Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞPAS YAYTNT.AR1 KÜLTÜR ÜZERİNE Her ayıdmı yakından ilgilendiren yapıt EDERİ: 200 TL. hteme Adresi: Türkocağı Caa. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Doç. Dr. EMKE KONGAR Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20777 Kurucusu : Yunus NAOÎ 20 TL. 6 Haziran 1982 Pa/ar « ÇAĞDAŞ YAYINLARI Menemen Olayı ve Kubilay Kubilay'ın arkadaşı OğTetmen Kemal Üstün anlatıyor. 3. BASI EDERİ: 125 TL. hteme AdresU Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL lsrail ucakları Beyrut'u hallac pamuğu gibi attı Araplsrail savaşının en büyük bombardımanı Bombardıman Beyrut Havaalanından kentin Güney kesimlerine kadar çok geniş bir alanı hedef aldı. 1958 Akdeniz Oyunları için inşa edilmiş olan 50 bin kişilik koca bir stad tümüyle yikıldı. Ne dersin? Biz Atatürkçü muhafaza kariar olarak. Atatürkçü liberallerle bir leşip. Atatürkçü devletçilere karçı muha lefete geçelim!... Bombardımanla birlikte fcor na sesleri, bombardıman mın tıkasından uzaklaşmak ısteyen araçların panik içinde sağa s o la kaçmak isterken, yarattıklaBEYROT Birdenbıre göğü n gUrültü. tnfılak ve uçaksa yırtan jet sesleri duyduk. Lond var sesleriyle kanştı. Bulundura'daki îsrail Büyükelçısine su gumuz bınanın öayli yüksefc ikast ginşimınde bulunulduğu yedinci kat balkonundan. bır (Arkası Sa. ıı, Sü. l'de) nu öğrendiğimiz için bır önsezıyle olsa gerek, «Bu. lsrail uçaklandır» düşüncesiyle balkona fırladık. Balkona adımımızı attığunız anda gözümüzün güneye, Beyrut havaalanına bakan yönünde önce simsiyah dumanların yükseldlğini gördük ve aynı anda balkon camlan müthiş bir lnfilakla ütredl. Dış Haberler Servisi önceki gün ve dün Israll'in Birkaç saniye sonra blrkuç müthiş infılak daha.. Yedinoı Lübnan'a hava saldırılarını sürdürmesinden sonra lsrail katmda bulunduğumuz 11 katlı tankları dün Lübnan sınınnı geçerek Lübnan topraklann koca bina zangırdadı. Göğe yük da ilerlemeye başladı. seldikçe simsıyah rengi kahve Bölgede bulunan Bırleşmış Milletler Barış Gücünün rengiye ve daha sonra kırli sa bır sozcüsü, dün îsrail tanklarının Lübnan'a gırdiğini ve rıya dönüşen keşif dumanlaı İsrail savaş gemilerinın Lübnan'ın Sayda liman kentinı ortalığı sardı. top ateşine tuttuğunu açıkladı. îsrail'in vahşi Beyrut bom Perşembe günü Îsrail'in Londra büyükelçisinin sılah bardımanı düzayak 1 kilometre kadar önümüzde cereyan e lı bir saldırıya uğrayarak ağır yaralaonması üzerine lsrail, saldırıdan Filistin Kurtuluş Örgütünü sorumlu tutarak, diyordu... silahlı kuvvetlerine Lübnan'a saldırı emri vermişti. lsrail yetkililerinin dün yaptığı açıklamada lsrail ordusunun «tsrail.e karşı yapılan terör eylemlerinin ve uluslararası terörizmin merkezlerine» karşı saldırı emri aldığı belirtildi. Açık lamada aynca önceki gün Filısljinlilerin lsrail toprak larına açtığı top ateşinin bir Israillinin ölümüne, ü çünün yaralanmasına yol açtığı belirtildi. Lübnan polisinin dün yaptığı bir açıklamaya go re ise Îsrail'in hava saldı rıları sırasında en az 70 ki şı oldü, 227 kişi ise yaralan •dı. (Arkası 9. Sayfada) Almanyada «Türk düsmanlıgı» Alman yetkililerle, halkla ve Türk işçilerle konuştu. bu yazı dizisini hazirladı Cengiz ÇAJMDAR bildiriyor Siyasi gruplasmaya DM'deki tepkiler... Danısma Medisi'nde hangi üye ne dedi? ANKARA. ICumhuriyet Bürosul Danışma Mec<ısı Anayasa Komısyonu Başkanı Prof. Orhan AldiKaçtt nın «Anayasayı destekleye cek bir gurup oluşturma ça bası içlndeyim» yolundaki açıklaması bazı üyeler arasında tepkilere yolaçtı. Danısma Merlisf üyeleri'n den bazılan Cumhuriyet'e yaptıklan açıklamaiarda Al dıkaçtı'nın yaklaşımını «olumsuz bir gelişme olarak değerlendırdıler Danışma Meclısı üyesı Fikri Devrimsel «Bu yaklaşım, cephecilik anlayışının yeni bir hortlamasıdır» dedi. Remzi Banaz. «Danışmp Meclisinln kuruluş amact ve çalışma düzeni açısından endişe verici bir gelişmedir» dıye konuştu.. Ahmet Sanver Doğu da «Bu destek ileride bir partinin nüvesi olabilir» dedi. Üyelerden bir bölümünün gorüşlerini yayınhyoruz: (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) yandan önumuzde uzanan Bey nıt'un ünlü ışlek caddesi Maz raa bulvarındaki kesmekeşı seyrediyor, bır yandan da göz lerimizle göğü tarayarak bonı bardımanın devam edip etme diğinı kavramaya çalışıyor duk. Saate baktık. Dtizeltme mış olduğumuz için TSÎ 16.15 ldi, yanı yerel saatle 15.15. Bey rut'ta bürolar ve resmi ışyer leri 14 ya da, 14.15'te kapandı gı için bombardıman saati trafiğin en yoğun, insanlann 60kakta en çok bulunduğu saat ldi. AtanÖYMEN Yann lsrail tankları Lübnan'a girdi KİMKİME DUMDUMA 'ı'ı'ı'ı'ı'ı'ı'ı'ı'ı'ıVr DM'deki olayın perde arkası Son bir haftada 1'i gizli, üc toplantı yapıldı... Erbü TUŞALP ANKARA Uanışma Meclisîn'de 26 mayıs 2 haziran tarlhleri arasında birinin dışında, ötekilerinin gizlenemediSI üç toplantı yapıldı. îlk toplantının gızllligl açığa çıkarılmasaydı. öteki toplantılarda da. geleceetn siyasi partisinln sorunlan Anayasal çözümlerle blrlikte tartışılıp duracaktı. tkincl ve üçüncti toplantılar. gizli toplantının atna cını saklamak İçin kullanıldı. Anayasa Komisyonu (ArUası Sa 11 Sö 8'de) Istanbul stadyuma döndü Spor Servisi t'utbolun kalbi Istanbul'da atı yor. 1981 82 döneml Tür klye llg samplyonunun büyük ÖlçÜde belirleneceğl maç için, Beşiktaş ve Trabzonspor saat 18. 00'de tnönü'de buluşuyor. Sahadan yengl 11e ayrılan Beşiktaş olursa. tnönü Stadı, 15 yıl aradan sonra Siyah Beyaz lüann şampiyonluk turu na sahne olacak,.. 2 puan Trabzonspor'un oldugu takdlrde Bordo Mavılller büyük ölçüde şam plyonluk kupasını garan tileyecekler. Büyük maç öncesi tstanbul'un her yeri SiyahBeya? bayraklarla donandı 810 arabalık konvoylar tstanbul'da glrmedik cadde. sokak bırakmadılar 15 yildır fArkosı 9. Savfado) CİDDE TOPLANTISI SÜRÜYOR Diğer haberlerimiz Spor sayfasında SİYAH BEVAZ Istanbul'un her yerı Siyah Beyaz bayraklarla süslü. Heryerdr aynı coşku, aynı heyecan var. Ama Beşiktaş senıtinde ayrı bir taava esiyor. Başınızı nereye çevirirseniz çevirin hep aynı şeyi görüyorsunuz: Siyab Beyaz. Sanki tüm evler. dükkanlar, arabalar bu renklere boyanmış. Mağazalar depolarında ne kadar siyah beyaz renkte kumaş varsa piyasaya çıkarmışlar. Ne olursa olsun yeterki siyah beyaz ol sun, kapış kapış gidiyor. Birahaneler ise tıkhm tıklım dolu. frak bir • lran kentini bombaladı: 40 ölü Dış Haberler Servisi ls lam Konferansı lyi Niyet Heyeti lran Irak savaşına barışçı bir çözüm bulmak amacıyla Suudi Arabistan"ın Cidde kentinde top lamrken, Irak ucakları dün Iran'ın Batısındaki Gilam kentini bombaladılar. Haberi veren Tahran radyosu olayda 40 kişinin öldüğünü 150 kişinin de yaralandığını bildirdi. Tahran radyosu, Irak savaş uçaklarınm, lran lideri Humeyni'nin 20 yıl önce baş lattığı bir ayaklanmamn (Arkası 9. Sayfada) Yaşayıp göremediklerimiz,. Görüp geçtiklerimiz... Toplumun ortasmdakiler, kıyısındakiler... Behiç AK çıziyor ^VBnndan itibaren Cumhuriyet Basbakanlık rüsvet ve yolsuzluk iddiaları icin genelge yayınladı ANKAHA IIHA» Basbakanlık ış takıbi ve ihale lerden kazanç sağlama ruşvet. yolsuzluk gib1 vasalara aykın davranışların önlenmesı için tedbır alınmastnı bir çpnplefvlp tum kurulu1lara dııvurdu Genelgede son zamanlar da Mıllı Guvenlik Konsevı Genel Sekreterhğfne yapılan müracaatlardan özellik le rfl«vnt oinvlanna ait şıkâvetlerde belirli oranda (Arkası Sa. lt. Sü 8'del 52 numaralı bildiri yumuşatılacak Anayasa, halk oylamasından 1 yıl sonra yürürlüğe girecek takvim çıkti: Buyuk bir olasılıkla 20 haziran 10 cemmu' arasında Danışma Meclisi tatile girecek. 10 temüiuzdan sonra taslak Danışma MecUsi'nde ele alınacak. Eylulün ılk ANKARA Anayasa Komisyonunun •HUni çabuh tut haftası dolaylarında Danışma Meclisinden geçecek Anayamasi" için aldığı uyandan sonra yeni Anayasanın artık sa, aynı tarihte Milli Guvenlik Konseyi'ne sunulmuş olakasım ayında reteranduma sunulmaması için berhaJde hiç cak. Eylül sonunda MGK'den çıkması beklenen yenJ Anayasanın halka aynntılanyla tanıtılması için aynca yaklabir engel kalmadı. lam olarak referandum tarihi oai?.. Or şık bir ay süre verilecek. Böylelikle ekim sonu, ya da kanegin. 29 Ehim Cumhuriyet Boyramı'na neden rasılatıJma sın... En azından başkentte böyle bir tanhin üzennde du sım başında Anayasa halkoyuna (referanduma) sunul ruldugunu yetkililer yalanlamıyor. Düşünülen referandum muş olacak. Yeni takvimin ana hatları böyle. faıihleri arasında 20 Ekim'in bulunduğu belirtiliyor.. Şu ana dek belli olan Anayasal ilkeler ise. yeni AnaYeni Anayasa tasiağının 10 temmuzda Danışma Mec(Arkası 9. Sayfada) lisinde görüşülmeye başlanması ile birlikte ortaya /eni bir Yalçın DOĞAN ımmciKif< * l Haıi% 0VV|Q/ H B •«•• • Kıtler'ın Silahlandırma Futbol Dünyası Kaç gunden bert tstanbul'da yer yerinden oynuvor. Bir yanda «Siyah Kar tallar, öte yanda «Bordo Mavili» Trabzonspor bulunuyor. Şamoiyonluğa yö nelıh tırmanışın doruğun da hesaDlaşmanın aoşkusu Türkive nufıi8unun yuzde 10'nunu barındıran kentin her yanında dalgalamyor Şehrimiz önemli günter ya şamaktadır, Eskiden Istanbul'da yoğunlaşan futbolun Antidolu'da yaygınlaşması va taş ranın stadyumlarda egemenleşmesinin sosyai içeriği Uginçtir. Çünku Trabzonspor. Istanbul'da da geniş bir taban bulmaktadır. Anadolu'dan göçlerle parseU lenen Istanbul haritasında Karadenizlilerin geniş bir alanı her anlamda kapsadıkları görülmektedir Durum böyteyken 15 yıidır zlrveden uzak kalmış olan Beşiktas'ın şampiyonluğa doğru geniş yandaş kit**• (Arkası Sa. 11. Sü. l'de) Fatsa DevYol davasında 259 jdam isteniyor ERZİNCAN, (a.a.) 687 sanıklı Fatsa DevYoJ davası açıldı. 3. Ordu ve Sıkıyönetim Askeri Savcılığı tarafından açılan davada sanıklardan 259 unun idamı isteniyor, 2 numa ralı Askeri Mahkemede yargı lanacak olan sanıklardan 416' sına 115 yıl, 10 sanığa da 15 yıl arasında değişen hapis oeza sı verilmesi talep ediliyor. Samklann 90 öldUrme, 36 ya ralama 22 gasp ve çeşitli suç lar işledikleri belirtilen iddia namede Yazar Mümtaz Soysal ile Çağdaş Gazeteciter Derneği Başkanı Mahmut Tali öngören de sanıklar arasında yer (Arkau Sa. 11. Sü. l'oe) Bakan, AlbertSPEEF, anlatıyor NihalKARAMAĞARAU ^^^^^^B • bugüri 8 sayfada ^^^^^^H GÖZLEN UĞUR MUMCU • Ipekçi'nin Yazıları... Abdi tpekçl ile öldürülmesinden beş gün önce, Istanbul'da o zamanki adı «Intercontinental» olan «Marmara Etap Oteli» salonunda bir açık oturumda beraber konuşuyorduk. Türk Sanaylci ve tsadamlan Derneği'nln dü(Arkcnı 9. Sayfada) 1982 Türkiye Güzeli: 'Güzel olmak cok güzel...,, 7. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog