Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

7 HAZİRAN 1982 **• Cumhuriyet 11 Israil (Baştarafı 1. Soyfada) kezlerınden blrldır. AA.'nın blr haberlne göra îsraü Başbakanı Menahem Begın, Israıl birllkleıtae Fillstln gerıi lalarını 40 kilometre «geriye pttskiıtnne» emri venldıgüıı açıkladı. Begin'ln açıklamasının JReagan'm «saldınyı durdurmak için frene asüma» çağınsma cevaben yapıldığı belırtıliyoı Begın aynca, Israil ordusunun harekatının «sıvll halkı sayısız terorist bombardımandan korumak için» yapıldığmı, îsrall'ın Lubnan topraklannm tek kanşında bıle gozu olmadıgını söyledı. Israil hükümeti adına yapılan bir açıklamada ise Suriye kuvvetlerine saldmlmayacağı, ancak Surrye kuvvetlerinin saldıması halinde karşüık verlleceği belirtıldi Beyrut'ta bulunan «LUbnan' m sesi» radyosu, îsrail'in geçti ğirolz 24 saat lçinde ABD yapı sı M60 tanklarından birçoğunun Güney Lübnan sımrlannın içerisinde Dulunan «serbest böl ge»ye gırmesınden sonra, îsra il Başbakam Menahem Begın' In Güney Lübnan'ı tümüyle ls tıia emrinın beklendlğını bildir nuştı. FKÖ aynca 2 İsrail uçağının ve bır îsraıl helikopterinin düşürüldüğünü açıkladı. 1 îsrail uçağının ve 1 helikopterinm duştuğu İsrail yetkılılerınce doğrulandı. Bu arada Suriye kuvvetlennin de LUnnan'ın mer kezindekl Baalbek kenti üzennde îsraıl'e alt pılotsuz bir kesıf uçağını düsUrdüklerini bıldrrilıyor. Beyrut'ta bulunan FKÖ mer kezi, BM Güvenlik Konseylnln ateş • kes çağnsına uyacaklan nı, saldırılann, dun sabah saat 6.00'dan itibaren durdurulduğu nu açıkladı. Açıklamada, îsra il'in saldınları sürdürmesi har lınde ise karşıhk verüeceği be lirtildi. Reagan, Israü'in (Baştarafı 1. Sayfada) Beyruttaki elgilık görevlılen nin yarısının Ulke dışına ÇIK ması için talimat verdı. ABD yonetiminın bir sozcüsü, «îsra ıl'in LUbnan'ı lstila etmesinden birkaç saat önce» Baskan Bea gan'ın İsrail Başbakam Mena hem Begin'den saldınyı daha üeriye goturmemesını ıstediğını söyledi. Sozcü açıklamasında Reagan'ın Begin'den ıstilayı durdurmak ıçın «vargıicuyle frene basmasuu» lstedlğlnl beUrtti. • Mısır Devlet Başkanı Hüsnü MUbarek dün îsraıl ve Pilistinhleri «ağır olmaya» çağırdı. MUbarek Kahire'de verdigi demecinde Lübnan'dakı durumun «barış sürecını etkıleyeceğini» söyledi. MUbarek bır so ru üzerme, Mısır ile îsraıl ara sındakı bir doruk toplantısının sonuç getirebılmesi için, «çok iyi hazırlanması gerektığim» be lirtti • Sovyet resml TASS ajansı bir yorumunda îsraıl'ın PIlıstınlilen «Fiziksel olarak imha etmeye kalkıştığı» belırtıldl. Yorumda «ABD'nin desteğine sahip olan İsrail ordusu tam anlaıtııyla Araplara kar sı beşinci bir savaş başlattı» dendı Ajans ayrıca îsraıl'ın yenı saldırısının hazırlıklann dan ABD'nin haberdar edılme mış olmasının mumkün olma dığını ozellıkle vurguladı • Suudi Arabistan «süper güçleri sorumluluklannı yerine getirmeye» ve îsraıl'in Lübnan'a gırıştiği saldınyı durdurmaya çağırdı. 0 BM Güvenlik Konseyı ıs tilayla ılgılı olarak olağanustü toplandı BM Genel Sekreterı Javıer Perez de Cuellar'ı ateş kes sağlanması ıçın elın den gelen her şeyı yapmakla ve 48 saat içlndo konseye rapo runu sunmakla görevlendırıldı • Yunan hükümetı îsraıl'ın Fılıstinlılere saldırmasından «sarsıldığını ve dehşete duştu ğtinu» açıklayarak AET Dışiş lerı Bakanlarının olağanüstu toplanmasını ıstedı Haberi Yu nan Televızyonu normal yayını keserek verdı Açıklamada Yu nan hükümetınin FKÖ'nun baş vurusu üzerine bu karan aldı ğı belirtildı Heyecanlı pazar (Baştarafı 1. Sayfado) tesi gecesınden înönü Stadı'nın arkasında bulunan TIR oto parkına yerleşmışler ve arabalann içinde uyumuşlardı. Di ğerlerı de evlermden sıkıyonetim yasağının sona erdıği 05.00 de hareket etmış ve 05 30'da «Hedef»e varnıışlardı. Burada meydana gelebilecek buyuk bır ızdıham yönatıcilerın aldığı yerinde tedbırlerle on lendı. Kapılar 06 00 da açıldı ve stad onundekı binkmeler bır olçüde onlendı. Saat 10 00 civarında ise kapalı ve numaralı trıbunler ağzına kadar dolmuşkapıları bıle kapanmıştı. Sabahın korunde içerıye girmış olanlar, akşam 68.00'do baş lajacak maç ıçın tempo tutma ya 07.00 cıvarında başladılar ve bu işi maç saatıne kadar aralıklarla surdürduler. Maç sırasında ise hem sesi kısılanlann fazlalığı, hem de maçın heyecansız ve golsüz oluşu yuzunden bu sesler gıderek azaldı, HATAM SOLLAMA 33 CANA MALOLDU Dun saat 15 sıralarında Polathya 11 kilometre kala Ankara'dan Bursa'ya gıtmekte olan Suat Bozer yo netimindeki yolcu otobusu karşı yonden gelen Anroet Bostancı yonetimindeki otobusle, önundeki kamyonu hatalı sollaması sonucu çarpıştı. Yukandaki fotoğrafta kazanın fecl sonucu gonilüyor. 21 yolcu olay yerinde, 11 kişide kaldunldıklan hastanelerde hayatlarını kaybettiler. (Telefoto: A A.) EN KÂRLI ÇIKANLAR 00 bıten maçtan en karlı çı kanlar Beşıktaş taraftarlanna satılacak bır şeyler hazırlayanlar oldu. Inönü Stadı'nm önün de «SıyahBeyaz renlkere boyanmış olmak koşuluyla» akla hayale gelebilecek herşey satıldı. Çeşıtli şekıllerde kartondan ve bezden şapkalar, üzerınde kartal şekıllen ve «Şampıyon» yazısı bulunan tışortlar, jıne kartal şeklınde dokme ve çamurdan heykelcıkler, tavlalar, bayraklar, tesbihler, posterler, mmderler, ne oldukları anlaşılmayan oyuncalar, «Şampiyonlukk şliri» adını taşıyan tek sayfalık bır kâğıt ve kartallar. Bunlar içlen saman dol durulmuş gerçek kartallardı ve 45 bın lıralık fıyatlanna karşın alıcı da bulabılıyorlardı. BEŞİKTAŞ HATIRINA Şapka fıyatları 100200 lıra arasmda değişıyor, yarım me^ rekarelık bez bayraklann fıyatı 500 lıradan başlıyordu. Alış verış önceleri çok hızlı gıttı. Ancak stad dolmaya başladıktan ve dısarda kalanlar azaldıktan sonra satıcılar «Beşiktaş hatırına» yuzde 50Jye kadar varan ındırımler yaptılar. Bazı satıcılar bu eşyaları galıbıyet umuduyla maçın sonuna kadar beklettıler Ancak 00 lık sonuç kesinleştıkten sonra, daha seyircıler dağılmadan çoğu toparlanıp gıtmışlerdı. Beşıktaş'tan Kabataş'a ve Tak sım'e kadar uzanan bölgede em niyet ve askeri bırlıkler tarafın dan çok sıkı güvenlik önlemlen alınmış, bu bölgede trafik akışı sabahtan itibaren yavaşlatılmıştı. Stad'ın önune mo» torlu araçların sokulmaması, dağılma sırasında da ızdıhamın önüne geçtt ve gerek Beşiktaş lı, gerek Trabzonsporlu taraf tarlar sabah son derece coşkulu bır şekilde geldikleri în» nü Stadı'ndan bu kez sessia aynldılar. Kısacası neşeli baş« layan pazar biraz neşesiz bitti. Rektör (Baştarafı 1. Sayfada)' kullar .eğıtım enstıtüleri. yuksek meslek okullan ve teknık okullarla ilgıli tasan.YÖK'te sayüan 27'yi bulacak rektorler için «aday» saptanmasına başlandı. YÖK uyelerıne, «bildiklerinizi bildirin» dendi Bu adaylar hakkında, yasada ba hrtıldıği gıbi, «güvenlik so ruşturması»da yapılacak Halen ODTÜ. Malatya, Konya Sıvas Üniversıtelerİ «vekillik»le yönetılıyor. Ye» nı açılacaklarla bırlıkte, ve killikle yonetilenlere de, «rektör» atanması gerekiyor. Rektörlerden sonra, dekanlarm atanmasına sıra gelecek. Rektörlerden bır çoğunun yerlennde kalacağı, YÖK çevrelennce ıfade edılıyor. Ankara Üniversıtesı Rektörü Prof. Türkân Akyol'un yenne, Ankara Ünıversıtesl Tıp Fakültesi profesörlennden Ayhan Çavdar'ın getinleceğı söylenıyor. Ayhan Çavdar, Tıp Fakültesi'nde çocuk klinıği kürsüsü başkanı. Turkân Akyol'un, YÖK yasa ve uygulamasma karşı olduğu, karşı olanların ise yasanın uygulanmasında gorev almamalarmm do ğal bulunduğu göruşü YÖK'te egemen. Prof. Orhan Oguz'un da, îstanbul'da kurulacak yeni unıversitelerden bırıne rektör olacağı bıldirılıyor. Orhan Oğuz «Marmaraya da «Mimar Sinan Ümversıtele nnden binnın başına gelecek Boğaziçi Üniversitesi rektöru Prof. Semıh Tezcan, tstanbul Teknık Üniversitesi Rektorü Prof. Kemal Kafalı .yerlennde kalacaklar. 67 projenin (Baştarafı 14. Sayfada) yatının tutan 788 milyar 247 mılyon hraya ulaşıyor Bu projeler Içın 1981 yatınm ödeneğı 11 milyar 590 mılyo nu dış olmak üzere 48 mılyar 818 mılyon iken 1981 yı lı harcaması ıçm ancak 35 milyar 785 mılyon lıra aynla bıldı Böylece cari fıyatlarla gerçekleşme oranı yuzde 30 oldu Gerçekleşme oranının en düşük olduğu yabrımlar •çok amaçlı proje» olarak ta nımlanan Guneydoğu Anadolu ve Aşağı Ceyhan As lantaş projesı oldu. DSrnm bır Iki projesmın malıyetı 201 milyar 253 mılyonu dıs finansman olmak üzere top lam 460 milyar 923 milyon lıra olarak bellrlendl DPT raporuna göre hem merji hem de tarım sektörünü il gılendlren Güneydogu ve Aşağı Ceyhan Aslantas profelerinin 1981 yılma ait har camalann gerçekleşme oranı vüzde 83 olarak cari fivat larla revlze proje gerçeklesmesi ise sadece yüzde 7 oldu. DPT'ce yürütülmesi izlenen 67 projenin ilk hesapla ra göre 286 milyar 501 mil yona çıkması gerekmekteydi. Ancak projelerin zamanmda tamamlanmaması ile projelerin tekrar gözden ge Cirilmesi sonucu bitiş tarıhlerl 2 ile 9 vıl uzatıldi Ve 266 milyar liraya tamam lanabılecek olan 67 projenın maliyeti 1 trilyon 636 milyar 234 milyon'a çıktı Böy lece gedkme nedeniyle dev let 1 trilyon 429 milyar 733 milyon liralık fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. 33 ÖLÜ 26 YARALI VAR (Baştarafı 1. Sayfada) Yordım ve Trafık Hastanesinın «Rontgen fılmınin bulunmodığı gerekçesiyle yaralıları kabul edemeyeceğlni güvenlik kuvvet lerirte bildirdiğı oğrenildl. BAKAN OLAY YEBİNDE Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıcturgay, kaza ye rınde mcelemelerde bulundu Bakan, yaralananların bır an once sağlıklarına kavuşturulma ları icın gereken her şeym ya pılacağını söyledi. Kılıçturgoy, traf'k kazasıni, «ınanılmosı guc, büyuk bır olay» olarak nıteledı. YARAULAR Yaralılardan kimllklerı bellrlenenler şunlar Yalçm Kaplan (Mihallıççık), Abbas Acar (Van), Kenan Var şey (Bahkesır), Gül EUbol (Er çış), Yusuf Üstun, Aynur Koç, Hayrettin Ertan, Fahrettin Bay rak, Mehmet Demiral, Zeki Bay rak (Ankara), Mehmet Karaman (Balıkesir), Ümret TekİD (Gbnen), Bllal AyteMn, Mehmet Savaş, Kemal Arslan, Hay rettln Ankan (Balıkesir), Gfiler Gençer (Bandırma), Perihan Balcı, Tumer Sönmez (Ça nakkale), Bllal Aytekin (Bunyan), Mehmet Gönen, Hînunet Aksoy, Mustafa Kocaman (Gönen), All Avcı (Yalova), HaUt Şahsir, tbrabim üğurkan, kim liği tespit edilemeyen bir yaşında bir çocuk. ABDden yesil ısık (Baştarafı 1. Sayfada) nin onayı dışmda mUmkUn olamayacağını ifade edıyorlar. Nıtekım, Haig'in ilk bombardıman haberi üzerine Londra'da sarfetiği sözler bu kanıya kanıt olarak gösteriliyor. Haig, îsrail'in Londra Büyükelçisine karşı girişilen suikast ile Beyrut bombardımam arasında bağlantı kurmuş böylece îsrail'in bombardunan bahanesini onaylar bır USIÜTJ kullanmıştı. Türkiye, BM (Baştarafı 14. Sayfada) btm&bm sllahsızlanma çahşmalan açısmdan da ciddl bir engel olarak dnrmak tadır. • Dünya ekonomlsf de dddl güçlükler içlnden geç mektedir. DUnyada silahlanmaya ayrüan kaynakla n n ekonomik sornnlann çö ztimüne aynlması süpheslz bu gUçlüklerin aşılmasmda olnmlu bir rol oynayacak• Uzim vadell hedef olan tam ve genel stzlahsızlanmaya varüıncaya kadar, bu güne dek dünyada barışın korunmasında rol oynayan stratejik dengenin korunması gerekir. Bu nibai hedefe varıncaya kadar si lahların denetimi müzakereleri sdrdürülurken stratejik denge de en düşük du zeyde gerçekleştirUmelidir.» tır. Bu konuda bir başka yoruro İse Körfez savaşında îran'm dolayısıyla müttefiki Suriye' nin durumunun güçlenmesi ü zerine ABD'nin îsrail'in Bey rut bombardımam ve Güney Lübnan'a saldınyla Suriye'nin durumunu sarsmak lstedıği blçiminde. Bu yorum, önceki günkü vahsl hava saldınsıyla Körfez savaşı ve dolayısıyla uluslararası stratejiler ve bolgedeki yeni mevzilenmeler ara smda bir bağ kuruyor. Bır üçüncü yorum ise îsrail'in bu saldınyı kendi lnisyatiîi ila gerçekleştirdiği yolunda. îsrail bu saldınyı Habib'in bölgeye gelişinin arilesinde ABD*ye Araplarla bir uzlaşma ya girmemesi için bir gözdağı vermek, gelişmelerin yönünü istediği biçimde etkilemiş ol mak amacıyla yapmış olabilır deniyor. Ancak, ortada apaçık bır gerçek var O da bir yandan Körfez savaşı 'ndaki gelış meler diğer yandan ise Îsrail'in hiçbir sımr tanımayacak ölçü de bir başkenti bombalaması önümüzdeki yakın vadede Ortadoğu'da gerilimin ciddi boyutlarda artacağının belirgın işaretleri... Türkiye Ortadogu'dadır. Ortadoğu, Türkiye'ye sadece komşu değif, aynı zamanda "yakın" dır... Türk ekonomisi dışa açılırken, Ortadoğu ülkelerininticaret, pazar, petrof, dövîz... imkanlarına büyük önem vermektedir. Bu "yakın" bölgede, bu bölgeyi iyi tanıyan bir bankanın, Ortadoğu'nun önemi anlaşılmaktadır. Ortadoğu, bu bilinçleyeniden örgütlenmîşve çağdaş bankacılık hizmetleri vermeye başlamıştır. Çünkü, önemli gelişmelerin eşiğindeki Türkiye'de Ortadoğu'nun önemi bilinmektedır. ORTADOĞU Tîiridye'dedir 1 1 0RTAD0GU ORTADOĞU IKTISATBANKASI Önemli birbanka^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog