi tstanbul'da ekmeğin gramajı düşürüldu, fıyatı aym bırakıldı. Belediye'nin açıklamasma gore, daha önce 80 randımanlı undan yapılan ve 435 gram ola rak hazırlanan 1. tip ekmek 25 gram azaltılarak 410 grama ındirildi. 60 randıman undan yapılan 375 gramlık ekmek ise 370 grama düşürüldü. Belediye yetkilileri, zamtnuı buğday fiyatlarına yapılan zam dan kaynaklandığını ve bugünden geçerli olacağını söyledıler. Evren, Türkls yöneticîlerini kabul etti Saldırı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dışişlen Bakanlı gı Sözcüsü Büyukelçı Naz mi Akıman Israil'in Lübnan Eskiden yeryüzünde*; lle ğinde uyanan toplumlar. ar a karşı başlattığı askeri ha tişım ağı bugünkü voğun tık neyin ne olduğunu ön rekatın durdurulması geluhta değildi. Kitle iletişim ceden görebiliyorlar. Bu rekügini söyledi. araçlannın ahü durdurucu nun için Israil'in Lübnan'a Dışişleri Bakanlığı Sözcübtr düzeye tınnanmasının Vönelik saldmlarının işgal sunün konuya iJişkin yaptıyanmra çeşıtli ülkelerde eytsmıne dönüşmesi kimse ğı açıklama özetle şöyle: halkın siyasal biHncı de (je W şaşırtmadı. Avlarüan t>e«İsrail'in Lübnan'a karşı lişti. Yalnız iç oolifikalara ri bu volda vonımlar yapıson olarak havadan. karadeğil, dış politika ihşhileri lıyor, Sina'nın Mısır'a gen ne de bir bütunlük açısın verilmeainden lonra tsraiV dan ve denizden yaptağı yo ğun saldırıları üzüntü ile dan bakabilen uznıanlann *•* karşılıyoruz. Bu saldırılarm ve aydınlann vol Qö.i*eric1li(Arkası Sa. 11. SO. l'del bu defa bir İşgal raahiyeti (Arkası Sa. 11. Sü. S'da) GÖZLEH KardiyoIojL UĞUR MUMCU Ankara Tıp Fakültesl KardlyoloJİ Kürsüsü'nde geçen yıl bir ihbar sonucu başlayan sorusturma o günlerde basına kadar yansımış: ibbar üaerine gerekli incelemeler ve sorusturmalar yapıl(Arkası 9. Sayfada) "Sendika faaliyefleri yine normale dönecek,, ANKARA (ANKA) Devlet Başkanı Orgeneraı Kenan Ev ren, dün saat 10.30'da yeni seçilen Türk Iş yöneticilerinı Genelkurmay Başkanı ıgı karar gâhında kabul etti. Görüşmeye Türk • tş GeneJ Başkanı Sevket Yılmaz, GeneJ Sekreter ve Sosyal Güvenhk Bakanı Sadık Şıde, Teşkllatlan dırma Genel Sekreteri Kaya özdemir ve Mall Sekreter ö . Türk • îş yöneticilerini fcutlayan Devlet Başkanı Kenan Evren şöyle konustu: «Yakın geçmişte genel kurulunu yapan Türk • İş'in Genel Bar;kanlığına seçilmiş olmanızdan dolayı sld ve değerli mesai arkadaşlannızi bu yeni gorevlerinde )>sşaıı dileyerek kutluyorum. Hepinlzin büdiğt gibi, Türk •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog