Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CAĞDAŞ YAYINLARI NADİR NADİ Ben Atatürkçü Değilim 2. BASISI Ç1KTI. EDERÎ: 200 Ü R A Isteme Adresi: Türkocağı Cad. 30/41 Cağaloglu tSTANBUL Cumhuriy 59. Yd; Sayı: 20776 Kurucusu: Yunns NADİ 20 TL. 5 Haziran 1982 Cumartesi dedl ve Papandreu ııe Kıprianu'nun «Görüşmeleri öldürme» plardannın uygulanamavacaŞını vurguladı «Waldhelm Değerlendlnne Bel gesl.ne uygun olarak yürütülen toplumlararası görüşmelerde sağlanan vaklaşınıı değerlen tizere yapuacak toplan ıya Bum Yönetimı Başkanı Kiprianu, Bum Dışişleri Bakanı Rolandls ile birlikte katılıyor. Kiprianu ve Rolandis Atina'da Başbakan Papandreu ile görüştükten sonra 7 haziranda New York'a geçecekler KTFD Dışıs len Bakanı Kenan Atakol, Turk gortlşmeci Ümlt Onan ve Anavasa Damşmanı Prof. Turhan Feyzioğlu ile birlikte New York 'a gidecek olan Denktaş da Izmir üzerinden yola çıktı. Hareketinden önce KTFD Bas (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) CAĞDAŞ YAYINLARI OKTAY AKBAL Dünyaya Açılmak Ç I K T 1 Sanat ve yazın dünyamızla yaşam Ostüne denemeler EDERİ: 200 LİRA tstem» Adresi: Türkocağı Cad. 30/41 Cağaloglu * İSTANBUL Denktgş, New York'g gitmeden Cumhurıyet'e gçıkladı: anlaşmalarma varıldı,, İzzet RIZA YALİN bildiriyor LEFKOŞK Bırleşmış Mılletier Genel Sekreteri Cuellar'la. Rum Yönetimi Başkanı Kiprıanu ıle birlikte Kıbns sorununun çözümüne üı^kıu goruş melerde bulunmak üzere New YorJc'a giden KTFD Başkanı Rauf Denktaş, hareketinden ön ce Cumhuriyet'e verdlği özel demeçte, «Görüşmelerde railll marş. d)l. para. vatandaşlık konnlannda ilke anlaşmalannn Almanyada «Türk düşmanlığı» Türk işçileriyle birlikte tüm Almanya'yı da sarsmaya başlayan yabancı düşmanlığ» olayının tüm boyutları... DISK davası Bastürk: Siyasi iktidara karsı cıkmak, devlete karsı cıkmak değildir tstanbu] Haber Servisl ' DÎSK Genel Başkanı Abdul lah Baştürk, dün yapılan sorgusunun 15. gunünde sıyası iktidar uygulamalanna karşı çıkraanm devlete karşı cıkmak demek olmadıgını söyledi Başturk, eğıtıma ılışkin bir soru uzerıne egıtimm siyasi iktidarlar doğrultusunda kullanılmaya kalkılması halinde bu uygu lamalara karşı çıkmanııı do ğal olduğunu söyledi ve «MC dönemlerinde böyle olmuştur. Siyasi iktidarlann uygu lamasına karşı cıkmak devle te karşı çıkmakla aynı şey değildir. Bir işçinin şerefinir. bir doktorun şerefi ile aynı olmadığmı söyleyen (Arkası 9. Sayfada) DM'de bir baska sorun: "Cumhuriyet Konseyi,, henüz karara baHanmıs degil ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Danışma Mecllsi Anayosa Komisyonu'(Arkası Sa. 11., Su. 2 de) DM'de siyasi gruplaşma eğilimi belirginleşiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclısı Anayasa Konusyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı, «yenl Anayasayı destekleyen bir grup oluş turmaya çahşıyorum» dedı. Da nışma Meclisi Başkanı Prof. Sadi Irmak «hazırlanmakta olan Anayasa tçln destek arayışı nı, grnpiaşma olarak anlamamak gerek» biçiminde konuştu. Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı «Danışma Meclisinde oluşhırulmasına çalışılan grupla» ilgili olarak Cumhuriyet muhabirinın sorusunu yanıtlarken «böyle bir gruplaşmadan haberim yok. Ancak destek aradığım doğnıdur» biçiminde konuştu. Prof. Aldıkaçtı yenı Anayasa taslağının 510 temrmız 1982 tarihine yetiştirılebıleceğını umduğunu söyledi. Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı'nın Anayasa Komisyonu odasında bir grup Danışma Meclisi üyesiyle yaptığı özel toplantının yankılan sürüyor. Bu arada bazı Danışma Meclisi üyeleri «gelişmelerl endiseyle izlediklerini» dile getirdiler. Prof. Orhan Aldıkaçtı'nın «burada gelecegin partisi olusmaktadır. Sizler de geleceğin milletvekillerisiniz» şekhnde konuştuğu bızzat toplantıya ka ülan üyeleroe söyleniyor. Danışma Meclisi'nin kulısın de bazı Uyeler kendi aralannda yakın gelecekte Prof. Aldıkaçtı'nın siyasi yelpazenin sağında yer alacak partinin genel başkanı olma hazırlıgı 1 çinde bulunduğunu da konuş(Arkası 9. Sayfada) Attan OYMEN :::::::::: ••••• ••••• Cumhuriyelte Londra elcisi vurulunca İsrail misilleme yaptı Beyrut bombalan Cengiz ÇANDAR büdiriyor BEYRUT Bir süredır ses sizliğın sürdUgü Beyrut dttn yıne îsrail savas uçaklannın. yoğun hava saldınsına sahne oldu. Bombardımanın. îsrail'in Londra'daki Büyükelçisi Shlomo Arçov'un önceki gün sılahlı bir saidın sonucu agır yaıalanmasma misilleme oldugu açıklandı tsrail'ın hava saldınsından ön ce Lubnan'da özel radyo istasyonlan fsrailin Ltibnan"a her an saldırmasının beklandigıni bildirdiler. Bu uyannın ardından dün saat 16 sıralarmda önce tsrail uçaklan Lübnan'ın Başkenti Bevrut'un güneyindeki ı, şauua ve Burı tll Baraöneh yerleşım yerlerıne dalış yaparak bomba yağmuruna tuttular. Bu saldırının ardından tsrail savaş uçaklan bu kez bir süredir sessizligin sürdüğü Bey rut'un vakın banlivösüne yöneldiler. Beyrut'a geldığımde, kenti 20 gün öncesinden çok farklı bulmuştum. îkı buçuk hafta ıçınde bu kenti bir îsrail istılasının tedırgın befcleyışi ıçınde terketmıştik. Nıtekım îsrail Büyükelçısınin ağır yaralanmasına misilleme olarak îsrail uçak lan, dün Beyrut'u yenıden bom balamaya başladılar. Ölü ve ya. ralı sayısı 4enuz bellı değıl. Bombardımanların ardından kentın bazı yerlermden yoğun dumar.lar çıktığı görüldıi Ve cankurtaran sirenlerı kentte duyulmaya başlandı Ölu sayısının 50'yı buldugu, yaralılarm ıse 400 civarında olduğu bıldırılıyor. Ölü sayısının daha da artmasından korkuluyor. îsrail Genelkurmav Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, hava saldınsına gerekçe olarak îsrail'in Londra Büyükelçisine yapılan saldınyı gösterdi. Açıklamada, tUm savaş uçaklannın görevlerini tam olarak yerine getirdikten sonra üslerine döndükleri de ver aldı. (Arkası 9. Sayfada) ANKAHA. (Cumhurısel Rü rosu) MHP ve ulkucu ku ruluşlar davasmm seynnı değiştirdiği savıyla hakktnda dava açılan Hicabi Koçyığit. 5 yıl 4 ay bapse mahkum oldu. Ankara Sıkıyonetım Komutanhğı fll Numaralı As keri Mahkemesi'nde dün (Arkası Sa. 11., Sü 7 de) Hicabi Kocyiğit • 5 yıl 4 aya mahkum oidu Kemal llıcak'ın Uğur Mumcu aleyhine actığı hakaret davası basladı • IZMtR'DE BOY GÖSTERDÎLER 11 haziranda yapılacak Avrupa Güzellik Yarışmasına katılacak guzeller Istanbul'dan sonra İzmir'de de boy gösterdiler. İzmir ve yöresindeki tarihi yerleri gezen guzeller îstanbul'da yararlanamadıklan güneşten, tzmir'de yeterince yararlanma olanağı buldular. Guzeller bu arada Türk hamamında yıkanıp, poz verdiler. Avrupalı guzeller İzmir'de politik soru yağmuruna tutuldu 3zal, 13 haziranda Libya'ya gidiyor Sabancı: "Bilgili yöneticiyi bulamazsak ekonomiyi kurtarmamız zor olacak,, Ekonoml Servlsi Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, sanayileşme hareketinde temel faktörün sermayenin ötesinde yönetici olduğunu belirterek, «Bilgili yönetici bulamazsak. ekonomiyi kurtarmamız zor olacaktır» dedı. Îstanbul Ünıversıtesi îşletme Pakültesi'nce düzenlenen î ş l e t me İdaresi Programı'nın S2. dönem mezunlannm diploma töreninde konuşan Sabancı, ba bası Hacı ömer Sabancı'mn sanayileşme hareketinde temel faktörün yönetici olduğunun daha 1950lerde bilincine vardığını ve başanlı yöneticiler (Arkası Sa. 11. Su. 8'de) Nazî hnparotorHıgunun kmden Hıtler n SılaNandırma "Fin güzeli bizim erkek basketbol takımında oynar» Kenan MORTAN tZMtR «Yahu bu ne güzeli? Hepsinin göğsflnde marka var. Orada nereden olduklan yazılı. Yaklaşırsm, sonra da, «Missi HaJlo» dersin. Peki bunlar sahneye falan çıkmayacak mı? Nasıl not atacağız bunlara? Hepsi arada doiaşıyor. Birini çevirip sonra bir fotoğrafçı yakalayacaksın ve resmini çektireceksin. Bir garson bulsak da bir viski kapsak. Cinler çok sodalı olmuş. Fin II güze! bizim erkek basket takımında oynar yahu. SiIngiliz güzeli: vayuş kendine adam anyordu onu oynatsm. Aaa Al• Başbakan Thatcher'. (Arkası 9. Sovfoda) m mesajını goğsümde taşıyorum. tstanbul Haber Servisl Tercüman Gazetesi sahibi Kemal Ilıcak'ın gazetemiz yazarı Uğur Mumcu aleyhine açtığı ve îstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesince reddedilen ancak Yargıtay 4. Hukuk Dairesince bozulan davaya yenlden başlandı. üğur Mumcu 23 26.1. 1979 ve 4.2.1979 tarlhll yazılarında Tercüman Gazp(Arkası Sa. 11, Sü. 8'de) 5 ülkenin Ankara elcileri uyarıldı BakamAlbertSPEER anlatr/or Libya'mn, Türkiye'ye olan borclarına cözüm aranıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Yardım cısı Turgut OzaL. Iki ülke arasında ciddl bir sorun nitell|l kazanan Libya'nın borçlannın tasflyesl konusunda çözüm gettrmek amacıyla 13 haziran tarlhln de Libva'ya Ridiyor. Gerek ABD'nln uyguladı |ı ekonomik ambargo, gerekse petrol flyatlarını pt yasa fiyatının üstünde tut ması nedeniyle döviz gelir lerinde azalma meydana gelen Llbya'nın Türklye'ye olan borçlan 1 milyar dolann üstüne çıkmış bulunuyor. Libya'nın borçlan TUrk müteahhltlerinin alacak(Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) Çevıren Nlhal KARAMAĞARAU Yatm Gumhurıyet Je Güzellerden inciler... • TÜRKtYE'Yİ «SUÇLULA RA İŞKENCE YAPILDI ĞI» İDDtASIYLA BM İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNâ ŞİKAYET ETME ÇABALARI ÜZERtNE DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKMEN, 5 ELÇİYLE GÖRÜŞTÜ. ANKARA. (a.a.) lsveç, Norveç. Danimarka. Hollanda ve Fransa'nm «Türkiye'de suçlulara işken ce yapıldığmı» iddia ederek Birleşmiş MUletler în (Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) 3 H 3 Düsmanlık, Dostluk... tnsanlar. halklar, uluslar birbirlerine niçin dost olurlar. niçin duşmantaşırlar? Bu soru üzerinde duşünmeden dostluk ya da düşmanlık edebiyatı yapmak bilinçsizliktir. Akıldan vofesun duygusallığa anlayışla bakılsa bile, bu tür vaklaşımlar sakıncalar yaratabilir Son günlerde Batı Almanya'da Türh düşmanlığı uzerine çofe yaym yapılıyor. Bı rinci Dünya Savafi'ndan sonra Almanya'da Naziler"in Yahudi düşmanlığı yaşanmıştır. Acaba benzeri bir olayla rtu karşı karşir yayız? 1930'larda Yahudi düşmanlığı Almanya'nın res mi devlet DOlitikasıydı Bupun böyle birşey yoktur 1930'larda Almanya'da Yahudiler, ekonomiyi denetleven büyüh sermaye gücunde etkindiler. Buaun AU •••* (Arkası So. 11., SQ. 1 de) Kurtboğazı. Kurtbogazı Barajı, Arikara Kızücahamam yolu üzerindedir. Baraj, Ankara'mn Içme suyu gereksinmesin) karşılamak üzere kurulmuştur. Barajın çevresinde. çoğunluğunu Ankara Ünlversitesl ö^retim üyelerlnin oluşturduğu bir kooperatlfçe (Arkası 9. Sayfada) Evren, "Âtom bombasi yapabilirsek yapmayacak mıyız?,, dedi • DEVLET BAŞKANI, HAY DARPAŞA LİSESİNÎ Zt YARET ETTİ, P4ÜŞTEBEK HARP OYUNLABI NI İZLEYÎP ANKARA"YA DÖNDÜ. HABERÎ 12. SAYFADA Fin güzeli: • •Detant nedir?* sorusuna 'detant öenim» yanıtını verdi. Yunan güzeli: • Üçüncü vishiden sonra hep dostluktan söz etti. Ecevit dün de Hollanda TV'si ve Spiegel'e demeclerinden yargılandı » MÜNPESİH CHP'NtN KSKİ GENEL BAŞKANI NORVEÇ GAZETESİNE VERDİĞ1 DEMEÇLE İLGİLİ OLARAK ÖNCEKİ GÜN YAPILAN DÜRÜŞMASINDA TAHLİYE EDİLMİŞTÎ. (Haber! 9. Sayfada) Alaaan güzeli: • Almanya'nın her ye• rinde Türkçe konuşuluyor. O kadar da olur mu? Almanya Almanlarındır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog