Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI SÖYLEV Gari M. Kemal ATATÜRK ÖLT 1. 2 Onuncu bası ile altmışıncı blne ulaşb. Türkçeleştiren: Or. Prot. Dr. H. V. VELİDEDEOĞUJ EDERİ: 350 TL. tsteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20778 Kurucusu: Yunus NADt 20 TL. 7 Haziran 1982 Pazartesi V \ f \.' ÇAĞDAŞ YAYINLARI ŞAİRLER DÖVÜSÜR MEHMED KEMAL'in ilişldleri. amları, söyleşileri.. Btınca yılın birikimini sıcak bir Ilgiyle okuyacaksınız. EDERİ: 220 LİRA İSTEME ADRESİ: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Israil, Lübnan'ı isgal ediyor ABD'den yeşil ısık yandı mı? Cengiz ÇANDAR vazıyor BEYRUT tsrall'in Lübnan'a karşı sürdürdüğü saldırılara tepkiler sürerken, bu cesaretin kaynağı tartışılmaya başlandı Beyrut'ta kimi gözlemciler tsrail saldırısını vahşet derecesine ve Güney Lübnan'da da geniş bir alanı kapsamasına bakarak bunun ABD'nln yeşil ışığı olmadan gerçekleşemeyeceği kanısını belirtı yorlar. özellikle Beagan'm özel temsilcisi Phılip Habib'in Bey rut'a gelmesinden 72 saat önce bu çapta bir hava saldınsmın ABD (Arkası Sa. 11, Sü. 5 de) Tanklar Sur kentine îlerliyor Suriye hükümetinin resmi bildirisinde Lüfonan'daki kuvvetlerinin İsrail birlikleriyle «dolaysız olarak karşı karşıya geldiği» açıklandı. Dış Haberler Servisi LUb nan sınırını geçen israil tankları, Chebaa kasabasmı ele geçirdi. îsrail tanklannm dün de, ilerlemeyl sürdürdükleri açıklandı. Dün ger çekleştirilen yogun hava ve dp niz saldırısmdan sonra, üç ko1 dan ilerleyen tsrail tanklannın BM tampon bölgesini geçerek Pilistinlilerin denetimindeki Sur kentine doğru ılerlediklerı bildirildı. Suriye isş Lübnan'daki kuv vetlerinin İsrail birlikleriyle «Dolaysız olarak karşı karşıya geldiğini» açıkladı. Suriye resmi SANA ajansında vayınlanan hükümet bildirisindp «kuvvet lerimize tsrail birlikleriyle kar şüaşma emrı verildi ve kuvvetlerimiz bu ahşam bu emri yeri ne getirdi. dendı. Dün akşam yayınlanan bu bil diri Suriye'nin savaşmaya kararlı olduğunu göstermesi dışmda, Suriye kuvvetleri ile lsrail birlikleri arasında çatışma olup olmadıgı hakkında bir bil gi vermedi. BM Barış Gücü sözcüsü ve FKÖ tarafmdan yapılan açıkla mada, BM tampon bölgesını ge çen İsrail tanklannın Akdeni? lcıyı şeridinden Sur kentine doğru tterledikleri bildirildi. Cephede bulunan AP muha birmm verdığı nabere göre de diğer bir mekanize birlik kolu lç kısımlarda, Sur kentinin 53 kilometre lcadar dogusunda Hermon tepesi eteklerinde iler liyor. AP muhabirine göre Norveç Barış Gücü'ne mensup askerleri geçen tsrail birliklerı Golan tepelerinin yalnızca 4 kilometre kadar uzagındaki Chebaa kasabasmı ele geçirdi, üçüncü bir îsrail kolunun ıse, hıristiyanlann denetimındeki «Serbest Lübnan»dan ilerlemeyı sürdürdükleri, Taibe kasabası na doğru yaklaştıklan bildinldl. AJV'nın bildırdığine göre Lüb nan'ı istila eden îsrail kuvvetleri 2. zırhlı tugaydan ve bir motorize piyade taburundan oluşuyor. Söz konusu zırhlı tugaylarma toplam 100 tank ve 100 zırhlı kariyerin bulunduğu belirtiliyor. Filistın Kurtuluş örgütü'nün yayınladığı bildiride «kuvvetlerimiz sonuna kadar saldırgana karşı savaşacak» dendi. FKÖ bildirisinde 20 bin İsrail askerinin tank ve zırhlı araçlar desteğinde 53 kilometre genişlikteki bir cephe üzerinde üç koldan ilerlediği bildirildı. Bil dinye göre ayrıca tsrail deniz piyadeleri BurçElCemali Fi listin mülteci kampmın bulunduğu bölgeye çıkarma yaptı. BurçElCemali mülteci kampı Sur kentinin kuzey doğusun da bulunuyor. îsrail hükümeti ıse orduya «Knzey tsrail'e karşı gjrişllen top ateşini iinlemek amacıyla» Lübnan'a saldırı yetkisi verdı Hükümeti sözcüsü Dan Meridor bu açıklamayı, İsrail tank larının Birleşmiş Milletler Barış gücü bölgesinden geçerek Lübnan'ı istila etmesinden tam 4 saat sonra yaptı. Sozcü, açıklamasmda harekata «Galile için barış» harekatı adı verıldiğinı belirtti. Galile Kuzey İs rail'deki Yahudi yerlesim rner (Arkası Sa. 11, Sü. l'de) «Torkdusmaîılıgı» Polatlı yakınlarında 2 otobüs carpıstı 33 ölü, 26 yaralı var ANKARA, (Cumhurlyet Büro3u) Ankara Eskışehır karayolunun Polatlı yakınların dokı Karaboğaz mevkıinde dün saat 14.15 sıralarında ikl yolcu otobüsünün carpışması sonucu 33 kişi öldıi, 26 kışi de yara Landı. Kaza, hatalı sollama ve aşırı hız nedeniyle meydana geldı. Ankara'dan Bursa'ya gitmekte olan Suat Bozer'ln kullandığı 16 ER 628 plâkalı yolcu o tobüsü, önünde seyretmekte olan 44 EV 151 plâkalı kamyonu hatalı bir şekılde sollaym ca, karşı yönden gelmekte o lan Ahmet Bostancı yönetimin deki 16 EV 800 plâkalı yolcu otobüsüyle carpıstı. Olenlerden kimliklerl saptanabılenler şunlar: Mehmet Alı Aydemir, Adıl Ka raağac. Halıl Karaağac, Kaaır Kalaylar. Ahmet Kalaylar, Sükriye Akol. Suat Bozer, Ahmet Bostancı, Hidayet Gülen, Mustofa Kavraoğlu, Selami Erkıran, Hasan Bağcı, Mehmet Ali Aytekin, Nedim Akol, Gaüp Güven, Nevrıye Güven. Kazada ölen 33 kişıden 21'ınln olay yerinde, dığerlerinin Ise kaldırıldıkları Ankara'dak. ceşıtli hastanelerde hayatlarını kaybettikleri öğrenıldl. Olay ye rı kazadan sonra ana baba gününe dönüştu. Ambulansların ıhtiyacı karşılayamaması üzerlne özel otomobil sahıpleri de yaralıları Ankara'ya taşımaya başladılar. Oloy yerinde ölenlerln coğunun kafa ve kol gibi organlarının parçalanmış oldukları görüldü. Yaralılardan Mıhallıkçik L'Sesi öğretmenlerlnden Yalcın Kaplan, içinde bulunduğu 16 ER 628 plâkalı otobüsün hızlı seyrettiğini söyledi. Başkenttekı hastaneler kazadan sonra alarma geçirildı. Trafık kazalarında yoralılara llk müdahaleyi yapmak amacıyla kurulan Balgat'takl Acll (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) Naüonal Zeltung ve benzeri sağcı gazeteler yabancılarla dolayısıyla TiirkIerle uğraşırken, birçok ciddi gazetc «Anslânder Raus», «Yabancılar Dışarı» kampanyasını şiddeile kuııyor. Yukanda «Sud Deutsche Zeitung»un bir karikatürii Mac öncesi ve sonrasında büyük güvenlik önlemleri alındı • INÖNt! STADI SABAH 10.00'DA DOLDü VE KAPILAR KAPATIUH SlRlYOMvTlM BAM\ VE HALKLA İLİŞKİLfCK DAtKESt «F1RSATTAN YARARLANARAK KİTI.KLKKİN DAVKAMŞI.A R1NI TAHRtK KTMKK İSTEYECKK KIŞKIRTÎCILAR» İÇtN UYARIDA BULUNDU. Yabancı degil, Türk sorunu var V" Yabancılara düsmanca bakanların, onlardan kurtulmanın çaresi olarak gördükleri yöntemler çeşitli.. 1930 yıllarındaki «Yahudi fıkralarmnı ammsatan Türk fıkraları «Türkenwitz»ler haberlere, yorumlara konu oluyor.. 1Tabii Almanya'da kimseden. Ben yabancılara düşmanım diye bir demeç alamazsınız. Hamburg'ta Türk lokalini basıp. oradakileri zincirden geçiren deri ceketliden bile!.. Sorarsanız size. • Tepkiler: Istanbut Haber Servisi 1. Ordu ve Istanbul Sıkıvonetim Komutanlığı dun oyna nan BeşıktaşTrabzonspor Turkıye l. Lıgi karşılaşması hakkında bir bıldin vayınla dı Istanbul Sikıyönetım Ko mufanhgı tarafmdan maç öncesi yayınlanan bıldınde, herhangi bir olay çıkmaması için her türlü önlemın almdığı açıklandı. 1. Ordu ve Istanbul Sücıyo netim Komutanhgı BasmYayırı ve Halkla llışkiier Daı (Arkası 9. Sayfada) Reagan, Israirin "frene basmasım,, istedi • Sovyet TASS Afansi: 1srail Araplara harşı 6eşmci savaşım başlattı. Dış Haberler Servisi îsraü'ın Lübnan'ı işgal etmesı uzerme ABD yönetımi, Başkan Reagan'ın istiladan önce Israil'den «vargücüyle frene bas masmı» istediğini açıklarken, Mısır Devlet BaŞkanı Hüsnü Mübarek taraflan «ağır olmaya» çağırdı. Bu arada Versailles'da ekonomik doruk toplantısında bulunan 7 sanayileşmiş ülke lıderi ortak bir açıklama yaptı. • îsrail'in Lübnan'ı işgal etme gırişuıü üzenne, Fransa'da Paris'in Versaılles şatosunda ekonomik doruk toplantısmı sürdüren 7 batılı lider ortak bir açıklamada, «Bütün bölge için korkunç sonuçlara yol aça bilecek olan bu yeni şiddet olay lan dizisini öğrenmek bizi hayretler içindı* bıraktı» dendı. ABD, Japonya, Federal Almanya, îngiltere, Pransa, îtalya ve Kanada liderlerinin ortak açıklamasmda bütün taraflara «derhal karşılıklı olarak Lübnan ve Lübnan İsrail sınınndaki tiim askerl eylemleri durdurma» çağınsı yapıldı. • ABD yönetimi, Lübnan'da bulunan ABD yurttaşlannm ve (Arkası Sa. 11, Sü. 2'de) Ben kimseye düşman değilim. Ama herkes kendi memleketinde yaşasın diyecektir. Kamuoyu araştırmacılan da. yaptı klan anketlerin sonucunu: Her iki Alman'dan birinde yabancı düşmanlığı var diye açıklarken. bu yargıyı başka sorulann cevaplan(Arkosı 9. Sayfada KİMKİME BehiçAK IMIMDIJMA U '' Başbakan beklenîyor Işçimemur ayırımmda cözüm icinı • * Işık KANSU ANKAEA Işçl memur ayınmı konusundald kesin çözümlerin Başbakan Bülend ülusu'nun yurt dışmdan dönme sinden sonra bir programa bağ lanacağı öğrenildi. İşçi memur aynmı konusunda hükümetçe alt düzeyde bazı çalışmalann yapıldığı ve bazı raporlarm hazırîandığı an cak bu ön hazırlıklarm henüz kesinlik kazanmadığı bildirildi. Başbakan ülusu'nun Cidde ve Bonn temaslarmdan dönmesin den sonra işçi memur aynmı konusunda hükümetçe belırlsnecek çizgilerin ana hatlan or taya çıkacak. Hükümet çevrelertnden edınilen bilgiye göre, bu yü içın(Arkası 9. Sayfodo İSTEDİKLERİ OLMADI Takımlannj çoşturmak İçin oJa|aMİistfi çaba gSsteren Beşlktaşh seyircüer, Trabzonspor'a puan kaptırınca, stadı başlan önünde terkettiler... (Fotoğraf: AU ALAKUŞ) Heyecanlı pazar neşesiz bitti Yalçm PEKŞEN Stadyumlara takılan «Hastane» adının ne kadar uygun bır benîetme olduğ» dün oynanan Beşıktaş ~ frabzonspor maçı ile bır kere dana ortaya çıktı. Çünkü bu benzetme dün sabah 05.30'dan, aksam 20.00'ye kadar son derece hareketli saatler yaşayan înfinil Stadı için de epcerliydı. Tîeşıktaş taraftarlarının Mlvük çoğunluğu cumartesi gecesinı uykusuz geçırmışlerdı. 00 sona eren Beşiktaş Trabzonspor maçından en kârlı çıkanlar satıcılar oldu. Yarım metrelik bez bayraklar 500 liradan, içi doldurulmuş kartallar 45 bhı liradan alıcı buldu. tstanbul'un hemen hemen her yerinde arabalarla dolaşan Beşikfaslı taraftarlar, bir yandan pencerelerden SiyahBeyazlı bayraklar sallayarak, bir yandan bağırarak gece sokağa çık ma yasağına yakın saatlere ka dar uyaru kkaldılar. Uykusuz MaçJa ilgili haber, yorum ve fotoğraflar 12. ve 13. sayfalarda geçen geceden sonra ise yaklaşık 15 saati güneş altında ve tuvalete bile gidememenin sıkıntısı içinde, bağırıp, çağırarak geçirdiler. 05.30'DA GELDİLER Cumartesi gecesıru uykusuz geçırenlerın hemen hemen tümü dün sabah 05.30'da Inönü Stadı'nın önünde idiler. Trab zonspor taraftarlarını taşıyan otobüsler zamanı iyi ayarlayarak 05.15'de Dolmabahçe'ye ulaşmışlardı. «Çok hızlı» Beşiktaş taraftarları ise cumar(Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) Rektör adayları belirleniyor GYOK'te atamosı yapılocak yaklaşaki 27 rektör için aday saptaması başladı ols&ytoraro Kelepce Kelepçe lorunu Türkiye'de venı bır otoy değildu Tek nartih yönetimden beri zaman zaman gundemv girer Rskiden tutukluları cadcle lerde landarma gözetimın de elleri keleoçeli oidrak ve vuruterek duruşmalnra ge tirır. antıırürlerdi Çoğu Dar tal giysüi yuttaşların sergüedikleri goruntu kamuoyunda tepkilere, hasındn elegtirilere yol açtıkça durum deği$ti Ne var ki durum tümüyle leği$mış sayılamaz Çünkü kelepçenin ne zaman. kime ve nangi zorunluluklarla vu rulacağını saptamak yalnız bir yasa işi dzğildi1. yöne ticilerin sağduyu ve akılh davranmaları, kelepçe olgu sunu bir sorun nitelığinden ' uzaklaştırmak için gereklı dır. Kaçma ya da saldırma ola •*• (Arkası 9. Sayfada) ANKARA, (Cumhuriyet Bü rusu) Danışma Mecllsı Anayasa Komisyonu Başka uı Prof Orhan Aldıkactı'mn «Danışma Meclisi'nde ^nayasayı destekleyecek bir grup oluşturma çabası tctndeyim.» seklindeki acık KimNeDedi? lamasının yankıları süruyor. Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda uç veren «siyasi gruplaşma» eğilimleri ile Prof. Aldıkaçtı'nm bu çerçevedeki tutumu konusunda dün yayınlamaya başlalArkemı 9. Sovfarfal NORMALLER... TUHAFLAR... SARIŞINLAR... KARAŞINLAR... UYUMLULAR... UYUMSUZLAR.. Bugünden itibaren 5. sayfada ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) YÖK, yeni rektör ve dekanlann atanması için, Bakanlar Kurulu'nda bulunan bir yasa tasansmın çıkmasını bekliyor. Bu tasa n, şimdiye dek Milli Eğitım Bakanhğı'na bagh olan ve bundan böyle üniversitelere, dah a a çjk deyişle YÖK'e bağlanacak olan yuksek o
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog