Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 4 HAZİRAN 1982 EMDNOMtoE, Zenginler Zirvesi Versailles Satosu'nda bugün baslıyor GÜNÜNAfNASI Batı. enflasyondaki umut ısığına karsın issizlikte halâ karamsar Murat KÖPRU 25 milyon dolarlık üst sınır kaldırıldı Soğutulmus ef ihracında vergi iadesi yüzde IS'e çılcf* Ekonoml Servisi Soğutulmus et ihracatında bir hafta önce %5'e lndirilen vergi iadesi oranı, Istanbul Ticaret Odası'nın girişimiyle yeniden %15'e çıkarıldı. Vergi lade oranlarmın düşürülmesinden sonra Devlet Planlama Teşkilatı'na başvuran Istanbul Ticaret Odası, geçen yıl %464 oranında artan et dışsatımının vergi iadesinin %5'e indirilmesiyle büyük darbe yiyeceği belirtildi ve bu durumun doğurduğu güvensizlik ortamımn yalnızca et dışsatımını değil, diğer sektörlerde de dışsatımcıları olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti. İTO'nun bu başvurusunu olumlu karşılayan DPT de, soğutulmus et ihracmdaki vergi iadesini yeniden %15'e yükseltmeyl kararlaştırdı. 2Versailles zirvesi ekonomik sorunlarla dolu Batı Dünyası'nm önde gelen yedi liderini bugün biraraya getiriyor. Zirvedeki tartışmalarm. ABD'nin uyguladığı yüksek faiz oranlan, ihracat kredisi faizleri ve işsizlik konularında yoğunlaşması bekleniyor. Enflasyonun ise uzun yıllardan bu yana ilk kez ikincil gündem maddesi olarak ele almacağı belirtiliyor. Reagan'ın, diğer liderlerta dikkatlerini ihracat kre dilerinin yükseltilmesi ve serbest ticaret llkeslnin uygulanması konulannda top lamaya çalışacağı belirtilirken, Almanya'nın ABD'deki bütçe açığını temel alan bir tartışma tercih ettiği bildlrillyor. Japonya'nm korumacılığı öne çıkarması bek lenen zirvede, Fransa'nın başta ABD'deki yüksek falz oranları olmak ttzere her konuda söyleyecek sözü var. Versailles'ln gündemindeki 7 maddeyl şöyle özetlemek mümkün: • tSStZLtK tşslzlik, sanayileşmiş ülkelerin baş sorunu. Durgunluk nedeniyle yatınmlann durma noktasma gelmesl yeni istihdam olanaklannı daraltırken, iflasların büyük boyutlara ulaşması da işsiz sayısmı önemli ölçüde artırıyor. OECD'ülkelerinde işsiz sayısınm yıl sonunda 29 milyona ulaşması bekleniyor. 1970 yılmdakinin 3 katma yani. Bu sayı ABD'de 10 milyon smınna dayamrken, tngiltere'de 3. Fran sa'da da 2 milvon çevresinde dolanıyor. îsslzllk oranının son 5 aydır yüzde 2.1 oranım koruduğu Japonya'da bile mart ayında bu oran yüzde 2.3'e çıktı. ö t e yandan gençler arasmdaki lşslzligtn tahammül edllmez boyutlara vardığı konusunda herkes hemfikir. OECD tilkelerinde iş çağmdaki her 7 gençten blri işsiz. Zirvede. bu işsizllğin toplumsal patlamalara yolaçmaması için bazı ortak çözümjer aranmaya calısılacakj Ama, sornna farklı yaklaşımlar İTO: Istanbul'da mayıs ayı fiyat artısı binde S Ekonoml Servisi îstanIJUI Ticaret Odası tarafından hazırlanmakta olan Geçlnme Endeksi'ne göre tstanbuTda perakende fiyatlar mayısta % 0.5 oranında artta. tstanbul plyasasmda perakende et fiyatlannda ma yıs ayında kilo başma görülen ortalama 50 liralık artışa rağmen, İTO endeksinde et fiyatlannın düştugü görttşüne yer verlldi. ÎTO"ya göre geçen ay îstanbul'da en fazla fiyatı artan mal grubu ev eşyaları oldu. Mayjs ayında binde 51 gösteren İTO verilerine göre îstanbul'da da bu yılın ilk 5 ayında perakende fiyatlardaki artış % 14.4'ü buldu. ISO'nun 30. yıh yarm kutlanıyor Ekonoml Servisi Kısa adı İSO olan Istanbul Sanayi Odası'nın 30. kuruluş yıldönümü yarın törenle kutlanacak. Kutlama töreni Hilton Oteli Balo Salonunda yapılacak. Saat 18.30'da başlayacak törende, 1981 yıh başarılı ihracatcıları ile yüksek düzeyde ver gi ödeyen Oda üyeleri ödüllendirilecek. Akbank'm MB'ye karşılık borcu olmadığı bildirildi Ekonomi Servisi Fara Kredi Kurulu'nun mevduat munzam karşılıklan hakkırida aldığı son kararlar karşısında Akbank Genel MüdUr Yardımcısı özen Göksel, Akbank'ın Merkez Bankası'na hiç bir karşılık borcu olmadığını ifade ederek, «Son ka rarlar Akbank tarafından her yönüyle rahathkla karsılanmıştır. Çühkti, Akbank mevduat munzam karşıhklannı lstikrarh blr şekilde ve hiç bir cezaya maruz kalmadan daima nortnal süresi Içinde Merkez Bankası'na yatırmışmış» dedi. bunlara yapılan ihracatın maliyetini artırmak. İlk sonuçtan en cok Japonya, 1kincisinden ise Avrupa zarar görecek. Bu nedenle bu ülkelerin ABD'nin isteğine katılmaları mümkün değil. Yine de ABD'nin bu konuda ağırhğım hissettirerek, isteği doğrultusunda bazı sonuçlar elde edeceği kaydedtliyor. • KORUMAC1LIK Bu konuda herkes blrbirlni suç luyor. Avrupa ve ABD, Japonya'nm lç pazannı açmadığmı ve serbest ticaret ilkesine aykın davrandıgım öne sürerken. Japonya da blrçok ürününe koyulan ithal yasaklarını örnek göstererek asıl korumayı ABD ve AET'nln yap tığını söylüyor. Bu ithal ya saklannra Japonya'ya önemli bir darbe vurduğu bir gerçek. Bu nedenle Japonya'nm Versailles'da önemli tavizler vermesl bekleniyor. • tHRACAT KREDtSİ • ABD'DEKİ BÜTÇE AFAİZLERt îhracat kre ÇIĞI Denk bütçe politidisi faiz oranlannın yük kasına rağmen, ABD hüküseltilmesini ve muhatap Ul metinin savunma harcamakelerln yeniden smıflandı lannı artırmakta ve verginlmasım isteyen ABD, bun lert indirmekte direnmesi dan ikl yarar umuyor: Di bütçe açığını 100 milyar do ğer ülkelerin lhracata ver lara çıkardı. Bazı tahminler dikleri sübvansiyonlan a bu acığın yıl sonuna kadar zaltmak ve sosyalist ülkele 146 milyara çıkacağı yöri «zengln» smıfına sokup nünde. Bu bütçe açıgı da nedenlyle ortak bir mücadele platfonnu oluşturuiması sözkonusu değil. • ABD'DEKİ YÜKSEK ORANLI FAtZLEB Versallles'da Avrupa ve Japonya, ABD'den yüksek faiz oranlarmı düşürmesini isteyecekler. Bu yüksek oranlar, uluslararası sennayenin ABD'ye do£ru yönelmesini getiriyor. Bu da. durgunluktan çıkmak için yatınma ve bunun için de sermayeye ihtiyacı olan diğer Batılı ülkelerin tepkislne ne den oluyor. öte yandan faiz oranlannın ABD'de yüksek olması dolann güçlenmesine yolacıyor. Dolann yükselişi karşısmda kendl paralarını korumak zorunda kalan diğer tilkeler de faiz oranlannı yüksek düzeylerde tutmak zorunda kalıyorlar. Bu da ekonomilerini olumsuz yönde etkillyor. Avrupa'nın baskısma rağmen Reagan'ın bu konuda taviz vermeyeceğl belirtiliyor. Yedi sanayileşmiş Ülkede3 gösterge (Mart ayı itibanyla) Enflasyon Dıs ticaret oram (%) Işsizlik dengesi (son 12 aylık) oram (%) (milyon dolar) ABD JSADOMININGÜNLÜĞÜ Hazırlayan : H. Turgut ARIĞ 7 Haziran'a kadar • Anonlm Şirketlerin Mayıs 1982 de kullanmaları gereken damga pulları bedeli, Ver gi Dairesine makbuz karsılığı yattrıüf. ' 15 Haziran'a kadar • Gider (İstihsal) Vergisi Mayıs 1982 be yannamesi vergi dairesine verllir Te ödenir. 21 Haziran'a kadar • 10 kişiden fazla işçl çalışan lşyerlerln de Mayıs 1982'de ödenen ya da tahakkuk eden ücretlerin bordro kesintileri, kiraların % 25'i, tarım ürünerinin % 5'i, hayvancılık ve hayvan ürünlerinin % 2'si ve diğer ödemelerin vergi kesintileri, Muhtasar Beyanname ile bildirilir ve ödenir. • Biletle girilen eğlence yerlerinde, bllet leri kullanmadan önce, biletsiz girllenlerde ise geçen aya ait Eğlence Vergisi tutan Bele diye'ye bildirilir ve ödenir. • Kendi adlarma reklam yapanların ve reklam işlerinl sürekli meslek edinenlerin ge çen ay yaptıklan llan ve Reklamın Vergisi, Belediye'ye bildirilir ve ödenir. 30 Haziran'a kadar • BağKur'un Haziran 1982 aylık piriml banyaka yattrılır. • Toplu Iş Sözleşme sürelerl bitmeyen ya da paralelinde zam alınan işyerlerinde, yeni vergi yasası indlrimlnden doğan Ücret Artış Farkı, Merkez Bankası Ponu hesabma, geçen ayın ücret bordrosu farkı olarak yatırılır. • Kara, denlz ve havada kullanılan araç ların Motorlu Taşıtlar Vergisinin ilk taksidi, Nakil Vasıtalan Vergi Dairesine, Ziraat Ban kası şubelerine ve postaya yatırıhr. • Ithalatçı Belgesi Ticaret ve Sanayi Odalarınca vizelenir • 1.1.1981'den önce beyannamesi verilen Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi yükümlüleri için Teminat Bildirıminde gösterilen Satış Bedelinin en az % 30 fazlasmı Pişmanlık Beyannamesi ile verme ve ödeme süresi 30.6.1982 de bitecek. • 1.1.1981'den önce verilen Emlak Alım ve Gayrimenkul Kıymet Alış Vergisi Beyannameleri ile 22.3.1981'e kadar verilen Veraset ve Intikal Vergisi Beyannamelerinde yazılı değerin en az % 30 fazlasını, takdir edilejı değer ya da rayiç değer olarak kabul ettiklerini ilgili Vergi Dairesine 30.4.1982'ye kadar bildirenler ve 30.6.1982.ye kadar ödeyenler, yeniden değer leme ve rayiç bedel takdirinden kurtulurlar. JAPONYA FRANSA B. ALMANYA İNGİLTERE İTALYA KANADA 6.8 2,8 14,1 5,2 10,4 16,5 11,5 12,5 10,4 9.6 9,0 2,3 8.7 7,3 2.635 '+1.218 727 '+1.934 '+ 174 1.290 r + 890 eleştirilere konu oluyor. ö r neğin Almanya, zirvedeki tartışmaların faiz oranlannın yüksekliğinde değil, bu oranlann yüksek düzey lerde kalmasma neden olan bütçe açığında odaklanmasmı istlyor. » ENFLASYON Batı Dünyası enfTasyonla mücadelede son aylarda küçük de olsa bazı başan işaretleri verdi. ABD'de flyatlar 1965 yılından bu yana ilk kez nisanda düşüş kaydederken îngiltere'de yıllık enflasyon oram üç yıldır ilk kez martta yüzde 10'un altma geriledi. Fransa dışmda diğer ülkelerin de fiyat artışlannı durdurduklarmı gözleniyor. Bu nedenle enflasyon, zirvede ikincil sorun haline düştü. Yine de varolan enflasyon dtizeylerinin hâlâ çok yüksek olduklannı unutmamak gerekiyor. • DIŞ TİCARET AÇDÎLARI Son aylarda rekor dış ticaret açıklan veren Fransa bu konuda en dertli ülke. Fransa son olarak nisan aymda 10,1 milyar Frank açık verdi. Ulusal pa ranm da bu nedenle clddi bir sarsmtı geçirdiği gözleniyor. Mitterrand'm «Avrupa Para Birlifci'ne dinsel ba^ımız yok» demesi, sorunun boyutunu ortaya koyuyor. ö t e yandan. son yıllarda ticaret açığı nedir bilme yen Japonya'nm ticaret f az lasmın önemli blr azalma kaydettiği ve hatta subat aymda dış ticaret dengesinin 800 milyon dolar açık verdiğl gözlendl. Japonya bu nedenle korumacılıktan yakmıyor. îtalya'nm da dış ticaret açıklan önemli düzeylere vardı. Almanya ise bu konuda en rahat tilke görünümünde. Ticaret fazlalan rekor değerlere ulaşan Almanya'nm yakmdığı konu bu fazlalar nedeniyle Mark'm aşırı değerlenmesi. BİTTt Bankaların dövîz pozisyonu tutma yetkisi genişletildi ^ 43 bankanın yetkili kılındığı, yeniden düzenleme ile, dış ticaret işlemletinin liberalleştirilmesi yanında bankalann kambiyo kârlarımn artırıhnası amacı güdülüyor. viz pozisyonu tutma yetkilerini önemli ölçülerde genisletiyor. ANKA muhabirinin edindiği bilgiye göre, özel ve yabancı bankalann döviz işlemleriyle il gili yetkilerinin genişlemesi, dış ticaret işlemlerinin liberalleştirilmesi yanında, banka ların «Kambiyo kârlarmın artınlması» amacım da giidüyor. Maliye Bakanlığı yetkilileri böy lece bankaların mevduat munzam karşılıklanyla ilgili son Bakanlar Kurulu Karan uyarınca ugrayacaklan zarann giderilmesine olanak verildiğl ni belirtiyorlar. Yeni düzenleme ile, döviz pozisyonu yetkisinin verilmesinde, bankaların «Kambiyo is lemlerindcki örgütlenmesl ve döviz kazandırıcı faaliyetleri» gözönünde tutulacak. Yetki verilmssinde "bu koşulun getirilmesi, mevduat islemleri yapmayan, buna karşın kambiyo işlemlerinde yoğunla şan yabancı ve yerli bankalara olanak sağlanmış oldu. Bu çerçevede, yetkili 43 banka be lirlenerek bunlann listesi res mi gazetede yayınlandı. Yetkiil bankalar arasında, Tiirkiye'de faaliyette bulunan tüm yabancı bankalar yer alıyor. Bu ara da Desiyab'a da, yalnızca ortak oldugu VB kredi verdiğl kuruluşlann kambiyo işlemie rine aracılık biçiminde yetki verildi. Yeni düzenleme, döviz pozis yonu tutma yetkisi verilen ban kalar, ithalatta mal bedeli ödemeleri için Merkez Bankası' ndan kuvertur temin etrnek (Döviz karşılığı için müsaade almak) zorunluluğundan da kurtardılar. YAPILACAK ÖDEMELER Maliye Bakanlığı'nın yeni dft zenlemesi ile, Bankalann ken di pozisyonlaruıdan yapacakls n öncelikli ödemelerin kapsamı da genişletildi. Yeni olarak bankaların yapacakları ödemeler şunlar: • thracatı teşvik tedbirlerine istinaden ihraoatçılara yapılan ve öncelikle transferf ön görülen döviz tahsisleri, • Yatınmlarm tesvikl ve yönlendirümesi ile ilgili tebliglerin kapsamındaki mallarla iigili ödemeler. • Sermaye hareketleri ve görünmeyen muameleler tebliği çerçevesinde yapılacak heı türlü ödemeler, ANKARA (ANKA) Dış Tl caret işlemlerini liberalleştiril mesi yolunda yeni bir adım da ha atılarak bankaların döviz pozisyonu tutma yetkilerine ilişkln 14 ayrı tebligde düzenlenen hükümler jeniden düzenlendi. Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemesi, \ıankalann dö Dıssatım ilk 4 ayda 1,7 milyar doları astı ANKARA (ANKA) îhracatın nisan ayında da 400 milyon dolan aşmasıyla, yılın ük dört ayı sonunda 1 müyar 708 milyon dolarlık bir ihracat bUyüklü ğüne ulaşılmış oldu. îhracat, geçen yılın ilk dört ayındaki 1 milyar 337 milyon dolarlık değere göre, yuzde 28'Uk bir artıs sağlandığını ortaya koyuyor. Edinilen bügiye göre, artışın küçük bir bölümu fiyat yükselmelerinden, bu na karşın oldukça btiylik bölümü miktar çoğalrnasından kaynaklanmış bulunuyor. thracattaki miktar artışı yüzde 20 oranım aştu Bu arada, ihracat artışımn büyük ölçüde sanayi kesiminden kaynaklandığı gözleniyor. Tanm ürünleri ihracatındakl değer artışımn ytlzde 2 düzeylnde kalmasına karşın, sanayi kesiminde yüzde 66lık bir ar tış olduğu gözlenlyor. değil gıda maddesi üretelim/A Selim YALÇPJER " • «» DPT mayısta 157 yatırıma tesvik verdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürotu) DPT mayıs ayı içinde 157 projeye yatırım teşvık belgesi verdi. DPT «5 kişilik Istihdom» yarata. cak bir beslcilik projesıne 50 milyon liralık teşvlk belgesi verlrken. 3Oo kişl calışacağı 6 bin büyük boş hayvan kapasiteli besicıllk projesi içm de 2 milyar 300 milyon liralık teşvik belgesi sağladı. DPT'nin verdiğl teşvik belgeleri icinde birlnci sırayı alan büyük baş besicilik pro|esi'nin ardındon Ikinci sıra da 1 milyar 364 milyon liralık teşvikli ithâl proiesi yer alıyor. m DCVİZ KÜRLAR ü i Dövizin Cinsi 1 ABD Doları 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şilini 1 Batı Alman Marks 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florinl 1 îsveç Kronu 1 îsviçre Frangı 100 îtalyan Lireti 100 Japon Yeni 1 Kanada Doları 1 Kuveyt Dinarı 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S. Arabistan Biyali Döviz Alış Satış 152.75 155.81 159.99 163.19 9.16 9.34 65.74 64.45 3.48 3.41 18.90 19.28 25.19 24.70 58.07 59.23 25.92 26.44 75.25 76.76 11.65 11.88 62.74 63.99 122.71 125.16 532.50 543.15 25.19 25.69 273.65 279.12 44.54 45.43 raat Bankası tarafından traktör ve biçerdöver kredilerinin artınlması, üretici firmalarca zam vesilesi yapıldı. Ziraat Bankası'nın kredi artınmımn hemen ar dmdan 17 mayıstan geçer11 olmak üzere traktör ve biçer döver fiyatlarına zam yapılması üzerine olaya Baş bakanlık el koydu. Basbakanlığm, zammın ge rekçesini inceledikten sonra, gerekirse Sanayi ve Tek noloji Bakanlığı'nın da dik katinl çekerek zamma müdahale edeceği bildirildi. para parayı çeMyor. Para alır sotarsın, para kazanırsın. Yayaşanan Türklye'de llglnç ctlp» hutta benim gibi zorlukla top<İş« nohuttan başlamak la 1er de coğalıyor, her keslme layabildlğin parayı yatırıma yö zım. alay •tmlyorum, nohut di yayılıyor. Türk Silahlı Kuvvetle neltirsln, Manisa'da arazl alıryorum. O kadar önemli kl no ri'nln harekat yüku reasyonu sın ve entegre gıda sanayi hut, bilemezslnlz. Ben nohut karşılamasıyla bllinen, kamu kurmaya çalışırsın. Ru| da tütohumu, fldesinl, fidanmı ıslah oyunda da cYağmur Ticaret» ketllir, gıda da. Ru| üretirsen edeyim dlye helak oldum. Ma in kurucusu olarak tanınan Si belkl cok para kazanırsın, gıdenlerlmizl kendlmlz çıkaralım, nan Kuran, böylesl tlplerden da üretirsen az. Gıda üretlmlkimseye muhtac olmayalım, ta bin. Trabzon'da doğan 61 ya ne, sabır Istenen bu işe neden rımımızı geliştirelim dly* ca şındakl Kuran, 46 yıldır gün cok büyük şirketlerin ilgi gösANKARA, (a.a.) Başba baladım durdum, Benlm gibi, ae 1720 saat çalıştığmı bu termediklerlni bilemem.ı> diyen kon Yardımcısı Turgut özal, milyonlar kazandığı hatdo bu temposunu kısmi felc olduğu Kuron, yeraltı zenginllklerimizin de öylece durduğunu belirihracat slgortasının cıkmayaca işlerle uğraşıp klrada oturan halde bozmadığını söylüyor. ğını blldirdl. «blz önce, yeterin acalp bir dell daha bulamazsı«Para kazanmak kolay. Hem tiyor. ce ihracat kredlsl vermeye gay Tarımsal üretimin kendi caret ediyoruz» dedi. bamızla bir ölçüde artablleceTurgut Özal. herkese, henüz ğini kaydeden Kuran, «Ama istediği kadar kredi verilmedımesaia ihracatta aynı tutumu ğini, buna karşılık en az kısürdüremeyebiliriz. Naylon torsıntı yapmaya gayret eöilen balarda nohut pazarlamaya ca kredilerln birlnin de İhracat kre lıstığınızda yabancılar (Biz nay Yakalandıgım anl rahatsızhğımı zamanında disl olduğunu söyledi. lon torba istemeylz, karton kuteşhis ederek ba§anlı bir ameliyat sonucu beni tektular isteriz, önlerinde de |elarar sağlığıma kavuşturan, dost insanlar, Ziraat Bankass'nın tinll blr keslk bölüm ararız, böyle alıştık) diyorlar. Meytraktör ve ve suyu satmak Istedlğinizde Doç. Dr. HALUK SANER biçerdöver de teneke kutuyla göndermeOpr. Dr. AHAT ANDICAN nizi istiyorlar.» diyor ve paketkredilerinî leme. ambalaj ve dağıtım koDoç. Dr. GÜNAY EZER nularında yabancı ülklerle işartırması zam Doç. Dr. HAYRETTİN CEBECf birliği yapılarak dışsatımın büVesilesi yapıldı yük oranda artablleceğini öne ve yardımcı Dr. BAYRAM KAYABAŞ ile Asis. Dr. sürüyor. ANKARA (ANKA) Zi Özal: ihracat sigortası çıkmayacak,, Matbaa hatası milyonlarca dolarlık döviz kaybına neden oldu ANKARA, (ANKA) Pan ve Kredi Kurulu'nun. 28 mayıs tarihinde yayınladığı, soğutul muş et ve sakatat ihracatında muş et ve sakat at ihracatındjE de 20'den yüztie 5'e duşürer tebliğinde, liste numaralarınır blrbirine karıştığı bildirildi. DE ha önce 1 numaralı Iistede iker cuma günkü tebhğıyle, yüzdc 5 vergi iadesi uygulanan « > 8 numaralı listeye almdığı bildi rilen soğutulmus et ve sakat ai ihracanın, aslında yüzde 15 ver gi iadesi bulunan «3» numara lı listeye alınmak istendiği v« «3 ve 8» numaralarırun birbirüu benzemesi nedeniyle basundf bir hata meydana geldiği ila de edildi. Ancak, tebliğin ük yayınlan dığı cuma gününden bu yana özeliikle îran, Ürdftn ve Suri ye'de et ihraç bağlantılan yap mak üzere bulunan Türk ihra catçılarının bu yanlışlık nede niyle kazanmak üzere oldukla rı ihaleleri kaybederek, milyon larca dolara varan döviz kaybı na uğradıkları bildirildi. Teşvik ve Dygulama Daires yetkilileri, hatanın giderilmes için gerekli düzeltmenin yapıl dığını ve Resmi Gazete'de ys yınlanacağıni belirtüierken, sı ğutulmuş et ve sakatat ihraca tında uygulanan vergi iades oranının 28 mayıs tarihindei itibaren yüzde 15 olarak geçerl olacagını bildirdilec. TEŞEKKÜR Ödemeler dengesi ocakta 261 milyon dolar fazla verdi ORHAN ÜNAL'aı yanısıra hemşire NEZAHAT ERCAN, MİNE VARAN, FAMİYE ÇOLAK ve ameliyat sırasında emeği geçen diğer personele, Toraks Kliniği Eneskopi görevlilerine teşekkürü bir borç bilirim. YAKUP TURALOĞLU (Cumhuriyet 3991) TEŞEKKÜR 29 mayıs cumartesi günü Hakkın rahmetlne kavuşan değerli varlığımus, Simtel, urettığı malların ithalini serbest bırakılmasını istiyor Ekonoml Servisi Slmtel Şirketler Grubunca yapılan açıklamada Gruba dahil şirketlerce üretllen ceşitli dayanıklı tüketim mallarının ithallerinin serbest bırakılması istendi. Simtel Grubu İcra Komitesi Öyesl ve Pazarlama Şirket! Ge nel Müdürü Hallt Kunter acıklarnâsında, ülke olarak ihracat ,1çîn dünya pazarlarına açılma zorunda olan Türk sanayıinin ithalat yasaklamaları vs gibi himayeci önlemlerle daha uzun sure korunduğunda, gerek fiyat, gerekse kalite acısından rasyonel ve gerçekçi bir nokta ya gelmiyeceğine işaret ederek şunları söyledi: «Blz Simtel olarak ürettlğimlz elektrlk süpürgesi, setnpatl t!pl çamaşır nakinesl, kat ka loriferl, termoslfon başta olmak üzere lüks ve harcıalem döküm soba'anmızın kalite ve flyatlarıyla Avrupa mallarına meydan okuyoruz. İthalat ser best bırakılsın, gelslnler Slmtel'e rağmen bu malların Tür klye't j satablleceklersa Mtsın (THA) 1982 yılı ocak ayına ait ödeme ler dengesi rakamlar belli oldu. Merkea Bankası'nca yapılan besaplamalar göre, 1981 yılı ocak aymda 103.7 milyon dolar açık veren ödemeler dengesi bu yılın ilk ayında 261,3 milyon dolar fazla ile sonuçlandı.. Merkez Bankası'nın hazırladığl 1982 yıh ilk ay ödemeler dengesi tablosu na göre, geçen yıl 243,5 milyon dolar olan «cari işlemler dengesi açığı» bu yıl 63,4 milyon dolar düzeyine inerken sermaye ha reketleri dengesindeki fazlalık da 139.8 milyon dolardan 319.8 milyon dolar düzeyine yükseldi. İlk ay sonuçlarma göre ödemeler dengesinde gözle nen fazla, büyük ölçüde ithalattaki darlamadan ve program kredisi girişlerin deki yükselmeden kaynak lanıyor. Doviz Efektlf Etektlf Alıs Satış 152.75 157.33 151.99 164.79 9.16 9.43 64.45 06.38 3.24 3.51 18.90 19.47 24.70 25.44 58.07 59.81 25.92 26.70 75.25 77.51 11.07 12.00 59.60 64.62 11657 126.39 505.88 548.48 23.93 2555 281.86 273.65 42.31 45.88 • % • GÜMÜŞ &% ALTIN GÜMÜŞ FtY «ıTLARl 2 Haziranla fark 3 Haziran 1982 Cumhuriyet 11.45011500 fark yok Reşat Kulpsuz 12.20012500 fark yok 24 Ayar 1725 1735 5 lira arttı 22 Ayar bllezlk 1560 1660 fark yok Ekonoml Servisi Türiciye' deki temaslarını sürdüren Yugoslav Ticaret Heyeti üyeleri dün İstanbul Sanayi Odası (ISO)'nda düzenlenen bir toplantıya katıldılar. Toplantıda bir konuşma yapan konuk ho yet başkanı Bozin Jovanovic «Türkiye İle uzun vadeli tlcarl ilişkileri arzu ediyoruz, ömeğin pamuk ve pamuk ipllği alanın da uzun süreli bir bağlantı sağ lanabilmelidir. Öte yandan, ortak vatınmlarla üreteceğlmiz er.düstrlyel mamull n üçüncü dünya ülkelerlne pazarlarken, yine bu ülkelerde ortak Inşaat yap:mlarına girlşebllir, moden lerl araştırıp blrlikte Işleteblli riz, ayrıca Türklye'de makina, kimya, ilac ve elektronik alan kinnda ortak yatınmlar yapa Yugoslav Heyeti 3. Dünya'ya yönelik işlerde ortaklık önerdi Hilmi KAPKIN ın cenazesıne iştirak eden, çelenk ve telgraf gönderen, bizlere yardımlarını esirgemeyen, acımızı paylaşan akraba ve dostlanmıza sonsuz teşekkürlerimizl sunarız. KAPKIN ve ARCATÜREK AUelerl KAYIP ÇANTA • 31.5.1981 tarihinde Sirkeclaen Hareme giden saat 17.30 vapurunda kahverengi bont tipi şifreli kilitli deri çantamı unuttum. Çantamda Hüseyin ArUırdı ve Ortakları Firmasına ait 1981 yılı Işletme defter ve belgeleri ile başkalarının işine yaramayan çek karnem mevcut tur. Çantayı bulup getirenler ya da 21 80 5221 87 40 numaralı telefonlara haber verenleri gerektiği şekilde mükafatlandırılacaktır. Hüseyin Arttırdı Anadolu Otogarı No: 16 îstanbul ÇAĞRI 1932 Tıp Fakültesi mezunu hekimlik mesleğinde 50. yılına erişmlş afabeylerimizln onur törenine, Tüm hekim arkadaşlanmızın katılmasmı bekliyoruz. Yer: Istanbui Tabip Odası Toplantı salonu, tmlbi Tarib: 5^.1982 Saat: 15.00 Program: Açış konuşması, Istanbul Tabip Odası aclına bir konuşma, En yaşlı Uyenin konuşması 50. yıl plaketlerinin dağıtılmaaı. İSTANBÜL TABİP ODASI KİŞİLER ve KÖŞELER Orhan Karaveli'nin Röportajları EDERİ: 150 LİRA KOZA YAYINLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog