Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

İ 4 SAZİRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Kayhan gazetesine göre: ABD Körfeze müdahale edecek TAHRAN (UBA) lran'ın en etkili gazetesi, yarı res mi Kayhan'da önceki gün ya yınlanan bir yorumda ABD' nin körfez'e doğrudan müda hale için «geçerli bir bahane aradığı» ve ABD ile Suudı Arabistanın işbirliği ile kör fez'de batı ülkelerine ait pet rol tankerlerinin batınlarak tstenen gerekçenin yaratılacağı öne sürüldü. Yorumda. ABD'nin lran zaferinden sonra bölgede a leyhine bozulan dengeyi dü zelterek eski statukoyu koruma amacmda olduğu ve bölgedeki gerici rejimleri kendi polltik ve askeri şem sıyesi altında ıslam devrımı ne karşı birleştirmek istedı ği kaydedilerek şöyle denildi: «ABD bu amaçla İran'ın kazandığı zafere paralel olarak glrişim ve çabalannı hızlandırmaktadır. lran'ı n Is rail'den sîlah aldığına dair çıkarttığı kasıtlı haberler bu amaca yöneliktir. Bunun açık kanıtı Suudl Krab Halid in bu haber üzerine tran'a karşı cihad çağnsı yapması dır.» Yorumda ABD'nin 30 mayıs'tan sonra bölgeye ilişkin stratejisinde değişiklik yaptığının ve müdahale için bölge ülkelerinin davetini beklemeyeceği belirtildi. öte yandan Kuzey Lübnan Hristiyanlannın ılımlı lideri olarak bilinen, Lübnan'm eski Cumhurbaşkanla rından Süleyman Faranjiyah, Beyrut'ta verdiği demeçte, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i intihar et meye çağırdı, Faranjiyah, verdiği demeç te, Saddam Hüseyin'in yol açtığı savaştan yalnızca Israil'in yararlandığını, bu sa vaşın bölge ülkelerine zarar verdiğini, Irak halkmın mağ dur durumda bırakıldığmı belirterek, savaşm asıl galibinin îsrail ve ABD olduğu nu söyledi. îran Dışişleri Bakan yardımcısı Hüseyin Seyhulislam, Abu Dabi, Bahreyin, Katar ve Kuveyt'i kapsayan resmi gezisinin ilk durağı o lan Abu Dabi'ye geldi. Görüşmelerde özellikle 1ran'ın, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in düşürül mesini barışın ön koşulu ola rak ileri sürmesi ile körfez ülkelerinin ödemeyi önerdik leri savaş tazminatı konula rının ele ahnması bekleniyor. • Begin ile yakında bulusacaklar KUDÜS (Ajanslar) Mısır ve Îsrail Dışişleri Bakanları Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile îsrail Başbakanı Menahem Begin'in yakın gelecekte bir doruk toplantısında blraraya gelmeyl gözden geçirdiklerini açıkladılar. BiUndiği gibi iki Iider arasında doğrudan bir görüşme için bundan önceki girişimler, Israll'in toplantmın Kudüs'te yapılmasında direnmesi ve Mübarek'in buna karşı çıkması yüzünden suya düşmüştü. tsrail Dışişleri Bakanı Yitzak Samır Mübarek'in mesajımn «barış süreciyle ilgili son derece dostane bir mektup» olduğunu ve Başbakan Begin in bir kaç gün içinde cevap vereceğini söyledi. Mısır Dışişleri Bakanı Kemal Hasan Ali, beraberinde yardımcısı Usame El Baz'ın da bulunduğu bir heyetle birlikte önceki gün Telaviv'e hareket etti. Mısır Dışişleri Bakanhğından yapılan açıklama ya göre Hasan Ali, îsrail Dışişleri Bakanı Yitzak Samir ile, İsrail'in Slna'yi boşaltmasından sonra Camp David anlaşmasınm diğer maddelerinin uygulanması ve Filistin'e özerklik verilmesi konularmda görüşmelerde bulunacak. Brejnev silahsızlanma cagrısında bulundu Sovyetler "Barıs Gemisi,,ni Leningrad'dan zorla cıkardı Dıs Haberler Servisl Avrupa barış hareketı örgütlerinden «Greenpeace» ın Leningrad'a giden «Sirius« adlı gemisi Sovyet yetkı lileri tarafından zorla Sovyet karasularından çıkarıldı. Aralarında ABD bans ha reketinin faal üyelerinden Daniel Ellsberg'in de bulunduğu «barış gemisi» murettebatı, Batı Avrupa'da yükselen banş hareketinj dogu ya da taşımak için bir tekneyle Leningrad'a gittiler. Leningrad limanmdan Sovyet Devlet Başkanı Leonid Brejnev'e «derhal ve tek ta raflı» silahlanma çağırısını içeren bir telgraf çeken Gre enpeace üyeleri daha sonra telgraflarına Devlet Başkanı'ndan cevap alana kadar Leningrad'dan ayrılmayacaklarını açıkladılar. Greenpeace'e ait teknenin murettebatı limandan zorla çıkarılmadan önce Rusça, «Sovyetler Birliği'ndeki nük leer denemeler hemen durdurulsun» yazılı 2 bin balon uçurdular. Bu arada, «barış gemisinin» çağırısına cevap verme yen Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev silahsızlanma konusunda istekli olduğunu başka bir ku ruluşa gönderdiği bir mesajında duyurdu. Devlet Başkanı Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun 11. toplantısına gönderdiği mesajda «Sovyetler Birliği'nin her türden silahın en radikaı biçimde azaltılmasından yana olduğunu ve Birleşik Amerika'nm kabul etmesi halinde, kendilerinin buna hazır olduklarını» bildirdL «Sovyetler Birliği'nin, silahlanma yarışına gereksinme duymadığını ve Mç bir ülkeye karşı, ne bir askeri üstünlük, ne de bu yönde bir karşılaşma özentisi için de olmadığuıı» kaydeden Brejnev, kendilerinin sadece «Karşıhkh eşitlik ve güvenlik» ilkelerine bağlı kalmak istediklerini duyurdu. «Sovyetler Birliği'nin ulus lararası alanda açık ve net bir politîka izlediğini» bu arada, «Savaş tehlikesini önlemek için ellerinden geleni yaptıklaruıı, yapmakta olduklannı ve yapmaya devam edeceklerini» bildirdi. Siyasal gözlemciler, Birle şik Amerika ile Sovyetler Birliği arasında gelecek 29 haziran günü Cenevre'de başlayacak «Stratejik Silahların Azaltılması» (Start) görüşmelerine birkaç hafta kala, silahsızlanma ile ilgili gelişmelerin yeni boyutlara ulaştığını ve Brejnev'in bugünkü mesajı ile bunun iyiden iyiye anlaşıldığmı belir tiyorlar. Ispanya'da darbeci subaylar mahkum oldu Dış Haberler Servisl İspanya'da şubat ayında boşa rısız bir darbe girişiminden 8anık subayların duruşması so nunda darbecilerden ikisi 30 yıla, diğerlerı bir yıldan altı yıla kadar hapis cezalarına mahkum oldu. Yargılanan 32 subaydan onbiri de beraat et tt. 23 şubat 1981'de Ispanyol parlamentosunu basarak milletvekillerini ve bakanlar kuru lunu rehin alan Yarbay Antonio Tejero İle onu desteklemek amacıyla sorumlu olduğu bölgede sıkıyönetım ilan eden General Jaime Milan deı Bosch 30 yıla mahkum olduJar. Olayo karışon General Alfonso Armada da 6 yıla mahkum oldu. Mahkemenın kararına merkezcl Başbakan Leopoldo Calvo Sotelo sert bir şekilde kar şr cıktı. cBizl 17 saot rehln tutan subayların beraat etmesl olacak Iş d&ğil» dlyen Sotelo kararın temyiz edilmesini istedı. Ülkenın ikinci büyük partisi olan Sosyalist işci Partisi'nln de karara şlddetle karşı cıkması beklenlyor. GAYRİMENKUL SATIŞ ÎLANI Üsküdar 1. Sulh Hukuk Hakimliginden 19829 Satış Hikmet Alkan, Şefika Tutan, Muharrem Sandıkçı, Mehmet Sandıkçı, Atilla Olcayto, Ferran Koç, îsmet Ceylanl, Soytaş A. Ş. V. S.'nin Hissedan olduğu Üsküdar Altunizade mahallesi Sırmaperde sokak 11 aaa, 13 par sel sayıb 26730 M2 arsa aynı yer 14 parsel sayılı toprak yol sokak 43850 M2 arsa, binaları rnüştemll aynı yer Sırmaperde sokak 69 parsel sayılı 1040 M2 bahçeli ev, aynı yer Sırmaperde sokak 70 parsel sayılı 1840 M2 tarla, aynı yer. 91 parsel sayılı 3110 M2 miktannda tarla hissedarlardan tsmet Ceylanlnin 4/48 payı mtifa hakkı ile (bütün gayrimenkuller uzerinde) yükümlü olarak mahkemece verilen izaleyi Şuyu Kararımn kesinleşmesi uzerine açık artırmaya çıkartılmıştır. MUHAMMEN KIYMETÎ: 1 13 Parsel sayılı taşınmazın 26.730.000 (yirmialtı milyon yedlyUzotuzbln) 11ra. 2 14 Parsel Sayılı taşınmazın Uzerinâekl binalar dahil 44.931.585. TL. (Kırkdörtmüyondokuzyüzotuzbir binbeşyüzseksenbeş) Lira. 3 67 Parsel Sayılı taşınmazın 14.7000.000 TL. (ondörtmilyon yediyüzbin) Lira. 4 6 9 Parsel Sayılı Taşınmazın üzerindeki bina İle birlikte 2.280.070 TL. (ikimilyonikiyüzseksenbeşbinyetmiş) Lira. 5 7 0 Parsel Sayılı Taşınmazın 3.680.000 TL (üçmüyonaltıyüzseksenbüı) lira. 6 91 Parsel Sayılı Taşınmazm 5. 598.000 TL. (Beş milyonbeşyüzdoksansekizbin) lira kıymete Mütamil olduğu bilirkişi taratından verilen raporda açıklanrmştır. İMAR DURUMLARI: îstanbul Belediyesi İmar MttdUrlUğünce Nisan 1982 tarihlerinde gönderilen imar durumlarma göre 14.67.91 sayılı Parseller 1/5000 ölçekli Çamlıca İmar Plam içinde kalmakta üzerlerine 6.5 metre irtifaında en çok 20 metre derinlikte ayrık nizamda 5 er metre komşu ve ön mesaleli bina yapımma izin verilmekte, tfraz edildikleri takdirde enaz 20 metre cepheli 2.000 M2 alanlı olmak Üzere parçalara ayrılması mümkün olmaktadır. Bu parçalara % 20 ınşaat sahalı ayrık nizamda, bina taban kaysayısı % 10 olmak üzere bina yapı mına müsade edilmektedir. 13.69 ve 70 sayılı parseller 1/1000 ölçekll Osküdar imar planı içinde kalmakta olup 13 parselde 9.5 metre irtifaında ayrık nizamda 20 metre azami derinlikte ön bahçe 5 metre yan ve arka bahçe 4 metre olmak üzere bina yapımma izin verilmekte ifraz edildiği taktirde en az 20 metre cephe 2.000 M2 minimum alanlı ve % 10 inşaat sahalı veya 18 metre cepheli 800 M2 minimum alanlı % 25 inşaat sahalı ve herild halde 6.5 metre irtifada olmak üzere bina yapılmasma izin verilmektedir. 69 parsel uzerinde 6.5 metre irtifada blok ni zamında krokisindeki gibi inşaat yapımma izin verilmek tedir. Ifrazı mümkUn değüdir. 70 parselde 69 parselim aym imar durumuna sahiptir. TAŞINMAZLARIN HALİ HAZ1R DtRUMLARI: Bilirkişi taralından verilen raporda 14 parsel uzerinde 8.10 metre gemşlik 20.30 metre derinlikte tek katü Kagir çatısı Marsilya tipi Kirâmıtle örtülü Sıvalı ve Badanalı 6 oda Banyo (Tuvalet) + Mutfaktan ibarettir bu Binamn Güneyinde 5.50, X 5.60, + .60, X 9.20+5, 50X5, 60 = 103,92 M2 alanlannda tek katlı kagir çatısı marsilya tipi Kirâmitle örtülü, pencereleri parmaklıklı kısmen kömürlük ve kısmen depo olarak kullanılan bir bina ve daha arka planda yine tek katlı betonarme Karkas 11,70 X 16.00, boyutlannda esas bölümü, yaklaşık, 2, X 3, M2 Rüzgarlık Bölümü, Arka Planda 2, 15 X 16, M2 Teras Bölümlü ve 2, X 3, 50 M2 Merdiven Bölümü olan çatısı Marsilya tipi KirâmitU iki oda + Salon + Mutfak + Banyo + Tuvalet + antreden iba ret pencereleri Panjurlu 0^0 Metre Saçaklı bir bina mev cut aynı Parsel uzerinde birinci blnanın Batısında tek katlı 6,70 X 7,15 + 47,91 M2 alanmda kagir 3 oda, banyo, tuvalet, mutfak ve holden ibaret çatısı Marsüya tipi Kirâmitle örtülü 0.40 metre saçaklı bir bina daha mev cuttur. Bu parsel Üzerindeki bütün binalarda elektrik su bulunmaktadır. Sırmaperde Sokağındaki 69 parsel üzerınde bodrum katı Kagir diğer iki katı ahşap 9,00 X 10, 75 + 400 X3, 60 = 111, 15 M2 alanmda arka Kuzey cephesi bilahere sıvanmış, bodrum katı pencereleri parmaklıklı bodrum katında iki oda diğer katlarda üçer oda mutfak vs tuvalet bulunan ve elektrik, suyu olan bir bina mevcuttur. Bu bina oldukça harap durumdadır, 14 parsel sayılı taşınmaz uzerinde çok sayıda meyve ve süs ağaçlan bulunmaktadır, bu parselde arazi uzerinde bazı kısımlar betonlanmıştır, diye açıklanmıştır. 1. AÇIK ARTTIRMALARI: 13 parselin 5 Tem. Pazart. günü saat 10.00'dan 10.30'a kadar. 14 parselin » 11.00'den 11.30'a kadar. 67 parselin » 12.00'den 12.30'a kadar, 69 parselin » 13.00'den 13.30'a kadar. 70 parselin » 14.00'den 14.30'a kadar. 91 parselin » 15.00'den 15.30'a kadar yapüıp muammen kıymetlerinin %75'ini bulduğu taktirde o gün kati ihaleleri icra kılınacaktır, aksi halde en çok arttıranın taahüdü baki kalıp satış 10 gün Müddetle uzatılıp, 'i. AÇIK ARTTIRMALARI: 13 parselin 15 Tem. Perşem. günü saat 10.00'dan 10.30'a kadar. 14 parselın » 11.00'den 11.30'a kadar. » 12<00'den 12.30'a kadar 67 parselin 13.00'den 13.30'a kadar. 69 parselin » 14.00'den 14.30'a kadar. 70 parselin » 15.00'den 15.30'a kadar. 91 parselin yapihp en çok arttırana kati ihaleleri icra kılınacaktır. îş bu gayrimenkuller üzerindeki ipotekli alacaklılar la diğer alakadarlarm faiz, masraf hususu ile alacaklılanna ait bazı belgelerinin 15 gün içinde satış memurluğuna ibraz etmeleri aksi halde tapu sicili ile hakları sa bit olmadıkça satış bedelinin paylaştınlmasmdan hariç bırkaılacaklradır birkimiş vergiler ve satış tarihine kadar idare borcu hissedarlara tapu barcı tellaliye resmi ihale pulu ve teviz beöeli müşteriye aittir. Satış peşin ile icra ve iflas kanunu ve tapu kaydı mucibince yapüır. Sartname Uân tarihinden itibaren herkezin kolayca görup okuyabileceğı mahkeme koridorundakı hususi tahtaya asılmıştır. Sartname örneğinden almak isteyenler. 85. TL Posta Pulu gönderdiklerinde bir örneği gönderilecektir. Müşteri Talep ettiğinde satış bedelini vatırmak üzere 20 gün Mehil verilir fazla bilgi almak isteyenler 1982 5 numaralı satış dosyasım tetkik edebllirler müşterüerln yazılı gün ve saatlarda muammen kıymetlerin % 10 u nisbetinde teminatla birlikte satışın yapılacağı Üsküdar 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Kaleminde hazu bulunmalan Uân olunur. 1. 6. 1982. 55 ~ Çocuklanmızı suça yönelten koşullan yaratanları ortava kovacak dev vapıt =ş= SE 1 COCUK | I 1 55 55 55 5E İ SUC VE Doç. Dr. HALOK YAVUZER 1 jj şş: z= == == | İLHANSELÇUK Atatürkçülüğün Alfabesî Ceza ve ıslahevlenmizde gerçekle^uriier» biUmsel bir araştırma / Davranış bozukluğuna ölçen testler / Günlük yaşamda anne, baba ve eğltimcilere pratik öneriler . Ü Altnı Kitaplar Yayınevi / İstanbu» = l^ıtıtfiiinınnınııttınııınıııinnınııııııııııııınııııııııııııııı^ tlan Metnî BağKur Genel Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Sigortalılar Dairesi Başkanlıgı ihtiyacı olan 1.350.000 adet pencereli zarf kapalı zarf usulü ile yaptınlacaktır. 2 tşin muhammen bedeli : 2.362.500. Tl/dır. 3 İşin geçici teminatı : 88.375. TL'dır 4 İhale 16.6.1982 çarşamba günü saat 14 30'da Atatürk Bulvan Devres Han No. 74"deki Bağ Kur Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığ\'nda yapılacaktır. 5 Ihaleye iştirak etmek isteyenlerde ar&na cak belgeler. a) Yukanda miktan belirtilen geçici teminat (geçici teminatın Kurum Veznesine yatınlması makbuzun zarfa konulmasO. b) Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınmış Delge belgede iştigal mevzuunun yazılması şart olup, ayrıca 1982 yıh tastikli olacaktır 6 Isteklilerin Kurumumuz İhale Yönetmeliğinin 25. maddesine göre hazırlayacaklan teklif mek tuplannı 5. maddede sayılan belgelerle birlikte en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar İhale Komisyonu Başkanlığı'na vermeleri veya iadeli taahhütlü olarak postalamalan gerekir. Posta daki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 7 Bu işe ait sartname ve ekleri mesai saatlerl içinde îhale Komisyonu Başkanhğı'nda görülebilir. 8 Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yaomamakta veya dilediğine vapmakta serbesttir. Keyfiyet ilân olunur. (Basın: 16496) 3961 BASISI CIKTI Ederi:ÎSO l ı r a x ISTEME ADRESİ: CAĞALOĞLU TÜRKOCAG1 CAD.NO: 3941İSTANBUL 2. El Salvador'da gerillalara karsı yeni bir operasyon yapıldı CHALATENANGO (a.a.) ^ El Salvador'un Honduras sınırı yakınlarında, 3 bin askerin katılması ile gerillalara karşı büyük bir operasyon yapıldı. bu arada 10 asker da yaralandı. Ancak korsan yayın yapan gerilla rodyosu askerlere karşı gösterllen direnme sırasında bir yarbayın da bulunduğu 32 kişinin yaraiahdığını duyurdu. Gerillalarm kayıplon üe îTglli olarak her, ıkl taraf da açık lama ydpmaktan kaçınıyorlor. Cezayir'de Fransızlardan kalma topiu mezar bulundu PARİS (ANKA) Cezayir'de, tç savaşı sırasında bir Fransız ve tutukevı yanında, kadın, erkefc ve çocuklardan oluşan 936 kısüik bir toplu mezarın ortaya gıkarıldıgı açıklandı. Haberi bugun veren Fransız «Iiberation» gazetesi, ıskeletlerde işkence ızlerine rastlanıldığı ve bazı govdelerin yandan kesilmış olduğunun saptandığını bildirdi. Haberde 2025 yıl önce kapatıtauş olduğu belırlenen mezardan daha îazla ölünün çıka büecegl, ancak bir ön sayımdan sonra hiç bir gerekçe gost/erıl meden Cezayir makamlannm araştırmaya son verdiği kaydediliyor. Öte yandan Pans'tekı Ceza yir Büyükelçüigi de olayı doğruladı. Ancak Büyükelçüiktekı bir Cezayirli diplomat, ad> nm açıklanmaması kaydı ile: «Olayı eşelemeye gerek yoktur. Ancak, Fransız halkı kendisine nasıl böyle sulçlar işleyebilecek lerl konusunda bir soruyu yöneltmek zornndadır» şeklinde konuştu. Şartnamesi. bedelsiz olarak aşagıdald adresl^rden alınabilir. 1 KARABÜK'te Demir ve Çelik Fabrtkalan Muessesesi Tedarik ve İkmâl Müdürlüğümüz. 2 ÎSTANBUL'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 4 5'deki Mümessilliğimiz. 3 ANKARA'da: Küçükesat. Büklüm Sokak No. 22'deki Genel Müdürlüğümüz. İSTEKLİ'lerin şartnamemiz esaslanna göre hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplannı, gecia teminatlanyla birlikte en geç 16 Haziran 1982 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlügründe bulundurmalan ilân olunur. (Basm: 15898) 3964 2 KALEM KONVEYÖR BANDI ^5,. SATINALINACAKTIR > ^ T Dean Martin silah bulundurmakla suçlanıyor LOS ANGELES (a.a.) Tra> fik kurallarını Ihlal ederek araba sürdürdüğü için pohsler tarafından durdurulan ünlü aktör ve komedyen Dean Martin'in arabasmda bir silah bulundu. Bir yetklll bu suçun cezosının 50 dolar ile 6 aya kadar hapls olduğunu söyledi. Los Angeles Eyalet Savcılığı Martin'in arabasmda bulunan Ikincl silahın ruhsatlı olduğunu, ancak aktörün bunu taşıma Iznine sahip bulunmaaığını belirtti. Oean Martin'in bu suçlardan dolayı 16 Haziran günü yargılanmak uzere Beverly Hiils Mahkemesine cıkartılması beklenlyor, 1045 ADET DERİ CEKET SATINALINACAKTIR Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 1 KARABÜK'te: Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Tedarik ve îkmâl Müdürlüğümüz. 2 ÎSTANBUL'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. YallköşkU Han Kat: 45'deki Mümessilliğimiz. 3 ANKARA'da: Küçükesat, Büklüm Sokak No: 22'deki Genel Müdürlüğümüz. ÎSTEKLÎ'lerin şartnamemiz esaslanna göre hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 16 haziran 1982 çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmalan ilân olunur. (Basın: 16010) 3956 NEW YORK (a.a.) Amerika'nın Assocıated Press Ha5er Ajansı'ndan sonra ıkincl büyük ajansı olan United Press International Ajansı, cok sayıi a gazeteye sahıp olan ve bir llzi de televızyon Istasyonu şleten «Media Nems Corporaiion» adındo bir gruba satıldı UPİ'yı, ana kuruluşu oıon E. N. Scrlpps şırketinden satın alan Media News. haber ajan»ının son ikl yılda 12 mılyon jolar olan zararını en fazla üc l\\ lcinde kâra çevırmeyl planadığını bildirdi. Ajansın yeni jahipleri, UPİ'yl kâr eden bir <uruluş halıne getırmenln boşıca amacları olduğunu söyledı United Press International ajansı satıldı TLAN Bursa Asliye İkinci Hukuk Hakimliği'nden Dosya No. 1981/521. Davacı Hasan özatay vekili Av. Nurhan Oğhan tarafmdan davalılar Necati Sevinç, V.s. aleyhine açılan mürur hakkı davasının yapılan açık duruşmasmda, Davalılardan Ah Ayyıldız, Ahuzar Karasöğüt, Ali Bayraktar, Mahmut Yıldız, Halil Devecioğlu, Îsmet Özyürükoğlu, Mustafa Dunnuş, Çakır Durmuş ve Zülfiye Sülez'in adresleri bu güne kadar saptanamamış olduğundan davetiyelerin gazete ile ilânına mahkemece karar verilmiştir. Duruşma tarihi: 21.6.1982 günü saat 9.30'dur. Davacılann bizzat duruşmaya gelmeleri veya kendilerini birer vekil ile temsil ettirmeleri davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. (Basm: 16560) Papa'nın Ingiîtere gezisi sona erdî ROMA (a.a.) Papa 2. Jean Paul'ün, ılk kez bir Papa ta rafından ziyaret edılen inglUere'ye yaptığı tarihi uzlaşma ve barış gezisi sona erdi ve Papa'nın cynı amaçla 10 Haziran'da Arjantin'e bir gezl yapacağı açıklandı. Son ana kador Falkland sorunundan dolayı gezisinin gölgelenmesinden kaygı duyan Pa pa. gezisinin umulandan daha başarılı olduğunu söyledi. İSTANBUL VAKIFLAR BASMÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 91.000.000. Lira keşif bedelli Îstanbul V»kıf Guraba Hastahanesi 2. RADYOTERAPİ tKMAL İNŞAATI işi kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkanlmıştır. Geçici teminatı 2.750.000. liradır. Ihalesi 21.31982 pazartesi günü saat 15.00'te îstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde yapılacaktu*. 2 Dosyası mesai saati dahilinde Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğünde ve Îstanbul Vataflar Başmüdürlüğünde görülebilir. 3 Isteklilerin 11.6.1982 cuma günü mesai saatl sonuna kadar, eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen (en az keşif bedeli miktannda ve ihale gü nü itibariyle süresi dolmamış (B) grubu Bayındırlık Bakanhğı Müteahhitlik karnesi, eksiltme şartnamesindeld numunelere ve şartlara göre hazırlanmış Yapı Araçlan Bildirisl. Teknik Personel Bildirisi. l'aahhüt Beyannamesi, Malî Durum Bildirisi, BitirUmiş Işler ve Taahhüdü altmda yaptınlan işlere ait Tanıtma Belgesi ve Îstanbul Vakıflar Başmüdürluğun den alınacak Yer Gördü Belgesi gibi belgelerle) Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne müracaat ederek İŞTİRAK BELGESİ aimalan gerekmektedir. 4 Telgrafla müracaatlar ve postada vakl gecikmeler kabul edilmez. 5 Taliplerin, iştirak belgesi, limit dahili goçld teminat mektubu veya makbuzlan, 1982 yııı Ticaret Odası vesikası ile birlikte dosyadaki şattlara ve usulüne göre hazırlayacaklan ve (yapüan teklif flyatlarla indirim miktannın hesabmı gö&terir dosyasında mevcut örneğe göre tanzlm edilmiş) cet vellert de içine koyacaklan teklif mektuplanftı İhale Komisyonu Başkanlığı'na ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 6 Idaremlz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 1 (Basın: 16240) 3985 VVlLMİNGRON (a.a.) Rnandiya'nın Kuzey ve Güney Darolına eyaletlermdekl Finlan iiya Fahrl Konsolosunu öldürnek sucundan yargılanan 17 raşındaki bir genc ıdama mah cum edildi. Freddıe Lee Stokes adlı soıığın 6 Ağustcs tarihinde gaz »dasında idam edlımesl kararaştırıldı Kasıtlı olarak cinaret işlemek. silahlı soygun »apmak ve otomobil calmok suçlarından hüküm giyen Sto«es'un İdam kararı yargıç HenV Stevens tarafından açıkiandı. vlahkumun avukatı, hennen emyize başvurdu. Aralık aymta Finlandiya Fahrl KonsoloKinu döverek öldüren Stokes'a /ardım eden 0c kişlnln de aynca yotgılandrkları blldlrildi. ABD'de, Finlandiya fahri konsolusunu öldüren bir genç idama mahkum edildi EVLİ BİR GAZETECİ Topkapı, Aksaray. Fmdıkzade, KM. Paşa'da acele ldralık ev anyor. Tel.: 27 32 80 21 KALEM MUHTELİF HORTUM SATINALINACAKTIR Şartnamesi. bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 1 KARABÜK'te: Demir ve Çelik Fabrikalan Muessesesi Tedarik ve İkmâl Müdürlüğümüz. 2 ISTANBUL'da. Sirkeci. Yalıköşkü Cad. Yar hköşkü Han Kat: 4 5'deki Mümessilliğimiz. 3 ANKARA'da: Küçükesat. Büklüm Sokak No. 22*deki Genel Müdürlüğümüz. İSTEKLİ'lerin şartnamemiz esaslanna göre nazır layacakları kapalı teklif mektuplannı. geçici teminatlanyla birlikte en geç 16 haziran 1982 çarşamba gunü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Müesse3emiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü'nde bulunduımalan ilân olunur. (Basın: 15804) 3986 İLAN FATİH BİRİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİĞtNDEN 1982/433 28/12/1966 doğumlu olup Ali ile Ayşeden olma ve halen Fatih, îskenderpa şa cad, Aile Sokak, Cihan Apt No 3/1 Daıre 2 de ikamet eden İbrehim Hakkı Manzak'a Küçük olması nedeniyle, Bakırköy Zu hurat baba mah, Aydınlar Sokak 1/1 Daire. 8'de Mu kim Kamil ile Emineden 12/10/1936 tarihinde olma Amcası Mustafa Manzak vasi tayin edilmiştir. ilan olunur. 2/6/1982 (Basm: 6028))
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog