Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 7 HAZİRAN 1982 Osmanlı Işsizdi, iş buldu kartı alamayınca işe baslayamadı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinde iş bulan Güler Ergül, İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan sınav kartını alamadığı için aylardır aradığı isine kavuşamadı. Selim YALÇINER Iş ve IŞÇi Bulma Kurumu' nun kayıt ve kart dağıtım iş lemlerindekı aksaklıklar gi derek artan oranda yakınma lara konu oluyor. istanbul Su ve Kanalizasyon idaresin de iş bulan ışe alacağı bır işçi, Iş ve İşçi Bulma Ku rumu'ndan kartmı geri ala madığı içm ışbaşı yapamamaktan şikâyet edıyor. Iş sızhğın buyuk boyutlara ulaştığı ulkemizde ış arayan yurttaşlar Iş ve işçi Bulma Kurumu'nun işsizlık sorun lannı srttırıcı değıl. istih damı geliştinci bir rol oyna masının beklendığini belirtiyorlar. Erzincan 1957 doğumlu Güler Ergul, kisa adı ISKI olan istanbul Su ve Kanalizasyon Idaresınce açılan va sıfsız işçi sınavına 17 mayıs 1982 tarihinde gırdiğini belirterek 27 mayıs 1982'de iş daveti aldığını söyluyor, «ISKİ Personel ve Sosyal Iş ler Daire Başkanlığı'ndan 24 Mayıs'ta aldıgım 4045/O Sa yılı işe davet yazısı üzerine ne gibi belgeler hazırlamam gerektiğini öğrenmek istedim. Saydjklan belgeler arasında, İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan smav için alınmış kart da bulunuyordu. Bu kartı geri almak için Iş ve İşçi Bulma Kurumu' na gittigimde, (veremeyecek lerini) söyledlier. Tekrar ISKİ'ye döndüm. Aylardır işsiz olduğum için moralim bozulmuştu, kartı vermedik lerini, ne yapmam gerektiği ni sordum. Bu kart olmadan işe giremeyeceğimi anlattı lar. Oysa aylarca uğraşıp bir iş bulabilmfş, (İşe başla) yazısmı almıştım. Yeni den Iş ve işçi Bulma Kuru mu'na gittim. Imkânsız, kar tı geri vermiyorlardı. Bir küçük kart yüzünden işimi kaybediyordum» diyor. KAYIT VE KART Güler Ergül, Iş ve işçi Bulma Kurumu'mm uygula malanndan dolayı kazandığı işe giremeyen yurttaşlar dan sadece birisi olduğunu, kurumun kapısında her gün yuzlerce ışsızin bıçare vazi yette beklediğmi belutiyor. Bu arada, Iş ve Işçı Bul ma Kurumu'nun fonksiyonu nun ne olduğu işsiz yurttaş lar arasmda gıderek büyu yen bır merak konusu haline geliyor. işsiz yurttaşlar, her ışsize elinden gelen ko laylığı gostermekle yukümlu olduğu sanılan Iş ve işçi Bulma Kurumu'ndan, sınava gırebılmek için zorunlu kartı alabilmenin ışe girmek ten bile zor olduğunu öne süruyorlar. 5 cydcr veriSmedi tstanbul Haber Servisi Osmanlı Bankası ışçilenne 5 aydan bu yana avans uygulaması yapılmadı DISK'e bagh Sosyal îş Sendıkasma aıt sozleşmemn 3ı aralık 1980 tanhınde sona ermesınden sonra, Bakanlar Kurulu kararı geregı uygulanması gereken %İO artı 3000 lira tutarmdakı avansın ödenmemesı uzenne, işçiler adına Sendıkanın kayyımı aracıhğı ıle Bolge Çalışma Mudurlugu ve Calışma Bakanlığına çeşıth baş vuru lar yapıldı. Bolge Çalışma Mudurluğunden ve Ça lışma Bakaııhğınclan gelen, ışverene de teblığ edilen yazılarda, Bakanlar Kurulu kararı gereğı avans odemesınm yapılması gerektığı büdırılıyor. Ancak halen avans ödemesınden yararlanamıyan ışçılerm toplam 1600 kışi olduğu bildırüdı. Ote yandan Birleşık Alman İlaç Fabrikasında, toplu iş sözleşmesinden yararlandınlmayan 80 kadar işçi Bölge Çalışma Müdürluğüne yaptıklan başvuruya rağmen aylardır bir soiuç alınamadığın dan yakındılar. Fabrikaya sozleşme bağıtlandıktan sonra giren işçiler, sözleşmeden yararlanmak için işverene yaptıklan çeşitli başvurulardan bir sonuç alamadıklarım, 56 aydan bu yana da taraî sendikaya aidat odemeyl sürdürdüklerini açıkladılar. Sozleşmeden yararlanabilmek için Bölge Çalışma Müdürlüğüne do baş vurduklarını, aylar önce Incelemeye geien müfettişlerm, sozleşmeden yararlan malannın yasal olduğunu, dava açmadan sorunun çözümleneceğini bildirdiklerini anlatan işçiler, halen ns Bölgeden bir karar gel diğini, ne de işverenin söa leşmeyi uyguladığını bildirdiler. llk nükleer santra! projesinin sadece yüzde 1'i gerçeklesti ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Yatırım h'arcamalarının ancak yuzde l'inin gerçekleştiği Akkuyu Nükleer Santrali, proje uyarınca ancak 1989'da hizmete gi rebilecek. Turkıye Elektrik Kurumu Genel Mudurlugu tarafından kurulması kararlaştırılan nukleer santral tamam landığmda 600 MW kurulu gucuyle yılda 3 mılyar Kwh elektrik enerjisi uretecek. Nükleer santral zamanında tamamlanırsa TEK'in 1990'a kadar kuracağı 9 santralin toplam kurulu gucunun 6'da birine tek başma sahip olacak. Yapılması planlanan santrallerın 19.7 milyar Kwh yıllık elektrik enerjisi üretiminin de 6'da birinden daha fazlasını uretecek olan Akkuyu Nukleer Santrali'nin aynı zamanda 9 pro je içinde en fazla üretim ya pabilecek guçte olması plan landı. Cari fiyatlarla projenin yıllık yatırım harcamaları 1975'te yüzde 10, 1976'da yüz de 72, 1977'de ise yuzde 70 dolaylarında gerçeklesti. 1978'de yuzde ll'e duşen yıl hk yatırım harcamaları SERİNLEDİLER Soguk ve yağışlı havalann ardından ge len güneşli günler İstanbul'lulann denize koşmasuıa yol açtı. 1979'da yuzde 23, 1980'de yüzde 33 oldu. Geçen sene . ^ : . , .nnnı lan da radyoda. Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeise yılhk yatırım programı Ç A N T A L A R I N D A «ŞEMSİYE» DE V A R D l hi 710 gun içinde yağış gorulmesi mümkün. Bu nedenle yurttaşlar çantalarında mayolarıyla birhkte *şemsiye»lerini Haziran ayına girilmesine karşm ülkede ' / o z ' d a " . ^ de taşıyorlar Tabiı, şemiıyelerinı adı uzennde güneşe harlin «revize» proje tutarma sözedilemiyor. Deniz suyu sıcaklıgı henuz ıstenen duzeye şı degıl, yağmura karşı kullanabileceklerini düşünüyorlar. kuvvetli güneş, sıcakta çalışmaktan b u bur göre gerçekleşme oranının çıkmadı. Ancak, kt l h t a n fotoğrafta dun denıze giren İstanbullular gorülüyor... nalan yurttaşlann hafta sonu denıze koşarak serinlemeleise sadece yuzde 1 olduğu (Fotoğraf: Ender ERKEK), rine olanah verıyor. Bu arada, denıze girenlerin bır kulakbelirlendi. Batı Trakya Türkleri Dayamsma Derneji NATO zirvesine muhtıra verecek tstanbul Haber Servisi Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, dün yaptı ğı açıklamada, 9 Haziran 1982 tarihinde Bonn'da bır araya gelecek olan NATO üyesı ulkelerin başbakanlarına Batı Trakya Turkle ri'nın sorunlanmn «muhtı ra» şeklinde sunulacağını bildirdı. Dernek ayrıca, 10 Haziran 1982 tarihinde de Almanya'nın diğer eyaletlerinden gelecek 200 bin kişmın Bonn şehrınin Joseth Hoke parkında toplanacağını açıkladı. Türk Topluluğunun daha sonra Josefh Hoke parkından başlayarak Bakanlıklara ve Yunan Sefaretine doğru yürüyüşe geçeceği ve Yunan Sefaretinın onünde «Siyah çelenk» bırakacağı kaydedildı. Batı Trakya Türkleri Da yamşma Derneği, NATO toplantısına sunulacak yazılı «muhtıra» ile Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'dan şu hakların isteneceğıni bildırdi. «Doğu Rodoplar, Askeri yasak böl ge statüsü dışı olmahdır. Gumülcine'de üniversite böl gesi ve sanayi bölgesi mizanseniyle tskeçe'de tnhan lı TUrkleri'nin arazi gasbı önlenmelidir. Vakıf emlakının gasbi durdurulmahdır. Askeri cunta döneminde ve 1977*de çıkanlan kanunlar yürürülkten kaldırılmalıdır. Öğretim ve eğitim hürriyeti verilmelidir. Arazi alım satımı, ye ni okul ve cami inşaatı ile okul ve camilerin tamirine gerekli müsaade süratle ve rilmelidir. Türk toplumu dini sıfat ile değil de, milliyet sıfatı ile ifade edilmelidir. Yunan tabiiyetinden gıyabi iskat edilme işlemleri durdurulmalıdır. Tefriksiz olarak dukkan, ti carethane açmak ithalat ve ihracaat yapmak gibi va tandaşlık hakları verilmelidir. Lozan Aniaşmasmın vecibelerine tamamen riayet edilemlidir. Yunan A nayasası'nın vatandaşhk haklarıyla Pasok Partisinin tüzük ve programı gereği tsfriksiz işlem ve icraat yapılmalıdır.» tSTANBUL (a.a.) Istanbul Belediyesince nisan ayında başlatılan temizlik kampanyası sürüyor. Bele diye ılgüilerl sokaklardaki çop bidonlarını karıştıran kışilere karşı mücadele başlatıldığını belirterek, halkın da yardımcı olmasım istediler. Çöp bidonlarını kanştınrken yakalananlar hakkında yasal iş lem yapılacağını söylediler. İstanbuı Belediyesinden bu konuda yapılan açıklamada, temizlik kampanyası çerçevesinde alınan kararlar gereğince, pazarcı esnafınm, pazar yerlerinl terkederken, arta kalan çöplerini, ağzı sıkıca bağlanacak torbalara koyarak belediyenin belirlediği yer lere bırakacaklan bıldirildi. Böylelikla hem çöplerln çirkin görünümü vo sinek tiremesi ö'nlenecek, hem de çöplerin belediyece kısa sürede toplanması ve imha sahalarına taşınması mümkün olacak. Bu arada çop bidonlarını karıştıran kişılera karşı da mücadele başlatıldığı açıkıanmıştır. Yann sabahtan itıbaren tüm ilçelerde Şube Müdurlüklerl ile Zabıta Müdürlüklennde görevli personel sürekli denetımlerda bulunacak lardır. Çop bidonlarını ka rıştırırken yakalananlar hakkında yasal işlem yapı lacağı ve bu kişilerle mücadele halkın yardımlannm da beklendıği kaydedildi. Istanbul'da cöp bidonlarını karıstıranlar • icin yasal işlem yapılacak luçeşme istasyonunun bir bölümü dün hizmete acıldı,r „ , v İSTANBUL (aA) Yapımına 1975 yılı sonunda başlanan Söğütlüçeşme tren istasyonunun bir bolümü dün hizmete açıldı. Gar Müdürlüğü yetkililerinden alman bılgıye göre, Söğütlüçeşme tren istasyonunun Hay darpaşa Pendık arasındaki guney yolu mşaatı tamamlandı ve trafiğe açıldı. Yetkılıler, ıstasyonun 1. kıPendik yonüne giden trenlenn yeni açılan yolu, Pendik yonünden Haydarpaşa yonüne gıdeceklerin ise eskı yolu ızleyeceklerini bildirdiler. Yetkililen ıstasyonun 1. kısım inşaatının 277 milyon 700 bin liraya maloldugunu ve yapımmın 1980 yılı sonunda tamamlandığını kaydettiler. Viadük'ün çeşitü boylarda toplam bin 437 beton kazık üzerine oturtulduğunu belirten yetkililer, viadük üzerinde dört demiryolu hattı, ile iki yolcu peronu bulunduğunu söyledıler. Ikinci kısım inşaatı için 377 milyon 160 bin lira harcanacağı belirtüdi. • * PÎLAVAHÜCUM Galatasaraylılar gelenek sel pilav günflnde pilavı kepçeden yediler. Galatasaray LisesVnde ücüncü kez "pilav,, yendi tstanbul Haber Servisi Galatasaray Llsesi'nde bir «Pilav GUnU» daha yaşandı. Böylece bir yılda ilk kez 3. Pilav Günü yapıldı. Buna tüm Galatasaraylılar sevinirlerken, bir kişi hem seviniyor, hem «yoruluyor». Yorulan kişi, Galatasaray Llsesi'nin aşçısı Mustafa Göksu. «Pilav yapmak, 56 kişi için yapıyorsamz, kolay. Ama hem yuzlerce kişiye pilav yapmak, hem de tadını bulmak zorundaysanız, çok yorulmanız gerekiyor» diyen Göksu genç, yaşlı Ga latasaraylıların kocaman kepçelerden pilav kaşıklamaya başladıklarını görünce yorgunluğunu unuttuğunu ekliyor. Galatasaray Lisesi'nin dünkü geleneksel Pilav Günü de geleneğe uygun geçti. Okulun her kesime yayılmış eski mezunları hem birbirlerini görebilmenin, söyleşebilmenin mutluluğunu yaşadılar, hem de Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in Galatasaray Llsesi'ne gösterdiği ilgiyi kendilerine aktaran Okul Müdürü Şükrü Sarı'mn yardım isteği üzerine irfan yuvalarına yardım etmeye söz verdiler. Galatasaraylılar, Galatasaraylı olmayan Orgeneral Evren'in «Galatasaray'ı Galatasaray yapacağız» demesinin kendilerini etkilediğini ve yeni okul bmasının kısa sürede yapımma ellerinden gelen katkıyı yapacaklarım söylediler. Fotoğrafta, Geleneksel Pilav Günü'nde genç ve yaşlı Galatasaraylılar pilavı kaşıklarken gorülüyor. (Fotoğraf: Ali ALAKUS) HALİL DİNÇ Halen yatmakta olduğu İstanbul Rehabilitasyon Merkezi'nde, sakat yurttaşlara meslek kazandıracak olanaklara kavuşturulmamış. Resimde mşaat tesısatçısı Halit Dınç ıle oğlunun sakatlanması üzerine memleketi olan Yozgat'tan gelen dertlı baba gorülüyor... (Fotoğraf: Ender ERKEK) Yasamını nasıl kazanacak? İstanbul Haber Servisi înşaatın 4. katmdan düşerek, 6 aydır yataktan doğrulamayan 18 yaşındaki bir genç, şimdi 'kara kara» bundan sonra ne iş yapacağını ve karnını nasıl doyuracağını düşünüyor. Kalorifer, su, elektrik tesisatçısı olarak inşaatlarda çalışan ve 6 ay önce çalıştığı inşaatın 4. katından düşerek omuriliğini, bacak kemiklerini zedeleyen Halit Dinç admdaki genç, önce Okmeydanı Sigorta Hastanesi'nde yattığım, daha sonra SSYB'na bağh İstanbul Rehabilitasyon Merkezine getirildiğini bıldirdi. Aylardan beri, yasamını yatağa bağlı olarak sürdurduğunü oğrendiğimiz genç hastamn şimdi tek düşuncesi, bundan sonra da yürüyemez, ya da koltuk değneklerine bağlanırsa hayatım nasıl bir iş yaparak kazanacağı... Halit Dinç, Istanbul.a, memleketi olan Yozgat'tan daha 14 yaşındayken kendi yaşındaki arkadaşlarıyla bırlıkte geldığini soyledi. Istanbul'da bir lnşaat şırketinde çalışmaya başladığım, 4 yıl süreyle elektrik su, kalorifer tesisatçılığmı iyice kavradığım bu arada ileride kuracağı evi için yavaş yavaş bir iki eşya almaya başladığım anlatan Dinç «tam evlenmeyi, bir yuva kurmayı hayal ederken oaşıma baylesıne hayatmıı alt üst eden kaza geldl.» dedi Genç hastamn yatmakta olduğu İstanbul Rehabilitasyon Merkezi, isminden de anlaşılacağı gibi fiziki tedavinın yanısıra sakat kişilere bilgi, beceri ve meslek kazandırmakla görevli. İstanbul Rebabilitasyon Merkezi'nin ise, henuz sakat yurttaşlara durumlanna uygun bir meslek öğretecek olanaklara kavuşturuhnadığı öğrenildi. 40 isyerini soyan 'Dallas Çetesi,, ele gecti • Öğretmenlere eğitim teknoSojisi (Baştarafı 14. Sayfada) Öğretmenlik meslek bilgi si programında yeralması gerektiği ^elirtilen derslerden eğıtım teknolojisinin önemi anlatıldı. Eğitim teknolojisi konusunda şu göruş ler savunuldu: «Bugüne kadar çeşitli öğretmen yetiştiren kurumlar da ve öğretmenlik sertifika sı veren üniversitelerimizde ders araçlan, ders vasıtala n, görme ve işitme yoluyla eğitim araçlan, ders vasıta lan. görme ve işitme yoluy la eğitim araçlan, görişit, araç ve yöntemleri eğitim tek nolojisi gibi adlarla verilmekte olan bu dersin, çağı mızdaki gelişmelere uyarak, bundan böyle ögretmen yetiştiren kurumlanmızın zorunlu dersleri arasında yeralması uygun olacaktır. Eğitim teknolojisi, 2. dünya savaşı sırasında ve bu sa vaştan sonra, davranış bilimleri alanında öğrenme ve iletişimle ilgili olarak ya pılan araştırma sonuçlannın, sistem yaklaşımıyla bir likte eğitim alanında kulla nılmaya başlanmasıyla ben liğini kazanmış olan bir bilim dalıdır.» Raporda, «Ögretmen eğiti mi sistemimizde çelişkiler bu lundugu, öğretmenlerin çok çeşitli kaynaklardan, farkh kıstaslara göre yetiştirildikle ri, bu kaynaklar arasında bir uyum bulunmadığı, daha önemlisi, nasıl bir ögretmen yetiştirmek istediğimizin be lirli olmadıgı, hele ögretmen yetiştirecek öğretmenlerin yetiştirilmesi konusunda be lirli bir politikamızın bulun madığı, öğretmenlerimizin niteliğinde, giderek belirgin düşmeler olduğu görfilmekte dir» görüşü savunuldu. tSTANBUL (UBA) Devlet Malzeme Ofisi'nce açık arttırmaya çıkanlan gumrüğe terkedilen ya da terkedılmiş sayılan 451 ta şıt aracının satışına bugün başlanacak. DMO îstanbul Bölge MU dürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, araçlann satışı Tepebaşı Gazino sunda saat 09.30'dan itibaren yapılacak. Satışlar 10 haziran perşembe günü so na erecek. Açık arttırmaya glrmek lsteyenlerin satış listelerin de belirtilen teminat bedellerini satış amna kadar DMO'nun Emlak Kredl Bankası Kadıköy şubesin deki hesabına yatırmalan gerekiyor. Gümrükteki 451 otonun satışına bugün baslanıyor tSTANBUL (a^.) Eyüp, Gazıosmanpaşa, Bakırköy ve Şişli ilçelerinde 40 iş yerıni soyan beş kişilik hırsızlık çetesı Eyüp Emnıyet Amırliği'ne bağlı ekipler tarafından çaldıkları mallurla bırlıkte yakalandılar. YetkilUer, kendilerine, «DaUas Çetesi» adını veren Ahmet Aydemir, ömer Yorulmaz, Mehmet Yorulmaz, Ahmet Kıhç ve Zatı Çalışkan'dan oluşan hırsızlık şebekesinin, şebeke içinda de birbirlerini «Ceyar, Boby» gibi adlarla çağırdıklarını süylediler. Beş kişilik şebekenin faaliyetini iki yıldır sürdüJiiüğü, çaldıkları mallarla Gaalosmanpaşa semtinde bır mağaza açtıklan, bir de depoları bulunduğu öğrenildi. Şabekenin çaldığı maUarın piyasa değerinin 15 milyon lira dolayında olduğu, çalıntı mallann büyük bir çoğunluğunu elektrikli ev aletlerinin oluşturduğu bUdirüdi. İki sağ görüşlü (Baştarafı 14. Sayfada) lanan olayla ilgili olarak yar gılanan sanıklar Erdoğan Gocuk, Ahmet Ince hakkında 11 nısan 1980'de beraat karan ve rilmiş, sanık Mehmet Aluş yar gılama sürerken öldüğü için hakkındaki dava düşurülmüştü. Müdahil avukatların başvuru su üzerine karar veren Askerı Yargıtay 2. Dairesi oybirliği ile verdiği kararında bozma ge rekçelerini sayarken mağdur Sacit Atlı'nm emniyet, sorgu hakimlıği ve daha sonra Kara bük Asliye Çeza Mahkemesi' nde vermiş olduğu tfadelerinde çelışki bulunduğu, bu çelişkile rin sanıklar Gocuk ve İnce ile yuzleştirılerek giderilmemiş olması belirtildi. Kararda yapılan bir teşhis sırasında mağdur Sacit Atlı'nın sivil giyimli polis memuru Nuri Odabaşı' nın da kendisine ateş edenler arasında olduğunu bildirdiği bu polis memuru il« de yüzleş tirilmesi gerektiği kaydedildı. Askeri Yargıtay'ın karannda «doktor raporu» bölümü aynen şöyle: «Sanık Erdoğan Gocak*on ik rannı ioeren ve 2UJ978 tari hinde polisce ifadesi ahnırken kendisine baskı yapıldığı yolundaki savunmas] tle ilgili ve tstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesince verilen rapor ile gönderme yazısında, sanığın hastaneye başvuru tarihlerlnde farklıbk ve dtizeltme bulunnp, Eotokopisl bulunan doktor raporunun asunın getirilerek incelenmemiş olması bozma nedeni sayılmıştır.» Cok samimi (Baştarafı 14. Sayfada) İşkence yapılması mümkün değildir) dedi. Sanık vekili söz alarak: «tanık, müdahil Nasuh'la aynı fraksiyon adamıdır. Doğrn söylemesi mümkün değildir.) dedi. Mahkeme duruşma sonunda Nasuh Mitap'a lllşkin olduğu belirtilen Anka ra Üniversitesi Tıp Fakültesl acil servisinden röntgen filmleri, rapor ve müşahade kağıtlarının istenmesinl kararlastırdı. Yakacıkta 3 saat elektrikler kesildi İSTANBUL, (a.a.) Kartal Trafo Merkezindeki ba kım çalışmalan nedeniyle Zırhlı Tugay ve Yakacık semtleri ile Soğanlı köyünün bir bölümune dun üç saat süre ile elektrik verile Isveç (Baştarafı 14. Sayfada) Stockholm'de normal bir lokantada bir öğle ya da ak şam turist yemeği 7 dolar ve Avrupa'da en ucuz. Örneğin Cenevre'de aynı yemek 16 dolar. 14 değişik temel gıda maddesinden oluşan bir yiyecek paketi Isveç'te 48 do (Baştarafı 14. Sayfada) konfederasyondur. Grev kararı almoya ve uygulamaya yasalar tarafından yetk'si ve göretSTANBUL (a.a.) Edırnevi olmıyan bir üst örgüttür. Ekapı'da Belediye'ye ait bu dekonomik mücadelede grev kapo dun sabah yandı. ran almak ve uygulamak, yaİstanbul İtfaiye Müdürlüğü salar gereği işkolu ve Işyeyetküılerınden alınan bilgiye göre, Edimekapı'da temizlik ri düzeyinde örgütlenmiş sendl ışlerinde kullamlan malzemekalara ait bir görevdir. DİSK nın bulunduğu tek katlı de'in yönetiminde sorumluluğu poda sabaha karşı saat 01.25 taşıdığım dönemde, soruda idsıralarmda bılinmeyen bir nedia olunan siyasi nitelikte bir denle yangm çıktı. grev kararı olınmamıştır. Ne Fatih ve Beyoğlu İtfaiye grup larınm çalışmalan sonucu sa de böylesi bir uygulama olmamıştır. İşçi sınıfKiın ekonomik at 02.00 sıralarmda kontrol almücadelesi ve günlük çıkarları tına alınan yangında, deponun içindeki tüm eşyalar ile birlik Ile ilglsl olmayan (faşizme ihte yandıgı bildirildi. tar eyleml) adı altında, 20 mart Edirnekapıda Befediyenin deposu yandı DISK DAVASI 978 günü yapılan iki saatlik Işl bırakma eyleminin kararı yürüt me kurulunca alınmış ve uygu lanmıştır. Davası da görülmüş ve sonuçlanmıştır. DİSK yöneticilerinin iddia içindeki nitelikte grevlerl ve siyasal amaçlı böylesi kararları yoktur. İddlayı red ediyorum. İki saatlik Iş! bırakma eyleminin işcl sınıfının ekonomik çıkarları ile İlglsl yoktur. Bu karar doğrudan insanların öldürülmeslne ve ya şama haklarının ortadan kaldırılmasına, baskıya, anarşiye, teröre, faşist cinayetlere karşı uyarı niteliğinde olmak üzere ilgllilerin dikkatinl çekmek Için alınmış b>r karardır.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog