Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

7 HAZİRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 "Calcene,, Schmidt ile Reagan birbirine girdi Ihş Haberler Servlsl Dün Versailles'dekı ekonomik doruk toplantısımn son gününde, ABD Başkanı Reagan ile Federal Alman Başbdkanı Helmut Schmidt, Sovyetlerle ticaret ilişkileri vüzıinden birbirlerine girdi. Avrupah bir yetkilinin A.P. muhabirine verdiği bilgiye göre, Başbakan Schmidt ile Başkan Reagan yemekte «birbirlerine girdîler» ve bu tartışma sırasmda «hiç de diplomatik olmayan sözler. sarfedildi. Başkan Reagan diğer liderlerin Sovyetlerle ticaretlerini ve Sovyetlere verdikleri kredileri azaltmalannı isteyince, Sovyetlerle en çok ticaret bağlantısına sahip olan ülkenin lideri Schrnıdt, bu sözlerden fazlasıyla alınarak «Batuıın Sovyetlerle iyi ticaret ilişkilerine ihtiyacı var» diyerek keskin bir tartışma başlattı. Federal Alman hükümet söz cüsü Klaus Boelling ıse tartışmanın «ateşli biçimde» siirdiirüldüğünü yalanlayarak, «Sayın başbakanın Çalçene Helmut olarak adlandırılmasma rağmen böyle bir adeti yoktur» dedi. Daha sonraki toplantıda ıse Sovyetîerle ticaret konusunun çözümlendiği ileri sürüldü. ABD Hazine Bakam Donald T. Regan, taraflarm düzenli aralıklarla biraraya gelerek Doğu Blokuyla girdıkleri ekonomik ılişkileri değerlendireceklerını açıkladı. Reagan, bunun henüz taraflar için Sovyetlerle ticareti kısıtlama vükümlüluğünü getirmediğini, ama bunun bir ilke kararı olduğunu. düzenli toplantıların bu yönde geliştiri lebileceğmi söyledı. (Toplantının kapamşı içm hazırlanan bir ortak bıldirıde ıse iki tarafı uzlaştıracak şu sözler yer aldı: «Ekonomik ilişkiler DoğııBatı ilişkilerinin peli.şmesinde önemli bir role sabiptir.» Ortak bildiride ekonomik dorukların geleneksel son sözü olan «enflasyonla ınücade lenin başansı ekonomik büyiime ve isiihdam için vazgeçiimez önemdedir» cumlesi de yer alırken, yenı eneriı teknolojılerinin geliştinlmesi de yerını aldı. Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'm önerdığı «ITIusIararası ekonomik genişieme programı»nın mcelenmcsı için ise özel bir çalj^ma grubu kuruldu. Çalışma grubu yıl sonunda bu konuda ranorunu sunacak. Mitterrand'm önerdiği program ekonomik krizden çıkış için şimdiye kadar önerıl^n programlara göre önemli yenilikler getıriyor. Daha önceki önerilerin çoğunlugu ekonomik onlemiere ilışkinken, Mitterrand'm programı yeni teknolojılerın ortaklaşa geliştirilmesini ve daha yoğurı kullanımımn yanısıra bir dızı toplumsal önlemler ongörüyor. Sosyalist Cumhurbaşkammn progıamında bundan böyle eko nomık büyümenin dünya çapır.da ızlenmesmin vamsıra, ye. nı teknolojılerın eğitim alanmda kullanılması yer alıyor. Bu çerçeve içinde bılgısayarlarm okullarda kullanılmaya başlaınası öngörültiyor. Programda Uçuncü Dünyanın açlık sorununa önem verilmesi gerektiği belirtiliyor. Costa Mendez: Ingilizleri sürprizler bekliyor Dış Haberler Servisi Arjantin askerı yönetimı, Port Stantey'de büyük bir İngiliz harekâtının beklendiğini söylerken, Dışişleri Şakanı Costa Mendez de savaşı sürdüreceklerini ve İngilizlerin bazı sürprizlerle karşılaşabileceklerini açıkladı. Venezuella'ya yaptıgı bir günlük ziyaret sırasında, başkent Karakas'da konuşan Arjantin Dışişleri Ba kanı Costa Mendez, «askeri alanda şimdiye kadar olduğu gibi, büyük bir gfiçle ve vatanlarını savunanların kararlılığıyla savaşa devam edeceğiz. Sa vaşta İngilizler baxı sürp rizlerle karşılaşabilirler.» dedi. Dün bir açıklama yapan Arjaitin askeri yönetimi ise, başkent Port Stanley yakınlarında çatışmaların yoğunluğunu kaybettiğini, ancak büyük bir ingiliz sal dırısımn beklendiğini kaydetti. Yetkililer, Arjantin savunmasınm, böyle bir saldırıya hazır olduğunu, tngilizlerin saldırısına, bü yük bir karşı taarruzla ce vap vereceklerini söylediler. Arjantin kaynakları, bu durumda, Doğu Falkland adalanndaki îngiliz birliklerinin 2000'den fazla Arjantin askeri tarafmdan arkadan kuşatılacakla rını bildirdiler. îngiliz Askeri yetkilile ri, yaptıklan açıklamada hava kuvvetlerine bağh özel SAS komandolarımn, Port Stanley'deki Arjantin askeri mevzilerine sızdıklarını ve edindikleri bil gileri aktardıklarım öne sürdü. tngiliz hava kuvvetlerinin özel olarak eğitilmiş SAS komandolarımn son derece gelişmis elektronik ve laser silahlan taşıdıkları da bildirildi. F. Alman Hükümeti sınavda: Hamburg'ta eyalet secimleri dün yapıldı Dış Haberler Servisi Federal Almanya'nm Hamburg kentinde dün 1,2 milyon seçmen Hamburg'un yeni eyalet senatosunu belirlemek üzere sandık başma gittiler. Federal Almanya'mn 11 eyaletinden bi rini oluşturan Hamburg kentinde, 1978 yılmda yüzde 51,5 oy alarak iktidarım koruyan Sosyal Demokratların önemli bir oy kaybına uğraması bekleniyor, önümüzdeki dönemde de Hamburg'da hükümeti oluş turamazlarsa* Federal Almanya'nın ikinci Meclisi olan Bvau destrat'da Hıristiyan Demokratlar üçte iki çoğunluk elda edecek. Hıristiyan demokratların, eyalet hükümetlerince oluşturu lan Bundesrat'da üçte iki ço ğunluk elde etmeleri halinde, Sosyal Demokrat Hür Demokrat koalisyon hükümetinin her türlü yasama faaliyeti hıristiyan demokratlar tarafm ,dan engellenebilecek. 1978 yılmda oyların yüzde 51,5'ıunu alan Sosyal Demok. rat Parti'nin (SPD) bu defa KTFD'nin üç yüzde 40 43 oranında oy al ması bekleniyor. Hıristiyan De îlçesinde yerel mokratların da aşağı yukarı aynı oyu alacağı beklendiğinden seçim yapıldı LEFKOŞE, (Cumhuriyet) Hamburg'da sayısal aritmetiğin Lefkoşe, Girne ve Magosa il kılitlenmesi büyük ihtimal. So çelerinin çeşıtli bölge ve köy nuç Hur Demokratların (FDP), eyalet senatosuna girmek için lerinde, dün yerel yöneticıleri belirleyecek 17 seçim yapıldı. gereken yüzde 5 barajmı aşıp Seçimlerden biri, daha önce ya aşamayacaklarına bağh. pılmazken, biri de otomatik Seçimden «Yeşil Alternaolarak DHP adayı lehine satif liste» (GAL)nin kârlı çıkyıldı. ması bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan Tahminlere göre Yeşil Parti öğrar.diğimize göre, Bademliile Altcrnatifler adlı sol hare köy'deki îhtiyar Heyeti Üyeliği ketler arasındaki bu koalisyon nin UBP'li tek adayi Ali Ze partisinin senatoya üye soka^a himk'ın adaylığı. sırkatten sa ğı kesin. Tahminler, parlamon bıkalı olduğu için iptal edildi ter düzeyde siyaseti reddeden ve seçime gidilemedi. bu partinin yüzde 8 9 alaEsenköy'deki îhtiyar Heyeti cağı yolunda. Ancak GAL nüküyeliğine, UBP'nden Hüseyin leer enerjiye karşı olduğunHabip Sahan thtiyar Heyeti dan, çevre kirlenmesine karşı üyesi olduğu halde yeniden aönlemler istediğinden ve sosday çösterıldıgi için T>HP afia yal yardımlarm azaltılmasma yı'lsmet Mihmat, Yüksek Sekarşı olduğundan Sosyal Deçim Kurulu'nca otomatik ola mokratlarla koalisvon kurabirak seçilmiş sayıldı. lecek durumda değil. Sosyal Akmcılar Belediye Başkanlığı Demokratların adayı Dohnany na, UBP 1, CTP 1 aday göste çok önceden Yeşil Alternarirken, Büyükkonuk Belediye tiflerle (GAL) işbirliği yapma Meclis üyeliğine UBP, TKP ve yacağını ilân etmişti. DHP aday çıkardı. Yukarı Gir Ancak Sosyal Demokratların ne, Değirmenlik, Gönen ve Kalecik'teki, dört muhtarlık se bir kozu daha var. Hamburg'un özel eyalet anavasasmdaki çimine, UBP'nden 3. TKP'nden 2, DHP'den 1, CTP'den 2, Ba bir maddeye görp eyalet hükü ğımsızlardan 2, TBP'den 1 aday meti süresiz seçilir ve ancak güvensizlik oyuyla düşürülebikatıldı. 10 köydeki 11 thtiyar Heyeti lir. Kısaca Hamburç'da Hesap üyeliği icin de, DHP'den 9. UBP lar Dohnany'nin düşmemesine, den 8. TKP'den 5, CTP'den 4, dolavlı ol^rgk da Federal Hü kümetin düşmemesine bağlı. TBP'nden 4 aday yarıştı. yatsan altın mekik yaylı yatakları perdelikve döşemelikleri Haikımızın büyük güvenye rağbet gösterdigi Yatsan yaylı yatakiarı Altın mekik perdelik ve döşemelikleri İstanbul'da mevcut satış noktalarına ilaveten şimdi de Şişli'deki mapazamızda zengin çeşitleriyle sergilenmiş ve satışa sunulmustur.. sisli'de acıldı! Bir hesap hatası n^kleer savaşa yol acabilir NEW YORK (ANKA) Birleşmiş Milletler Silahsız lanma Enstitüsü (UNUDIR) un yaymlanacak bir kitabına göre, bir hesap hatası veya yanlış anlama nükleer savaşı başlatabilecek. Kitapta, stratejik nükleer silahlarm kullanımını başlatacak nSdenleHh ortaya çıkması halinde taraflar dan birinin artık darbeyt vurmak istemesi sonucu nükleer savaşın çıkabileceği belirtiliyor. Bu konuda şu görüşlere yer veriliyor: «Ciddl bir ulnslararası bunahmda stratejik istikrarsızlık ciddi tehlikpler dognrabilir. Bir yanlış anlama, yanlış yorumlama. hesap hatası ya da ufak bir başka yanlış, ciddi bir uluslararası bunalım sırasında karar alma sürecinde ortaya çıkarak aslında hiç bir hükümet Istemese de ya da bilinçH olarak planlamasa da nükleer savaşı başlatabilir.» Silahsızlanma Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan araştırma kitabın da, «Silah yarışı uluslararası denetim bir yana ulusal denetim in bile dışında adım adım ilerlemektedir» deniliyor. Kitapta alınması gerekli önlemler için de «Uydu ve denizaltılara karşı kullanılan sistemlerin yasaklanmasi ve bu tür sistemlerin daha fazla geliştirilmesinin engellenmesi srerekir. tstenmeyen bir nükleer savaşı doğorabilecek unsur lardan bir baskasının da stratejik doktrinlerin uyum suzluğu olduğu belirtilen kitapta ne kadar pelismiş olursa olsunlar stratejik doktrinler sonuçta karmasık siyasal tar.cılara da^ın makta dolayısıyla her tür çarpık ve yanlış yoruma açık olmaktadtrlar» denilüi. Altın Mekik Ükumus Hotding Kuruluslandır HAKPAZARLAMAA.$. Halâskârgazi Cad. 385 Sişli İstanbul Tel: 40 59 51 4 6 72 32 Papandreu ile Kipriyanu arasında buzlar cözülmedi ATİNA, (Cumhuriyet) Yunanistan Basbabam And reas Papandreu ile Kıbrıs Rum Vönetimi Lideri Spiros Kipriyanu arasında «soğuk ve resml» bir hava İçinde yapılan görüşmeler tamamlandı. Dün yapılan bir açıklamada, «Taraflarm görüşlerini karşılıklı olarak anlat tıkları ve Kipriyanu'nun BM Genel Sekreteri Javier Perez De Cuellar ile New York'ta yapacağı görüşmeden sonra yeniden Atina'da buluşarak durumu deferlendirecekleri» belirtildi. Kipriyanu'nun gelecek yıl başkanlık seçiminde Kıbrıs Komünist Partisi AKEL 'in desteği içm işbırlıği yapması ve toplumlararası diyalogtan yana çıkarak Kıbrıs sorununun uluslararası düzeyde ele alınmaması yolunda bir görüşe yönelmesi Papandreu'nun tepkisıne yol açmıştı. Kipriyanu bugün New York'a gidecek. BM Genel Sekreteri hafta içinde New York'a gerek Kpiriyanu ve gerek Rauf Denktaş ile ayrı ayrı bırer görüşme yapacak. güder baskenti kusattı Cadda asi beslen BESLEN GIDA SANAYİ VE TİCARET >tŞ. Bismihî Tealâ MÜSIAZ AFLAR GÜNÜ «Hz. Mehdi (S.AJ'ın doğumu tüm insanhk için en büyük bir bayramdır.» IMAM HUMEYNI Hz. Imamı Zaman'm tS.A.) mutluluklar veren kutlu doğurcmnun yıldönümü günü bütün müslüman 'ara ve dünya müstaz'aflarına kutlu olsun. MÜSTAZ'AFLAR GÜNÜ olarak adlandırılan bu günü kutlayarak. bütün müslümanlan Iran Islâm Cumhuriyeti İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUGU'muzda bu amaçla düzenlenen törene katılmaya davet ediyoruzTARIH 8 haziran 1982 SAAT: 18.0020 00 (Cumhuriyet: 4084) MAKARNA AÇIK 1EŞEKKÜR Beslen Gtda Sanayı ve Ttcareı A.S UnlrmtkMakarna Entegre Tesısı'nıtı Gazıantep Otgamn Samıyı Bolgoı'nde tuzmete acittşi turenJenne katıLan ve sçılçı yapan , \, Maliye Bafcanı Saym Kaya Entem'e Gençlık ve Spor Bukanı Sayın Vecdı ÖzgOI'e T.C Zıraaı Bankası Getırf Müduru Sayın Rülıroı Önen'e Açılışa lelgrafla katttan Tarım ve Orman Bakanı Saym ProfDr Sebahatlın Ozbek. Köy Isten *e Kooperalıfler Bakanı Sayın Munır Raıf GıJncy vt Oıiatar Bırlığı Başkanı Saym Mehmeı Ya7iır'a Açılısı onurlandıran Djnışma MediM Garamep ıcmsılcılurı Saym Btkır Samı Daçe. Süym D T Mehmcı Akdemır Mcıkt'7 Tcm^ılciM Sayın Pıtîf.Dr Mytımtu Akkılıç. Adıy.ıman Temsılcıst Sa\ın M Ncdım Bılgn;. Buraı Tcmsılcisı Sayın Reaıı Dınçcr Ga/ıanitp Vulısı Suyın Fıkreı Kocak. 5 Zırhlı Tuga* Komutanı Sayın TuJ.Gn. Sühabeıım Balkan. 23 Sey.Jan Tug.Kom. Savın TueCjn Rıtaı Ere.ın. Ga^unıep Bcfcdıye Baskanı Sayın Ahmeı Erıuğ. A U Zıraaı FakOltcsı Dekanı Sayın Prof Dr Alı Baluban. A 0 Veterıner FakfllleM Dek.ını Sayın Pnıf.Dr İsmeı Bar.ın. Garıanıep O D T Ü Dekanı Syyın Pnıl Dr AIp Esın. Ankara Unncrsıtesı Maceıtcpe ÜmvıiMlen. hgc Ünıversıtesı v« Ga/ıantcp O D T Ü n<; menMip Sayın Oğıetıın Uyclert. Malıyr B.itsanh|ı MüMewr VardımciM ve Genel MCidurlen T C Zıraaı Bankas» Genel Mfluur Yurdıırıınlan ve Urmantan üe Turkıye Kalkırrma Vakfı Möteveilı Heyeı Baskanı Saym Prol Dr Necroı S«wimc/'c Aynca GaJi.Timp RCSCTM Kuruluş Yflneiıcıten vv PvTMineİH oe. Resmt w Ö?el Banka Şube MüdOr vr Per»«»ncliBe. Sanayı ve h odamlanna. TDccar ve Esnafına. Ga/ıaMep Hatknuı ı« ovar ıl ve ıJcrferden geten davrttrlerr . " Açılrş ı t e ı n t kautomnynn nntsk ıclprafta ba>arı diteven vt çıçck gönderen ıQm kcşı ve kumtuştara Tesıs'in Oreııme ge^mesmdt böyuk yardırn *e hı/mctlcrtnı gönI0|i)mu7 T C Zıraaı Bankası Genel MOdüru Sayın Rahnn Ofisft kışıtığındc Teşvık ve Gelt$tırm« Mudürlüp tle lüm T C Zıraaı Banka>>ı CanıııiMna M&leahhıı Fırmalar İSOT Insaaı Sanayı Orgiinıra'.yon ve Tıcareı A.Ş 'ne Uvtçrc Buhler İıalyan Rıcarcllı l'ırmaları ile Makına Müh Kcmal lirla va. Dcğırmen Müh Noyun Erık değırmcno En»rr Aıaseven vc ekıbıne. dcgırmcncı Fev7i Ünet vt ekıbıne. Dcğırmaitı MchiTieı Alapalu ve ekıbtnc Edvan FırmaMna. Fıkrı Mrrluba FırmuMruı. Karagö? Fırrmtstna. UtuslaruruM Nuklıyecı Fırnak Lld.Şlı' ne ve TcsiMmıze emcü) gcçen uım sanayıcı. ı> udamı. Itrma (asaron ve personclımı?e ıe5eW.ClrO bort bılıru. PARİS (A.P. Çad'da Devlet Başkaru Goukuni'ye baglı kuvvetlere karşı 4 yıldır savaşan eski başbakan Hüseyin Habre'ye bağlı kuvvetlerin Çad ın baskenti N'djamena'yı kuşattığı bildirildi. 1978 yılmda gorevden alınan eski başbakan Hüseyin Habre'nin Paris'tekı temsücisi Ahmed Affal, A.P.*ye verdiği bir demeçte başkente 80 kilometre uzaklıktaki Massaguet kentinın önceki gün gerı almdığmı va ilerteyen asi güçlerin baskenti kuşattığını söyledi. Çad hükümeti Massaguet'in düştüğünü doğruladı. Massaguet, başkente giden ve Çad'm tek asfaltlı karayolu üzerınde bulunuyor. Affal, başkentin alınmasmm yalnızca can kabmı düşük tutmak için geciktirüdiğini iddia etti. 1465 ADET ERKEK, 23 ADET BAYAN KOL SAATİ SATINALINACAKTIR Şartnamesi. bedelsiz olarak aşafıdaki adreslerden almabilir. 1 KARABÜK'te: Demlr ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Tedarik ve Ikmâl Müdürlüğümüz. 2 İSTANBUL'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 45'deki Mümessilliğimiz. 3 ANKARA'da: Küçükesat, Büklüm Sokak No: 22'deki Genel Müdürlüğümüz. İSTEKLl'lerin şartnamemiz esaslanna göre hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplannı, geçlci teminatlanyla birlikte en geç 16 haziran 1982 çarjamba günü saat 14 00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunıır. (Basm: 16379) 4080 Uluslararası soruyor: Ticari mevduat niçin"ticari,, olamıyor? İLÂN İZMİR 2'NCİ İCRA TETKİK MERC1Î HAKİMLÎĞİNDEN Dosya No.: 981/662 Alacakhlan ile konkordato akdetmek isteyen Şaireşref Bulv. No. 33'de Ecza levazımatı toptan ticaretle iştigal eder Engin Ecza Deposu, Celal Karagözcük ve Ort. Kom. Şirketine 8.12.1981 ve 8.İ.1982 tarih ve 981/662627 sayılı kararlarla verilmiş olan ikişer aylık mühletlerin 1.3.1982 tarihinde kaldınlmasına karar verilmiş olup, işbu karar borçlu vekiline 10.5.982 tarihindp tebliğ edilmiş olup, mühletlerin kaldınldığma dair karar 20.5.1982 tarihinde kesinleşmiştir. Keyfiyet ilân olunur. 1.6.1982 (Basın: t 8370 16753)' 4078 BESLEN GIDA SAN.VE TİCA.Ş. a. Bekır OKAN tCuıvhı Başfcanı V ULUSLARARASI ENDÜSTRİ VE TİCARET B/VNKAS1 i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog