Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

4 HAZİRAN 1982 Cumhuriytt 7 Calışanlar... Sorulan.. Sorunları... YdmazSIRVL Dersonelinden birlnd dereoenin dördüncü kademesinde olanlar «Ek Gostergs» den faydalanacak, fakat daha alt kademede olanlar faydalanmayacaktır. Bu sonunculann da faydalanmalan ıçin Da nışma Meclisi'ne önergeler getirilmiştir. Halen onlar da bu haktan, yent kanun çıktı&ında faydalanacaklardır Pekl ya 1670 tarihinden bu yana emekli olan sağlık personaHerinden birincl derecenin dördüncu kademesinde oturanlar bu duruma seytrci mi kaJacaklardır? Dr. Tahsin BAYSAL IZMlR YANIT: Ek göstergelerin tüm hademe ve derccelerden emefeli oton ve otocofe eshi yent tüm emekll ayhklanna da yansıtılmasmı diliyor ve dileğinizi iU gllllere üetlyoruz. Un satıslarına (Baştarafı 1. Sayfada) gulamasına mayıs ayı ltiba riyle son verlldiğlni bellrttiğl konuşmasmda şöyle dedi: «Bundan böyle fırıncılar un taleplerlnl Ofisten, ya da pazardan temln edebtleceklerdir. Söz konusu nygnlama 11e fınncılar dıSinda talep edenlere dft Oflsçe buğday vertlecektlr. Bu nygulama sonucn, pljrasadan alınan an flyatlanna göre ekmek fiyatlaruun teşekkttl etmesi normaldır.» Kuşçulu, aynca tahsls uy gulamasının kaldınlmasıyla Ofisln uygulayacağı un flyatlannm plyasadakl gelişmelere göre dalgalanmaya bırakılıp bırakılmayacaftınıo ve un flyatları sabit tutulamamaaı halinde ekmek fiyatlarının narhh tesbit uygulamasmın nasıl olabile ceğinin önemli sorunlar olduğunu bellrtti. Kuşçulu. «Bu nedenle. Ofisln toplam talep açısından önemli fcabul edilebilecek miktarda huğday satın alabilmlş olması ve talebt lstikr»rlı fivat nzeıinden sa&lavabilmesi fevkalaâc önem kâzanmaktadır. Aksi halde. kamunun un fiyatlan teşekkfilflndekl etklnllğ! ortadan katkacak ve piyasa jartlarma göre dalgalanmalar olabilecektlr. Temennl ederts kl. Ofls satın aldığı buğdaylan piyasaya arz etmek suretlyle ekmek fiyatlanndakl istikran saglamıs olsnn» dedl. Ekmek tşverenlerl Sendlkası Başkanı tsmall Hakkı Keçell ise, fınncılar olarak tahslsli un satışlannm devamını tstediklerlnl bellrttlği konuşmasında. «ünun serbest fiyatla satilması ek meğin de serbest fiyatla satılmasına neden olur. Bu da çok farklı fiyatlarla ekmek satışina neden olur» dedi. FRANSADA JR ı kım vurdu? ESKİ EMEKÜLER: SORU: 1982 mart ayından itibaren eğitim, teknik ve bu meyanda sağlık [t (2>datiıv surJR,rhoınmeque TEKİNERİN maktülle sanık arasında g«ctadır, mlş bir olay mevcut değildir, Sonık Ülkücü olduğunu Iz aralarında tanışma, konuşma mlr'de ÜYD Başkanlığı da yop hsrhang! blr olay cereyan ettığını bildirmiştlr. mlş değildir. Sanık Mehmet Onur Mlman Bu nedenle yapılan duruşma cezaevi firarisidir, katle teşeb ya toplanan delillere ve mahke büs sucundan mahkum olmuş, meye gelen kanaata nazaran cezaevinden kaçmış Nevsehlr sanık Mehmet Onur Miman lllne gelerek glzlenmiş ÜGD kendisine göre solcu bulunan Başkanınin hlmayesine girmlş maktül Zeki Teklner'l Ideolofik vs takma islmle Nevşehlr'de görüş ayrılığı nedenlyle taban gezip dolaşmaya başlamıştır. ca ile ateş edip yaralaytp ölMaktül Nevşehlr CHP'sl Baş dürmüştür. Sanığı bu suca Işkanıdır, mesleği avukathkdır. lemeye sevkeden salk Meolojik Maktül sanığı tanımamaktadır, görüş ayrılığı olmustur.» (Baştarafı 12. Sayfada) Almanya'dan (Baçtarafı 12. Sayfada) vatandaşlarımızın, hiç vakit geçirmeksizin yabancılar dalresinin sınırdışı kara rma kargı ve Sosyal ve Tıbbi Yardım Avrupa Sözleşmesi'nin anılan 7. maddesine dayanarak tdare mahkemesinde (Venvaltungsgericht) dava açmaları gerekmektedir. Bu durumdaki vatandaşlannuz. Çalışma Ataşelikleri ile ilişki kurarak ge rekli yardım talebinde bulu nabillrler.» Danısma (Baştarafı 1. Sayfada) Mehmet Uslu'nun kayınpederi, maktül Naci Şahin'i taammüden ve kan gütme saiki İle öldürdüğü lcin yargılandığı Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi"nde 1977 yılında ölüm cezasına carptınlınış ve bu cezası Yargıtay 1'lnci Ceza Dairesi'nce 1978 yılında onanorak kesinlesmışti. Ovalı hakkmdakl yasa tasorısı daha scmra Milll Guveniık Konseyi'nde görüşulecek. AŞKA konularda değılse bile Dallas konusunda bir çok Avrupa ülkesini geride bırakmakla ne kadar övünseh azaır. Bızde «J.R.'ı kim vurdu?» heyecanı yaşanah neredeyse yıllar oluyor. Oysa bu günUsrdg aynı suru Pransa ve Almanya'da günün konusunu oluşturuyor. Gazeteler ve dergiler (bizde olduğu gibi) okuyucuları arasında anketler düzenltyorlar Unlü Fransız dergisi Paris • Match'ın son sayısında yer alan «Dallas esran» adh yazıda da okuyuculara «Bu adamdan neden nefret etmeyi seviyorsunuz?» dıye soruluyor. ^ B BANKERLER BANKERLER HiSSE SENETLERİ HiSSE SENETLERİ JAHViLLER TAHViLLER GOOD YEAR EGE BİRACIUK EGE GÜBRE NUH ÇİMENTO MEBAN YAY1NLARI PARA DGRGtSt Turkiye'nın en önde gelen finans derglsi, Her türlü yatırım kararlannızda size yardımcı olabllmek MEBAN'ın en Onemll amacıdır • TAHVIL VE HİSSE SENBDl. ALIMSATIM tLE HÎZMETtNÎZDErSlZ. Sermaye ve para piyasaian bankacılık ve bankerllk sektörlen ve TUrk ekonomisinln genel gidlşatı hakkında etraflı ve avdınlatıcı v>iigiler verlr. Memleketimiztn başiıca y(Jnetlcilerinin gürüş ve önerilerini her sayısında slzl» re sunar Ayda bir kez yayınlamr. Flyatl 200 TL. Yıllık abone UcreU 3400 TL. «Para» abonelerine aynca Meban Sermayesl Ptyaeası BUltenl Uoretste Bönderilmektedlr • HtSSE SENEOt NKD1R? iFtyatl 25TL m TAHVİL NEDİRÎ. Piyati 25 TL SATILAN HtSSE SENETLERt ^ KOBÜMA TARIM • RABAK • ÇELÎK HALAT • TEZSA • tSKUR J METAŞ • LASSA • AKSA • • • • İNŞAAT ÎLANI TÜRKİYE ZİRAl DONATIM KURUMU İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kurumumuzca, aşa^da .dı yazıh in5aat 1982 yUı birta 1983 yıhna sari olmak üzere kapalı zarfusulüyle eksiltmeye İŞİN YERÎ ÎZMİR ÇINARLI ÎMALATIN CtNSt KEŞÎF BEDELİ GEÇtCt TEMtNAT^ 318.133. TL. Larry Hagman (J. R, Ewing). MEBAN . ^ MENKUL , DEÖERLER BANKERLtKve FÎNANSMÂN A.Ş. 5 kilo 300 gr. 9hk evrak zmıt Beledıyesi'nden emekll olan Osman Dik tdlkkafalılığından olacak karısınm sözlerlni dinlemedl ve bundan yedl yıl önce eline gecen emeklı ikramiyesi ile 700 metrekaıelık bir arsa satın aldı. Amacı bu arsayı Ismet Yılmaz adındaki bir başka vatandaşa hibe etmek değıl. üzerine bir ev yapıp rahat ra 3lü tip çelik kontrüksiyon 10.604.424. TL. gubre deposu ve saha tanzimi I 451250 (5hat) Kayıtü Sermayest: 6O0.U00.0O0 TL. ödenmiş sennayesl: 200.000.000 TL. Merkez: Istüdâ] Cad. Odakule t ş Merkezl No: 286/A Tel.: 15 1250 51 52 53 54 Telez 24124 MBAN TB. Tatıvii, tıisse senetlerı ve mevduat sertlflkalan alıtn ve satımına tlişkın tüm lşlemlerinizde Meban uzman kadrosu Ue hizmetmizdedir , ARANAN Hİ8SE, ~r*»v % SENBTLERİ: ANADOLO CAM ALPA BAT1 ANADOLO ÇÎMENTO ÇÎMENTAŞ KORDSA CTJKTTROVA ELEKTRÎK OLMT7K RARKTTYSAN ÜNÎROYAL 2) Bu işe ait 1982 yıh ödeneği 8.000.000.TL dir. Bakiye ödenek 1983 yıhna aittir. 3) Bu işe ait şartname ve projeler mesai sa aüeri dahilinde Kurumumuz îzmir Bölge Müdürlügünde görülebilir. 4) İLGİLİLER: a) Bayuıdırhk Bakanhğmdan almıg olduklan (B) gnıbundan, en az işin keşif bedeli kadar işin eksiltilmesine glrebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi, b) 1982 yıh tasdikli Ticaret Oadsı kayıt belgesi, c) Plân ve techizat beyannamesi, d) Teknik personel beyannamesi, e) Taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkanlarmı bildiren mali durum bildirisi, f) înşaat mhallini gördüklerine dair yergörme belgesi ile eksiltme şartnamesinde yazıh diğer evraklarla birlikte 18. 6.1982 cuma günü saat 17.30'a kadar yeterlik belgesi almak üzere Bölgemize müracaat edeceklerdir. 18. 6. 1982 tarihinden sonra veterlik belgesi almak üzere yapılacak müracaatlar nazari dikkate ahnmaz. 5) îhale 21. 6. 1982 günü saat 14.00 de Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır. îlgililer aynı gün saat 12 00 ye" kadar geçici teminatlanm Bölge veznesine yatır mış olacaklardır. 6) Postada vaki olacak gecikmeler nazari itibare alınmayacagı gibi telgrafla yapılacak müracaatlar da kabul edilmez. 7) Kurumumuz 2490 sayılı yasaya tabi değildir. (Basm: 16594) hot aturmaktı. Ancak kısa bir süre sonra Ismet Yılmaz adlı söz konuau vatandaşın arsasının üzerlne blr ev yaptığını gördu. «Dik» adlı vatandaş ylne cdikkafalılık» edlp bu haksızlığı ortadan kaldırmak ve tapulu arazislne sahlp olmak lcin yaaal yollara başvurmaya karar verdi. Osman Dik'ln bu kararmdan sonra yetklll makamlarda bazı ckararlar» verdıler: önce Belediye Encümenl karan, ll idare Kuruiu karan, Blrlnci Sulh Mahkemesl KÛrarı, Sıkıyönetlm karan, Danıştay karan ve üstüne üstlük İmar ve Iskân Bakanı ^ e rlf Tüten'in karan. Hatta Şerlf Tüten, Osman Dik'ln çeşitli gazetelerdekl yakınmalarını okumuş olacak ki kendisine özel yazdığı mektupta, «Mevzuat hükümlerine avkın olan tüm uygulamalann imar yasasının llglll madeleri uyannca yasal Işleme tabl lutulacaâınu bildirdı. Osman Dik'ln bu kararlardan sonra lcl rahatladı ama kanunsuz yapı yıkılmadı. Miihürlendı, tekrar açıldı ama ev yıkılmadı. Vatandaş Dik bir süre sonra bu işlerie uğraşmaktan bıktı. Şımdikl uğraşı 700 metre karelık arsasında dlkllen kanunsuz yapı (Cin yaptığr yarışma'arı tartmak. Şlmdilık tamı tamına 5 kılo 300 gram geliyor . Ikinci "vize, ATI Almanya için «vize» sorunu ortaya çıktıktan sonra bir çok açıkgöze iş kapısı açıldı. Bu yüzden Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Şişli Mezarhk Sokakta alınan vize ücretlerini yeniden duyurdu. Buna göre transit vize için 4 DM, 3 aya kadar turist vizeleri için 15 DM ve 3 aydan fazla süreler için 30 DM karşılığı TL. alındığı öğrenildi. Başkonsolosun açıklamasında •yetkiaiz kigiler tarahndan alınan diğer bütün vize üeretleri kanuna ay kındır» deniyor. Anlaşılan Almanya'ya gitmeye çahşan vatandaşlarımız bazı «yetkisiz» kişilerden da «viee» alıyorlardı. A LADY TRANSLATOR with very good command of both Turkish and English ts requlred by TEŞEKKÜR Oğlum Ozan özarıkça'nın hastalığını teghis eden ve tedavisinde yardımmı esirgemeyen. Şule ÜRENSOY tle Kadir BAYRAKTAR evlendiler Istanbul 3 6.1982 B ALTAN TERCÜME BÜROSU for full time work. A second forelgn language wl11 be preferrable Please call: between : 43 55 67 9.00 18.00 Dr. Müzeyyen Âkartunalıya tegekkür ederim. Barlas ÖZAEIKÇA BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK HAKtMLtĞlNDEN Seçım işlerınde çahştıkları süre içınde kendılerine fazia ödeme yapıldığından bahisle davacı Hazine vekili tarafından 1BR1/2279 sayılı dosya ile davalı SEMRA tREN'den 14 275 TL, 1681/2281 nolu dosya ile MERAL AVCI'dan 7 475 TL. 1981/2295 nolu dosya ile ARGUN KÖKTÜRK'ten 7 015 TL. 981/ 2298 nolu dosya ile CEVDET ATASAYAR'dan 1410. TL. 1981/2300 nolu dosya ile ÎSMAÎL OKYAR'dan 8 850 TL istenmektedir. Yukarıda sözü geçen davalılara dava dilekçesi tebliğ edilememiştir. Bu kerre duruşması 13 71982 saat 9 30'a bırakılmıştır. Duruşmaria ha7ir bulunmanız helge ve vesikalarınızı ibraz etmeniz. gelmediğiniz ve vesikalarınızı ibraz etmedığinız tnMirde HUMK'mn 509 ve 510 maddeleri grere&ince gıyabmızda duruşmanın devam olunacağı ve karar verileceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere Üanen teblis olunur 28 51982 (Basın: 16461) 3984 ELAZIĞ D.M.M. AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN 1184 ve 2547 Sayüı Kanunlann ilgili maddeleri «yarınca Elazığ D. M. M. Akademisine; Elektrik Mühendisliğl Bölümü, Devreler ve Alanlar Derj Gurubu: 1 öğretim Görevlisi Elektronik ve Guç Elektroniğl Ders Gurubu. 1 öğretim Görevlisi Makina Mühendisliği Bölümü, Tasan Geometri ve Teknik Resim Ders Gurubu: 1 Öğretim Görevlisi Tüm Bölümler tçin< Turkçe Dalında: 1 Okutman Beden Eğitimi Dalında: 1 Uzman alınacaktır. Elektrik Mühendisliği Bölümü için en az Yüksek Mühendis unvanı ahnış olmak, Taısan Geometri ve Teknik Resim için ilgil» dalda lisans mezunu olmak, Türkçe Okutman'hğı için Edebiyat Fakultelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu ohnak, Beden Eğitimi Uzmanh'ğı için ilgili dalda en az lisans mezunu olmak gerekmekte olup, tüm dallara müracaat edecekler de en az 5 yıllık mesleki tecrübe sartı aranacaktır. tsteklilerin 21. Haziran. 1982 Pazartesi günü mesai bitimine kadar öz geçmişlerini belirten bir dilekçe, nüfus cüzdan sureti ve iki adet fotoğrafla Akademi Başkanhğuıa müracaat etmeleri gerekmektedir. (Basm: 16610) tLAN tSTANBUL 6. ASLtYE HUKUK HAKtMLtĞINDEN 1981/17 Davacı Emas Elolttro Teknik Makina Sanayii ve ticaret tarafından davalılar Ismail Hakkı Yıldız v.s. aleyhlerine açılan zarar tazmini davasında: tstanbul, Bakırköy, Güven Mahallesi, tnönu caddesi, N o : 23/10 adresınde bulunan davalı tsmaıl Hak kı Yıldız'a davetiye teblığ edilemedlğinden ve adresi araştmldığı halde bulunamadıgından duruşma günü olan 21. 6. 1982 gUnü duruşmaya gelmeniz, gelmediginiz takdirde temsile yetkili bir vekil gönder meniz hususu davetiyâ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 6. 5. 1982 (Basın: 6000) "Konkordato'ya da gider, Kolombiya'ya da...,, IKRALAB çeşitli gruplara ayrüır; «Doktor fıkralan», «Karadeniz fıkralan» vs gibi. Yaşadığımız günler böyle bir fıkra grubunu daha doğurmak üzere: «Banker fıkralan». Geçenlerde Ankara'da yasanan gerçek btr olay ilerde derlenecek olan banker fıkralan kltabınm birinci sayfasında kullanılmaya değer. Batık bir bankerin (ismi lazım degil) kapısı önünde toplanan «bankerzedeler» aralarında konuşuyorlar. Bir tanesi şöyle diyor: «Bizim banker Konkordato'ya gidiyormuş. Tanındaki karsılık veriyor: «Gider kardeşim gider, bizim paralarla olduktan sonra Konkordato'ya da gider, Kolombiya'ya da.» Not.: «Konkordato» blr ticaret hukuku terimidlr. Tüccarın borçlarını belll bir tarihte ödeyeceğine dair alacakhlan ile yaptığı anlaşmadır. F Su m tamiri •p im. sküdar'm su Işleri biraz aksıyordu ama Usküdarhlar zaten suların akmasma değil, akmamasına alışkan olduklan için durumu idare ediyorlardı. Fakat Istanbul Belediyesi onarım ekiplerl üç hafta Önce bu duruma dayanamadılar ve su nakil hattında saptadıkları bir kaçağı onarmak için Ferah mahallesinin sulanm kestiler. Sonra?.. Sonrası iyllik sağhk. Üç hafta boyunca suîar hiç akmadığı gibi ne tamir yapıldı ne de tamirin ne zaman başlayacafeına dair blr duyuru. Kısacası Üsküdarlılar eskiden geceyarısı da olsa arada sırada karşılastıklan suyu simdi sadece Boğazici'nde seyredivorlar. I I Ferah II mahallesinde Tutanaklardan... BEYOĞLU 2'NCt SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN MÎRASCILIK tLANl DOSYA NO: 1982/25 TEREKE 17 419R2 tanhinde ölen ve mahkememizce terekesıne el konuları, aşağıda açık kımlıği ve ikarneti yazıh MELEK SEVİM ŞÎLLER'in mahkememizce terekesine el konulmuş olup, yazüı adreste *esbit ve tahriri yapılan .menkul eşyaları. mirasalan müraraat etmemiş olduğundan, satılarak, paraya çevirilmiş olup, T Emlak Kredi Bankası Beyoğlu şubesinde müteveffa. adına açılan. 2/102. sayılı hesaba yatınlmış olup, alakalılann ilan tarihinden itibaren, üç av zarfında sıfatlannı bevan etmek üzere, nüfus kâğıt ve vesikalan ile müracaat eylemeleri ve bu müddet içinde hiçbir müracaat vaki olmaz veya mirascılann mevcudiyeti sabit olmazsa mira'iinın hazineve intikal ve devir edileceği Medöni Kanunun 534'ncü maddesi uyannca ilan oluur. 2151<ÎP2 Müteveffiye Melek Sevim Şiller: BeyoSlu. Asmah Mesdt Caddeçi Kulluk Apt. 63/12. (Basm: 16565) 3903 D İLAN KARTAL 1. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 981/1042 esas Slvas . Zara Kaplan 74/ 01 cilt, 01 sahife, 01 kütükde nufusa koyıtlı bulunan Abdülkadfr ve Makbuleden olma 20.4.1960 D. lu mahcur Hüsnü Dere M. K.nun 369. maddesi gereğince hacır altma almmasına, Aynı yer nufusunda ka yıtlı ve halen Esentepe Eczacıbaşı Bloklan LBIck Kat 2 No: 4 Kartalda Ikamet eder annesl Makbule Dere vasi olarak tayin edilmiştir. İlan olunur. (B. 5968) İLAN MANİSA ASLtYE 2. HTTKUK HAKtMLtĞtNE DOSYA NO: 1981/525 Davacı Demirali Murat ile Davalı tstanbul Kani Kavakyolu Balta Limanı 19 da oturur Hatice Murat arasında yapılmakta olan boşanma davasında ilanen tebligat yapılmasına ragmen yargılamaya gelmeyen davalı Hatice Murat'fi gıyap karan tebliğine karar verilmiştir. Duruşma 5/7/1982 günü saat 9 a ertelenmiş olup, dava lı Hatice Murat'a gıyap karan tebliğl yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 25/5/1982. Hakim: 10520 (Basm:^ 1843) anışma Meclisi'nde bir yasa tasansınuı görüştilmesi sırasmda yapılan komışmalardan bazı bölümler tutanaklara su şekilde girdi: «Derler ki, Waterio'da Napolyon kaybeonlstir. Çünkü Waterlo'da artık Napolyon, askerlerinin m»taıalanyla meşgul olmaya başlamıştır. Hiç barp kaybetmemi» olan Napolyon oraüa kaybetmek dnrumunda kalmıstır.» Ne kadar güzel keman çalanlar, ne kadar güzel plyano, epstrüman kullananlar olursa olsun, eğer orkestranın sefi iyi d e p s e , orada iyi bir ses alamayB. îyi Wr müzik 'almamıza imkan yoktur. Vall bir orkestra sefi gibidir. Valiye keman çaldıramazsmız, Valiye piyano çaldıraınazsınız. Bu sebeple tasannm kabul edilmemesi gerekir, reddedilmesi gerekir.» «Bugünkü oturnmda sayın Gözttbttyük» baM yabancı Frenkce kelimelerinin kullanılmasmın doğru olmadıgım» tfade etmişlerdir. Koordinasyon Fransaca Wr kelimemr. Bu ltibarla bendentz ya bunnn yerine esfüdom şekllnde kellmenin kullanılmasını veyahnt da tamamen çıkanunosını öneriyomm.» «Bazı kelimeler vardır. Yabancıdır ama girmişUr. Şimdl «Koordinasyon» yerine ne koyalım? «Uyum» koymak lâzım. Koordinasyon kelimeshün yerine (Uyuntt keBmesinln knllanılması istenmektedir. Komisyoıran cevabın» rlca edeceğim. Komisyonumuz (Koordinasyon) kelimesinin aynen kalmasının uygun olacağı kanaatindedir. Komisvon katılmadıjh Için 8nergenin dikkate «Jımp abnmsması hususunu OTİannnM snnnyonun. Dikkate alınmasını kabul edenler Kabul etmeyenler .. Onergcntn dikkate almmani kabal edllmemiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog