Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 14 7 HAZÎRAN 1982 Türkiye, BM Silahsızlanma oturumunda daha aktîf bir tutum îzleyecek Silahsızlanma Komitesi'nin statüsü değişip sızlanma Komıtesının malannı düzenleyen üye sayısı artarsa, Türkiye de adaylık için samlı silahsızlanma «kapprogbasvuracak. ramı» bağlantısızlarla, NA ANKARA (Cumhurîyet Bürosu) Türkiye, çalışmalarına bugün başlayacak o]an Birleşmiş Milletler Genel Kurulu silahsızlanma ikinct özel oturumunda akHf bîr tutum izleyecek. B. M. Silahsızlanma Komitesi nın üye sayısının arttırılması durumunda Türkiye'nin adayhğı da söz konusu. Edtnilen bilgiye göre. silahsızlanma özel oturumunun gündeminde 1978 yıhndaki birinci özel oturumun sonunda yayımlanan bildiride yer alan karar ve temennilerin uygulama du rumunun gözden geçirilme si ve silahsızlanma çalışma larının daha da iteri götürülmesı olanaklarının ara;; tmlması olmak Ü7ere ik' ana konu bulunuyor Temmu7 ayının ıkinci ya rısına kadar sürecek olan ozel oturumun sonunda ikı bildirinin yayınlanması bek leniyor. Bunlardan birincisi. sılahsi7İanmada öncelik verîlecek konularla. SilahTO ve Warşova Paktı ülkeleri arasmdakı görüş ayrılıkları yüzünden sözkonusu programa henüz kesin şekli verilebılmış degil. îkinci özel oturumun başlıca konularından birisi. bu görüş ayrılıklarının giderek 100 ülkenin konsensus ile kabul edeceğl blr metin orraya çıkarmak olacak. Yayınlanacak ikinci bildiri ise «silahsızlanma nihai dökümanı». Bu döküman daha genel bir çerçevede silahsızlanmanın önemli ilkelerini ve tilkelerin uymaları gereken kurallan duEenliyor. Türkiye, özel oturum oncesinde Norveç ve Tunus ile birlikte BM silahsızlanma Mekanizmasının daha da güçlendirilmesl çabalarınm öncülüğünü yapan ül kelerden biri oldu Sözkonusu mekanlzmanın güçlendirilmesl ise ilk asamada Silahsızlanma Komitesi nln statü ve kompozisyonu nun yeniden gözden geçiril mesini gerekli kılıyor. Bu çerçevede 40 üyeli Silahsızlanma Komitesinin üyeliklerlnin de arttırılması sözkonusu. Eğer statünün göz den geçirilmesi ve üyelikle rin arttırılması ilke olarak benimsenirse, Türkiye Komiteye adaylık için başvu racak. Ancak. ozel oturumun DoguBatı ilişkilerinin gıderek gerginleştıği ve yumu şama süreclnin rafa kaldınldığı bir dönemde gerçek leşmesi, silahsızlanma konu sunda atılacak yeni adımla nn onünde duran başhca engel. Öyle kı. bu koşullar da Ö7Pİ oturumda hıçbır ka rar alinamaması bile soz konusu Bu nedenle Silahsı?lanma Komitesinin statüsünün eozden geçirilmesıncle de şimdiden ciddı giiçlükler bulunuyor Ayrıca. gerek ABD. gerekse Sov vetler Birliğ! Silahsı?lanma Komitesinin üyeliklerinin arttınlmasına taraftar so'/ükmüvorlar Ö'/el oturum oncesı Ankara'nm ?orüş1i dp sovle n?et!eniyor «• Silahsızlanm» çabala rının yürüyebilmesi için ön celikle uluslararası ortamın elverişli olnıası gerpkir. An cak geçti^imiz yıllarda ııluslararası iliskileri dii^en leyen temel ilkelerin clddi ilılalleri olmuştur. Ulnslararası ortanıa hakim olan (Arkası 11. Sayfada) lngiltere Mektubu Danıştay: Devletin basta gelen görevi kisüenn can ve mal güvenliğini korurnak ® Tokat olaylannda tahrip edilen dükkân sahibi devletten tazminat alacak. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dcinıştay lokat'ta 7 aralık 1979 da Sanat Meslek Lıscsı öğrencılerının TÖB DER binası yanından geçışlerı sırasında uzerlerıne ateş açılması ve bazı ışyerlerının tahrip edılmesı olavları nedeniyle açılan davada, ıdareyi (devletı) maddı tazmınat cezasına mahkum ettı Fıkrı Narın .••!lı ışyerı sahıbı adına Danıştay'a başvuran avukat Ismaıl Cevık. Olaylar boyunca Rüvenlik güçlprinin ctlcin olmamasında ve olay çıkması olasıhğına karşın gerpkli ön lemlerin alınmamasında ıda renin hizmet kusuru bulun duğunu belırleıek idarenin Miili Eğitim maddı ve manevı tazminat Şurasına doğru cezasına mahkum edılmesını ıstemıştı. Avukat Çevık ayrıca, idarenin ugranılan Öğretmenleıe /ararlann odenmesıne ilişeğitim kin istemlerın reddi kararının da ıptalini istemişti teknolojisi Savunma tarafı ıse. tahdersi verilmesi rip olaymın onceden haber almamayacağını ve idareönerildi olaya iştirakı olmaması nedeniyle davanın reddi isANKARA, tCumhuriteminde bulunmuştu. yet Bürosu) ÖgretDavanın ele alındığı Damen yetiştıren kurumnıştay 10. Daıresi'nde duruş larda egıtım teknoloıısı ma savcısı Yılmaz Taşdedersının zorunlu derslen. idarenin maddi ve maler arasmda yeralması nevi tazminat cezasına çarp ve ogrencı seçünınde og tınlması gerektiği görüşüretmenlik tutumlannuı nü savundu. Savcı Taşdeolçulme&ı önerildi. len. şunlan söyledi: 811 hazıran tarıhlen arasmda yapılan 11. Mil «Kişilerin mal ve can gü lı Eğıtım Şurasmda tar venliğinin sağlanması devle tışılacak olan «öğretmen tin başta gelen görevlerinve eğitim uzmanlarıduden olup, can ve mal güven runı ve sorunları» başliğine tecavüzlerin yapılabilıklı raporda öğretmen leceği durumlarda idare, bu yetıştiren kurumlara og tecavüzlere karşı engelleyirencı alınmasına ilişkin ci yeterli ve etkin önlemleri onerilerde bulunuldu. almak zorundadır. Sozkonusu onerilerde, Her ne kadar davalı ida«öğretmenlik, herkesin re savunmasında. gerekli yapabilecegi bir meslek önlemlerin alındığını. buna olarak düşiinülmemeli, ragmen olayların gelişmesi gerçekten bu mesleğe ni önleyemediğini öne süryatkın kişilerin program mekte ise de: güvenlik kuv lara kaybolması sağlan vetlerince önceden yapılan malıdır. Bunun içın de başvurular da gözönüne alı seçme ve yerleştirme sı narak olayların engellenenavı yanında adaylara memesi hali, gerekli önlemöğretmenlik tutumlarıru lerin zamamnda alınmadığı ölçen ölçekler de uygu nı veya alman önlemlerin lannıalıdır denıldı. Oğ yeterli ve etkin olmadığını retmen yetiştirilmesıne göstermektedir. Bu hallyle ılışkın öbür öntriler meydana gelen olaylarda, şoyle sıralandıhalkın ma| ve can güvenli.Ozellikle siyasi Iktiğinin korunması şeklindeki darların tutumuna gökamu hizmetinin düzenlenre değişmeyecek kalıcı mesinde ve işleyişindeki ye ve gelişmeye açık bir tersizlik olarak ortaya çıöğretmen yetiştirme po kan hizmet kusurunıın kalitikası oluşturulmahbulü zorunlu olınakta ve dır bundan doğan zararların Oğretmenlerin hizmet hizmeti yürütmektp gööncesi eğitimleri konu (Arkası 9. Sayfada) sunda ara.ştırma proieIpri olusturulmal]. üike ölcüsünde elde edilecek bulgular ve çağdaş Hteratürünün ışığında uy gulamalar geliştirilmelidir. Öğretmen yetiştirme için gerekli mali olanvk lar sağlanmalıdır. Ofretmen yetiştir)x kuKONTA (Cumhuriyet) rumlar belli merkezler Hububat potansiyeli kode anlmafıdır. O&retnusunda araştırmalar yapmçn yetistiren kurummak ve üretici temsilcileri lann Tiziki ortamları, tle görüşmek Üzere Konya'mesleğin eerektirdi&i biya gelen TMO Genel Müdü cimde düzpnlenmelidır • > rü Halil Çeken «stokçuIuSra prim yok» dedi. Konya'da Oçretmpri vetı&tirıldeğirmenciler ve Ziraat Ome^ınp ılıskın vasn ve vo dası temsflciîeri 1le görüşen npfmplıklpnn velcr^ız TMO Genel Müdürü Çeken. bu yıl uyguianmaya baslalarfi'< vpnı bir vasa nan avans sistem ile ilgili H^ı hîj7irlanmn<;! ıcın ne açıklamalar yaptı Toorak • nen nn calı^iifllara baş Mahsulleri Ofisi'nin aidığı önlcmlerle hububat piyasan. Savfada) •<ını istikrarlı hale getirdiğ; ni belirtti. Basın kesimmde 2 4 saatSik grev yapıldı 1unanistan 'da hafta sonu bazı gazeteler yayınlanamadı Stelyo BERBERAKİS bildiriyor ATINA Basım tekmsyen lenrun gazete sahiplerı ile top ]u sözleşme anlaşmazhğı nede niyle onceki gün ve dün Atına' cla basn gazeteler yayınlanma dı, bazıları da sayfalarım kü çülterek ofsat kitap basımevierinde hazırlanarak pıyasaya ÇIK mak zorunda kaldılar. Bir süreden berı Vunan eko nomik hayatım t'elce uğratmh egılımı gosteren banita peıso nelinm surdürdüğü grevin yanı sıra basım teknısyanlennın 24 saatlık bir uyarı grevı yap malan sosyahst Pasok iktıdarı nın ışçı kesımınden ılk yarav almasına yol açtı. Devlet Bakanı Agamemnon Kozuyeorgıos «basım teknisıven lerinin islediğj aylık ücret Bav bakan ile Yarçıta.v Başkamnın maaşları kadarclır. Yaptıkları erev yasaya avkırıdır.» dedı. Greve gıden «00 basım tekmsyenırnn ba§lı oldugu sendıKa yetkılılerı ıse ıkı yıida yuz de 50 oranmdakı fiyat artışı ııa karşılık yüzde 40 oranında zam istediklermı açıkladılaı Sosyalıst iktıdarı destekleven gazetelerin sahiplerı ıse calışanlann 25 vaşında emeklılık gibi haklar istediginı öne burdü. Bir kaç nattadır bir kaç gun ara ile süren banka personelı nin grevinın ise yarmdan ıtibaren hatta boyunca aralık sız uvgulanması beklenmekte dır Grevlenn onümüzdekı gunlet de de değisık boyutlara ulaş ması beklenirken, bankacılar grevı ile ılgilı olarak Eşgu düm Bokanı Apostolos Lazarıs «1982, hükümet icin çüç bir yıl olacaktır. tstekler çoh aşırı dır. Zamlar. hükümetin ongiirdiiâü nlçüde vapılacaktır. \ncak biitçenin dengesinin de bn zulmasına hiçbir hiçimde izin verilmeyecektir» dedi AYKAL Agustos'ta Londra'ya gidip çalı^malura başlıyor Duygu Aykai'ın Bulutlar Nereye balesi Londra'da LONDRA «Dünya balesi içinde Türk balesi'nin veri nedir?» sorusuna ne yanıt verilebilir? Pu soruyu soran eğer yabancı ıse, kendıstne «nazik IItitatından» dolayı teşekkür edilir. Türkiye'nin Latln AlEabesı kullpndığmı diıyunca şaşıran, birden fazla kadmla evlenılmedığını oğrenınce afallayan «ortalama Batı aydını»ndan farklı olduğu içın de kendisi kutlanır. Ama yabancı bu soruyu hınzırlık içın de sormuş ola bılır Olur a, Türkiye ile çok yakmdan ılgıli biridlr. (Herhangı bir nedenle). Ülkemızdeki, «Orjinallikleri. billyordur. Ve sahneye konulan özgün bale yapıtlarının içinde, bir zamanlar. «ideolojih kokn» arandığından haberi vardır. (Arkası 9. Sayfodo 6 7 projenin gecikmesi maliyeti 1,5 trilyon lira arttırdı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Devlef Planlama Te^kılatınca (DPT) hazırlanan onemli projeler raporunda genel ve katma bütçelı kuruluşlar ile Kamu lktisadi Teşebbuslerine aıt 67 proienın 1981 yılındaki ya tırım durumları ele almdı DPT'ce ızlenen 87 proıenm 1981 yatınnı tutrrı 727 milyar 904 milyonu dış kay naklı olmak üzere toplam 1 trilyon 636 milyar 234 mılyon liraya. ulaştı. Projeler ıçin 1981 yatırım ödeneğı ıse 230 milyar 57 milyon lıra otarak gerçekleştı. Yatınm ödeneğinın 103 milyar 7e« milyon lirası ıse dış kayr.ak lardan sağlandı. DPT rapo runa göre yeniden gözden geçırilen ve bıtım tanhlerı dalıa ılerkı bir zamana alı nan 67 projenin gerçekleşme oranları carı fıyatlarla yuzde 28 olarak belirlendı KITlere aıt 45 projenın toplam tutan 435 milyar 210 mılyonu dış fınansman ol mak uzere 847 milyar B87 milyon lıra ola,rak srerçekleştı. KITlere yatırım içın 1981 yılında 92 milvaı I7fi mılyonu dış kaynak olmak uzere 181 milyar 239 milyon lıra orienek sağlandı Ancak KIT proıelerı içın ıc ve dış kaynak olmak uzere 1B3 milyar 289 milyon lıra harcandı Genel ve katma butçelı kuruluşlarca yuru tulen 22 projenin ise toplam (Arkası 11. Sayfada) Sovyetler Birliği'nden 70 milyon dolar alacağımız var (H Ticaret Bakanlığı Sovyetler Birliği'ne yapılan dıssatımı yavaşlatma kararı aldı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ticaret Bakanlığı Sovyet ler Birliği'ne yapılan dışsatımı yavaşlatma karan aldı Karara gerekçe olarak Sovyetler Bırlığıne yapılan üışsatımdan doğan 70 milyon dolarlık alacagın bu üike tarafından Türkiye'ye yapı lacak mal satışlarıyla karşılanmadığı gosterıldi. Sovyetler Bıriıği ile Türkiye arasındalii tıcaret klırıng esasına gore yurütülu yor. Sovyetlerle yapılan antlaş maya gore dışalım dışsatım kredı marjı 28 milyon dolar olarak beiırlendı. Antlaşma ıkl ulke arasmdakı tıcaret taıkı 20 milyon doları geçerse taral lara tıcaretı yavaşlatma yetkisı verılıyor. Ticaret Bakanlığı Sovyetlerle yapılan dış tıcaret ten doğan Türkıye'nın 70 milyon dolar alacağmın halâ ödenmemesi uzerıne antlaşmadaki yetkısını kullanarak bu ülkeye yapılan dışsatımı yavaş Abdullah GÜRGÜN latma kararı aldı. Ticaret Bakanlığmın ıhracatçılara bu ülbildiriyor keye yaptıkları dışsatımı yavaş latma telkınlerı ise Ihracatçılar Bırlıği tarafından dikkatle STOCKHOLM Ba ızleniyor. tı Almanya'nm Münıh Türkiye Sovyetler Bırlığl ile kentmdekı Infratest ıolan dış tıcaret dengesını jyileş sımli bir araştırma ens tirmek içın dış alımları teşvik titüsüne gore Isveç, Ak ederken Kamu İktısadı Teşekkullerının finansman sılunüsı deniz ülkeleri harıç Av ıçinde olmalan nedenıyle Sovrupa'nın en ucuz ülke(Arkası 9. Sayfada) sı. Infratest Enstıtusü. stanbul Haber Servısi DISK Genel Boş kanı Abdullah Başturk 1 sorgusunun 15. günunde. ekonomık nıtelıktekı grev kararlarının DİSK'e değil yasalar gereği uyesı sendıka lara aıt olduğunu söyledi. DİSK 'ın almış olduğu sıyası nıteiıkli grev kararı da bulunmadığını bıldırdı 20 mart ıkı saatlık ışı bırakma eylemınm ise ışc sınıfının ekonomık cıkarları ile bir ılgısı olmadığını belirterek. «Bu karar doğrudan Insanların öldürülmesine ve yaşama haklarının ortadan kaldırılmasına, baskıya, anarşiye, teröre, faşist cinayetlere karşı uyarı niteliğinde, ilgililerin dıkkatinl çekmek üzere alınmış ve uygulanmıştı. Davası da gö rülmüş ve sonuçlanmıştır» dedi Duruşma Yargıcı Çetin Güvener. yeniden Baştürk'ün 17 2.78 tarihlı DİSK Aiansında yayınlanan konuşmasından bir pasaıı okudu. Düzenın derjışmesmın tanhsel görev olarok goruldüğünü hatırlatarak. yıne Baştürk'ün gorüşü olarak belırlenen Anayasanın tastamam uygulanması gorüşü ile celişip celişmedığırjin acıklanmasını ;stedi Başturk daha önce bu soruyu yanıtlamış olduâımu soyledıkten sonra. «Kabul edl I v Bastürk: Siyasi nitelikte grev kararı almadık llr veya edilmez, DİSK Anaya dedı. Yargıç aynı soruyu, Baş turk'ün kendı yapmış olduğu sanın tastamam uygulanması bir konuşmadan olduğunu haile sorunların çözümlenecegine Inanıyor» dedı. Yargıc ıs tırlatarak yıneledı. Baştürk de rar ettı: «Nîye söyledin? işci suc olmadığında ısrar etti Yar ye tarihsel görevini yap de gıc «Bu cevap değil. İşçi sıntfı dünyayı nasıl değiştirecek?» din?» Başturk soz konusu ko dedi. Baştürk «Aynı soru daha nuşmasmı 1978'de yaptığını ka muoyuna açıklandığını, konuş önce sorylduğunda acıklamışmada suo unsuru olsa idı so tım. Ekleyecek bir şeyim yok. Konuşmamda suc olmadığı iruşturma acılmış olmasınm ge rektığını soyledı. «Konuşmam cindir ki herhangi bir takibada soruda kasdedilen anlama ta uğramamıstır.ıt yanıtını vergelecek taraf yoktur. Soru icin di. Yargıç bu kez «fşçl sınıfının deki iddiayı reddediyorum.» Isvec Avrupa'nın en ucuz ülkesi Nasuh Mitap'a iskence yapmaktan sanık polis yargılandı Cok samimi idim, işkence yapılması mümkün değii,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Gözaltında bulun dukları sırada Nasuh Mitap ve Oğuzhan Müftüoğlu'na İskence yaptığı savıy la yargılanan sanık polis Bekir Pullu. bir soruya «Ben kendisi ile çok samimi idim. İskence yapılması mümkün degildir» yanıtını verdi. Ankara Sıkıyönetlm Komutanlıgı (2) Numaralı As keri Mahkemesinde 2 hazıranda yapılan duruşmada avukat Mehdi Bektaş tanık olarak dinlendi. Tanık Bek taş. «Bir gün avukat tbrahim Tezan müvekkili Oğuz lıan Müftüoğlu'nun kendisine emniyette iken polis nıemuru Bekir'in sık sık benden bahsettiğini ve bu Bekir'in kim oldugunu sor muştu. Ben de bunun Bekir Pullu olduğunu söyledim ve kendisine olayı anlattım. Benim olay hakkın daki görgüm ve bilglm bun dan ibarettir. Başkaca bilgim yoktur» dedi. Sanık Pullu, tanığın Ifadesint kabul etmedi. Avukat Erol Akçakaya'nın Beklr Pullunun savun raa avukatı olirak duruşdı. Daha sonra Ankara Dev rimci Yol davası sanıkların dan Mehmeet All Yılma? tanık olarak dinlendi Duruşmanın daha sonraki aşaması mahkeme tutanaklarına göre aynen şöyle: M. Ali Yılmaz (Ben Nasuh Mitap'tan önce yakalanıp gözaltına alındım. Beni yakalayanlardan birisi de Bekir Pullu'dıır. Gözetim altında kaldıktan bir süre sonra Bekir Pullu tarafından hücremden alındım. Gözlerim Bekir Pullu tarafından bağlandı. Nasuh Mitap'ın bulundugu yere götürüldüm. Nasuh Mitap'ı ben evvelce tanırdım. Kendisi ile uzun süre faaliyetlerim olduğu için tamyonım Benim gözlerim ba&lı olma sına karşın Nasuh MiJap'm askıda olduğunu sesin sreliş biçimi ve göz bandının riurumundan faydalanarak görerek ve duyarak farkettim. Askıda olduğu anlaşılıyordu. Beni yüzlpştirmek üzere götürmuşlerdi. Bekir Pullu bir ara (çevir, hızlı çevir) dlye yanındakilpre talimat veriyordu. Bu çevirme lşl cereyan vermeydl ve Nasuh Mitap da bn a dan Nasuh Mitap'a işkence yapıldığını anlıyordum ve Bekir Pullu'yu da benimle yani beni yakalayan ve ba na işkence yapanlar arasın da olduğu için gözüm bağ lı iken yine sesinden tanıyordum. Olay hakkınrla bil diklerim bundan ibarettir) dedi. Tanık tekrar söz aldr (Ben Nasuh Mitap'ı tuvalete gidip gelirken de gözetim yerinde görüyordum Durumu iyi değildi. Cezaevinde de ayrıca gördüm aynı durumdaydı) dedi. " Sanıktan tanık beyanına karşı dlyeceği soruldu' (tanığın anlatımını kabul etmiyorum. Sanık gözetim altında bulunduğu sırada kendisine en cok ilgim olan ve kendisin) çok sevdiğim birisidir. Hatta gözlerini de hağlamış değilim Zaman zam an dışardan ba 7i şeyler getirtmek Istemis tir. Ne istediyse getirtmişimdu) dedi. Sanık vekili, (kabul etmi voruz) dedi. Müdahil vekül Altay ömer Egesel'in isteml Ozerine sanıktan soruldu: (Ben kendisi ile çok samlml idim. yeni bir dünya yaratmadaki tarihsel görevinin ne olduğunu ve hangi kuruluşa ait olduğunu» soıdu. Başturk «Tarihsel görev sömürüsüz, baskısız, uy garlığın bütün nimetlerinden herkesin yararlanabildiği bir dünya özlemlnin açıklanması biçimidir.» şeklınde yanıtlaaı Yargıc bu gorevin kime düçtüğunu sordu Baştürk bunun bir ozlem olduğunu. görevin herkese düştüğünü söyledi. Yargıç herkese karışamıyacağını söyİ6dı. Bastürk «Herkesin özlemi değil mi? Herkesin istediği bir şeydir.» dedı Yargıç daha sonra, «Is yer leri duvarlarının dışmda bir bü tün olarak işçi sınıfının karşı karşıya olduğu kapitalist sınıfının üretim araçlarına sahip olmasına dayanan sömürü ve mülkiyet düzenini üstlenen kapitalist sınıfının sıyasal örgütlenme bicimi olan devletin bas kıstnın da eklendiği bu sömiırüyü azaltmak ve öbiir yandan sömürüyü ve baskıyı kaldırmak icin işci sınıfının elindeki ceşitll arac ve yollardan birisinin de grevlerin olduğu belirtilip bunların sınıf mücadelesinin tabancası olon iş yerl grevi, tüfeği olan işkolu grevı, ağır top olan genel grevin işci lerln zihinlerine yerleştirilmesi gibi kanun dısı ve devletin en yüksek bir birlık olarak korunmasına ilişkin düzsnlemeleri ortadan kaldırıcı gaye, sucunuygulamada unsurlarından birini teşkll eden siyasal nitelikli grevlerin arac olarak kullonılmasının ekonomik mücadele ile irtibatını anlatmasını» istedi Baştürk sorunun nereden alındığını öğrenmek istedi. Yar gıç genelden alınmış olduğunu söyledi. Baştürk ısrar edınoe de iddıanamenın bütünluğü ıcinde bulabıleceğını bıldirdi Baştürk'un bu soruya vanıtı ozetle şöyle oldu: «DİSK bir (Arkası 10. Sayfada) * Çeken: Bu^dayda stokçuluya prîm yok Fransa, Isvıçre, Avustur ya. Batı Almanya, Hollanda, Belçika, îrlanda, lngiltere. Danimarka Isveç. Norveç ve Finlan diy a olmak üzede 12 ülkeyi araştırdı. Bu ülkelenn başkentlerindeki ve tipik turist kentlerinden birindeki geçen yılın hazıran agustos aylanndakı fiyatlan do lara göre inceledi. Bunun dışmda bu ülkelerdeki transport, uçak ve tren biletleri, kiralık otomobil ve benzin ücretlerini karşxlaştuxlı. Arastırmaya göre Stockholm'de 1. suııf bir otelde ekstra yatak lı çift odah bir dairenin haftalığı 366 dolar. yalnız Brüksel'de bu fıyat biraz düşük. Amsterdam 684 dolarla en pahalı. (Arkası lft. Sayfada) Milli Güvenlik Akademisi kuruluyor ANKARA (ANKA) Ba kanlık, kamu kurum ve ku ruluşlarına «üst düzey yöneticisi» yetiştirilmek amacıyla «Milli (Jiivenlik Akademisi» kuruluyor. Valılik. Büyükelçilik, Müs teşarlık, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Daıre Başkanlıgı İçin öncelik «Milli Güvenlik Akademisi» mezunlarına verilecek. Yetkililere göre, kurulma sı kararlaştırılan «MHli Gü venlik Akademisi»nln. tüm Türk Silahü Kuvvetleri Yüksek Öğrenlm Kurumlarını bir merkez altında top laması amacıyla kurulması çaîışmaları sürdürülen Silahlı Kuvvetlpr Yüksek öğ Iki sag görüslü sanık hakkındaki beraat kararı Askeri /Yargıtayca bozuldu İstanbul Haber Servisl Birden fazla adam öldürmeyt tam kalkışmak ve atsşli sılah lar yasasına aykırı davrandık lan savıyla yargılandıkları Is tanbul Sıkiyönetim Askeri Mah kemesı'nde beraat eden ikı saŞ görüşlü hakkındaki karar As k^ri Yargıtayca bozuldu. Sa mklardan bırısinın nastaneyt başvuru tariblerınde farklıiin ve düzeltme bulunduğu, mah kemeoa doktor raporunun ası) lannın incelermıeden karar ve rildiği bozma gerekçesi olarak gösterildl. Eyüp'de siyasi görüş aynlıfı nedeniyle 19 agustos 1978 günü, Sacit Ath ve Fatnıa Baydere'nin de varalanmasıyla sonuc X. yanş...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog