Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

7 HAZÎRAN 1982 Cumhuriyet 7 D M B a s k a n l l k DİvaiU D q m ? m q Meclisi'nde geçen hafta yasa tasarısı» Genel Kurul'da b'azı uyelerin karşı çıkmaları, ancak tazla sayıda uyenın hukümet tasa rısının yanında yer alması sonucu kapsamı daha da genişletıleıek kabul edıldl Tasarı ile hukümet. 18 ay ıçınde çıkaracagı yasa gücünde kararnamelerle idari yapıyı yeniden dü?enleyecek. Kamu kurumu nıteliğındekı meslekı kuruluşlar la tarım satış kooperatiflerı ve blrliklsri de kararna melerle du?pnlenme kapsa mına alındı Devlet Bakanı îlhan öztrak, tasarının görüşülmesis sırasında yaptığı konuşmada, tasarıyla, bır defaya mahsus olmak üzere kadro larda düzenleme yapılacağını, bir daha idari tasarrufla kadro düzenlemesi ol mayacağını söylerken, Dev let Bakanı Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, «Düzenlemenin kolay bir İş olmadığını hiikümetin takdir ettiğini, bunun hükümete bir puan da getirmeyeceğini, bazı kimselerln memnun olmayacagını» belirterek. «Bir düzenletneye srerek vardır. Hukuınet de buna taliptir» dedi özal, tasarının Genel Kurul'da kabul edılmesınden sonra da uveleıe teşekkür ederek uvelerin tavsıye ve temenmleıinden Eeıçekçı pratık ve çahşır bır du^enlpme yapmaya ellerınden geldieı kadar gayret edeeeklerlni soyledi Yetki tasarısı Millı Güvenlik Konseyi'nde görüşüldükten sonra kesınleşecek. MADENLER Danışma Meclisi Geçici Komisyonunda uzunca blr süreden beri gorüşülmekte bulunan madenler yasa ta sarısında ozel kesim yararına degişiklikler yapıldı. Tasarının «Amaç» başlığını taşıyan «Bor, fosfat, asfaltit, taş kömUrii maden leri ve nükleer enerji ham maddeleri olan radyum, uranyum ve toryum maden lerinin tamamiyle kömür ve demir nıadenlerinin bir kısmının devlet kuruluşlarınca işletilmesi» şeklindeki birincl maddesi anılan madenlerin devlet kuruluşlarının yanında, devletözel karma kuruluşu ile «özel kuruluslarca da İşletilmesi» olarak değiştirildi. Komisyonda kurulan dört kişilik ait komisyonda dev letın işlettiği linyit sahalarının kapsamının daraltılması yolunda çalışmalar yapıhyor. Ait Komisyonun hazırlayacağı rapor 8 haziran salı günü Geçici Komis yonda ele alınacak. Danışma Meclisi'nde haf tanın son günlerinde Anayasa Komisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı'nın bazı uyelerin katılıımyla yaptığı ozel toplantılar Danışma Meclısı'nin diğer üyeleri arasında tepkıyle karşılanır ken, Anayasa Komisyonunun bazı üyeleri de konunun kamuoyuna yanlış aksettirildiğinı öne sürdüler. Ancak prhan Aldıkaçtı. A nayasa konusunda bir grup oluşturmaya çalıştığını Cum huriyet'e açıkladı. TATİL Bu arada Danışma Meclisı'nin tatile glrip girmemesi konusu da ön plana çıktı. Bu konuda Başbakan lık Divamnda yapılan top lantıda divanın bazı üyele ri 20 haziran 10 temmuz tarıhleri arasında tatile gi rilmeslni onerirken, komıs yan başkanlanyla yapılan toplantıda genel eğılım bu konuda içtüzüğün uygulan ması oldu. İçtüzüğün ilgili maddesi «Danışma Meclisi' nin 45 günden fazla tatll yapamayacagı» hükmünü iceriyor. Bu konuda Kurucu Meclis'ın dıger kanadına da danışılacağı yetkıhlerce belirtiliyor. Anayasa Komisyonu Baş kanı Orhan Aldıkaçtı'nın toplantıda Anayasa taslagı nın en geç 10 temmuzda Genel Kurul'a getirılecegi şekhndekı sozlerı karşısında toplantıda bulunan bır komisyon başkanı şunları soyledi: «Tatil konusunda genel temayül, süresi içinde yapılması. Ancak referandumun kasımda yapılmasının düşunülmesi karşısında bu maddeten imkansız hale geliyor. Anayasa haten hazır değil. 10 temmuzda ge lecek olsa bile bunu üyeler inceleyecekler. Bu öyle 35 gün içinde incelenecek bir tasarı değil. Ciddi şekil de incelenmesi lazım. Sonra, 1961 Anayasası için 42 gün propaganda ya pıldı. O zaman partiler yap mıştı bunu. Şimdi üyeler yapacaklar.» "Gruplaşma,, iddialarını inceliyor ANKARA (ANKA) Danışma Meclisl Başkanlık Dlvanı, Danışma Meclisı'nde oluştuğu öne sürülen «Gruplaşma» iddıa larını inceleyecek. ANKA munabmne, konuyla ilgilı olarak bılgı veren Başkarüık Dıvanı'nın bır yetkılısl, «Atatürkçü Liberaller» olarak adlandınlan ve çoğunluğu Anayasa Komisyonu üyelennın oluşturduğu, üyelerın Başkanlık Divanı'na çağnlarak kendılerınden konuyla ilgilı «Bilgi isteneceğini» bıldırdi. Yetkıli, «Yapılan incelemeler sonunda», gruplaşmamn doğruluğu tespit etlilirse, gerekli önlemleri alacağız» dedi. Danışma Meclısı Başkanlık Divanı yetkihsı, her uyenın değişık duştincede olmasını «Doğal» karşıladıklarını kayde derek, şöyle konuştu: «Her üyenin kendislne mahsus blr düşüncesinln olması do ğaldır. Ancak, bu düşüncelerln guruplaşma şeklinde ortaya çık ması ne hoş karşılanacak, nc de müsamaha gösterileeek bir durumdur. Konuyu inceliyoruz. Adı guruplaşmaya kanşan ve çoğunluğunu Anayasa Komisyonu üyelerinin olusturdu ğu arkadaşları, Baskanllk Dlva nı olarak çağıracagu, konuyla ilgill kendilerlnden bUgi isteyeceğiz. Gerçekten guruplaşnıa va giden blr durumu tespit edersek, gerekli önlemleri alacağız.» Başkanlık Divanı yetkılisl, Da nışma Meolisi üyelerinin, bir parti ya da gurup Uyesi gibl ha reket etınelerinın doğru olmayacağını belirterek, «Blrliğlmi zin zedelenmemesi gerekir» de di. Y«tkili yapılan «înceleme» so nunda ortaya çıkan durum ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yapılacağını sözlerine ekledı. Bu arada, bazı üyelerın de du rumun aydınlanması içın «özel bir gündem» yapılmasını ıstedı ğı öğrenıldi. Ancak bu konuda Başkanlık Divanı'nca henüz bir karar alınmadığı bıldiriliyor. öte yandan guruplaşmalara adı kanşan bazı uyelerin de Baskanllk Divanı'na başvurarak, konuya açıklık kazandırmak amacıyla gündem dışı soz ıstedıklerı bildirildi. Anayasa i Betül UNCULAR ANKARA Danışma Mec lisi'nde geçtiğlmiz hafta hareketli günlere tanık olundu. Yetki yasa tasarısı ilginçliğini korurken. haftanın son günlerinde Anayasa Komisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı'nın bazı üyelerle yaptığı özel toplantılar gündemin Ust sıra larında yer aldı. Bu arada madenlerle ilgili yasa tasa rısında özel keslm yararına yapılan değlşikliklerden bazı uyelerin rahatsız olduklan da gözleniyor. Danışma Meclısı'nin tatl le girip girmemesl konusu perşembe günü yapılan Başkanlık Divanı toplantısında ele alındı, komisyon başkanlarının da katıldığı toplantıda ortaya atılan 6neriler sonunda bir karara varılamadı. «Kamu kuruın ve kuruluşlarının kuruluş, görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili yetki "A.Ü.S.B.F.B.Y.Y.C'dan Görünüm^ iyasal Bilgiler Fa kültesi Basın Yayın Yüksek Okulu oğrencllerı bir sü redir «Görünüm» adında bır «mini gazete» çıkanyorlar. Önceleri «B.Y.Y.O. (Basın Yayın Yüksek Okulu)"ndan Görünüm» admı taşıyan gazete Siyasal Bilgiler Fakültesl Dekanı Prof. Cevat Geray'ın isteğl üzerlne. «A.Ü.S.B.F.B.Y.Y.O.'ndan Görünüm» olarak değiştirildi Baş tarafa eklenen beş harf, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini simgellyordu S İ L A N UCUZ VE GÜZEL DİNLENME OLANAĞ1 ZİRAATCILAR MARMARİS DİNLENME TESİSLERİ ÜÇ ÖĞÜN YEMEK*YATAK(TAM WNSİVON)SADECE 9 0 0 T l 1. donem 12 hazıran 27 hazlran 1982 2. dönem 30 hazlran 14 temmuz 1982 3. dönem 17 temmuz31 temmuz 1982 4. dönem 3 ağustos17 ağustos 1982 1982 5. dönem 19 aaustos2 evlül | NOT:»)1.DÖNEM % 2 0 İNDİRİMLİDİR b)TDRİZM BANKASITATİLÇEKLERİGEÇERÜDİR | BAJVURU AKAY CAD NO 7 BAKANUKLM/AHK TEL 179440 177174 BAĞKUR Genel Müdürlüğünden 1 Mulkiyeti Kurumumuza ait Ankara Kavaklıdere Bulten Sokakta, ımarın 2542 ada. 1 parselinde bulunan ve eski adı «Çankaya Hastanesi» olan bina halihazır durumu ve içindeki malzeme, mefruşat, demirbaş ve tıbbl cihazlan ile birlikte «Kira sözleşmesi hususi şartları» îdarl Sartname ve elektrik ıeneratör. asansör. kalorifer buhar ve sıhhi tesisat ile ilgili «Teknik Şartname» esaslarına göre BAĞ KUR thale Yönetmeliğinin 25 maddesi geregince «Kapalı Zarf usulü» ile kiraya verUecektir. 2 Muhammen yıllık kira bedeli 11 496 539 35 Tl'dir. 3 Geçici teminat miktarı 362.500, TL'dir. 4 Bu işe ait Kira sözleşmesi hususi şartları «tdarî Şartname» ve Teknik Şartname îhale Komisyonu Başkanhgından 5 000, TL karşınğmda temln edilebillr. 5 îhale. Ankara Atatürk Bulvan Devres Han No: 74'deki BAĞKUR Genel Müdürlügü thale Komisyonu Başkanlığında 18.6.1982 cuma gunü saat 14.30'da yapılacaktır. 6 îhaleye girecek olanlar; a) Yukanda miktan belirtilen geçici teminatlarını (Kurum Veznesine) yatıracaklar ve makbuzlannı. b) îlanm 4. maddesinde belirtilen şartnamelerin temini için 5.000. TL'nin ödend'ğini gösteren makbuzlannı. Kapalı zarfa koyacaklardır. 7 îsteklilerin îhale Yönetmeliğinin 25. maddesine göre hazırlayacaklan mektuplannı en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde îhale Komisyonu Başkan'ıgına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhutlü olarak postalamalan gerekir. Postadakı gecikmeler ve telgrafla yapılan muracaatlar kabul edilmez. 8 Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp vapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. llân olunur. (Basın 16613) 4077 Haf tanın Sözleri «Duydux Gorduk>c(e «yerli» ünlülerimızin sozleri «Haftamn incilerl» adı altmda yayınlanıyor. Bu yontem dunyanın bır çok yayın organında uzun zamandan berı uygulanıyor. Alman dergisi «Stern» de aynı uygulamayı uluslararası unlülerin sözlerinı yayınlayarak yurutüyor. Dergınin son sayısında Türh okuyacularm da V 'idığı ünlüler vardı. İşte Stern'in son sayısmaa ver alan unlüler ve soyledihleri: «Dünyayı ve insanları yeterince seven, insanları kendilerinden kurtarmaya çalısmalıdır.» Amerikan Orkestra Şefi LEONARD BERNSTEİN Pakültenin kurul karanyla gazetenin adının bu kadar uzunlaştınlması ve bir bilmeceye dönüştürülmesl üzerine Gö rünümcü'ler önce biraz sinirlendiler, daha sonra da lşi şakaya vurdular. Gazetenin Basın Yayındaki küçücük Yazı Işleri Müdürlüğü odasında bazı yöneticiler «bari gazetenin adını 'T.C.A. U.S.B.F.B.Y.Y.O.» olarak degiştirelim» dıye takıldılar. Başka blri ise daha İyi bir bneri ortaya attı: «En iyisi gazetenin başına alfabenin 29 harfini birden koyalım, hiç olmazsa bundan sonra eklenecek harf bulunamaz ve gazetenin adı da değiştirilemez.» 4 'Vatan sağolsun, T.C. SAĞL1K veSOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TAKSİM HASTANESİ DÖNER SERMAYE SORUMLU SAYMANLIĞ1 1 Taksim Hastanesi Insan Asansörü işi 7.71982 çarşamba günü saat 14OO'de Taksim Hastanesi Baştabıblik odasında muteşekkıl komısyonca kapalı zarf usuluvle eksiltmesı yapılacaktır. 2 Işin keşif bedeli: 3.523 460 % TL. liradır. 3 Bu tşe ait eksiltme şartnamesi ve Bakanlar Kurulu Karanyla Bayındırlık Işleri Genel Şartnamesine eklenen Ek maddesındeki çalışma şartları ile diğer evraklar her iş günü saat 9 00 ile 18 00 arası Taksim Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında gorulebilir 4 Eksiltmeye girebilecek isteklilerina 105 704 %TL. liralık geçlci teminatmı, b 1982 yılına ait Ticaret Odası veya Sanayi Odası belgesini. c Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekieri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan). Teknik personel bildirisl, Yapt araçlan bildirisi, Taahhüt bildirisi, Sermave ve kredi Imkânlanni bildiren mail durum bildirisi. Bayındırhk Bakanlıgından almış olduklan (Aynı çap ve karakterde iş bitirtne belgesi) Kesif bedeli kadar i$in eksiltmeye girebileceklerini gosterir roüteahhitlik karnesinln aslı ibraz suretivle Yapı Tşleri 1. Bölge Müdürlüğünden alacaklan Yeterlilik belgesini teklif mektuplanyla birlikte zarfa koymalan gerekir 5 Tstekliierin teklif mektuplannı 7.71982 çarşamba günü saat 12 00've kadar Taksim Hastanesi Döner Sermave SaymanliRina vereceklerdir 6 Saymanlığımi? 2400 Sayılı Kanuna tabl olmadığındnn ihalevi yapıp vapmamakta serbesttir 7 Bu işe ait tpllalive, resmi vergi ve harçlar ile ilan giderlerinin âc Müteahhite ait oldugu gozönünde bulundurulacaktır. Teigrafla müracaat ve postada gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur. (Basm: 16353) «Amerika'da başkanlık yapmaktan daha önemli şeylerle uğraşan insanlar da var.» tngiliz film oyuncusu Peter USTtNOV urklş Geneı Başkanlı ğı'na yenı seçılen Şev ket îılmaz gazetecıler le soyleşıyordu. Bır gazetecı, çeşıtli genel kurullarda konuşan Devlet Bakanı Turgut özal'm Türkîş Genel Kurulunca gelmemesinin nasıl yorumlandığını sordu. Î Gerçekten işçiler ile ilgili ekonomık kararlarda etkin bir yere sahip olan özal*m Türkîş Genel Kurulu'na gel memesi ilgınçti. Gerçi Özaı m özeı durumu kongrede Halil Tunç tarafından vur gulanmıştı. Tunç, özal'ın bır ışveren örgütünün başka nı olduğunu ammsatarak, «onun aidığı kararlar karşısında şaşırmamak gerektiğini» anlatmıştı. Soru Uzerine Şevket Yılmaz, biraz durdu. Sonra ha fıf bır gulümseme ile konus masına devam ettı: Vallahi, kongrenln çiçeklerı hen\iz solmadı. On lar solmadan Sayın Özal' ın bizi ziyaret edeceği Unu dimi muhafaza ediyorum. Yılmaz, biraz soluklandık tan sonra ekledl: Gelse de vatan sagol sun, gelmese de vatan sağ olsun. Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler Aşağıda 1981 yılı gaynsafî gelırleri ve isımleri yazılı bulunan Üçüncu Sınıf Noterlikler munhaldir. 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22'nci ve müteakip maddeleri gereğince Üçuncu Sınıf Noterlerden ve Noterlik Belgesi sahıplerınden. bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarıhınden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Savcıhklanna başvurmaları lazımdır. Posta ile doğrudan doğruya Bakanhga gönderilmiş olan dilekçeler başvurma suresi içmde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işlemmde nazara alınmaz İlân olunur. « Sıra No: Munhal Noterlığin Adi: 1981 yılı gayrisafi geliri 1 795 046 00 lira Ayancık Noterligi 1. Ardanuç Noterligi 686.392.00 lira 2 Avanos Noterligi • 1 689 698 00 lira 3. Karataş Noterligi 1 254 474 00 iira 4. Kelkit Noterligi 1.159.713.60 lira 5 Kumluca Noterligi 2194.140,00 lira 6 Osmancık Noterligi 7 2 573.157,00 lira Yıldızeli Noterligi 8 827 352.00 lira Yusufeli Noterligi 9. 739 838 00 lira (Basm: 16602) 4088 Anna Kashfl, Marlon Brando'dan olan oğlu Christian Levi ile... • Otobüste sabah sporu ilivrl'den boş kalkan otobüs, yolda «ördek» toplaya toplaya îstanbul'a gidiyordu.. Çekmece'ye yaklaşılırken karşı yönden gelen bazı otobüslerin farlarını yakıp söndürmeleri dikkat çekmeye başladı. öyle ya, saat sabahın 9'u ve pırü pırıl bir yaz sabahı idi. Karşıdan gelen bir şoförün yalnız farla değll, elleriy le de «tiyö» vermesiyle iş anlaşıldı. Şofor, muavınine dönüp, «Çevirme varmış» dedi ve arkaya dönüp şöyle bir baktı. 10 15 kadar «ördek» birik raişti ayakta. «Marlon Brando'nun seks hayatındaki yaratıcıhğı bir giyotininki kadardı.» Marlon Brando'nun eski harısı ANNA KASHFİ S KOCAELI 2. SULH HUKUK HAKIMLÎGINDEN İLAN 981/505 Mahkememlzde davacı Fevzi Eriz Vekili Av. Ümit Yastıoğlu tarafmdan davalılar Yusuf Karakaş, Emine Demir, Mustafa Demir, Sıiadet Kardeş. Hatice Temel, Fikret Sagtaş, Beysefa Aslan. Yahya Ekici, Mustafa Öge. Yusuf Yılmaz, Yalçın Bay (Yusuf Yılmaz ve Yalçın Bay vekili Av. Halil Demiral) ve maliye hazınesi aleyhine açılan t. şuyu davasının yapılan son duruşmasında dava konusu Izmit, Çenedağ Mah. 93 pafta, 931 ada 46 parsel sayılı gayrimenkulün açık arttırma İle satışına satış bedelinın hissedarlara hisseleri nispetinde dağıtılmasına sa tışın Kocaeli Icra Memurluğunca yapılmasına satış bedelinden binde 5 harç ahnmasına peşin alınan haroın mahsubuna davacı vekili ile bir kısım davalı lar vekili Av. Halil Demiral vehazine vekili için tak diren 500'er lira maktu ücreti vekâletin ve davacı ta rafın yaptığı 12 310 lira mahkeme masrafmın hissedarlardan hisseleri ile orantılı olarak satış bbdelinden tahsiline davacıya isabet eden kısmin üaetinde bırakılmasma karar verilmiş r.'dugundan ilan tarlhinden itibaren 8 gun içersinde temyiz edilmediği takdirde verilen kararın kesinleşeceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere usulen ilan olunur (Basm: 16715) « 4CJ2 Hasan Fehmi Mavi hırsızlık iddiası ile Almanya'da tutuklandı ANKARA (THA) Kısa adı TUSDER olan Tum Sağlık çılar Derneği Genel Başkanı Hasan Fehmi Mavi'nin Alman ya'da hırsızlık suçundan tutuk landığı Interpol aracılığıyla Türkıye'ye bildirildi. Hasan Fehmi Ma\ı'nın Münıh te bır süp*rmarketten 20 mark değerinde bir bel kayışı çalarak uzaklaşmak isterken marketin polisi tarafından vakalan dığı, çıkarıldığı mahkemede yargıç tarafmdan tutuklandığı Interpol'den Türkiye'ye öuvuruldu. Edinilen bilgilere göre Hasan Fehmi Mavi, Türkiye Ko münist Partisi, Barij Dernegl ve TÜS^DER hakkmtîa surdürülen koğuşturmalar nedenıyle aranıycdu. Hasan Fehmi Mavi, 12 Eylü) harekatından sonıa, Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafın dan hakkında yurda dön çagnsı çıkartılanlar arasında bı> lunuyordu. PRES GOVDESİ YAPTIRILACAKTIR 1 Müessesemizde bulunan HPP preslennde kullanılmak uzere 2 ad 6xl0o^2uo mm.'lik ssrumık kalıbı govdesı kapalı zarfla teklif almak suretıyle ıhale edilecektir 2 İhale 22 6.1982 saat 15 00'de yapılacağır>dan kapalı teklif mektuplarının 100.000. TL.'hk teminatla birlikte ihale gün ve saatine kadar Müsssesemiz Muhaberat Servisine verilmesi gerekmekredir. 3 Sozkonusu işle ilgili her türlü bilgi v« reslmler Müessesem^z Makina Enerii Müdürlüğünden temin edılebilir. 4 Muessesemiz 2490 sayılı yasaya tabi değildir. SÜMERBANK BOZÜYUK SERAMÎK SANAYIt MÜESSESESİ (Basın: 16019) 4079 «Hayatına tek bir kadın giren bir erkek de büyük bir âşık olabilir. Bu türden aşkı tanrının insandaki son kahntısı olarak adlandırıyorum «Disney eğlence parkını görme.yen, dünyayı görmii* sayılmaz. Ben bunu iyi bilirim çünkü ne de olsa 80 ülkcyi ?•dolaştım » Eski ABD Ba?kanı £ RİCHARD NİXON Amerikan yazarı İSAAC S1NGER «Anacım be» dedi. «Btrazdan çevirme varmış. tkibin kaat toslamıyabm sabah sabah. Şööle bi zahmet çöküverseniz..» Bu konuda önceden «egitimli» olduklan anlaşılan yolcular hiç itiraz etmeden «çök» komutuyla blr anda arazl olmuşlardı bile... Az sonra trafik arabası göründü. Ama «çevirme» gerçekleşmemişti. Şoför, tehlike geçince yine arkaya dönüp bu kez şoyle seslendi. Teşekkttr ederim, kalkın abiler...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog