Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜRYAŞAM 4 HAZİRAN 1982 televizyon TRT Ankara Çocuk Korosu, söz ve müziği Faik Canselen'e ait «rürfeiyem» adlı marşı seslendiriyor. Dizinin «Anlayışh Adam» adlı bölümü gösteriliyor. Endora Darrin'e kızarak büyü yapar. Darrin herkese ve her konuya evet demektedir. Yanlış bir davranıg yüzünden Darrin işi kaçırınca Larry onu kovar. Bu arada Gladys'e de sığırcıklan koruma derneğine gireceğine dair söz verir... Samantha hemen işe karısmak zorunda kalır. Seida sahneye "merhaha,, diyor Salim ALPASLAN «Yeni konserlmi düşmanlarımın sayesinde gerçekleştirdim» diyor Selda. «Hak kımda öyle asılsız ihbar yap tılar, başıma öyle belalar açtılar ki, yeniden popüler oldtıtn. On yıldır beni aramayanlar kapımdan ayrılmaz oldu. Kendllerine ne kadar minnet duvsam azdır.» Üç yıldır sahnelerden uzak kalan Selda, yarın Esin Engin'in yöneteceği bir orkestra eşliğlnde Şan Tiyatrosu'na çıkıyor. Selda kara günler geçirdi. Yurt dışında zararlı faaliyette bulunduğu savıyla kovuşturmaya uğradı. Hem bir değil, birkaç kez. Bu yüzden de 1979'daki Sinematek Gecesi'nden beri sah fNAT Selda: «Sırf TRT'ye inat olsun diye havadan, sudan bahseden bir parça ijiye çıkamadı. yaptım. Geçti. Aşklı, meşkli bir parça yaptım. Allah selamet versin, o da geçti.» Sahneden ayn kaldığı üç (Fotograf: Kemal KÜÇÜK) yıl hlç değilse ev kadınlığına yaramış, yemek yapma serüveni var: «Sırf inat ol zım'la, Ahmet Arif'le, Ha sıl da giizel anlatmış öyle.» Soz dönüyor dolaşıyor, yı, evi çekip çevirmeyi ö"ğ sun diye O Günler diye, ha san Hüseyin'le noktalansın. gene yeni konserine gelirenmiş. Komşuluk ilişkllerl vadan, sudan bahseden bir Ama mümkün mü?» yor. 1971'den bu yana yapni geliştirmiş, mahallede parça yaptım. Ne varsa hatığı. aralarında TRT denene kadar kedlköpek var tırımda diye başlayıp giden timinden geçmemiş parçasa hepsiyle dost olmuş. Bir blr şarkı. Geçti. Aşkh meşk«KIZIM SE\DEN larm da bulunduğu toplam avuntusu da kitaphgmda li bir parça yaptım, Allah ŞARKICI, MARKICI yirmi şarkı var konserde, dizi dizı duran plaketler... selamet versin o da geçti.» OLMAZ. KENDİNE çoğu plak haline gelmiş üödüller. Konu televizyon oldu muy BAŞKA tŞ ARA.» rünler... Şöyle diyor: «Bunların du açtırmayacaksın kutuyu kotüyü. arasında hiç unutamadığım söyletmeyeceksin «Türkiye'de plafe yapmak Hey Dergisi'nce 1972 yılın Sanatçıların düzenlediği rebir dert» diyor. Sesini solu Peki genç kuşak şairleda ilk plagınj'ı jıyınlandı pertuvarlara yapılan «mii rinden de beste yapmayı dü ğunu yeni duyurmaya başğı sırada verüen En tyi Ka dahaleler» yüzünden eli yü şünüyor musunuz? ladığı 1970'li yıllarda kapı zü düzgün bir programın dm Şarkıcı Ödülü.» kapı dolaşmış, blr plağı « Tabii öyle zaman olu çıksm diye. «Kızun senden Birçok sanatçı gibi o da gerçekleştirilmesinin raümTRT'den yana dertli. Hal kün olamayacağı görüşünde yor kl, bir genç şairin dize şarkıcı markıcı olmaz. Ken lerini okurken kalbim dura dine başka iş ara» demişkm ilgi gosterdiğıne TRT' Stida. «Bakın» diyor. «Ben sev cak sanıyorum. Geçenler ler. Selda iftiradan yılmanin uzak durmasını aklı almıyor. Halk müziğine el at diğim şairlerin dizelerinden de Ahmet Erhan'ın 'Alaca tnış. bundan mı yılacak? isterim. Karanlıktaki Ülke' kitabı Demiş ki: «Ben bir bant tm mı hemen bir yasak. «Be besteler yapmak nim yaptığımı değerlendire Televizyon içln öyle blr re geçti elime. Kendisini tanı doldurayım, TRT denetlmin nıiyorlar, ya da değerlendir pertuvar hazırlamalıyım ki manı, genç bir şalr herhal den geçsin, blraz radyoda mek işlerine gelmiyor» di Tevfik Fikret'ten başlayıp de. Türkiye'nin gelmişlnl da çahnsın, nasıl olsa ocayor. TRT ile ilgili şöyle bir Mehmet Akif ile sürsün, Nâ geçmişini çağrışımlarla na ğıma düşerler.» Dtişündüğü gibi de çıkar. Radyoda çalındığının ikinci günü «zırrr» kapı. tki plakçı. tlk dolayında oldu. • Tamnmış Fiyanist Banu Serdar Öztürk'ün yönet plağından kazandığı para 25 Sözüar çağrıh olarak gittiği, tiği İstanbul Teknik Üni bin lira kadar bir şey. «OnDüsseldorf yakınmdaki Gre versitesi Çok Sesli Korosu lar ne kazandı Allah bilir» unbroich kentinde başarılı İTÜ Maçka Maden Fakül diyor. bir resital verdi. Sanatçı tesi'nde yıl sonu konserine TJIYİ Cemal Erkin, Haydn Plak sanayii ne duile Schumann'ın yapıtları pılan olağan Genel Kurul çıkacak. tki bölümden olu rumda şimdi? nı yorumlarken dinleyici toplantısı sonunda Yönetim şan konserde Avni Anıl, Ze «öyle bir sanayl yoklerden büyiik alkış topladı. Kurulu Mehmet Bayhan, ki Duygulu, Dr. Selahattin tu, şimdi de hiç kalmadı za• Halim Uğurlu, Bulgaris Ibrahim Akyürek, S. BUlent Içli ve Serdar Öztürk'ten ten. Plakçıların elinden az tan Devlet Turizm Komi Vural, Mustafa Vural, Emin besteler var. mı çektik? Ellibeş bin satesi ve Yazarlar örgütü A Kurşun, Yusuf Bulut öztar, beş bin satabildik derBUJET'in çağrılısı olarak türk ile Nazım Timuroğlu'n • Japonya'nm Hiroşima lerdi. Ama dinsizin hakBulgaristan'a gitti. «Bulgar dan oluşturuldu. Mehmet kentinde yalnızca amatör kından imansız geldi, korGülü 82» baslığı altında her Bayhan yeniden Başkan se filmcilerin katılacağı bir san kasetçiler de onların yıl dtteenlenen <Gül Günü» çiidi. film festivali düzenlendl. yuvasını yaptı, Tabii sonuçne her ülkeden bir kişi çağ Konusu bu yıl «Yaşama ta kabak bizlm basımızda r<v rıiıyor. Sofya, Plovdiv, Kar • Türkiye'de yayımlanan «Saygı ve Banş Çabaları> öatladı.» ^ " kitap sayısmda 19731980 lova ve Kazanlak kentleri"Selda urun Wr «yoisdan yılları arasmdalci dönemde olarak belirlenen yarışmayni içine alan hu toplantı yarı yarıya düşme olduğu la ilgiU ayrıntılı Wlgi Kül geliyor. Bazı kllometrelerln gezi on gün süreck. saptandı. Verllen bilgiye tür ve Turizm Bakanlığı Si de çelme yediği bir «yol»... • tstanbul Fotoğraf ve Si göre 1973 yılında yayımla nema Dairesi Ankara ad «Çabşmalarımı bundan son nema Amatörleri Derneği' nan kitap sayısı 7.479 iken resinden almabiliyor. Son ra yogun biçimde sürdürenin (İFSAK) geçenlerde ya 1980 yılında bu sayı 4.318 başvuru tarihi 31 ocak 1983. ceğim. Erken emeklilik ne belâ şeymlş öyle.» J. GRANDE 1969 nevzat süer 19.50 HAFTANIN ŞARKISI TATLI CADI 19.55 n • m Tamer Durukan'ın sundugu yanşma proğramınm lüri üyelerl Muzaffer îzgü ve Semih Yurga. Yanşmacılara Perran Kutman Müjdat Gezen moral veriyor. Yarışmacılar: Elvan Sungur, Cengiz Tanrısever, Zühal Kısa ve Şükrü Çelebi. *Gece Yolcuları» adlı bölümde Christin, Freldin evlne gider. Geceyi orada geçireceğini söyler. Freld kabul etmez. Birlikte Chrlstie'nln arabasma binerek yola çıkarlar. Fırtmalı blr gecedir. Bu arada Tiny, Coyn'ın yerlni bulduğunu Titus'a telefonla bildlrlr. 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 SIRA SİZDE 22.10 FLAMİNGO YOLU 23.00 HABERLER 23.05 KAPANIŞ radyo TRTI 05.00 Açılış, 05.05 Ezgl Ker vam, 05.30 Şarkılar, 06.00 Kı sa Haberler, 06.02 Bölgesel Yayın, 06.30 Köye Haberler, 06.40 Saz Eserleri, 06.45 Kur'anı Kerim Türkçe A•çıklaması ve Bir Konuşma, 07.15 Bölgesel Yayın, 07.30 Haberler, 07.40 Günün îçinden, (1), 10.00 Kısa Haberler, 10.02 Arkası Yarın, 10. 22 Bölgesel Yayın, 11.05 Mü zik, 11.20 Bizden Sazlar Bız den Sesler, 11.40 Şarkılar, 12.00 Kısa Haberter, 12.10 Öğle Üzerl (2), 13.00 Haber ler, 13.15 Saz Eserleri, 13.30 Bölgesel Yayın, 14.30 Ist. • îznı. Ç. Ova • Antalya, 14. 45 Öğleden Sonra (3), 16.00 Kısa Haberler, 16.05 Şarkllar, 16.20 Müzik, 16.40 Türküler, 17.00 Olaylann îçlnden, 17.30 Fasıl, 18.00 Kısa Haberler, 18.05 Çocuk Bahçesi, 18.20 Haftanın Çocuk Şarkısı, 18.23 Bölgessl Yayın. 19.00 01.00 TRT I ile Ortak Yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Müzik, 19.45 Oyun Havaları, 20.00 KöyümUz Köylümüz, 20.20 Şarkılar, 20.40 Müzik, 21.00 Kısa Ha berler, 21.05 Yurttan Sesler, 21.30 Şarkılar, 22.00 Kısa Haberler, 22.05 Çağdaş TUrk Sanat Müziği, 23.00 Haber" Ifef, 23.15 Gecenin îçinden, Ol.Oo Program ve Kapanış, 01.05 05.00 Gece Y a n a . ler, 07.40 TUrküler, 08.00 Mü zik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Yabancıların Kaleminden, 09.30 Sabah Konseri, 10.00 Şarkılar, 10.20 Folklorumuz ve Türkülerimiz, 10.40 Psikolojik Sorunlarımız, 11.00 Solistler Geçidi, 11.30 Müzik, 12.00 Erkekler Toplulugu, 12.30 Açıklamah Klasik Koro, 13.00 Haberler, 13.15 Müzik, 13.30 TUrküler, 14.00 Şarkılar, 14.30 Yabancı Dil Öğrenelım, 15.15 Şarkılar, 15.30 Müzik, 16.00 TUrküler, 16.20 Arkası Yarm, 16.40 Şarkılar 17.00 Olayların Içinden, 17.30 Yurttan Sesler, 18.00 Müzik, 18.15 Saz Eserleri, 18.30 Din ve Ahlâk, 19.00 01.00 TRT I ile Ortak Yayın, TRTIII 07.00 Açıhş, 07.02' Güne Başlarken, 08.00 Sabah Konseri, 09.00 Türkçe Haberler, 09.03 Müzik, 09.30 Roberta Flack Söylüyor, 10.00 Türk Yorumculan, 10.30 Muzik, 11.00 Öğleye Doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğimiz den, 13.00 Konser Saati, 14. 30 Klasik Türk Müziği Korosu, 15.00 Müzikli Dakikalar, 16.00 Günün Konserl, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler îçin, 18.00 PopCaz, 19,00 Ha berler, 19.12 Müzik, 19.30 Besteler Bestecüer, 20.30 Caz, 21.00 Müzik, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin Getirdikleri, 23.00 Cuma Konseri, 24.00 MUzik, 01.00 Program ve Kapanış, kıaacaı TRT. II 07.00 Açıhş, 07.02 Solisüer den Seçmeler, 07.30 Haber bulmaca 1 23456789 SOtDAN SAĞA: 1 Tipograflnin mucidi olan Alman basımcısı. 2 En eski Yunan kavimlerinden biri... Berilyumun simgesi. 3 Bir nota... Lityumun simgesi. 4 Parabî ve îbni Sina tarafından kurulan Meşai okulunun Endülüs'deki temsilcisi olan ünlü Arap filozofu. 5 Su... İlave. 6 Filipin'lerde tspanyol egemenliğine karşı ayaklanma hareketinin liderlerinden biri. 7 Eski Mısır'da bir tann... Avrupa'da bir ırmak... îndiyumun simgesi. 8 Aşağı, alçak. 9 Türkiye'nin her tarafında çeşitli şekillerde oynanan bir halk oyunu. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Mor'a yakın koyu kırmızı renk. 2 Hz. Muhammed'in bayraklanndan biri... Hindistan'da yaşayan yabani sığır. 3 Tantalm simgesi... Au Seuil de I'Espoir (Ümidin Eşiğinde) ve Goncourt ödülünü kazanan Force Ennemie (Düşman Kuvvet) adlı romanlan ile tamnmış 1920. yüzyıl Fransız yazan.. Sodyumun simgesi. 4 Bir sayı. 5 Vekil... 1982 Eurovision yarışmasın da ülkemizi temsil eden şarkıcı. 6 Brezilya'mn plaka işareti... Kolay. 7 Aktinyumun simgesi... Tanrı. 8 Rubidyumun simgesi... Cezayir sahrasında bir vadi. 9 îzin almadan genellikle bir gecede yapılan barmak. VIULA 15 Hazirana kadar % 20 indirimli fiyatlar (yatakkahvaltı) TEK KİŞİ: 1110.TL İKİ KİŞİ: 1745.TL. Her türlü sosyal hizmetlerde emrinizdeyiz istanbul Tel: 61 31 67 Tel: 343 BurhaniyeÖren Rezervasyon için: İş Bankası Burhaniye Şubesi ' Hesap No: 666 12 3 4 5 6 78 9 1 M £ S S A i NA 2 fc6 R 1 & L. 3 K u. A A 4 % A KAP * 5 E K M A V E U.A 9 o m ECJHGÖ î 'Eviniz Bodrum'da." sinemalar tiyatrolar (1971'denBUYANA) ÖDAAJANS ANKARA SANAT TAKSİMSANATEVt 44 25 26 MacaKızı Villa Maça Kızı'nda kalın, evinizde yaşayın. Bodrum, Gümbet. Tel: 173 T.C. SILÎVRI ICRA DAIBESI ve TÜRKÜLERİMİZ 25 ki$ilik saz ve orkestra eşliğinde GON 5 haziran cumgrtesl saat 21.00de uluslararası sanat gbsterileri BfLETLER SATIŞA SUNULMUŞTUR ŞAN TIYATROSUnda \anm OKTAYARAYICI Voneten: RUTKAY AZIZ MUzık:TlMURSELÇUlt ÇevreORHANTAYLAN t.tetl, Sıd, Çar5, Per; 20 30 Cumı 20 30 Cu marteıi Paur 15.00 • 18.00 kenter tlyatrosunda "Reporter" YÖN: Michel Aı^elo Aotoniaan Jaclc Nicholton Maria Schneider P.teslSalıÇarş.Perş.Cum» 14.0017.0020.00C.tesl Pazar 12.00 • 15.00 18.00 • 21.00 Menkulün Açık Artırma İlâm Dosya No.: 1982/100 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, mıktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştir. Birinci artırma 10/6/1982 günü saat 15.0015.20 de Alıbey Mah. Rıfat Sok. No: 13 de yapılacak ve o gunu kıymetlermin %75'ine istekTi bulunmadığı takdirde 11/6/1982 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en çok fiyat verene satılacağı ve satış şartnamenin icra dosyasmdan görülebıleceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin ısteyene gönderilebileceği. fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla icra memurluğuna başvurmalan Uan olunur. Muh. kıymeti Adedi ansi (Mahiyeti ve önemll Lira Kr?. NİMikleri) 210.000.10 32 Torba 25 Kgr.'lık Pikment oksit siyahı. 157.500.00 1050 Kgr. 2ı tahta fıçı içinde PVA. tutkal MAWÎLİTH DM. 21 eteketli 320.000.00 800 Kgr. 16 küçük tahta fıçı içinde toz sülyan 300.000.00 75 Kgr. 3 fıçı içinde tarmızı organik pikment 150.000.00 50 Kgr. 2 fıçı içinde organik mayi pikment 200 Kgr. Matlaştıncı asen 20 torba 360.000.00 Sanat Galerilcri MAIDE AREL Rrprosprktif Resitn Strgisi 5 30 Haziran 82 OD4/U/1NS 449295 7. Kuruluş Yıldönflma "Turk Resminde însan ve Portre" scrgisiylc kutlanıyor Kasım 1982 • Sanayi ve Teknoloji Ba kanlığı Sanayi Dairesi Ba$ kanlığmca GALKON A. Ş.'ye verilen 13365 sayıh sanayi sicil belgesi kaybolmuştur. Hükumsuz olduğu ilan olunur. GALKON A. Ş. • ÎDMMA gündüji öğretiml înşaat Pakültesi'nden 1980 • 1981 öğretim yılında aldığım kimlik kartımı yitirdira. Hükümsüıdür. Necmettin KÖMEÇ • Nüfus kâğıdıını yitirdim. Hukümsüzdür. Necmettin KÜMEC, • tstanbul Dosyası 481880 nolu pasaportumu kaybettim. Geçersizdir. Amer Farnk YANGÖZ Kurtuluş Cad. 191/B Sinemköy 40 47 83 • Güml Sanıtlar Ualerisi Pasaj 85 Nlfintaf ı Üç hamlede Mat (77) ••• Gençlik ve Spor Bakanhğı'nca planlaması yapılıp düzenlemesine de geçllen «Llselerarası Türklye 1983 Satranç Birinciliği» herkese sevinç ve inanç veren olumlu bir sonuçla bitti. Ankara'da 2730 mayıs günleri arasında oynanan son turnuvaya 33 ilimizden katılma olması satranca olan ilgiyi apaçık ortaya koyuyor. Düzenlemenin başarılı geçmesi de öğrencileri teşvik etti. Artık onların da bir amacı var. Bu turnuvaların daha gelişmlş olarak her yıl tekrarlanacagım Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Vecdi Özgül'ün ağzından özellikle duydular. Turnuvanın ilk altı turu, Selim Sırn Tarcan Spor Salonu'nda 7'nci ve son turu da 19 Mayıs Stadyumu'ndaki Spor Akademisl'nde oynandı. Tüm turlar boyunca salondaki görünüm gerçekten duygulandıncıydı. En uzak illerimizdeki sevgili gençlerimiz şimdi karşı karşıya oturmuş yarışıyorlardı. Evet, aralarında blr uğraş vardı. Ama birkaç gün öncesine kadar birbirlerini tanımazken, Edirne Lisesi'nden Bülent Güner'in Muğla'dan Cafer Kurt'la oynaması, Hakkari'den îsa özdemir'in tstanbul'dan Cem Karadağ ile kargılaşması yanşma dışında insana başka bir mutluluk verlyordu. Onlan, çağımızın zeka sporu saydığı satrançla bir araya toplanmış görmenin mutluluğu. Anlatacak ve söyleyecek çok şey var. Ancak, bu haftaki köşemiz yetişmeyecek. Olayın yaratıcısı Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Vecdl özgül'e, «Okııl ve Satranç» konusundaki bu armağanlan nedeniyle bir kez daha teşekkürler eder, düzenlemede canla başla çalışan yöneticilerl de içtenlikle kutlarım. Turnuvanın sonucu şöyle: 14 Suat Atalık (Galatasaray L.), Haldun Ünalmış (Ankara Fen), Cem Karadağ (Darüşşafaka), Cüneyt Mert (îst. Erkek) 5% puan. Başhakemlik tümünü de Birinci açıkladı: 58 Bülent Gtiner (Edirne), Kaan Aslan (Eskîşehlr ATATÜRK), Ilker Günay (îzmir Bornova Anadolu), Cenk Süer (Samsun) 5p.; 911 Harun Korkutata (Bingöl), Tuncay Meriç (îzmir Bayraklı), Teoman Coşkun (tzmir Bornova Anadolu) 4% p.; 1220 Haldun özaktaş (Ankara TED Kolejt =: Türk Eğitim Derne^l). TJtuk özHl (AHkâr'a Güveul.* Âyhan Hürkü'ş l(Ğursa ÇınârV;* îsa özdemlr (Hakkart Ticaret), Fehim Yurdal (Hatay Kurtuluş), Ufuk Safa (Mersin Tevfik Sırrı Gür). Bayram Şahin (Kocaeli Sinan), Zeki Ceylan (Tokat Gazi'osmanpaşa), Sadrettin Enterli (Van Erkek) llseleri tümü 4 p.; 21 Hüseyin Avni Kısa (longuldak, M. Çellkel) 3V2 P! 2230 Bülent Kanalıcı (Adana, Anadolu), Hasan Yorkun (Bolu Endüstri Meslek), Faik Kaya özkeş (Kayseri), Olcay Boz (Konya Beyşehir), Cafer Kurt (Mugla Tek. End ), Emel Korkmaz (Ordu), Turgut Yılnıaı (Çorlu End. Mes.), Numan Kınah (Trabzon End. Mes.), Şevket Erol (Yozgat) llseleri 3 p.; 3132 Rahmi Aydm (Denlzli Tek. End. Mes.), Kutlay Gülbaz (Elazıg End. Mes.) 2V2 p.; 3337 Murat Elçin (Aydın, Nazllll End. Mes.), Osman Çaglayan (Çankırı), Şener Uzungöl (Kars, Ardahan Tic), Halil Güven (Mardin End. Mes), Selçuk Atalay (Bor, Şehit Nuri Pamir) liseleri 2 p.; 3839 Hikmet Mühür (Kahramanmaraş Tic), Hasan Bostancı (Sinop Gerze) liseleri birer puan. Öğrenciler, kendilerine denk raklplerle oynarken verilmiş düşünme stiresinin yetişmediğini, bitmeyen oyunlann da «Oyun Degerlendirme Kurulu»na kalmayıp, hiç olmazsa birer saat daha uzatılacak şekllde önlem alınmasının iyi olacağını belirttiler. Birlikte gelmiş ögretmenleri de, önümüzdeki yaz aylarında Bakanlıkça düzenlenecek satranç derslerine ö'ğrencileriyle birlikte çağrılı tutulmalarınm teknik düzeylerinin yükselmesine olanak vereceğinden, yeni öğrencilere daha yararlı olacaklarını geçerll bir neden olarak öne sürdüler. ••• Hakkart Ticaret Lisesi ögrencisl îsa özdemir, dikkatlerl üzerine çekti. Beş altı aylık satranççı ve yetenekll. Kendlsine M. Tal'in bir oyun kitabını armağanlayan Kahraman Olgaç'a, «Hocam, bu iş tamam. Gelecek yıla İsmimi nasîl işittireceğinıi göreceksiniz» dedi. ltalyan açılışı; ÖZDEMİR (Hakkari Ticaret Lisesi) SAFA (Mersin, T. S. Gür Lisesi) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Liselerarası ilk Türkiye Birinciliği (2730.5.1982, Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu / Ankara) : 1 e4 e5 2 Af3 Ac6 3 Fc4 h6 4 c3 Ve7 5 oo d6 6 h3 Af6 7 Keı Fd7 8 d4 exd4 9 cxd4 Aa5 10 Fb3 Axb3 11 axb3 ooo 12 Kxa7 Şb8 13 Ka3 Axe4 14 d5 Ke8 15 Vd4 b6 16 Ac3 f5 17 Fxh6 Kxh6 18 Keaı, Terk (10). Tarrasch Savunması; ATALIK (Galatasaray Lisesi) ASLAN (Eskişehir, ATATÜRK Lisesi) 27 30 mayıs 1982, Ankara GSB, Liselerarası Türklye İlk Satranç Birinciliği: 1 d4 d5 2 Af3 Af6 3 c4 e6 4 Ac3 c5 5 cxd5 exd5 6 g3 b6 7 Fg2 Fe7 8 oo oo 9 dxc5 bxc5 10 Fg5 Fb7 11 Ah4 Aa6 12 Af5 Kb8 13 Va4 Ab4 14 Vxa7 Vd7 15 Axe7+ Vxe7 16 Axd5 Abxd5 17 Fxd5 Ve5 18 Fxb7 Vxg5 19 b3 Ve5 20 Ff3 Kfe8 21 Kacı, Terk (10). ••• Caro Kann; BRAGA TIMMAN (Mar del Plata 1982): 1 e4 c6 2 d4 d5 3 e5 Ff5 4 Ac3 e6 5 ş4 Fg6 6 Age2 c5 7 Fe3!? Ac6 8 dxc5 Axe5 9 , Ad4 Af6 10 f4!? Aexg4 11 Fb5+ Şe7 12 Fgı Vc7 13 c6! b6 14 Ve2?! Vxf4 15 c7 Ae4! 16 Ac6+ Şd6 17 h3 Vg3+ 18 Şfı Vf4+ 19 Şeı Vg3+ 20 Şfı Vxc3! '. 21 Vxg4 Vxb2 22 a4 Vxaı+ 23 §g2 f5!? 24 Vh4! Vf6 25 Fh2+ Şc5 26 Ab8ü Vxh4 27 c8V+ Şb4 28 Kbı+ Şa3 29 Kaı+ Şb4 30 Kbı+ Şa3 31 Berabere. Çözüm (Grande) : •A %%w +99V 6 ^PX§ +ıqA Z q ' +ZIA 8 H>*S +EPJ Z Z8 SAPMCT GALERİSİ ASOİ \?&a CADSESl 21 NİSAmASI ISTANDUL ItUETON <*032* T l i a t t »««2URATTH AYŞENURAK1 2 2 0 Haziran 82 Resim Serpsi MÜŞERREF ERGEN Senmik Sogiıt REKLAMFOTOGRAFIARI CEKİMLERİNİZ İCİN AFA Bugün Saat 15.00 18.00 arası İMZÂ GÜNÜ SALİM SENGSL YAZKO Yayın Pazan'nda! îstanbul Reklam Sitesi • CAĞALOĞLU< 4 2 9 Haziran 82 içinde 10'ar Kgr.Tık torbalar. (Basui: 5980)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog