Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ EKONOMtÇE GÜNÜNAfNASI Cumhuriyet altını 11.400 liraya düştü İhracat sampiyonları 1982 icin nasıl bir sonuc bekliyorlar? Meral TAMER aşkan Yardımcısı Turgut özal, 1982 yılı dışsatımının 6 milyar doları bulacağmı söylüyor ama, istanbul Sanayi Odası'nın ihracat şampiyonlarınin bir bölümünün bu yıl için fazla ıyimser olmadıklan ve sayın özal'ın bu hedeflne pek katkıda bulunamayacaklan dikkati çekıyor.. ISO'nun ihracat şampiyonlannin odüllendirildiği madal ya töreni sırasında, en başarılı ilk 10 ihracatçıdan 8 ine, 1982 için nasıl bir sonuç beklediklerini sorduk. Goruştuğümuz Ihracatçılardan 3'ü, bu yıl için umut var gorünurken, diğerleri Ortadogu'nun bu yıl daha da ıstikrarsızlaşan siyasal coğrafyası ve yerli firmalann dış piyasada birbirlerine karşı kırıcı rekabetleri nedeniyle geçen yılki ihracat rakam lannı tutturmakta bile zorlanacakları görüşünde birleştiler: B Ekonoml Servisi Altın fiyatlarındakl düşüg 8üruyor. Dünya altuı fiyatları 1979 agustosundan bu yan a en düşük düzeyine indi. önceki hafta sonu 323 dolarla kapanan bir ons altın geçen hafta sonu 318 dolardan işlem gördü. Turkiye'de de altın flyatlarının önemli bir gerileme kaydettiği gözlendi. Cumhuriyet altını 125 200 lira değer yitirerek hafta sonunda 11.375 11.400 liradan işlem gördü. Kulpsuz Reşat altınının fiyatı 300, 24 ayar altının gramı da 25 lira düştü. ute yandan, gümüş fiyatlannın altına paralel bir gerileme kaydettiği gözleniyor. Dünya borsalannda gumuş son 3,5 yılın en düşük fiyatından işlem görürken, Türkiye'de de 900 ayar gümüşün gramı son 15 günde 5 lira deger yitirdi. Uzmanlar, «değerli madenler» olarak tanımlanan altm ve gümüş fiyatlanndaki gerilemenin yüksek faiz hadlerinden kaynaklandığını belirtiyorlar. Özellikle, ABD'deki yüksek faiz oranları dolar ağırlıklı yatınmlan çekici kılıyor. Dolann son haftalarda gösterdiği hızlı yukselişe karşıt olarak altm ve gümüş fiyatlannin düşmesi bu görüşe bir ölçude de olsa haklılık kazandınyor. Cumhuriyet Reşat Kulpsuz 1 ons altm (dolar) 31 Mayıs 11.500 1 1 600 12.300 12.600 320 Ortadogu'nun bu yıl daha da istikrar BEŞİNCt OLAN LASSA sızlaşan siyasal coğrafyası ve yerli LASTİK'İN GENEL MÜDÜRÜ HASAN firmalann dışta birbirleriyle kırıcı re GÜLEŞÇİ: kabeti, bazı büyük ihracatçıları ciddi biçimde zorluyor. «Kapasitemizi iç piyasada eritemediğimize göre, yaşamak ÜÇÜNCÜ OLAN ŞtŞECAM'IN GENEL MÜDÜRÜ için ihracat TALAT ORHON: yapmaya mecburuz» «1982 ihracat değerimiz 100 milyon doları bulacak» en önce^Me bu değerlendlrmede hata olduğunu be lirtmek isterim. Biz ŞişeCam olarak 1981'de 70 mıl yon dolarlık ihracat yaptık Bu yılki hedefimız 100 milyon dolar. Ancak Sanayi Odası'nın listesinde bir topluluk içindeki gruplara ayrı ayn yer verilmiş ve dolayısıyla Paşabahçe 39 milyon dolar ihracat yapmış gosterilmiş. Ben ayrıca bizım topluluğun ıthal girdısi olma dan kendi, yaptığını kendi sstan en büyuk ihracatçı kuru luş olduğunu söyleyebilirim. Ülkemızın cam ihtiyacınm tumünü, züccaciyenin de %65'ini karşıladıktan sonra dışarva 70 milyon dolarlık dışsatım yapabilen tek kuruluşuz Yapılan ihracat değerlendirilirken, ithal girdisi nedir, katma değeri ne kadardır diye bakılmahdır.» milyon dolar olan 1681 ihracatımızı art tırmak, 19 milyon dolar dolayındaki itlıa latımıza eşdeğerde ihracata ulaşn.ak zorundayız Ancak dış piyasada yerh fır maların birbirleriyle kıncı rekabetleri, sadece fırma bazmda değıl, ulke ekonomısi uzerınde de zararlı oluyor. Bızim en bu yuk şikâyetımız bu. Ama fabrıka kapasitemizi iç piyasada erıtmemiz mumkün olmadığına göre, yaşamak için dışarda alıcı bulmanın yollarını aramak zorundayız. 1 ŞAMPtYON OLAN OTOMARSAN'IN GENEL MÜDÜRÜ GÖNENÇEL: 13 «Giderek karışan Ortadoğu, bu yıl biz? aynı rakamı tutturmakta zorlayacak» iz Ortadoğu ülkelerine şehiriçi ve şehirlerarası otobüs satıyoruz. Geçen yıl ihracatımızı dolar değeri olarak, bir önceki yıla göre %100'ün üzerinde arttırarak 61,5 milyon doları bulmuştuk. Ancak bölgedeki siyasal kanşıklıklar, bu yıl bizi, aynı rakamı tuttura bilmek için çok zorlayacak. Bizım branşımızda malı satm ca iş bitmıyor. Servis ıstasyonlarını da birlikte goturmek ge rek. Bunun için de pazardan pazara atlamak oldukça guç. Ne var ki, Ortadogu'nun bu durumu nedeniyle bu yıl yeni pazarlara yönelmek zorunda kaldık. Afrika'nin Hint Okyanusu'na bakan yanına, ülke adı vermek gerekirse Kenya, Uganda, Mozambik ve Somali'ye yöneliyoruz.» 4 Hazlran 11.375 11.400 12.000 12.300 318 B ALTINCI OLAN ARÇELİK'İN GENEL MÜDÜRÜ ÜNSAL ANtt: «Batı Almanya'ya başka marka ile mal satacağız» rtadoğu'nun bu yıl daha da istıkrarsızlaşan siyasal durumunu dikkate alarak, geçen yıl kı rakamın uzerıne çıkabılmemizi çok zoı göruyorum. Kanımca biz, istıkrarlı pazarlaı aramak zorundayız. Bu amaçla da Batı Avrupa'ya ve başta Federal Almanya'ya yöneldik. Kalite ve biçım açısından goı derdığımiz İlk numune projelerden başarılı sonuç aldık. Al manya'da mallarımızı başka marka ile piyasaya süreceğiz.ı yEDİNCİ OLAN BATILILAR GİYİM'İN ORTAKLARTNDAN , ABDURRAHMAN r Q Dolar 752,5 lira oldu Ekonoml Servisi Dolar, dlğer para birimleri karşı sında, geçen hafta da değer kazandı. Hafta ortasına kadar hızlı bir tırmanış kaydeden dolar, hafta sonunda biraz geriledi. Yine de, daha önceki haftanın kapanış değerlerinden yukanda bir düzeyde kaldı. Dolarm önem li dbviz kurlarına karşı hat ta içinde ulaştığı en yüksek • değerler şöyle: 244.65 yen, 2.38 mark, 2.03 tsviçre Frangı, 6.21 Fransız Prangı, 1.79 sterlin. TUrk Lirası'na karşı da paralel bir artış kaydeden dolar 152.50 liraya ulaştı. Mark ve Isviçre Prangı'nın ise TUrk Lirası'na kar şı deger yitirdiği gözlendi. Öte yandan, dünya döviz piyasasında geçen hafta en kö tü günleri Kanada Doları ya şadı. 80 ABD Cent'ine kadar men Kanada Doları 1931 yılmdan beri böyle düşük bir değerle karşılaşmamıştı. Fransız Frangı da haftayı şanssız kapatan paralardan biri. Mitterrand'ın «Avnıpa Para Sistemi'yle illşklmlz be lirli bir noktaya kadardır» demesi üzerine Frang'ın durumu daha da ciddileşti. Franls Türk Lirası karşısında da geriledi. B DÖRDÜNCÜ ŞARK HALILARI'NIN SAHİBİ JOSEF TÜRKER: «Garantisiz ticari borçların tasfiye biçimi, gerçek halıcıları perisan etti» eçen yıl 18.7 milyon dolarlık ihracat yaptık. Ancak bu yıl bu rakamı tutturmamız mumkün değil. Garantisiz tıcarı borçlarla ılgili son uygulamalar bizım belımizi büktü Bazı rakiplerimiz, dışarıdaki firma ların Turkiye'de garantisiz ticari alacaklanna mahsup suretiyle fiyat kırıyorlar ve çok daha ucuza halı satabilivorlar. Buna ek olarak halıcılıkla alâkası olmayanlar da, ucuz ihracat kredisi alarak dış piyasada gercek hfhcılar k^'sı sında kırıcı rekabete girmiş bulunuvorlar. Dövizle çalışan halıcıların durumu bu yıl çok kotu » İKİNCt OLAN AKSA AKRİLÎK'İN ORTAKLARINDAN ÖMER DİNÇKÖK: G ABD doları Mark Sterlin Fransız frangı Isviçre frangı Kanada dolan 31 Mayıs 151.20 64.75 270.65 24.77 75.75 121.72 5 Haziran 152 50 64.60 273.74 24.74 75.50 122.19 «Iç pazarı doyurmak sorunu olmasa ihracatımız çok daha yüksek olurdu» atı Avrupa ulkelerın e tekstil hammaddesi olan akrilik elyaf satıyoruz. Bizım pazar bulma diye bir sorunumuz yok. Iç pazan doyurmak zorunda olma sak, bu yılki 21 milyon dolarlık ihracat rakamımız çok daha yükseklere çıkabilirdi. Avrupa'daki en son teknolojiyle çalışıyoruz. Tevsii çalışmalarımız tamamlandığmda, yani 1983 yılı için 50 milyon dolarlık ihracat planladık..» B «Okumuş Holding olarak bu yılki ihracatımız 150 milyona yaklasacak» İ7LENİMLER: 1981 sınai ürün ihracında en hızlı artıs çimentoda ANKARA (THA) Türkiye'nln 1981 yılında ihraç ettiğl sanayi ürünlerl arasında, bir önceki yıla göre lhracatı en bızlı artan «anayi tirüntinün, ytizde 70 oralunda artışla çimento olduğu belirlendl. Türkiye*nin 1981 yılmda ihraç ettiği sanayi ürünlerinin bir öncşki yıla göre artış oranları ile. bu ürünlerin lhracatmdan elde edilen dövlz miktarlan şöyledir: SEKTÖRLER: 1980'e göre 1981 ihracat yüzde artış milyon dolar Çimento sanayil 507 198 Lastik plastik sanayil 352 72 Makina sanayil 198 65 Demir çelik sanayil 195 100 Cam, seramik sanayii 184 102 Madenl eşya sanayil 150 20 Taşıt araçlan sanayil 134 117 Elektrlk tech. sanayil 128 26 Tekstil sanayil 89 803 Demir dışı metaller sanayil 63 30 Kimya sanayil 23 94 BANKERLER' BANKERLER" HiSSE SENETLERİ HiSSE SENETLERİ .TAHVİLLER TAHViLLER İhracatçılar ederken, davetliler BesiktasTrabzon maçını konusuyordu istanbul Sanayi Odası'nın önceki akşam kutlanan 30. yıldönümunde, 198l'in en başanlı ihracatçısanayicileri ve yüksek duzeyde vergi ödeyenleri, ITO Başkanı Nuh Kuşçulu'nun deyimiyle «Altına Hücum» ettiler. Gerçekten de madalya verilecek kişi ve kuruluş sayısmın çokluğu (yaklaşık 400 madalya verildi) nedeniyle madalyaya hak kazananlar ad okunarak kuyruğa diziliyorlar ve madalyalan veren bakanların çevresinde ister istemez büyük bir ka labalık oluşuyordu. Hilton'un Balo Salonunun bahçesinde yapılan kutlama töreni de neredeyse «iğne atılsa yere düşmeyecek> türünden kalabalıktı. ISO yetkilileri daveti 1000 kişilik dü şundüklerini söylüyorlardı, ancak oradaki insan sayısı 1500'e yaklaşmış gorunuyordu. Davetliler arasında Sanayi ve Tek noloji Bakanı Mehmet Turgut. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahir Ilkel Turizm ve Tanıtma Bakanı Ilhan Evlıyaoğlu, Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, TUD Başkanı Ekrem Pakdemirli de vardı. Davetin 4 milyona malolduğu söyleniyordu. Günlerdır tüm Istsnbul'u, hatta belki d9 bir ölçude tum yurdu saran BeşiktaşTrabzonspor maçı çılgmlığı» Hılton'da buluşan sanayicilere de yansımış görünüyordu. Da vette karşılaşan sanayicilerin birbirlerine ilk sorduklan sorulann başında «yannki maç nasıl sona erecek?..> Karadenizlı sanayıcıler Trabzonspor dıyorlardı. Melıh Eczacıbaşı «Galatasaray diye espri yaptı. Birçok sanayici maçta buluş mak uzere sozleştıler. Davette modanın son çizgilerini ve saç modellerini yan sıtan şık hanımların arasında çarşafl; bir hanımla sakaltı bir bey dikkati çekiyordu. Sorduk, soruşturduk. bu çiftin îran'm istanbul Konsolosu ile eşı olduğunu öğrendık C f V ^ | l z Okumuş Holdmg olarak geçen yıl 83 m l 1 ^ ^ ^ o n ^°' a r hk ihracat yaptık. Grubumuz içıı B " ^ de yer alan Batılılar Giyim, 14 milyon dole lık ihracatıyla, tekstil dalında en fazla ib racatı gerçekleştiren firmadır. ihraç ettigimiz mallann ti mu, fabrikamızın urünudur. Okumuş Holding olarak bu y 150 milyon dolara yaklaşacağız.» DOKUZUNCU MEHMET GÜREL: «1981'de iç rekabetten dışta çok zarar pördük. Bu yıl daha da kötü» £ Ç BANKER KASTELLİ MENKUL DCĞERIİR TİCARET A S. IAEBAN MENKUL DEĞERLER BANKERLtKve F1NA.NSMAN A.Ş. İSTMERKEZTEL: 20 53 20 (5 NATI 22 3644 TELEX;23 31* MSLJJI. • BANKER KASTELLİ A.Ş. Merkez: Vakıf Han Asma Kat No: 23 Sirkeci İstanbul P.K. 735 Telex 23 314 KAST TR. • ANKARA ŞUBESt: Atatürk Bulvan No: 79 Kızılay Tel: 17 59 00 17 30 21 Teleks 43 248 FNS TR. • ANTALYA ŞÜBESI: Atatürk Cad. Reşit Berberoğlu İş Hanı Kat: 1, No: 6/7 Tel: 50 49 • BTJRSA ŞUBESİ: Atatürk Cad Kurtul îşhanı No: 59 Asma Kat Tel: 20 369 11 363 • ESKİŞEHİR ŞUBESİ: Inönü Cad. Porsuk İşhanı Kat: 2 Koprubaşı Tel: 16 185 • ÎZMIR ŞUBESÎ: Cumhuriyet Bulvan No: 11 Meydan Apt. Kat 1, No: 13 Tel: 21 20 94 Telex 52 678 ONAY TR. • SAMSUN ŞUBESİ: Bankalar Cad. No: 5, Tel: 19 482 • KAYSERI ŞUBESt: Cumhuriyet Mah. Vatan Cad. Büyuk Aksaka îşhanı 16/2 Tel: 13 931 • KONYA ŞUBESİ: Hükümet Meydanı Mıhçızade Han Kat 1. HİSSE SENETLERt Tel: 20 53 20 22 14 79 22 36 44 ARANAN MENKUL K1YMETLER: • AKAT • AKSA • BAĞFAŞ • BAŞKENT ÇÎMENTO • BATI ANADOLU ÇÎMENTO • BURSA ÇÎMENTO • Ç1MSA • EGE GÜBRE • GÖLTAŞ • GUBRE FABRIKALARI • ÎŞ BANKASI • KARTONSAN • KAV • KOÇ YATIRIM • KORDSA • KORUMA TARIM • ORMA • RABAK • POLYLEN • SİPAŞ • SUNTA erçek fındık ihracatçıları 1981'de çok zor b yü geçirdiler.' Ucuz ihracat kredisi alank noksan fisajla mai s$tarak. dış piyasale yıktılar. Bu rekabet yuzunden asıl ihracal lar, dışarı mal satamaz oldular. Aynı malı yan fiyatına tıyorlar. O zaman biz de mecbur kahyoruz fiyat kırmav 1980 ae 400 dolara sattığımız malı, geçen yıl 180 dolard* satabildik. Zaranmızı artık siz hesabedin 1980'de M milyon dolarlık ihracatla ıkinci sırada yer alırken, I98i'ı aynı miktarda mal satmamıza rağmen ihracatımız 116 n yon dolara duştu, biz de dokuzunculuğa. Bu yıl daha ı kötü günler yaşayacağız.» 451250 (5 hat) Kayıtlı Sermayesi: 500.OOo.000 TL. Ödenmiş sermayesi: 200.000.000 TL MERKEZ: îstıklâı Cad. Odakule Iş Merkezi No: 286/A Tel.: 15 12 50 51 52 53 54 Telex 24124 MBAN TR. Tahvil hisse senetleri ve mevduat sertifikaları alım ve satımına ilışkin tüm ışlemlerı nızde Meban uzfnan kadrosu ile hizmetinızdedır. ARANAN HtSSE SENETLERİ: ANADOLU CAM ALPA BAĞPAŞ BATI ANADOLU ÇİMENTO ÇİMENTAŞ KORDSA ÇUKUROVA ELEKTRİK OLMUK SARKUYSAN UNIROYAL GOOD YEAR EGE BİRACILIK EGE GUBRE NUH ÇİMENTO MEBAN Y.AYINLARI PARA DERGİSt Türkiye'nin en önde gelen fınans derglsi, T.lmar Bankası'nın sermayesi 5 milyara yükselfildi Ekonoml ServisJ TUrkiye îmar Bankası sermayesini 5 milyara çıkardı. Bankanın Mecidiyeköy'deki Genel Müdürlük binasında yapılan olağanüstü Genel Kurul'da gündemin ana maddesini meydana getiren, bankanın sermayesini 4 milyar artırarak 1 milyardan 5 milyara çıkaran öneri oy birliği ile kabul edildi. Buna göre bankanın sermayesi her biri 500 lira itibari* değeri olan 10 milyon paya bölünüyor. Tofas, yerlileştirme hamlesine giristi BURSA (THA) Tofaş TUrk Otomobıl Fabrıkası halen yuzde 85 olan yerli parça kullanma oranının arttırılması amacıyla, «yerllleştirme hamlesine» girişti. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Genel Müdurlügü'nden verilen bilgiye göre, başlatılan yerlileştirme hamlesi sonucu, fabrikada yerli parça oranı yıl sonunda yüzde 88'e 1983 sonunda ise, yüzde 94'e ulaşacak. Tofaş Genel Müdürlüğü bu konuda şu açıklamayı yaptı: «Son yıllarda hızlı enflas; nun maliyetlere etkisi ve düş kapasiteli iiretim yapma runluluğu nedeniyle satış yatlarımız önemli ölçüleı yükselmiş ve sonuç olarak ! ketimlz bir talep darboğazı karşı karşıya kalmıştır. darboğazın aşılabilmesi i maHyetlerimizln düşürttlm hiç değilse yeni Oyat artış] yapılmaması zaruridlr. Yerl me hareket», dövize bağh Ji artışlanm önleyecek, mall lerin esld seviyelerdeki artı n engellemiş olacaktır.» ParaKredi Arapça dergi yayınlıyor Ekonomi Servisi Para Kredi Dergisl Arapça konuşulan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için Arapça bir dergi yaymlamaya başladı. Seyhan Baydu'nun sahibi olduğu «Islâm Dünyasında Ekonomik Gelişme ve İşbirliği» adlı dergi Islâm dünyasındakl ekonomik gelişmelerin dışında, Islâm sanat ve edebiyatına da yer veriyor. 17 Arapça konuşulan ttlkeye gönderilen dergi 10 bin adet basılıyor. îlk sayısı Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'ln mesajıyla başlayan dergide îslâm ülkelerinin çeşitli alanlarda işblrllği gerekliliği ve olanaklan konusu ele alınıyor. İGEME İstanbuida ihracatçı yetistirme kursu açıyor Ekonomi Servisi îstanbul Ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin Yönetim Kurulu üyesl bulundugu lhracatı Geliştırme Etud Merkezi (İGEME) ihracat elemanı yetistırmek üzere 717 Haziran tarlhleri arasında İstanbul Ticaret Odası ve tstanbul Sanayi Odası Toplantı Salonları'nda bir kurs tertipledl. Kursun açılışında Ticaret Bakanlığı Müsteşarı İsmail Meral bir konıışma yanarak Her türlü yatırım kararlan nızda size yardımcı olabllmek MEBAN'ın en önemli amacıdır. îsadamlanna, sanayi ve ticaret kuruluşlanna bir soru: TZOBun 13. Genel Kurulu bügün toplaniyor ANKARA (Cumhuriyet Bür« Türkiye Ziraat Odaları Bir nin 13. Genel Kurulu bu Ankara'da toplanacak. Iki sürecek Genel Kurul'da T tanmının dünü, bugünü gı şulecek, çiftçinin sorur tartışılacak. Geneı Kurul nedeniyle bir açıklama yapan Türkiy» raat Odaları Birliği Yönt Kurulu Başkanı Osman Öz «Türk çiftçisi Atatürk ilkı doğrultusundan hiçbir zaı şaşmayacaktır. Ama Türk çislnin ihmall, Türkiye acUk, ekonomimiz İçin nuzı ışıktır.» dedi. » DO/İZ K R A » ULR Dövizin Cinsi 1 ABD doları 1 Avustralya doları 1 Avusturya şilini 1 Batı Alman markı 1 Belçika frangı 1 Danimarka kronu 1 Fransız frangı 1 Hollanda florini 1 îsveç kronu 1 îsviçre frangı 100 Italyan Ureti 100 Japon yeni 1 Kanada dolan 1 Kuveyt dinarı 1 Norveç kronu 1 Sterlin 1 S. Arabistan riyali Döviz Döviz Efektif Alış Satış Alış 152 50 155.55 152.50 159 91 163.11 151.91 916 9.34 9.16 64.60 65.89 64.60 3.42 3.49 3.25 18.89 19.27 18 89 24.74 25.23 24.74 58.38 59.55 58 38 25 94 26.46 25.94 75 50 77.01 75 50 1163 11.86 11.05 62 65 63.90 59.52 '22.19 124.63 116.08 531.63 542.26 505.05 25.17 25.67 23.91 273.74 279.21 273.74 44.50 45.39 42.28 Efektif Satış 157.08 164.71 9.43 66.54 3.52 19.46 25.48 60.13 26.72 77.77 11.98 64 53 125 86 547.58 25.93 281.95 45.84 ELEMAN Şirketimiz Hukuk Bürosunda görevlendirilmek üzere Hukuk Fakül tesı ara sınıf öğrencisi bayan alınacaktır. Adres Valikonağı Cad. No. 11 Harbiye . IST. Tel: 48 22 04 . 48 22 05. • TAHVÎL VE HÎSSE SENEDİ ALIMSATIM İLE H1ZMETINİZDEYtZ. Sermaye ve para pıyasalan bankacılık ve bankerlık sektörleri ve Türk ekonomısınln genel gidişatı hakkındî etraflı ve aydmlatıcı bilgı ler verir. Memleketimlzin başlıca yöneticilerinin görüş ve önerilerini her sayısmda sizlere sunar. Ayda bir kez yayınlanır Pıyatl 200 TL. Yıllık abone Ucretl 2400 TL. «Para» abonelerine ayrıca Meban Sermayesi Piyasası Bülterü Ucretsız gönde/Hmektedir. • HİSSE SENEDİ NEDİR? Piyatı 25 TL. m TAHVİL NEDtR? Piyatı 25 TL. SATILAN HtSSE SENETLERİ • KORUMA TARIM • RABAK • ÇELIK HALAT • TEZSA • tŞKTJR • METAŞ • LASSA • AKSA Paranızın "ticari mevduat,, olarak bankada durması ile kasanızda durması arasında bir farkolmalı mıdır? Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatif Birlikleri Genel Kurulu sona erdi . ANKARA. (ANKA1 kara'da ıki gündür de' eden Esnaf ve Sanatkâ Kooperatif Birlikleri Me Bırlığı Genel Kurulu ! erdi. Genel Kurul'da yapıla çımler sonunda Genel kanlığa yeniden Kasım dım» getırilirken, G Başkan Vekilliklerine Salim Bozbay ve Saim rıkçı seçildilerj ULUSIARARASI ENDÜSTRJ Vt TICARET BANKASJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog